SECTIE C         CHEMIE; METALLURGIE

 

              Aantekeningen

 

(1)        In Sectie C zijn de definities van groepen chemische elementen als volgt:

Alkalimetalen:                 Li, Na, K, Rb, Cs, Fr

Aardalkalimetalen:           Ca, Sr, Ba, Ra

Lanthaniden:                   elementen met atoomgetallen 57 t/m 71

Zeldzame aardmetalen:    Sc, Y, Lanthaniden

Actiniden:                       elementen met atoomgetallen 89 t/m 103

Vuurvaste metalen:          Ti, V, Cr, Zr, Nb, Mo, Hf, Ta, W

Halogenen:                      F, Cl, Br, I, At

Edelgassen:                    He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn

Platinagroep:                   Os, Ir, Pt, Ru, Rh, Pd

Edele metalen:                Ag, Au, platinagroep

Lichte metalen:                alkalimetalen, aardalkalimetalen, Be, Al, Mg

Zware metalen:                metalen anders dan lichte metalen

IJzergroep:                      Fe, Co, Ni

Niet-metalen:                   H, B, C, Si, N, P, O, S, Se, Te, edelgassen, halogenen

Metalen:                         elementen anders dan niet-metalen

Transitie-elementen:         elementen met atoomgetallen 21 t/m 30, 39 t/m 48, 57 t/m 80, en 89 en hoger

              (2)      Onder Sectie C vallen:

                        (a)      Pure chemie, waaronder vallen anorganische verbindingen, organische verbindingen, macromoleculaire verbindingen, en hun bereidingsmethoden;

                        (b)      Toegepaste chemie, waaronder vallen samenstellingen met bovenstaande verbindingen, bijv. glas, keramiek, meststoffen, kunststofsamenstellingen, verven, en producten uit de petroleumindustrie. Ook vallen hieronder bepaalde samenstellingen op grond van het hebben van bijzondere eigenschappen, die ze geschiklt maken voor bepaalde doeleinden, zoals in geval van explosieven, kleurstoffen, kleefmiddelen, smeermiddelen, en wasmiddelen.

                        (c)      Bepaalde marginale industrieën, zoals het maken van kolen en van vaste of gasvormige brandstoffen, de productie and raffinage van oliën, vetten en wassen, de fermentatie-industrie (bijv. brouwerijen en wijnmakerijen), en de suikerindustrie.

                        (d)      Bepaalde bewerkingen of behandelingen, die ofwel puur meachnisch zijn, bijv. de mechanische behandeling van leer en huiden, of gedeeltelijk mechanisch, bijv. de behandeling van water of het voorkomen van corrosie in het algemeen.

                        (e)      Metallurgie, en ferrolegeringen of niet-ferrolegeringen.

              (3)      In alle Secties van de IPC is het Periodiek Systeem van chemische elementen waarnaar wordt verwezen, dezelfde als die algemeen aanvaard en gebruikelijk is.

              (4)      (a)      In geval van bewerkingen, handelingen, producten of artikelen met zowel een chemisch als een niet-chemisch gedeelte of aspect, geldt de algemene regel dat het chemische gedeelte of aspect valt onder Sectie C.

                        (b)      In sommige van deze gevallen brengt het chemische gedeelte of aspect een niet chemische met zich mee, zelfs als dat puur mechanisch is, omdat dit laatste aspect ofwel essentieel is voor de bewerking of handeling, of daarvan een belangrijk deel uitmaakt. In feite blijkt het logischer de verschillende gedeelten of aspecten niet te scheiden van een samenhangend geheel. Dit geldt voor toegepaste chemie en voor de industrieën, bewerkingen en handelingen genoemd in de Aantekeningen (1)(c), (d) en (e). Bijvoorbeeld vallen ovens specifiek bedoeld voor het maken van glas onder klasse C03 en niet onder klasse F27.

                        (c)      Er zijn echter sommige uitzonderingen, waarin het mechanisch (of niet-mechanische) aspect juist het chemische aspect met zich meebrengen, bijvoorbeeld:

                                 -         Bepaalde extractieprocessen, in subklasse A61K;

                                 -         De chemische zuivering van lucht, in subklasse A61L;

                                 -         Chemische methoden van brandbestrijding, in subklasse A62D;

                                 -         Chemische processen en apparatuur, in klasse B01;

                                 -         Impregneren van hout, in subklasse B27K;

                                 -         Chemische analysemethoden of testmethoden, in subklasse G01N;

                                 -         Fotografische materialen en processen, in klasse G03; en algemeen

                                 -         De chemische behandeling van textiel en de productie van cellulose of papier, in Sectie D.

                        (d)      In nog andere gevallen valt het puur chemische aspect onder Sectie C, en het toegepaste chemische aspect in een andere Sectie, zoals A, B of F, bijv. het gebruik van een substantie of samenstelling voor:

                                 -         de behandeling van planten of dieren, valt onder subklasse A01N;

                                 -         voedingsmiddelen, vallen onder klasse A23;

                                 -         munitie of explosieven, vallen onder klasse F42.

                        (e)      Als de chemische en mechanische aspecten zo nauw met elkaar zijn verbonden dat een nette en eenvoudige splitsing niet mogelijk is, of als bepaalde mechanische processen een natuurlijk en logisch vervolg op een chemische behandeling vormen, kan onder Sectie C, in aanvulling op het chemische aspect, ook een gedeelte van het mechanische aspect vallen, bijv. nabehandeling van kunststeen, wat valt onder klasse C04.In dit laatste geval wordt gewoonlijk een aantekening of referentie gegeven om de positie te verduidelijken, zelfs als splitsing nogal arbitrair is.

 

CHEMIE

 

C 01        ANORGANISCHE CHEMIE [11]

 

              Aantekeningen

 

              (1)            In de subklassen C01B tot C01G is de prioriteitsregel voor de laatste plaats van kracht, d.w.z. op elk hiërarchisch niveau wordt geklasseerd in de laatst toepasselijke plaats, tenzij anders staat vermeld, bijv. kaliumpermanganaat wordt alleen geklasseerd als een permanganaatverbinding in de subklasse C01G. [3,15]

              (2)            De werking van biociden, bestrijdingsmiddelen of lokmiddelen voor ongedierte of onkruid of plantengroeimiddelen wordt verder geklasseerd in subklasse A01P. [8]

 

C 01 B    NIET-METAALELEMENTEN; VERBINDINGEN DAARVAN (fermentatie of enzym-gebruikende processen voor de bereiding van elementen of anorganische verbindingen behalve kooldioxide C12P 3/00; productie van niet-metaalelementen of anorganische verbindingen door elektrolyse of elektroforese C25B) [11]

 

              Aantekeningen

 

              (1)      In deze subklasse zijn handelsnamen die veel worden genoemd in wetenschappelijke literatuur en octrooiliteratuur, gebruikt teneinde precies de reikwijdte van de groepen te definiëren. [6]

              (2)      De aandacht wordt gevestigd op de definities van groepen van chemische elementen volgend op de titel van Sectie C. [3]

              (3)      De aandacht wordt gevestigd op Aantekening (1) volgend op klasse C01, waarin de prioriteitsregel voor de laatste plaats wordt gedefinieerd die wordt toegepast in deze klasse, d.w.z. binnen het bereik van C01B tot C01G en binnen deze subklassen. [8]

              (4)      Therapeutische activiteit van verbindingen is verder geklasseerd in subklasse A61P. [7]

 

Waterstof; Hydriden; Water; Synthesegas uit koolwaterstoffen

 

C 01 B      3/00                    Waterstof; Gasvormige mengsels die waterstof bevatten; Scheiden van waterstof uit mengsels die dit bevatten; Zuiveren van waterstof (produceren van watergas of synthesegas uit vast koolstofhoudend materiaal C10J) [3,11]

C 01 B      3/02                    .    Produceren van waterstof of van gasvormige mengsels die waterstof bevatten [3]

C 01 B      3/04                    .    .    door het ontleden van anorganische verbindingen, bijv. ammoniak [3]

C 01 B      3/06                    .    .    door het reageren van anorganische verbindingen die elektropositief gebonden waterstof bevatten, bijv. water, zuren, basen of ammoniak, met anorganische reductiemiddelen (door elektrolyse van water C25B 1/04) [3]

C 01 B      3/08                    .    .    .    met metalen [3]

C 01 B      3/10                    .    .    .    .    door een reactie van waterdamp met metalen [3]

C 01 B      3/12                    .    .    .    door een reactie van waterdamp met koolmonoxide [3]

C 01 B      3/14                    .    .    .    .    Hanteren van warmte en stoom [3]

C 01 B      3/16                    .    .    .    .    gebruikmakend van katalysatoren [3]

C 01 B      3/18                    .    .    .    .    gebruikmakend van bewegende vaste deeltjes [3]

C 01 B      3/20                    .    .    .    door een reactie van metaalhydroxiden met koolmonoxide [3]

C 01 B      3/22                    .    .    door het ontleden van gasvormige of vloeibare organische verbindingen [3,11]

C 01 B      3/24                    .    .    .    van koolwaterstoffen [3]

C 01 B      3/26                    .    .    .    .    gebruikmakend van katalysatoren [3]

C 01 B      3/28                    .    .    .    .    gebruikmakend van bewegende vaste deeltjes [3]

C 01 B      3/30                    .    .    .    .    .    gebruikmakend van een gefluïdiseerd bed [3]

C 01 B      3/32                    .    .    door het reageren van gasvormige of vloeibare organische verbindingen met vergassingsmiddelen, bijv. water, kooldioxide of lucht [3]

C 01 B      3/34                    .    .    .    door een reactie van koolwaterstoffen met vergassingsmiddelen [3]

C 01 B      3/36                    .    .    .    .    gebruikmakend van zuurstof of mengsels die zuurstof bevatten als vergassingsmiddel [3]

C 01 B      3/38                    .    .    .    .    gebruikmakend van katalysatoren [3]

C 01 B      3/40                    .    .    .    .    .    gekenmerkt door de katalysator [3]

C 01 B      3/42                    .    .    .    .    .    gebruikmakend van bewegende vaste deeltjes [3]

C 01 B      3/44                    .    .    .    .    .    .    met een gefluïdiseerd bed [3]

C 01 B      3/46                    .    .    .    .    gebruikmakend van discontinu voorverwarmde niet-bewegende vaste materialen, bijv. blast en run [3]

C 01 B      3/48                    .    .    .    .    gevolgd door een reactie van waterdamp met koolmonoxide [3]

C 01 B      3/50                    .    Scheiden van waterstof of waterstofhoudende gassen uit gasvormige mengsels, bijv. zuiveren (C01B 3/14 heeft voorrang) [3]

C 01 B      3/52                    .    .    door contact met vloeistoffen; Regenereren van gebruikte vloeistoffen [3]

C 01 B      3/54                    .    .    .    met een katalytische reactie [3]

C 01 B      3/56                    .    .    door contact met vaste stoffen; Regenereren van gebruikte vaste stoffen [3]

C 01 B      3/58                    .    .    .    met een katalytische reactie [3]

 

C 01 B      4/00                    Waterstofisotopen; Anorganische verbindingen daarvan die zijn bereid door het uitwisselen van isotopen, bijv. NH3 + D2  NH2D + HD [2,11]

 

C 01 B      5/00                    Water

C 01 B      5/02                    .    Zwaar water; Bereiden door een chemische reactie van waterstofisotopen of hun verbindingen, bijv. 4ND3 + 7O2 → 4NO2 + 6D2O, 2D2 + O2 → 2D2O

 

C 01 B      6/00                    Hydriden van metalen; Monoboraan of diboraan; Additiecomplexen daarvan [2,11]

C 01 B      6/02                    .    Hydriden van overgangselementen; Additiecomplexen daarvan

C 01 B      6/04                    .    Hydriden van alkalimetalen, aardalkalimetalen, beryllium of magnesium; Additiecomplexen daarvan

C 01 B      6/06                    .    Hydriden van aluminium, gallium, indium, thallium, germanium, tin, lood, arseen, antimoon, bismuth of polonium; Monoboraan; Diboraan; Additiecomplexen daarvan

C 01 B      6/10                    .    .    Monoboraan; Diboraan; Additiecomplexen daarvan [2]

C 01 B      6/11                    .    .    .    Bereiden uit boor of anorganische verbindingen die boor bevatten en zuurstof [2]

C 01 B      6/13                    .    .    .    Additiecomplexen van monoboraan of diboraan, bijv. met fosfine, arsine of hydrazine [2]

C 01 B      6/15                    .    .    .    .    Metaalboorhydriden; Additiecomplexen daarvan [2]

C 01 B      6/17                    .    .    .    .    .    Bereiden uit boor of anorganische verbindingen die boor bevatten en zuurstof [2]

C 01 B      6/19                    .    .    .    .    .    Bereiden uit andere verbindingen van boor [2]

C 01 B      6/21                    .    .    .    .    .    .    Bereiden van boorhydriden van alkalimetalen, aardalkalimetalen, magnesium of beryllium; Additiecomplexen daarvan, bijv. LiBH4.2N2H4, NaB2H7 [2]

C 01 B      6/23                    .    .    .    .    .    .    Bereiden van boorhydriden van andere metalen, bijv. aluminiumboorhydride; Additiecomplexen daarvan, bijv. Li[Al(BH4)3H] [2]

C 01 B      6/24                    .    Hydriden die tenminste twee metalen bevatten, bijv. Li(AlH4); Additiecomplexen daarvan (C01B 6/13 tot C01B 6/23 hebben voorrang) [2]

C 01 B      6/26                    .    .    Bereiden uit het metaal met de hoogste valentie of uit de oxiden of zouten van de oxyzuren daarvan

C 01 B      6/34                    .    Zuiveren; Stabiliseren

 

Halogenen; Verbindingen daarvan

 

C 01 B      7/00                    Halogenen; Halogeenzuren [11]

C 01 B      7/01                    .    Chloor; Waterstofchloride [2]

C 01 B      7/03                    .    .    Bereiden uit chloriden [2,3]

C 01 B      7/04                    .    .    .    Bereiden van chloor uit waterstofchloride [3]

C 01 B      7/05                    .    .    .    Bereiden uit ammoniumchloride [2,3]

C 01 B      7/07                    .    .    Zuiveren [2,3]

C 01 B      7/075                  .    .    .    van vloeibaar chloor [2,3]

C 01 B      7/09                    .    Broom; Waterstofbromide [2]

C 01 B      7/13                    .    Jodium; Waterstofjodide [2]

C 01 B      7/14                    .    .    Jodium [2]

C 01 B      7/16                    .    .    .    Bereiden uit zeewier [2]

C 01 B      7/19                    .    Fluor; Waterstoffluoride [2]

C 01 B      7/20                    .    .    Fluor [2]

C 01 B      7/24                    .    Inter-halogeenverbindingen

 

C 01 B      9/00                    Algemene methoden voor het bereiden van haliden (zie voor specifieke individuele haliden de relevante groepen in de subklassen C01B tot C01G, in overeenstemming met het element dat is gecombineerd met het halogeen; elektrolytisch produceren van anorganische verbindingen C25B)

C 01 B      9/02                    .    Chloriden

C 01 B      9/04                    .    Bromiden

C 01 B      9/06                    .    Jodiden

C 01 B      9/08                    .    Fluoriden

 

C 01 B    11/00                   Oxiden of oxyzuren van halogenen; Zouten daarvan

C 01 B    11/02                   .    Oxiden van chloor

C 01 B    11/04                   .    Hypochlorigzuur

C 01 B    11/06                   .    .    Hypochlorieten, bijv. chloorkalk

C 01 B    11/08                   .    Chlorigzuur

C 01 B    11/10                   .    .    Chlorieten

C 01 B    11/12                   .    Chloorzuur

C 01 B    11/14                   .    .    Chloraten

C 01 B    11/16                   .    Perchloorzuur

C 01 B    11/18                   .    .    Perchloraten

C 01 B    11/20                   .    Zuurstofverbindingen van broom

C 01 B    11/22                   .    Zuurstofverbindingen van jodium

C 01 B    11/24                   .    Zuurstofverbindingen van fluor

 

Zuurstof; Oxiden of hydroxiden in het algemeen; Perverbindingen

 

C 01 B    13/00                   Zuurstof; Ozon; Oxiden of hydroxiden in het algemeen

C 01 B    13/02                   .    Bereiden van zuurstof (door vloeibaar maken F25J)

C 01 B    13/08                   .    .    uit lucht met behulp van metaaloxiden, bijv. bariumoxide of mangaanoxide

C 01 B    13/10                   .    Bereiden van ozon

C 01 B    13/11                   .    .    door elektrische ontlading [2]

C 01 B    13/14                   .    Methoden voor het bereiden van oxiden of hydroxiden in het algemeen (zie voor specifieke individuele oxiden of hydroxiden de relevante groepen van de subklassen C01B tot C01G of C25B, in overeenstemming met het element dat is gecombineerd met de zuurstofgroep of hydroxygroep)

C 01 B    13/16                   .    .    Zuiveren [3]

C 01 B    13/18                   .    .    door het thermisch ontleden van verbindingen, bijv. van zouten of hydroxiden [3]

C 01 B    13/20                   .    .    door het oxideren van elementen in gasvormige toestand; door het oxideren of hydrolyseren van verbindingen in gasvormige toestand [3]

C 01 B    13/22                   .    .    .    van haliden of oxyhaliden [3]

C 01 B    13/24                   .    .    .    .    in aanwezigheid van hete verbrandingsgassen [3]

C 01 B    13/26                   .    .    .    .    in aanwezigheid van een gefluïdiseerd bed [3]

C 01 B    13/28                   .    .    .    .    gebruikmakend van een plasma of een elektrische ontlading [3]

C 01 B    13/30                   .    .    .    .    Afvoeren en koelen van de oxidehoudende suspensie [3]

C 01 B    13/32                   .    .    door het oxideren of hydrolyseren van elementen of verbindingen in vloeibare of vaste toestand [3]

C 01 B    13/34                   .    .    door het oxideren of hydrolyseren van versproeide of verstoven oplossingen [3]

C 01 B    13/36                   .    .    door neerslagreacties in oplossingen [3]

 

C 01 B    15/00                   Peroxiden; Peroxyhydraten; Peroxyzuren of zouten daarvan; Superoxiden; Ozoniden

C 01 B    15/01                   .    Waterstofperoxide [3]

C 01 B    15/013                  .    .    Scheiden; Zuiveren; Concentreren [3]

C 01 B    15/017                  .    .    .    Watervrije waterstofperoxide; Watervrije oplossingen of gasvormige mengsels die waterstofperoxide bevatten [3]

C 01 B    15/022                  .    .    Bereiden uit organische verbindingen [2]

C 01 B    15/023                  .    .    .    door het alkylanthrachinonproces [3]

C 01 B    15/024                  .    .    .    uit koolwaterstoffen [3]

C 01 B    15/026                  .    .    .    uit alcoholen [3]

C 01 B    15/027                  .    .    Bereiden uit water [3]

C 01 B    15/029                  .    .    Bereiden uit waterstof en zuurstof [3]

C 01 B    15/03                   .    .    Bereiden uit anorganische peroxyverbindingen, bijv. uit peroxysulfaten [3]

C 01 B    15/032                  .    .    .    uit metaalperoxiden [3]

C 01 B    15/037                  .    .    Stabiliseren door additieven [3]

C 01 B    15/04                   .    Metaalperoxiden of peroxyhydraten daarvan; Superoxiden; Ozoniden [3]

C 01 B    15/043                  .    .    van alkalimetalen, aardalkalimetalen of magnesium [2,3]

C 01 B    15/047                  .    .    van zware metalen [2,3]

C 01 B    15/055                  .    Peroxyhydraten (C01B 15/04 heeft voorrang); Peroxyzuren of zouten daarvan [3]

C 01 B    15/06                   .    .    met zwavel [3]

C 01 B    15/08                   .    .    .    Peroxysulfaten [3]

C 01 B    15/10                   .    .    met koolstof [3]

C 01 B    15/12                   .    .    met boor [3]

C 01 B    15/14                   .    .    met silicium [3]

C 01 B    15/16                   .    .    met fosfor [3]

 

C 01 B    17/00                   Zwavel; Verbindingen daarvan

C 01 B    17/02                   .    Bereiden van zwavel; Zuiveren

C 01 B    17/027                  .    .    Terugwinnen van zwavel uit materiaal dat elementair zwavel bevat, bijv. luxmassa’s; Zuiveren [3]

C 01 B    17/033                  .    .    .    gebruikmakend van een vloeibaar extractiemiddel [3]

C 01 B    17/04                   .    .    uit gasvormige zwavelverbindingen inclusief gasvormige sulfiden

C 01 B    17/05                   .    .    .    door natte processen [3]

C 01 B    17/06                   .    .    uit niet-gasvormige sulfiden of materialen die dergelijke sulfiden bevatten, bijv. ertsen

C 01 B    17/10                   .    .    Fijn verdeeld zwavel, bijv. gesublimeerd zwavel of zwavelbloemen

C 01 B    17/12                   .    .    Onoplosbaar zwavel (mu-zwavel)

C 01 B    17/16                   .    Waterstofsulfiden

C 01 B    17/18                   .    .    Waterstofpolysulfiden

C 01 B    17/20                   .    Methoden voor het bereiden van sulfiden of polysulfiden in het algemeen (ammoniumsulfiden of ammoniumpolysulfiden C01C; zie voor sulfiden of polysulfiden van andere metalen dan alkalimetalen, magnesium, calcium, strontium en barium de relevante groepen van de subklassen C01F of C01G, in overeenstemming met het metaal)

C 01 B    17/22                   .    Alkalimetaalsulfiden of alkalimetaalpolysulfiden

C 01 B    17/24                   .    .    Bereiden door het reduceren

C 01 B    17/26                   .    .    .    met koolstof

C 01 B    17/28                   .    .    .    met reductiegassen

C 01 B    17/30                   .    .    Bereiden uit natriumamalgaam of kaliumamalgaam met zwavel of sulfiden

C 01 B    17/32                   .    .    Hydrosulfiden van natrium of kalium

C 01 B    17/34                   .    .    Polysulfiden van natrium of kalium

C 01 B    17/36                   .    .    Zuiveren

C 01 B    17/38                   .    .    Dehydrateren

C 01 B    17/40                   .    .    Maken van vormproducten, bijv. korrels

C 01 B    17/42                   .    Sulfiden of polysulfiden van magnesium, calcium, strontium of barium

C 01 B    17/43                   .    .    uit oxiden of hydroxiden met zwavel of waterstofsulfide

C 01 B    17/44                   .    .    door reductie van sulfaten

C 01 B    17/45                   .    Verbindingen die zwavel en halogeen bevatten, met of zonder zuurstof

C 01 B    17/46                   .    Verbindingen die zwavel, halogeen, waterstof en zuurstof bevatten

C 01 B    17/48                   .    Zwaveldioxide; Zwaveligzuur

C 01 B    17/50                   .    .    Bereiden van zwaveldioxide

C 01 B    17/52                   .    .    .    door het roosten van sulfiden (C22B 1/00 heeft voorrang)

C 01 B    17/54                   .    .    .    door het verbranden van elementair zwavel

C 01 B    17/56                   .    .    .    Afscheiden; Zuiveren

C 01 B    17/58                   .    .    .    Terugwinnen van zwaveldioxide uit zuurteer en dergelijke

C 01 B    17/60                   .    .    .    Isoleren van zwaveldioxide uit gassen

C 01 B    17/62                   .    Methoden voor het bereiden van sulfieten in het algemeen (zie voor specifieke individuele sulfieten de relevante groepen van de subklassen C01B tot C01G, in overeenstemming met het kation)

C 01 B    17/64                   .    Thiosulfaten; Dithionieten; Polythionaten

C 01 B    17/66                   .    .    Dithionieten

C 01 B    17/69                   .    Zwaveltrioxide; Zwavelzuur [3]

C 01 B    17/70                   .    .    Stabiliseren van gamma-zwaveltrioxide

C 01 B    17/74                   .    .    Bereiden [3]

C 01 B    17/76                   .    .    .    door contactprocessen

C 01 B    17/765                  .    .    .    .    Meertraps SO_3_-omzetting [3]

C 01 B    17/77                   .    .    .    .    Processen met een gefluïdiseerd bed [3]

C 01 B    17/775                  .    .    .    .    Contactprocessen met een vloeibare fase of processen met natte katalyse [3]

C 01 B    17/78                   .    .    .    .    gekenmerkt door de gebruikte katalysator

C 01 B    17/79                   .    .    .    .    .    met vanadium [3]

C 01 B    17/80                   .    .    .    .    Apparatuur

C 01 B    17/82                   .    .    .    van zwavelzuur waarbij gebruik wordt gemaakt van een stikstofoxideproces

C 01 B    17/84                   .    .    .    .    Kamerprocessen

C 01 B    17/86                   .    .    .    .    Torenprocessen

C 01 B    17/88                   .    .    Concentreren van zwavelzuur

C 01 B    17/90                   .    .    Afscheiden; Zuiveren

C 01 B    17/92                   .    .    .    Terugwinnen uit zuurteer en dergelijke

C 01 B    17/94                   .    .    .    Terugwinnen uit nitreerzuren

C 01 B    17/96                   .    Methoden voor het bereiden van sulfaten in het algemeen (zie voor specifieke individuele sulfaten de relevante groepen van de subklassen C01B tot C01G, in overeenstemming met het kation)

C 01 B    17/98                   .    Andere verbindingen die zwavel en zuurstof bevatten (perzwavelzuren C01B 15/06; persulfaten C01B 15/08)

 

C 01 B    19/00                   Seleen; Telluur; Verbindingen daarvan [11]

C 01 B    19/02                   .    Elementair seleen of telluur [3]

C 01 B    19/04                   .    Binaire verbindingen [3]

 

C 01 B    21/00                   Stikstof; Verbindingen daarvan

C 01 B    21/02                   .    Bereiden van stikstof (door ontleding van ammoniak C01B 3/04) [9]

C 01 B    21/04                   .    Zuiveren of scheiden van stikstof (door vloeibaar maken F25J)

C 01 B    21/06                   .    Binaire verbindingen van stikstof met metalen, met silicium of met boor [11]

C 01 B    21/064                  .    .    met boor [3]

C 01 B    21/068                  .    .    met silicium [3]

C 01 B    21/072                  .    .    met aluminium [3]

C 01 B    21/076                  .    .    met titaan of zirkonium [3]

C 01 B    21/08                   .    Hydrazonzuur; Aziden; Halogeenaziden

C 01 B    21/082                  .    Verbindingen die stikstof en niet-metalen bevatten (C01B 21/06 en C01B 21/08 hebben voorrang) [3]

C 01 B    21/083                  .    .    met één of meer halogeenatomen [3]

C 01 B    21/084                  .    .    .    met tevens één of meer zuurstofatomen, bijv. nitrosylhaliden[3]

C 01 B    21/086                  .    .    met één of meer zwavelatomen [3]

C 01 B    21/087                  .    .    met één of meer waterstofatomen [3]

C 01 B    21/088                  .    .    .    met tevens één of meer halogeenatomen [3]

C 01 B    21/09                   .    .    .    .    Halogeenaminen, bijv. chlooramine [3]

C 01 B    21/092                  .    .    .    met tevens één of meer metaalatomen [3]

C 01 B    21/093                  .    .    .    met tevens één of meer zwavelatomen [3]

C 01 B    21/094                  .    .    .    .    Nitrosylhoudende zuren [3]

C 01 B    21/096                  .    .    .    .    Amidosulfonzuur; Zouten daarvan [3]

C 01 B    21/097                  .    .    met fosforatomen [3]

C 01 B    21/098                  .    .    .    Fosfonitrildihaliden; Polymeren daarvan [3]

C 01 B    21/12                   .    .    Carbamidezuur; Zouten daarvan

C 01 B    21/14                   .    .    Hydroxylamine; Zouten daarvan

C 01 B    21/16                   .    .    Hydrazine; Zouten daarvan

C 01 B    21/20                   .    Stikstofoxiden; Oxyzuren van stikstof; Zouten daarvan

C 01 B    21/22                   .    .    Distikstofoxide of stikstofoxyduul (N2O)

C 01 B    21/24                   .    .    Stikstofmonoxide (NO)

C 01 B    21/26                   .    .    .    Bereiden door het katalytisch oxideren van ammoniak

C 01 B    21/28                   .    .    .    .    Apparatuur

C 01 B    21/30                   .    .    .    Bereiden door het oxideren van stikstof

C 01 B    21/32                   .    .    .    .    Apparatuur

C 01 B    21/34                   .    .    Stikstoftrioxide (N2O3)

C 01 B    21/36                   .    .    Stikstofdioxide (NO2 of N2O4) (C01B 21/26 en C01B 21/30 hebben voorrang)

C 01 B    21/38                   .    .    Salpeterzuur

C 01 B    21/40                   .    .    .    Bereiden door absorptie van oxiden van stikstof

C 01 B    21/42                   .    .    .    Bereiden uit nitraten

C 01 B    21/44                   .    .    .    Concentreren

C 01 B    21/46                   .    .    .    Zuiveren; Afscheiden

C 01 B    21/48                   .    .    Methoden voor het bereiden van nitraten in het algemeen (zie voor specifieke individuele nitraten de relevante groepen van de subklassen C01B tot C01G, in overeenstemming met het kation)

C 01 B    21/50                   .    .    Salpeterigzuur; Zouten daarvan

 

C 01 B    23/00                   Edele gassen; Verbindingen daarvan (vloeibaar maken F25J)

 

C 01 B    25/00                   Fosfor; Verbindingen daarvan (C01B 21/00, C01B 23/00 hebben voorrang; perfosfaten C01B 15/16) [3]

C 01 B    25/01                   .    Behandelen van fosfaatertsen of andere ruwe fosfaatmaterialen voor het verkrijgen van fosfor of fosforverbindingen [2]

C 01 B    25/02                   .    Bereiden van fosfor

C 01 B    25/023                  .    .    van rode fosfor [2]

C 01 B    25/027                  .    .    van gele fosfor [2]

C 01 B    25/04                   .    Zuiveren van fosfor

C 01 B    25/043                  .    .    van rode fosfor [2]

C 01 B    25/047                  .    .    van gele fosfor [2]

C 01 B    25/06                   .    Waterstoffosfiden

C 01 B    25/08                   .    Andere fosfiden

C 01 B    25/10                   .    Haliden of oxyhaliden van fosfor [2]

C 01 B    25/12                   .    Oxiden van fosfor

C 01 B    25/14                   .    Zwavelverbindingen, seleenverbindingen of telluurverbindingen van fosfor

C 01 B    25/16                   .    Oxyzuren van fosfor; Zouten daarvan (peroxyzuren of zouten daarvan C01B 15/00)

C 01 B    25/163                  .    .    Fosforigzuur; Zouten daarvan [2]

C 01 B    25/165                  .    .    Hypofosforigzuur; Zouten daarvan [2]

C 01 B    25/168                  .    .    Pyrofosforigzuur; Zouten daarvan [2]

C 01 B    25/18                   .    .    Fosforzuur

C 01 B    25/20                   .    .    .    Bereiden uit elementair fosfor of fosforanhydride

C 01 B    25/22                   .    .    .    Bereiden door het reageren van fosfaathoudend materiaal met een zuur, bijv. natte processen

C 01 B    25/222                  .    .    .    .    met zwavelzuur, een mengsel van zuren dat in hoofdzaak bestaat uit zwavelzuur of een mengsel van verbindingen die dat ter plaatse vormen, bijv. een mengsel van zwaveldioxide, water en zuurstof [3]

C 01 B    25/223                  .    .    .    .    .    waarbij slechts één vorm van calciumsulfaat wordt gevormd [3]

C 01 B    25/225                  .    .    .    .    .    .    Dihydraatproces [3]

C 01 B    25/226                  .    .    .    .    .    .    Hemihydraatproces [3]

C 01 B    25/228                  .    .    .    .    .    waarbij één vorm van calciumsulfaat wordt gevormd die daarna wordt omgezet in een andere vorm [3]

C 01 B    25/229                  .    .    .    .    .    .    Hemihydraat-dihydraatprocessen [3]

C 01 B    25/231                  .    .    .    .    .    .    Dihydraat-hemihydraatprocessen [3]

C 01 B    25/232                  .    .    .    .    .    Bereiden door een reactie van fosfaathoudend materiaal met geconcentreerd zwavelzuur gevolgd door uitloging van de verkregen massa, bijv. slakkenprocessen [3]

C 01 B    25/234                  .    .    .    Zuiveren; Stabiliseren; Concentreren (zuiveren samengaand met het bereiden C01B 25/22; bereiding waarbij sprake is van oplosmiddel-oplosmiddelextractie C01B 25/46) [3,11,12]

C 01 B    25/235                  .    .    .    .    Klaren; Stabiliseren voor het voorkomen van het achteraf neerslaan van opgeloste verontreinigingen [3]

C 01 B    25/237                  .    .    .    .    Selectief elimineren van verontreinigingen [3]

C 01 B    25/238                  .    .    .    .    .    Kationische verontreinigingen [3]

C 01 B    25/24                   .    .    Gecondenseerde fosforzuren

C 01 B    25/26                   .    .    Fosfaten (perfosfaten C01B 15/16)

C 01 B    25/28                   .    .    .    Ammoniumfosfaten

C 01 B    25/30                   .    .    .    Alkalimetaalfosfaten

C 01 B    25/32                   .    .    .    Fosfaten van magnesium, calcium, strontium of barium

C 01 B    25/34                   .    .    .    .    Magnesiumfosfaten

C 01 B    25/36                   .    .    .    Aluminiumfosfaten

C 01 B    25/37                   .    .    .    Fosfaten van zware metalen [2]

C 01 B    25/38                   .    .    .    Gecondenseerde fosfaten

C 01 B    25/39                   .    .    .    .    van alkalimetalen [3]

C 01 B    25/40                   .    .    .    .    Polyfosfaten [2]

C 01 B    25/41                   .    .    .    .    .    van alkalimetalen [3]

C 01 B    25/42                   .    .    .    .    Pyrofosfaten [2]

C 01 B    25/44                   .    .    .    .    Metafosfaten [2]

C 01 B    25/445                  .    .    .    .    .    van alkalimetalen [3]

C 01 B    25/45                   .    .    .    met meerdere metalen, of met een metaal en ammonium [3]

C 01 B    25/455                  .    .    .    met een halogeen [3]

C 01 B    25/46                   .    .    Bereiden waarbij sprake is van oplosmiddel-oplosmiddelextractie [2,11]

 

C 01 B    32/00                   Koolstof; Verbindingen daarvan (C01B 21/00 en C01B 23/00 hebben voorrang; percarbonaten C01B 15/10; koolzwart C09C 1/48) [17]

C 01 B    32/05                   .    Bereiden of zuiveren van koolstof, voorzover niet vallend onder de groepen C01B 32/15, C01B 32/20, C01B 32/25 of C01B 32/30 [17]

C 01 B    32/10                   .    Koolstoffluoriden, bijv. [CF]n of [C2F]n (grafietintercalatie daarvan C01B32/22) [17]

C 01 B    32/15                   .    Koolstofmaterialen op nanogrootte [17]

C 01 B    32/152                  .    .    Fullerenen [17]

C 01 B    32/154                  .    .    .    Bereiden [17]

C 01 B    32/156                  .    .    .    Nabehandelen [17]

C 01 B    32/158                  .    .    Koolstofnanobuisjes [17]

C 01 B    32/159                  .    .    .    enkelwandig [17]

C 01 B    32/16                   .    .    .    Bereiden [17]

C 01 B    32/162                  .    .    .    .    gekenmerkt door katalysatoren [17]

C 01 B    32/164                  .    .    .    .    waarbij sprake is van continue processen [17]

C 01 B    32/166                  .    .    .    .    in vloeistoffase [17]

C 01 B    32/168                  .    .    .    Nabehandelen [17]

C 01 B    32/17                   .    .    .    .    Zuiveren [17]

C 01 B    32/172                  .    .    .    .    Sorteren [17]

C 01 B    32/174                  .    .    .    .    Derivatiseren; Oplosbaar maken; Dispergeren in oplosmiddelen [17]

C 01 B    32/176                  .    .    .    .    Versnijden [17]

C 01 B    32/178                  .    .    .    .    Openen; Vullen [17]

C 01 B    32/18                   .    .    Nano-uien; Nanorollen; Nanohoorns; Nanospoelen; Nanowanden [17]

C 01 B    32/182                  .    .    Grafeen [17]

C 01 B    32/184                  .    .    .    Bereiden [17]

C 01 B    32/186                  .    .    .    .    door chemische dampafzetting [CVD] [17]

C 01 B    32/188                  .    .    .    .    door epitaxtiale groei [17]

C 01 B    32/19                   .    .    .    .    door afschilfering [17]

C 01 B    32/192                  .    .    .    .    .    beginnend met grafietoxiden [17]

C 01 B    32/194                  .    .    .    Nabehandelen [17]

C 01 B    32/196                  .    .    .    .    Zuiveren [17]

C 01 B    32/198                  .    .    .    Grafeenoxide [17]

C 01 B    32/20                   .    Grafiet [17]

C 01 B    32/205                  .    .    Bereiden [17]

C 01 B    32/21                   .    .    Nabehandelen [17]

C 01 B    32/215                  .    .    .    Zuivering; Terugwinning of zuivering van grafiet gevormd bij het maken van ijzer, bijv. kish grafiet [17]

C 01 B    32/22                   .    .    .    Intercalatie [17]

C 01 B    32/225                  .    .    .    .    Expansie; Afschilfering [17]

C 01 B    32/23                   .    .    .    Oxidatie [17]

C 01 B    32/25                   .    Diamant [17]

C 01 B    32/26                   .    .    Bereiden (door gebruikmaking van ultra-hoge druk B01J 3/06; door kristalgroei C30B 29/04) [17]

C 01 B    32/28                   .    .    Nabehandelen, bijv. zuivering, bestraling, scheiding of terugwinning) [17]

C 01 B    32/30                   .    Actieve koolstof [17]

C 01 B    32/306                  .    .    met de eigenschappen van een moleculaire zeef [17]

C 01 B    32/312                  .    .    Bereiden [17]

C 01 B    32/318                  .    .    .    gekenmerkt door de uitgangsmaterialen [17]

C 01 B    32/324                  .    .    .    .    uit afvalmaterialen, bijv. banden of gebruikte sulfietpulpaftreksel [17]

C 01 B    32/33                   .    .    .    .    uit destillatieresten van kool of petroleum; uit petroleumzuurslib [17]

C 01 B    32/336                  .    .    .    gekenmerkt door gasvormige activeringsmiddelen [17]

C 01 B    32/342                  .    .    .    gekenmerkt door niet-gasvormige activeringsmiddelen [17]

C 01 B    32/348                  .    .    .    .    Metaalverbindingen [17]

C 01 B    32/354                  .    .    Nabehandelen [17]

C 01 B    32/36                   .    .    .    Reactivering of regeneratie [17]

C 01 B    32/366                  .    .    .    .    met fysische processen, bijv. door bestraling, door gebruikmaking van elektrische stroom die door koolstofhoudend materiaal wordt gevoerd, of door gebruikmaking van herbruikbare inerte verhittingslichamen [17]

C 01 B    32/372                  .    .    .    Coating; Enten; Micro-inkapseling [17]

C 01 B    32/378                  .    .    .    Zuivering [17]

C 01 B    32/384                  .    .    .    Granulering [17]

 

              Aantekening [17]

 

              In deze groep vallen onder de term “granulering” tevens beredingsmethoden van actieve koolstof gebruikmakend van koolstofhoudende voorlopers op zich en binders, bijv. pek.

 

C 01 B    32/39                   .    .    Apparatuur voor het bereiden daarvan [17]

C 01 B    32/40                   .    Koolmonoxide [17]

C 01 B    32/50                   .    Kooldioxide [17]

C 01 B    32/55                   .    .    Sollen daarvan [17]

C 01 B    32/60                   .    Bereiden van carbonaten of bicarbonaten (van percarbonaten C01B 15/10; van specifieke carbonaten of bicarbonaten volgens het kation C01B tot C01G) [17]

C 01 B    32/70                   .    Verbindingen die koolstof en zwavel bevatten, bijv. thiofosgeen [17]

C 01 B    32/72                   .    .    Kooldisulfiet [17]

C 01 B    32/75                   .    .    .    Bereiding door het laten reageren van zwavel of zwavelverbindingen met koolwaterstoffen [17]

C 01 B    32/77                   .    .    Kooloxysulfiet [17]

C 01 B    32/80                   .    Fosgeen [17]

C 01 B    32/90                   .    Carbiden [17]

C 01 B    32/907                  .    .    Oxycarbiden; Zwavelcarbiden; Carbidemengsels [17]

C 01 B    32/914                  .    .    Carbiden van enkele elementen [17]

C 01 B    32/921                  .    .    .    Titaniumcarbide [17]

C 01 B    32/928                  .    .    .    Carbiden van actiniden [17]

C 01 B    32/935                  .    .    .    Carbiden van alkalimetalen, strontium, barium of magnesium [17]

C 01 B    32/942                  .    .    .    Calciumcarbide [17]

C 01 B    32/949                  .    .    .    Wolfraamcarbiden of molybdeencarbiden [17]

C 01 B    32/956                  .    .    .    Siliciumcarbide [17]

C 01 B    32/963                  .    .    .    .    Bereiding uit siliciumhoudende verbindingen [17]

C 01 B    32/97                   .    .    .    .    .    Bereiding uit SiO of SiO2 [17]

C 01 B    32/977                  .    .    .    .    .    Bereding uit organische siliciumhoudende verbindingen [17]

C 01 B    32/984                  .    .    .    .    .    Bereiding uit elementair silicium [17]

C 01 B    32/991                  .    .    .    Boorcarbide [17]

 

C 01 B    33/00                   Silicium; Verbindingen daarvan (C01B 21/00 en C01B 23/00 hebben voorrang; persilicaten C01B 15/14; carbiden C01B 32/956) [3,17]

C 01 B    33/02                   .    Silicium (vormen van losse kristallen of homogeen polykristallijn materiaal met een gedefinieerde structuur C30B) [5]

C 01 B    33/021                  .    .    Bereiden (chemisch coaten vanuit de dampfase C23C 16/00) [5]

C 01 B    33/023                  .    .    .    door het reduceren van silica of silicahoudend materiaal [5]

C 01 B    33/025                  .    .    .    .    met koolstof of een vast koolstofhoudend materiaal, d.w.z. carbothermische processen [5]

C 01 B    33/027                  .    .    .    door het ontleden of reduceren van andere gasvormige of verdampte siliciumverbindingen dan silica of silicahoudend materiaal [5]

C 01 B    33/029                  .    .    .    .    door ontleding van monosilaan [5]

C 01 B    33/03                   .    .    .    .    door ontleding van siliciumhaliden of halosilanen of reductie daarvan met waterstof als het enige reductiemiddel [5]

C 01 B    33/031                  .    .    .    .    .    door ontleding van siliciumtetrajodide [5]

C 01 B    33/033                  .    .    .    .    door reductie van siliciumhaliden of halosilanen met een metaal of een metaallegering als de enige reductiemiddelen [5]

C 01 B    33/035                  .    .    .    .    door ontleding of reductie van gasvormige of verdampte siliciumverbindingen in aanwezigheid van verwarmde filamenten van silicium, koolstof of een moeilijk smeltbaar metaal, bijv. tantaal of wolfraam, of in aanwezigheid van verwarmde siliciumstaven waarop het gevormde siicium wordt afgezet waarbij een siliciumstaaf wordt verkregen, bijv. een Siemens-proces [5]

C 01 B    33/037                  .    .    Zuiveren (door zone-smelten C30B 13/00) [5]

C 01 B    33/039                  .    .    .    door het omzetten van silicium in een verbinding, het optioneel zuiveren van de verbinding en het opnieuw omzetten in silicium [5]

C 01 B    33/04                   .    Hydriden van silicium

C 01 B    33/06                   .    Metaalsiliciden [11]

C 01 B    33/08                   .    Verbindingen die halogeen bevatten

C 01 B    33/10                   .    .    Verbindingen die silicium, fluor en andere elementen bevatten

C 01 B    33/107                  .    .    Gehalogeneerde silanen [3]

C 01 B    33/113                  .    Siliciumoxiden; Hydraten daarvan [3]

C 01 B    33/12                   .    .    Siliciumdioxide; Hydraten daarvan, bijv. lepidokiezelzuur [3]

C 01 B    33/14                   .    .    .    Colloïdale siliciumdioxide, bijv. dispersies, gelen of solen [3]

C 01 B    33/141                  .    .    .    .    Bereiden van hydrosolen of waterige dispersies [3]

C 01 B    33/142                  .    .    .    .    .    door zure behandeling van silicaten [3]

C 01 B    33/143                  .    .    .    .    .    .    van waterige oplossingen van silicaten [3]

C 01 B    33/145                  .    .    .    .    Bereiden van hydro-organosolen, organosolen of dispersies in een organisch medium [3]

C 01 B    33/146                  .    .    .    .    Nabehandelen van solen (bereiden van hydro-organosolen, organosolen of dispersies in een organisch medium uit hydrosolen C01B 33/145) [3]

C 01 B    33/148                  .    .    .    .    .    Concentreren; Drogen; Dehydrateren; Stabiliseren; Zuiveren [3]

C 01 B    33/149                  .    .    .    .    .    Coaten [3]

C 01 B    33/151                  .    .    .    .    .    door progressieve toevoeging van een sol aan een andersoortige sol, d.w.z. "opgebouwd" uit deeltjes waarbij gebruik wordt gemaakt van een "basis" [3]

C 01 B    33/152                  .    .    .    .    Bereiden van hydrogelen [3]

C 01 B    33/154                  .    .    .    .    .    door zure behandeling van waterige silicaatoplossingen [3]

C 01 B    33/155                  .    .    .    .    Bereiden van hydro-organogelen of organogelen [3]

C 01 B    33/157                  .    .    .    .    Nabehandelen van gelen [3]

C 01 B    33/158                  .    .    .    .    .    Zuiveren; Drogen; Dehydrateren [3]

C 01 B    33/159                  .    .    .    .    .    Coaten of waterafstotend maken [3]

C 01 B    33/16                   .    .    .    Bereiden van silicaxerogelen [3]

C 01 B    33/18                   .    .    .    Bereiden van fijn verdeelde siliciumdioxide noch in solvorm noch in gelvorm; Nabehandelen daarvan (behandelen voor het verbeteren van de pigmenteereigenschappen of vuleigenschappen C09C) [3,11]

C 01 B    33/187                  .    .    .    .    door zure behandeling van silicaten [3]

C 01 B    33/193                  .    .    .    .    .    van waterige oplossingen van silicaten [3]

C 01 B    33/20                   .    Silicaten (persilicaten C01B 15/14)

C 01 B    33/22                   .    .    Magnesiumsilicaten

C 01 B    33/24                   .    .    Aardalkalimetaalsilicaten

C 01 B    33/26                   .    .    Aluminiumhoudende silicaten [5]

C 01 B    33/32                   .    .    Alkalimetaalsilicaten (C01B 33/26 heeft voorrang) [3]

C 01 B    33/36                   .    .    met base-uitwisselende eigenschappen maar zonder zeolieteigenschappen [6,11]

C 01 B    33/38                   .    .    .    Gelaagde base-uitwisselende silicaten, bijv. klei, mica of alkalimetaalsilicaten van kenyaite of magadiite [6]

C 01 B    33/40                   .    .    .    .    Klei [6]

C 01 B    33/42                   .    .    .    .    Mica [6]

C 01 B    33/44                   .    .    .    .    Producten die worden verkregen uit gelaagde base-uitwisselende silicaten door ionenuitwisseling met organische verbindingen zoals ammoniumverbindingen, fosfoniumverbindingen of sulfoniumverbindingen of door invoegen van organische verbindingen, bijv. organoclay materiaal [6]

C 01 B    33/46                   .    .    .    Amorfe silicaten, bijv. zogenaamde "amorfe zeolieten" [6,11]

 

C 01 B    35/00                   Boor; Verbindingen daarvan (monoboraan, diboraan, metaalboorhydriden of additiecomplexen daarvan C01B 6/00; perboraten C01B 15/12; binaire verbindingen met stikstof C01B 21/06; fosfiden C01B 25/08; carbiden C01B 32/991) [2,11,17]

C 01 B    35/02                   .    Boor; Boriden [2]

C 01 B    35/04                   .    .    Metaalboriden [2]

C 01 B    35/06                   .    Boorhalogeenverbindingen [2]

C 01 B    35/08                   .    Verbindingen die boor en stikstof, fosfor, zuurstof, zwavel, seleen of telluur bevatten [2]

C 01 B    35/10                   .    .    Verbindingen die boor en zuurstof bevatten (C01B 35/06 heeft voorrang) [2]

C 01 B    35/12                   .    .    .    Boraten [2]

C 01 B    35/14                   .    .    Verbindingen die boor en stikstof, fosfor, zwavel, seleen of telluur bevatten [2]

C 01 B    35/16                   .    Verbindingen die een directe binding tussen twee booratomen bevatten, bijv. Cl2B–BCl2 [2]

C 01 B    35/18                   .    Verbindingen die drie of meer booratomen bevatten, bijv. NaB3H8 of MgB10Br10 (borazolen C01B 35/14) [2]

 

Verbindingen die in eerste instantie worden gekenmerkt door hun fysische of chemische eigenschappen, in plaats van door hun chemische samenstelling [6]

 

C 01 B    37/00                   Verbindingen met zeolieteigenschappen maar zonder base-uitwisselende eigenschappen [6]

C 01 B    37/02                   .    Kristallijne polymorfe siliciumverbindingen, bijv. silicalieten [6]

C 01 B    37/04                   .    Aluminiumfosfaten (APO-verbindingen) [6]

C 01 B    37/06                   .    Aluminiumfosfaten die andere elementen bevatten, bijv. metalen of boor [6]

C 01 B    37/08                   .    .    Siliciumaluminiumfosfaten (SAPO-verbindingen) [6]

 

C 01 B    39/00                   Verbindingen met zeolieteigenschappen en base-uitwisselende eigenschappen, bijv. kristallijne zeolieten; Hun bereiding; Nabehandelen, bijv. ionenuitwisseling of verwijdering van aluminium (behandeling voor het modificeren van de sorptie-eigenschappen, bijv. vorming waarbij gebruik wordt gemaakt van een bindmiddel, B01J 20/10; behandeling voor het modificeren van de katalytische eigenschappen, bijv. een combinatie van behandelingen voor het geschikt maken van de zeolieten voor hun gebruik als katalysator, B01J 29/04; behandeling voor het verbeteren van de ionen-uitwisselende eigenschappen B01J 39/14) [6,11]

 

              Aantekening

 

              In deze groep wordt de volgende term gebruikt met de aangegeven betekenissen:

              -         "zeolieten" betekent: [6]

                        (i)      kristallijne aluminiumsilicaten met base-uitwisselende eigenschappen en zeolieteigenschappen, met een driedimensionale, microporeuze rasterframestructuur van vierzijdige oxide-eenheden; [6]

                        (ii)      verbindingen die qua vorm gelijk zijn aan die van de eerdere categorie, waarin de aluminiumatomen of siliciumatomen in het frame geheel of gedeeltelijk zijn vervangen door atomen van andere elementen, bijv. van gallium, germanium, fosfor of boor. [6]

 

C 01 B    39/02                   .    Kristallijne aluminiumsilicaatzeolieten; Isomorfe verbindingen daarvan; Direct bereiden daarvan; Bereiden daarvan uitgaande van een reactiemengsel dat een andersoortige kristallijne zeoliet bevat, of uit voorgevormde reactiebestanddelen: Nabehandelen daarvan [6]

C 01 B    39/04                   .    .    gebruikmakend van tenminste één organisch template directing middel, bijv. een geïoniseerde quaternaire ammoniumverbinding of een geamineerde verbinding [6]

C 01 B    39/06                   .    .    Bereiden van isomorfe zeolieten dat wordt gekenmerkt door maatregelen voor het vervangen van de aluminiumatomen of siliciumatomen in het rasterframe door atomen van andere elementen [6]

C 01 B    39/08                   .    .    .    waarbij de aluminiumatomen geheel worden vervangen [6]

C 01 B    39/10                   .    .    .    met fosforatomen als vervangende atomen [6]

C 01 B    39/12                   .    .    .    met booratomen als vervangende atomen [6]

C 01 B    39/14                   .    .    Type A, zoals beschreven in de octrooipublicaties US-A 2.882.243 en GB-A 1.035.644 [6,9]

C 01 B    39/16                   .    .    .    uit waterige oplossingen van een alkalimetaalaluminaat en een alkalimetaalsilicaat met uitzondering van elke andere bron van aluminium of silicium dan entstoffen [6]

C 01 B    39/18                   .    .    .    uit een reactiemengsel dat tenminste één kleiachtig aluminiumsilicaat of aluminiumsilicaat bevat, bijv. kaoline of metakaoline of de exotherme modificatie daarvan of allofaan [6]

C 01 B    39/20                   .    .    Faujasieten, bijv. type X of Y, zoals beschreven in respectievelijk de octrooipublicaties US-A 2.882.244 en US-A 3.130.007 [6,9]

C 01 B    39/22                   .    .    .    Type X [6]

C 01 B    39/24                   .    .    .    Type Y [6]

C 01 B    39/26                   .    .    Mordenieten [6]

C 01 B    39/28                   .    .    Fillipsieten of harmotomen, bijv. type B, zoals beschreven in de octrooipublicatie US-A 3.008.803 [6,9]

C 01 B    39/30                   .    .    Erionieten of offretieten, bijv. zeoliet-T, zoals beschreven in de octrooipublicatie US-A 2.950.952 [6,9]

C 01 B    39/32                   .    .    Type L, zoals beschreven in de octrooipublicatie US-A 3.216.789 [6,9]

C 01 B    39/34                   .    .    Type ZSM-4, zoals beschreven in de octrooipublicatie GB-A 1.117.568 of type Ω, zoals beschreven in de octrooipublicatie GB-A 1.178.186 [6,9]

C 01 B    39/36                   .    .    Pentasielen, bijv. ZSM-5, ZSM-8 of ZSM-11, zoals beschreven in respectievelijk de octrooipublicaties US-A 3.702.886, GB-A 1,334,243 en US-A 3.709.979 [6,9]

C 01 B    39/38                   .    .    .    Type ZSM-5 [6]

C 01 B    39/40                   .    .    .    .    met tenminste één organisch template directing middel [6]

C 01 B    39/42                   .    .    Type ZSM-12, zoals beschreven in de octrooipublicaties US-A 3.832.449 [6,9]

C 01 B    39/44                   .    .    Ferrierieten, bijv. ZSM-21, ZSM-35 of ZSM-38, zoals beschreven in respectievelijk de octrooipublicaties US-A 4.046.859, US-A 4.016.245 en US-A 4.046.859 [6,9]

C 01 B    39/46                   .    .    Andere soorten die worden gekenmerkt door hun röntgendiffractiepatroon en hun gedefinieerde samenstelling [6]

C 01 B    39/48                   .    .    .    met tenminste één organisch template directing middel [6]

C 01 B    39/50                   .    Zeolieten waarin anorganische basen of zouten kanalen in het rasterframe insluiten, bijv. sodaliet, cancriniet, nosean of hauyniet [6]

C 01 B    39/52                   .    .    Sodalieten [6]

C 01 B    39/54                   .    Fosfaten, bijv. APO-verbindingen of SAPO-verbindingen [6]