SECTIE B         BEWERKINGEN; TRANSPORT

 

SCHEIDEN; MENGEN

 

              Aantekeningen

 

              De volgende Aantekeningen zijn bedoeld als ondersteuning in het gebruik van dit gedeelte van het klassificatieschema; zij moeten niet worden gelezen als enigerlei aanpassing van de bestaande uitwerking.

(1)        In deze subsectie wordt de scheiding van verschillende materialen, bijv. van verschillend materiaal of verschillende afmeting of toestand, voornamelijk gevonden in de volgende subklassen:

B01D

B03B, B03C, B03D

B04B, B04C

B07B, B07C

              (2)      De classificatiekenmerken van deze subklassen zijn:

                        (i)       de fysische toestand van het te scheiden materiaal;

                        (ii)      het principe van het gebruikte proces;

                        (iii)     bijzondere soorten apparatuur.

                        De eerste van deze kenmerken omvat zes verschillende aspecten, samengesteld in drie groepen:

(a)        vloeistof/vloeistof, vloeistof/gas, of gas/gas;

(b)        vast/vloeistof, of vast/gas;

(c)        vast/vast.

                        Deze subklassen moeten worden gebruikt in overeenstemming met de volgende algemene regels:

                        -        B01Dis de meest algemene klasse voorzover het een andere scheiding dan vaste stof uit vaste stof betreft.

                        -        Apparatuur voor het scheiden van vaste stof uit vaste stof valt onder B03B, als het betreffende proces wordt beschouwd als equivalent van “wassen” in de zin van de mijnbouwtechniek, zelfs als dergelijke apparatuur pneumatisch is, met name pneumatische tafels of jigs. Zeven op zich vallen niet onder deze subklasse maar worden geklasseerd in B07B, zelfs als zij worden gebruikt in een nat proces. Alle andere apparatuur voor het scheiden van vaste stof uit vaste stof met betrekking tot droge methoden worden geklasseerd in B07B.

                        -        Als de scheiding plaatsvindt als resultaat van de detectie of meting van enig kenmerk van te sorteren materiaal of artikelen, wordt geklasseerd in B07C.

                        -        Er moet worden opgemerkt dat de scheiding van isotopen van hetzelfde chemische element valt onder B01D 59/00, welk proces of apparatuur ook wordt toegepast.

 

B 09        AFVOEREN VAN VAST AFVAL; TERUGWINNEN VAN VERONTREINIGDE GROND [3,6,11]

 

B 09 B    AFVOEREN VAN VAST AFVAL [3] 

              Aantekeningen

 

              (1)      Onder deze subklasse vallen alleen afzonderlijke of gecombineerde bewerkingen die niet volledig vallen onder één andere subklasse, bijv. meertraps bewerkingen. [3]

              (2)      In deze subklasse worden de volgende termen of uitdrukkingen gebruikt met de aangegeven betekenissen:

                        -        “afvoeren” betekent het wegwerpen, bijv. storten, of vernietigen van afval of het omzetten daarvan in iets wat bruikbaar of onschadelijk is; [3]

                        -        “vast afval” omvat afval dat om practische redenen wordt behandeld als vaste stof, hoewel er sprake is van een zeker vochtgehalte. [3]

              (3)      De aandacht wordt gevestigd op de volgende plaatsen:

                        A23J 1/16              Verkrijgen van eiwitten uit afvalwater van zetmeelproductie-installaties of uit soortgelijke afvalstromen

                        A23K 1/026, A23K 10/37  Dierlijke voedingsmiddelen uit afvalmateriaal [16]

                        A23K 1/028           Dierlijke voedingsmiddelen uit zuivelafvalproducten [16]

                        A23K 1/38             Dierlijke voedingsmiddelen uit afval van destilleerderijen of brouwerijen [16]

                        A43B 1/12             Schoeisel van rubberafval

                        A61L 11/00            Speciaal voor afval aangepaste desinfectiemethoden of sterilisatiemethoden

                        A62D 3/00             Processen voor het onschadelijk of minder schadelijk maken van schadelijke chemische substanties, door te zorgen voor een chemische verandering in de substanties [8]

                        B01D 53/34           Chemisch of biologisch zuiveren van afvalgassen

                        B02C 18/00           Vermalen met messen of andere snijlichamen of maallichamen die materiaal in stukken hakken [8]

                        B03B 7/00             Combinaties van natte processen of apparatuur met andere processen of apparatuur, bijv. voor het verwerken van ertsen of vuilnis

                        B03B 9/06             Algemene opstelling van speciaal voor afval aangepaste scheidingsinstallaties, bijv. stroomschema’s

                        B05B 12/16, B05B 14/00           Regelen van het sproeigebied van een sproei-installatie, bijv. met maskers of zijschilden; Middelen voor het verzamelen of hergebruiken van overtollig materiaal [18]

                        B08B 15/00           Voorkomen van het ontsnappen van vuil of rookgassen uit het gebied waar zij ontstaan; Verzamelen of verwijderen van vuil of rookgassen uit dat gebied

                        B22F 8/00             Maken van artikelen uit schroot of metaalafvaldeeltjes

                        B23D 25/14           Machines of voorzieningen voor het knippen van materiaal terwijl dit zich anders voortbeweegt dan in de richting van de snede zonder rekening te houden met de exacte afmetingen van het overblijvende materiaal, bijv. voor het opsnijden van schroot

                        B24B 55/12           Inrichtingen voor het terugwinnen van materialen bij het slijpen of schuren, of het polijsten [7]

                        B27B 33/20           Zaagbladen of zaaggereedschap voor het bijwerken van randen, die zijn gecombineerd met middelen voor het verscheuren van afval

                        B29B 17/00           Terugwinnen van kunststoffen of andere bestanddelen uit afvalmateriaal dat kunststoffen bevat

                        B30B 9/32             Persen voor het verdichten van metaalschroot of voor het samenpersen van autowrakken

                        B62D 67/00           Systematisch demonteren van voertuigen voor het terugwinnen van te bergen componenten, bijv. voor hergebruik [7]

                        B63B 17/06           Storten van afval van vaartuigen, bijv. voor as

                        B63J 4/00              Voorzieningen of installaties voor het behandelen van afvalwater of rioolslib op vaartuigen

                        B65F 1/00             Afvalbakken

                        B65F 3/00             Voertuigen die in het bijzonder zijn aangepast voor het verzamelen van afval, bijv. vuilniswagens

                        B65F 5/00             Op een andere wijze verzamelen of afvoeren van afval dan met bakken of voertuigen

                        B65F 7/00             Reinigingsinrichtingen of desinfectie-inrichtingen die zijn gecombineerd met afvalbakken of afvalwagens

                        C03C 1/00             Ingrediënten die algemeen toepasbaar zijn bij het maken van glas, glazuur of email [5]

                        C04B 7/24             Hydraulisch cement uit oliehoudend leisteen, resten of afval anders dan slakken

                        C04B 11/26           Calciumsulfaatcement uit fosforgips of uit afval, bijv. zuiveringsproducten van rook

                        C04B 18/04           Afvalmateriaal of afval dat wordt gebruikt als vulmiddelen voor mortels, beton, kunststeen en dergelijke

                        C04B 33/132          Afvalmaterialen of afval die worden gebruikt als bijmengmaterialen voor kleiwaren [8]

                        C05F                     Meststoffen uit afval en dergelijke [7]

                        C08B 16/00           Regenereren van cellulose [7]

                        C08J 9/33              Agglomereren van schuimfragmenten, bijv. afvalschuim [7]

                        C08J 11/00            Terugwinnen van afvalmaterialen van macromoleculaire substanties

                        C08L 17/00            Samenstellingen van teruggewonnen rubber

                        C09K 11/01           Terugwinnen van luminescerende materialen [7]

                        C10B 53/00           Speciaal aangepast destructief destilleren voor specifieke vaste grondstoffen of vaste grondstoffen in een speciale vorm

                        C10B 57/00           Andere niet eerder gedekte processen; Kenmerken van destructive destillatieprocessen in het algemeen

                        C10G 1/10             Produceren van vloeibare koolwaterstofmengsels uit rubber of rubberafval

                        C10G 73/23            Terugwinnen van gebruikte oplosmiddelen [7]

                        C10L 5/46              Vaste brandstoffen op basis van met name rioolslib, huishoudafval of stadsafval

                        C10L 5/48              Vaste brandstoffen op basis van met name industriële reststoffen en afvalmaterialen

                        C10M 175/02         Opwerken van gebruikte smeermiddelen op basis van minerale oliën

                        C11B 13/00           Terugwinnen van vetten, vette oliën of vetzuren uit afvalmateriaal

                        C11D 19/00           Terugwinnen van glycerol uit een verzepingsrestvloeistof

                        C12F 3/00             Terugwinnen van bijproducten

                        C12F 3/08             Terugwinnen van alcohol uit persresten of ander afvalmateriaal

                        C12P 7/08             Biochemisch produceren van ethanol uit afval

                        C22B 7/00             Opwerken van andere grondstoffen dan ertsen, bijv. schroot, voor het maken van niet-ijzerhoudende metalen of verbindingen daarvan

                        C22B 19/28           Verkrijgen van zink of zinkoxide uit moffelovenresten

                        C22B 19/30           Verkrijgen van zink of zinkoxide uit metaalachtige resten of schroot

                        C22B 25/06           Verkrijgen van tin uit schroot

                        C25D 13/24           Regenereren van procesvloeistoffen die worden gebruikt bij het elektroforetisch coaten [7]

                        C25D 21/16           Regenereren van procesoplossingen die worden gebruikt bij het elektrolytisch coaten [7]

                        D01B                    Mechanisch behandelen van natuurlijk vezelmateriaal of filamentmateriaal voor het verkrijgen van vezels of filamenten, bijv. voor het spinnen

                        D01C 5/00             Carboniseren van lompen voor het terugwinnen van dierlijke vezels

                        D01F 13/00            Terugwinnen van basismateriaal, afvalmateriaal of oplosmiddelen tijdens het maken van kunstvezels en dergelijke

                        D01G 11/00           Verscheuren van vezelhoudende artikelen voor het verkrijgen van vezels voor hergebruik

                        D01H 11/00           Voorzieningen voor het vangen of verwijderen van stof, vliegas en dergelijke

                        D06L 1/10              Regenereren van gebruikte chemische baden die zijn gebruikt voor het chemisch reinigen of wassen van vezels, weefsels of dergelijke

                        D21B 1/08             Droog behandelen van afvalpapier of lompen voor het maken van papier of voor het produceren van cellulose

                        D21B 1/32             Ontvezelen van afvalpapier

                        D21C 5/02             Processen voor het verkrijgen van cellulose door het opwerken van afvalpapier

                        D21C 11/14           Regenereren van pulpafkooksel door nat verbranden

                        D21F 1/66             Hergebruiken van pulpwater in de natpartij van machines voor het maken van continue papierbanen

                        D21H 17/01           Afvalproducten die aan de pulp worden toegevoegd of die worden gebruikt in materiaal voor het impregneren van papier [5]

                        E03F                     Riolen, zinkputten

                        E04F 17/10            Voorzieningen in gebouwen voor het storten van afval

                        F23G                    Opwerken van afval door verbranden

                        F23J                     Afvoeren of behandelen van verbrandingsproducten of verbrandingsresten

                        G03C 11/24           Verwijderen van emulsie uit fotografisch afvalmateriaal

                        G03G 21/10           Verzamelen of hergebruiken van ontwikkelaarafval dat is gebruikt in elektrografie, elektrofotografie of magnetografie

                        G21F 9/28             Behandelen van radioactief besmette vaste stoffen

                        H01B 15/00           Apparatuur of processen voor het terugwinnen van materialen van elektriciteitskabels

                        H01J 9/52              Terugwinnen van materiaal uit ontladingsbuizen of ontladingslampen [7]

                        H01M 6/52             Terugwinnen van bruikbare delen van galvanische afvalelementen of afvalbatterijen

                        H01M 10/54           Terugwinnen van bruikbare delen van afvalaccumulatoren. [3]

 

B 09 B      1/00                    Storten van vast afval [3]

 

B 09 B      3/00                    Vernietigen van vast afval of omzetten van vast afval in iets wat bruikbaar of onschadelijk is [3]

 

B 09 B      5/00                    Bewerkingen voor zover niet vallend onder één andere subklasse of één andere groep uit deze subklasse [3]