SECTIE C         CHEMIE; METALLURGIE

 

              Aantekeningen

 

(1)        In Sectie C zijn de definities van groepen chemische elementen als volgt:

Alkalimetalen:                 Li, Na, K, Rb, Cs, Fr

Aardalkalimetalen:           Ca, Sr, Ba, Ra

Lanthaniden:                   elementen met atoomgetallen 57 t/m 71

Zeldzame aardmetalen:    Sc, Y, Lanthaniden

Actiniden:                       elementen met atoomgetallen 89 t/m 103

Vuurvaste metalen:          Ti, V, Cr, Zr, Nb, Mo, Hf, Ta, W

Halogenen:                      F, Cl, Br, I, At

Edelgassen:                    He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn

Platinagroep:                   Os, Ir, Pt, Ru, Rh, Pd

Edele metalen:                Ag, Au, platinagroep

Lichte metalen:                alkalimetalen, aardalkalimetalen, Be, Al, Mg

Zware metalen:                metalen anders dan lichte metalen

IJzergroep:                      Fe, Co, Ni

Niet-metalen:                   H, B, C, Si, N, P, O, S, Se, Te, edelgassen, halogenen

Metalen:                         elementen anders dan niet-metalen

Transitie-elementen:         elementen met atoomgetallen 21 t/m 30, 39 t/m 48, 57 t/m 80, en 89 en hoger

              (2)      Onder Sectie C vallen:

                        (a)      Pure chemie, waaronder vallen anorganische verbindingen, organische verbindingen, macromoleculaire verbindingen, en hun bereidingsmethoden;

                        (b)      Toegepaste chemie, waaronder vallen samenstellingen met bovenstaande verbindingen, bijv. glas, keramiek, meststoffen, kunststofsamenstellingen, verven, en producten uit de petroleumindustrie. Ook vallen hieronder bepaalde samenstellingen op grond van het hebben van bijzondere eigenschappen, die ze geschiklt maken voor bepaalde doeleinden, zoals in geval van explosieven, kleurstoffen, kleefmiddelen, smeermiddelen, en wasmiddelen.

                        (c)      Bepaalde marginale industrieën, zoals het maken van kolen en van vaste of gasvormige brandstoffen, de productie and raffinage van oliën, vetten en wassen, de fermentatie-industrie (bijv. brouwerijen en wijnmakerijen), en de suikerindustrie.

                        (d)      Bepaalde bewerkingen of behandelingen, die ofwel puur meachnisch zijn, bijv. de mechanische behandeling van leer en huiden, of gedeeltelijk mechanisch, bijv. de behandeling van water of het voorkomen van corrosie in het algemeen.

                        (e)      Metallurgie, en ferrolegeringen of niet-ferrolegeringen.

              (3)      In alle Secties van de IPC is het Periodiek Systeem van chemische elementen waarnaar wordt verwezen, dezelfde als die algemeen aanvaard en gebruikelijk is.

              (4)      (a)      In geval van bewerkingen, handelingen, producten of artikelen met zowel een chemisch als een niet-chemisch gedeelte of aspect, geldt de algemene regel dat het chemische gedeelte of aspect valt onder Sectie C.

                        (b)      In sommige van deze gevallen brengt het chemische gedeelte of aspect een niet chemische met zich mee, zelfs als dat puur mechanisch is, omdat dit laatste aspect ofwel essentieel is voor de bewerking of handeling, of daarvan een belangrijk deel uitmaakt. In feite blijkt het logischer de verschillende gedeelten of aspecten niet te scheiden van een samenhangend geheel. Dit geldt voor toegepaste chemie en voor de industrieën, bewerkingen en handelingen genoemd in de Aantekeningen (1)(c), (d) en (e). Bijvoorbeeld vallen ovens specifiek bedoeld voor het maken van glas onder klasse C03 en niet onder klasse F27.

                        (c)      Er zijn echter sommige uitzonderingen, waarin het mechanisch (of niet-mechanische) aspect juist het chemische aspect met zich meebrengen, bijvoorbeeld:

                                 -         Bepaalde extractieprocessen, in subklasse A61K;

                                 -         De chemische zuivering van lucht, in subklasse A61L;

                                 -         Chemische methoden van brandbestrijding, in subklasse A62D;

                                 -         Chemische processen en apparatuur, in klasse B01;

                                 -         Impregneren van hout, in subklasse B27K;

                                 -         Chemische analysemethoden of testmethoden, in subklasse G01N;

                                 -         Fotografische materialen en processen, in klasse G03; en algemeen

                                 -         De chemische behandeling van textiel en de productie van cellulose of papier, in Sectie D.

                        (d)      In nog andere gevallen valt het puur chemische aspect onder Sectie C, en het toegepaste chemische aspect in een andere Sectie, zoals A, B of F, bijv. het gebruik van een substantie of samenstelling voor:

                                 -         de behandeling van planten of dieren, valt onder subklasse A01N;

                                 -         voedingsmiddelen, vallen onder klasse A23;

                                 -         munitie of explosieven, vallen onder klasse F42.

                        (e)      Als de chemische en mechanische aspecten zo nauw met elkaar zijn verbonden dat een nette en eenvoudige splitsing niet mogelijk is, of als bepaalde mechanische processen een natuurlijk en logisch vervolg op een chemische behandeling vormen, kan onder Sectie C, in aanvulling op het chemische aspect, ook een gedeelte van het mechanische aspect vallen, bijv. nabehandeling van kunststeen, wat valt onder klasse C04.In dit laatste geval wordt gewoonlijk een aantekening of referentie gegeven om de positie te verduidelijken, zelfs als splitsing nogal arbitrair is.

 

CHEMIE

 

C 06        EXPLOSIEVEN; LUCIFERS

 

C 06 B    EXPLOSIEVE OF THERMISCHE SAMENSTELLINGEN (explosieven F42D); MAKEN DAARVAN; GEBRUIK VAN LOSSE SUBSTANTIES ALS EXPLOSIEVEN [2,11]

 

              Aantekeningen

 

              (1)      Onder deze subklasse vallen:

                        -        samenstellingen:

                                 (a)     die explosief zijn: inclusief samenstellingen die zowel brandstof als voldoende oxidatiemiddel bevatten, zodat zij na het inleiden van de reactie in staat zijn een relatief snelle of volledige chemische verandering te ondergaan, resulterend in de productie van een bruikbare kracht voor explosieven, vuurwapens, raketprojectielen en dergelijke; [2]

                                 (b)      die thermisch zijn: inclusief samenstellingen met

                                           (i)      een verbruikbare brandstofcomponent die bestaat uit één van de metaalelementen B, Si, Se of Te, of mengsels, onderlinge verbindingen of hydriden daarvan; en

                                           (ii)     daarmee gecombineerd een oxidantcomponent in de vorm van ofwel een metaaloxide ofwel een (organisch of anorganisch) zout die bij ontleding een metaaloxide vormt; [2]

                                 (c)     in de vorm van brandstoffen voor raketmotoren die meoten reageren met een oxidant, met uitzondering van lucht, met het doel stuwkracht te leveren voor bewegingsenergie; [2]

                                 (d)     die worden gebruikt voor het beïnvloeden van de explosie-omgeving, bijv. voor het neutraliseren van de giftige gassen van explosieven, voor koeling van de explosiegassen en dergelijke; [2]

                        -        niet elders ondergebrachte methoden of apparatuur voor het bereiden of behandelen van dergelijke samenstellingen; [2]

                        -        methoden voor het gebruikmaken van losse substanties als explosieven. [2]

              (2)      In deze subklasse wordt de volgende term gebruikt met de aangegeven betekenis:

                        -        "genitreerd" omvat verbindingen met een nitrogroep of een nitraatestergroep. [2]

              (3)      Methoden of apparatuur voor het bereiden of behandelen van dergelijke samenstellingen worden geklasseerd in overeenstemming met de specifieke componenten van de samenstellingen. [2] 

C 06 B    21/00                   Apparatuur of methoden voor het opwerken van explosieven, bijv. vormen, snijden of drogen

 

              Aantekening

 

              In de groepen C06B 23/00 tot C06B 49/00 wordt een samenstelling geklasseerd in de laatste plaats waarin een ingrediënt wordt aangegeven, tenzij anders staat vermeld. [2]

 

C 06 B    23/00                   Samenstellingen die worden gekenmerkt door niet-explosieve of niet-thermische bestanddelen [2]

C 06 B    23/02                   .    voor het neutraliseren van giftige gassen die tijdens een explosie uit explosieven vrijkomen [2]

C 06 B    23/04                   .    voor het koelen van de explosiegassen [2]

 

C 06 B    25/00                   Samenstellingen met een genitreerde organische verbinding [2]

C 06 B    25/02                   .    met zetmeel of suiker als de genitreerde verbinding [2]

C 06 B    25/04                   .    met een aromaat als de genitreerde verbinding [2]

C 06 B    25/06                   .    .    in aanwezigheid van twee of meer genitreerde aromatische verbindingen [2]

C 06 B    25/08                   .    .    .    waarvan er tenminste één genitreerd tolueen is [2]

C 06 B    25/10                   .    met nitroglycerine als de verbinding [2]

C 06 B    25/12                   .    .    met een andere genitreerde organische verbinding [2]

C 06 B    25/14                   .    .    .    met een genitreerd alifatisch diol als de andere verbinding [2]

C 06 B    25/16                   .    .    .    met een genitreerde aromaat als de andere verbinding [2]

C 06 B    25/18                   .    met nitrocellulose in een aanwezigheid van 10 of meer gew.-% van de totale samenstelling als de verbinding [2]

C 06 B    25/20                   .    .    met een niet-explosieve of een niet-thermische component [2]

C 06 B    25/22                   .    .    met een genitreerde aromatische verbinding [2]

C 06 B    25/24                   .    .    met nitroglycerine [2]

C 06 B    25/26                   .    .    .    met een organische niet-explosieve of een niet-thermische component [2]

C 06 B    25/28                   .    met nitrocellulose in een aanwezigheid van minder dan 10 gew.-% van de totale samenstelling als de verbinding [2]

C 06 B    25/30                   .    .    met nitroglycerine [2]

C 06 B    25/32                   .    met genitreerd penta-erythritol als de verbinding [2]

C 06 B    25/34                   .    met een genitreerd acyclisch, alicyclisch of heterocyclisch amine als de verbinding [2]

C 06 B    25/36                   .    met nitroparaffine als de verbinding [2]

C 06 B    25/38                   .    .    met een andere genitreerde organische verbinding [2]

C 06 B    25/40                   .    .    in aanwezigheid van twee of meer nitroparaffinen [2]

 

C 06 B    27/00                   Samenstellingen die een metaal, boor, silicium, seleen of telluur of mengsels, onderlinge verbindingen of hydriden daarvan, en koolwaterstoffen of gehalogeneerde koolwaterstoffen bevatten [2]

 

C 06 B    29/00                   Samenstellingen die een anorganisch zuurstof-halogeenzout bevatten, bijv. een chloraat of perchloraat [2]

C 06 B    29/02                   .    van een alkalimetaal [2]

C 06 B    29/04                   .    .    met een anorganische niet-explosieve of een anorganische niet-thermische component [2]

C 06 B    29/06                   .    .    .    met een cyanide als component; met een oxide van ijzer, chroom of mangaan als component [2]

C 06 B    29/08                   .    .    met een organische niet-explosieve of een organische niet-thermische component [2]

C 06 B    29/10                   .    .    .    met een kleurstof of een kleurmiddel als de component [2]

C 06 B    29/12                   .    .    met koolstof of zwavel [2]

C 06 B    29/14                   .    .    met jodium of een jodide [2]

C 06 B    29/16                   .    .    met een genitreerde organische verbinding [2]

C 06 B    29/18                   .    .    .    met genitreerd tolueen of een genitreerd fenol als de vebinding [2]

C 06 B    29/20                   .    .    .    met nitrocellulose als de verbinding [2]

C 06 B    29/22                   .    met ammoniumperchloraat als het zout [2]

                                            

C 06 B    31/00                   Samenstellingen die een anorganisch stikstof-zuurstofzout bevatten [2]

C 06 B    31/02                   .    met een alkalimetaalnitraat of een aardalkalimetaalnitraat als het zout [2]

C 06 B    31/04                   .    .    met koolstof of zwavel [2]

C 06 B    31/06                   .    .    .    met een organische niet-explosieve of een orgasnische niet-thermische component [2]

C 06 B    31/08                   .    .    met een metaal-zuurstof-halogeenzout, bijv. een anorganisch chloraat of een anorganisch perchloraat [2]

C 06 B    31/10                   .    .    .    met koolstof of zwavel [2]

C 06 B    31/12                   .    .    met een genitreerde organische verbinding [2]

C 06 B    31/14                   .    .    .    met een aromaat als de verbinding [2]

C 06 B    31/16                   .    .    .    .    met een genitreerde tolueen als de verbinding [2]

C 06 B    31/18                   .    .    .    .    met een genitreerd fenol als de verbinding, bijv. picrinezuur [2]

C 06 B    31/20                   .    .    .    met nitroglycerine als de verbinding [2]

C 06 B    31/22                   .    .    .    met nitrocellulose als de verbinding [2]

C 06 B    31/24                   .    .    .    .    met een andere explosieve of thermische component [2]

C 06 B    31/26                   .    .    .    .    .    met nitroglycerine als de andere component [2]

C 06 B    31/28                   .    met ammoniumnitraat als het zout [2]

C 06 B    31/30                   .    .    met plantaardig materiaal; met hars; met rubber [2]

C 06 B    31/32                   .    .    met een genitreerde organische verbinding [2]

C 06 B    31/34                   .    .    .    met zetmeel of suiker als de genitreerde verbinding [2]

C 06 B    31/36                   .    .    .    .    met een andere explosieve of thermische component [2]

C 06 B    31/38                   .    .    .    met een aromaat als de genitreerde verbinding [2]

C 06 B    31/40                   .    .    .    .    met een organische niet-explosieve of een organische niet-thermische component [2]

C 06 B    31/42                   .    .    .    .    met een andere explosieve of thermische component [2]

C 06 B    31/44                   .    .    .    met nitroglycerine als de verbinding [2]

C 06 B    31/46                   .    .    .    .    met een component uit plantaardig materiaal, bijv. houtpulp of zaagsel [2]

C 06 B    31/48                   .    .    .    .    met een andere explosieve of thermische component [2]

C 06 B    31/50                   .    .    .    .    .    met een genitreerde organische verbinding als de andere component [2]

C 06 B    31/52                   .    .    .    met nitrocellulose in een aanwezigheid van 10 of meer gew.-% van de totale samenstelling als de verbinding [2]

C 06 B    31/54                   .    .    .    .    met een andere genitreerde organische verbinding [2]

C 06 B    31/56                   .    .    .    met nitrocellulose in een aanwezigheid van minder dan 10 gew.-% van de totale samenstelling als de verbinding [2]

 

C 06 B    33/00                   Samenstellingen die een specifiek metaal, legering, boor, silicium, seleen of telluur bevatten met tenminste één zuurstof-leverend materiaal in de vorm van ofwel een metaaloxide ofwel een (organisch of anorganisch) zout dat een metaaloxide oplevert [2]

C 06 B    33/02                   .    met een organische niet-explosieve of een organische niet-thermische component [2]

C 06 B    33/04                   .    met een anorganisch stikstof-zuurstofzout als het zout [2]

C 06 B    33/06                   .    met een anorganisch zuurstof-halogeenzout als het zout [2]

C 06 B    33/08                   .    met een genitreerde organische verbinding [2]

C 06 B    33/10                   .    .    met een aromaat als de verbinding [2]

C 06 B    33/12                   .    met twee of meer zuurstof-leverende verbindingen als het materiaal [2]

C 06 B    33/14                   .    .    waarvan er tenminste één een anorganisch stikstof-zuurstofzout is [2]

 

C 06 B    35/00                   Samenstellingen die een metaalazide bevatten [2]

 

C 06 B    37/00                   Samenstellingen die een metaalfulminaat bevatten [2]

C 06 B    37/02                   .    met een genitreerde organische verbinding of een anorganisch zuurstof-halogeenzout [2]

 

C 06 B    39/00                   Samenstellingen die vrije fosfor of met een binaire verbinding van fosfor behalve met zuurstof bevatten [2]

C 06 B    39/02                   .    met een anorganisch zuurstof-halogeenzout [2]

C 06 B    39/04                   .    .    met een binaire fosforverbinding van fosfor behalve met zuurstof [2]

C 06 B    39/06                   .    met een vrij metaal, een legering, boor, silicium, seleen of telluur [2]

 

C 06 B    41/00                   Samenstellingen die een genitreerde metallo-organische verbinding bevat [2]

C 06 B    41/02                   .    waarbij de verbinding lood bevat [2]

C 06 B    41/04                   .    .    met een organische explosieve of een organische thermische component [2]

C 06 B    41/06                   .    .    .    met een anorganische explosieve of thermische component [2]

C 06 B    41/08                   .    .    met een metaalazide of een metaalfulminaat [2]

C 06 B    41/10                   .    .    met een andere genitreerde metallo-organische verbinding [2]

 

C 06 B    43/00                   Samenstellingen die worden gekenmerkt door explosieve of thermische bestanddelen, voorzover niet vallend onder de groepen C06B 25/00 tot C06B 41/00 [2]

 

C 06 B    45/00                   Samenstellingen of producten die worden gedefinieerd door de structuur of de plaatsing van een component of het product (explosieve ladingen met een specifieke vorm of gedaante F42B 1/00 of F42B 3/00) [2]

C 06 B    45/02                   .    met deeltjes van diverse grootte of vorm [2]

C 06 B    45/04                   .    met vaste deeltjes die zijn gedispergeerd in een vaste oplossing of matrix [2]

C 06 B    45/06                   .    .    waarbij de vaste oplossing of matrix een organische component bevat [2]

C 06 B    45/08                   .    .    .    waarbij de gedispergeerde vaste stof een anorganische explosieve of een anorganische thermische component bevat [2]

C 06 B    45/10                   .    .    .    waarbij de organische component een hars bevat [2]

C 06 B    45/12                   .    met aangrenzende lagen of zone’s [2]

C 06 B    45/14                   .    .    waarbij een laag of zone een anorganische explosieve of een anorganische thermische component bevat [2]

C 06 B    45/16                   .    .    .    waarbij de laag of zone tenminste één anorganische component in de vorm van een azide, fulminaat, fosfor of fosfide bevat [2]

C 06 B    45/18                   .    met een gecoate component (deeltjes die zijn gedispergeerd in een matrix C06B 45/04; gecoate explosieve ladingen F42B) [2]

C 06 B    45/20                   .    .    waarbij de componentdrager een organische explosieve of een organische thermische component bevat [2]

C 06 B    45/22                   .    .    .    waarbij de coating een organische verbinding bevat [2]

C 06 B    45/24                   .    .    .    .    met een organische explosieve of een organische thermische component als de verbinding [2]

C 06 B    45/26                   .    .    .    .    .    met een genitreerd tolueen als de verbinding [2]

C 06 B    45/28                   .    .    .    nitrocellulose en nitroglycerine [2]

C 06 B    45/30                   .    .    waarbij de componentdrager een anorganische explosieve of een anorganische thermische component bevat [2]

C 06 B    45/32                   .    .    .    waarbij de coating een organische verbinding bevat [2]

C 06 B    45/34                   .    .    .    .    met een organische explosieve of een organische thermische component als de verbinding [2]

C 06 B    45/36                   .    .    waarbij de componentdrager zowel een organische explosieve of thermische component als een anorganische explosieve of thermische component bevat [2]

 

C 06 B    47/00                   Samenstellingen waarin de componenten gescheiden worden bewaard tot het moment van verbranding of explosie, bijv. Sprengel-explosieven; Suspensies van een vaste component in een gewoonlijk niet-explosieve vloeibare fase, inclusief een ingedikte waterige fase [2]

C 06 B    47/02                   .    waarbij de componenten een binaire stuwstof bevatten [2]

C 06 B    47/04                   .    .    waarbij een component een stikstofoxide of een zuur daarvan bevat [2]

C 06 B    47/06                   .    .    met een vloeibaar gemaakt, gewoonlijk gasvormig, zuurstof-leverend materiaal als een component (C06B 47/04 heeft voorrang) [2]

C 06 B    47/08                   .    .    waarbij een component hydrazine of een hydrazinederivaat bevat [2]

C 06 B    47/10                   .    .    waarbij een component vrij boor, een organisch boraan of een binaire boorverbinding behalve met zuurstof bevat [2]

C 06 B    47/12                   .    .    met een vloeibaar gemaakte, gewoonlijk gasvormige brandstof als een component [2]

C 06 B    47/14                   .    met een vaste component en een waterige fase [2]

 

C 06 B    49/00                   Gebruik van losse substanties als explosieven [2]