SECTIE C         CHEMIE; METALLURGIE

 

              Aantekeningen

 

(1)        In Sectie C zijn de definities van groepen chemische elementen als volgt:

Alkalimetalen:                 Li, Na, K, Rb, Cs, Fr

Aardalkalimetalen:           Ca, Sr, Ba, Ra

Lanthaniden:                   elementen met atoomgetallen 57 t/m 71

Zeldzame aardmetalen:    Sc, Y, Lanthaniden

Actiniden:                       elementen met atoomgetallen 89 t/m 103

Vuurvaste metalen:          Ti, V, Cr, Zr, Nb, Mo, Hf, Ta, W

Halogenen:                      F, Cl, Br, I, At

Edelgassen:                    He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn

Platinagroep:                   Os, Ir, Pt, Ru, Rh, Pd

Edele metalen:                Ag, Au, platinagroep

Lichte metalen:                alkalimetalen, aardalkalimetalen, Be, Al, Mg

Zware metalen:                metalen anders dan lichte metalen

IJzergroep:                      Fe, Co, Ni

Niet-metalen:                   H, B, C, Si, N, P, O, S, Se, Te, edelgassen, halogenen

Metalen:                         elementen anders dan niet-metalen

Transitie-elementen:         elementen met atoomgetallen 21 t/m 30, 39 t/m 48, 57 t/m 80, en 89 en hoger

              (2)      Onder Sectie C vallen:

                        (a)      Pure chemie, waaronder vallen anorganische verbindingen, organische verbindingen, macromoleculaire verbindingen, en hun bereidingsmethoden;

                        (b)      Toegepaste chemie, waaronder vallen samenstellingen met bovenstaande verbindingen, bijv. glas, keramiek, meststoffen, kunststofsamenstellingen, verven, en producten uit de petroleumindustrie. Ook vallen hieronder bepaalde samenstellingen op grond van het hebben van bijzondere eigenschappen, die ze geschiklt maken voor bepaalde doeleinden, zoals in geval van explosieven, kleurstoffen, kleefmiddelen, smeermiddelen, en wasmiddelen.

                        (c)      Bepaalde marginale industrieën, zoals het maken van kolen en van vaste of gasvormige brandstoffen, de productie and raffinage van oliën, vetten en wassen, de fermentatie-industrie (bijv. brouwerijen en wijnmakerijen), en de suikerindustrie.

                        (d)      Bepaalde bewerkingen of behandelingen, die ofwel puur meachnisch zijn, bijv. de mechanische behandeling van leer en huiden, of gedeeltelijk mechanisch, bijv. de behandeling van water of het voorkomen van corrosie in het algemeen.

                        (e)      Metallurgie, en ferrolegeringen of niet-ferrolegeringen.

              (3)      In alle Secties van de IPC is het Periodiek Systeem van chemische elementen waarnaar wordt verwezen, dezelfde als die algemeen aanvaard en gebruikelijk is.

              (4)      (a)      In geval van bewerkingen, handelingen, producten of artikelen met zowel een chemisch als een niet-chemisch gedeelte of aspect, geldt de algemene regel dat het chemische gedeelte of aspect valt onder Sectie C.

                        (b)      In sommige van deze gevallen brengt het chemische gedeelte of aspect een niet chemische met zich mee, zelfs als dat puur mechanisch is, omdat dit laatste aspect ofwel essentieel is voor de bewerking of handeling, of daarvan een belangrijk deel uitmaakt. In feite blijkt het logischer de verschillende gedeelten of aspecten niet te scheiden van een samenhangend geheel. Dit geldt voor toegepaste chemie en voor de industrieën, bewerkingen en handelingen genoemd in de Aantekeningen (1)(c), (d) en (e). Bijvoorbeeld vallen ovens specifiek bedoeld voor het maken van glas onder klasse C03 en niet onder klasse F27.

                        (c)      Er zijn echter sommige uitzonderingen, waarin het mechanisch (of niet-mechanische) aspect juist het chemische aspect met zich meebrengen, bijvoorbeeld:

                                 -         Bepaalde extractieprocessen, in subklasse A61K;

                                 -         De chemische zuivering van lucht, in subklasse A61L;

                                 -         Chemische methoden van brandbestrijding, in subklasse A62D;

                                 -         Chemische processen en apparatuur, in klasse B01;

                                 -         Impregneren van hout, in subklasse B27K;

                                 -         Chemische analysemethoden of testmethoden, in subklasse G01N;

                                 -         Fotografische materialen en processen, in klasse G03; en algemeen

                                 -         De chemische behandeling van textiel en de productie van cellulose of papier, in Sectie D.

                        (d)      In nog andere gevallen valt het puur chemische aspect onder Sectie C, en het toegepaste chemische aspect in een andere Sectie, zoals A, B of F, bijv. het gebruik van een substantie of samenstelling voor:

                                 -         de behandeling van planten of dieren, valt onder subklasse A01N;

                                 -         voedingsmiddelen, vallen onder klasse A23;

                                 -         munitie of explosieven, vallen onder klasse F42.

                        (e)      Als de chemische en mechanische aspecten zo nauw met elkaar zijn verbonden dat een nette en eenvoudige splitsing niet mogelijk is, of als bepaalde mechanische processen een natuurlijk en logisch vervolg op een chemische behandeling vormen, kan onder Sectie C, in aanvulling op het chemische aspect, ook een gedeelte van het mechanische aspect vallen, bijv. nabehandeling van kunststeen, wat valt onder klasse C04.In dit laatste geval wordt gewoonlijk een aantekening of referentie gegeven om de positie te verduidelijken, zelfs als splitsing nogal arbitrair is.

 

CHEMIE

 

C 07        ORGANISCHE CHEMIE [2,11]

 

              Aantekeningen

 

              (1)      In deze klasse wordt de volgende term gebruikt met de aangegeven betekenis:

                        -        "bereiden" omvat het zuiveren, afscheiden, stabiliseren of gebruiken van additieven, tenzij daarvoor een aparte plaats bestaat. [4]

              (2)      De werking van chemische samenstellingen of preparaten ter bestrijding of aanlokking van ongedierte of onkruid wordt verder geklasseerd in subklasse A01P. [8]

              (3)      In deze klasse is de prioriteitsregel voor de laatste plaats van kracht, d.w.z. op elk hiërarchisch niveau wordt geklasseerd in de laatst toepasselijke plaats, tenzij anders staat vermeld, en met de hieronder vermelde uitzondering, bijv. een verbinding die een acyclische keten en een heterocyclische ring bevat wordt alleen geklasseerd als heterocyclische verbinding, en een steroïde wordt alleen geklasseerd als cyclopentanofenanthreenverbinding. In het algemeen en tenzij anders vermeld (zoals bij de groepen C07C 59/58 of C07C 59/70) worden de termen "acyclisch" en "alifatisch" gebruikt voor het beschrijven van verbindingen zonder ring; en als er al een ring aanwezig zou zijn, zou de verbinding door de "laatste plaats regel" in een latere groep voor cyclo-alifatische of aromatische verbindingen worden ondergebracht als zo'n groep zou bestaan. Waar een verbinding of een hele groep van verbindingen bestaat in tautomere vormen, wordt deze geklasseerd alsof zij zouden bestaan in de vorm die het laatst in het systeem is geklasseerd, tenzij de andere vorm specifiek eerder in het systeem wordt genoemd. [15]

              (4)      Chemische verbindingen en hun bereiding worden geklasseerd in de groepen voor het soort bereide verbinding. De bereidingsprocessen worden tevens geklasseerd in de groepen voor de betrokken soort reacties, als dat van belang is. Voorbeelden van dergelijke plaatsen buiten deze klasse zijn:

                        C12P           Fermentatieprocessen of enzyme-gebruikende processen voor het synthetiseren van een gewenste chemische verbindingen of het afscheiden van optische isomeren uit een racemisch mengsel

                        C25B 3/00    Elektrolytische productie van organische verbindingen

                        C25B 7/00    Elektroforetische productie van verbindingen [12]

              (5)      Algemene processen voor de bereiding van een klasse verbindingen die onder meer dan één hoofdgroep valt, wordt geklasseerd in de groepen voor de betrokken processen, mits zo’n groep bestaat. De bereide verbindingen worden tevens geklasseerd in de groepen voor het soort bereiden verbinding, als dat van belang is [12]

              (6)      In deze klasse worden de verbindingen met carboxylgroepen of thiocarboxylgroepen geklasseerd als de relevante carbonzuren of thiocarbonzuren, tenzij anders staat vermeld en tenzij de "laatste plaats"  regel (zie Aantekening (2) hierboven) anders aangeeft; als een carboxylgroep een koolstofatoom is met drie, en niet meer dan drie, bindingen met andere hetero-atomen dan stikstofatomen van nitrogroepen of nitrosogroepen, met tenminste één meervoudige binding met hetzelfde hetero-atoom, en een thiocarboxylgroep bestaat uit een carboxylgroep met tenminste één binding met een zwavelatoom, bijv. amiden of nitrilen van carbonzuren, worden de verbindingen geklasseerd bij de overeenkomstige zuren. [5]

              (7)      Zouten van een verbinding worden, tenzij zij specifiek kunnen worden ondergebracht, geklasseerd als die verbinding, bijv. anilinehydrochloride wordt geklasseerd als een verbinding die alleen koolstof, waterstof en stikstof bevat (in groep C07C 211/46), natriummalonaat wordt geklasseerd als malonzuur (in C07C 55/08) en een mercaptide wordt geklasseerd als het mercaptaan. Metaalchelaten worden op dezelfde wijzer benaderd. Daarmee overeenkomend worden metaalalcoholaten en metaalfenaten geklasseerd in subklasse C07C en niet in subklasse C07F, de alcoholaten in de groepen C07C 31/28 tot C07C 31/32 en de fenaten als de overeenkomstige fenolen in groep C07C 39/235 of C07C 39/44. Zouten, adducten of complexen die worden gevormd tussen twee of meer organische verbindingen, worden geklasseerd in overeenstemming met alle verbindingen die de zouten, adducten of complexen vormen. [2]

 

C 07 B    ALGEMENE METHODEN IN DE ORGANISCHE CHEMIE; APPARATUUR DAARVOOR (bereiden van carbonzuuresters door telomeriseren C07C 67/47; processen voor het breiden van macromoleculaire verbindingen, bijv. telomeriseren C08F, C08G) [11]

              Aantekeningen

 

              (1)      In deze subklasse wordt de functionele groep die al in een bepaald bijproduct aanwezig is dat wordt ingebracht en dat in hoofdzaak niet betrokken is bij een chemische reactie, niet beschouwd als de functionele groep die wordt gevormd of ingebracht als resultaat van de chemische reactie. [4]

              (2)      In deze subklasse wordt de volgende term gebruikt met de aangegeven betekenis:

                        -        "scheiden" betekent alleen scheiding met het doel organische verbindingen terug te winnen. [4]

              (3)      Bij het klasseren in deze subklasse, wordt tevens geklasseerd in groep B01D 15/08 voorzover het onderwerpen van algemeen belang met betrekking tot chromatografie betreft. [8]

              (4)      In deze subklasse is de prioriteitsregel voor de laatste plaats van kracht, d.w.z. op elk hiërarchisch niveau wordt geklasseerd in de laatst toepasselijke plaats in overeenstemming met de toegepaste soort reactie, tenzij anders staat vermeld, waarbij wordt gewezen op de binding van de functionele groep die wordt gevormd of ingebracht als resultaat van de chemische reactie. [4,15]

 

C 07 B    31/00                   Reduceren in het algemeen [4]

 

C 07 B    33/00                   Oxideren in het algemeen [4]

 

Reacties zonder vorming of inbreng van functionele groepen die hetero-atomen bevatten [4]

 

C 07 B    35/00                   Reacties zonder vorming of inbreng van functionele groepen die hetero-atomen bevatten, waarbij sprake is van een verandering van het soort binding tussen twee koolstofatomen die al direct aan elkaar zijn gebonden [4]

C 07 B    35/02                   .    Reduceren [4]

C 07 B    35/04                   .    Dehydrogeneren [4]

C 07 B    35/06                   .    Ontleden, bijv. het elimineren van halogenen, water of waterstofhaliden [4]

C 07 B    35/08                   .    Isomeriseren [4]

 

C 07 B    37/00                   Reacties zonder vorming of inbreng van functionele groepen die hetero-atomen bevatten, waarbij sprake is van ofwel de vorming van een koolstof-koolstofbinding tussen twee koolstofatomen die niet direct aan elkaar zijn gebonden, ofwel de loskoppeling van twee direct aan elkaar gebonden koolstofatomen [4]

C 07 B    37/02                   .    Adderen [4]

C 07 B    37/04                   .    Substitueren [4]

C 07 B    37/06                   .    Ontleden, bijv. het elimineren van kooldioxide [4]

C 07 B    37/08                   .    Isomeriseren [4]

C 07 B    37/10                   .    Ringvorming [4]

C 07 B    37/12                   .    .    Diels-Alder-reacties [4]

 

Reacties met vorming of inbreng van functionele groepen die hetero-atomen bevatten [4]

 

C 07 B    39/00                   Halogeneren [4]

 

C 07 B    41/00                   Vormen of inbrengen van functionele groepen die zuurstof bevatten [4]

C 07 B    41/02                   .    van hydroxygroepen of zuurstof-metaalgroepen [4]

C 07 B    41/04                   .    van ethergroepen, acetaalgroepen of ketaalgroepen [4]

C 07 B    41/06                   .    van carbonylgroepen [4]

C 07 B    41/08                   .    van carboxylgroepen of zouten, haliden of anhydriden daarvan [4]

C 07 B    41/10                   .    .    Zouten, haliden of anhydriden van carboxylgroepen [4]

C 07 B    41/12                   .    van carbonzuurestergroepen [4]

C 07 B    41/14                   .    van peroxigroepen of hydroperoxigroepen [4]

 

C 07 B    43/00                   Vormen of inbrengen van functionele groepen die stikstof bevatten [4]

C 07 B    43/02                   .    van nitrogroepen of nitrosogroepen [4]

C 07 B    43/04                   .    van aminogroepen [4]

C 07 B    43/06                   .    van amidegroepen [4]

C 07 B    43/08                   .    van cyaangroepen [4]

C 07 B    43/10                   .    van isocyanaatgroepen [4]

 

C 07 B    45/00                   Vormen of inbrengen van functionele groepen die zwavel bevatten [4]

C 07 B    45/02                   .    van sulfogroepen of sulfonyldioxygroepen [4]

C 07 B    45/04                   .    van sulfonylgroepen of sulfinylgroepen [4]

C 07 B    45/06                   .    van mercaptogroepen of sulfidegroepen [4]

 

C 07 B    47/00                   Vormen of inbrengen van functionele groepen, dat niet valt onder de groepen C07B 39/00 tot C07B 45/00 [4]

 

C 07 B    49/00                   Grignard-reacties [4]

 

C 07 B    51/00                   Inbrengen van beschermende of activerende groepen, voorzover niet vallend onder de groepen C07B 31/00 tot C07B 49/00 [4,8]

 

C 07 B    53/00                   Asymmetrisch synthetiseren [4]

 

C 07 B    55/00                   Racemiseren; Geheel of gedeeltelijk inverteren [4]

 

C 07 B    57/00                   Scheiden van optisch-actieve organische verbindingen [4,11]

 

C 07 B    59/00                   Inbrengen van isotopen van elementen in organische verbindingen [4]

 

C 07 B    60/00                   Opwekken van organische vrije radicalen [11]

 

C 07 B    61/00                   Andere algemene methoden [4]

 

Zuiveren; Scheiden; Stabiliseren [4]

 

C 07 B    63/00                   Zuiveren; Scheiden speciaal aangepast met het doel organische verbindingen terug te winnen (scheiden van optisch-actieve organische verbindingen C07B 57/00); Stabiliseren; Gebruik van additieven [4,11]

C 07 B    63/02                   .    door een behandeling die leidt tot een chemische modificatie [4]

C 07 B    63/04                   .    Gebruik van additieven [4]