SECTIE B         BEWERKINGEN; TRANSPORT

 

SCHEIDEN; MENGEN

 

              Aantekeningen

 

              De volgende Aantekeningen zijn bedoeld als ondersteuning in het gebruik van dit gedeelte van het klassificatieschema; zij moeten niet worden gelezen als enigerlei aanpassing van de bestaande uitwerking.

(1)        In deze subsectie wordt de scheiding van verschillende materialen, bijv. van verschillend materiaal of verschillende afmeting of toestand, voornamelijk gevonden in de volgende subklassen:

B01D

B03B, B03C, B03D

B04B, B04C

B07B, B07C

              (2)      De classificatiekenmerken van deze subklassen zijn:

                        (i)       de fysische toestand van het te scheiden materiaal;

                        (ii)      het principe van het gebruikte proces;

                        (iii)     bijzondere soorten apparatuur.

                        De eerste van deze kenmerken omvat zes verschillende aspecten, samengesteld in drie groepen:

(a)        vloeistof/vloeistof, vloeistof/gas, of gas/gas;

(b)        vast/vloeistof, of vast/gas;

(c)        vast/vast.

                        Deze subklassen moeten worden gebruikt in overeenstemming met de volgende algemene regels:

                        -        B01Dis de meest algemene klasse voorzover het een andere scheiding dan vaste stof uit vaste stof betreft.

                        -        Apparatuur voor het scheiden van vaste stof uit vaste stof valt onder B03B, als het betreffende proces wordt beschouwd als equivalent van “wassen” in de zin van de mijnbouwtechniek, zelfs als dergelijke apparatuur pneumatisch is, met name pneumatische tafels of jigs. Zeven op zich vallen niet onder deze subklasse maar worden geklasseerd in B07B, zelfs als zij worden gebruikt in een nat proces. Alle andere apparatuur voor het scheiden van vaste stof uit vaste stof met betrekking tot droge methoden worden geklasseerd in B07B.

                        -        Als de scheiding plaatsvindt als resultaat van de detectie of meting van enig kenmerk van te sorteren materiaal of artikelen, wordt geklasseerd in B07C.

                        -        Er moet worden opgemerkt dat de scheiding van isotopen van hetzelfde chemische element valt onder B01D 59/00, welk proces of apparatuur ook wordt toegepast.

 

B 01        FYSISCHE OF CHEMISCHE PROCESSEN OF APPARATUUR IN HET ALGEMEEN [11]

 

B 01 D    SCHEIDEN (scheiden van vaste stoffen en vaste stoffen door natte methoden B03B of B03D, door pneumatische tafels of deintafels B03B, door andere droge methoden B07; magnetisch of elektrostatisch scheiden van vaste materialen en vaste materialen of fluïda, scheiden door elektrische hoogspanningsvelden B03C; centrifuges B04B; wervelstroomapparatuur B04C; persen op zich voor het uit vloeistofhoudend materiaal persen van vloeistof B30B 9/02 [5,9]

              Aantekeningen

 

              (1)      Onder deze subklasse vallen:

                        -        het verdampen, destilleren, kristalliseren, filtreren, neerslaan van stof, reinigen van gas, absorberen en adsorberen;

                        -        soortgelijke processen die geen betrekking hebben op of beperkt zijn tot het scheiden (behalve ingeval van absorptie of adsorptie).

              (2)      In deze subklasse worden de volgende termen of uitdrukkingen gebruikt met de aangegeven betekenis:

                        -        “filtreren” en soortgelijke termen omvatten het zeven van vaste stoffen uit fluïda;

                        -        “filtermedium” is een poreus materiaal dat of een poreuze materiaalvoorziening die wordt gebruikt voor het filteren van vaste stoffen uit fluïda; [5]

                        -        “filterelement” is een deel van het filtermedium in aanvulling op delen waaraan het medium demonteerbaar of blijvend is vastgemaakt, inclusief andere delen van het medium, einddoppen, omtrekframes of randstroken, maar met uitsluiting van behuizingen; [5]

                        -        “filterbehuizing” is het fluïdum-insluitende ondoordringbare, al dan niet open vat, dat één of meer filterelementen of filtermedia bevat of kan bevatten; [5]

                        -        “filterkamer” is de ruimte binnen een behuizing, waarin de filterelementen of filtermedia zijn geplaatst. Afscheidingen kunnen één behuizing opdelen in meerdere kamers; [5]

                        -        “filterapparatuur” bestaat uit filterelementen die zijn gecombineerd met behuizingen, reinigingsvoorzieningen, motordelen en dergelijke, die kenmerkend zijn voor de specifieke soort apparatuur. Ondergeschikte inrichtingen zoals pompen of kleppen worden gezien als deel van de filterapparatuur als zij zich binnen de apparatuur bevinden. Ondergeschikte inrichtingen die al dan niet binnen de apparatuur een soortgelijke of andere eenheidsbewerking uitvoeren, zoals stroomwisselaars, mengers of niet-filterscheiders, worden niet gezien als deel van de filterapparatuur. De term strekt zich niet uit tot apparatuur waarvan het filter slechts een deel vormt, bijv. wasmachines. [5]

              (3)      Voor apparatuur die wordt gebruikt bij het drogen of verdampen, heeft klasse F26 voorrang boven deze subklasse.

              (4)      Groep B01D 59/00 heeft voorrang boven de andere groepen van deze subklasse en boven andere subklassen in klasse B01.

 

B 01 D      1/00                    Verdampen (drogen van vaste materialen of objecten door het daaruit verdampen van vloeistoffen F26B) [9]

B 01 D      1/02                    .    Verdampers met verwarmingsspiralen

B 01 D      1/04                    .    Verdampers met horizontale buizen

B 01 D      1/06                    .    Verdampers met verticale buizen

B 01 D      1/08                    .    .    met korte buizen (B01D 1/12 heeft voorrang)

B 01 D      1/10                    .    .    met lange buizen, bijv. Kestner-verdampers (B01D 1/12 heeft voorrang)

B 01 D      1/12                    .    .    met geforceerde circulatie

B 01 D      1/14                    .    met verwarmde gassen of dampen die in contact staan met de vloeistof

B 01 D      1/16                    .    door sproeien (B01D 1/22 heeft voorrang)

B 01 D      1/18                    .    .    voor het verkrijgen van droge vaste stoffen (B01D 1/24 heeft voorrang)

B 01 D      1/20                    .    .    Sproeiers [9]

B 01 D      1/22                    .    door het in contact brengen van een dunne laag vloeistof met een verwarmd oppervlak

B 01 D      1/24                    .    .    voor het verkrijgen van droge vaste stoffen

B 01 D      1/26                    .    Verdampen volgens meerdere verdampingsmethoden

B 01 D      1/28                    .    met dampcompressie

B 01 D      1/30                    .    Accessoires voor verdampers

 

B 01 D      3/00                    Destilleren of daarmee verband houdende uitwisselingsprocessen waarbij vloeistoffen in contact worden gebracht met gasvormige media, bijv. strippen [2,9]

B 01 D      3/02                    .    in ketels of destilleertoestellen [2]

B 01 D      3/04                    .    in pijpovens of buizenovens

B 01 D      3/06                    .    Afdampen [2]

B 01 D      3/08                    .    in roterende vaten; Vernevelen op roterende schijven (B01D 3/10 heeft voorrang)

B 01 D      3/10                    .    Vacuümdestilleren (B01D 3/12 heeft voorrang) [2]

B 01 D      3/12                    .    Moleculair destilleren [2]

B 01 D      3/14                    .    Gefractioneerd destilleren

B 01 D      3/16                    .    .    Fractioneerkolommen waarbij damp door vloeistof borrelt [9]

B 01 D      3/18                    .    .    .    met horizontale borrelschotels

B 01 D      3/20                    .    .    .    .    Borrelklokken; Stijgbuizen voor damp; Afvoerpijpen voor vloeistof

B 01 D      3/22                    .    .    .    met horizontale zeefplaten of zeefroosters; Constructie van zeefplaten en zeefroosters

B 01 D      3/24                    .    .    .    met stapsgewijze gemonteerde hellende platen of elementen

B 01 D      3/26                    .    .    Fractioneerkolommen waarbij dampstroom en vloeistofstroom elkaar passeren, waarbij het fluïdum wordt versproeid in de damp of waarbij een tweefasenmengsel in één richting wordt gepasseerd

B 01 D      3/28                    .    .    .    Fractioneerkolommen met oppervlaktecontact en     verticale geleiders, bijv. met filmwerking

B 01 D      3/30                    .    .    Fractioneerkolommen met beweegbare delen of waarbij centrifugaalbeweging wordt veroorzaakt

B 01 D      3/32                    .    .    Andere kenmerken van fractioneerkolommen

B 01 D      3/34                    .    met één of meer hulpsubstanties

B 01 D      3/36                    .    .    Azeotropisch destilleren

B 01 D      3/38                    .    .    Stoomdestilleren

B 01 D      3/40                    .    .    Extractiedestilleren

B 01 D     3/42                    .    Regelen; Besturen

 

B 01 D      5/00                    Condenseren van damp; Terugwinnen van vluchtige oplosmiddelen door condenseren (B01D 8/00 heeft voorrang; condensors F28B) [3]

 

B 01 D      7/00                    Sublimeren (B01D 8/00 heeft voorrang; vriesdrogen F26)

B 01 D      7/02                    .    Direct uit de dampfase kristalliseren (in losse kristallen C30B 23/00) [2]

 

B 01 D      8/00                    Koelafscheiders; Koelschotels [3,9]

 

B 01 D      9/00                    Kristalliseren (direct uit de dampfase kristalliseren B01D 7/02; maken van losse kristallen C30B)

B 01 D      9/02                    .    uit oplossingen

B 01 D      9/04                    .    .    waarbij oplossingen worden geconcentreerd door het daaruit verwijderen van bevroren oplosmiddel

 

B 01 D    11/00                   Extraheren met oplosmiddelen

B 01 D    11/02                   .    van vaste stoffen

B 01 D    11/04                   .    van oplossingen die vloeibaar zijn

 

B 01 D    12/00                   Vervangen van vloeistof door een andere vloeistof, bijv. van natte vaste stoffen, dispersies van vloeistoffen of vaste stoffen in vloeistoffen

 

B 01 D    15/00                   Scheidingsprocessen waarbij sprake is van het behandelen van vloeistoffen met vaste adsorptiemiddelen; Apparatuur daarvoor [4,8,9]

B 01 D    15/02                   .    met zich verplaatsende adsorptiemiddelen

B 01 D    15/04                   .    met ionen-uitwisselingsmaterialen als adsorptiemiddelen (B01D 15/36 heeft voorrang) [8]

B 01 D    15/08                   .    Selectief adsorberen, bijv. chromatografie

 

              Aantekening

 

              Om de groep B01D 15/08 als basis te kunnen laten dienen voor een volledige zoekactie met betrekking tot chromatografie in het algemeen, worden alle onderwerpen van algemeen belang in de groep geklasseerd, zelfs al worden ze in eerste instantie in de groepen ten behoeve van de aanvrage geklasseerd, bijv. zuivelproducten A23C 9/148, behandeling van bloed bijv. A61M 1/36, optisch actieve organische verbindingen C07B 57/00 of peptiden C07K 1/16. [8]

 

B 01 D    15/10                   .    .    gekenmerkt door constructieve of operationele kenmerken [8]

B 01 D    15/12                   .    .    .    met betrekking tot de bereiding van het ruwe materiaal [8]

B 01 D    15/14                   .    .    .    met betrekking tot het inbrengen van het ruwe materiaal in de apparatuur [8]

B 01 D    15/16                   .    .    .    met betrekking tot het conditioneren van de vloeistofdrager [8]

B 01 D    15/18                   .    .    .    met betrekking tot stromingspatronen [8]

B 01 D    15/20                   .    .    .    met betrekking tot het conditioneren van het sorptiemateriaal [8]

B 01 D    15/22                   .    .    .    met betrekking tot de opbouw van de kolom [8]

B 01 D    15/24                   .    .    .    met betrekking tot het behandelen van de te verdelen fracties [8]

B 01 D    15/26                   .    .    gekenmerkt door het scheidingsmechanisme [8]

B 01 D    15/30                   .    .    .    Verdeelchromatografie [8]

B 01 D    15/32                   .    .    .    Gebonden-fasechromatografie, bijv. met een normaal gebonden fase, omkeerchromatografie of hydrofobe interactie [8]

B 01 D    15/34                   .    .    .    Grootte-selectieve chromatografie, bijv. chromatografie met grootte-uitsluiting; Gelfiltratie; Doordringbaarheid (permeatie) [8]

B 01 D    15/36                   .    .    .    waarbij sprake is van ionische interactie, bijv. ionenuitwisseling, ionenparing, ionenonderdrukking of ionenuitsluiting [8]

B 01 D    15/38                   .    .    .    waarbij sprake is van een specifieke interactie voorzover niet vallend onder één of meer van de groepen B01D 15/30 tot B01D 15/36, bijv. affiniteit, ligandenuitwisseling of chirale chromatografie [8]

B 01 D    15/40                   .    .    .    gebruikmakend van een superkritisch fluïdum als mobiele fase of spoelmiddel [8]

B 01 D    15/42                   .    .    gekenmerkt door de wijze van verloop, bijv. door verplaatsing of door uitspoeling [8]

 

B 01 D    17/00                   Niet elders ondergebracht scheiden van vloeistoffen, bijv. door thermisch diffunderen [9]

B 01 D    17/02                   .    Scheiden van niet-mengbare vloeistoffen

B 01 D    17/022                  .    .    door contact met een vaste stof die bij voorkeur bevochtigbaar is [4]

B 01 D    17/025                  .    .    door zwaartekracht, in een bezinktank [4]

B 01 D    17/028                  .    .    .    voorzien van een set schotels [4]

B 01 D    17/032                  .    .    .    voorzien van speciale uitrusting voor het afvoeren van tenminste één van de afgescheiden vloeistoffen [4]

B 01 D    17/035                  .    .    door gebruikmaken van gasbellen of bewegende vaste stoffen die in het mengsel worden gebracht [4]

B 01 D    17/038                  .    .    door centrifugaalkracht (centrifuges B04B; cyclonen B04C) [4]

B 01 D    17/04                   .    .    Breken van emulsies

B 01 D    17/05                   .    .    .    door chemisch behandelen [4]

B 01 D    17/06                   .    Van elkaar scheiden van vloeistoffen door elektriciteit

B 01 D    17/09                   .    door thermisch diffunderen [4]

B 01 D    17/12                   .    In het bijzonder aangepaste hulpuitrusting voor gebruik bij vloeistofscheidingsapparatuur, bijv. regelcircuits [4]

B 01 D    19/00                   Ontgassen van vloeistoffen

B 01 D    19/02                   .    Dispergeren of voorkomen van schuim [9]

B 01 D    19/04                   .    .    door toevoegen van chemische substanties

 

B 01 D    21/00                   Scheiden van gesuspendeerde vaste deeltjes uit vloeistoffen door bezinken of sedimenteren (onderscheidend bezinken B03D 3/00) [9]

B 01 D    21/01                   .    gebruikmakend van vlokmiddelen [2,9]

B 01 D    21/02                   .    Bezinktanks [4]

B 01 D    21/04                   .    .    met bewegende schrapers

B 01 D    21/06                   .    .    .    met roterende schrapers

B 01 D    21/08                   .    .    voorzien van uitvlokcompartimenten

B 01 D    21/18                   .    Constructie van de schrapers of aandrijfmechanismen voor bezinktanks

B 01 D    21/20                   .    .    Aandrijfmechanismen

B 01 D    21/22                   .    .    Veiligheidsmechanismen

B 01 D    21/24                   .    Toevoermechanismen of afvoermechanismen voor bezinktanks

B 01 D    21/26                   .    Scheiden van het bezinksel of sediment met hulp van centrifugaalkracht [9]

B 01 D    21/28                   .    Mechanische hulpuitrusting voor het sneller laten bezinken, bijv. trilapparatuur en dergelijke [4]

B 01 D    21/30                   .    Regeluitrusting [4]

B 01 D    21/32                   .    .    Dichtheidscontrole van de heldere vloeistof of van het bezinksel, bijv. optische controle [4]

B 01 D    21/34                   .    .    Regelen van de toevoerverdeling; Regelen van het vloeistofniveau [4]

 

Filtreren; Filtermateriaal, regenereren daarvan [2,9]

 

B 01 D    24/00                   Filters met los filtermateriaal, d.w.z. filtermateriaal zonder enige binding tussen de afzonderlijke deeltjes of vezels daarvan (B01D 27/02 heeft voorrang) [5]

B 01 D    24/02                   .    waarbij het filterbed niet beweegt tijdens het filtreren [5]

B 01 D    24/04                   .    .    waarbij het filtermateriaal zit ingeklemd tussen doorlaatbare vaste wanden (B01D 24/10 en B01D 24/20 hebben voorrang) [5]

B 01 D    24/06                   .    .    .    waarbij de doorlaatbare wanden een reeks lamellen of sleuven bevatten [5]

B 01 D    24/08                   .    .    .    waarbij het filtermateriaal wordt ondersteund door tenminste twee doorlaatbare coaxiale wanden [5]

B 01 D    24/10                   .    .    waarbij het filtermateriaal in een gesloten container wordt vastgehouden [5]

B 01 D    24/12                   .    .    .    Neerwaarts filtreren, waarbij het filtermateriaal wordt ondersteund door doorlaatbare vlakken (B01D 24/18 heeft voorrang) [5]

B 01 D    24/14                   .    .    .    Neerwaarts filtreren, waarbij de container voorzien is van verdeelkoppen of verzamelkoppen, of van doorlaatbare leidingen (B01D 24/18 heeft voorrang) [5]

B 01 D    24/16                   .    .    .    Opwaarts filtreren (B01D 24/18 heeft voorrang) [5]

B 01 D    24/18                   .    .    .    Gecombineerd opwaarts en neerwaarts filtreren [5]

B 01 D    24/20                   .    .    waarbij het filtermateriaal zich in een open container bevindt [5]

B 01 D    24/22                   .    .    .    Neerwaarts filtreren, waarbij het filtermateriaal wordt ondersteund door doorlaatbare vlakken [5]

B 01 D    24/24                   .    .    .    Neerwaarts filtreren, waarbij de container voorzien is van verdeelkoppen of verzamelkoppen, of van doorlaatbare leidingen [5]

B 01 D    24/26                   .    .    .    Opwaarts filtreren [5]

B 01 D    24/28                   .    waarbij het filterbed beweegt tijdens het filtreren (met een gefluïdiseerd filterbed B01D 24/36) [5]

B 01 D    24/30                   .    .    Translatie [5]

B 01 D    24/32                   .    .    Rotatie [5]

B 01 D    24/34                   .    waarbij het filtermateriaal en de doorlaatbare drager samen bewegen (kantelemmers, kantelborden of soortgelijke delen B01D 33/327) [5]

B 01 D    24/36                   .    waarbij het filterbed is gefluïdiseerd tijdens het filtreren (waarbij het filterbed niet beweegt B01D 24/02) [5]

B 01 D    24/38                   .    Toevoerinrichtingen of afvoerinrichtingen [5]

B 01 D    24/40                   .    .    voor het toevoeren [5]

B 01 D    24/42                   .    .    voor het afvoeren van filtraat [5]

B 01 D    24/44                   .    .    voor het afvoeren van de filterkoek, bijv. stortkokers [5]

B 01 D    24/46                   .    Regenereren van het filtermateriaal in het filter (B01D 24/44 heeft voorrang) [5]

B 01 D    24/48                   .    in combinatie samengebouwd met inrichtingen voor het regelen van de filtratie [5]

 

B 01 D    25/00                   Filters die worden gevormd door het samenklemmen van diverse filterelementen of delen van dergelijke elementen (schijffilters B01D 29/39) [5]

B 01 D    25/02                   .    waarbij de elementen bestaan uit voorgevormde onafhankelijke filtereenheden, bijv. modulaire systemen

B 01 D    25/12                   .    Filterpersen, d.w.z. in de vorm van platen of platen met frames

B 01 D    25/127                  .    .    met één of meer beweegbare filterbanden die tijdens het filtreren zijn opgesteld om te worden ingeklemd tussen de persplaten of tussen een plaat en een frame, bijv. eindloze zigzagfilterbanden (B01D 25/172, B01D 25/176 en B01D 25/19 hebben voorrang) [5]

B 01 D    25/133                  .    .    .    waarbij de filterkoek wordt samengeperst, bijv. met opblaasbare membranen [5]

B 01 D    25/164                  .    .    Kamerplaatpersen, d.w.z. waarbij de zijkanten van de filterelementen worden ingeklemd tussen twee opeenvolgende filterplaten (B01D 25/127, B01D 25/172, B01D 25/176 en B01D 25/19 hebben voorrang) [5]

B 01 D    25/168                  .    .    .    waarbij de filterkoek wordt samengeperst, bijv. met opblaasbare membranen [5]

B 01 D    25/172                  .    .    Middelen voor het spreiden van de plaat of platen (verwijderen van filterkoeken B01D 25/32) [5]

B 01 D    25/176                  .    .    waarbij het filterelement aan de filterpersplaten vastzit, bijv. rondom de centrale toevoeropening in de platen [5]

B 01 D    25/19                   .    .    Klemmiddelen voor het sluiten van de filterpers, bijv. hydraulische vijzels [5]

B 01 D    25/21                   .    .    Persen met een plaat en een frame (B01D 25/172, B01D 25/176 en B01D 25/19 hebben voorrang) [5]

B 01 D    25/22                   .    Celvormige filters

B 01 D    25/24                   .    .    Celvormige rolfilters

B 01 D    25/26                   .    .    Celvormige stapelfilters

B 01 D    25/28                   .    Uitlogen of wassen van filterkoeken in het filter

B 01 D    25/30                   .    Toevoerinrichtingen

B 01 D    25/32                   .    Verwijderen van filterkoeken

B 01 D    25/34                   .    .    door bewegen van de filterelementen

B 01 D    25/36                   .    .    .    door centrifugaalkracht

B 01 D    25/38                   .    .    door bewegende delen, bijv. schrapers, die in contact komen met stilstaande filterelementen

 

B 01 D    27/00                   Wegwerppatroonfilters [5]

B 01 D    27/02                   .    met patronen die zijn gemaakt van een hoeveelheid los materiaal

B 01 D    27/04                   .    met patronen die zijn gemaakt uit een gelijkmatig stuk materiaal, bijv. filterpapier

B 01 D    27/06                   .    .    met gegolfd, gevouwen of gewikkeld materiaal

B 01 D    27/07                   .    .    .    met een coaxiale stroom door het filterelement [5]

B 01 D    27/08                   .    Constructie van de behuizing

B 01 D    27/10                   .    Veiligheidsinrichtingen, bijv. omleidingen

B 01 D    27/14                   .    met meer dan één filterelement [5]

 

B 01 D    29/00                   Filters met filterelementen die niet bewegen tijdens het filtreren, bijv. drukfilters of zuigfilters, voorzover niet vallend onder de groepen B01D 24/00 tot B01D 27/00; Filterelementen daarvoor [11]

B 01 D    29/01                   .    met platte filterelementen (B01D 29/39 heeft voorrang) [5]

B 01 D    29/03                   .    .    zelfdragend [5]

B 01 D    29/05                   .    .    ondersteund [5]

B 01 D    29/07                   .    .    .    met gegolfde, gevouwen of gewikkelde filtervellen [5]

B 01 D    29/075                  .    .    geplaatst in een gesloten behuizing en met schrapers of roerders aan de koekzijde van de filterelementen, bijv. Nutsche-filters of Rosenmund-filters voor het uitvoeren van meertrapsbewerkingen zoals chemische reacties, filtreren en koekbehandeling [5]

 

              Aantekening

 

              Als het materiaal uit deze groep tevens relevante informatie bevat die valt onder andere subgroepen van groep B01D 29/00, dan wordt het tevens geklasseerd in de andere toepasselijke subgroepen van groep B01D 29/00. [5]

 

B 01 D    29/085                  .    Trechterfilters; Houders daarvoor [5]

 

              Aantekening

 

              Als het materiaal uit deze groep tevens relevante informatie bevat die valt onder andere subgroepen van groep B01D 29/00, dan wordt het tevens geklasseerd in de andere toepasselijke subgroepen van groep B01D 29/00. [5]

 

B 01 D    29/09                   .    met filterbanden, bijv. verplaatsbaar tussen de filterbewerkingen [5]

B 01 D    29/11                   .    met zakfilters, kooifilters, slangfilters, buisfilters, kousfilters of soortgelijke filterelementen [5]

B 01 D    29/13                   .    .    Ondersteunde filterelementen [5]

B 01 D    29/15                   .    .    .    opgesteld voor filtratie met naar binnen gerichte stroming [5]

B 01 D    29/17                   .    .    .    .    met open uiteinden [5]

B 01 D    29/19                   .    .    .    .    op vaste frames met oppervlaktegroeven en dergelijke [5]

B 01 D    29/21                   .    .    .    .    met gegolfde, gevouwen of gewikkelde filtervellen [5]

B 01 D    29/23                   .    .    .    opgesteld voor filtratie met naar buiten gerichte stroming [5]

B 01 D    29/25                   .    .    .    .    met open uiteinden [5]

B 01 D    29/27                   .    .    .    .    Filterzakken [5]

B 01 D    29/31                   .    .    Zelfdragende filterelementen [5]

B 01 D    29/33                   .    .    .    opgesteld voor filtratie met naar binnen gerichte stroming [5]

B 01 D    29/35                   .    .    .    opgesteld voor filtratie met naar buiten gerichte stroming [5]

B 01 D    29/37                   .    .    .    met open uiteinden [5]

B 01 D    29/39                   .    met holle schijven die zich naast elkaar of rondom één of meer buizen bevinden, bijv. schijffilters [5]

B 01 D    29/41                   .    .    dwars op de buis bevestigd [5]

B 01 D    29/43                   .    .    anders dan dwars op de buis bevestigd [5]

B 01 D    29/44                   .    Randfilterelementen, d.w.z. gebruikmakend van aangrenzende ondoorlaatbare oppervlakken [4]

B 01 D    29/46                   .    .    van platte, gestapelde lichamen [4]

B 01 D    29/48                   .    .    van spiraalvormig of schroefvormig gewikkelde lichamen [4]

B 01 D    29/50                   .    met meerdere filterelementen, die worden gekenmerkt door hun gemeenschappelijke verplaatsing (B01D 29/39 heeft voorrang) [5]

B 01 D    29/52                   .    .    parallel gekoppeld [5]

B 01 D    29/54                   .    .    .    concentrisch of coaxiaal opgesteld [5]

B 01 D    29/56                   .    .    serieel gekoppeld [5]

B 01 D    29/58                   .    .    .    concentrisch of coaxiaal opgesteld [5]

B 01 D    29/60                   .    in combinatie samengebouwd met inrichtingen voor het regelen van de filtratie [5]

B 01 D    29/62                   .    Regenereren van het filtermateriaal in het filter (inrichtingen voor het buiten werking stellen van één of meer eenheden van een meervoudig filter, bijv. voor het regenereren, B01D 35/12) [5]

B 01 D    29/64                   .    .    door schrapers, borstels en dergelijke die inwerken op de koekzijde van het filterelement [5]

B 01 D    29/66                   .    .    door spoelen, bijv. tegenstroomluchtstoten [5]

B 01 D    29/68                   .    .    .    met terugspoelelementen in de vorm van armen, schoenen of sproeiers [5]

B 01 D    29/70                   .    .    door krachten die worden gecreëerd door het bewegen van het filterelement [5]

B 01 D    29/72                   .    .    .    waarbij sprake is van trillingen [5]

B 01 D    29/74                   .    .    .    waarbij sprake is van centrifugaalkracht [5]

B 01 D    29/76                   .    Hanteren van de filterkoek in het filter met een ander doel dan voor het regenereren (B01D 29/94 heeft voorrang) [5]

B 01 D    29/78                   .    .    voor het wassen [5]

B 01 D    29/80                   .    .    voor het drogen [5]

B 01 D    29/82                   .    .    .    door samenpersen [5]

B 01 D    29/84                   .    .    .    door gassen of door verwarmen [5]

B 01 D    29/86                   .    .    Vertragen van koekafzetting op het filter tijdens de filtratieperiode, bijv. gebruikmakend van roerders [5]

B 01 D    29/88                   .    met toevoerinrichtingen of afvoerinrichtingen [5]

B 01 D    29/90                   .    .    voor het toevoeren [5]

B 01 D    29/92                   .    .    voor het afvoeren van filtraat [5]

B 01 D    29/94                   .    .    voor het afvoeren van de filterkoek, bijv. stortkokers [5]

B 01 D    29/96                   .    waarbij de filterelementen worden verplaatst tussen de filterbewerkingen; Specifieke maatregelen voor het verwijderen of vervangen van de filterelementen; Transportsystemen voor filters (B01D 29/09 en B01D 29/70 hebben voorrang) [5]

 

B 01 D    33/00                   Filters met filterelementen die bewegen tijdens de filterbewerking (filters met los filtermateriaal dat beweegt of gefluïdiseerd is tijdens het filtreren B01D 24/28 tot B01D 24/36; centrifuges B04B) [5]

B 01 D    33/01                   .    met in dwarsrichting bewegende filterelementen, bijv. zuigers (B01D 33/04 tot B01D 33/327 hebben voorrang) [5]

B 01 D    33/03                   .    .    met trillende filterelementen [5]

B 01 D    33/04                   .    met filterbanden en dergelijke die worden ondersteund door cilinders die ondoorlaatbaar zijn voor het filtreren [5]

B 01 D    33/044                  .    met filterbanden en dergelijke ondersteund door cilinders die doorlaatbaar zijn voor het filtreren [5]

B 01 D    33/048                  .    .    met eindloze filterbanden [5]

B 01 D    33/052                  .    .    .    gecombineerd met een persinrichting (B01D 33/64 heeft voorrang) [5,9]

B 01 D    33/056                  .    Constructie van filterbanden of steunriemen, bijv. inrichtingen voor het centreren, monteren of afdichten van de filterbanden of de steunriemen [5]

B 01 D    33/06                   .    met roterende cilindrische filtervlakken, bijv. holle trommels (B01D 33/044 heeft voorrang)

B 01 D    33/067                  .    .    Constructie van de filtertrommels, bijv. bevestigingsvoorzieningen of afdichtinrichtingen [5]

B 01 D    33/073                  .    .    opgesteld voor filtratie met naar binnen gerichte stroming [5]

B 01 D    33/09                   .    .    .    met oppervlaktecellen die onafhankelijk zijn verbonden met drukverdelers [5]

B 01 D    33/11                   .    .    opgesteld voor filtratie met naar buiten gerichte stroming [5]

B 01 D    33/13                   .    .    .    met oppervlaktecellen die onafhankelijk zijn verbonden met drukverdelers [5]

B 01 D    33/15                   .    met roterende platte filtervlakken [5]

B 01 D    33/17                   .    .    met roterende filtertafels (tafels die zijn opgedeeld in gescheiden kantelbare emmers, borden of soortgelijke delen B01D 33/327) [5]

B 01 D    33/19                   .    .    .    waarbij het tafelvlak is verdeeld in opeenvolgend gekantelde delen of cellen, bijv. voor het afvoeren van de filterkoek [5]

B 01 D    33/21                   .    .    met holle filterschijven die dwars op een holle roterende drijfas zijn bevestigd [5]

B 01 D    33/23                   .    .    .    Constructie van schijven of deelsegmenten daarvan [5]

B 01 D    33/25                   .    .    met holle frames die axiaal op een holle roterende drijfas zijn bevestigd [5]

B 01 D    33/27                   .    met roterende filtervlakken die noch cilindrisch noch plat zijn, bijv. schroefvormige oppervlakken [5]

B 01 D    33/29                   .    waarbij de beweging van de filterelementen bestaat uit een combinatie van bewegingen (B01D 33/19 heeft voorrang) [5]

B 01 D    33/31                   .    .    Planetaire beweging [5]

B 01 D    33/327                  .    .    Kantelende emmers, borden of soortgelijke delen [5]

B 01 D    33/333                  .    met afzonderlijke filterelementen die langs een gesloten pad bewegen (kantelende emmers, borden of soortgelijke delen B01D 33/327) [5]

B 01 D    33/35                   .    met meerdere filterelementen die worden gekenmerkt door hun gemeenschappelijke beweging (B01D 33/21 heeft voorrang) [5]

B 01 D    33/37                   .    .    parallel gekoppeld [5]

B 01 D    33/39                   .    .    .    concentrisch of coaxiaal [5]

B 01 D    33/41                   .    .    serieel gekoppeld [5]

B 01 D    33/42                   .    .    .    concentrisch of coaxiaal [5]

B 01 D    33/44                   .    Regenereren van het filtermateriaal in het filter (inrichtingen voor het buiten werking stellen van één of meer eenheden van meervoudige filters, bijv. voor het regenereren, B01D 35/12) [5]

B 01 D    33/46                   .    .    met schrapers, borstels en dergelijke die inwerken op de koekzijde van het filterelement [5]

B 01 D    33/48                   .    .    door spoelen, bijv. tegenstroomluchtstoten [5]

B 01 D    33/50                   .    .    .    met terugspoelelementen in de vorm van armen, schoenen of sproeiers [5]

B 01 D    33/52                   .    .    door krachten die worden gecreëerd door het bewegen van het filterelement [5]

B 01 D    33/54                   .    .    .    waarbij sprake is van trillingen [5]

B 01 D    33/56                   .    .    .    waarbij sprake is van centrifugaalkracht [5]

B 01 D    33/58                   .    Hanteren van de filterkoek in het filter met een ander doel dan voor het regenereren (B01D 33/76 heeft voorrang) [5]

B 01 D    33/60                   .    .    voor het wassen [5]

B 01 D    33/62                   .    .    voor het drogen [5]

B 01 D    33/64                   .    .    .    door samenpersen [5]

B 01 D    33/66                   .    .    .    door gassen of door verwarmen [5]

B 01 D    33/68                   .    .    Vertragen van koekafzetting op het filter tijdens de filtratieperiode, bijv. gebruikmakend van roerders [5]

B 01 D    33/70                   .    met toevoerinrichtingen of afvoerinrichtingen (B01D 33/82 heeft voorrang) [5]

B 01 D    33/72                   .    .    voor het toevoeren [5]

B 01 D    33/74                   .    .    voor het afvoeren van filtraat [5]

B 01 D    33/76                   .    .    voor het afvoeren van de filterkoek, bijv. stortkokers [5]

B 01 D    33/80                   .    Accessoires [5]

B 01 D    33/82                   .    .    Middelen voor het verdelen van de druk [5]

B 01 D    35/00                   Filterinrichtingen met kenmerken die niet specifiek vallen onder de groepen B01D 24/00 tot B01D 33/00, of voor aanvragen die niet specifiek vallen onder de groepen B01D 24/00 tot B01D 33/00; Hulpinrichtingen bij het filteren; Filterhuisconstructies [11]

B 01 D    35/01                   .    Inrichtingen voor het verwijderen van gas, bijv. spuisystemen [5]

B 01 D    35/02                   .    Aangepaste filters voor speciale plaatsen, bijv. pijpleidingen, pompen of afsluiters (B01D 35/05 heeft voorrang)

B 01 D    35/027                  .    .    star gemonteerd in of op tanks of reservoirs (B01D 35/04 heeft voorrang) [5]

B 01 D    35/04                   .    .    Kraanfilters en dergelijke

B 01 D    35/05                   .    Zwevende filters [5]

B 01 D    35/06                   .    Filters waarbij gebruik wordt gemaakt van elektriciteit of magnetisme (ultrafiltratie, microfiltratie B01D 61/14; elektrodialyse, elektro-osmose B01D 61/42; combinaties van filters en magnetische scheiders B03C 1/30) [5,11]

B 01 D    35/10                   .    Borstelfilters

B 01 D    35/12                   .    Inrichtingen voor het buiten werking stellen van één of meer eenheden van meervoudig filters, bijv. voor het regenereren

B 01 D    35/14                   .    Speciaal aangepaste veiligheidsinrichtingen voor het filtreren; Inrichtingen voor het aanduiden van verstopping (ingebouwd in een wegwerpfilter B01D 27/10) [9]

B 01 D    35/143                  .    .    Middelen voor het aanduiden van de filterconditie [5]

B 01 D    35/147                  .    .    Omleidingen of veiligheidskleppen [5]

B 01 D    35/15                   .    .    Tweewegfilters [5]

B 01 D    35/153                  .    .    Antilekkleppen of terugslagkleppen [5]

B 01 D    35/157                  .    .    Stromingsregelkleppen; Bevochtigen van doorlaten of geijkte doorlaten [5]

B 01 D    35/16                   .    Reinigingsinrichtingen

B 01 D    35/18                   .    Verwarmen of koelen van de filters

B 01 D    35/20                   .    In trilling brengen van de filters (regenereren van filtermateriaal door het laten trillen van filters met stilstaande filterelementen B01D 29/72; afvoeren van de filterkoek door het laten trillen van filters met bewegende filterelementen B01D 33/54 of B01D 33/76) [5]

B 01 D    35/22                   .    Naar de filters leiden van het te filtreren mengsel op zodanige wijze dat de filters worden gereinigd

B 01 D    35/24                   .    Aanbrengen van los korrelvormig materiaal voor het schoonschuren van de filters

B 01 D    35/26                   .    Filters met ingebouwde pompen

B 01 D    35/28                   .    Niet elders ondergebrachte zeven

B 01 D    35/30                   .    Filterhuisconstructies [4]

B 01 D    35/31                   .    .    inclusief voorzieningen voor het beschermen van de omgeving, bijv. drukbestendigheidskenmerken [5]

B 01 D    35/32                   .    .    .    tegen straling [5]

B 01 D    35/34                   .    .    met open bovenzijde (B01D 35/31 heeft voorrang) [5]

 

B 01 D    36/00                   Filtercircuits of combinaties van filters met andere scheidingsinrichtingen (inrichtingen voor het verwijderen van gas, bijv. spuisystemen, B01D 35/01; magnetische of elektrostatische scheiders met filters B03C) [4,5,11]

B 01 D    36/02                   .    Combinaties van verschillende soorten filters (B01D 29/50 en B01D 33/35 hebben voorrang) [4,5]

B 01 D    36/04                   .    Combinaties van filters met bezinktanks [4]

 

B 01 D    37/00                   Filtratieprocessen (speciaal aangepaste processen voor het filtreren van gassen B01D 46/00)

B 01 D    37/02                   .    Voorcoaten van de filterelementen of het filtermateriaal; Toevoegen van filterhulpmiddelen aan de te filtreren vloeistof

B 01 D    37/03                   .    gebruikmakend van vlokmiddelen [5]

B 01 D    37/04                   .    Regelen van de filtratie 

B 01 D    39/00                   Filtermateriaal voor vloeistoffen of gasvormige fluïda

B 01 D    39/02                   .    Los filtermateriaal, bijv. losse vezels

B 01 D    39/04                   .    .    Organisch materiaal, bijv. cellulose of katoen

B 01 D    39/06                   .    .    Anorganisch materiaal, bijv. asbestvezels, glasparels of glasvezels

B 01 D    39/08                   .    Filterdoek, d.w.z. geweven, gebreid of gehaakt materiaal (metaalachtig B01D 39/10)

B 01 D    39/10                   .    Filterschermen die in hoofdzaak zijn gemaakt van metaal

B 01 D    39/12                   .    .    gevlochten; gebreid; van plaatgaas

B 01 D    39/14                   .    Ander zelfdragend filtermateriaal

B 01 D    39/16                   .    .    van organisch materiaal, bijv. synthetische vezels

B 01 D    39/18                   .    .    .    met cellulose of derivaten daarvan als materiaal [9]

B 01 D    39/20                   .    .    van anorganisch materiaal, bijv. asbestpapier of filtermateriaal van non-woven metaaldraad [9]

B 01 D    41/00                   Buiten het filter regenereren van het filtermateriaal of de filterelementen voor vloeistoffen of gasvormige fluïda

B 01 D    41/02                   .    van los filtermateriaal

B 01 D    41/04                   .    van stijf zelfdragend filtermateriaal

 

B 01 D    43/00                   Scheiden van deeltjes en vloeistoffen of vloeistoffen en vaste stoffen op een andere wijze dan door bezinken of filtreren (flotatieprocessen B03D 1/00; drogen van vaste materialen of objecten F26B)

 

Scheiden van gedispergeerde deeltjes en gassen of dampen [9]

 

B 01 D    45/00                   Scheiden van gedispergeerde deeltjes en gassen of dampen door zwaartekracht, massatraagheid of centrifugaalkrachten

B 01 D    45/02                   .    door gebruik te maken van zwaartekracht

B 01 D    45/04                   .    door gebruik te maken van massatraagheid (B01D 45/12 heeft voorrang)

B 01 D    45/06                   .    .    door omkeren van de stromingsrichting

B 01 D    45/08                   .    .    door botsen tegen keerschotten

B 01 D    45/10                   .    .    .    die bevochtigd zijn

B 01 D    45/12                   .    door centrifugaalkrachten (centrifuges B04B; cyclonen B04C)

B 01 D    45/14                   .    .    opgewekt door roterende schoepen, schijven, trommels of borstels

B 01 D    45/16                   .    .    opgewekt door de draairichting van de gasstroom

B 01 D    45/18                   .    Reinigingsinrichtingen

 

B 01 D    46/00                   Speciaal aangepaste filters of filtratieprocessen voor het scheiden van gedispergeerde deeltjes en gassen of dampen (filterelementen B01D 24/00 tot B01D 35/00; filtermateriaal B01D 39/00; hun regeneratie buiten het filter B01D 41/00)

B 01 D    46/02                   .    Deeltjesscheiders, bijv. apparatuur voor het neerslaan van stof, met holle filters van flexibel materiaal

B 01 D    46/04                   .    .    Reinigen van filters

B 01 D    46/06                   .    .    met middelen voor het plat houden van de werkvlakken

B 01 D    46/08                   .    .    .    met stervormig opgestelde werkvlakken

B 01 D    46/10                   .    Deeltjesscheiders, bijv. apparatuur voor het neerslaan van stof, waarbij gebruik wordt gemaakt van filterplaten, filtervellen of filterkussens met een plat oppervlak

B 01 D    46/12                   .    .    in meervoudige opstellingen

B 01 D    46/14                   .    .    opgesteld in een stervorm

B 01 D    46/16                   .    .    opgesteld op niet-filtrerende transporteurs

B 01 D    46/18                   .    Deeltjesscheiders, bijv. apparatuur voor het neerslaan van stof, waarbij gebruik wordt gemaakt van filterriemen

B 01 D    46/20                   .    .    waarbij de riemen zijn gecombineerd met trommels

B 01 D    46/22                   .    .    waarbij de riemen voortbewegen tijdens het filtreren

B 01 D    46/24                   .    Deeltjesscheiders, bijv. apparatuur voor het neerslaan van stof, waarbij gebruik wordt gemaakt van stijve holle filterlichamen

B 01 D    46/26                   .    .    roteerbaar

B 01 D    46/28                   .    Deeltjesscheiders, bijv. apparatuur voor het neerslaan van stof, waarbij gebruik wordt gemaakt van filterborstels

B 01 D    46/30                   .    Deeltjesscheiders, bijv. apparatuur voor het neerslaan van stof, waarbij gebruik wordt gemaakt van los filtermateriaal

B 01 D    46/32                   .    .    waarbij het materiaal beweegt tijdens het filtreren

B 01 D    46/34                   .    .    .    niet-horizontaal, bijv. gebruikmakend van glijgoten

B 01 D    46/36                   .    .    .    als een in hoofdzaak horizontale laag, bijv. op roterende tafels, trommels of transportriemen

B 01 D    46/38                   .    .    .    als een gefluïdiseerd bed

B 01 D    46/40                   .    Deeltjesscheiders, bijv. apparatuur voor het neerslaan van stof, waarbij gebruik wordt gemaakt van randfilters, d.w.z. gebruikmakend van aangrenzende ondoorlaatbare oppervlakken

B 01 D    46/42                   .    Hulpuitrusting of het bedienen daarvan

B 01 D    46/44                   .    .    voor het regelen van de filtratie

B 01 D    46/46                   .    .    .    automatisch

B 01 D    46/48                   .    .    Verwijderen van stof anders dan voor het reinigen van filters

B 01 D    46/50                   .    .    Middelen voor het ontladen van een elektrostatisch potentiaal

B 01 D    46/52                   .    Deeltjesscheiders, bijv. apparatuur voor het neerslaan van stof, waarbij gebruik wordt gemaakt van filters in de vorm van gevouwen materiaal

B 01 D    46/54                   .    Deeltjesscheiders, bijv. apparatuur voor het neerslaan van stof, waarbij gebruik wordt gemaakt van ultrafijne filtervellen of filterdiafragma’s

 

B 01 D    47/00                   Scheiden van gedispergeerde deeltjes en gassen, lucht of dampen met vloeistof als scheidingsmiddel (B01D 45/10 heeft voorrang; fractioneerkolommen of delen daarvan B01D 3/16)

B 01 D    47/02                   .    door gas of lucht of damp over of door een vloeistofbad te laten passeren

B 01 D    47/04                   .    door gas of lucht of damp door schuim te laten passeren

B 01 D    47/05                   .    door condenseren van het scheidingsmiddel [3]

B 01 D    47/06                   .    Reinigen door sproeien

B 01 D    47/08                   .    .    met roterende sproeiers

B 01 D    47/10                   .    Venturigaswassers

B 01 D    47/12                   .    Wassers met diverse verschillende wasgedeelten (B01D 47/14 heeft voorrang) [3]

B 01 D    47/14                   .    Gepakte gaswassers [3,9]

B 01 D    47/16                   .    Apparatuur met andere roterende middelen dan roteerbare sproeiers voor het vernevelen van de reinigingsvloeistof

B 01 D    47/18                   .    .    met horizontaal opgestelde drijfassen 

B 01 D    49/00                   Scheiden van gedispergeerde deeltjes en gassen, lucht of dampen door andere methoden

B 01 D    49/02                   .    door afstoten op grond van warmte 

B 01 D    50/00                   Combinaties van inrichtingen voor het scheiden van deeltjes en gassen of dampen

 

B 01 D    51/00                   Extra voorbehandelen van gassen of dampen die moeten worden gereinigd van gedispergeerde deeltjes [6,9]

B 01 D    51/02                   .    Bij elkaar verzamelen van de deeltjes, bijv. door uitvlokken

B 01 D    51/04                   .    .    door seeding, bijv. door het toevoegen van deeltjes

B 01 D    51/06                   .    .    door het variëren van de druk van het gas of de damp

B 01 D    51/08                   .    .    .    met geluid of ultrasoon

B 01 D    51/10                   .    Conditioneren van het te reinigen gas

 

B 01 D    53/00                   Scheiden van gassen of dampen; Terugwinnen van dampen van vluchtige oplosmiddelen uit gassen; Chemisch of biologisch zuiveren van afvalgassen, bijv. uitlaatgassen, rook, dampen, rookgassen en aerosolen (terugwinnen van vluchtige oplosmiddelen door condenseren B01D 5/00; sublimeren B01D 7/00; koelafscheiders, koelschotels B01D 8/00; scheiden van moeilijk condenseerbare gassen of lucht door vloeibaar maken F25J 3/00) [3,5,9]

 

              Aantekening

 

              De groep B01D 53/34 heeft voorrang boven de groepen B01D 53/02 tot B01D 53/32.

 

B 01 D    53/02                   .    door adsorberen, bijv. voorbereidende gaschromatografie

B 01 D    53/04                   .    .    met stilstaande adsorptiemiddelen

B 01 D    53/047                  .    .    .    Drukvaladsorptie (PSA) [6]

B 01 D    53/053                  .    .    .    .    met een opslagvat of buffervat [6]

B 01 D    53/06                   .    .    met bewegende adsorptiemiddelen

B 01 D    53/08                   .    .    .    volgens de “bewegend-bed” methode

B 01 D    53/10                   .    .    .    met gedispergeerde adsorptiemiddelen

B 01 D    53/12                   .    .    .    .    volgens de “fluïdisatietechniek”

B 01 D    53/14                   .    door absorberen

B 01 D    53/18                   .    .    Absorptie-eenheden; Vloeistofverdelers daarvoor (B01D 3/16, B01D 3/26 en B01D 3/30 hebben voorrang) [9]

B 01 D    53/22                   .    door diffunderen [9]

B 01 D    53/24                   .    door centrifugaalkracht (centrifuges B04B; cyclonen B04C)

B 01 D    53/26                   .    Drogen van gassen of dampen

B 01 D    53/28                   .    .    Materialen voor gebruik als droogmiddelen

B 01 D    53/30                   .    Regelen door gasanalyse-apparatuur (regelen van niet-elektrische variabelen in het algemeen G05D)

B 01 D    53/32                   .    door andere elektrische effecten dan die welke vallen onder groep B01D 61/00 [5]

B 01 D    53/34                   .    Chemisch of biologisch zuiveren van afvalgassen [3,6]

B 01 D    53/38                   .    .    Verwijderen van componenten met een niet-gedefinieerde structuur [6]

B 01 D    53/40                   .    .    .    Zure componenten (B01D 53/44 heeft voorrang) [6]

B 01 D    53/42                   .    .    .    Basische componenten (B01D 53/44 heeft voorrang) [6]

B 01 D    53/44                   .    .    .    Organische componenten [6]

B 01 D    53/46                   .    .    Verwijderen van componenten met een gedefinieerde structuur [6]

B 01 D    53/48                   .    .    .    Zwavelverbindingen [6]

B 01 D    53/50                   .    .    .    .    Zwaveloxiden (B01D 53/60 heeft voorrang) [6]

B 01 D    53/52                   .    .    .    .    Waterstofsulfide [6]

B 01 D    53/54                   .    .    .    Stikstofverbindingen [6]

B 01 D    53/56                   .    .    .    .    Stikstofoxiden (B01D 53/60 heeft voorrang) [6]

B 01 D    53/58                   .    .    .    .    Ammoniak [6]

B 01 D    53/60                   .    .    .    Gelijktijdig verwijderen van zwaveloxiden en stikstofoxiden [6]

B 01 D    53/62                   .    .    .    Koolstofoxiden [6]

B 01 D    53/64                   .    .    .    Zware metalen of verbindingen daarvan, bijv. kwik [6]

B 01 D    53/66                   .    .    .    Ozon [6]

B 01 D    53/68                   .    .    .    Halogenen of halogeenverbindingen [6]

B 01 D    53/70                   .    .    .    .    Organische halogeenverbindingen [6]

B 01 D    53/72                   .    .    .    Organische verbindingen voorzover niet vallend onder de groepen B01D 53/48 tot B01D 53/70, bijv. koolwaterstoffen [6]

B 01 D    53/73                   .    .    Nabehandelen van verwijderde componenten [6]

B 01 D    53/74                   .    .    Algemene processen voor het zuiveren van afvalgassen; Speciaal aangepaste apparatuur of inrichtingen daarvoor (B01D 53/92 heeft voorrang) [6]

B 01 D    53/75                   .    .    .    Meertrapsprocessen [6]

B 01 D    53/76                   .    .    .    Processen met een gasfase, bijv. met aerosolen [6]

B 01 D    53/77                   .    .    .    Processen met een vloeibare fase [6]

B 01 D    53/78                   .    .    .    .    met contact tussen gas en vloeistof [6]

B 01 D    53/79                   .    .    .    .    Injecteren van reactanten [6]

B 01 D    53/80                   .    .    .    Processen met een visceuze fase, d.w.z. door gebruik te maken van suspensies [6]

B 01 D    53/81                   .    .    .    Processen met een vaste fase [6]

B 01 D    53/82                   .    .    .    .    met stilstaande reactanten [6]

B 01 D    53/83                   .    .    .    .    met bewegende reactanten [6]

B 01 D    53/84                   .    .    .    Biologische processen [6]

B 01 D    53/85                   .    .    .    .    met contact tussen gas en vaste stof [6]

B 01 D    53/86                   .    .    .    Katalytische processen [6]

B 01 D    53/88                   .    .    .    .    Hanteren of aanbrengen van katalysatoren [6]

B 01 D    53/90                   .    .    .    .    Injecteren van reactanten [6]

B 01 D    53/92                   .    .    van motoruitlaatgassen (uitlaatapparatuur met middelen voor het zuiveren of op een andere wijze behandelen van uitlaatgassen F01N 3/00) [6]

B 01 D    53/94                   .    .    .    door katalytische processen [6]

B 01 D    53/96                   .    .    Regenereren, reactiveren of hergebruiken van reactanten [6]

 

B 01 D    57/00                   Anders scheiden dan het scheiden van vaste stoffen, dat niet volledig valt onder één andere groep of subklasse, bijv. B03C

B 01 D    57/02                   .    door elektroforese [3,5,9]

 

B 01 D    59/00                   Scheiden van verschillende isotopen van hetzelfde chemische element [9]

B 01 D    59/02                   .    Scheiden door fase-omzetting

B 01 D    59/04                   .    .    door destilleren

B 01 D    59/06                   .    .    door gefractioneerd smelten; door zonesmelten

B 01 D    59/08                   .    .    door gefractioneerd kristalliseren, door neerslaan of door zonebevriezing

B 01 D    59/10                   .    Scheiden door diffunderen

B 01 D    59/12                   .    .    door diffunderen via barrières

B 01 D    59/14                   .    .    .    Constructie van de barrière

B 01 D    59/16                   .    .    door thermisch diffunderen

B 01 D    59/18                   .    .    door scheidingsstralen

B 01 D    59/20                   .    Scheiden door centrifugeren

B 01 D    59/22                   .    Scheiden door extraheren

B 01 D    59/24                   .    .    door extraheren met oplosmiddelen

B 01 D    59/26                   .    .    door sorberen, d.w.z. absorberen, adsorberen of persorberen

B 01 D    59/28                   .    Scheiden door chemisch uitwisselen

B 01 D    59/30                   .    .    door ionenuitwisseling

B 01 D    59/32                   .    .    door uitwisseling tussen fluïda

B 01 D    59/33                   .    .    .    waarbij sprake is van tweevoudige temperatuuruitwisseling [2]

B 01 D    59/34                   .    Scheiden door fotochemische methoden

B 01 D    59/36                   .    Scheiden door biologische methoden

B 01 D    59/38                   .    Scheiden door elektrochemische methoden [9]

B 01 D    59/40                   .    .    door elektrolyseren

B 01 D    59/42                   .    .    door elektromigreren; door elektroforese

B 01 D    59/44                   .    Scheiden door massaspectrografie (deeltjesspectrometers of scheidingsbuizen H01J 49/00)

B 01 D    59/46                   .    .    gebruikmakend van alleen elektrostatische velden

B 01 D    59/48                   .    .    gebruikmakend van elektrostatische en magnetische velden

B 01 D    59/50                   .    Scheiden waarbij sprake is van twee of meer processen die vallen onder verschillende van de groepen B01D 59/02, B01D 59/10, B01D 59/20, B01D 59/22, B01D 59/28, B01D 59/34, B01D 59/36, B01D 59/38 en B01D 59/44

 

Scheidingsprocessen waarbij gebruik wordt gemaakt van semipermeabele membranen, bijv. dialyse, osmose of ultrafiltratie; Speciaal aangepaste apparatuur daarvoor; Semipermeabele membranen of hun productie [5,9]

 

              Aantekening

 

              In de groepen B01D 61/00 tot B01D 71/00 wordt geklasseerd in de laatst toepasselijke plaats, d.w.z. op elk hiërarchisch niveau, tenzij anders staat vermeld. [5,15]

 

B 01 D    61/00                   Scheidingsprocessen waarbij gebruik wordt gemaakt van semipermeabele membranen, bijv. dialyse, osmose of ultrafiltratie; Speciaal aangepaste apparatuur, accessoires of hulpbewerkingen daarvoor (scheiden van gassen of dampen door diffusie B01D 53/22) [5,9]

B 01 D    61/02                   .    Omgekeerde osmose; Hyperfiltratie [5]

B 01 D    61/04                   .    .    Voorbehandelen van de toevoer [5]

B 01 D    61/06                   .    .    Terugwinnen van energie [5]

B 01 D    61/08                   .    .    Apparatuur daarvoor [5]

B 01 D    61/10                   .    .    Accessoires; Hulpbewerkingen [5]

B 01 D    61/12                   .    .    Sturen of regelen [5]

B 01 D    61/14                   .    Ultrafiltratie; Microfiltratie [5]

B 01 D    61/16                   .    .    Voorbehandelen van de toevoer [5]

B 01 D    61/18                   .    .    Apparatuur daarvoor [5]

B 01 D    61/20                   .    .    Accessoires; Hulpbewerkingen [5]

B 01 D    61/22                   .    .    Sturen of regelen [5]

B 01 D    61/24                   .    Dialyse [5]

B 01 D    61/26                   .    .    Stroming van de dialysaatoplossing, bijv. het bereiden of regenereren [5]

B 01 D    61/28                   .    .    Apparatuur daarvoor [5]

B 01 D    61/30                   .    .    Accessoires; Hulpbewerking [5]

B 01 D    61/32                   .    .    Sturen of regelen [5]

B 01 D    61/34                   .    .    .    Meten van ultrafiltraat tijdens de dialyse [5]

B 01 D    61/36                   .    Membraanverdamping; Membraandestillatie; Vloeistofpermeatie [5]

B 01 D    61/38                   .    Vloeistofmembraanscheiding [5]

B 01 D    61/40                   .    .    gebruikmakend van emulsie-achtige membranen [5]

B 01 D    61/42                   .    Elektrodialyse; Elektro-osmose [5]

B 01 D    61/44                   .    .    Ionenselectieve elektrodialyse [5]

B 01 D    61/46                   .    .    .    Apparatuur daarvoor [5]

B 01 D    61/48                   .    .    .    .    waarbij één of meer compartimenten gevuld zijn met ionenuitwisselend materiaal [5]

B 01 D    61/50                   .    .    .    .    Stapels in de vorm van platen met frames [5]

B 01 D    61/52                   .    .    .    Accessoires; Hulpbewerking [5]

B 01 D    61/54                   .    .    .    Sturen of regelen [5]

B 01 D    61/56                   .    .    Elektro-osmotisch ontwateren [5]

B 01 D    61/58                   .    Meertrapsprocessen [5]

 

B 01 D    63/00                   Apparatuur in het algemeen voor scheidingsprocessen waarbij gebruik wordt gemaakt van semipermeabele membranen [5]

B 01 D    63/02                   .    Modules met holle vezels [5]

B 01 D    63/04                   .    .    met meerdere hollevezel-stelsels [5]

B 01 D    63/06                   .    Modules met buisvormige membranen [5]

B 01 D    63/08                   .    Modules met vlakke membranen [5]

B 01 D    63/10                   .    Modules met spiraalvormig gewikkelde membranen [5]

B 01 D    63/12                   .    .    met meerdere spiraalvormig gewikkelde stelsels [5]

B 01 D    63/14                   .    Modules met geplooide membranen [5]

B 01 D    63/16                   .    Roterende, heen en weer gaande of trillende modules [5]

 

B 01 D    65/00                   Accessoires of hulpbewerkingen in het algemeen voor scheidingsprocessen of scheidingsapparatuur waarbij gebruik wordt gemaakt van semipermeabele membranen [5]

B 01 D    65/02                   .    Reinigen of steriliseren van membranen [5]

B 01 D    65/04                   .    .    met beweegbare lichamen, bijv. schuimkogels [5]

B 01 D    65/06                   .    .    met speciale wassamenstellingen [5]

B 01 D    65/08                   .    Voorkomen van membraanvervuiling of van polarisatie van het concentraat [5]

B 01 D    65/10                   .    Testen van membranen of membraanapparatuur; Detecteren of repareren van lekken [5]

 

B 01 D    67/00                   Speciaal aangepaste processen voor het maken van semipermeabele membranen voor scheidingsprocessen of scheidingsapparatuur [5]

 

B 01 D    69/00                   Semipermeabele membranen voor scheidingsprocessen of scheidingsapparatuur die worden gekenmerkt door hun vorm, opbouw of eigenschappen; Speciaal aangepaste fabricageprocessen daarvoor [5]

 

              Aantekeningen

 

              (1)      In deze groep wordt de volgende term gebruikt met de aangegeven betekenis:

                        -        “eigenschappen” omvatten die met een mechanisch, fysisch of chemisch karakter. [5]

              (2)      Productieprocessen worden tevens geklasseerd in groep B01D 67/00, ingeval zij van belang worden geacht. [5]

 

B 01 D    69/02                   .    gekenmerkt door hun eigenschappen [5]

B 01 D    69/04                   .    Buisvormige membranen [5]

B 01 D    69/06                   .    Platte membranen [5]

B 01 D    69/08                   .    Membranen met holle vezels (maken van holle vezels D01D 5/24 en D01F 1/08) [5]

B 01 D    69/10                   .    Ondersteunde membranen; Membraandragers [5]

B 01 D    69/12                   .    Samengestelde membranen; Ultradunne membranen [5]

B 01 D    69/14                   .    Dynamische membranen [5]

 

B 01 D    71/00                   Semipermeabele membranen voor scheidingsprocessen of scheidingsapparatuur die worden gekenmerkt door het materiaal; Speciaal aangepaste fabricageprocessen daarvoor [5]

 

              Aantekeningen

 

              (1)      In deze groep wordt samengesteld materiaal geklasseerd naar het bestanddeel dat het meest aanwezig is. Dit bestanddeel wordt geklasseerd overeenkomstig het “laatste-regel”-principe (zie de Aantekening voor groep B01D 61/00). Als er meer dan één bestanddeel in een gelijke verhouding aanwezig is, wordt elk van deze bestanddelen geklasseerd overeenkomstig het “laatste-regel”-principe. [5]

              (2)      Productieprocessen worden tevens geklasseerd in groep B01D 67/00, als zij van belang worden geacht. [5]

 

B 01 D    71/02                   .    Anorganisch materiaal [5]

B 01 D    71/04                   .    .    Glas [5]

B 01 D    71/06                   .    Organisch materiaal [5]

B 01 D    71/08                   .    .    Polysacchariden [5]

B 01 D    71/10                   .    .    .    Cellulose; Gemodificeerde cellulose [5]

B 01 D    71/12                   .    .    .    Cellulosederivaten [5]

B 01 D    71/14                   .    .    .    .    Esters van organische zuren [5]

B 01 D    71/16                   .    .    .    .    .    Cellulose-acetaat [5]

B 01 D    71/18                   .    .    .    .    .    Gemengde esters, bijv. cellulose-acetaat-butyraat [5]

B 01 D    71/20                   .    .    .    .    Esters van anorganische zuren, bijv. cellulosenitraat [5]

B 01 D    71/22                   .    .    .    .    Cellulose-ethers [5]

B 01 D    71/24                   .    .    Rubbers [5] 

              Aantekening

 

              In deze groep wordt de volgende term gebruikt met de aangegeven betekenis:

              -         “rubber” omvat:

                        (a)     natuurlijk of geconjugeerd dieenrubber;

                        (b)     rubber in het algemeen (zie voor specifiek rubber de groep waaronder zo’n macromoleculaire verbinding valt). [5]

 

B 01 D    71/26                   .    .    Polyalkenen [5]

B 01 D    71/28                   .    .    Polymeren van aromatische vinylverbindingen [5]

B 01 D    71/30                   .    .    Polyalkenylhaliden [5]

B 01 D    71/32                   .    .    .    met fluoratomen [5]

B 01 D    71/34                   .    .    .    .    Polyvinylideenfluoride [5]

B 01 D    71/36                   .    .    .    .    Polytetrafluoretheen [5]

B 01 D    71/38                   .    .    Polyalkenylalcoholen; Polyalkenylesters; Polyalkenylethers; Polyalkenylaldehyden; Polyalkenylketonen; Polyalkenylacetalen; Polyalkenylketalen [5]

B 01 D    71/40                   .    .    Polymeren van onverzadigde zuren of derivaten daarvan, bijv. zouten, amiden, imiden, nitrilen, anhydriden of esters [5]

B 01 D    71/42                   .    .    .    Polymeren van nitrilen, bijv. polyacrylonitril [5]

B 01 D    71/44                   .    .    Polymeren die worden verkregen door reacties waarbij alleen sprake is van onverzadigde koolstof-koolstofbindingen, voorzover niet vallend onder één van de groepen B01D 71/26 tot B01D 71/42 [5]

B 01 D    71/46                   .    .    Epoxyharsen [5]

B 01 D    71/48                   .    .    Polyesters [5]

B 01 D    71/50                   .    .    Polycarbonaten [5]

B 01 D    71/52                   .    .    Polyethers [5]

B 01 D    71/54                   .    .    Polyureumverbindingen; Polyurethanen [5]

B 01 D    71/56                   .    .    Polyamiden, bijv. polyesteramiden [5]

B 01 D    71/58                   .    .    Andere polymeren met stikstof in de hoofdketen, met of zonder alleen zuurstof of koolstof [5]

B 01 D    71/60                   .    .    .    Polyaminen [5]

B 01 D    71/62                   .    .    .    Polycondensaten met stikstofhoudende heterocyclische ringen in de hoofdketen [5]

B 01 D    71/64                   .    .    .    .    Polyimiden; Polyamidimiden; Polyesterimiden; Polyamidezuren of soortgelijke polyimidevoorlopers [5]

B 01 D    71/66                   .    .    Polymeren met zwavel in de hoofdketen, met of zonder alleen stikstof, zuurstof of koolstof [5]

B 01 D    71/68                   .    .    .    Polysulfonen; Polyethersulfonen [5]

B 01 D    71/70                   .    .    Polymeren met silicium in de hoofdketen, met of zonder alleen zwavel, stikstof, zuurstof of koolstof [5]

B 01 D    71/72                   .    .    Macromoleculaire verbindingen die op een andere wijze worden verkregen dan door reacties waarbij alleen sprake is van onverzadigde koolstof-koolstofbindingen, voorzover niet vallend onder één van de groepen B01D 71/46 tot B01D 71/70 [5]

B 01 D    71/74                   .    .    Natuurlijk macromoleculair materiaal of derivaten daarvan (B01D 71/08 en B01D 71/24 hebben voorrang) [5]

B 01 D    71/76                   .    .    Macromoleculair materiaal dat niet specifiek valt onder één van de groepen B01D 71/08 tot B01D 71/74 (rubbers in het algemeen B01D 71/24) [5]

B 01 D    71/78                   .    .    .    Entpolymeren [5]

B 01 D    71/80                   .    .    .    Blokpolymeren [5]

B 01 D    71/82                   .    .    .    gekenmerkt door de aanwezigheid van specifieke groepen, bijv. ingebracht door het chemisch nabehandelen [5]