SECTIE A         MENSELIJKE LEVENSBEHOEFTEN

 

GEZONDHEID; REDDING; AMUSEMENT

 

A 62        REDDINGSWEZEN; BRANDBESTRIJDING [11]

 

A 62 D    CHEMISCHE MIDDELEN VOOR HET BLUSSEN VAN BRANDEN; PROCESSEN VOOR HET ONSCHADELIJK OF MINDER SCHADELIJK MAKEN VAN SCHADELIJKE CHEMISCHE MIDDELEN, DOOR HET VEROORZAKEN VAN EEN CHEMISCHE VERANDERING; SAMENSTELLING VAN MATERIALEN VOOR BEDEKKINGEN OF BEKLEDING VOOR HET BIEDEN VAN BESCHERMING TEGEN SCHADELIJK ECHEMISCHE STOFFEN; SAMENSTELLING VAN MATERIALEN VOOR TRANSPARANTE DELEN VAN GASMASKERS, BEADEMINGSPPARATUUR, ADEMHALINGSAPPARATUUR OF HELMEN; SAMENSTELLING VAN CHEMISCHE MATERIALEN VOOR GEBRUIK IN ADEMHALINGSAPPARATUUR [8]

 

A 62 D      1/00                    Brandblusmiddelsamenstellingen; Gebruik van chemische substanties bij het blussen van branden [10]

A 62 D      1/02                    .    met een gasfase of neigend naar een gasfase, bijv. schuimen (A62D 1/06 en A62D 1/08 hebben voorrang) [3]

A 62 D      1/04                    .    .    gekenmerkt door de schuimstabilisator [3]

A 62 D      1/06                    .    met gasvormende, chemisch reactieve componenten [3]

A 62 D      1/08                    .    met vluchtige of met gas beladen vloeistoffen [3]

 

              Aantekeningen [9]

 

              (1)      Onder deze groep vallen niet:

                        -        chemische of fysisch-chemische processen waarbij het uitroeien of verminderen van het gevaar van schadelijke chemische substanties op zich bruikbare producten, bijv. cement, oplevert. Dergelijke soorten processen vallen onder de toepasselijke subklasse voor het maken van het specifieke product. In situaties echter waarin processen voor het maken van producten een deelverzameling van processtappen omvat met de uitroeiing of vermindering van het gevaar van een schadelijke chemische substantie als fundamenteel doel, en deze deelverzameling op zich is nieuw en inventief, dan valt deze deelverzameling onder de groep A62D 3/00. [9]

              (2)      In deze groep wordt de volgende term gebruikt met de aangegeven betekenis:

                        -        “schadelijke chemische substanties” zijn chemische afvalsubstanties, die té gevaarlijk of giftig zijn om te worden gestort op een gewone afvalstortplaats. [9]

              (3)      In deze groep wordt, op elke hiërarchisch niveau, geklasseerd in de eerst toepasselijke plaats, tenzij anders staat vermeld. [9]

              (4)      In deze groep is het gewenst om de indexcodes van de groep A62D101/00, met betrekking tot de aard van de schadelijke chemische substantie, toe te voegen. [9]

 

A 62 D      3/00                    Processen voor het onschadelijk of minder schadelijk maken van schadelijke chemische middelen, door het veroorzaken van een chemische verandering in de substanties (inrichtingen voor het onschadelijk maken van schadelijke chemische stoffen A62B 29/00; opwerken van giftige gassen door verbranding F23G 7/06) [8,9,10]

A 62 D      3/02                    .    door biologische methoden, d.w.z. processen waarbij enzymen of micro-organismen worden gebruikt [9]

A 62 D      3/10                    .    door blootstellen aan elektrische energie of golfenergie, of aan deeltjesstraling of ioniserende straling [9]

A 62 D      3/11                    .    .    Elektrochemische processen, bijv. elektrodialyse [9]

A 62 D      3/115                  .    .    .    Elektrolytische afbraak of omzetting [9]

A 62 D      3/13                    .    .    aan sonische energie [9]

A 62 D      3/15                    .    .    aan deeltjesstraling, bijv. bestraling met een elektronenstraal [9]

A 62 D      3/17                    .    .    aan elektromagnetische straling, bijv. uitgezonden door een laser [9]

A 62 D      3/172                  .    .    .    Gammastralen, d.w.z. straling met een golflengte van ongeveer 0,003 tot 0,03 nm [9]

A 62 D      3/174                  .    .    .    Röntgenstralen, d.w.z. straling met een golflengte van ongeveer 0,03 tot 3 nm [9]

A 62 D      3/176                  .    .    .    Ultravioletstraling, d.w.z. straling met een golflengte van ongeveer 3 tot 400 nm [9]

A 62 D      3/178                  .    .    .    Microgolfstraling, d.w.z. straling met een golflengte van ongeveer 0,3 tot 30 cm [9]

A 62 D      3/19                    .    .    aan plasma [9]

A 62 D      3/20                    .    door hydropyrolyse of destructieve stoomvergassing, bijv. gebruikmakend van water en warmte voor het verkrijgen van een chemische verandering [9]

A 62 D      3/30                    .    door reactie met chemische middelen [9]

A 62 D      3/32                    .    .    door behandeling in een gesmolten chemisch reagens, bijv. zouten of metalen [9]

A 62 D      3/33                    .    .    door het chemisch fixeren van de schadelijke substantie, bijv. door chelaatvorming of complexvorming [9]

A 62 D      3/34                    .    .    Dehalogenering waarbij gebruik wordt gemaakt van reactieve chemische middelen die tot afbraak in staat zijn [9]

A 62 D      3/35                    .    .    door hydrolyse [9]

A 62 D      3/36                    .    .    Ontgifting door gebruik te maken van zure of basische reagens [9]

A 62 D      3/37                    .    .    door reductie, bijv. hydrogenering [9]

A 62 D      3/38                    .    .    door oxidatie; door verbranding [9]

A 62 D      3/40                    .    door verhitting voor het verkrijgen van een chemische verandering, bijv. door pyrolyse [9]

 

A 62 D      5/00                    Samenstelling van materialen voor afdekkingen of kleding die bescherming bieden tegen schadelijke chemische middelen

 

A 62 D      7/00                    Samenstelling van materialen voor transparante delen van gasmaskers, beademingsmaskers, ademhalingszakken of helmen

A 62 D      7/02                    .    Vizieren en dergelijke met zicht rondom waarbij het vormen van waterdruppels of ijs wordt voorkomen [10]

 

A 62 D      9/00                    Samenstelling van chemische substanties voor gebruik in ademhalingsapparatuur [10]

 

A 62 D    101/00                   Onschadelijk of minder schadelijk maken van schadelijke chemische substanties, door te zorgen voor een chemische verandering [9]

 

Indexschema in samenhang met de groep A62D 3/00, met betrekking tot de aard van de schadelijke chemische substanties. [9]

 

              Aantekeningen

 

              Bij het indexeren van een substantie in de groepen A62D 101/02 tot A62D 101/08, kan ook in overeenstemming met de chemische structuur worden geïndexeerd in één of meer van de groepen A62D 101/20 tot A62D 101/40. [9]

 

A 62 D    101/02                   .    Chemische substanties voor oorlogvoering, bijv. cholinesterase onderdrukkers [9]

A 62 D    101/04                   .    Pesticiden, bijv. insectisiden, herbiciden, fungiciden of nematisiden [9]

A 62 D    101/06                   .    Explosieven, drijfgassen of vuurwerk, bijv. raketbrandstof of napalm [9]

A 62 D    101/08                   .    Giftige verbrandingsresten, bijv. giftige substanties in vliegas uit afvalverbranding [9]

A 62 D    101/20                   .    Organische substanties [9]

A 62 D    101/22                   .    .    met halogeen [9]

A 62 D    101/24                   .    .    met zware metalen [9]

A 62 D    101/26                   .    .    met stikstof of fosfor [9]

A 62 D    101/28                   .    .    met zuurstof, zwavel, seleen of telluur, bijv. chalcogeen [9]

A 62 D    101/40                   .    Anorganische substanties [9]

A 62 D    101/41                   .    .    Anorganische vezels, bijv. asbest [9]

A 62 D    101/43                   .    .    met zware metalen, gebonden of in vrije staat [9]

A 62 D    101/45                   .    .    met stikstof of fosfor [9]

A 62 D    101/47                   .    .    met zuurstof, zwavel, seleen of telluur, bijv. chalcogeen [9]

A 62 D    101/49                   .    .    met halogeen [9]