SECTIE C†††††††† CHEMIE; METALLURGIE

 

††††††††††††† Aantekeningen

 

(1)        In Sectie C zijn de definities van groepen chemische elementen als volgt:

Alkalimetalen:†††††††††††††††† Li, Na, K, Rb, Cs, Fr

Aardalkalimetalen:†††††††††† Ca, Sr, Ba, Ra

Lanthaniden:†††††††††††††††††† elementen met atoomgetallen 57 t/m 71

Zeldzame aardmetalen:††† Sc, Y, Lanthaniden

Actiniden:†††††††††††††††††††††† elementen met atoomgetallen 89 t/m 103

Vuurvaste metalen: ††††††††† Ti, V, Cr, Zr, Nb, Mo, Hf, Ta, W

Halogenen:††††††††††††††††††††† F, Cl, Br, I, At

Edelgassen:††††††††† ††††††††† He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn

Platinagroep:†††††††††††††††††† Os, Ir, Pt, Ru, Rh, Pd

Edele metalen:††††††††††††††† Ag, Au, platinagroep

Lichte metalen:††††††††††††††† alkalimetalen, aardalkalimetalen, Be, Al, Mg

Zware metalen:††††††††††††††† metalen anders dan lichte metalen

IJzergroep:††††††††††††††††††††† Fe, Co, Ni

Niet-metalen:†††††††††††††††††† H, B, C, Si, N, P, O, S, Se, Te, edelgassen, halogenen

Metalen:†††††††††††††††††††††††† elementen anders dan niet-metalen

Transitie-elementen:†††††††† elementen met atoomgetallen 21 t/m 30, 39 t/m 48, 57 t/m 80, en 89 en hoger

††††††††††††† (2)††††† Onder Sectie C vallen:

††††††††††††††††††††††† (a)††††† Pure chemie, waaronder vallen anorganische verbindingen, organische verbindingen, macromoleculaire verbindingen, en hun bereidingsmethoden;

††††††††††††††††††††††† (b)††††† Toegepaste chemie, waaronder vallen samenstellingen met bovenstaande verbindingen, bijv. glas, keramiek, meststoffen, kunststofsamenstellingen, verven, en producten uit de petroleumindustrie. Ook vallen hieronder bepaalde samenstellingen op grond van het hebben van bijzondere eigenschappen, die ze geschiklt maken voor bepaalde doeleinden, zoals in geval van explosieven, kleurstoffen, kleefmiddelen, smeermiddelen, en wasmiddelen.

††††††††††††††††††††††† (c)††††† Bepaalde marginale industrieŽn, zoals het maken van kolen en van vaste of gasvormige brandstoffen, de productie and raffinage van oliŽn, vetten en wassen, de fermentatie-industrie (bijv. brouwerijen en wijnmakerijen), en de suikerindustrie.

†††††††††††††††††††††† (d)††††† Bepaalde bewerkingen of behandelingen, die ofwel puur meachnisch zijn, bijv. de mechanische behandeling van leer en huiden, of gedeeltelijk mechanisch, bijv. de behandeling van water of het voorkomen van corrosie in het algemeen.

††††††††††††††††††††††† (e)††††† Metallurgie, en ferrolegeringen of niet-ferrolegeringen.

††††††††††††† (3)††††† In alle Secties van de IPC is het Periodiek Systeem van chemische elementen waarnaar wordt verwezen, dezelfde als die algemeen aanvaard en gebruikelijk is.

††††††††††††† (4)††††† (a)††††† In geval van bewerkingen, handelingen, producten of artikelen met zowel een chemisch als een niet-chemisch gedeelte of aspect, geldt de algemene regel dat het chemische gedeelte of aspect valt onder Sectie C.

††††††††††††††††††††††† (b)††††† In sommige van deze gevallen brengt het chemische gedeelte of aspect een niet chemische met zich mee, zelfs als dat puur mechanisch is, omdat dit laatste aspect ofwel essentieel is voor de bewerking of handeling, of daarvan een belangrijk deel uitmaakt. In feite blijkt het logischer de verschillende gedeelten of aspecten niet te scheiden van een samenhangend geheel. Dit geldt voor toegepaste chemie en voor de industrieŽn, bewerkingen en handelingen genoemd in de Aantekeningen (1)(c), (d) en (e). Bijvoorbeeld vallen ovens specifiek bedoeld voor het maken van glas onder klasse C03 en niet onder klasse F27.

††††††††††††††††††††††† (c)††††† Er zijn echter sommige uitzonderingen, waarin het mechanisch (of niet-mechanische) aspect juist het chemische aspect met zich meebrengen, bijvoorbeeld:

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† Bepaalde extractieprocessen, in subklasse A61K;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† De chemische zuivering van lucht, in subklasse A61L;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† Chemische methoden van brandbestrijding, in subklasse A62D;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† Chemische processen en apparatuur, in klasse B01;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† Impregneren van hout, in subklasse B27K;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† Chemische analysemethoden of testmethoden, in subklasse G01N;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† Fotografische materialen en processen, in klasse G03; en algemeen

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† De chemische behandeling van textiel en de productie van cellulose of papier, in Sectie D.

††††††††††††††††††††††† (d)††††† In nog andere gevallen valt het puur chemische aspect onder Sectie C, en het toegepaste chemische aspect in een andere Sectie, zoals A, B of F, bijv. het gebruik van een substantie of samenstelling voor:

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† de behandeling van planten of dieren, valt onder subklasse A01N;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† voedingsmiddelen, vallen onder klasse A23;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† munitie of explosieven, vallen onder klasse F42.

††††††††††††††††††††††† (e)††††† Als de chemische en mechanische aspecten zo nauw met elkaar zijn verbonden dat een nette en eenvoudige splitsing niet mogelijk is, of als bepaalde mechanische processen een natuurlijk en logisch vervolg op een chemische behandeling vormen, kan onder Sectie C, in aanvulling op het chemische aspect, ook een gedeelte van het mechanische aspect vallen, bijv. nabehandeling van kunststeen, wat valt onder klasse C04.In dit laatste geval wordt gewoonlijk een aantekening of referentie gegeven om de positie te verduidelijken, zelfs als splitsing nogal arbitrair is.

 

CHEMIE

 

C 02††††††† BEHANDELEN VAN WATER, AFVALWATER, RIOOLAFVAL OF SLIB [11]

 

C 02 F†††† BEHANDELEN VAN WATER, AFVALWATER, RIOOLAFVAL OF SLIB (processen voor het onschadelijk of minder schadelijk maken van schadelijke chemische stoffen, door een chemische verandering in de stoffen teweeg te brengen A62D 3/00; scheiden, beZinktanks of filterinrichtingen B01D; speciale voorzieningen op vaartuigen of installaties voor het behandelen van water, afvalwater of rioolafval, bijv. voor het produceren van vers water, B63J; toevoegen van materialen aan water voor het voorkomen van corrosie C23F; behandelen van radio-actief besmette vloeistoffen G21F 9/04) [3,11]

 

††††††††††††† Aantekening

 

††††††††††††† (1)††††††††††† Bij het klasseren in deze subklasse wordt tevens geklasseerd in de groep B01D 15/08, voor zover het onderwerpen van algemeen belang met betrekking tot chromatografie betreft. [8]

††††††††††††† (2)††††††††††† In deze subklasse is het gewenst de indexcodes van de groepen C02F 101/00 of C02F 103/00 toe te voegen. [7]

 

C 02 F†††† 1/00††††††††††††††††††† Behandelen van water, afvalwater of rioolafval (C02F 3/00 tot C02F 9/00 hebben voorrang) [3,8]

C 02 F†††† 1/02††††††††††††††††††† .††† door verwarmen [3,8,11]

C 02 F†††† 1/04††††††††††††††††††† .††† .††† door destilleren of verdampen [3,8]

C 02 F†††† 1/06††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Flash verdampen [3,8]

C 02 F†††† 1/08††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Dunnefilmverdampen [3,8]

C 02 F†††† 1/10††††††††††††††††††† .††† .††† .††† door direct contact met een specifieke vaste stof of met een fluÔdum als warmte-overdragend medium [3,8]

C 02 F†††† 1/12††††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Sproeiverdampen [3,8]

C 02 F†††† 1/14††††††††††††††††††† .††† .††† .††† gebruikmakend van zonne-energie [3,8]

C 02 F†††† 1/16††††††††††††††††††† .††† .††† .††† gebruikmakend van afvalwarmte uit andere processen [3,8]

C 02 F†††† 1/18††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Transporteerbare inrichtingen voor het verkrijgen van drinkwater [3,8]

C 02 F†††† 1/20††††††††††††††††††† .††† door ontgassen, d.w.z. vrijmaken van opgeloste gassen [3,8,11]

C 02 F†††† 1/22††††††††††††††††††† .††† door bevriezen [3,8]

C 02 F†††† 1/24††††††††††††††††††† .††† door floteren (C02F 1/465 heeft voorrang) [3,5,8]

C 02 F†††† 1/26††††††††††††††††††† .††† door extraheren [3,8]

C 02 F†††† 1/28††††††††††††††††††† .††† door sorptie (gebruikmakend van ionenuitwisseling C02F 1/42; sorptiesamenstellingen B01J) [3]

C 02 F†††† 1/30††††††††††††††††††† .††† door bestralen [3,8]

C 02 F†††† 1/32††††††††††††††††††† .††† .††† met ultravioletlicht [3,8]

C 02 F†††† 1/34††††††††††††††††††† .††† met mechanische oscillaties [3,8]

C 02 F†††† 1/36††††††††††††††††††† .††† .††† ultrasoontrillingen [3,8]

C 02 F†††† 1/38††††††††††††††††††† .††† door centrifugaalscheiden [3,8]

C 02 F†††† 1/40††††††††††††††††††† .††† Inrichtingen voor het scheiden of verwijderen van vettige of olieachtige substanties of soortgelijk zwevend materiaal (reinigen of schoonhouden van het oppervlak van open water van olie of soortgelijke materialen E02B 15/04; inrichtingen in riolen voor het scheiden van vloeibare en vast substanties uit rioolafval E03F 5/14) [3,5,8,11]

C 02 F†††† 1/42††††††††††††††††††† .††† door ionenuitwisseling [3,8,11]

C 02 F†††† 1/44††††††††††††††††††† .††† door dialyse, osmose of omgekeerde osmose [3,8]

C 02 F†††† 1/46††††††††††††††††††† .††† door elektrochemische methoden [3,5,8]

C 02 F†††† 1/461††††††††††††††††† .††† .††† door elektrolyse [5,8]

C 02 F†††† 1/463††††††††††††††††† .††† .††† .††† door elektrocoaguleren [5,8]

C 02 F†††† 1/465††††††††††††††††† .††† .††† .††† door elektrofloteren [5,8]

C 02 F†††† 1/467††††††††††††††††† .††† .††† .††† door elektrochemisch desinfecteren [5,8]

C 02 F†††† 1/469††††††††††††††††† .††† .††† door elektrochemisch scheiden, bijv. elektro-osmose, elektrodialyse, elektroforese [5,8]

C 02 F†††† 1/48††††††††††††††††††† .††† met magnetische of elektrische velden (C02F 1/46 heeft voorrang) [3,8]

C 02 F†††† 1/50††††††††††††††††††† .††† door het toevoegen of toedienen van een germicide (kiemdodend middel) of door het oligodynamisch behandelen (C02F 1/467 heeft voorrang) [3,5,8]

C 02 F†††† 1/52††††††††††††††††††† .††† door het uitvlokken of neerslaan van gesuspendeerde verontreinigingen [3,8]

C 02 F†††† 1/54††††††††††††††††††† .††† .††† gebruikmakend van organisch materiaal [3,8]

C 02 F†††† 1/56††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Macromoleculaire verbindingen [3,8]

C 02 F†††† 1/58††††††††††††††††††† .††† door het verwijderen van specifieke opgeloste verbindingen (gebruikmakend van ionenuitwisseling C02F 1/42; zachtmaken van water C02F 5/00) [3]

C 02 F†††† 1/60††††††††††††††††††† .††† .††† Siliciumverbindingen [3]

C 02 F†††† 1/62††††††††††††††††††† .††† .††† Verbindingen van zware metalen [3]

C 02 F†††† 1/64††††††††††††††††††† .††† .††† .††† van ijzer of mangaan [3]

C 02 F†††† 1/66††††††††††††††††††† .††† door neutraliseren; Regelen van de zuurgraad (pH) (bij het ontgassen C02F 1/20; gebruikmakend van ionenuitwisseling C02F 1/42; bij het uitvlokken of neerslaan van gesuspendeerde verontreinigingen C02F 1/52; bij het verwijderen van opgeloste verbindingen C02F 1/58) [3,8]

C 02 F†††† 1/68††††††††††††††††††† .††† door het toevoegen van specifieke substanties, bijv. sporenelementen, voor het verbeteren van de kwaliteit van het drinkwater [3,8,11]

C 02 F†††† 1/70††††††††††††††††††† .††† door reduceren [3,8]

C 02 F†††† 1/72††††††††††††††††††† .††† door oxideren [3,8]

C 02 F†††† 1/74††††††††††††††††††† .††† .††† met lucht (beluchten van waterbekkens C02F 7/00) [3,8]

C 02 F†††† 1/76††††††††††††††††††† .††† .††† met halogenen of verbindingen van halogenen [3,8]

C 02 F†††† 1/78††††††††††††††††††† .††† .††† met ozon [3,8]

 

C 02 F†††† 3/00††††††††††††††††††† Biologisch behandelen van water, afvalwater of rioolafval [3,8]

C 02 F†††† 3/02††††††††††††††††††† .††† Aerobe processen [3,8]

C 02 F†††† 3/04††††††††††††††††††† .††† .††† gebruikmakend van druppelfilters [3,8]

C 02 F†††† 3/06††††††††††††††††††† .††† .††† gebruikmakend van dompelfilters [3,8]

C 02 F†††† 3/08††††††††††††††††††† .††† .††† gebruikmakend van bewegende contactlichamen [3,8]

C 02 F†††† 3/10††††††††††††††††††† .††† .††† Pakkingen; Vullingen; Roosters [3,8,11]

C 02 F†††† 3/12††††††††††††††††††† .††† .††† Geactiveerde slibprocessen [3,8]

C 02 F†††† 3/14††††††††††††††††††† .††† .††† .††† gebruikmakend van oppervlaktebeluchting [3,8]

C 02 F†††† 3/16††††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† waarbij de beluchter een verticale as heeft [3,8]

C 02 F†††† 3/18††††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† waarbij de beluchter een horizontale as heeft [3,8]

C 02 F†††† 3/20††††††††††††††††††† .††† .††† .††† gebruikmakend van verspreiders [3,8]

C 02 F†††† 3/22††††††††††††††††††† .††† .††† .††† gebruikmakend van circulatiepijpen [3,8]

C 02 F†††† 3/24††††††††††††††††††† .††† .††† .††† gebruikmakend van vrijeval-beluchting of vrijeval-versproeiing [3,8]

C 02 F†††† 3/26††††††††††††††††††† .††† .††† .††† gebruikmakend van zuivere zuurstof of zuurstofrijk gas [3,8]

C 02 F†††† 3/28††††††††††††††††††† .††† Anaerobe verteringsprocessen [3,8]

C 02 F†††† 3/30††††††††††††††††††† .††† Aerobe en anaerobe processen [3,8]

C 02 F†††† 3/32††††††††††††††††††† .††† gekenmerkt door de gebruikte dieren of planten, bijv. algen [3,8]

C 02 F†††† 3/34††††††††††††††††††† .††† gekenmerkt door de gebruikte micro-organismen [3,8]

 

C 02 F†††† 5/00††††††††††††††††††† Zachtmaken van water; Voorkomen van ketelsteen; Aan het water toevoegen van middelen voor het voorkomen of verwijderen van ketelsteen, bijv. het toevoegen van sequestreermiddelen of zachtmakers (zachtmaken waarbij gebruik wordt gemaakt van ionenuitwisseling C02F 1/42) [3,8]

C 02 F†††† 5/02††††††††††††††††††† .††† Zachtmaken van water door neerslaan van de hardheid [3,8]

C 02 F†††† 5/04††††††††††††††††††† .††† .††† gebruikmakend van fosfaten (C02F 5/06 heeft voorrang) [3,8]

C 02 F†††† 5/06††††††††††††††††††† .††† .††† gebruikmakend van calciumverbindingen [3,8]

C 02 F†††† 5/08††††††††††††††††††† .††† Behandelen van water met complexvormende chemicaliŽn of andere oplosmiddelen voor het zachtmaken of het voorkomen of verwijderen van ketelsteen, bijv. toevoegen van sequestreermiddelen [3,8]

C 02 F†††† 5/10††††††††††††††††††† .††† .††† gebruikmakend van organische substanties [3,8]

C 02 F†††† 5/12††††††††††††††††††† .††† .††† .††† met stikstof (C02F 5/14 heeft voorrang) [3,8]

C 02 F†††† 5/14††††††††††††††††††† .††† .††† .††† met fosfor [3,8]

 

C 02 F†††† 7/00††††††††††††††††††† Beluchten van waterbekkens [3,8]

 

C 02 F†††† 9/00††††††††††††††††††† Meertrapsbehandeling van water, afvalwater of rioolafval [3]

 

††††††††††††† Aantekeningen

 

††††††††††††† (1)    Onder deze groep vallen alleen die gecombineerde bewerkingen, waarvan het belang gericht is op de relatie tussen de stappen, waarbij het essentiŽle kenmerk ligt in de combinatie van behandelingsstappen [3]

††††††††††††† (2)††††††††††† Onder deze groep vallen geen  behandelingen waarbij het essentiŽle kenmerk ligt in een afzonderlijke stap van de behandeling, welke behandelingen vallen onder de groepen C02F 1/00 tot C02F 7/00. Een voorbeeld van dergelijke behandelingen is een behandeling waarbij het essentiŽle kenmerk ligt in een chemische behandelingsstap en waarbij de ene of meerdere andere stappen, zoals filtratie of bezinking, conventioneel zijn [3]

††††††††††††† (3)††††††††††† In deze groep is de prioriteitsregel voor de laatste plaats van kracht, d.w.z. op elk hiŽrarchisch niveau wordt geklasseerd in de laatst toepasselijke plaats, tenzij anders staat vermeld. [7,15]

††††††††††††† (4)††††††††††† Elke afzonderlijke stap in een meertrapsbehandeling die niet wordt geÔdentificeerd door klassering in de laatst toepasselijke plaats, en die wordt geacht belangrijke informatie voor het zoeken weer te geven, mag tevens worden geklasseerd in ťťn of meer van de groepen C02F 1/00 tot C02F 1/56 of C02F 1/66 tot C02F 7/00. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als het van belang wordt geacht te kunnen zoeken naar meertrapsbehandelingen door gebruik te maken van een combinatie van klasseringssymbolen. Zoín niet-verplichte klassering dient te worden vermeld als ďextra informatieĒ. [8]

 

C 02 F†††† 9/02††††††††††††††††††† .††† waarbij sprake is van een scheidingsstap [7]

C 02 F†††† 9/04††††††††††††††††††† .††† waarbij tenminste ťťn stap een chemische behandeling is [7]

C 02 F†††† 9/06††††††††††††††††††† .††† .††† Elektrochemisch behandelen [7]

C 02 F†††† 9/08††††††††††††††††††† .††† waarbij tenminste ťťn stap een fysische behandeling is [7]

C 02 F†††† 9/10††††††††††††††††††† .††† .††† Thermisch behandelen [7]

C 02 F†††† 9/12††††††††††††††††††† .††† .††† Bestralen of behandelen met elektrische of magnetische velden [7]

C 02 F†††† 9/14††††††††††††††††††† .††† waarbij tenminste ťťn stap een biologische behandeling is [7]

 

C 02 F†††† 11/00†††††††††††††††††† Behandelen van slib; Inrichtingen daarvoor [3]

C 02 F†††† 11/02†††††††††††††††††† .††† Biologisch behandelen [3]

C 02 F†††† 11/04†††††††††††††††††† .††† .††† Anaeroob behandelen; Produceren van methaan door dergelijke processen [3]

C 02 F†††† 11/06†††††††††††††††††† .††† door oxideren [3,11]

C 02 F†††† 11/08†††††††††††††††††† .††† .††† Natteluchtoxydatie [3]

C 02 F†††† 11/10†††††††††††††††††† .††† door pyrolyse [3]

C 02 F†††† 11/12†††††††††††††††††† .††† door ontwateren, drogen of indikken [3]

C 02 F†††† 11/14†††††††††††††††††† .††† .††† met toevoeging van chemische middelen [3]

C 02 F†††† 11/16†††††††††††††††††† .††† .††† gebruikmakend van droogbedden of composteerbedden [3]

C 02 F†††† 11/18†††††††††††††††††† .††† door het thermisch conditioneren (door pyrolyse C02F 11/10) [3]

C 02 F†††† 11/20†††††††††††††††††† .††† .††† door bevriezen [3]

 

Indexschema in samenhang met de groepen C02F 1/00 tot C02F 11/00. met betrekking tot de aard van de verontreiniging in het water, afvalwater, rioolafval of slib. [7,8]

 

C 02 F†††† 101/00†††††††††††††††††† Aard van de verontreiniging [7]

C 02 F†††† 101/10†††††††††††††††††† .††† Anorganische verbindingen [7]

C 02 F†††† 101/12†††††††††††††††††† .††† .††† Halogenen of halogeenhoudende verbindingen [7]

C 02 F†††† 101/14†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Fluor of fluorhoudende verbindingen [7]

C 02 F†††† 101/16†††††††††††††††††† .††† .††† Stikstofverbindingen, bijv. ammoniak [7]

C 02 F†††† 101/18†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Cyaniden [7]

C 02 F†††† 101/20†††††††††††††††††† .††† .††† Zware metalen of verbindingen met zware metalen [7]

C 02 F†††† 101/22†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Chroom of chroomverbindingen, bijv. chromaten [7]

C 02 F†††† 101/30†††††††††††††††††† .††† Organische verbindingen [7]

C 02 F†††† 101/32†††††††††††††††††† .††† .††† Koolwaterstoffen, bijv. olie [7]

C 02 F†††† 101/34†††††††††††††††††† .††† .††† met zuurstof [7]

C 02 F†††† 101/36†††††††††††††††††† .††† .††† met halogeen [7]

C 02 F†††† 101/38†††††††††††††††††† .††† .††† met stikstof [7]

 

Indexschema in samenhang met de groepen C02F 1/00 tot C02F 11/00. met betrekking tot de aard van het water, afvalwater, rioolafval of slib. [7,8]

  

C 02 F†††† 103/00†††††††††††††††††† Aard van het te behandelen water, afvalwater, rioolafval of slib [7]

C 02 F†††† 103/02†††††††††††††††††† .††† Niet-verontreinigd water, bijv. voor industriŽle watertoevoer [7]

C 02 F†††† 103/04†††††††††††††††††† .††† .††† voor het verkrijgen van zuiver of ultrazuiver water [7]

C 02 F†††† 103/06†††††††††††††††††† .††† Verontreinigd grondwater of loog [7]

C 02 F†††† 103/08†††††††††††††††††† .††† Zeewater, bijv. voor ontzilting [7]

C 02 F†††† 103/10†††††††††††††††††† .††† uit steengroeven of uit mijnbouwactiviteiten [7]

C 02 F†††† 103/12†††††††††††††††††† .††† uit de silicaatindustrie of keramische industrie, bijv. afvalwater uit cementfabrieken of glasfabrieken [7]

C 02 F†††† 103/14†††††††††††††††††† .††† Afvalverven [7]

C 02 F†††† 103/16†††††††††††††††††† .††† uit metallurgische processen, d.w.z. uit het produceren, zuiveren of behandelen van metalen, bijv. galvanisch afval [7]

C 02 F†††† 103/18†††††††††††††††††† .††† uit de natte zuivering van gasvormige afvoerstromen [7]

C 02 F†††† 103/20†††††††††††††††††† .††† uit de dierhouderij [7]

C 02 F†††† 103/22†††††††††††††††††† .††† uit het verwerken van dieren, bijv. gevogelte, vis of delen daarvan [7]

C 02 F†††† 103/24†††††††††††††††††† .††† .††† uit leerlooierijen [7]

C 02 F†††† 103/26†††††††††††††††††† .††† uit het verwerken van planten of delen daarvan [7]

C 02 F†††† 103/28†††††††††††††††††† .††† .††† uit de papierindustrie of cellulose-industrie [7]

C 02 F†††† 103/30†††††††††††††††††† .††† uit de textielindustrie [7]

C 02 F†††† 103/32†††††††††††††††††† .††† uit de voedselindustrie of voedingsmiddelenindustrie, bijv. afvalwater uit brouwerijen [7]

C 02 F†††† 103/34†††††††††††††††††† .††† uit de chemische industrie die niet valt onder de groepen C02F 103/12 ot C02F 103/32 [7]

C 02 F†††† 103/36†††††††††††††††††† .††† .††† uit het maken van organische verbindingen [7]

C 02 F†††† 103/38†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Polymeren [7]

C 02 F†††† 103/40†††††††††††††††††† .††† .††† uit het maken of gebruiken van fotogevoelige materialen [7]

C 02 F†††† 103/42†††††††††††††††††† .††† uit baadfaciliteiten, bijv. zwembaden [7]

C 02 F†††† 103/44†††††††††††††††††† .††† uit voertuigwasfaciliteiten [7]