Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

open:en:avg [2019/04/13 17:12] (current)
Gerben Gieling created
Line 1: Line 1:
 +FIXME **This page is not fully translated, yet.**
 +
 +====== AVG ======
 +In het kader van de AVG (= Algemene Verordening Gegevensbescherming) wetgeving volgt hieronder een opsomming van gegevens die WON vraagt en bewaart van de leden en hun vertegenwoordigers.
 +
 +===== Leden =====
 +Volgens artikel 2 van de [[open:​nl:​statuten|statuten]] kunnen de leden van WON rechtspersonen zijn of natuurlijke personen. ​ In de praktijk zijn de meeste leden rechtspersonen (bedrijven),​ de natuurlijke personen in het ledenbestand zijn gepensioneerde oud-medewerkers van de leden die op persoonlijke titel lid blijven van de vereniging.
 +
 +De namen van de leden en hun contactgegevens staan opgeslagen in onze ledenadministratie,​ zodat wij contributie kunnen innen en kunnen bepalen wie toegang heeft tot onze bijeenkomsten en het besloten deel van de website.\\
 +Van de leden, met uitzondering van de gepensioneerde leden, wordt de naam vermeld in het publieke deel van de website. ​ Indien de rechtspersoon ook een eigen website heeft, wordt naar deze site gelinkt.
 +
 +===== Vertegenwoordigers =====
 +Vertegenwoordigers zijn natuurlijke personen die werkzaam zijn bij één van de leden en die zijn aangewezen als vertegenwoordiger van dit lid.
 +
 +De namen van de vertegenwoordigers staan opgeslagen in onze ledenadministratie,​ zodat wij het contributiebedrag voor het lid dat door hem/haar wordt vertegenwoordigd kunnen uitrekenen en kunnen bepalen wie, namens de leden, toegang heeft tot onze bijeenkomsten en het besloten deel van de website.\\
 +Eén van de doelstellingen van WON is 'het verzamelen en uitwisselen van ervaring op het gebied van octrooi-informatie en -documentatie'​ (artikel 1.4c van de [[open:​nl:​statuten|statuten]]). ​ Om deze uitwisseling mogelijk te maken, bewaart WON ook contactgegevens van de vertegenwoordigers en publiceert deze via het deel van de website dat alleen toegankelijk is voor vertegenwoordigers van de leden.
 +
 +Voor de volledigheid wijzen wij nogmaals op artikel 2.4 van de [[open:​nl:​statuten|statuten]]:​\\
 +<WRAP center round info 80%>
 +Het is de leden niet toegestaan gegevens van of over andere leden te gebruiken voor commerciële doeleinden zonder hun uitdrukkelijke toestemming
 +</​WRAP>​