SECTIE B         BEWERKINGEN; TRANSPORT

 

TRANSPORT

 

B 60        VOERTUIGEN IN HET ALGEMEEN

 

              Aantekening

 

              In deze klasse wordt de volgende term gebruikt met de aangegeven betekenis:

              -         “voertuig” betekent alle voertuigen behalve die welke zijn beperkt tot één van de volgende soorten voertuigen: railvoertuigen, vaartuigen, vliegtuigen, ruimtevaartuigen, handkarren, fietsen, door dieren getrokken voertuigen en sleden, welke vallen onder de relevante subklassen van B61 tot B64.

              De term “voertuig” omvat dus:

              -         voertuigkenmerken die horen bij meer dan één van de eerder opgesomde soorten;

              -         bepaalde kenmerken die zijn beperkt tot personenwagens, vrachtwagens of terreinwagens.

              De volgende uitzonderingen hierop verdienen de aandacht:

              (a)      subklasse B60B of B60C omvat alle voertuigwielen en voertuigbanden, behalve wielen voor rolschaatsen A63C 17/22, wielen voor modelspoorrailvoertuigen A63H 19/22 en speciale aanpassingen van wielen of banden voor vliegtuigen B64C 25/36;

              (b)      subklasse B60C omvat het verbinden van kleppen met opblaasbare elastische lichamen in het algemeen, en is in dit opzicht niet beperkt tot voertuigen;

              (c)      subklasse B60L omvat bepaalde elektrische uitrusting van alle elektrisch aangedreven voertuigen;

              (d)      subklasse B60M omvat bepaalde uitrusting voor de stroomtoevoer bij, maar los van, alle soorten elektrisch aangedreven voertuigen;

              (e)      subklasse B60R omvat veiligheidsriemen of veiligheidstuigen die worden gebruikt in alle soorten landvoertuigen; [4]

              (f)       subklasse B60S heeft betrekking op alle soorten voertuigen, behalve op het onderhouden van spoorlocomotieven B61K 11/00, gronduitrusting voor vliegtuigen B64F of reinigingsapparatuur voor vaartuigen B63B 57/00 of B63B 59/00;

              (g)      subklasse B60T omvat algemeen toepasbare rembesturingssystemen en is in dit opzicht niet beperkt tot voertuigen. Het omvat tevens servoremsystemen voor railvoertuigen en sommige andere aspecten van remsystemen voor railvoertuigen;

              (h)      subklasse B60V omvat luchtkussenvoertuigen op zich, en landvoertuigen, vaartuigen of vliegtuigen/helikopters gecombineerd met kenmerken waardoor ze in staat zijn tevens te werken als luchtkussenvoertuigen of waardoor ze gedeeltelijk door een luchtkussen worden ondersteund. [9]

 

B 60 T     REMBESTURINGSSYSTEMEN OF DELEN DAARVAN VOOR VOERTUIGEN; REMBESTURINGSSYSTEMEN OF DELEN DAARVAN IN HET ALGEMEEN (regelen van elektrodynamische remsystemen B60L 7/00; gezamenlijke regeling van remmen en andere aandrijfeenheden van voertuigen B60W); OPSTELLING VAN REMELEMENTEN OP VOERTUIGEN IN HET ALGEMEEN; DRAAGBARE INRICHTINGEN VOOR HET VOORKOMEN VAN ONGEWENSTE BEWEGING VAN VOERTUIGEN; VOERTUIGAANPASSINGEN VOOR HET KUNNEN KOELEN VAN DE REMMEN [8,9]

 

              Aantekening

 

              In deze subklasse wordt de volgende term gebruikt met de aangegeven betekenis:

              -         “rembesturingssystemen” omvat rembesturingssystemen voor voertuigen of met een algemene toepasbaarheid. 

B 60 T       1/00                    Voorzieningen van remelementen, d.w.z. van de delen waarbij een remeffect optreedt

B 60 T       1/02                    .    werkend door het vertragen van wielen

B 60 T       1/04                    .    .    direct werkend op het loopvlak

B 60 T       1/06                    .    .    werkend op iets anders dan het loopvlak, bijv. op een velg, trommel, schijf of overbrenging

B 60 T       1/08                    .    .    gebruikmakend van een fluïdum of een poedervormig medium

B 60 T       1/087                  .    .    .    in hydrodynamische vertragers, d.w.z. vertragers zonder verdringing [3]

B 60 T       1/093                  .    .    .    in hydrostatische vertragers, d.w.z. vertragers met verdringing [3]

B 60 T       1/10                    .    .    door het benutten van de wielbeweging voor het opslaan van energie, bijv. voor het aandrijven van luchtcompressoren (zie bij gebruik van de voortstuwingseenheid als remmiddel de relevante klasse)

B 60 T       1/12                    .    anders werkend dan door het vertragen van wielen, bijv. door een straalwerking

B 60 T       1/14                    .    .    direct op de weg (draagbare inrichtingen, bijv. wielblokken, B60T 3/00)

B 60 T       1/16                    .    .    door het verhogen van luchtweerstand, bijv. flappen 

B 60 T       3/00                    Draagbare inrichtingen voor het voorkomen van ongewenste voertuigbewegingen, bijv. wielblokken 

B 60 T       5/00                    Voertuigmodificaties voor het kunnen koelen van remmen 

Rembesturingssystemen of delen daarvan 

B 60 T       7/00                    Middelen voor het op gang brengen van een remwerking

B 60 T       7/02                    .    voor het door spierkracht op gang brengen

B 60 T       7/04                    .    .    met de voet in werking gesteld

B 60 T       7/06                    .    .    .    Plaatsing van pedalen

B 60 T       7/08                    .    .    met de hand in werking gesteld

B 60 T       7/10                    .    .    .    Plaatsing van handregelingen

B 60 T       7/12                    .    voor het automatisch op gang brengen; voor het op gang brengen onafhankelijk van de wil van de bestuurder of passagier

B 60 T       7/14                    .    .    werkend bij uitschakeling van de bestuurder [9]

B 60 T       7/16                    .    .    werkend door afstandsbediening, d.w.z. waarbij de opstartmiddelen niet op het voertuig zijn gemonteerd

B 60 T       7/18                    .    .    .    bediend door apparatuur langs de weg

B 60 T       7/20                    .    .    speciaal aangepast voor aanhangwagens, bijv. in geval van het ontkoppelen van een aanhanger (door zwaartekracht in werking gestelde oploopremmen B60T 13/08)

B 60 T       7/22                    .    .    werkend door contact van een voertuig, bijv. van de bumper, met een ander object, bijv. een ander voertuig [4]

 

B 60 T       8/00                    Voorzieningen voor het verstellen van de wielremkracht voor het tegemoetkomen aan variabele voertuigcondities of wegdekcondities, bijv. voor het beperken of variëren van de remkrachtspreiding (door veranderen van het aantal effectieve remcilinders in servoremsystemen B60T 17/10)

 

              Aantekening

 

              Bij het klasseren in de groep B60T 8/17 wordt tevens geklasseerd op de toepasselijke plaatsen in de groepen B60T 8/18, B60T 8/24, B60T 8/26 of B60T 8/32, voorzover andere aspecten dan de elektronische regeling van belang zijn. [8]

 

B 60 T       8/17                    .    Gebruik van elektrische of elektronische regelmiddelen voor het regelen van de remwerking [8]

B 60 T       8/171                  .    .    Detecteren van parameters die worden gebruikt voor de regeling ; Meten van waarden die worden gebruikt voor de regeling [8]

B 60 T       8/172                  .    .    Bepalen van controleparameters die worden gebruikt voor de regeling, bijv. bij berekeningen waarbij gebruik wordt gemaakt van gemeten of gedetecteerde parameters [8]

B 60 T       8/173                  .    .    Elimineren of verminderen van het effect van ongewenste signalen, bijv. ten gevolge van trillingen of elektrische ruis [8]

B 60 T       8/174                  .    .    gekenmerkt door het gebruik van speciale regellogica, bijv. fuzzy logica [8]

B 60 T       8/175                  .    .    Speciaal aangepaste remregeling ter voorkoming van uitzonderlijke wielspin tijdens voertuigversnelling, bijv. ten behoeve van tractieregeling [8,9]

B 60 T       8/1755                 .    .    Speciaal aangepaste remregeling voor het regelen van de voertuigstabiliteit, bijv. waarbij rekening wordt gehouden met de uitzwaaiverhouding of de dwarsversnelling in een bocht (aandrijfregelsystemen voor wegvoertuigen voor het controleren van de rijstabiliteit anders dan bij het regelen van een bijzondere subeenheid B60W 30/32) [8]

B 60 T       8/176                  .    .    Speciaal aangepaste remregeling ter voorkoming van uitzonderlijke wielslip tijdens voertuigvertraging, bijv. ABS (B60R 8/1755 heeft voorrang) [8]

B 60 T       8/1761                 .    .    .    reagerend op wieldynamica of remdynamica, bijv. wielslip, wielversnelling of de mate van verandering van de remvloeistofdruk [8]

B 60 T       8/1763                 .    .    .    regaerend op de wrijvingscoëfficiënt tussen de wielen en het wegdek (B60R 8/1764 heeft voorrang) [8]

B 60 T       8/1764                 .    .    .    Regelen tijdens het rijden op een oppervlak met verschillende wrijvingscoëfficiënten, bijv. tussen de linker- en de rechterzijde of mu-split  [8]

B 60 T       8/1766                 .    .    .    Evenredig spreiden van remkrachten met betrekking tot wielasbelasting, bijv. van de voorzijde naar de achterzijde van het voertuig [8]

B 60 T       8/1769                 .    .    .    speciaal aangepast voor voertuigen met meer dan één aandrijfas, bijv. vierwiel-aangedreven voertuigen [8]

B 60 T       8/18                    .    reagerend op het voertuiggewicht of de voertuigbelasting, bijv. de spreiding van de belasting (B60T 8/30 heeft voorrang; reagerend op het gewicht en een snelheidsconditie B60T 8/58) [4]

B 60 T       8/20                    .    .    met een stapsgewijze regelwerking

B 60 T       8/22                    .    .    met een continue regelwerking

B 60 T       8/24                    .    reagerend op het overhellen of veranderen van de rijrichting van een voertuig, bijv. in bochten

B 60 T       8/26                    .    gekenmerkt door het verschillend afremmen van voorwielen en achterwielen

B 60 T       8/28                    .    .    reagerend op vertraging [4]

B 60 T       8/30                    .    .    reagerend op belasting [4]

B 60 T       8/32                    .    reagerend op een snelheidsconditie, bijv. versnelling of vertraging (B60T 8/28 heeft voorrang) [4,9]

B 60 T       8/34                    .    .    met een fluïdumdrukregelaar die reageert op een snelheidsconditie [4]

B 60 T       8/36                    .    .    .    met een regelklep die reageert op een elektromagnetische kracht [4]

B 60 T       8/38                    .    .    .    met klepmiddelen die kunnen worden teruggetrokken of die door de bestuurder kunnen worden bediend [4]

B 60 T       8/40                    .    .    .    met een extra fluïdumcircuit met fluïdumdrukmiddelen voor het modificeren van de druk van het remfluïdum, bijv. met door een wiel aangedreven pompen voor het detecteren van een snelheidsconditie, of met pompen die worden geregeld door middelen los van het remsysteem [4]

B 60 T       8/42                    .    .    .    met expansiekamers voor het regelen van de druk [4]

B 60 T       8/44                    .    .    .    samenwerkend met een door een energiebron gesteunde versterkingsmiddelen in samenhang met een commandocilinder voor het regelen van het opheffen en weer tot stand brengen van de remdruk door een wisselwerking met de door een energiebron gesteunde inrichting [4]

B 60 T       8/46                    .    .    .    waarbij de druk wordt verlaagd door het wegleiden van fluïdum [4]

B 60 T       8/48                    .    .    .    waarbij de bedieningsinrichting voor de rem wordt verbonden met een afwisselende of extra bron voor fluïdumdruk [4]

B 60 T       8/50                    .    .    .    met middelen voor het regelen van de mate waarin opnieuw druk wordt uitgeoefend op de rem [4]

B 60 T       8/52                    .    .    Detecteren van torsie, d.w.z. waarbij de remwerking wordt geregeld door krachten die zorgen of de neiging hebben te zorgen voor een draaibeweging of een rotatiebeweging op een afgeremd rotatielichaam [4]

B 60 T       8/54                    .    .    door mechanische middelen [4]

B 60 T       8/56                    .    .    met middelen voor het veranderen van de wrijvingscoëfficiënt [4]

B 60 T       8/58                    .    .    reagerend op snelheid en een andere conditie of op meerdere snelheidscondities [4]

 

              Aantekening

 

              In deze groep wordt één toestand die zelf reageert op, of staat voor, een andere op zich staande conditie niet beschouwd als meerdere condities. [4]

 

B 60 T       8/60                    .    .    .    gebruikmakend van een elektrisch circuit voor het regelen van de remwerking, waarbij het circuit een regelfunctie afleidt met betrekking tot de dynamiek van het afgeremde voertuig of wiel [4]

B 60 T       8/62                    .    .    .    .    waarin de afzonderlijke voertuigwielen zijn voorzien van (i) zelfstandig aangedreven remsystemen die de afzonderlijke wielen bedient in overeenstemming met de dynamische toestand ervan of (ii) een centrale verwerkingseenheid (CPU) die invoer krijgt van afzonderlijke wielen of wielgroepen en die meerdere regelsignalen produceert voor het apart bedienen van afzonderlijke wielen of wielgroepen [4]

B 60 T       8/64                    .    .    .    .    waarin de geregelde remwerking wordt gekenmerkt door de wijze waarop de druk van het remfluïdum wordt verkleind en opnieuw wordt uitgeoefend [4]

B 60 T       8/66                    .    .    .    .    waarin de remwerking reageert op het verschil tussen een berekende of andere theoretische voertuigsnelheid en een werkelijke snelheid van een wiel daarvan [4]

B 60 T       8/68                    .    .    .    .    .    waarin de remwerking wordt geregeld door een verschil tussen de mate van verandering van de voertuigsnelheid en de mate van verandering van de wielsnelheid [4]

B 60 T       8/70                    .    .    .    .    .    waarbij zowel versnelling als vertraging van ofwel het voertuig ofwel het wiel wordt afgetast [4]

B 60 T       8/72                    .    .    reagerend op het verschil tussen een snelheidsconditie, bijv. vertraging, en een vaste referentie (B60T 8/66 heeft voorrang) [4]

B 60 T       8/74                    .    .    .    waarbij een mate van snelheidsverandering wordt afgetast [4]

B 60 T       8/76                    .    .    .    waarbij twee of meer aftastmiddelen voor verschillende wielen een indicatie geven voor dezelfde soort snelheidsconditie [4]

B 60 T       8/78                    .    .    .    gebruikmakend van een elektrisch circuit voor het regelen van de remwerking, waarbij het circuit een regelfunctie afleidt met betrekking tot de dynamiek van het afgeremde voertuig of wiel [4]

B 60 T       8/80                    .    .    .    .    Middelen voor het aftasten van een mate van snelheidsverandering [4]

B 60 T       8/82                    .    .    .    .    waarbij twee of meer aftastmiddelen van verschillende wielen een indicatie geven voor dezelfde soort snelheidsconditie [4]

B 60 T       8/84                    .    .    .    .    waarbij twee wielen of wielgroepen worden geregeld in afhankelijkheid van het gedrag van een referentiewiel of referentiewielgroep, met middelen voor het veranderen van het referentiewiel, bijv. met een “hoog/laag-selectie” [4]

B 60 T       8/86                    .    .    waarin de remmen automatisch werken in overeenstemming met een snelheidsconditie en met middelen voor het overheersen van de automatische reminrichting bij slippen [4]

B 60 T       8/88                    .    .    met middelen die reageren op storing, d.w.z. middelen voor het detecteren en weergeven van een defecte werking van de op snelheid reagerende regelmiddelen [4]

B 60 T       8/90                    .    .    .    gebruikmakend van een nagebootst snelheidssignaal voor het testen van de op snelheid reagerende regelmiddelen [4]

B 60 T       8/92                    .    .    .    automatisch corrigerend [4]

B 60 T       8/94                    .    .    .    .    op een fluïdumdrukregelaar [4]

B 60 T       8/96                    .    .    .    .    op snelheid reagerende regelmiddelen [4]

 

B 60 T     10/00                   Besturen of regelen voor het continu afremmen waarbij gebruik wordt gemaakt van een fluïdum of een poedervormig medium, bijv. voor gebruik tijdens het afdalen van een lange helling [4]

B 60 T     10/02                   .    met een hydrodynamische rem [4]

B 60 T     10/04                   .    met een hydrostatische rem [4]

 

B 60 T     11/00                   Overbrengen van de remwerking van opstartmiddelen naar de uiteindelijke rembedieningsinrichting, zonder extra energie of energie-aandrijving, of waarbij dit niet relevant is [5,9]

B 60 T     11/04                   .    met mechanische overbrenging [5]

B 60 T     11/06                   .    .    Compensatievoorzieningen [5]

B 60 T     11/08                   .    .    met een variabele hefboomwerking [5]

B 60 T     11/10                   .    met overbrenging door fluïdummiddelen, bijv. hydraulisch [5]

B 60 T     11/12                   .    .    waarin de overgebrachte kracht wordt gevarieerd (B60T 11/16 tot B60T 11/28 hebben voorrang) [5]

B 60 T     11/14                   .    .    waarbij de overgebrachte kracht in hoofdzaak onveranderd blijft [5]

B 60 T     11/16                   .    .    Commandobesturing, bijv. commandocilinders [5,9]

B 60 T     11/18                   .    .    .    Verbinden daarvan met opstartmiddelen [5]

B 60 T     11/20                   .    .    .    Eenheden van commandocilinders in een tandemopstelling, zij-aan-zij opstelling of andere meervoudige opstelling [5]

B 60 T     11/21                   .    .    .    .    met twee pedalen die werken op respectievelijke circuits, waarbij de drukken daarin worden vereffend als beide pedalen samen worden bediend, bijv. voor het sturen) [5,9]

B 60 T     11/22                   .    .    .    gekenmerkt door het deel uitmaken van het reservoir [5]

B 60 T     11/224                  .    .    .    met middelen voor het variëren van de druk, bijv. met een tweetrapsbediening door het gebruik van verschillende zuigerdiameters met een continue variatie van de ene diameter naar een andere [5]

B 60 T     11/228                  .    .    .    Voorzieningen voor het in stand houden van de druk, bijv. voor het bijvullen van de commandocilinderkamer met fluïdum uit een reservoir (B60T 11/232 heeft voorrang) [5]

B 60 T     11/232                  .    .    .    Recuperatiekleppen [5]

B 60 T     11/236                  .    .    .    Zuigerafdichtingsvoorzieningen [5]

B 60 T     11/24                   .    .    Losse opstartmiddelen die werken op meer dan één circuit, bijv. dubbele circuits (meervoudige commandocilindereenheden B60T 11/20) [5]

B 60 T     11/26                   .    .    Reservoirs (een geheel vormend met commandoregelingen B60T 11/22) [5]

B 60 T     11/28                   .    .    Speciaal aangepaste kleppen daarvoor (recuperatiekleppen B60T 11/232) [5]

B 60 T     11/30                   .    .    .    Ontluchtingskleppen voor hydraulische remsystemen [5]

B 60 T     11/32                   .    .    .    Automatische afsluiters voor beschadigde leidingen [5]

B 60 T     11/34                   .    .    .    Druk-verlagende of druk-beperkende kleppen [5]

 

B 60 T     13/00                   Overbrengen van de remwerking van opstartmiddelen naar de uiteindelijke rembedieningsinrichting, met extra energie of energie-aandrijving; Remsystemen met dergelijke overbrengingsmiddelen, bijv. luchtdrukremsystemen [9]

B 60 T     13/02                   .    met mechanisch ondersteuning of aandrijving

B 60 T     13/04                   .    .    met een veer of gewicht (door een fluïdum ontlast B60T 13/10)

B 60 T     13/06                   .    .    door zwaartekracht, bijv. een vliegwiel

B 60 T     13/08                   .    .    .    Oploopremmen [9]

B 60 T     13/10                   .    met fluïdumondersteuning, fluïdumaandrijving of fluïdumontlasting

B 60 T     13/12                   .    .    met een vloeistof als fluïdum

B 60 T     13/122                  .    .    .    Systemen waarbij gebruik wordt gemaakt van zowel een commandocilinder als een verdeelklep; Structurele stelsels van commandocilinders met verdeelkleppen [6]

B 60 T     13/125                  .    .    .    Systemen waarbij gebruik wordt gemaakt van een remdrukverdeelklep zonder commandocilinder [6]

B 60 T     13/128                  .    .    .    Systemen waarbij gebruik wordt gemaakt een versterker die hydraulisch gecombineerd is met een commandocilinder [6]

B 60 T     13/13                   .    .    .    .    met een extra directe hydraulische uitvoer van de versterker naar het remcircuit [6]

B 60 T     13/132                  .    .    .    Systemen waarbij gebruik wordt gemaakt van een versterker met mechanische uitvoer, bijv. naar de commandocilinder [6]

B 60 T     13/135                  .    .    .    Versterkers die worden gekenmerkt door een stuurklep in de versterkerzuiger [6]

B 60 T     13/138                  .    .    .    Druktoevoervoorzieningen [6]

B 60 T     13/14                   .    .    .    .    gebruikmakend van accumulatoren of reservoirs [6]

B 60 T     13/16                   .    .    .    .    direct gebruikmakend van pompen, d.w.z. zonder tussenkomst van accumulatoren of reservoirs [6]

B 60 T     13/18                   .    .    .    .    .    waarbij de pompuitvoerafgifte wordt geregeld [6]

B 60 T     13/20                   .    .    .    .    .    waarbij de pompaandrijfmiddelen worden geregeld [6]

B 60 T     13/22                   .    .    .    Remmen met veren of gewichten, die hydraulisch worden ontlast

B 60 T     13/24                   .    .    met een gasvormig fluïdum

B 60 T     13/26                   .    .    .    Compressieluchtsystemen

B 60 T     13/36                   .    .    .    .    direct, d.w.z. waarbij de remmen direct werken door gecomprimeerde lucht

B 60 T     13/38                   .    .    .    .    Remmen met veren of gewichten, die door gecomprimeerde lucht worden ontlast

B 60 T     13/40                   .    .    .    .    indirect, d.w.z. versterkereenheden voor compressielucht

B 60 T     13/44                   .    .    .    .    .    met versterkereenheden met twee kamers

B 60 T     13/45                   .    .    .    .    .    met meervoudige versterkereenheden, bijv. in een tandemopstelling [5]

B 60 T     13/46                   .    .    .    Vacuümsystemen

B 60 T     13/48                   .    .    .    .    direct, d.w.z. waarbij de remmen direct werken door een vacuüm

B 60 T     13/50                   .    .    .    .    Remmen met veren of gewichten, die door een vacuüm worden ontlast

B 60 T     13/52                   .    .    .    .    indirect, d.w.z. vacuümversterkereenheden

B 60 T     13/56                   .    .    .    .    .    met versterkereenheden met twee kamers

B 60 T     13/563                  .    .    .    .    .    met meervoudige versterkereenheden, bijv. in een tandemopstelling [5]

B 60 T     13/565                  .    .    .    .    .    gekenmerkt door de samenhang met commandocilinders, bijv. als één geheel [5]

B 60 T     13/567                  .    .    .    .    .    gekenmerkt door constructieve aspecten van de behuizing of door de voorzieningen voor het wapenen of bevestigen daarvan [5]

B 60 T     13/569                  .    .    .    .    .    gekenmerkt door zuigerdetails, bijv. de constructie of bevestiging, of het diafragma [5]

B 60 T     13/57                   .    .    .    .    .    gekenmerkt door constructieve aspecten van regelkleppen [5]

B 60 T     13/573                  .    .    .    .    .    gekenmerkt door reactie-inrichtingen [5]

B 60 T     13/575                  .    .    .    .    .    .    gebruikmakend van verende schijven of kussens [5]

B 60 T     13/577                  .    .    .    .    .    .    gebruikmakend van hefbomen [5]

B 60 T     13/58                   .    .    Gecombineerde of omvormbare systemen

B 60 T     13/60                   .    .    .    met zowel fluïdumdruk als vacuüm

B 60 T     13/62                   .    .    .    zowel rechtstreeks als automatisch

B 60 T     13/64                   .    .    .    zowel los als meervoudig, bijv. los en in tandem-opstelling

B 60 T     13/66                   .    .    Elektrisch regelen van remsystemen met fluïdumdruk

B 60 T     13/68                   .    .    .    door elektrisch geregelde kleppen

B 60 T     13/70                   .    .    .    door met een fluïdum geregelde schakelaars

B 60 T     13/72                   .    .    .    in vacuümsystemen

B 60 T     13/74                   .    met elektrische ondersteuning of aandrijving

 

B 60 T     15/00                   Constructie, opstelling of bediening van kleppen die deel uitmaken van servoremsystemen voorzover niet vallend onder de groepen B60T 11/00 of B60T 13/00 (klepstructuren die reageren op een snelheidsconditie B60T 8/34) [4,9]

B 60 T     15/02                   .    Loskleppen en ontlastkleppen

B 60 T     15/04                   .    .    Machinistenkranen

B 60 T     15/06                   .    .    .    Losse machinistenkranen voor drukremmen zonder automatische regeling

B 60 T     15/08                   .    .    .    Machinistenkranen voor drukremmen met automatische regeling [9]

B 60 T     15/10                   .    .    .    voor vacuümremmen

B 60 T     15/12                   .    .    .    gecombineerd met terugstelkleppen en dergelijke

B 60 T     15/14                   .    .    .    waarmee elektrische regelmiddelen worden beïnvloed

B 60 T     15/16                   .    .    .    Voorzieningen voor het kunnen regelen van systemen vanuit twee of meer posities

B 60 T     15/18                   .    .    Driewegkleppen of andere terugstelkleppen die een stap-voor-stap lossing of ontlasting mogelijk maken en die in werking worden gesteld door het variëren van de druk in de remleiding voor het verbinden van remcilinders en dergelijke met gecomprimeerde lucht, of met een vacuüm of de atmosfeer

B 60 T     15/20                   .    .    .    geregeld door twee fluïdumdrukken

B 60 T     15/22                   .    .    .    .    met één of meer hulpkleppen voor het remmen, ontlasten of vullen van reservoirs

B 60 T     15/24                   .    .    .    geregeld door drie fluïdumdrukken

B 60 T     15/26                   .    .    .    .    zonder een snelle remwerking

B 60 T     15/28                   .    .    .    .    .    en met hulpkleppen

B 60 T     15/30                   .    .    .    .    met een snelle remwerking

B 60 T     15/32                   .    .    .    .    .    en met hulpkleppen

B 60 T     15/34                   .    .    .    afwisselend geregeld door twee of drie fluïdumdrukken

B 60 T     15/36                   .    .    Andere regelinrichtingen of regelkleppen met bepaalde functies

B 60 T     15/38                   .    .    .    voor het snel opvangen en sterk remmen, bijv. met een hulpreservoir voor het opvangen van een snelheidsvermindering

B 60 T     15/40                   .    .    .    .    met afzonderlijke opvangcilinders en loscilinders

B 60 T     15/42                   .    .    .    met een snelle remwerking, d.w.z. met versnellingskleppen die in werking worden gesteld door het variëren van de druk in een remleiding

B 60 T     15/44                   .    .    .    .    en onafhankelijk bediend van de hoofdregelinrichting

B 60 T     15/46                   .    .    .    voor het vertragen van de remwerking voor het voorkomen van het inhalen van het voorgaande voertuig door achteropkomende voertuigen bij een voertuigenreeks

B 60 T     15/48                   .    .    .    voor het vullen van reservoirs

B 60 T     15/50                   .    .    .    .    met middelen voor het beperken of ontlasten van de druk in reservoirs

B 60 T     15/52                   .    .    .    voor het snel ontlasten van remmen, bijv. voor het beïnvloeden van de tegendruk in driewegkleppen of voor het opnieuw laten circuleren van lucht van het reservoir of de remcilinder naar de remleiding

B 60 T     15/54                   .    .    .    voor het regelen van de ontluchting van driewegkleppen of remcilinders

B 60 T     15/56                   .    .    .    voor het vullen van reservoirs door middel van een tweede toevoerleiding

B 60 T     15/58                   .    .    .    voor het toevoeren van regelimpulsen via een tweede luchtleiding

B 60 T     15/60                   .    .    .    voor het ontlasten of lossen van remmen bij het ontkoppelen van de voertuigen van een voertuigenreeks

 

B 60 T     17/00                   Onderdelen, details of accessoires van remsystemen voorzover niet vallend onder de groepen B60T 8/00, B60T 13/00 of B60T 15/00, of met andere kenmerkende aspecten [4,9]

B 60 T     17/02                   .    Voorzieningen van pompen, compressoren of regelinrichtingen daarvoor

B 60 T     17/04                   .    Opstelling van leidingwerk, kleppen in het leidingwerk, bijv. afsluiters, koppelingen of luchtslangen [4,9]

B 60 T     17/06                   .    Toepassingen of voorzieningen van reservoirs

B 60 T     17/08                   .    Andere remcilinders dan uiteindelijke bedieningsmiddelen [9]

B 60 T     17/10                   .    .    Twee of meer cilinders die op dezelfde rem werken met middelen voor het selectief of opeenvolgend laten werken daarvan, waarbij het aantal effectieve cilinders variabel is

B 60 T     17/12                   .    .    .    in overeenstemming met het voertuiggewicht

B 60 T     17/14                   .    .    .    in overeenstemming met de voertuigsnelheid

B 60 T     17/16                   .    .    Blokkeren van remcilinders

B 60 T     17/18                   .    Veiligheidsinrichtingen; Bewaken

B 60 T     17/20                   .    .    Veiligheidsinrichtingen die kunnen worden bediend door andere passagiers dan de bestuurder

B 60 T     17/22                   .    .    Inrichtingen voor het bewaken of controleren van remsystemen; Signaalinrichtingen