SECTIE C         CHEMIE; METALLURGIE

 

              Aantekeningen

 

(1)        In Sectie C zijn de definities van groepen chemische elementen als volgt:

Alkalimetalen:                 Li, Na, K, Rb, Cs, Fr

Aardalkalimetalen:           Ca, Sr, Ba, Ra

Lanthaniden:                   elementen met atoomgetallen 57 t/m 71

Zeldzame aardmetalen:    Sc, Y, Lanthaniden

Actiniden:                       elementen met atoomgetallen 89 t/m 103

Vuurvaste metalen:          Ti, V, Cr, Zr, Nb, Mo, Hf, Ta, W

Halogenen:                      F, Cl, Br, I, At

Edelgassen:                    He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn

Platinagroep:                   Os, Ir, Pt, Ru, Rh, Pd

Edele metalen:                Ag, Au, platinagroep

Lichte metalen:                alkalimetalen, aardalkalimetalen, Be, Al, Mg

Zware metalen:                metalen anders dan lichte metalen

IJzergroep:                      Fe, Co, Ni

Niet-metalen:                   H, B, C, Si, N, P, O, S, Se, Te, edelgassen, halogenen

Metalen:                         elementen anders dan niet-metalen

Transitie-elementen:         elementen met atoomgetallen 21 t/m 30, 39 t/m 48, 57 t/m 80, en 89 en hoger

              (2)      Onder Sectie C vallen:

                        (a)      Pure chemie, waaronder vallen anorganische verbindingen, organische verbindingen, macromoleculaire verbindingen, en hun bereidingsmethoden;

                        (b)      Toegepaste chemie, waaronder vallen samenstellingen met bovenstaande verbindingen, bijv. glas, keramiek, meststoffen, kunststofsamenstellingen, verven, en producten uit de petroleumindustrie. Ook vallen hieronder bepaalde samenstellingen op grond van het hebben van bijzondere eigenschappen, die ze geschiklt maken voor bepaalde doeleinden, zoals in geval van explosieven, kleurstoffen, kleefmiddelen, smeermiddelen, en wasmiddelen.

                        (c)      Bepaalde marginale industrieën, zoals het maken van kolen en van vaste of gasvormige brandstoffen, de productie and raffinage van oliën, vetten en wassen, de fermentatie-industrie (bijv. brouwerijen en wijnmakerijen), en de suikerindustrie.

                        (d)      Bepaalde bewerkingen of behandelingen, die ofwel puur meachnisch zijn, bijv. de mechanische behandeling van leer en huiden, of gedeeltelijk mechanisch, bijv. de behandeling van water of het voorkomen van corrosie in het algemeen.

                        (e)      Metallurgie, en ferrolegeringen of niet-ferrolegeringen.

              (3)      In alle Secties van de IPC is het Periodiek Systeem van chemische elementen waarnaar wordt verwezen, dezelfde als die algemeen aanvaard en gebruikelijk is.

              (4)      (a)      In geval van bewerkingen, handelingen, producten of artikelen met zowel een chemisch als een niet-chemisch gedeelte of aspect, geldt de algemene regel dat het chemische gedeelte of aspect valt onder Sectie C.

                        (b)      In sommige van deze gevallen brengt het chemische gedeelte of aspect een niet chemische met zich mee, zelfs als dat puur mechanisch is, omdat dit laatste aspect ofwel essentieel is voor de bewerking of handeling, of daarvan een belangrijk deel uitmaakt. In feite blijkt het logischer de verschillende gedeelten of aspecten niet te scheiden van een samenhangend geheel. Dit geldt voor toegepaste chemie en voor de industrieën, bewerkingen en handelingen genoemd in de Aantekeningen (1)(c), (d) en (e). Bijvoorbeeld vallen ovens specifiek bedoeld voor het maken van glas onder klasse C03 en niet onder klasse F27.

                        (c)      Er zijn echter sommige uitzonderingen, waarin het mechanisch (of niet-mechanische) aspect juist het chemische aspect met zich meebrengen, bijvoorbeeld:

                                 -         Bepaalde extractieprocessen, in subklasse A61K;

                                 -         De chemische zuivering van lucht, in subklasse A61L;

                                 -         Chemische methoden van brandbestrijding, in subklasse A62D;

                                 -         Chemische processen en apparatuur, in klasse B01;

                                 -         Impregneren van hout, in subklasse B27K;

                                 -         Chemische analysemethoden of testmethoden, in subklasse G01N;

                                 -         Fotografische materialen en processen, in klasse G03; en algemeen

                                 -         De chemische behandeling van textiel en de productie van cellulose of papier, in Sectie D.

                        (d)      In nog andere gevallen valt het puur chemische aspect onder Sectie C, en het toegepaste chemische aspect in een andere Sectie, zoals A, B of F, bijv. het gebruik van een substantie of samenstelling voor:

                                 -         de behandeling van planten of dieren, valt onder subklasse A01N;

                                 -         voedingsmiddelen, vallen onder klasse A23;

                                 -         munitie of explosieven, vallen onder klasse F42.

                        (e)      Als de chemische en mechanische aspecten zo nauw met elkaar zijn verbonden dat een nette en eenvoudige splitsing niet mogelijk is, of als bepaalde mechanische processen een natuurlijk en logisch vervolg op een chemische behandeling vormen, kan onder Sectie C, in aanvulling op het chemische aspect, ook een gedeelte van het mechanische aspect vallen, bijv. nabehandeling van kunststeen, wat valt onder klasse C04.In dit laatste geval wordt gewoonlijk een aantekening of referentie gegeven om de positie te verduidelijken, zelfs als splitsing nogal arbitrair is.

 

CHEMIE

 

C 07        ORGANISCHE CHEMIE [2,11] 

              Aantekeningen

 

              (1)      In deze klasse wordt de volgende term gebruikt met de aangegeven betekenis:

                        -        "bereiden" omvat het zuiveren, afscheiden, stabiliseren of gebruiken van additieven, tenzij daarvoor een aparte plaats bestaat. [4]

              (2)      De werking van chemische samenstellingen of preparaten ter bestrijding of aanlokking van ongedierte of onkruid wordt verder geklasseerd in subklasse A01P. [8]

              (3)      In deze klasse is de prioriteitsregel voor de laatste plaats van kracht, d.w.z. op elk hiërarchisch niveau wordt geklasseerd in de laatst toepasselijke plaats, tenzij anders staat vermeld, en met de hieronder vermelde uitzondering, bijv. een verbinding die een acyclische keten en een heterocyclische ring bevat wordt alleen geklasseerd als heterocyclische verbinding, en een steroïde wordt alleen geklasseerd als cyclopentanofenanthreenverbinding. In het algemeen en tenzij anders vermeld (zoals bij de groepen C07C 59/58 of C07C 59/70) worden de termen "acyclisch" en "alifatisch" gebruikt voor het beschrijven van verbindingen zonder ring; en als er al een ring aanwezig zou zijn, zou de verbinding door de "laatste plaats regel" in een latere groep voor cyclo-alifatische of aromatische verbindingen worden ondergebracht als zo'n groep zou bestaan. Waar een verbinding of een hele groep van verbindingen bestaat in tautomere vormen, wordt deze geklasseerd alsof zij zouden bestaan in de vorm die het laatst in het systeem is geklasseerd, tenzij de andere vorm specifiek eerder in het systeem wordt genoemd. [15]

              (4)      Chemische verbindingen en hun bereiding worden geklasseerd in de groepen voor het soort bereide verbinding. De bereidingsprocessen worden tevens geklasseerd in de groepen voor de betrokken soort reacties, als dat van belang is. Voorbeelden van dergelijke plaatsen buiten deze klasse zijn:

                        C12P          Fermentatieprocessen of enzyme-gebruikende processen voor het synthetiseren van een gewenste chemische verbindingen of het afscheiden van optische isomeren uit een racemisch mengsel

                        C25B 3/00    Elektrolytische productie van organische verbindingen

                        C25B 7/00    Elektroforetische productie van verbindingen [12]

              (5)      Algemene processen voor de bereiding van een klasse verbindingen die onder meer dan één hoofdgroep valt, wordt geklasseerd in de groepen voor de betrokken processen, mits zo’n groep bestaat. De bereide verbindingen worden tevens geklasseerd in de groepen voor het soort bereiden verbinding, als dat van belang is [12]

              (6)      In deze klasse worden de verbindingen met carboxylgroepen of thiocarboxylgroepen geklasseerd als de relevante carbonzuren of thiocarbonzuren, tenzij anders staat vermeld en tenzij de "laatste plaats"  regel (zie Aantekening (2) hierboven) anders aangeeft; als een carboxylgroep een koolstofatoom is met drie, en niet meer dan drie, bindingen met andere hetero-atomen dan stikstofatomen van nitrogroepen of nitrosogroepen, met tenminste één meervoudige binding met hetzelfde hetero-atoom, en een thiocarboxylgroep bestaat uit een carboxylgroep met tenminste één binding met een zwavelatoom, bijv. amiden of nitrilen van carbonzuren, worden de verbindingen geklasseerd bij de overeenkomstige zuren. [5]

              (7)      Zouten van een verbinding worden, tenzij zij specifiek kunnen worden ondergebracht, geklasseerd als die verbinding, bijv. anilinehydrochloride wordt geklasseerd als een verbinding die alleen koolstof, waterstof en stikstof bevat (in groep C07C 211/46), natriummalonaat wordt geklasseerd als malonzuur (in C07C 55/08) en een mercaptide wordt geklasseerd als het mercaptaan. Metaalchelaten worden op dezelfde wijzer benaderd. Daarmee overeenkomend worden metaalalcoholaten en metaalfenaten geklasseerd in subklasse C07C en niet in subklasse C07F, de alcoholaten in de groepen C07C 31/28 tot C07C 31/32 en de fenaten als de overeenkomstige fenolen in groep C07C 39/235 of C07C 39/44. Zouten, adducten of complexen die worden gevormd tussen twee of meer organische verbindingen, worden geklasseerd in overeenstemming met alle verbindingen die de zouten, adducten of complexen vormen. [2]

 

C 07 C    ACYCLISCHE OF CARBOCYCLISCHE VERBINDINGEN (macromoleculaire verbindingen C08; produceren van organische verbindingen door electrolyse of electroforese C25B 3/00 of C25B 7/00) [9,12]

 

              Aantekeningen

 

              (1)      In deze subklasse worden de volgende termen of uitdrukkingen gebruikt met de aangegeven betekenissen:

                        -        "gebrugd" betekent de aanwezigheid van tenminste één andersoortige fusie dan ortho, peri of spiro;

                        -        twee ringen zijn "gecondenseerd" als zij tenminste één ringlichaam delen, d.w.z. "spiro" en "gebrugd" worden beschouwd als gecondenseerd;

                        -        "gecondenseerd ringsysteem" is een ringsysteem waarin alle ringen onderling zijn gecondenseerd;

                        -        "aantal ringen" in een gecondenseerd ringsysteem is gelijk aan het aantal splitsingen die nodig zijn voor het omzetten van het ringsysteem in één acyclische keten;

                        -        "chinonen" zijn verbindingen die zijn afgeleid van verbindingen die een aromatische zesring bevat of een (al dan niet gecondenseerd) systeem met aromatische zesringen door het vervangen van twee of vier oups van de aromatische zesringen door >C=O groepen, en door het verwijderen van respectievelijk één of twee dubbele koolstof-koolstofbindingen en het omleggen van de overblijvende dubbele koolstof-koolstofbindingen ten behoeve van het vormen van een ring of ringsysteem met afwisselend dubbele bindingen, inclusief de koolstof-zuurstofbindingen; dit betekent dat acenafteenchinon of kamferchinon niet worden beschouwd als chinonen. [5]

              (2)      De aandacht wordt gevestigd op Aantekening (3) achter klasse C07, waarin de prioriteitsregel naar de laatst toepasselijke plaats zoals die wordt toegepast binnen het bereik van de subklassen C07C tot C07K en binnen deze subklassen, wordt gedefinieerd. [3,6]

              (3)      Therapeutische activiteit van verbindingen wordt verder geklasseerd in subklasse A61P. [7]

              (4)      Bij het klasseren in deze subklasse wordt tevens geklasseerd in groep B01D 15/08, voorzover het onderwerpen van algemeen belang met betrekking tot chromatografie betreft. [8]

              (5)      In deze subklasse is de prioriteitsregel voor de laatste plaats van kracht, d.w.z. op elk hiërarchisch niveau wordt een proces geklasseerd in de laatst toepasselijke plaats, tenzij anders staat vermeld. [15]

              (6)      In deze subklasse worden "quaternaire ammoniumverbindingen" geklasseerd bij de overeenkomstige "niet-gequaterniseerde stikstofverbindingen", tenzij anders staat vermeld. [5]

              (7)      Voor het klasseren van verbindingen in de groepen C07C 1/00 tot C07C 71/00 en C07C 401/00 tot C07C 409/00 wordt een verbinding:

                        -        geklasseerd onder beschouwing van het molecuul als één geheel (regel van de "gehele molecuul benadering");

                        -        beschouwd als verzadigd als zij geen koolstofatomen bevat die aan elkaar gebonden zijn via meervoudige bindingen;

                        -        beschouwd als onverzadigd als zij koolstofatomen bevatten die aan elkaar zijn gebonden zijn via meervoudige bindingen inclusief een aromatische zesring, tenzij elders specifiek of impliciet af te leiden uit de onderverdeling, zoals in groep C07C 69/00, bijv. C07C 69/712. [5]

              (8)      Voor het klasseren van verbindingen in de groepen C07C 201/00 tot C07C 395/00, d.w.z. nadat de functionele groep is bepaald in overeenstemming met de "laatste plaats regel", wordt een verbinding geklasseerd in overeenstemming met de volgende principes:

                        -        verbindingen worden geklasseerd in overeenstemming met de aard van het koolstofatoom waaraan de functionele groep is vastgemaakt;

                        -        een koolstofskelet is een ander koolstofatoom dan het koolstofatoom van een carboxylgroep, of een keten van aan elkaar gebonden koolstofatomen; een koolstofskelet wordt beschouwd als beeindigd door elke binding aan een ander element dan koolstof of aan het koolstofatoom van een carboxylgroep;

                        -        als het molecuul diverse functionele groepen bevat, worden alleen functionele groepen die zijn gebonden aan hetzelfde koolstofskelet als de eerstgenoemde in beschouwing genomen;

                        -        een koolstofskelet wordt als verzadigd beschouwd als het geen koolstofatomen bevat die onderling via meervoudige bindingen zijn verbonden;

                        -        een koolstofskelet wordt als onverzadigd beschouwd als het koolstofatomen bevat die onderling via meervoudige bindingen zijn verbonden, inclusief een aromatische zesring. [5]

 

Koolwaterstoffen [3,9]

 

C 07 C      1/00                    Bereiden van koolwaterstoffen uit één of meer verbindingen, waarvan er geen een koolwaterstof is

C 07 C      1/02                    .    uit oxiden van koolstof (bereiden van vloeibare koolwaterstofmengsels met een ongedefinieerde samenstelling C10G 2/00; van synthetisch aardgas C10L 3/06) [5]

C 07 C      1/04                    .    .    uit koolmonoxide met waterstof

C 07 C      1/06                    .    .    .    in aanwezigheid van organische verbindingen, bijv. koolwaterstoffen

C 07 C      1/08                    .    .    .    Isosynthesen

C 07 C      1/10                    .    .    uit koolmonoxide met waterdamp

C 07 C      1/12                    .    .    uit kooldioxide met waterstof

C 07 C      1/20                    .    uitgaande van organische verbindingen die alleen zuurstofatomen als hetero-atomen bevatten

C 07 C      1/207                  .    .    uit carbonylverbindingen [5]

C 07 C      1/213                  .    .    .    door het splitsen van esters [5]

C 07 C      1/22                    .    .    door reduceren

C 07 C      1/24                    .    .    door het elimineren van water

C 07 C      1/247                  .    .    door het splitsen van cyclische ethers [3]

C 07 C      1/26                    .    uitgaande van organische verbindingen die alleen halogeenatomen als hetero-atomen bevatten

C 07 C      1/28                    .    .    door ringsluiting

C 07 C      1/30                    .    .    door het afsplitsen van de elementen van waterstofhalide uit één molecuul

C 07 C      1/32                    .    uitgaande van verbindingen die andere hetero-atomen dan of naast zuurstof of halogeen bevatten [3]

C 07 C      1/34                    .    .    door het laten reageren van fosfinen met aldehyden of ketonen, bijv. Wittig-reacties [3]

C 07 C      1/36                    .    door het splitsen van esters (C07C 1/213 en C07C 1/30 hebben voorrang) [3,5]

 

C 07 C      2/00                    Bereiden van koolwaterstoffen uit koolwaterstoffen die een kleiner aantal koolstofatomen bevatten [3,9]

C 07 C      2/02                    .    door adderen tussen onverzadigde koolwaterstoffen [3]

C 07 C      2/04                    .    .    door het oligomeriseren van goed gedefinieerde onverzadigde koolwaterstoffen zonder ringvorming [3]

C 07 C      2/06                    .    .    .    van alkenen, d.w.z. acyclische koolwaterstoffen met slechts één dubbele koolstof-koolstofbinding [3]

C 07 C      2/08                    .    .    .    .    Katalytische processen [3]

C 07 C      2/10                    .    .    .    .    .    met metaaloxiden [3]

C 07 C      2/12                    .    .    .    .    .    met kristallijne aluminiumsilicaten, bijv. zeolieten of moleculaire zeven [3]

C 07 C      2/14                    .    .    .    .    .    met anorganische zuren; met zouten of anhydriden van zuren [3]

C 07 C      2/16                    .    .    .    .    .    .    Zuren van zwavel; Zouten daarvan; Zwaveloxiden [3]

C 07 C      2/18                    .    .    .    .    .    .    Zuren van fosfor; Zouten daarvan; Fosforoxiden [3]

C 07 C      2/20                    .    .    .    .    .    .    Zuren van halogenen; Zouten daarvan [3]

C 07 C      2/22                    .    .    .    .    .    .    .    Metaalhaliden; Complexen daarvan met organische verbindingen [3]

C 07 C      2/24                    .    .    .    .    .    met metalen [3]

C 07 C      2/26                    .    .    .    .    .    met hydriden of organische verbindingen (C07C 2/22 heeft voorrang) [3]

C 07 C      2/28                    .    .    .    .    .    .    met ionenuitwisselende harsen [3]

C 07 C      2/30                    .    .    .    .    .    .    met een metaal-koolstofbinding; Metaalhydriden [3]

C 07 C      2/32                    .    .    .    .    .    .    als complexen, bijv. acetyl-acetonaten [3]

C 07 C      2/34                    .    .    .    .    .    .    .    Metaal-koolwaterstofcomplexen [3]

C 07 C      2/36                    .    .    .    .    .    .    als fosfinen, arsinen, stilbinen of bismuthinen [3]

C 07 C      2/38                    .    .    .    van diënen of alkynen [3]

C 07 C      2/40                    .    .    .    .    van geconjugeerde diënen [3]

C 07 C      2/42                    .    .    door het homo-oligomeriseren of co-oligomeriseren met ringvorming, anders dan bij Diels-Alder-omzettingen [3]

C 07 C      2/44                    .    .    .    van alleen geconjugeerde diënen [3]

C 07 C      2/46                    .    .    .    .    Katalytische processen [3]

C 07 C      2/48                    .    .    .    van alleen koolwaterstoffen met een driedubbele koolstof-koolstofbinding [3]

C 07 C      2/50                    .    .    Diels-Alder-omzettingen [3]

C 07 C      2/52                    .    .    .    Katalytische processen [3]

C 07 C      2/54                    .    door het adderen van onverzadigde koolwaterstoffen tot verzadigde koolwaterstoffen of tot koolwaterstoffen die een aromatische zesring bevatten zonder onverzadiging buiten de aromatische ring [3]

C 07 C      2/56                    .    .    Adderen aan acyclische koolwaterstoffen [3]

C 07 C      2/58                    .    .    .    Katalytische processen [3]

C 07 C      2/60                    .    .    .    .    met haliden [3]

C 07 C      2/62                    .    .    .    .    met zuren [3]

C 07 C      2/64                    .    .    Adderen aan een koolstofatoom van een aromatische zesring [3]

C 07 C      2/66                    .    .    .    Katalytische processen [3]

C 07 C      2/68                    .    .    .    .    met haliden [3]

C 07 C      2/70                    .    .    .    .    met zuren [3]

C 07 C      2/72                    .    .    Adderen aan een niet-aromatisch koolstofatoom van koolwaterstoffen die een aromatische zesring bevatten [3]

C 07 C      2/74                    .    door adderen met gelijktijdige hydrogenering [3]

C 07 C      2/76                    .    door het condenseren van koolwaterstoffen met een gedeeltelijke eliminatie van waterstof [3]

C 07 C      2/78                    .    .    Processen met gedeeltelijke verbranding [3]

C 07 C      2/80                    .    .    Processen met behulp van elektrische middelen [3]

C 07 C      2/82                    .    .    door oxidatief koppelen [3]

C 07 C      2/84                    .    .    .    katalytisch [3]

C 07 C      2/86                    .    door condenseren tussen een koolwaterstof en een niet-koolwaterstof [3]

C 07 C      2/88                    .    .    Groei- en eliminatiereacties [3,9]

 

C 07 C      4/00                    Bereiden van koolwaterstoffen uit koolwaterstoffen die een groter aantal koolstofatomen bevatten [3,9]

C 07 C      4/02                    .    door het kraken van één koolwaterstof of een mengsel van afzonderlijk gedefinieerde koolwaterstoffen of een gewoonlijk gasvormige koolwaterstoffractie [3]

C 07 C      4/04                    .    .    Thermische processen [3]

C 07 C      4/06                    .    .    Katalytische processen [3]

C 07 C      4/08                    .    door het afsplitsen van een alifatisch of cyclo-alifatisch deel van het molecuul [3]

C 07 C      4/10                    .    .    uit acyclische koolwaterstoffen [3]

C 07 C      4/12                    .    .    uit koolwaterstoffen die een aromatische zesring bevatten, bijv. van propyltolueen naar vinyltolueen [3]

C 07 C      4/14                    .    .    .    waarbij splitsing plaatsvindt bij een aromatisch-alifatische binding [3]

C 07 C      4/16                    .    .    .    .    Thermische processen [3]

C 07 C      4/18                    .    .    .    .    Katalytische processen [3]

C 07 C      4/20                    .    .    .    .    Ter plaatse vormen van waterstof, bijv. uit stoom [3]

C 07 C      4/22                    .    door depolymeriseren tot het oorspronkelijke monomeer, bijv. van dicyclopentadieen naar cyclopentadieen [3]

C 07 C      4/24                    .    door het splitsen van polyaryl-gesubstitueerde alifatische verbindingen bij een alifatisch-alifatische binding, bijv. van 1,4-difenylbutaan tot styreen [3]

C 07 C      4/26                    .    door het splitsen van polyarylverbindingen bij een binding tussen niet-gecondenseerde aromatische zesringen, bijv. van bifenyl tot benzeen [3]

 

C 07 C      5/00                    Bereiden van koolwaterstoffen uit koolwaterstoffen die hetzelfde aantal koolstofatomen bevatten

C 07 C      5/02                    .    door hydrogeneren [9]

C 07 C      5/03                    .    .    van niet-aromatische dubbele koolstof-koolstofbindingen [3]

C 07 C      5/05                    .    .    .    Gedeeltelijk hydrogeneren [3]

C 07 C      5/08                    .    .    van driedubbele koolstof-koolstofbindingen

C 07 C      5/09                    .    .    .    naar dubbele koolstof-koolstofbindingen [3]

C 07 C      5/10                    .    .    van aromatische zesringen

C 07 C      5/11                    .    .    .    Gedeeltelijk hydrogeneren [3]

C 07 C      5/13                    .    .    en gelijktijdig isomeriseren [3]

C 07 C      5/22                    .    door isomeriseren (met gelijktijdige hydrogenering C07C 5/13) [9]

C 07 C      5/23                    .    .    Omleggen van onverzadigde koolstof-koolstofbindingen [3]

C 07 C      5/25                    .    .    .    Migreren van dubbele koolstof-koolstofbindingen [3]

C 07 C      5/27                    .    .    Omleggen van koolstofatomen in het koolwaterstofskelet [3]

C 07 C      5/29                    .    .    .    waarbij het aantal koolstofatomen in een ring verandert met instandhouding van het aantal ringen [3]

C 07 C      5/31                    .    .    .    waarbij het aantal ringen verandert [3]

C 07 C      5/32                    .    door dehydrogeneren onder vorming van vrije waterstof [2]

C 07 C      5/327                  .    .    Vormen van alleen niet-aromatische dubbele koolstof-koolstofbindingen [3]

C 07 C      5/333                  .    .    .    Katalytische processen [3]

C 07 C      5/35                    .    .    Vormen van alleen driedubbele koolstof-koolstofbindingen [3]

C 07 C      5/367                  .    .    Vormen van een aromatische zesring uit een bestaande zesring, bijv. het dehydrogeneren van ethylcyclohexaan tot ethylbenzeen [3]

C 07 C      5/373                  .    .    en gelijktijdig isomeriseren [3]

C 07 C      5/387                  .    .    .    van cyclische verbindingen die geen zesring bevatten tot verbindingen die een aromatische zesring bevatten [3]

C 07 C      5/393                  .    .    .    met ringvorming tot een aromatische zesring, bijv. het dehydrogeneren van n-hexaan tot benzeen [3]

C 07 C      5/41                    .    .    .    .    Katalytische processen [3]

C 07 C      5/42                    .    door dehydrogeneren met een waterstofacceptor [2]

 

              Aantekeningen

 

              (1)      In deze groep:

                        -        wordt de katalysator beschouwd als deel uitmakend van het acceptorsysteem ingeval van een gelijktijdige katalysereductie; [3]

                        -        worden verbindingen die worden toegevoegd voor het binden van het gereduceerde acceptorsysteem niet beschouwd als deel van het acceptorsysteem. [3]

              (2)      Het acceptorsysteem wordt geklasseerd in overeenstemming met de toegevoegde substanties ingeval van het in situ vormen van het acceptorsysteem of van het in situ regenereren van het gereduceerde acceptorsysteem. [3]

 

C 07 C      5/44                    .    .    met een halogeen of een halogeenhoudende verbinding als acceptor [2]

C 07 C      5/46                    .    .    met zwavel of een zwavelhoudende verbinding als acceptor [2]

C 07 C      5/48                    .    .    met zuurstof als acceptor [2]

C 07 C      5/50                    .    .    met een organische verbinding als acceptor [2]

C 07 C      5/52                    .    .    .    met een koolwaterstof als acceptor, bijv. disproportionering van koolwaterstoffen, d.w.z. 2 CnHp → CnHp+q + CnHp-q [2]

C 07 C      5/54                    .    .    met een acceptorsysteem dat tenminste twee verbindingen bevat die vallen onder meer dan één van de groepen C07C 5/44 tot C07C 5/50 [3]

C 07 C      5/56                    .    .    .    met alleen zuurstof en ofwel halogenen ofwel halogeenhoudende verbindingen [3]

 

C 07 C      6/00                    Bereiden van koolwaterstoffen uit koolwaterstoffen die door omleggingsreacties een ander aantal koolstofatomen bevatten [3]

C 07 C      6/02                    .    Omzettingsreacties bij een onverzadigde koolstof-koolstofbinding [3]

C 07 C      6/04                    .    .    bij een dubbele koolstof-koolstofbinding [3]

C 07 C      6/06                    .    .    .    bij een cyclische dubbele koolstof-koolstofbinding [3]

C 07 C      6/08                    .    door omzetting bij een verzadigde koolstof-koolstofbinding [3]

C 07 C      6/10                    .    .    in koolwaterstoffen die geen aromatische zesringen bevatten [3]

C 07 C      6/12                    .    .    van uitsluitend koolwaterstoffen die een aromatische zesring bevatten [3]

 

C 07 C      7/00                    Zuiveren, scheiden of stabiliseren van koolwaterstoffen; Gebruik van additieven [5,9]

C 07 C      7/04                    .    door destilleren [3]

C 07 C      7/05                    .    .    met behulp van hulpverbindingen [3]

C 07 C      7/06                    .    .    .    door azeotropisch destilleren

C 07 C      7/08                    .    .    .    door extractief destilleren

C 07 C      7/09                    .    door gefractioneerd condenseren [3]

C 07 C      7/10                    .    door extraheren, d.w.z. zuiveren of scheiden van vloeibare koolwaterstoffen met behulp van vloeistoffen [3]

C 07 C      7/11                    .    door absorberen, d.w.z. zuiveren of scheiden van gasvormige koolwaterstoffen met behulp van vloeistoffen [3]

C 07 C      7/12                    .    door adsorberen, d.w.z. zuiveren of scheiden van koolwaterstoffen met behulp van vaste stoffen, bijv. met ionenwisselaars [3]

C 07 C      7/13                    .    .    met een moleculaire zeef [2,3]

C 07 C      7/135                  .    door gaschromatografie [3]

C 07 C      7/14                    .    door kristalliseren; Zuiveren of scheiden van kristallen [3]

C 07 C      7/144                  .    gebruikmakend van membranen, bijv. selectief doorlatend [3]

C 07 C      7/148                  .    door een behandeling die leidt tot het chemisch modificeren van tenminste één verbinding [3]

C 07 C      7/152                  .    .    door het vormen van adducten of complexen [3]

C 07 C      7/156                  .    .    .    met oplossingen van koperzouten [3]

C 07 C      7/163                  .    .    door hydrogeneren [3]

C 07 C      7/167                  .    .    .    voor het verwijderen van verbindingen die een driedubbele koolstof-koolstofbinding bevatten [3]

C 07 C      7/17                    .    .    met zuren of zwaveloxiden [3]

C 07 C      7/171                  .    .    .    Zwavelzuur of oleum [7]

C 07 C      7/173                  .    .    met behulp van organo-metaalverbindingen [3]

C 07 C      7/177                  .    .    door het selectief oligomeriseren of polymeriseren van tenminste één verbinding van het mengsel [3]

C 07 C      7/20                    .    Gebruik van additieven, bijv. voor stabilisatie [3] 

C 07 C      9/00                    Acyclische verzadigde koolwaterstoffen

C 07 C      9/02                    .    met één tot vier koolstofatomen [5,9]

C 07 C      9/04                    .    .    Methaan (produceren door behandeling van rioolafval C02F 11/04) [5,9]

C 07 C      9/06                    .    .    Ethaan

C 07 C      9/08                    .    .    Propaan

C 07 C      9/10                    .    .    met vier koolstofatomen [5]

C 07 C      9/12                    .    .    .    Isobutaan

C 07 C      9/14                    .    met vijf tot vijftien koolstofatomen

C 07 C      9/15                    .    .    Koolwaterstoffen met een rechte keten [3]

C 07 C      9/16                    .    .    Koolwaterstoffen met een vertakte keten

C 07 C      9/18                    .    .    .    met vijf koolstofatomen [5]

C 07 C      9/21                    .    .    .    2,2,4-Trimethylpentaan [3]

C 07 C      9/22                    .    met meer dan vijftien koolstofatomen 

C 07 C    11/00                   Acyclische onverzadigde koolwaterstoffen

C 07 C    11/02                   .    Alkenen

C 07 C    11/04                   .    .    Etheen

C 07 C    11/06                   .    .    Propeen

C 07 C    11/08                   .    .    met vier koolstofatomen [5]

C 07 C    11/09                   .    .    .    Isobuteen [3]

C 07 C    11/10                   .    .    met vijf koolstofatomen [5]

C 07 C    11/107                  .    .    met zes koolstofatomen [5]

C 07 C    11/113                  .    .    .    Methylpentenen [3]

C 07 C    11/12                   .    Alkadiënen

C 07 C    11/14                   .    .    Alleen

C 07 C    11/16                   .    .    met vier koolstofatomen

C 07 C    11/167                  .    .    .    1,3-Butadieen [3]

C 07 C    11/173                  .    .    met vijf koolstofatomen [3]

C 07 C    11/18                   .    .    .    Isopreen [3]

C 07 C    11/20                   .    .    .    1,3-Pentadieen [3]

C 07 C    11/21                   .    Alkatriënen; Alkatetraënen; Andere alkapolyenen [2,3]

C 07 C    11/22                   .    met driedubbele koolstof-koolstofbindingen

C 07 C    11/24                   .    .    Acetyleen (maken van acetyleengas door natte methoden C10H) [5]

C 07 C    11/28                   .    met dubbele en driedubbele koolstof-koolstofbindingen

C 07 C    11/30                   .    .    Butenyn 

C 07 C    13/00                   Cyclische koolwaterstoffen die andere ringen dan of naast aromatische zesringen bevatten

C 07 C    13/02                   .    Monocyclische koolwaterstoffen of acyclische koolwaterstofderivaten daarvan

C 07 C    13/04                   .    .    met een driering

C 07 C    13/06                   .    .    met een vierring

C 07 C    13/08                   .    .    met een vijfring

C 07 C    13/10                   .    .    .    met een cyclopentaanring

C 07 C    13/11                   .    .    .    .    gesubstitueerd door onverzadigde koolwaterstofgroepen [2]

C 07 C    13/12                   .    .    .    met een cyclopenteenring

C 07 C    13/15                   .    .    .    met een cyclopentadieenring [3]

C 07 C    13/16                   .    .    met een zesring

C 07 C    13/18                   .    .    .    met een cyclohexaanring

C 07 C    13/19                   .    .    .    .    gesubstitueerd door onverzadigde koolwaterstofgroepen [2]

C 07 C    13/20                   .    .    .    met een cyclohexeenring

C 07 C    13/21                   .    .    .    .    Menthadiënen [2,9]

C 07 C    13/23                   .    .    .    met een cyclohexadieenring [3]

C 07 C    13/24                   .    .    met een zevenring

C 07 C    13/26                   .    .    met een achtring

C 07 C    13/263                  .    .    .    met een cyclo-octeenring of cyclo-octadieenring [3]

C 07 C    13/267                  .    .    .    met een cyclo-octatrieenring of cyclo-octatetraëenring [3]

C 07 C    13/271                  .    .    met een negenring, tienring of elfring [3]

C 07 C    13/273                  .    .    met een twaalfring [3]

C 07 C    13/275                  .    .    .    onverzadigd [3]

C 07 C    13/277                  .    .    .    .    een cyclododecatrieenring [3]

C 07 C    13/28                   .    Polycyclische koolwaterstoffen of acyclische koolwaterstofderivaten daarvan

 

              Aantekening

 

              Ringsystemen die slechts bestaan uit gecondenseerde zesringen met een maximum aantal niet-cumulatieve dubbele bindingen, worden geklasseerd in groep C07C 15/00. [3]

 

C 07 C    13/32                   .    .    met gecondenseerde ringen

C 07 C    13/34                   .    .    .    met een bicyclisch ringsysteem dat vier koolstofatomen bevat

C 07 C    13/36                   .    .    .    met een bicyclisch ringsysteem dat vijf koolstofatomen bevat

C 07 C    13/38                   .    .    .    met een bicyclisch ringsysteem dat zes koolstofatomen bevat

C 07 C    13/39                   .    .    .    met een bicyclisch ringsysteem dat zeven koolstofatomen bevat [3]

C 07 C    13/40                   .    .    .    .    met een bicyclische heptaanringstructuur [3]

C 07 C    13/42                   .    .    .    .    met een bicyclische hepteenringstructuur [3]

C 07 C    13/43                   .    .    .    .    .    gesubstitueerd door onverzadigde acyclische koolwaterstofgroepen [3]

C 07 C    13/44                   .    .    .    met een bicyclisch ringsysteem dat acht koolstofatomen bevat

C 07 C    13/45                   .    .    .    met een bicyclisch ringsysteem dat negen koolstofatomen bevat [3]

C 07 C    13/465                  .    .    .    .    Indenen; Geheel of gedeeltelijk gehydrogeneerde indenen [3]

C 07 C    13/47                   .    .    .    met een bicyclisch ringsysteem dat tien koolstofatomen bevat [3]

C 07 C    13/48                   .    .    .    .    Geheel of gedeeltelijk gehydrogeneerde naftalenen [3]

C 07 C    13/50                   .    .    .    .    .    Decahydronaftalenen [3]

C 07 C    13/52                   .    .    .    .    Azulenen; Geheel of gedeeltelijk gehydrogeneerde azulenen [3]

C 07 C    13/54                   .    .    .    met drie gecondenseerde ringen

C 07 C    13/547                  .    .    .    .    waarbij tenminste één ring geen niet-zesring is, en waarbij de andere ringen ten hoogste zesringen zijn [3]

C 07 C    13/553                  .    .    .    .    .    Indacenen; Geheel of gedeeltelijk gehydrogeneerde indacenen [3,8]

C 07 C    13/567                  .    .    .    .    .    Fluorenen; Geheel of gedeeltelijk gehydrogeneerde fluorenen [3]

C 07 C    13/573                  .    .    .    .    met drie zesringen [3]

C 07 C    13/58                   .    .    .    .    .    Geheel of gedeeltelijk gehydrogeneerde anthracenen [3]

C 07 C    13/60                   .    .    .    .    .    Geheel of gedeeltelijk gehydrogeneerde fenanthrenen [3]

C 07 C    13/605                  .    .    .    .    met een gebrugd ringsysteem [3]

C 07 C    13/61                   .    .    .    .    .    Gebrugde indenen, bijv. dicyclopentadieen [3]

C 07 C    13/615                  .    .    .    .    .    Adamantanen [3]

C 07 C    13/62                   .    .    .    met meer dan drie gecondenseerde ringen

C 07 C    13/64                   .    .    .    .    met een gebrugd ringsysteem [3]

C 07 C    13/66                   .    .    .    .    waarbij het gecondenseerde ringsysteem slechts vier ringen bevat [3]

C 07 C    13/68                   .    .    .    .    .    met een gebrugd ringsysteem [3]

C 07 C    13/70                   .    .    .    met een gecondenseerd ringsysteem dat tenminste bestaat uit twee onderling niet gecondenseerde aromatische ringsystemen, die zijn gebonden door een ringstructuur die wordt gevormd door koolstofketens op niet-aansluitende posities van de aromatische ring, bijv. cyclofanen [3]

C 07 C    13/72                   .    .    .    Spiro-koolwaterstoffen [3]

 

C 07 C    15/00                   Cyclische koolwaterstoffen die alleen aromatische zesringen als cyclisch deel bevatten [2]

C 07 C    15/02                   .    Monocyclische koolwaterstoffen

C 07 C    15/04                   .    .    Benzeen

C 07 C    15/06                   .    .    Tolueen

C 07 C    15/067                  .    .    C8H10 koolwaterstoffen [3]

C 07 C    15/073                  .    .    .    Ethylbenzeen [3]

C 07 C    15/08                   .    .    .    Xylenen [3]

C 07 C    15/085                  .    .    Isopropylbenzeen [3]

C 07 C    15/107                  .    .    met een verzadigde zijketen die tenminste zes koolstofatomen bevat, bijv. wasmiddelalkylaten [3]

C 07 C    15/113                  .    .    .    met tenminste twee verzadigde zijketens, die elk tenminste zes koolstofatomen bevatten [3]

C 07 C    15/12                   .    Polycyclische niet-gecondenseerde koolwaterstoffen

C 07 C    15/14                   .    .    waarbij alle fenylgroepen direct gebonden zijn [3]

C 07 C    15/16                   .    .    met tenminste twee fenylgroepen die zijn gebonden door één acyclisch koolstofatoom

C 07 C    15/18                   .    .    met tenminste één groep met de formule FIG.18

C 07 C    15/20                   .    Polycyclische gecondenseerde koolwaterstoffen

C 07 C    15/24                   .    .    met twee ringen

C 07 C    15/27                   .    .    met drie ringen [3]

C 07 C    15/28                   .    .    .    Anthracenen [3]

C 07 C    15/30                   .    .    .    Fenanthrenen [3]

C 07 C    15/38                   .    .    met vier ringen [3]

C 07 C    15/40                   .    gesubstitueerd door onverzadigde koolwaterstofradicalen [3]

C 07 C    15/42                   .    .    monocyclisch [3]

C 07 C    15/44                   .    .    .    waarbij de koolwaterstofsubstituent een dubbele koolstof-koolstofbinding bevat [3]

C 07 C    15/46                   .    .    .    .    Styreen; Ring-gealkyleerde styrenen [3]

C 07 C    15/48                   .    .    .    waarbij de koolwaterstofsubstituent een driedubbele koolstof-koolstofbinding bevat [3]

C 07 C    15/50                   .    .    polycyclisch niet-gecondenseerd [3]

C 07 C    15/52                   .    .    .    met een groep met de formule FIG.19 [3]

C 07 C    15/54                   .    .    .    met een groep met de formule FIG.20 [3]

C 07 C    15/56                   .    .    polycyclisch gecondenseerd [3]

C 07 C    15/58                   .    .    .    met twee ringen [3]

C 07 C    15/60                   .    .    .    met drie ringen [3]

C 07 C    15/62                   .    .    .    met vier ringen [3]

 

Verbindingen die koolstof en halogenen bevatten, met of zonder waterstof [9]

C 07 C    17/00                   Bereiden van gehalogeneerde koolwaterstoffen

C 07 C    17/007                  .    uit koolstof of carbiden en halogenen [6]

C 07 C    17/013                  .    door het adderen van halogenen [6]

C 07 C    17/02                   .    .    aan onverzadigde koolwaterstoffen [6]

C 07 C    17/04                   .    .    aan onverzadigde gehalogeneerde koolwaterstoffen [6]

C 07 C    17/06                   .    .    gecombineerd met vervanging van waterstofatomen door halogenen

C 07 C    17/07                   .    door het adderen van waterstofhaliden [6]

C 07 C    17/08                   .    .    aan onverzadigde koolwaterstoffen [6]

C 07 C    17/087                  .    .    aan onverzadigde gehalogeneerde koolwaterstoffen [6]

C 07 C    17/093                  .    door het vervangen door halogenen [6]

C 07 C    17/10                   .    .    van waterstofatomen (gecombineerd met additie van halogenen aan onverzadigde koolwaterstoffen C07C 17/06) [6]

C 07 C    17/12                   .    .    .    in de ring van aromatische verbindingen [6]

C 07 C    17/14                   .    .    .    in de zijketen van aromatische verbindingen [6]

C 07 C    17/15                   .    .    met zuurstof als hulpmiddel, bijv. oxychloreren [2,6]

C 07 C    17/152                  .    .    .    van koolwaterstoffen [3,6]

C 07 C    17/154                  .    .    .    .    van verzadigde koolwaterstoffen [3,6]

C 07 C    17/156                  .    .    .    .    van onverzadigde koolwaterstoffen [3,6]

C 07 C    17/158                  .    .    .    van gehalogeneerde koolwaterstoffen [3,6]

C 07 C    17/16                   .    .    van hydroxylgroepen [3,6]

C 07 C    17/18                   .    .    van zuurstofatomen van carbonylgroepen [6]

C 07 C    17/20                   .    .    van halogeenatomen door andere halogeenatomen [6]

C 07 C    17/21                   .    .    .    onder gelijktijdige toename van het aantal halogeenatomen [6]

C 07 C    17/23                   .    door dehalogeneren [6]

C 07 C    17/25                   .    door het afsplitsen van waterstofhaliden uit gehalogeneerde koolwaterstoffen [6]

C 07 C    17/26                   .    door reacties waarbij sprake is van een toename van het aantal koolstofatomen in het skelet

C 07 C    17/263                  .    .    door condensatiereacties [6]

C 07 C    17/266                  .    .    .    van koolwaterstoffen en gehalogeneerde koolwaterstoffen [6]

C 07 C    17/269                  .    .    .    van alleen gehalogeneerde koolwaterstoffen [6]

C 07 C    17/272                  .    .    door additiereacties [6]

C 07 C    17/275                  .    .    .    van koolwaterstoffen en gehalogeneerde koolwaterstoffen [6]

C 07 C    17/278                  .    .    .    van alleen gehalogeneerde koolwaterstoffen [6]

C 07 C    17/281                  .    .    .    .    van slechts één soort verbinding [6]

C 07 C    17/30                   .    .    door een Diels-Alder-synthese

C 07 C    17/32                   .    .    door het inbrengen van gehalogeneerde alkylgroepen in ringverbindingen

C 07 C    17/35                   .    door reacties die het aantal koolstofatomen of halogeenatomen in de moleculen niet beïnvloeden [6]

C 07 C    17/354                  .    .    door hydrogeneren [6]

C 07 C    17/357                  .    .    door dehydrogeneren [6]

C 07 C    17/358                  .    .    door isomeriseren [6]

C 07 C    17/361                  .    door reacties waarbij sprake is van een afname van het aantal koolstofatomen [6]

C 07 C    17/363                  .    .    door het elimineren van carboxylgroepen [6]

C 07 C    17/367                  .    .    door depolymeriseren [6]

C 07 C    17/37                   .    door het disproportioneren van gehalogeneerde koolwaterstoffen [6]

C 07 C    17/38                   .    Scheiden; Zuiveren; Stabiliseren; Gebruik van additieven

C 07 C    17/383                  .    .    door destilleren [6]

C 07 C    17/386                  .    .    .    met hulpverbindingen [6]

C 07 C    17/389                  .    .    door adsorberen op vaste stoffen [6]

C 07 C    17/392                  .    .    door kristalliseren; Zuiveren of scheiden van de kristallen [6]

C 07 C    17/395                  .    .    door een behandeling die leidt tot het chemisch modificeren van tenminste één verbinding [6]

C 07 C    17/42                   .    .    Gebruik van additieven, bijv. voor stabilisatie [3,6]

 

C 07 C    19/00                   Acyclische verzadigde verbindingen die halogeenatomen bevatten [5]

C 07 C    19/01                   .    met chloor [6]

C 07 C    19/03                   .    .    Chloormethanen [6]

C 07 C    19/04                   .    .    .    Chloroform [6]

C 07 C    19/041                  .    .    .    Koolstoftetrachloride [6]

C 07 C    19/043                  .    .    Chloorethanen [6]

C 07 C    19/045                  .    .    .    Dichloorethanen [3,6]

C 07 C    19/05                   .    .    .    Trichloorethanen [3,6]

C 07 C    19/055                  .    .    .    Tetrachloorethanen [3,6]

C 07 C    19/07                   .    met jodium [2]

C 07 C    19/075                  .    met broom [6]

C 07 C    19/08                   .    met fluor

C 07 C    19/10                   .    .    en chloor [6]

C 07 C    19/12                   .    .    .    met twee koolstofatomen [6]

C 07 C    19/14                   .    .    en broom [6]

C 07 C    19/16                   .    .    en jodium [6]

 

C 07 C    21/00                   Acyclische onverzadigde verbindingen die halogeenatomen bevatten [5]

C 07 C    21/02                   .    met dubbele koolstof-koolstofbindingen

C 07 C    21/04                   .    .    Chlooralkenen

C 07 C    21/06                   .    .    .    Vinylchloride

C 07 C    21/067                  .    .    .    Allylchloride; Methallylchloride [3]

C 07 C    21/073                  .    .    .    Dichlooralkenen [3]

C 07 C    21/08                   .    .    .    .    Vinylideenchloride [3]

C 07 C    21/09                   .    .    .    .    Dichloorbutenen [3]

C 07 C    21/10                   .    .    .    Trichloorethyleen

C 07 C    21/12                   .    .    .    Tetrachloorethyleen

C 07 C    21/14                   .    .    met broom

C 07 C    21/16                   .    .    .    Crotylbromide

C 07 C    21/17                   .    .    met jodium [5]

C 07 C    21/18                   .    .    met fluor

C 07 C    21/185                  .    .    .    Tetrafluoretheen [5]

C 07 C    21/19                   .    .    Gehalogeneerde diënen [3]

C 07 C    21/20                   .    .    .    Gehalogeneerde butadiënen [3]

C 07 C    21/21                   .    .    .    .    Chloropreen [3]

C 07 C    21/215                  .    .    Gehalogeneerde polyenen met meer dan twee dubbele koolstof-koolstofbindingen [3]

C 07 C    21/22                   .    met driedubbele koolstof-koolstofbindingen

 

C 07 C    22/00                   Cyclische verbindingen die halogeenatomen bevatten, die zijn gebonden aan een acyclisch koolstofatoom [5]

C 07 C    22/02                   .    met onverzadiging in de ringen [5]

C 07 C    22/04                   .    .    met aromatische zesringen [5]

C 07 C    22/06                   .    .    .    Trichloormethylbenzeen [5]

C 07 C    22/08                   .    .    .    met fluor [5]

 

C 07 C    23/00                   Verbindingen met tenminste één halogeenatoom dat is gebonden aan een andere ring dan een aromatische zesring

C 07 C    23/02                   .    Monocyclische gehalogeneerde koolwaterstoffen

C 07 C    23/04                   .    .    met een driering

C 07 C    23/06                   .    .    met een vierring

C 07 C    23/08                   .    .    met een vijfring

C 07 C    23/10                   .    .    met een zesring

C 07 C    23/12                   .    .    .    Hexachloorcyclohexanen

C 07 C    23/14                   .    .    met een zevenring

C 07 C    23/16                   .    .    met een achtring

C 07 C    23/18                   .    Polycyclische gehalogeneerde koolwaterstoffen

C 07 C    23/20                   .    .    met gecondenseerde ringen waarvan er niet één aromatisch is

C 07 C    23/22                   .    .    .    met een bicyclisch ringsysteem dat vier koolstofatomen bevat

C 07 C    23/24                   .    .    .    met een bicyclisch ringsysteem dat vijf koolstofatomen bevat

C 07 C    23/26                   .    .    .    met een bicyclisch ringsysteem dat zes koolstofatomen bevat

C 07 C    23/27                   .    .    .    met een bicyclisch ringsysteem dat zeven koolstofatomen bevat [5]

C 07 C    23/28                   .    .    .    .    Verzadigd bicyclisch ringsysteem [5]

C 07 C    23/30                   .    .    .    .    Mono-onverzadigd bicyclisch ringsysteem [5]

C 07 C    23/32                   .    .    .    met een bicyclisch ringsysteem dat acht koolstofatomen bevat

C 07 C    23/34                   .    .    .    Gehalogeneerde geheel of gedeeltelijk gehydrogeneerde indenen

C 07 C    23/36                   .    .    .    Gehalogeneerde geheel of gedeeltelijk gehydrogeneerde naftalenen

C 07 C    23/38                   .    .    .    met drie gecondenseerde ringen

C 07 C    23/40                   .    .    .    .    Gehalogeneerde geheel of gedeeltelijk gehydrogeneerde fluorenen

C 07 C    23/42                   .    .    .    .    Gehalogeneerde geheel of gedeeltelijk gehydrogeneerde anthracenen

C 07 C    23/44                   .    .    .    .    Gehalogeneerde geheel of gedeeltelijk gehydrogeneerde fenanthrenen

C 07 C    23/46                   .    .    .    met meer dan drie gecondenseerde ringen

 

C 07 C    25/00                   Verbindingen dat tenminste één halogeenatoom bevat dat is gebonden aan een aromatische zesring

C 07 C    25/02                   .    Monocyclische aromatische gehalogeneerde koolwaterstoffen

C 07 C    25/06                   .    .    Monochloorbenzeen [3]

C 07 C    25/08                   .    .    Dichloorbenzenen [3]

C 07 C    25/10                   .    .    Trichloorbenzenen [3]

C 07 C    25/12                   .    .    Hexachloorbenzeen [3]

C 07 C    25/125                  .    .    Gehalogeneerde xylenen [2,3]

C 07 C    25/13                   .    .    met fluor [2,3]

C 07 C    25/18                   .    Polycyclische aromatische gehalogeneerde koolwaterstoffen

C 07 C    25/20                   .    .    Dichloordifenyltrichloorethaan

C 07 C    25/22                   .    .    met gecondenseerde ringen

C 07 C    25/24                   .    Gehalogeneerde aromatische koolwaterstoffen met onverzadigde zijketens

C 07 C    25/28                   .    .    Gehalogeneerde styrenen [3]

 

Verbindingen die koolstof en zuurstof bevatten, met of zonder waterstof of halogenen [2,9] 

C 07 C    27/00                   Processen waarbij sprake is van het gelijktijdig produceren van meer dan één soort zuurstofhoudende verbindingen

C 07 C    27/02                   .    Verzepen van organische zuuresters

C 07 C    27/04                   .    door het reduceren van zuurstofhoudende verbindingen (C07C 29/14 heeft voorrang)

C 07 C    27/06                   .    .    door het hydrogeneren van oxiden van koolstof

C 07 C    27/08                   .    .    .    met zich verplaatsende katalysatoren

C 07 C    27/10                   .    door het oxideren van koolwaterstoffen

C 07 C    27/12                   .    .    met zuurstof

C 07 C    27/14                   .    .    .    volledig gasvormige reacties

C 07 C    27/16                   .    .    met andere oxidatiemiddelen

C 07 C    27/18                   .    door het adderen van alkynen tot aldehyden, ketonen of alkyleenoxiden

C 07 C    27/20                   .    door een oxo-reactie

C 07 C    27/22                   .    .    met behulp van katalysatoren die specifiek bedoeld zijn voor dit proces

C 07 C    27/24                   .    .    met zich verplaatsende katalysatoren

C 07 C    27/26                   .    Zuiveren; Scheiden; Stabiliseren

C 07 C    27/28                   .    .    door destilleren

C 07 C    27/30                   .    .    .    azeotropisch destilleren

C 07 C    27/32                   .    .    .    extractief destilleren

C 07 C    27/34                   .    .    door extraheren

 

C 07 C    29/00                   Bereiden van verbindingen met hydroxygroepen of zuurstof-metaalgroepen die zijn gebonden aan een koolstofatoom dat geen deel uitmaakt van een aromatische zesring

C 07 C    29/03                   .    door het adderen van hydroxygroepen aan onverzadigde koolstof-koolstofbindingen, bijv. met behulp van H2O2 [3,9]

C 07 C    29/04                   .    .    door het hydrateren van dubbele koolstof-koolstofbindingen

C 07 C    29/05                   .    .    .    onder vorming van absorptieproducten in anorganische zuren en hun hydrolyse [3,9]

C 07 C    29/06                   .    .    .    .    met zwavelzuur als het zuur [3]

C 07 C    29/08                   .    .    .    .    met fosforzuur als het zuur [3]

C 07 C    29/09                   .    door hydrolyseren (van esters van organische zuren C07C 27/02) [3]

C 07 C    29/10                   .    .    van ethers, inclusief cyclische ethers, bijv. oxyranen

C 07 C    29/12                   .    .    van esters van anorganische zuren [3]

C 07 C    29/124                  .    .    .    van haliden [3]

C 07 C    29/128                  .    door alkoholyseren (van esters van organische zuren C07C 27/02) [3]

C 07 C    29/132                  .    door het reduceren van een zuurstofhoudende functionele groep [3]

C 07 C    29/136                  .    .    van >C=O houdende groepen, bijv. –COOH [3]

C 07 C    29/14                   .    .    .    van een –CHO groep [3]

C 07 C    29/141                  .    .    .    .    met waterstof of waterstofhoudende gassen [5]

C 07 C    29/143                  .    .    .    van ketonen [5]

C 07 C    29/145                  .    .    .    .    met waterstof of waterstofhoudende gassen [5]

C 07 C    29/147                  .    .    .    van carbonzuren of derivaten daarvan [5]

C 07 C    29/149                  .    .    .    .    met waterstof of waterstofhoudende gassen [5]

C 07 C    29/15                   .    door het reduceren van uitsluitend oxiden van koolstof [3]

C 07 C    29/151                  .    .    met waterstof of waterstofhoudende gassen [5]

C 07 C    29/152                  .    .    .    gekenmerkt door de gebruikte reactor [5]

C 07 C    29/153                  .    .    .    gekenmerkt door de gebruikte katalysator [5]

C 07 C    29/154                  .    .    .    .    met koper, zilver, goud of verbindingen daarvan [5]

C 07 C    29/156                  .    .    .    .    met metalen uit de ijzergroep of de platinagroep, of verbindingen daarvan [5]

C 07 C    29/157                  .    .    .    .    .    met metalen uit de platinagroep, of verbindingen daarvan [5]

C 07 C    29/158                  .    .    .    .    .    .    met rhodium of verbindingen daarvan [5]

C 07 C    29/159                  .    .    met andere reductiemiddelen dan waterstof of waterstofhoudende gassen [5]

C 07 C    29/16                   .    door een oxoreactie gecombineerd met reductie

C 07 C    29/17                   .    door het hydrogeneren van dubbele of driedubbele koolstof-koolstofbindingen [3]

C 07 C    29/19                   .    .    in aromatische zesringen [3]

C 07 C    29/20                   .    .    .    in niet-gecondenseerde ringen die zijn gesubstitueerd met hydroxygroepen [3]

C 07 C    29/32                   .    waarbij het aantal koolstofatomen toeneemt door reacties zonder vorming van hydroxygroepen [3]

C 07 C    29/34                   .    .    door condenseren waarbij sprake is van hydroxygroepen of de daarvan afgeleide anorganische estergroepen, bijv. Guerbet-reacties [3]

C 07 C    29/36                   .    waarbij het aantal koolstofatomen toeneemt door reacties onder vorming van hydroxygroepen, die kunnen ontstaan via tussenverbindingen die derivaten kunnen zijn van hydroxygroepen, bijv. een zuurstof-metaalgroep [3]

C 07 C    29/38                   .    .    door het reageren met aldehyden of ketonen [3]

C 07 C    29/40                   .    .    .    met verbindingen die koolstof-metaalbindingen bevatten [3]

C 07 C    29/42                   .    .    .    met verbindingen die driedubbele koolstof-koolstofbindingen bevatten, bijv. met metaalalkynen [3]

C 07 C    29/44                   .    waarbij het aantal koolstofatomen toeneemt door additiereacties, d.w.z. reacties waarbij sprake is van tenminste één dubbele of driedubbele koolstof-koolstofbinding (C07C 29/16 heeft voorrang) [3]

C 07 C    29/46                   .    .    door een dieen-synthese [3]

C 07 C    29/48                   .    door oxidatiereacties onder vorming van hydroxygroepen [3]

C 07 C    29/50                   .    .    met alleen moleculaire zuurstof [3]

C 07 C    29/52                   .    .    .    in aanwezigheid van anorganische boorverbindingen met, waar nodig, hydrolyse van de gevormde tussenverbinding [3]

C 07 C    29/54                   .    .    .    uitgaande van verbindingen die koolstof-metaalbindingen bevatten, en gevolgd door omzetting van de zuurstof-metaalgroep in hydroxygroepen [3]

C 07 C    29/56                   .    door isomeriseren [3]

C 07 C    29/58                   .    door het elimineren van halogeen, bijv. door hydrogenolyseren of afsplitsen (C07C 29/124 heeft voorrang) [3]

C 07 C    29/60                   .    door het elimineren van hydroxygroepen, bijv. door dehydrateren (C07C 29/34 heeft voorrang) [3]

C 07 C    29/62                   .    door het inbrengen van halogeen; door het substitueren van halogeenatomen door andere halogeenatomen [3]

C 07 C    29/64                   .    door het gelijktijdig inbrengen van hydroxygroepen en halogenen [3]

C 07 C    29/66                   .    .    door het adderen van hypohalogeenzuren die ter plaatse kunnen zijn gevormd, aan onverzadigde koolstof-koolstofbindingen [3]

C 07 C    29/68                   .    Bereiden van metaalalcoholaten (C07C 29/42 en C07C 29/54 hebben voorrang) [3]

C 07 C    29/70                   .    .    door het omzetten van hydroxygroepen in zuurstof-metaalgroepen [3]

C 07 C    29/72                   .    .    door het oxideren van koolstof-metaalbindingen [3]

C 07 C    29/74                   .    Scheiden; Zuiveren; Stabiliseren; Additieven [3]

C 07 C    29/76                   .    .    door een fysische behandeling [3]

C 07 C    29/78                   .    .    .    door condenseren of kristalliseren [3]

C 07 C    29/80                   .    .    .    door destilleren [3]

C 07 C    29/82                   .    .    .    .    door azeotropisch destilleren [3]

C 07 C    29/84                   .    .    .    .    door extractief destilleren [3]

C 07 C    29/86                   .    .    .    door een vloeistof-vloeistofbehandeling [3]

C 07 C    29/88                   .    .    door een behandeling die leidt tot het chemisch modificeren van tenminste één verbinding (door chemisorptie C07C 29/76) [3]

C 07 C    29/90                   .    .    .    alleen gebruikmakend van waterstof [3]

C 07 C    29/92                   .    .    .    door het achtereenvolgens omzetten en opnieuw opbouwen [3]

C 07 C    29/94                   .    .    Gebruik van additieven, bijv. voor stabilisatie [3]

 

C 07 C    31/00                   Verzadigde verbindingen met hydroxygroepen of zuurstof-metaalgroepen die zijn gebonden aan acyclische koolstofatomen

C 07 C    31/02                   .    Acyclische monohydroxylalcoholen

C 07 C    31/04                   .    .    Methanol

C 07 C    31/08                   .    .    Ethanol

C 07 C    31/10                   .    .    met drie koolstofatomen

C 07 C    31/12                   .    .    met vier koolstofatomen

C 07 C    31/125                  .    .    met vijf tot tweeëntwintig atomen [3]

C 07 C    31/13                   .    Monohydroxylalcoholen die verzadigde ringen bevatten [2,3]

C 07 C    31/133                  .    .    monocyclisch [3]

C 07 C    31/135                  .    .    .    met vijfringen of zesringen; Nafteenalcoholen [3]

C 07 C    31/137                  .    .    polycyclisch met gecondenseerde ringsystemen [3]

C 07 C    31/18                   .    Acyclische polyhydroxylalcoholen

C 07 C    31/20                   .    .    Dihydroxylalcoholen

C 07 C    31/22                   .    .    Trihydroxylalcoholen, bijv. glycerol [3]

C 07 C    31/24                   .    .    Tetrahydroxylalcoholen, bijv. penta-erythritol [3]

C 07 C    31/26                   .    .    Hexahydroxylalcoholen

C 07 C    31/27                   .    Polyhydroxylalcoholen die verzadigde ringen bevatten [3]

C 07 C    31/28                   .    Metaalalcoholaten [9]

C 07 C    31/30                   .    .    Alkalimetaalalcoholaten of aardalkalimetaalalcoholaten

C 07 C    31/32                   .    .    Aluminiumalcoholaten

C 07 C    31/34                   .    Gehalogeneerde alcoholen

C 07 C    31/36                   .    .    waarbij het halogeen geen fluor is [3]

C 07 C    31/38                   .    .    met alleen fluor als halogeen [3]

C 07 C    31/40                   .    .    geperhalogeneerd [3]

C 07 C    31/42                   .    .    Gehalogeneerde acyclische polyhydroxylalcoholen [3]

C 07 C    31/44                   .    .    Gehalogeneerde alcoholen die verzadigde ringen bevatten [3]

 

C 07 C    33/00                   Onverzadigde verbindingen met hydroxygroepen of zuurstof-metaalgroepen die zijn gebonden aan acyclische koolstofatomen

 

              Aantekening

 

              In deze groep wordt, in gecondenseerde ringsystemen van aromatische zesringen en andere ringen, de dubbele binding die hoort bij een benzeenring niet beschouwd als onverzadigd voor de daarop gecondenseerde niet-aromatische ring, bijv. de 1,2,3,4-tetra-hydronaftaleenring wordt beschouwd als verzadigd buiten de aromatische ring. [3]

 

C 07 C    33/02                   .    Acyclische alcoholen met dubbele koolstof-koolstofbindingen

C 07 C    33/025                  .    .    met slechts één dubbele binding [3]

C 07 C    33/03                   .    .    .    in de beta-positie, bijv. allylalcohol of methallylalcohol [3]

C 07 C    33/035                  .    .    .    Alkeendiolen [3]

C 07 C    33/04                   .    Acyclische alcoholen met driedubbele koolstof-koolstofbindingen

C 07 C    33/042                  .    .    met slechts één driedubbele binding [3]

C 07 C    33/044                  .    .    .    Alkyndiolen [3]

C 07 C    33/046                  .    .    .    .    Butyndiolen [3]

C 07 C    33/048                  .    .    met dubbele en driedubbele bindingen [3]

C 07 C    33/05                   .    Alcoholen met andere ringen dan aromatische zesringen [2]

C 07 C    33/12                   .    .    met vijfringen [3]

C 07 C    33/14                   .    .    met zesringen [3]

C 07 C    33/16                   .    .    met ringen met meer dan zes ringatomen [3]

C 07 C    33/18                   .    Monohydroxylalcoholen die alleen aromatische zesringen als cyclisch deel bevatten [3]

C 07 C    33/20                   .    .    monocyclisch [3]

C 07 C    33/22                   .    .    .    Benzylalcohol; Fenylethylalcohol [3]

C 07 C    33/24                   .    .    polycyclisch zonder gecondenseerde ringsystemen [3]

C 07 C    33/26                   .    Polyhydroxylalcoholen die alleen aromatische zesringen als cyclisch deel bevatten [3]

C 07 C    33/28                   .    Alcoholen die alleen aromatische zesringen als cyclisch deel bevatten met onverzadiging buiten de aromatische ringen [3]

C 07 C    33/30                   .    .    monocyclisch [3]

C 07 C    33/32                   .    .    .    Cinnamylalcohol [3]

C 07 C    33/34                   .    Monohydroxylalcoholen die aromatische zesringen en andere ringen bevatten [3]

C 07 C    33/36                   .    Polyhydroxylalcoholen die aromatische zesringen en andere ringen bevatten [3]

C 07 C    33/38                   .    Alcoholen die aromatische zesringen en andere ringen bevatten, en met onverzadiging buiten de aromatische ringen [3]

C 07 C    33/40                   .    Gehalogeneerde onverzadigde alcoholen [3]

C 07 C    33/42                   .    .    acyclisch [3]

C 07 C    33/44                   .    .    met andere ringen dan aromatische zesringen [3]

C 07 C    33/46                   .    .    met alleen aromatische zesringen als cyclisch deel [3]

C 07 C    33/48                   .    .    .    met onverzadiging buiten de aromatische ringen [3]

C 07 C    33/50                   .    .    met aromatische zesringen en andere ringen [3]

 

C 07 C    35/00                   Verbindingen met tenminste één hydroxygroep of zuurstof-metaalgroep die is gebonden aan een koolstofatoom van een andere dan een aromatische zesring [2]

C 07 C    35/02                   .    monocyclisch

C 07 C    35/04                   .    .    met drieringen of vierringen

C 07 C    35/06                   .    .    met vijfringen

C 07 C    35/08                   .    .    met zesringen

C 07 C    35/12                   .    .    .    Menthol

C 07 C    35/14                   .    .    .    met meer dan één hydroxygroep gebonden aan de ring

C 07 C    35/16                   .    .    .    .    Inositol

C 07 C    35/17                   .    .    .    met alleen onverzadiging buiten de ring [3]

C 07 C    35/18                   .    .    .    met tenminste onverzadiging in de ring [3]

C 07 C    35/20                   .    .    met zevenringen of achtringen

C 07 C    35/205                  .    .    met negenringen, tienringen, elfringen of twaalfringen, bijv. cyclododecanolen [3]

C 07 C    35/21                   .    polycyclisch, waarbij tenminste één hydroxygroep is gebonden aan een niet-gecondenseerde ring

C 07 C    35/22                   .    polycyclisch, waarbij tenminste één hydroxygroep is gebonden aan een condenseerd ringsysteem [2]

C 07 C    35/23                   .    .    met een hydroxygroep op een gecondenseerd ringsysteem met twee ringen [3]

C 07 C    35/24                   .    .    .    waarbij het gecondenseerde ringsysteem vijf koolstofatomen bevat [3]

C 07 C    35/26                   .    .    .    .    Bicyclopentadiënolen [3]

C 07 C    35/27                   .    .    .    waarbij het gecondenseerde ringsysteem zes koolstofatomen bevat [3]

C 07 C    35/28                   .    .    .    waarbij het gecondenseerde ringsysteem zeven koolstofatomen bevat [3]

C 07 C    35/29                   .    .    .    .    in de vorm van een [2.2.1]ringsysteem [3]

C 07 C    35/30                   .    .    .    .    .    Borneol; Isoborneol [3]

C 07 C    35/31                   .    .    .    waarbij het gecondenseerde ringsysteem acht koolstofatomen bevat [3]

C 07 C    35/32                   .    .    .    waarbij het gecondenseerde ringsysteem een [4.3.0]ringsysteem is, bijv. indenolen [3]

C 07 C    35/34                   .    .    .    waarbij het gecondenseerde ringsysteem een [5.3.0]ringsysteem is, bijv. azulenolen [3]

C 07 C    35/36                   .    .    .    waarbij het gecondenseerde ringsysteem een [4.4.0]ringsysteem is, bijv. gehydrogeneerde naftolen [3]

C 07 C    35/37                   .    .    met een hydroxygroep op een gecondenseerd ringsysteem met drie ringen [3]

C 07 C    35/38                   .    .    .    afgeleid van het fluoreenskelet [3]

C 07 C    35/40                   .    .    .    afgeleid van het anthraceenskelet [3]

C 07 C    35/42                   .    .    .    afgeleid van het fenanthreenskelet [3]

C 07 C    35/44                   .    .    met een hydroxygroep op een gecondenseerd ringsysteem met meer dan drie ringen

C 07 C    35/46                   .    Zuurstof-metaalderivaten van de cyclisch gebonden hydroxygroepen [3]

C 07 C    35/48                   .    Gehalogeneerde derivaten [3]

C 07 C    35/50                   .    .    Alcoholen met tenminste twee ringen [3]

C 07 C    35/52                   .    .    Alcoholen met een gecondenseerd ringsysteem [3]

 

C 07 C    37/00                   Bereiden van verbindingen met hydroxygroepen of zuurstof-metaalgroepen die zijn gebonden aan een koolstofatoom van een aromatische zesring

C 07 C    37/01                   .    door het vervangen van functionele groepen die zijn gebonden aan een aromatische zesring door hydroxygroepen, bijv. door hydrolyseren [3]

C 07 C    37/02                   .    .    door het substitueren van halogeen [3]

C 07 C    37/04                   .    .    door het substitueren van SO3H groepen of een derivaat daarvan [3]

C 07 C    37/045                  .    .    door het substitueren van een groep die door stikstof aan de ring is gebonden is [3]

C 07 C    37/05                   .    .    .    door het substitueren van een NH2 groep [3]

C 07 C    37/055                  .    .    door het substitueren van een groep die door zuurstof aan de ring is gebonden, bijv. een ethergroep [3]

C 07 C    37/06                   .    door het omzetten van niet-aromatische zesringen of van soortgelijke ringen die ter plaatse worden omgezet in aromatische zesringen, bijv. door dehydrogeneren

C 07 C    37/07                   .    .    met gelijktijdige reductie van een C=O groep in die ring [3]

C 07 C    37/08                   .    door het ontleden van waterstofperoxiden, bijv. cumeenwaterstofperoxide

C 07 C    37/11                   .    door reacties waarbij het aantal koolstofatomen toeneemt [3]

C 07 C    37/14                   .    .    door additiereacties, d.w.z. reacties waarbij sprake is van tenminste één onverzadigde koolstof-koolstofbinding [3]

C 07 C    37/16                   .    .    door condenseren waarbij sprake is van hydroxygroepen van fenolen of alcoholen of de daarvan afgeleide ethergroep of anorganische estergroep [3]

C 07 C    37/18                   .    .    door condenseren waarbij sprake is van halogeenatomen van gehalogeneerde verbindingen

C 07 C    37/20                   .    .    gebruikmakend van aldehyden of ketonen

C 07 C    37/48                   .    door het uitwisselen van koolwaterstofgroepen die kunnen zijn gesubstitueerd uit andere verbindingen, bijv. transalkyleren [3]

C 07 C    37/50                   .    door reacties waarbij het aantal koolstofatomen afneemt (C07C 37/01, C07C 37/08 en C07C 37/48 hebben voorrang) [3]

C 07 C    37/52                   .    .    door het afsplitsen van polyaromatische verbindingen, bijv. polyfenolalkanen [3]

C 07 C    37/54                   .    .    .    door het hydrolyseren van lignine of afvalsulfietloog [3]

C 07 C    37/56                   .    .    door het vervangen van een carboxylgroep of aldehydegroep door een hydroxygroep [3]

C 07 C    37/58                   .    door oxidatiereacties waarbij met behulp van moleculair zuurstof direct een hydroxygroep in een –CH groep wordt ingebracht die behoort tot een aromatische zesring [3]

C 07 C    37/60                   .    door oxidatiereacties waarbij met behulp van andere oxidanten dan moleculaire zuurstof of met behulp van hun mengsels met moleculaire zuurstof direct een hydroxygroep in een –CH groep wordt ingebracht die behoort tot een aromatische zesring [3]

C 07 C    37/62                   .    door het inbrengen van halogenen; door het substitueren van halogeenatomen door andere halogeenatomen [3]

C 07 C    37/64                   .    Bereiden van zuurstof-metaalverbindingen waarvan de zuurstof-metaalgroep is gekoppeld aan een koolstofatoom dat behoort tot een aromatische zesring [3]

C 07 C    37/66                   .    .    door het omzetten van hydroxygroepen in zuurstof-metaalgroepen [3]

C 07 C    37/68                   .    Scheiden; Zuiveren; Stabiliseren; Gebruik van additieven [3]

C 07 C    37/70                   .    .    door een fysische behandeling [3]

C 07 C    37/72                   .    .    .    door een vloeistof-vloeistofbehandeling [3]

C 07 C    37/74                   .    .    .    door destilleren [3]

C 07 C    37/76                   .    .    .    .    door stoomdestillatie [3]

C 07 C    37/78                   .    .    .    .    door azeotropische destillatie [3]

C 07 C    37/80                   .    .    .    .    door extractieve destillatie [3]

C 07 C    37/82                   .    .    .    door een vastestof-vloeistofbehandeling; door chemisorptie [3]

C 07 C    37/84                   .    .    .    door kristalliseren [3]

C 07 C    37/86                   .    .    door een behandeling die leidt tot een chemische modificatie (door chemisorptie C07C 37/82) [3]

C 07 C    37/88                   .    .    Gebruik van additieven, bijv. voor stabilisatie [3]

 

C 07 C    39/00                   Verbindingen met tenminste één hydroxygroep of zuurstof-metaalgroep die is gebonden aan een koolstofatoom van een aromatische zesring

 

              Aantekening

 

              In deze groep wordt, in gecondenseerde ringsystemen van aromatische zesringen en andere ringen, de dubbele binding die hoort bij een benzeenring niet beschouwd als onverzadigd voor de daarop gecondenseerde niet-aromatische ring. [3]

 

C 07 C    39/02                   .    monocyclisch zonder onverzadiging buiten de aromatische ring

C 07 C    39/04                   .    .    Fenol

C 07 C    39/06                   .    .    Gealkyleerde fenolen

C 07 C    39/07                   .    .    .    met alleen methylgroepen als alkylgroepen, bijv. cresolen of xylenolen [3]

C 07 C    39/08                   .    .    Dihydroxybenzenen; Gealkyleerde derivaten daarvan

C 07 C    39/10                   .    .    Polyhydroxybenzenen; Gealkyleerde derivaten daarvan (C07C 39/08 heeft voorrang)

C 07 C    39/11                   .    .    Gealkyleerde hydroxybenzenen die tevens acyclisch gebonden hydroxygroepen bevatten, bijv. saligenol [3]

C 07 C    39/12                   .    polycyclisch zonder onverzadiging buiten de aromatische ringen

C 07 C    39/14                   .    .    met tenminste één hydroxygroep op een gecondenseerd ringsysteem dat twee ringen bevat [3]

C 07 C    39/15                   .    .    met alle hydroxygroepen op niet-gecondenseerde ringen [3]

C 07 C    39/16                   .    .    .    Bis(hydroxyfenyl)alkanen; Tris(hydroxyfenyl)alkanen [3]

C 07 C    39/17                   .    .    met andere ringen naast de aromatische zesringen [2]

C 07 C    39/18                   .    monocyclisch met onverzadiging buiten de aromatische ring

C 07 C    39/19                   .    .    met dubbele koolstof-koolstofbindingen maar geen driedubbele koolstof-koolstofbindingen [3]

C 07 C    39/20                   .    .    .    Hydroxystyrenen [3]

C 07 C    39/205                  .    polycyclisch, met alleen aromatische zesringen als cyclisch deel, met onverzadiging buiten de ringen [3]

C 07 C    39/21                   .    .    met tenminste één hydroxygroep op een niet-gecondenseerde ring [3]

C 07 C    39/215                  .    .    .    met de FIG.21 structuur, bijv. diethylstilbestrol [3]

C 07 C    39/225                  .    .    met tenminste één hydroxygroep op een gecondenseerd ringsysteem [3]

C 07 C    39/23                   .    polycyclisch, met aromatische zesringen en andere ringen, met onverzadiging buiten de aromatische ringen [3]

C 07 C    39/235                  .    Metaalderivaten van een hydroxygroep die is gebonden aan een aromatische zesring [3]

C 07 C    39/24                   .    Gehalogeneerde derivaten

C 07 C    39/26                   .    .    monocyclisch met monohydroxylgroepen, met halogeen dat is gebonden aan koolstofatomen van de ring

C 07 C    39/27                   .    .    .    waarbij alle halogeenatomen zijn vastgemaakt aan de ring

C 07 C    39/28                   .    .    .    .    met één chlooratoom als het halogeen

C 07 C    39/30                   .    .    .    .    met twee chlooratomen als het halogeen

C 07 C    39/32                   .    .    .    .    met drie chlooratomen als het halogeen

C 07 C    39/34                   .    .    .    .    met vier chlooratomen als het halogeen

C 07 C    39/36                   .    .    .    .    Pentachloorfenol

C 07 C    39/367                  .    .    polycyclisch niet-gecondenseerd met alleen aromatische zesringen, bijv. gehalogeneerde poly(hydroxyfenyl)alkanen [3]

C 07 C    39/373                  .    .    met alle hydroxygroepen op niet-gecondenseerde ringen, met onverzadiging buiten de aromatische ringen [3]

C 07 C    39/38                   .    .    met tenminste één hydroxygroep op een gecondenseerd ringsysteem dat twee ringen bevat

C 07 C    39/40                   .    .    met tenminste één hydroxygroep op een gecondenseerd ringsysteem dat meer dan twee ringen bevat [3]

C 07 C    39/42                   .    .    met aromatische zesringen en andere ringen [3]

C 07 C    39/44                   .    .    Metaalderivaten van een hydroxygroep die is gebonden aan een koolstofatoom van een aromatische zesring [3]

 

C 07 C    41/00                   Bereiden van ethers; Bereiden van verbindingen met FIG.22 groepen, FIG.23 groepen of FIG.24 groepen [3]

C 07 C    41/01                   .    Bereiden van ethers [3]

C 07 C    41/02                   .    .    uit oxiranen [3]

C 07 C    41/03                   .    .    .    door het laten reageren van een oxiraanring met een hydroxygroep [3]

C 07 C    41/05                   .    .    door het adderen van verbindingen aan onverzadigde verbindingen [3]

C 07 C    41/06                   .    .    .    door het alleen adderen van organische verbindingen [3]

C 07 C    41/08                   .    .    .    .    aan driedubbele koolstof-koolstofbindingen [3]

C 07 C    41/09                   .    .    door het dehydrateren van verbindingen die hydroxygroepen bevatten [3]

C 07 C    41/14                   .    .    door het uitwisselen van organische delen aan de etherzuurstof met andere organische delen, bijv. ometheren [3]

C 07 C    41/16                   .    .    door het reageren van esters van anorganische of organische zuren met hydroxygroepen of zuurstof-metaalgroepen [3]

C 07 C    41/18                   .    .    door reacties zonder vorming van ether-zuurstofbindingen [3]

C 07 C    41/20                   .    .    .    door het hydrogeneren van dubbele of driedubbele koolstof-koolstofbindingen [3]

C 07 C    41/22                   .    .    .    door het inbrengen van halogenen; door het substitueren van halogeenatomen door andere halogeenatomen [3]

C 07 C    41/24                   .    .    .    door het elimineren van halogeen, bijv. eliminatie van HCl [3]

C 07 C    41/26                   .    .    .    door het inbrengen van hydroxygroepen of zuurstof-metaalgroepen [3]

C 07 C    41/28                   .    .    .    uit acetalen, bijv. dealcoholyseren [3]

C 07 C    41/30                   .    .    .    door het vergroten van het aantal koolstofatomen, bijv. oligomeriseren [3]

C 07 C    41/32                   .    .    door isomeriseren [3]

C 07 C    41/34                   .    .    Scheiden; Zuiveren; Stabiliseren; Gebruik van additieven [3]

C 07 C    41/36                   .    .    .    door een vastestof-vloeistofbehandeling; door chemisorptie [3]

C 07 C    41/38                   .    .    .    door een vloeistof-vloeistofbehandeling [3]

C 07 C    41/40                   .    .    .    door het veranderen van de fysische aggregaatstoestand, bijv. kristalliseren [3]

C 07 C    41/42                   .    .    .    .    door destilleren [3]

C 07 C    41/44                   .    .    .    door een behandeling die leidt tot een chemische modificatie (door chemisorptie C07C 41/36) [3]

C 07 C    41/46                   .    .    .    Gebruik van additieven, bijv. voor stabilisatie [3]

C 07 C    41/48                   .    Bereiden van verbindingen met FIG.22 groepen [3]

C 07 C    41/50                   .    .    door reacties waarbij FIG.22 groepen wordt geproduceerd [3]

C 07 C    41/52                   .    .    .    door het substitueren van alleen halogeen [3]

C 07 C    41/54                   .    .    .    door het adderen van verbindingen aan onverzadigde koolstof-koolstofbindingen [3]

C 07 C    41/56                   .    .    .    door het condenseren van aldehyden, paraformaldehyde of ketonen [3]

C 07 C    41/58                   .    .    Scheiden; Zuiveren; Stabiliseren; Gebruik van additieven [3]

C 07 C    41/60                   .    Bereiden van verbindingen met FIG.23 groepen of FIG.24 groepen [3] 

C 07 C    43/00                   Ethers; Verbindingen met FIG.22 groepen, FIG.23 groepen of FIG.24 groepen

C 07 C    43/02                   .    Ethers

C 07 C    43/03                   .    .    met alle ether-zuurstofatomen gebonden aan acyclische koolstofatomen [3]

C 07 C    43/04                   .    .    .    Verzadigde ethers [3]

C 07 C    43/06                   .    .    .    .    Diethylether [3]

C 07 C    43/10                   .    .    .    .    van polyhydroxyverbindingen [3]

C 07 C    43/11                   .    .    .    .    .    Polyethers die –O–(C–C–O–)n eenheden bevatten met 2<=n<=10 [2,3]

C 07 C    43/115                  .    .    .    .    met carbocyclische ringen [3]

C 07 C    43/12                   .    .    .    .    met halogeen [3]

C 07 C    43/13                   .    .    .    .    met hydroxygroepen of zuurstof-metaalgroepen (C07C 43/11 heeft voorrang) [3]

C 07 C    43/14                   .    .    .    Onverzadigde ethers [3]

C 07 C    43/15                   .    .    .    .    met alleen niet-aromatische dubbele koolstof-koolstofbindingen [3]

C 07 C    43/16                   .    .    .    .    .    Vinylethers [3]

C 07 C    43/162                  .    .    .    .    met andere ringen dan aromatische zesringen [3]

C 07 C    43/164                  .    .    .    .    met aromatische zesringen [3]

C 07 C    43/166                  .    .    .    .    .    met onverzadiging buiten de aromatische ringen [3]

C 07 C    43/168                  .    .    .    .    .    met aromatische zesringen en andere ringen [3]

C 07 C    43/17                   .    .    .    .    met halogeen [2,3]

C 07 C    43/172                  .    .    .    .    .    met andere ringen dan aromatische zesringen [3]

C 07 C    43/174                  .    .    .    .    .    met aromatische zesringen [3]

C 07 C    43/176                  .    .    .    .    .    .    met onverzadiging buiten de aromatische ringen [3]

C 07 C    43/178                  .    .    .    .    met hydroxygroepen of zuurstof-metaalgroepen [3]

C 07 C    43/18                   .    .    met een ether-zuurstofatoom dat is gebonden aan een koolstofatoom van een andere ring dan een aromatische zesring

C 07 C    43/184                  .    .    .    aan een koolstofatoom van een niet-gecondenseerde ring [3]

C 07 C    43/188                  .    .    .    Onverzadigde ethers [3]

C 07 C    43/192                  .    .    .    met halogeen [3]

C 07 C    43/196                  .    .    .    met hydroxygroepen of zuurstof-metaalgroepen [3]

C 07 C    43/20                   .    .    met een ether-zuurstofatoom dat is gebonden aan een koolstofatoom van een aromatische zesring

C 07 C    43/205                  .    .    .    waarbij de aromatische ring een niet-gecondenseerde ring is [3]

C 07 C    43/21                   .    .    .    met andere ringen dan aromatische zesringen [3]

C 07 C    43/215                  .    .    .    met onverzadiging buiten de aromatische zesringen [3]

C 07 C    43/225                  .    .    .    met halogeen [3]

C 07 C    43/23                   .    .    .    met hydroxygroepen of zuurstof-metaalgroepen [3]

C 07 C    43/235                  .    .    met een ether-zuurstofatoom dat is gebonden aan een koolstofatoom van een aromatische zesring en aan een koolstofatoom van een andere ring dan een aromatische zesring [3]

C 07 C    43/243                  .    .    .    met onverzadiging buiten de aromatische zesringen [3]

C 07 C    43/247                  .    .    .    met halogeen [3]

C 07 C    43/253                  .    .    .    met hydroxygroepen of zuurstof-metaalgroepen [3]

C 07 C    43/257                  .    .    met een ether-zuurstofatoom dat is gebonden aan koolstofatomen die horen bij aromatische zesringen [3]

C 07 C    43/263                  .    .    .    waarbij de aromatische zesringen niet-gecondenseerd zijn [3]

C 07 C    43/267                  .    .    .    met andere ringen [3]

C 07 C    43/275                  .    .    .    met alle ether-zuurstofatomen gebonden aan koolstofatomen van aromatische zesringen [3]

C 07 C    43/285                  .    .    .    met onverzadiging buiten de aromatische zesringen [3]

C 07 C    43/29                   .    .    .    met halogeen [3]

C 07 C    43/295                  .    .    .    met hydroxygroepen of zuurstof-metaalgroepen [3]

C 07 C    43/30                   .    Verbindingen met FIG.22 groepen

 

              Aantekening

 

              In deze groep is het acetaalkoolstofatoom het koolstof van de FIG.22 groep. [3]

 

C 07 C    43/303                  .    .    met acetaalkoolstofatomen die zijn gebonden aan acyclische koolstofatomen [3]

C 07 C    43/305                  .    .    met acetaalkoolstofatomen als ringatomen of gebonden aan koolstofatomen van andere ringen dan aromatische zesringen [3]

C 07 C    43/307                  .    .    met acetaalkoolstofatomen die zijn gebonden aan koolstofatomen van aromatische zesringen [3]

C 07 C    43/313                  .    .    met halogeen [3]

C 07 C    43/315                  .    .    met zuurstofatomen die enkel gebonden zijn aan andere koolstofatomen dan acetaalkoolstofatomen [3]

C 07 C    43/317                  .    .    met FIG.25 groepen, waarbij X waterstof of een metaal is [3]

C 07 C    43/32                   .    Verbindingen met FIG.23 groepen of FIG.24 groepen

 

C 07 C    45/00                   Bereiden van verbindingen met >C=O groepen die alleen zijn gebonden aan koolstofatomen of waterstofatomen; Bereiden van chelaten van dergelijke verbindingen [2]

C 07 C    45/26                   .    door het hydrateren van driedubbele koolstof-koolstofbindingen [3]

C 07 C    45/27                   .    door oxideren [3,9]

C 07 C    45/28                   .    .    van –CHx groepen [3]

C 07 C    45/29                   .    .    van hydroxygroepen [3]

C 07 C    45/30                   .    .    met halogeenhoudende verbindingen, bijv. hypohalogeneren [3]

C 07 C    45/31                   .    .    met verbindingen die kwikatomen bevatten die ter plaatse kunnen zijn geregenereerd, bijv. door zuurstof [3]

C 07 C    45/32                   .    .    met moleculaire zuurstof [3]

C 07 C    45/33                   .    .    .    van –CHx groepen [3]

C 07 C    45/34                   .    .    .    .    in onverzadigde verbindingen [3]

C 07 C    45/35                   .    .    .    .    .    in propeen of isobuteen [3]

C 07 C    45/36                   .    .    .    .    .    in verbindingen die aromatische zesringen bevatten [3]

C 07 C    45/37                   .    .    .    van functionele groepen aan >C=O groepen [3]

C 07 C    45/38                   .    .    .    .    in de vorm van een primaire hydroxygroep [3]

C 07 C    45/39                   .    .    .    .    in de vorm van een secundaire hydroxygroep [3]

C 07 C    45/40                   .    door oxideren met ozon; door ozonolyseren [3]

C 07 C    45/41                   .    door hydrogenolyseren of reduceren van carboxylgroepen of functionele derivaten daarvan [3]

C 07 C    45/42                   .    door hydrolyseren [3]

C 07 C    45/43                   .    .    van >CX2 groepen, waarbij X een halogeen is [3]

C 07 C    45/44                   .    door het reduceren en hydrolyseren van nitrilen [3]

C 07 C    45/45                   .    door condenseren [3]

C 07 C    45/46                   .    .    Friedel-Crafts-reacties [3]

C 07 C    45/47                   .    .    gebruikmakend van fosgeen [3]

C 07 C    45/48                   .    .    waarbij sprake is van decarboxyleren [3]

C 07 C    45/49                   .    door het reageren met koolmonoxide [3]

C 07 C    45/50                   .    .    door oxoreacties [3]

C 07 C    45/51                   .    door pyrolyseren, omleggen of ontleden [3]

C 07 C    45/52                   .    .    door dehydrateren en omleggen waarbij sprake is van twee hydroxygroepen in hetzelfde molecuul [3]

C 07 C    45/53                   .    .    van hydroperoxiden [3]

C 07 C    45/54                   .    .    van verbindingen die dubbel-gebonden zuurstofatomen bevatten, bijv. esters [3]

C 07 C    45/55                   .    .    van oligomere of polymere oxoverbindingen [3]

C 07 C    45/56                   .    uit heterocyclische verbindingen (C07C 45/55 heeft voorrang) [3]

C 07 C    45/57                   .    .    met zuurstof als het enige hetero-atoom [3]

C 07 C    45/58                   .    .    .    in drieringen [3]

C 07 C    45/59                   .    .    .    in vijfringen (uit ozoniden C07C 45/40) [3]

C 07 C    45/60                   .    .    .    in zesringen [3]

C 07 C    45/61                   .    door reacties waarbij geen sprake is van de vorming van >C=O groepen [3]

C 07 C    45/62                   .    .    door het hydrogeneren van dubbele of driedubbele koolstof-koolstofbindingen [3]

C 07 C    45/63                   .    .    door het inbrengen van halogenen; door het substitueren van halogeenatomen door andere halogeenatomen [3]

C 07 C    45/64                   .    .    door het inbrengen van functionele groepen die alleen enkel-gebonden zuurstof bevatten [3]

C 07 C    45/65                   .    .    door het afsplitsen van waterstofatomen of functionele groepen; door het hydrogenolyseren van functionele groepen [3]

C 07 C    45/66                   .    .    .    door dehydrateren [3]

C 07 C    45/67                   .    .    door isomeriseren; door het veranderen van de grootte van het koolstofskelet [3]

C 07 C    45/68                   .    .    .    door verhogen van het aantal koolstofatomen [3]

C 07 C    45/69                   .    .    .    .    door adderen aan dubbele of driedubbele koolstof-koolstofbindingen [3]

C 07 C    45/70                   .    .    .    .    door reageren met functionele groepen die alleen enkel-gebonden zuurstof bevatten [3]

C 07 C    45/71                   .    .    .    .    .    in de vorm van hydroxygroepen [3]

C 07 C    45/72                   .    .    .    .    door het reageren van verbindingen met >C=O groepen met dezelfde of andere verbindingen die >C=O groepen bevatten [3]

C 07 C    45/73                   .    .    .    .    .    gecombineerd met hydrogeneren [3]

C 07 C    45/74                   .    .    .    .    .    gecombineerd met dehydrateren [3]

C 07 C    45/75                   .    .    .    .    .    Reacties met formaldehyde [3]

C 07 C    45/76                   .    .    .    met behulp van ketenen [3]

C 07 C    45/77                   .    Bereiden van chelaten van aldehyden of ketonen [3]

C 07 C    45/78                   .    Scheiden; Zuiveren; Stabiliseren; Gebruik van additieven [3]

C 07 C    45/79                   .    .    door een vastestof-vloeistofbehandeling; door chemisorptie [3]

C 07 C    45/80                   .    .    door een vloeistof-vloeistofbehandeling [3]

C 07 C    45/81                   .    .    door het veranderen van de fysische aggregaatstoestand, bijv. kristalliseren [3]

C 07 C    45/82                   .    .    .    door destilleren [3]

C 07 C    45/83                   .    .    .    .    door extractieve destillatie [3]

C 07 C    45/84                   .    .    .    .    door azeotropische destillatie [3]

C 07 C    45/85                   .    .    door een behandeling die leidt tot een chemische modificatie [3,9]

C 07 C    45/86                   .    .    Gebruik van additieven, bijv. voor stabilisatie [3]

C 07 C    45/87                   .    Bereiden van ketenen of dimeerketenen [3,9]

C 07 C    45/88                   .    .    uit ketonen [3]

C 07 C    45/89                   .    .    uit carbonzuren, hun anhydriden, esters of haliden [3]

C 07 C    45/90                   .    .    Scheiden; Zuiveren; Stabiliseren; Gebruik van additieven [3]

 

C 07 C    46/00                   Bereiden van chinonen [3]

C 07 C    46/02                   .    door oxideren dat leidt tot chinoïde structuren [3]

C 07 C    46/04                   .    .    van niet gesubstitueerde koolstofatomen in aromatische zesringen [3]

C 07 C    46/06                   .    .    van tenminste één hydroxygroep op een aromatische zesring [3]

C 07 C    46/08                   .    .    .    met moleculaire zuurstof [3]

C 07 C    46/10                   .    Scheiden; Zuiveren; Stabiliseren; Gebruik van additieven [3] 

C 07 C    47/00                   Verbindingen met –CHO groepen

C 07 C    47/02                   .    Verzadigde verbindingen met –CHO groepen die zijn gebonden aan acyclische koolstofatomen of aan waterstof

C 07 C    47/04                   .    .    Formaldehyde

C 07 C    47/042                  .    .    .    Bereiden uit koolmonoxide [3]

C 07 C    47/045                  .    .    .    Bereiden door depolymeriseren [3]

C 07 C    47/048                  .    .    .    Bereiden door het oxideren van koolwaterstoffen [3]

C 07 C    47/052                  .    .    .    Bereiden door het oxideren van methanol [3]

C 07 C    47/055                  .    .    .    .    gebruikmakend van edele metalen of verbindingen daarvan als katalysator [3]

C 07 C    47/058                  .    .    .    Scheiden; Zuiveren; Stabiliseren; Gebruik van additieven [3]

C 07 C    47/06                   .    .    Acetaldehyde

C 07 C    47/07                   .    .    .    Bereiden door oxideren [3]

C 07 C    47/09                   .    .    .    Scheiden; Zuiveren; Stabiliseren; Gebruik van additieven [3]

C 07 C    47/105                  .    .    met ringen [3]

C 07 C    47/11                   .    .    .    monocyclisch [3]

C 07 C    47/115                  .    .    .    met gecondenseerde ringsystemen [3]

C 07 C    47/12                   .    .    met meer dan één –CHO groep

C 07 C    47/127                  .    .    .    Glyoxal [3]

C 07 C    47/133                  .    .    .    met ringen [3]

C 07 C    47/14                   .    .    met halogeen

C 07 C    47/16                   .    .    .    Trichlooracetaldehyde

C 07 C    47/17                   .    .    .    met ringen [3]

C 07 C    47/19                   .    .    met hydroxygroepen [2,3,9]

C 07 C    47/192                  .    .    .    met ringen [3]

C 07 C    47/195                  .    .    .    met halogeen [3]

C 07 C    47/198                  .    .    met ethergroepen, FIG.22 groepen, FIG.23 groepen of FIG.24 groepen [3]

C 07 C    47/20                   .    Onverzadigde verbindingen met –CHO groepen die zijn gebonden aan acyclische koolstofatomen

C 07 C    47/21                   .    .    met alleen dubbele koolstof-koolstofbindingen als onverzadiging [3]

C 07 C    47/22                   .    .    .    Acrylaldehyde; Methacrylaldehyde [3]

C 07 C    47/222                  .    .    met alleen driedubbele koolstof-koolstofbindingen als onverzadiging [3]

C 07 C    47/225                  .    .    met andere ringen dan aromatische zesringen [3]

C 07 C    47/228                  .    .    met aromatische zesringen, bijv. fenylacetaldehyde [3]

C 07 C    47/23                   .    .    .    polycyclisch [3]

C 07 C    47/232                  .    .    .    met onverzadiging buiten de aromatische ringen [3]

C 07 C    47/235                  .    .    met aromatische zesringen en andere ringen [3]

C 07 C    47/238                  .    .    .    met onverzadiging buiten de aromatische ringen [3]

C 07 C    47/24                   .    .    met halogeen

C 07 C    47/26                   .    .    met hydroxygroepen [3]

C 07 C    47/263                  .    .    .    acyclisch [3]

C 07 C    47/267                  .    .    .    met andere ringen dan aromatische zesringen [3]

C 07 C    47/27                   .    .    .    met aromatische zesringen [3]

C 07 C    47/273                  .    .    .    met halogeen [3]

C 07 C    47/277                  .    .    met ethergroepen, FIG.22 groepen, FIG.23 groepen of FIG.24 groepen [3]

C 07 C    47/28                   .    Verzadigde verbindingen met –CHO groepen die zijn gebonden aan koolstofatomen van andere ringen dan aromatische zesringen

C 07 C    47/293                  .    .    met een driering of vierring [3]

C 07 C    47/30                   .    .    met een vijfring

C 07 C    47/32                   .    .    met een zesring

C 07 C    47/33                   .    .    met een zevenring, achtring, negenring, tienring, elfring of twaalfring [3]

C 07 C    47/34                   .    .    polycyclisch

C 07 C    47/347                  .    .    .    met een –CHO groep op een gecondenseerd ringsysteem [3]

C 07 C    47/353                  .    .    met halogeen [3]

C 07 C    47/36                   .    .    met hydroxygroepen

C 07 C    47/37                   .    .    met ethergroepen, FIG.22 groepen, FIG.23 groepen of FIG.24 groepen [3]

C 07 C    47/38                   .    Onverzadigde verbindingen met –CHO groepen die zijn gebonden aan koolstofatomen van andere dan aromatische zesringen

C 07 C    47/395                  .    .    met een driering of vierring [3]

C 07 C    47/40                   .    .    meteen vijfring [3]

C 07 C    47/42                   .    .    met een zesring [3]

C 07 C    47/43                   .    .    met een zevenring, achtring, negenring, tienring, elfring of twaalfring [3]

C 07 C    47/44                   .    .    polycyclisch [3]

C 07 C    47/445                  .    .    .    met een gecondenseerd ringsysteem [3]

C 07 C    47/45                   .    .    met onverzadiging buiten de ringen [2]

C 07 C    47/453                  .    .    met aromatische zesringen [3]

C 07 C    47/457                  .    .    met halogeen [3]

C 07 C    47/46                   .    .    met hydroxygroepen

C 07 C    47/47                   .    .    met ethergroepen, FIG.22 groepen, FIG.23 groepen of FIG.24 groepen [3]

C 07 C    47/52                   .    Verbindingen met –CHO groepen die zijn gebonden aan koolstofatomen van aromatische zesringen

C 07 C    47/54                   .    .    Benzaldehyde

C 07 C    47/542                  .    .    Gealkyleerde benzaldehyden [3]

C 07 C    47/544                  .    .    Diformylbenzenen; Gealkyleerde derivaten daarvan [3]

C 07 C    47/546                  .    .    polycyclisch [3]

C 07 C    47/548                  .    .    met onverzadiging buiten de aromatische zesringen [3]

C 07 C    47/55                   .    .    met halogeen [2]

C 07 C    47/56                   .    .    met hydroxygroepen

C 07 C    47/565                  .    .    .    waarbij alle hydroxygroepen zijn gebonden aan de ring [3]

C 07 C    47/57                   .    .    .    polycyclisch [3]

C 07 C    47/575                  .    .    met ethergroepen, FIG.22 groepen, FIG.23 groepen of FIG.24 groepen [3]

C 07 C    47/58                   .    .    .    Vanillin

 

C 07 C    49/00                   Ketonen; Ketenen; Dimeerketenen; Ketonchelaten [9]

C 07 C    49/04                   .    Verzadigde verbindingen die ketogroepen bevatten die zijn gebonden aan acyclische koolstofatomen

C 07 C    49/08                   .    .    Aceton [3]

C 07 C    49/10                   .    .    Methylethylketon [3]

C 07 C    49/105                  .    .    met ringen [3]

C 07 C    49/11                   .    .    .    monocyclisch [3]

C 07 C    49/115                  .    .    .    met gecondenseerde ringsystemen [3]

C 07 C    49/12                   .    .    Ketonen met meer dan één ketogroep

C 07 C    49/14                   .    .    .    Acetylaceton, d.w.z. 2,4-pentaandion

C 07 C    49/15                   .    .    .    met ringen [3]

C 07 C    49/16                   .    .    met halogeen

C 07 C    49/163                  .    .    .    met ringen [3]

C 07 C    49/167                  .    .    .    met alleen fluor als halogeen [3]

C 07 C    49/17                   .    .    met hydroxygroepen [2,9]

C 07 C    49/172                  .    .    .    met ringen [3]

C 07 C    49/173                  .    .    .    met halogeen [3]

C 07 C    49/175                  .    .    met ethergroepen, FIG.22 groepen, FIG.23 groepen of FIG.24 groepen [2,3]

C 07 C    49/185                  .    .    met –CHO groepen [3]

C 07 C    49/20                   .    Onverzadigde verbindingen die ketogroepen bevatten die zijn gebonden aan acyclische koolstofatomen

C 07 C    49/203                  .    .    met alleen dubbele koolstof-koolstofbindingen als onverzadiging [3]

C 07 C    49/205                  .    .    .    Methylvinylketon [3]

C 07 C    49/207                  .    .    met alleen driedubbele koolstof-koolstofbindingen als onverzadiging [3]

C 07 C    49/21                   .    .    met andere ringen dan aromatische zesringen [3]

C 07 C    49/213                  .    .    met aromatische zesringen [3]

C 07 C    49/215                  .    .    .    polycyclisch [3]

C 07 C    49/217                  .    .    .    met onverzadiging buiten de aromatische ringen [3]

C 07 C    49/223                  .    .    .    .    polycyclisch [3]

C 07 C    49/225                  .    .    met aromatische zesringen en andere ringen [3]

C 07 C    49/227                  .    .    met halogeen [3]

C 07 C    49/23                   .    .    .    met andere ringen dan aromatische zesringen [3]

C 07 C    49/233                  .    .    .    met aromatische zesringen [3]

C 07 C    49/235                  .    .    .    .    met onverzadiging buiten de aromatische ringen [3]

C 07 C    49/237                  .    .    .    met aromatische zesringen en andere ringen [3]

C 07 C    49/24                   .    .    met hydroxygroepen

C 07 C    49/242                  .    .    .    met andere ringen dan aromatische zesringen [3]

C 07 C    49/245                  .    .    .    met aromatische zesringen [3]

C 07 C    49/248                  .    .    .    .    met onverzadiging buiten de aromatische ringen [3]

C 07 C    49/252                  .    .    .    met aromatische zesringen en andere ringen [3]

C 07 C    49/255                  .    .    met ethergroepen, FIG.22 groepen, FIG.23 groepen of FIG.24 groepen [3]

C 07 C    49/258                  .    .    met –CHO groepen [3]

C 07 C    49/29                   .    Verzadigde verbindingen met ketogroepen die zijn gebonden aan ringen [3]

C 07 C    49/293                  .    .    met een driering of vierring [3]

C 07 C    49/297                  .    .    met een vijfring [3]

C 07 C    49/303                  .    .    met een zesring [3]

C 07 C    49/307                  .    .    met een zevenring, achtring, negenring, tienring, elfring of twaalfring [3]

C 07 C    49/313                  .    .    polycyclisch [3]

C 07 C    49/317                  .    .    .    waarbij beide koolstofatomen zijn gebonden aan de ketogroep die hoort bij ringen [3]

C 07 C    49/323                  .    .    .    met ketogroepen die zijn gebonden aan gecondenseerde ringsystemen [3]

C 07 C    49/327                  .    .    met halogeen [3]

C 07 C    49/333                  .    .    .    polycyclisch [3]

C 07 C    49/337                  .    .    met hydroxygroepen [3]

C 07 C    49/345                  .    .    .    polycyclisch [3]

C 07 C    49/35                   .    .    met ethergroepen, FIG.22 groepen, FIG.23 groepen of FIG.24 groepen [3]

C 07 C    49/355                  .    .    met –CHO groepen [3]

C 07 C    49/385                  .    Verzadigde verbindingen die een ketogroep bevatten die deel uitmaakt van een ring [3]

C 07 C    49/39                   .    .    van een driering of vierring [3]

C 07 C    49/395                  .    .    van een vijfring [3]

C 07 C    49/403                  .    .    van een zesring [3]

C 07 C    49/407                  .    .    .    Menthonen [3]

C 07 C    49/413                  .    .    van een zevenring, achtring, negenring, tienring, elfring of twaalfring [3]

C 07 C    49/417                  .    .    polycyclisch [3]

C 07 C    49/423                  .    .    .    waarbij een ketogroep deel uitmaakt van een gecondenseerd ringsysteem [3]

C 07 C    49/427                  .    .    .    .    met twee ringen [3]

C 07 C    49/433                  .    .    .    .    .    waarbij het gecondenseerde ringsysteem zeven koolstofatomen bevat [3]

C 07 C    49/437                  .    .    .    .    .    .    Kamfer; Fenchon [3]

C 07 C    49/443                  .    .    .    .    .    waarbij het gecondenseerde ringsysteem acht of negen koolstofatomen bevat [3]

C 07 C    49/447                  .    .    .    .    .    waarbij het gecondenseerde ringsysteem tien koolstofatomen bevat [3]

C 07 C    49/453                  .    .    .    .    met drie ringen [3]

C 07 C    49/457                  .    .    met halogeen [3]

C 07 C    49/463                  .    .    .    waarbij een ketogroep deel uitmaakt van een zesring [3]

C 07 C    49/467                  .    .    .    polycyclisch [3]

C 07 C    49/473                  .    .    .    .    waarbij een ketogroep deel uitmaakt van een gecondenseerd ringsysteem [3]

C 07 C    49/477                  .    .    .    .    .    met twee ringen [3]

C 07 C    49/483                  .    .    .    .    .    met drie ringen [3]

C 07 C    49/487                  .    .    met hydroxygroepen [3]

C 07 C    49/493                  .    .    .    waarbij een ketogroep deel uitmaakt van een driering, vierring of vijfring [3]

C 07 C    49/497                  .    .    .    waarbij een ketogroep deel uitmaakt van een zesring [3]

C 07 C    49/503                  .    .    .    waarbij een ketogroep deel uitmaakt van een zevenring, achtring, negenring, tienring, elfring of twaalfring [3]

C 07 C    49/507                  .    .    .    polycyclisch [3]

C 07 C    49/513                  .    .    .    .    waarbij een ketogroep deel uitmaakt van een gecondenseerd ringsysteem [3]

C 07 C    49/517                  .    .    met ethergroepen, FIG.22 groepen, FIG.23 groepen of FIG.24 groepen [3]

C 07 C    49/523                  .    .    met –CHO groepen [3]

C 07 C    49/527                  .    Onverzadigde verbindingen die ketogroepen bevatten die zijn gebonden aan andere ringen dan aromatische zesringen [3]

C 07 C    49/533                  .    .    aan een driering of vierring [3]

C 07 C    49/537                  .    .    aan een vijfring [3]

C 07 C    49/543                  .    .    aan een zesring [3]

C 07 C    49/547                  .    .    aan een zevenring, achtring, negenring, tienring, elfring of twaalfring [3]

C 07 C    49/553                  .    .    polycyclisch [3]

C 07 C    49/557                  .    .    met onverzadiging buiten de ringen [3]

C 07 C    49/563                  .    .    met aromatische zesringen [3]

C 07 C    49/567                  .    .    met halogeen [3]

C 07 C    49/573                  .    .    met hydroxygroepen [3]

C 07 C    49/577                  .    .    met ethergroepen, FIG.22 groepen, FIG.23 groepen of FIG.24 groepen [3]

C 07 C    49/583                  .    .    met –CHO groepen [3]

C 07 C    49/587                  .    Onverzadigde verbindingen die een ketogroep bevatten die deel uitmaakt van een ring [3]

C 07 C    49/593                  .    .    van een driering of vierring [3]

C 07 C    49/597                  .    .    van een vijfring [3]

C 07 C    49/603                  .    .    van een zesring [3]

C 07 C    49/607                  .    .    van een zevenring, achtring, negenring, tienring, elfring of twaalfring [3]

C 07 C    49/613                  .    .    polycyclisch [3]

C 07 C    49/617                  .    .    .    waarbij een ketogroep deel uitmaakt van een gecondenseerd ringsysteem [3]

C 07 C    49/623                  .    .    .    .    met twee ringen [3]

C 07 C    49/627                  .    .    .    .    .    waarbij het gecondenseerde ringsysteem zeven koolstofatomen bevat [3]

C 07 C    49/633                  .    .    .    .    .    waarbij het gecondenseerde ringsysteem acht of negen koolstofatomen bevat [3]

C 07 C    49/637                  .    .    .    .    .    waarbij het gecondenseerde ringsysteem tien koolstofatomen bevat [3]

C 07 C    49/643                  .    .    .    .    met drie ringen [3]

C 07 C    49/647                  .    .    met onverzadiging buiten de ring [3]

C 07 C    49/653                  .    .    .    polycyclisch [3]

C 07 C    49/657                  .    .    met aromatische zesringen [3]

C 07 C    49/665                  .    .    .    waarbij een ketogroep deel uitmaakt van een gecondenseerd ringsysteem [3]

C 07 C    49/67                   .    .    .    .    met twee ringen, bijv. tetralonen [3]

C 07 C    49/675                  .    .    .    .    met drie ringen [3]

C 07 C    49/683                  .    .    .    met onverzadiging buiten de aromatische ringen [3]

C 07 C    49/687                  .    .    met halogeen [3]

C 07 C    49/693                  .    .    .    polycyclisch [3]

C 07 C    49/697                  .    .    .    met aromatische zesringen [3]

C 07 C    49/703                  .    .    met hydroxygroepen [3]

C 07 C    49/707                  .    .    .    waarbij een ketogroep deel uitmaakt van een driering, vierring of vijfring [3]

C 07 C    49/713                  .    .    .    waarbij een ketogroep deel uitmaakt van een zesring [3]

C 07 C    49/717                  .    .    .    waarbij een ketogroep deel uitmaakt van een zevenring, achtring, negenring, tienring, elfring of twaalfring [3]

C 07 C    49/723                  .    .    .    polycyclisch [3]

C 07 C    49/727                  .    .    .    .    waarbij een ketogroep deel uitmaakt van een gecondenseerd ringsysteem [3]

C 07 C    49/733                  .    .    .    .    .    met twee ringen [3]

C 07 C    49/737                  .    .    .    .    .    met drie ringen [3]

C 07 C    49/743                  .    .    .    met onverzadiging buiten de ringen, bijv. humulonen of lupulonen [3]

C 07 C    49/747                  .    .    .    met aromatische zesringen [3]

C 07 C    49/753                  .    .    met ethergroepen, FIG.22 groepen, FIG.23 groepen of FIG.24 groepen [3]

C 07 C    49/755                  .    .    .    waarbij een ketogroep deel uitmaakt van een gecondenseerd ringsysteem met twee of drie ringen, waarbij tenminste één ring een aromatische zesring is [3]

C 07 C    49/757                  .    .    met –CHO groepen [3]

C 07 C    49/76                   .    Ketonen die een ketogroep bevatten die is gebonden aan een aromatische zesring (verbindingen met een ketogroep die deel uitmaakt van een gecondenseerd ringsysteem en die gebonden is aan een aromatische zesring C07C 49/657 tot C07C 49/757)

C 07 C    49/78                   .    .    Acetofenon

C 07 C    49/782                  .    .    polycyclisch [3]

C 07 C    49/784                  .    .    .    met alle ketogroepen gebonden aan een niet-gecondenseerde ring [3]

C 07 C    49/786                  .    .    .    .    Benzofenon [3]

C 07 C    49/788                  .    .    .    met ketogroepen gebonden aan een gecondenseerd ringsysteem [3]

C 07 C    49/792                  .    .    .    met andere ringen dan aromatische zesringen [3]

C 07 C    49/794                  .    .    met onverzadiging buiten een aromatische ring [3]

C 07 C    49/796                  .    .    .    polycyclisch [3]

C 07 C    49/798                  .    .    .    met andere ringen dan aromatische zesringen [3]

C 07 C    49/80                   .    .    met halogeen

C 07 C    49/807                  .    .    .    waarbij alle halogeenatomen zijn gebonden aan de ring [3]

C 07 C    49/813                  .    .    .    polycyclisch [3]

C 07 C    49/82                   .    .    met hydroxygroepen [3]

C 07 C    49/825                  .    .    .    waarbij alle hydroxygroepen zijn gebonden aan de ring [3]

C 07 C    49/83                   .    .    .    polycyclisch [3]

C 07 C    49/835                  .    .    .    met onverzadiging buiten een aromatische ring [3]

C 07 C    49/84                   .    .    met ethergroepen, FIG.22 groepen, FIG.23 groepen of FIG.24 groepen [2,3]

C 07 C    49/86                   .    .    met –CHO groepen [3]

C 07 C    49/88                   .    Ketenen; Dimeerketenen [3]

C 07 C    49/90                   .    .    Keteen, d.w.z. C2H2O [3]

C 07 C    49/92                   .    Ketonchelaten [3]

 

C 07 C    50/00                   Chinonen (zie voor chinonmethiden onverzadigde ketonen met een ketogroep die deel uitmaakt van een ring) [3]

 

              Aantekening

 

              In deze groep worden chinhydronen geklasseerd in overeenstemming met hun chinondeel. [3]

 

C 07 C    50/02                   .    met een monocyclische chinoïde structuur [3]

C 07 C    50/04                   .    .    Benzochinonen, d.w.z. C6H4O2 [3]

C 07 C    50/06                   .    .    met onverzadiging buiten de chinoïde structuur [3]

C 07 C    50/08                   .    met een polycyclische niet-gecondenseerde chinoïde structuur [3]

C 07 C    50/10                   .    waarbij de chinoïde structuur deel uitmaakt van een gecondenseerd ringsysteem dat twee ringen bevat [3]

C 07 C    50/12                   .    .    Naftochinonen, d.w.z. C10H6O2 [3]

C 07 C    50/14                   .    .    met onverzadiging buiten het ringsysteem, bijv. vitamine-K1 [3]

C 07 C    50/16                   .    waarbij de chinoïde structuur deel uitmaakt van een gecondenseerd ringsysteem dat drie ringen bevat [3]

C 07 C    50/18                   .    .    Anthrachinonen, d.w.z. C14H8O2 [3]

C 07 C    50/20                   .    .    met onverzadiging buiten het ringsysteem [3]

C 07 C    50/22                   .    waarbij de chinoïde structuur deel uitmaakt van een gecondenseerd ringsysteem dat vier of meer ringen bevat [3]

C 07 C    50/24                   .    met halogeen [3]

C 07 C    50/26                   .    met groepen met zuurstofatomen die enkel-gebonden zijn aan koolstofatomen [3]

C 07 C    50/28                   .    .    met een monocyclische chinoïde structuur [3]

C 07 C    50/30                   .    .    met een polycyclische niet-gecondenseerde chinoïde structuur [3]

C 07 C    50/32                   .    .    waarbij de chinoïde structuur deel uitmaakt van een gecondenseerd ringsysteem met twee ringen [3]

C 07 C    50/34                   .    .    waarbij de chinoïde structuur deel uitmaakt van een gecondenseerd ringsysteem met drie ringen [3]

C 07 C    50/36                   .    .    waarbij de chinoïde structuur deel uitmaakt van een condenseerd ringsysteem met vier of meer ringen [3]

C 07 C    50/38                   .    met –CHO groepen of niet-chinoïde ketogroepen [3]

 

C 07 C    51/00                   Bereiden van carbonzuren of hun zouten, haliden of anhydriden [2,9]

C 07 C    51/02                   .    uit zouten van carbonzuren

C 07 C    51/04                   .    uit carbonzuurhaliden

C 07 C    51/06                   .    uit carbonzuuramiden

C 07 C    51/08                   .    uit nitrilen

C 07 C    51/083                  .    uit carbonzuuranhydriden [3]

C 07 C    51/087                  .    .    door hydrolyseren [3]

C 07 C    51/09                   .    uit carbonzuuresters of lactonen (verzepen van carbonzuuresters C07C 27/02)

C 07 C    51/093                  .    door het hydrolyseren van –CX3 groepen, waarbij X een halogeen is [3]

C 07 C    51/097                  .    uit of via nitro-gesubstitueerde organische verbindingen [3]

C 07 C    51/10                   .    door reageren met koolmonoxide

C 07 C    51/12                   .    .    op een zuurstofhoudende groep in organische verbindingen, bijv. alcoholen

C 07 C    51/14                   .    .    op een onverzadigde koolstof-koolstofbinding in organische verbindingen [3]

C 07 C    51/145                  .    .    met gelijktijdige oxidatie [3]

C 07 C    51/15                   .    door het reageren van organische verbindingen met kooldioxide, bijv. Kolbe-Schmitt-synthese [2]

C 07 C    51/16                   .    door oxideren (C07C 51/145 heeft voorrang) [3]

C 07 C    51/21                   .    .    met moleculaire zuurstof [3]

C 07 C    51/215                  .    .    .    van verzadigde hydrocarbylgroepen [3]

C 07 C    51/225                  .    .    .    .    van paraffinewas [3]

C 07 C    51/23                   .    .    .    van zuurstofhoudende groepen aan carboxylgroepen [3]

C 07 C    51/235                  .    .    .    .    van –CHO groepen of primaire alcoholgroepen [3]

C 07 C    51/245                  .    .    .    .    van ketogroepen of secundaire alcoholgroepen [3]

C 07 C    51/25                   .    .    .    van onverzadigde verbindingen die geen aromatische zesring bevatten [3]

C 07 C    51/255                  .    .    .    van verbindingen die aromatische zesringen bevatten zonder ringsplitsing [3]

C 07 C    51/265                  .    .    .    .    met alkylzijketens die zijn geoxideerd tot carboxylgroepen [3]

C 07 C    51/27                   .    .    met stikstofoxiden of stikstofhoudende anorganische zuren [3]

C 07 C    51/275                  .    .    .    van hydrocarbylgroepen [3]

C 07 C    51/285                  .    .    met peroxiverbindingen [3]

C 07 C    51/29                   .    .    met halogeenhoudende verbindingen die ter plaatse kunnen zijn gevormd [3]

C 07 C    51/295                  .    .    met een anorganische basis, bijv. door alkaliversmelting [3]

C 07 C    51/305                  .    .    met zwavel of zwavelhoudende verbindingen [3]

C 07 C    51/31                   .    .    van cyclische verbindingen met ringsplitsing [3]

C 07 C    51/34                   .    door het oxideren met ozon; door het hydrolyseren van ozoniden [3]

C 07 C    51/347                  .    door reacties waarbij geen sprake is van de vorming van carboxylgroepen [3]

C 07 C    51/353                  .    .    door isomeriseren; door het veranderen van de grootte van het koolstofskelet [3]

C 07 C    51/36                   .    .    door het hydrogeneren van onverzadigde koolstof-koolstofbindingen [3]

C 07 C    51/363                  .    .    door het inbrengen van halogenen; door het substitueren van halogeenatomen door andere halogeenatomen [3]

C 07 C    51/367                  .    .    door het inbrengen van functionele groepen die alleen enkel-gebonden zuurstof bevatten [3]

C 07 C    51/373                  .    .    door het inbrengen van functionele groepen die alleen dubbel-gebonden zuurstof bevatten [3]

C 07 C    51/377                  .    .    door het afsplitsen van waterstof of functionele groepen; door het hydrogenolyseren van functionele groepen [3]

C 07 C    51/38                   .    .    .    door decarboxyleren [3]

C 07 C    51/41                   .    Bereiden van zouten van carbonzuren door het omzetten van de zuren of hun zouten in zouten met hetzelfde carbonzuurdeel (bereiden van zeep C11D) [3]

C 07 C    51/42                   .    Scheiden; Zuiveren; Stabiliseren; Gebruik van additieven [3]

C 07 C    51/43                   .    .    door het veranderen van de fysische aggregaatstoestand, bijv. kristalliseren [3]

C 07 C    51/44                   .    .    .    door destilleren [3]

C 07 C    51/46                   .    .    .    .    door azeotropische destillatie [3]

C 07 C    51/47                   .    .    door een vastestof-vloeistofbehandeling; door chemisorptie [3]

C 07 C    51/48                   .    .    door een vloeistof-vloeistofbehandeling

C 07 C    51/487                  .    .    door een behandeling die leidt tot een chemische modificatie (door chemisorptie C07C 51/47) [3]

C 07 C    51/493                  .    .    .    waarbij carbonzuuresters worden gevormd [3]

C 07 C    51/50                   .    .    Gebruik van additieven, bijv. voor stabilisatie [3]

C 07 C    51/54                   .    Bereiden van carbonzuuranhydriden (door oxideren C07C 51/16)

C 07 C    51/56                   .    .    van organische zuren, hun zouten of hun esters

C 07 C    51/567                  .    .    door reacties waarbij geen sprake is van de carbonzuuranhydridegroep [3]

C 07 C    51/573                  .    .    Scheiden; Zuiveren; Stabiliseren; Gebruik van additieven [3]

C 07 C    51/58                   .    Bereiden van carbonzuurhaliden

C 07 C    51/60                   .    .    door het omzetten van carbonzuren of hun anhydriden in haliden met hetzelfde carbonzuurdeel [3]

C 07 C    51/62                   .    .    door reacties buiten de carbonzuurhalidegroep [3]

C 07 C    51/64                   .    .    Scheiden; Zuiveren; Stabiliseren; Gebruik van additieven [3]

 

C 07 C    53/00                   Verzadigde verbindingen met slechts één carboxylgroep die is gebonden aan een acyclisch koolstofatoom of waterstof

C 07 C    53/02                   .    Mierenzuur

C 07 C    53/04                   .    .    Bereiden uit koolmonoxide

C 07 C    53/06                   .    .    Zouten daarvan

C 07 C    53/08                   .    Azijnzuur [9]

C 07 C    53/10                   .    .    Zouten daarvan

C 07 C    53/12                   .    Azijnzuuranhydride (keteen C07C 49/90)

C 07 C    53/122                  .    Propionzuur [3]

C 07 C    53/124                  .    Zuren die vier koolstofatomen bevatten [3]

C 07 C    53/126                  .    Zuren die meer dan vier koolstofatomen bevatten [3]

C 07 C    53/128                  .    .    waarbij de carboxylgroep is gebonden aan een koolstofatoom dat is gebonden aan tenminste twee andere koolstofatomen, bijv. neo-zuren [3]

C 07 C    53/132                  .    met ringen [3]

C 07 C    53/134                  .    .    monocyclisch [3]

C 07 C    53/136                  .    .    met gecondenseerde ringsystemen [3]

C 07 C    53/138                  .    .    .    met een adamantaanringsysteem [3]

C 07 C    53/15                   .    met halogeen [3]

C 07 C    53/16                   .    .    Gehalogeneerde azijnzuren [3]

C 07 C    53/18                   .    .    .    met fluor [3]

C 07 C    53/19                   .    .    Zuren die drie of meer koolstofatomen bevatten [3]

C 07 C    53/21                   .    .    .    met fluor [3]

C 07 C    53/23                   .    .    met ringen [3]

C 07 C    53/38                   .    Acylhaliden [3]

C 07 C    53/40                   .    .    Acetylhaliden [3]

C 07 C    53/42                   .    .    van zuren die drie of meer koolstofatomen bevatten [3]

C 07 C    53/44                   .    .    met ringen [3]

C 07 C    53/46                   .    .    met halogeen buiten de kooloxyhalidegroep [3]

C 07 C    53/48                   .    .    .    Gehalogeneerde acetylhaliden [3]

C 07 C    53/50                   .    .    .    van zuren die drie of meer koolstofatomen bevatten [3]

 

C 07 C    55/00                   Verzadigde verbindingen met meer dan één carboxylgroep die zijn gebonden aan acyclische koolstofatomen [2,9]

C 07 C    55/02                   .    Dicarbonzuren

C 07 C    55/06                   .    .    Oxaalzuur

C 07 C    55/07                   .    .    .    Zouten daarvan [3]

C 07 C    55/08                   .    .    Malonzuur

C 07 C    55/10                   .    .    Barnsteenzuur

C 07 C    55/12                   .    .    Glutaarzuur

C 07 C    55/14                   .    .    Adipinezuur

C 07 C    55/16                   .    .    Pimelinezuur

C 07 C    55/18                   .    .    Azelaïnezuur

C 07 C    55/20                   .    .    Sebacinezuur

C 07 C    55/21                   .    .    Dicarbonzuren met twaalf koolstofatomen [3]

C 07 C    55/22                   .    Tricarbonzuren

C 07 C    55/24                   .    met meer dan drie carboxylgroepen

C 07 C    55/26                   .    met ringen [3]

C 07 C    55/28                   .    .    monocyclisch [3]

C 07 C    55/30                   .    .    met gecondenseerde ringsystemen [3]

C 07 C    55/32                   .    met halogeen [3]

C 07 C    55/34                   .    .    met ringen [3]

C 07 C    55/36                   .    Acylhaliden [3]

C 07 C    55/38                   .    .    met ringen [3]

C 07 C    55/40                   .    .    met halogeen buiten de kooloxyhalidegroep [3]

 

C 07 C    57/00                   Onverzadigde verbindingen met carboxylgroepen die zijn gebonden aan acyclische koolstofatomen [2,9]

C 07 C    57/02                   .    met alleen dubbele koolstof-koolstofbindingen als onverzadiging

C 07 C    57/03                   .    .    Monocarbonzuren [3]

C 07 C    57/04                   .    .    .    Acrylzuur; Methacrylzuur [3]

C 07 C    57/045                  .    .    .    .    Bereiden door oxideren in de vloeibare fase [3]

C 07 C    57/05                   .    .    .    .    Bereiden door oxideren in de gasvormige fase [3]

C 07 C    57/055                  .    .    .    .    .    uitgaande van onverzadigde aldehyden [3]

C 07 C    57/065                  .    .    .    .    Bereiden door het afsplitsen van H_X, waarbij X een halogeen, OR of NR2 is, en R een waterstofatoom of een koolwaterstofgroep is [3]

C 07 C    57/07                   .    .    .    .    Scheiden; Zuiveren; Stabiliseren; Gebruik van additieven [3]

C 07 C    57/075                  .    .    .    .    .    Gebruik van additieven, bijv. voor stabilisatie [3]

C 07 C    57/08                   .    .    .    Crotonzuur [3]

C 07 C    57/10                   .    .    .    Sorbinezuur [3]

C 07 C    57/12                   .    .    .    Carbonzuren met een rechte keten die achttien koolstofatomen bevatten [3]

C 07 C    57/13                   .    .    Dicarbonzuren [3]

C 07 C    57/145                  .    .    .    Maleïnezuur [3]

C 07 C    57/15                   .    .    .    Fumaarzuur [3]

C 07 C    57/155                  .    .    .    Citraconzuur [3]

C 07 C    57/16                   .    .    .    Muconzuur [3]

C 07 C    57/18                   .    met alleen driedubbele koolstof-koolstofbindingen als onverzadiging

C 07 C    57/20                   .    .    Propionzuur

C 07 C    57/22                   .    .    Acetyleendicarbonzuur

C 07 C    57/24                   .    .    Diacetyleendicarbonzuren of polyacetyleendicarbonzuren

C 07 C    57/26                   .    met andere ringen dan aromatische zesringen [3]

C 07 C    57/28                   .    .    met een adamantaanringsysteem [3]

C 07 C    57/30                   .    met aromatische zesringen [3]

C 07 C    57/32                   .    .    Fenylazijnzuur [3]

C 07 C    57/34                   .    .    met meer dan één carboxylgroep [3]

C 07 C    57/36                   .    .    .    Fenylmalonzuur [3]

C 07 C    57/38                   .    .    polycyclisch [3]

C 07 C    57/40                   .    .    .    met gecondenseerde ringsystemen [3]

C 07 C    57/42                   .    .    met onverzadiging buiten de ringen [3]

C 07 C    57/44                   .    .    .    Kaneelzuur [3]

C 07 C    57/46                   .    met aromatische zesringen en andere ringen, bijv. cyclohexylfenylazijnzuur [3]

C 07 C    57/48                   .    .    met onverzadiging buiten de aromatische ringen [3]

C 07 C    57/50                   .    .    met gecondenseerde ringsystemen [3]

C 07 C    57/52                   .    met halogeen [3]

C 07 C    57/54                   .    .    Gehalogeneerde acrylzuren of methacrylzuren [3]

C 07 C    57/56                   .    .    met andere ringen dan aromatische zesringen [3]

C 07 C    57/58                   .    .    met aromatische zesringen [3]

C 07 C    57/60                   .    .    .    met onverzadiging buiten de ringen [3]

C 07 C    57/62                   .    .    met aromatische zesringen en andere ringen [3]

C 07 C    57/64                   .    Acylhaliden [3]

C 07 C    57/66                   .    .    met alleen dubbele koolstof-koolstofbindingen als onverzadiging [3]

C 07 C    57/68                   .    .    met alleen driedubbele koolstof-koolstofbindingen als onverzadiging [3]

C 07 C    57/70                   .    .    met andere ringen dan aromatische zesringen [3]

C 07 C    57/72                   .    .    met aromatische zesringen [3]

C 07 C    57/74                   .    .    met aromatische zesringen en andere ringen [3]

C 07 C    57/76                   .    .    met halogeen buiten de kooloxyhalidegroepen [3]

 

C 07 C    59/00                   Verbindingen met carboxylgroepen die zijn gebonden aan acyclische koolstofatomen en, die –OH groepen, zuurstof-metaalgroepen, –CHO groepen, ketogroepen, ethergroepen, FIG.22 groepen, FIG.23 groepen, FIG.24 groepen en/of FIG.25 groepen bevatten [2,9]

C 07 C    59/01                   .    Verzadigde verbindingen met slechts één carboxylgroep, die hydroxygroepen of zuurstof-metaalgroepen bevatten [3]

C 07 C    59/06                   .    .    Glycolzuur [3]

C 07 C    59/08                   .    .    Melkzuur [3]

C 07 C    59/10                   .    .    Polyhydroxycarbonzuren

C 07 C    59/105                  .    .    .    met vijf of meer koolstofatomen, bijv. aldonzuren [3]

C 07 C    59/11                   .    .    met ringen [3]

C 07 C    59/115                  .    .    met halogeen [3]

C 07 C    59/125                  .    Verzadigde verbindingen met slechts één carboxylgroep, die ethergroepen, FIG.22 groepen, FIG.23 groepen of FIG.24 groepen bevatten [3]

C 07 C    59/13                   .    .    met ringen [3]

C 07 C    59/135                  .    .    met halogeen [3]

C 07 C    59/147                  .    Verzadigde verbindingen met slechts één carboxylgroep, die –CHO groepen bevatten [3]

C 07 C    59/153                  .    .    Glyoxaalzuur [3]

C 07 C    59/185                  .    Verzadigde verbindingen met slechts één carboxylgroep, die ketogroepen bevatten [3]

C 07 C    59/19                   .    .    Pyro-druivenzuur [3]

C 07 C    59/195                  .    .    Aceto-azijnzuur [3]

C 07 C    59/205                  .    .    met ringen [3]

C 07 C    59/21                   .    .    met halogeen [3]

C 07 C    59/215                  .    .    met enkel-gebonden zuurstofhoudende groepen [3]

C 07 C    59/225                  .    .    met –CHO groepen [3]

C 07 C    59/235                  .    Verzadigde verbindingen met meer dan één carboxylgroep [3]

C 07 C    59/245                  .    .    met hydroxygroepen of zuurstof-metaalgroepen [3]

C 07 C    59/255                  .    .    .    Wijnsteenzuur [3]

C 07 C    59/265                  .    .    .    Citroenzuur [3]

C 07 C    59/285                  .    .    .    Polyhydroxydicarbonzuren met vijf of meer koolstofatomen, bijv. saccharinezuren [3]

C 07 C    59/29                   .    .    .    met ringen [3]

C 07 C    59/295                  .    .    .    met halogeen [3]

C 07 C    59/305                  .    .    met ethergroepen, FIG.22 groepen, FIG.23 groepen of FIG.24 groepen [3]

C 07 C    59/31                   .    .    .    met ringen [3]

C 07 C    59/315                  .    .    .    met halogeen [3]

C 07 C    59/325                  .    .    met –CHO groepen [3]

C 07 C    59/347                  .    .    met ketogroepen [3]

C 07 C    59/353                  .    .    .    met ringen [3]

C 07 C    59/40                   .    Onverzadigde verbindingen [3]

C 07 C    59/42                   .    .    met hydroxygroepen of zuurstof-metaalgroepen [3]

C 07 C    59/44                   .    .    .    Ricinolzuur [3]

C 07 C    59/46                   .    .    .    met andere ringen dan aromatische zesringen [3]

C 07 C    59/48                   .    .    .    met aromatische zesringen [3]

C 07 C    59/50                   .    .    .    .    Amandelzuur [3]

C 07 C    59/52                   .    .    .    waarbij een hydroxygroep of een zuurstof-metaalgroep is gebonden aan een koolstofatoom van een aromatische zesring [3]

C 07 C    59/54                   .    .    .    met aromatische zesringen en andere ringen [3]

C 07 C    59/56                   .    .    .    met halogeen [3]

C 07 C    59/58                   .    .    met ethergroepen, FIG.22 groepen, FIG.23 groepen of FIG.24 groepen [3]

C 07 C    59/60                   .    .    .    waarbij de niet-carboxylgroep van de ether onverzadigd is [3]

C 07 C    59/62                   .    .    .    met andere ringen dan aromatische zesringen [3]

C 07 C    59/64                   .    .    .    met aromatische zesringen [3]

C 07 C    59/66                   .    .    .    .    waarbij de niet-carboxylgroep van de ether aromatische zesringen bevat [3]

C 07 C    59/68                   .    .    .    .    .    waarbij het zuurstofatoom van de ethergroep is gebonden aan een niet-gecondenseerde aromatische zesring [3]

C 07 C    59/70                   .    .    .    .    .    .    Ethers van hydroxyazijnzuur [3]

C 07 C    59/72                   .    .    .    met aromatische zesringen en andere ringen [3]

C 07 C    59/74                   .    .    met –CHO groepen [3]

C 07 C    59/76                   .    .    met ketogroepen [3]

C 07 C    59/80                   .    .    .    met andere ringen dan aromatische zesringen [3]

C 07 C    59/82                   .    .    .    .    waarbij de ketogroep deel uitmaakt van een ring [3]

C 07 C    59/84                   .    .    .    met aromatische zesringen [3]

C 07 C    59/86                   .    .    .    met aromatische zesringen en andere ringen [3]

C 07 C    59/88                   .    .    .    met halogeen [3]

C 07 C    59/90                   .    .    .    met enkel-gebonden zuurstofhoudende groepen [3]

C 07 C    59/92                   .    .    .    met –CHO groepen [3]

 

C 07 C    61/00                   Verbindingen met carboxylgroepen die zijn gebonden aan koolstofatomen van andere ringen dan aromatische zesringen [9]

C 07 C    61/04                   .    Verzadigde verbindingen met een carboxylgroep die is gebonden aan een driering of vierring [3]

C 07 C    61/06                   .    Verzadigde verbindingen met een carboxylgroep die is gebonden aan een vijfring [3]

C 07 C    61/08                   .    Verzadigde verbindingen met een carboxylgroep die is gebonden aan een zesring [3]

C 07 C    61/09                   .    .    Volledig gehydrogeneerde benzeendicarbonzuren [2,3]

C 07 C    61/10                   .    Verzadigde verbindingen met een carboxylgroep die is gebonden aan een zevenring, achtring, negenring, tienring, elfring of twaalfring [3]

C 07 C    61/12                   .    Verzadigde polycyclische verbindingen [3]

C 07 C    61/125                  .    .    met een carboxylgroep die is gebonden aan een gecondenseerd ringsysteem [3]

C 07 C    61/13                   .    .    .    met twee ringen [3]

C 07 C    61/135                  .    .    .    met drie ringen [3]

C 07 C    61/15                   .    Verzadigde verbindingen met halogeen [3]

C 07 C    61/16                   .    Onverzadigde verbindingen [3]

C 07 C    61/20                   .    .    met een carboxylgroep die is gebonden aan een vijfring [3]

C 07 C    61/22                   .    .    met een carboxylgroep die is gebonden aan een zesring [3]

C 07 C    61/24                   .    .    .    Gedeeltelijk gehydrogeneerde benzeendicarbonzuren [3]

C 07 C    61/26                   .    .    met een carboxylgroep die is gebonden aan een zevenring, achtring, negenring, tienring, elfring of twaalfring [3]

C 07 C    61/28                   .    .    polycyclisch [3]

C 07 C    61/29                   .    .    .    met een carboxylgroep die is gebonden aan een gecondenseerd ringsysteem [3]

C 07 C    61/35                   .    .    met onverzadiging buiten de ringen [3]

C 07 C    61/37                   .    .    .    Chrysanthemumic zuur [3]

C 07 C    61/39                   .    .    met aromatische zesringen [3]

C 07 C    61/40                   .    .    met halogeen [3]

 

C 07 C    62/00                   Verbindingen met carboxylgroepen die zijn gebonden aan koolstofatomen van andere ringen dan aromatische zesringen, en die –OH-groepen, zuurstof-metaalgroepen, –CHO groepen, ketogroepen, ethergroepen, FIG.22 groepen, FIG.23 groepen, FIG.24 groepen en/of FIG.25 groepen bevatten [3,9]

C 07 C    62/02                   .    Verzadigde verbindingen met hydroxygroepen of zuurstof-metaalgroepen [3]

C 07 C    62/04                   .    .    met een zesring [3]

C 07 C    62/06                   .    .    polycyclisch [3]

C 07 C    62/08                   .    Verzadigde verbindingen met ethergroepen, FIG.22 groepen, FIG.23 groepen of FIG.24 groepen [3]

C 07 C    62/10                   .    .    met een zesring [3]

C 07 C    62/12                   .    .    polycyclisch [3]

C 07 C    62/14                   .    .    .    met een carboxylgroep op een gecondenseerd ringsysteem [3]

C 07 C    62/16                   .    Verzadigde verbindingen die –CHO groepen bevatten [3]

C 07 C    62/18                   .    Verzadigde verbindingen die ketogroepen bevatten [3]

C 07 C    62/20                   .    .    met een zesring [3]

C 07 C    62/22                   .    .    polycyclisch [3]

C 07 C    62/24                   .    .    waarbij de ketogroep deel uitmaakt van een ring [3]

C 07 C    62/26                   .    .    met enkel-gebonden zuurstofhoudende groepen [3]

C 07 C    62/28                   .    .    met –CHO groepen [3]

C 07 C    62/30                   .    Onverzadigde verbindingen [3]

C 07 C    62/32                   .    .    met hydroxygroepen of zuurstof-metaalgroepen [3]

C 07 C    62/34                   .    .    met ethergroepen, FIG.22 groepen, FIG.23 groepen of FIG.24 groepen [3]

C 07 C    62/36                   .    .    met –CHO groepen [3]

C 07 C    62/38                   .    .    met ketogroepen [3]

 

C 07 C    63/00                   Verbindingen met carboxylgroepen die zijn gebonden aan koolstofatomen van aromatische zesringen [2,9]

C 07 C    63/04                   .    Monocyclische monocarbonzuren

C 07 C    63/06                   .    .    Benzoëzuur

C 07 C    63/08                   .    .    .    Zouten daarvan

C 07 C    63/10                   .    .    .    Haliden daarvan

C 07 C    63/14                   .    Monocyclische dicarbonzuren

C 07 C    63/15                   .    .    waarbij alle carboxylgroepen zijn gebonden aan koolstofatomen van de aromatische zesring [3]

C 07 C    63/16                   .    .    .    1,2-Benzeendicarbonzuur [3]

C 07 C    63/20                   .    .    .    .    Zouten daarvan [3]

C 07 C    63/22                   .    .    .    .    Haliden daarvan [3]

C 07 C    63/24                   .    .    .    1,3-Benzeendicarbonzuur [3]

C 07 C    63/26                   .    .    .    1,4-Benzeendicarbonzuur [3]

C 07 C    63/28                   .    .    .    .    Zouten daarvan [3]

C 07 C    63/30                   .    .    .    .    Haliden daarvan [3]

C 07 C    63/307                  .    Monocyclische tricarbonzuren [3]

C 07 C    63/313                  .    Monocyclische zuren die meer dan drie carboxylgroepen bevatten [3]

C 07 C    63/33                   .    Polycyclische zuren [2,3]

C 07 C    63/331                  .    .    met alle carboxylgroepen gebonden aan niet-gecondenseerde ringen [3]

C 07 C    63/333                  .    .    .    4,4'-Difenyldicarbonzuren [2,3]

C 07 C    63/337                  .    .    met carboxylgroepen gebonden aan gecondenseerde ringsystemen [2,3]

C 07 C    63/34                   .    .    .    met twee ringen [3]

C 07 C    63/36                   .    .    .    .    met één carboxylgroep [3]

C 07 C    63/38                   .    .    .    .    met twee carboxylgroepen die beide zijn gebonden aan koolstofatomen van het gecondenseerde ringsysteem [3]

C 07 C    63/40                   .    .    .    .    met drie of meer carboxylgroepen die alle zijn gebonden aan koolstofatomen van het gecondenseerde ringsysteem [3]

C 07 C    63/42                   .    .    .    met drie of meer ringen [3]

C 07 C    63/44                   .    .    .    .    met één carboxylgroep [3]

C 07 C    63/46                   .    .    .    .    met twee carboxylgroepen die beide zijn gebonden aan koolstofatomen van het gecondenseerde ringsysteem [3]

C 07 C    63/48                   .    .    .    .    met drie of meer carboxylgroepen die alle zijn gebonden aan koolstofatomen van het gecondenseerde ringsysteem [3]

C 07 C    63/49                   .    .    met andere ringen dan aromatische zesringen [3]

C 07 C    63/64                   .    Monocyclische zuren met onverzadiging buiten de aromatische ring [3]

C 07 C    63/66                   .    Polycyclische zuren met onverzadiging buiten de aromatische ringen [3]

C 07 C    63/68                   .    met halogeen [3]

C 07 C    63/70                   .    .    Monocarbonzuren [3]

C 07 C    63/72                   .    .    Polycyclische zuren [3]

C 07 C    63/74                   .    .    met onverzadiging buiten de aromatische ringen [3]

 

C 07 C    65/00                   Verbindingen met carboxylgroepen die zijn gebonden aan koolstoftomen van aromatische zesringen, en die –OH groepen, zuurstof-metaalgroepen, –CHO groepen, ketogroepen, ethergroepen, FIG.22 groepen, FIG.23 groepen, FIG.24 groepen en/of FIG.25 groepen bevatten [9]

C 07 C    65/01                   .    met hydroxygroepen of zuurstof-metaalgroepen [3]

C 07 C    65/03                   .    .    monocyclisch en met alle hydroxygroepen of zuurstof-metaalgroepen gebonden aan de ring [3]

C 07 C    65/05                   .    .    .    o-Hydroxycarbonzuren [3]

C 07 C    65/10                   .    .    .    .    Salicylzuur [3]

C 07 C    65/105                  .    .    polycyclisch [3]

C 07 C    65/11                   .    .    .    met carboxylgroepen op een gecondenseerd ringsysteem dat twee ringen bevat [3]

C 07 C    65/15                   .    .    .    met carboxylgroepen op een gecondenseerd ringsysteem dat meer dan twee ringen bevat [3]

C 07 C    65/17                   .    .    met andere ringen dan aromatische zesringen [3]

C 07 C    65/19                   .    .    met onverzadiging buiten de aromatische ring [3]

C 07 C    65/21                   .    met ethergroepen, FIG.22 groepen, FIG.23 groepen of FIG.24 groepen [3]

C 07 C    65/24                   .    .    polycyclisch [3]

C 07 C    65/26                   .    .    .    met andere ringen dan aromatische zesringen [3]

C 07 C    65/28                   .    .    met onverzadiging buiten de aromatische ringen [3]

C 07 C    65/30                   .    met –CHO groepen [3]

C 07 C    65/32                   .    met ketogroepen [3]

C 07 C    65/34                   .    .    polycyclisch [3]

C 07 C    65/36                   .    .    .    met andere ringen dan aromatische zesringen [3]

C 07 C    65/38                   .    .    met onverzadiging buiten de aromatische ringen [3]

C 07 C    65/40                   .    .    met enkel-gebonden zuurstofhoudende groepen [3]

C 07 C    65/42                   .    .    met –CHO groepen [3]

 

C 07 C    66/00                   Chinoncarbonzuren [2,9]

C 07 C    66/02                   .    Anthrachinoncarbonzuren [2]

C 07 C    67/00                   Bereiden van carbonzuuresters

 

              Aantekening

 

              In deze groep worden lactonen die worden gebruikt als reactieverbindingen, beschouwd als esters. [3]

 

C 07 C    67/02                   .    door het onderling reageren van estergroepen, d.w.z. omesteren

C 07 C    67/03                   .    door het laten reageren van een estergroep met een hydroxygroep [2]

C 07 C    67/035                  .    door het laten reageren van carbonzuren of symmetrische anhydriden met verzadigde koolwaterstoffen [3]

C 07 C    67/04                   .    door het laten reageren van carbonzuren of symmetrische anhydriden ter plaatse van onverzadigde koolstof-koolstofbindingen [2]

C 07 C    67/05                   .    .    met oxidatie [2,3]

C 07 C    67/055                  .    .    .    in aanwezigheid van metalen uit de platinagroep of hun verbindingen [3]

C 07 C    67/08                   .    door het laten reageren van carbonzuren of symmetrische anhydriden met de hydroxygroep of de zuurstof-metaalgroep van organische verbindingen [2]

C 07 C    67/10                   .    door het laten reageren van carbonzuren of symmetrische anhydriden met estergroepen of met een koolstof-halogeenbinding [2,9]

C 07 C    67/11                   .    .    in de vorm van anorganische estergroepen [3]

C 07 C    67/12                   .    uit asymmetrische anhydriden [2]

C 07 C    67/14                   .    uit carbonzuurhaliden [2]

C 07 C    67/16                   .    uit carbonzuren, esters of anhydriden waarin één zuurstofatoom is vervangen door een zwavelatoom, een seleenatoom of een telluuratoom [2]

C 07 C    67/18                   .    door het omzetten van een groep die stikstof bevat in een estergroep [2]

C 07 C    67/20                   .    .    uit amiden of lactamen [2]

C 07 C    67/22                   .    .    uit nitrilen [2]

C 07 C    67/24                   .    door het laten reageren van carbonzuren of derivaten daarvan met een koolstof-zuurstofetherbinding, bijv. acetaal of tetrahydrofuraan [2]

C 07 C    67/26                   .    .    met een oxiraanring [2]

C 07 C    67/27                   .    uit ortho-esters [3]

C 07 C    67/28                   .    door het modificeren van de hydroxylgroep van de ester, waarbij zo'n modificatie niet het inbrengen van een estergroep inhoudt [2]

C 07 C    67/283                  .    .    door het hydrogeneren van onverzadigde koolstof-koolstofbindingen [3]

C 07 C    67/287                  .    .    door het inbrengen van halogenen; door het substitueren van halogeenatomen door andere halogeenatomen [3]

C 07 C    67/29                   .    .    door het inbrengen van zuurstof-oudende functionele groepen [3]

C 07 C    67/293                  .    .    door isomeriseren; door het veranderen van de grootte van het koolstofskelet [3]

C 07 C    67/297                  .    .    door het afsplitsen van waterstof of functionele groepen; door het hydrogenolyseren van functionele groepen [3]

C 07 C    67/30                   .    door het modificeren van de zuurgroep van de ester, waarbij zo'n modificatie niet het inbrengen van een estergroep inhoudt [2]

C 07 C    67/303                  .    .    door het hydrogeneren van onverzadigde koolstof-koolstofbindingen [3]

C 07 C    67/307                  .    .    door het inbrengen van halogenen; door het substitueren van halogeenatomen door andere halogeenatomen [3]

C 07 C    67/31                   .    .    door het inbrengen van functionele groepen die alleen enkel-gebonden zuurstof bevat [3]

C 07 C    67/313                  .    .    door het inbrengen van dubbel-gebonden zuurstofhoudende functionele groepen, bijv. carboxylgroepen [3]

C 07 C    67/317                  .    .    door het afsplitsen van waterstof of functionele groepen; door het hydrogenolyseren van functionele groepen [3]

C 07 C    67/32                   .    .    .    Decarboxyleren [2,3]

C 07 C    67/327                  .    .    .    door het elimineren van functionele groepen die alleen enkel-gebonden zuurstof bevat [3]

C 07 C    67/333                  .    .    door isomeriseren; door het veranderen van de grootte van het koolstofskelet (inbrengen of elimineren van carboxylgroepen C07C 67/313 of C07C 67/32) [3]

C 07 C    67/34                   .    .    .    Migreren van FIG.26 groepen in het molecuul [2,3]

C 07 C    67/343                  .    .    .    door het verhogen van het aantal koolstofatomen [3]

C 07 C    67/347                  .    .    .    .    door adderen aan onverzadigde koolstof-koolstofbindingen [3]

C 07 C    67/36                   .    door het laten reageren met koolmonoxide of formiaten (C07C 67/02, C07C 67/03 en C07C 67/10 hebben voorrang) [2]

C 07 C    67/37                   .    .    door het laten reageren van ethers met koolmonoxide [2]

C 07 C    67/38                   .    .    door adderen aan een onverzadigde koolstof-koolstofbinding [2]

C 07 C    67/39                   .    door het oxideren van groepen die voorlopers zijn voor de zuurgroep van de ester [3]

C 07 C    67/40                   .    .    door het oxideren van primaire alcoholen [2,3]

C 07 C    67/42                   .    .    door het oxideren van secundaire alcoholen of ketonen [2,3]

C 07 C    67/44                   .    door het oxideren en reduceren van aldehyden, bijv. Tishchenko-reacties [2]

C 07 C    67/46                   .    uit ketenen of polyketenen [2]

C 07 C    67/465                  .    door oligomeriseren [3]

C 07 C    67/47                   .    door telomeriseren (macromoleculaire verbindingen C08) [3]

C 07 C    67/475                  .    door het afsplitsen van koolstof-koolstofbindingen en herverdelen, bijv. disproportioneren of migreren van FIG.27 groepen tussen verschillende moleculen [3]

C 07 C    67/48                   .    Scheiden; Zuiveren; Stabiliseren; Gebruik van additieven [2,3]

C 07 C    67/52                   .    .    door het veranderen van de fysische aggregaatstoestand, bijv. kristalliseren [3]

C 07 C    67/54                   .    .    .    door destilleren [3]

C 07 C    67/56                   .    .    door een vastestof-vloeistofbehandeling; door chemisorptie [3]

C 07 C    67/58                   .    .    door een vloeistof-vloeistofbehandeling [3]

C 07 C    67/60                   .    .    door een behandeling die leidt tot een chemische modificatie (door chemisorptie C07C 67/56) [3]

C 07 C    67/62                   .    .    Gebruik van additieven, bijv. voor stabilisatie [3]

 

C 07 C    68/00                   Bereiden van esters van koolzuren of halomierenzuren [2]

C 07 C    68/02                   .    uit fosgeen of haloformiaten [2]

C 07 C    68/04                   .    uit kooldioxide of anorganische carbonaten [2]

C 07 C    68/06                   .    uit organische carbonaten [2]

C 07 C    68/08                   .    Zuiveren; Scheiden; Stabiliseren [2]

 

C 07 C    69/00                   Carbonzuuresters; Esters van koolzuren of halomierenzuren [10]

 

              Aantekening

 

              De aandacht wordt gevestigd op Aantekening (4) volgende op de titel van deze subklasse. [5]

 

C 07 C    69/003                  .    Esters van verzadigde alcoholen waarvan de veresterde hydroxygroep is gebonden aan een acyclisch koolstofatoom [3]

C 07 C    69/007                  .    Esters van onverzadigde alcoholen waarvan de veresterde hydroxygroep is gebonden aan een acyclisch koolstofatoom [3]

C 07 C    69/01                   .    .    Vinylesters [3]

C 07 C    69/013                  .    Esters van alcoholen waarvan de veresterde hydroxygroep is gebonden aan een koolstofatoom van een andere dan een aromatische zesring [3]

C 07 C    69/017                  .    Esters van hydroxyverbindingen waarvan de veresterde hydroxygroep is gebonden aan een koolstofatoom van een aromatische zesring [3]

 

              Aantekening

 

              Esters met een variabel omschreven zuurgroep, d.w.z. vallend onder meer dan één van de groepen C07C 69/02, C07C 69/34, C07C 69/52, C07C 69/608, C07C 69/612, C07C 69/62, C07C 69/66, C07C 69/74, C07C 69/76, C07C 69/95 of C07C 69/96, vallen onder de groepen C07C 69/003 tot C07C 69/017 in overeenstemming met hun hydroxylgroep. [3]

 

C 07 C    69/02                   .    Esters van acyclische verzadigde monocarbonzuren waarvan de carboxylgroep is gebonden aan een acyclisch koolstofatoom of aan waterstof

C 07 C    69/025                  .    .    veresterd met onverzadigde alcoholen waarvan de veresterde hydroxygroep is gebonden aan een acyclisch koolstofatoom [3]

C 07 C    69/03                   .    .    veresterd met alcoholen waarvan de veresterde hydroxygroep is gebonden aan een koolstofatoom van een andere ring dan een aromatische zesring [3]

C 07 C    69/035                  .    .    veresterd met een hydroxyverbinding waarvan de veresterde hydroxygroep is gebonden aan een koolstofatoom van een aromatische zesring [3]

C 07 C    69/04                   .    .    Mierenzuuresters

C 07 C    69/06                   .    .    .    van monohydroxylverbindingen

C 07 C    69/07                   .    .    .    .    van onverzadigde alcoholen [2]

C 07 C    69/08                   .    .    .    van dihydroxylverbindingen

C 07 C    69/10                   .    .    .    van trihydroxylverbindingen

C 07 C    69/12                   .    .    Azijnzuuresters

C 07 C    69/14                   .    .    .    van monohydroxylverbindingen

C 07 C    69/145                  .    .    .    .    van onverzadigde alcoholen [2]

C 07 C    69/15                   .    .    .    .    .    Vinylacetaat [2]

C 07 C    69/155                  .    .    .    .    .    Allylacetaat [2]

C 07 C    69/157                  .    .    .    .    .    met aromatische zesringen [3]

C 07 C    69/16                   .    .    .    van dihydroxylverbindingen

C 07 C    69/18                   .    .    .    van trihydroxylverbindingen

C 07 C    69/21                   .    .    .    van hydroxyverbindingen met meer dan drie hydroxygroepen [2,9]

C 07 C    69/22                   .    .    met drie of meer koolstofatomen in de zuurgroep

C 07 C    69/24                   .    .    .    veresterd met monohydroxylverbindingen

C 07 C    69/26                   .    .    .    .    Synthetische was

C 07 C    69/28                   .    .    .    veresterd met dihydroxylverbindingen

C 07 C    69/30                   .    .    .    veresterd met trihydroxylverbindingen [9]

C 07 C    69/33                   .    .    .    veresterd met hydroxyverbindingen met meer dan drie hydroxygroepen [2,9]

C 07 C    69/34                   .    Esters van acyclische verzadigde polycarbonzuren met een veresterde carboxylgroep die is gebonden aan een acyclisch koolstofatoom [3]

C 07 C    69/347                  .    .    veresterd met onverzadigde alcoholen waarvan de veresterde hydroxygroep is gebonden aan een acyclisch koolstofatoom [3]

C 07 C    69/353                  .    .    veresterd met een hydroxyverbinding waarvan de veresterde hydroxygroep is gebonden aan een koolstofatoom van een aromatische zesring [3]

C 07 C    69/36                   .    .    Oxaalzuuresters [3]

C 07 C    69/38                   .    .    Malonzuuresters [3]

C 07 C    69/40                   .    .    Barnsteenzuuresters [3]

C 07 C    69/42                   .    .    Glutaarzuuresters [3]

C 07 C    69/44                   .    .    Adipinezuuresters [3]

C 07 C    69/46                   .    .    Pimelinezuuresters [3]

C 07 C    69/48                   .    .    Azelaïnezuuresters [3]

C 07 C    69/50                   .    .    Sebacinezuuresters [3]

C 07 C    69/52                   .    Esters van acyclische onverzadigde carbonzuren waarvan de veresterde carboxylgroep is gebonden aan een acyclisch koolstofatoom [3]

C 07 C    69/527                  .    .    van onverzadigde hydroxyverbindingen [3]

C 07 C    69/533                  .    .    Monocarbonzuuresters met slechts één dubbele koolstof-koolstofbinding [3]

C 07 C    69/54                   .    .    .    Acrylzuuresters; Methacrylzuuresters [3]

C 07 C    69/56                   .    .    .    Crotonzuuresters; Vinylazijnzuuresters [3]

C 07 C    69/58                   .    .    .    Esters van zuren met een rechte keten met achttien koolstofatomen in de zuurgroep [3]

C 07 C    69/587                  .    .    Monocarbonzuuresters met tenminste twee dubbele koolstof-koolstofbindingen [3]

C 07 C    69/593                  .    .    Dicarbonzuuresters met slechts één dubbele koolstof-koolstofbinding [3]

C 07 C    69/60                   .    .    .    Maleïnezuuresters; Fumaarzuuresters [3]

C 07 C    69/602                  .    .    Dicarbonzuuresters met tenminste twee dubbele koolstof-koolstofbindingen [3]

C 07 C    69/604                  .    .    Polycarbonzuuresters waarvan de zuurgroep meer dan twee carboxylgroepen bevat [3]

C 07 C    69/606                  .    .    met slechts driedubbele koolstof-koolstofbindingen als onverzadiging in de carbonzuurgroep [3]

C 07 C    69/608                  .    Esters van carbonzuur met een carboxylgroep die is gebonden aan een acyclisch koolstofatoom, en met een andere ring dan een aromatische zesring in de zuurgroep [3]

C 07 C    69/612                  .    Esters van carbonzuur met een carboxylgroep die is gebonden aan een acyclisch koolstofatoom, en met een aromatische zesring in de zuurgroep [3]

C 07 C    69/614                  .    .    van fenylazijnzuur [3]

C 07 C    69/616                  .    .    polycyclisch [3]

C 07 C    69/618                  .    .    met onverzadiging buiten de aromatische zesring [3]

C 07 C    69/62                   .    Halogeenhoudende esters [2,9]

C 07 C    69/63                   .    .    van verzadigde zuren [2]

C 07 C    69/635                  .    .    .    met ringen in de zuurgroep [3]

C 07 C    69/65                   .    .    van onverzadigde zuren [2]

C 07 C    69/653                  .    .    .    Acrylzuuresters; Methacrylzuuresters; Halo-acrylzuuresters; Halomethacrylzuuresters [3]

C 07 C    69/657                  .    .    .    Maleïnezuuresters; Fumaarzuuresters; Halomaleïnezuuresters; Halofumaarzuuresters [3]

C 07 C    69/66                   .    Esters van carbonzuur met veresterde carboxylgroepen die zijn gebonden aan acyclische koolstofatomen, en met –OH groepen, zuurstof-metaalgroepen, –CHO groepen, ketogroepen, ethergroepen, acyloxygroepen, FIG.22 groepen, FIG.23 groepen of FIG.24 in de zuurgroep

C 07 C    69/67                   .    .    van verzadigde zuren [2]

C 07 C    69/675                  .    .    .    van verzadigde hydroxycarbonzuren [3]

C 07 C    69/68                   .    .    .    .    Melkzuuresters [3]

C 07 C    69/70                   .    .    .    .    Wijnsteenzuuresters [3]

C 07 C    69/704                  .    .    .    .    Citroenzuuresters [3]

C 07 C    69/708                  .    .    .    Ethers [3]

C 07 C    69/712                  .    .    .    .    waarbij de hydroxygroep van de ester is veretherd met een hydroxyverbinding, waarvan de hydroxygroep is gebonden aan een koolstofatoom van een aromatische zesring [3]

C 07 C    69/716                  .    .    .    Esters van ketocarbonzuren [3]

C 07 C    69/72                   .    .    .    .    Aceto-azijnzuuresters [3]

C 07 C    69/73                   .    .    van onverzadigde zuren [2]

C 07 C    69/732                  .    .    .    van onverzadigde hydroxycarbonzuren [3]

C 07 C    69/734                  .    .    .    Ethers [3]

C 07 C    69/736                  .    .    .    .    waarbij de hydroxygroep van de ester is veretherd met een hydroxyverbinding, waarvan de hydroxygroep is gebonden aan een koolstofatoom van een aromatische zesring [3]

C 07 C    69/738                  .    .    .    Esters van ketocarbonzuur [3]

C 07 C    69/74                   .    Carbonzuuresters met een veresterde carboxylgroep die is gebonden aan een koolstofatoom van een andere ring dan een aromatische zesring

C 07 C    69/743                  .    .    van zuren met een driering, en met onverzadiging buiten de ring [3]

C 07 C    69/747                  .    .    .    Chrysanthemumic zuuresters [3]

C 07 C    69/75                   .    .    van zuren met een zesring [3]

C 07 C    69/753                  .    .    van polycyclische zuren [3]

C 07 C    69/757                  .    .    met een –OH groep, een zuurstof-metaalgroep, een –CHO groep, een ketogroep, een ethergroep, een acyloxygroep, een FIG.22 groep, een FIG.23 groep of een FIG.24 groep in de zuurgroep [3]

C 07 C    69/76                   .    Esters van carbonzuur met een veresterde carboxylgroep die is gebonden aan een koolstofatoom van een aromatische zesring

C 07 C    69/767                  .    .    veresterd met onverzadigde alcoholen, waarvan de veresterde hydroxygroep is gebonden aan een acyclisch koolstofatoom [3]

C 07 C    69/773                  .    .    veresterd met een hydroxyverbinding, waarvan de veresterde hydroxygroep is gebonden aan een koolstofatoom van een aromatische zesring [3]

C 07 C    69/78                   .    .    Benzoëzuuresters

C 07 C    69/80                   .    .    Ftaalzuuresters

C 07 C    69/82                   .    .    .    Tereftaalzuuresters

C 07 C    69/83                   .    .    .    van onverzadigde alcoholen [2]

C 07 C    69/84                   .    .    van monocyclische hydroxycarbonzuren, waarvan de hydroxygroepen en de carboxylgroepen zijn gebonden aan koolstofatomen van een aromatische zesring

C 07 C    69/86                   .    .    .    met veresterde hydroxylgroepen

C 07 C    69/88                   .    .    .    met veresterde carboxylgroepen

C 07 C    69/90                   .    .    .    met veresterde hydroxylgroepen en carboxylgroepen

C 07 C    69/92                   .    .    .    met veretherde hydroxylgroepen [2]

C 07 C    69/94                   .    .    van polycyclische hydroxycarbonzuren, waarvan de hydroxygroepen en de carboxylgroepen zijn gebonden aan koolstofatomen van aromatische zesringen

C 07 C    69/95                   .    Esters van chinoncarbonzuren [2]

C 07 C    69/96                   .    Esters van koolzuren of halomierenzuren [2] 

C 07 C    71/00                   Esters van de oxyzuren van halogenen

 

Verbindingen die koolstof en stikstof bevatten, met of zonder waterstof, halogenen of zuurstof [5,9]

 

C 07 C    201/00                   Bereiden van esters van salpeterzuur of salpeterigzuur, of van verbindingen die nitrogroepen of nitrosogroepen bevatten die zijn gebonden aan een koolstofskelet [5]

C 07 C    201/02                   .    Bereiden van esters van salpeterzuur [5]

C 07 C    201/04                   .    Bereiden van esters van salpeterigzuur [5]

C 07 C    201/06                   .    Bereiden van nitroverbindingen [5]

C 07 C    201/08                   .    .    door het substitueren van waterstofatomen door nitrogroepen [5]

C 07 C    201/10                   .    .    door het substitueren van functionele groepen door nitrogroepen [5]

C 07 C    201/12                   .    .    door het laten reageren zonder het vormen van nitrogroepen [5]

C 07 C    201/14                   .    .    door het vormen van nitrogroepen samen met reacties waarbij geen sprake is van het vormen van nitrogroepen [5]

C 07 C    201/16                   .    .    Scheiden; Zuiveren; Stabiliseren; Gebruik van additieven [5]

 

C 07 C    203/00                   Esters van salpeterzuur of salpeterigzuur [5]

C 07 C    203/02                   .    Esters van salpeterzuur [5]

C 07 C    203/04                   .    .    met nitraatgroepen die zijn gebonden aan acyclische koolstofatomen [5]

C 07 C    203/06                   .    .    .    Glyceroltrinitraat [5]

C 07 C    203/08                   .    .    met nitraatgroepen die zijn gebonden aan koolstofatomen van andere ringen dan aromatische zesringen [5]

C 07 C    203/10                   .    .    met nitraatgroepen die zijn gebonden aan koolstofatomen van aromatische zesringen [5]

 

C 07 C    205/00                   Verbindingen die nitrogroepen bevatten die zijn gebonden aan een koolstofskelet [5]

C 07 C    205/01                   .    met nitrogroepen die zijn gebonden aan acyclische koolstofatomen [5]

C 07 C    205/02                   .    .    van een verzadigd koolstofskelet [5]

C 07 C    205/03                   .    .    van een onverzadigd koolstofskelet [5]

C 07 C    205/04                   .    .    .    met aromatische zesringen [5]

C 07 C    205/05                   .    met nitrogroepen die zijn gebonden aan koolstofatomen van andere ringen dan aromatische zesringen [5]

C 07 C    205/06                   .    met nitrogroepen die zijn gebonden aan koolstofatomen van aromatische zesringen [5]

C 07 C    205/07                   .    waarbij het koolstofskelet verder is gesubstitueerd door halogeenatomen [5]

C 07 C    205/08                   .    .    met nitrogroepen die zijn gebonden aan acyclische koolstofatomen [5]

C 07 C    205/09                   .    .    .    van een onverzadigd koolstofskelet [5]

C 07 C    205/10                   .    .    met nitrogroepen die zijn gebonden aan koolstofatomen van andere ringen dan aromatische zesringen [5]

C 07 C    205/11                   .    .    met nitrogroepen die zijn gebonden aan koolstofatomen van aromatische zesringen [5]

C 07 C    205/12                   .    .    .    waarbij de aromatische zesring of een gecondenseerd ringsysteem dat die ring bevat is gesubstitueerd door halogeenatomen [5]

C 07 C    205/13                   .    waarbij het koolstofskelet verder is gesubstitueerd door hydroxygroepen [5]

C 07 C    205/14                   .    .    met nitrogroepen en hydroxygroepen die zijn gebonden aan acyclische koolstofatomen [5]

C 07 C    205/15                   .    .    .    van een verzadigd koolstofskelet [5]

C 07 C    205/16                   .    .    .    van een koolstofskelet dat aromatische zesringen bevat [5]

C 07 C    205/17                   .    .    met nitrogroepen die zijn gebonden aan acyclische koolstofatomen en hydroxygroepen die zijn gebonden aan koolstofatomen van aromatische zesringen [5]

C 07 C    205/18                   .    .    met nitrogroepen of hydroxygroepen die zijn gebonden aan koolstofatomen van andere ringen dan aromatische zesringen [5]

C 07 C    205/19                   .    .    met nitrogroepen die zijn gebonden aan koolstofatomen van aromatische zesringen en hydroxygroepen die zijn gebonden aan acyclische koolstofatomen [5]

C 07 C    205/20                   .    .    met nitrogroepen en hydroxygroepen die zijn gebonden aan koolstofatomen van aromatische zesringen [5]

C 07 C    205/21                   .    .    .    met nitrogroepen en hydroxygroepen die zijn gebonden aan koolstofatomen van dezelfde niet-gecondenseerde aromatische zesring [5]

C 07 C    205/22                   .    .    .    .    met één nitrogroep aan de ring [5]

C 07 C    205/23                   .    .    .    .    met twee nitrogroepen aan de ring [5]

C 07 C    205/24                   .    .    .    .    met drie, en niet meer dan drie, nitrogroepen aan de ring [5]

C 07 C    205/25                   .    .    .    met nitrogroepen die zijn gebonden aan koolstofatomen van aromatische zesringen die deel uitmaken van een gecondenseerd ringsysteem [5]

C 07 C    205/26                   .    .    en verder is gesubstitueerd door halogeenatomen [5]

C 07 C    205/27                   .    waarbij het koolstofskelet verder is gesubstitueerd door veretherde hydroxygroepen [5]

C 07 C    205/28                   .    .    met nitrogroepen en veretherde hydroxygroepen die zijn gebonden aan acyclische koolstofatomen van het koolstofskelet [5]

C 07 C    205/29                   .    .    .    waarbij het koolstofskelet verzadigd is [5]

C 07 C    205/30                   .    .    .    .    waarbij het zuurstofatoom van tenminste één van de veretherde hydroxygroepen verder is gebonden aan een koolstofatoom van een aromatische zesring [5]

C 07 C    205/31                   .    .    .    waarbij het koolstofskelet aromatische zesringen bevat [5]

C 07 C    205/32                   .    .    met nitrogroepen die zijn gebonden aan acyclische koolstofatomen en veretherde hydroxygroepen die zijn gebonden aan koolstofatomen van aromatische zesringen van het koolstofskelet [5]

C 07 C    205/33                   .    .    met nitrogroepen of veretherde hydroxygroepen die zijn gebonden aan koolstofatomen van andere ringen dan aromatische zesringen van het koolstofskelet [5]

C 07 C    205/34                   .    .    met nitrogroepen die zijn gebonden aan koolstofatomen van aromatische zesringen en veretherde hydroxygroepen die zijn gebonden aan acyclische koolstofatomen van het koolstofskelet [5]

C 07 C    205/35                   .    .    met nitrogroepen en veretherde hydroxygroepen die zijn gebonden aan koolstofatomen van aromatische zesringen van het koolstofskelet [5]

C 07 C    205/36                   .    .    .    aan koolstofatomen van dezelfde niet-gecondenseerde aromatische zesring of aan koolstofatomen van aromatische zesringen die deel uitmaken van hetzelfde gecondenseerde ringsysteem [5]

C 07 C    205/37                   .    .    .    .    waarbij het zuurstofatoom van tenminste één van de veretherde hydroxygroepen verder is gebonden aan een acyclisch koolstofatoom [5]

C 07 C    205/38                   .    .    .    .    waarbij het zuurstofatoom van tenminste één van de veretherde hydroxygroepen verder is gebonden aan een koolstofatoom van een aromatische zesring, bijv. nitrodifenylethers [5]

C 07 C    205/39                   .    waarbij het koolstofskelet verder is gesubstitueerd door veresterde hydroxygroepen [5]

C 07 C    205/40                   .    .    met nitrogroepen en veresterde hydroxygroepen die zijn gebonden aan acyclische koolstofatomen van het koolstofskelet [5]

C 07 C    205/41                   .    .    met nitrogroepen of veresterde hydroxygroepen die zijn gebonden aan koolstofatomen van andere ringen dan aromatische zesringen van het koolstofskelet [5]

C 07 C    205/42                   .    .    met nitrogroepen of veresterde hydroxygroepen die zijn gebonden aan koolstofatomen van aromatische zesringen van het koolstofskelet [5]

C 07 C    205/43                   .    .    .    aan koolstofatomen van dezelfde niet-gecondenseerde aromatische zesring of aan koolstofatomen van aromatische zesringen die deel uitmaken van hetzelfde gecondenseerde ringsysteem [5]

C 07 C    205/44                   .    waarbij het koolstofskelet verder is gesubstitueerd door –CHO groepen [5]

C 07 C    205/45                   .    waarbij het koolstofskelet verder is substitueerd door tenminste één dubbel-gebonden zuurstofatoom, dat geen deel uitmaakt van een    –CHO groep [5]

C 07 C    205/46                   .    .    waarbij het koolstofskelet koolstofatomen van chinonringen bevat [5]

C 07 C    205/47                   .    .    .    Anthrachinonen met nitrogroepen [5]

C 07 C    205/48                   .    .    .    .    waarbij het koolstofskelet verder is gesubstitueerd door enkel-gebonden zuurstofatomen [5]

C 07 C    205/49                   .    waarbij het koolstofskelet verder is gesubstitueerd door carboxylgroepen [5]

C 07 C    205/50                   .    .    met nitrogroepen en carboxylgroepen die zijn gebonden aan acyclische koolstofatomen van het koolstofskelet [5]

C 07 C    205/51                   .    .    .    waarbij het koolstofskelet is verzadigd [5]

C 07 C    205/52                   .    .    .    .    Nitro-azijnzuren [5]

C 07 C    205/53                   .    .    .    waarbij het koolstofskelet aromatische zesringen bevat [5]

C 07 C    205/54                   .    .    met nitrogroepen die zijn gebonden aan acyclische koolstofatomen en carboxylgroepen die zijn gebonden aan koolstofatomen van aromatische zesringen van het koolstofskelet [5]

C 07 C    205/55                   .    .    met nitrogroepen of carboxylgroepen die zijn gebonden aan koolstofatomen van andere ringen dan aromatische zesringen van het koolstofskelet [5]

C 07 C    205/56                   .    .    met nitrogroepen die zijn gebonden aan koolstofatomen van aromatische zesringen en carboxylgroepen die zijn gebonden aan acyclische koolstofatomen van het koolstofskelet [5]

C 07 C    205/57                   .    .    met nitrogroepen en carboxylgroepen die zijn gebonden aan koolstofatomen van aromatische zesringen van het koolstofskelet [5]

C 07 C    205/58                   .    .    .    waarbij het koolstofskelet verder is gesubstitueerd door halogeenatomen [5]

C 07 C    205/59                   .    .    .    waarbij het koolstofskelet verder is gesubstitueerd door enkel-gebonden zuurstofatomen [5]

C 07 C    205/60                   .    .    .    .    in de ortho-positie aan de carboxylgroep, bijv. nitro-salicylzuren [5]

C 07 C    205/61                   .    .    .    waarbij het koolstofskelet verder is gesubstitueerd door dubbel-gebonden zuurstofatomen [5]

 

C 07 C    207/00                   Verbindingen die nitrosogroepen bevatten die zijn gebonden aan een koolstofskelet [5]

C 07 C    207/02                   .    waarbij het koolstofskelet niet verder is gesubstitueerd [5]

C 07 C    207/04                   .    waarbij het koolstofskelet verder is gesubstitueerd door enkel-gebonden zuurstofatomen [5]

 

C 07 C    209/00                   Bereiden van verbindingen die aminogroepen bevatten die zijn gebonden aan een koolstofskelet [5]

C 07 C    209/02                   .    door het substitueren van waterstofatomen door aminogroepen [5]

C 07 C    209/04                   .    door het substitueren van functionele groepen door aminogroepen [5]

C 07 C    209/06                   .    .    door het substitueren van halogeenatomen [5]

C 07 C    209/08                   .    .    .    onder vorming van aminogroepen die zijn gebonden aan acyclische koolstofatomen of aan koolstofatomen van andere ringen dan aromatische zesringen [5]

C 07 C    209/10                   .    .    .    onder vorming van aminogroepen die zijn gebonden aan koolstofatomen van aromatische zesringen of uit aminen met stikstofatomen aan koolstofatomen van aromatische zesringen [5]

C 07 C    209/12                   .    .    .    onder vorming van quaternaire ammoniumverbindingen [5]

C 07 C    209/14                   .    .    door het substitueren van hydroxygroepen of van veretherde of veresterde hydroxygroepen [5]

C 07 C    209/16                   .    .    .    onder vorming van aminogroepen die zijn gebonden aan acyclische koolstofatomen of aan koolstofatomen van andere ringen dan aromatische zesringen [5]

C 07 C    209/18                   .    .    .    onder vorming van aminogroepen die zijn gebonden aan koolstofatomen van aromatische zesringen of uit aminen met stikstofatomen aan koolstofatomen van aromatische zesringen [5]

C 07 C    209/20                   .    .    .    onder vorming van quaternaire ammoniumverbindingen [5]

C 07 C    209/22                   .    .    door het substitueren van andere functionele groepen [5]

C 07 C    209/24                   .    door het reductief alkyleren van ammoniak, aminen of verbindingen met groepen die reduceerbaar zijn tot aminogroepen, met carbonylverbindingen [5]

C 07 C    209/26                   .    .    door reduceren met waterstof [5]

C 07 C    209/28                   .    .    door reduceren met andere reductiemiddelen [5]

C 07 C    209/30                   .    door het reduceren van stikstof-zuurstofbindingen of stikstof-stikstofbindingen [5]

C 07 C    209/32                   .    .    door het reduceren van nitrogroepen [5]

C 07 C    209/34                   .    .    .    door het reduceren van nitrogroepen die zijn gebonden aan acyclische koolstofatomen of aan koolstofatomen van andere ringen dan aromatische zesringen [5]

C 07 C    209/36                   .    .    .    door het reduceren van nitrogroepen die zijn gebonden aan koolstofatomen van aromatische zesringen [5]

C 07 C    209/38                   .    .    door het reduceren van nitrosogroepen [5]

C 07 C    209/40                   .    .    door het reduceren van hydroxylaminogroepen of oxyiminogroepen [5]

C 07 C    209/42                   .    .    door het reduceren van stikstof-stikstofbindingen [5]

C 07 C    209/44                   .    door het reduceren van carbonzuren of esters daarvan in aanwezigheid van ammoniak of aminen, of door het reduceren van nitrilen, carbonzuuramiden, iminen of imino-ethers [5]

C 07 C    209/46                   .    .    door het reduceren van carbonzuren of esters daarvan in aanwezigheid van ammoniak of aminen [5]

C 07 C    209/48                   .    .    door het reduceren van nitrilen [5]

C 07 C    209/50                   .    .    door het reduceren van carbonzuuramiden [5]

C 07 C    209/52                   .    .    door het reduceren van iminen of imino-ethers (C07C 209/24 heeft voorrang) [5]

C 07 C    209/54                   .    door herverdelingsreacties [5]

C 07 C    209/56                   .    .    uit carbonzuren waarbij sprake is van een omlegging volgens Hofmann, Curtius, Schmidt of Lossen [5]

C 07 C    209/58                   .    .    uit of via amiden [5]

C 07 C    209/60                   .    door condensatiereacties of additiereacties, bijv. een Mannich-reactie, door adderen van ammoniak of aminen aan alkenen of alkynen of door adderen van verbindingen die een actief waterstofatoom bevat aan Schiff’s basen, chinoniminen of aziranen [5]

C 07 C    209/62                   .    door het splitsen van koolstof-stikstofbindingen, zwavel-stikstofbindingen of fosfor-stikstofbindingen, bijv. door het hydrolyseren van amiden of N-dealkyleren van aminen of quaternaire ammoniumverbindingen (C07C 209/24 heeft voorrang) [5]

C 07 C    209/64                   .    door disproportioneren [5]

C 07 C    209/66                   .    uit of via metallo-organische verbindingen [5]

C 07 C    209/68                   .    uit aminen door reacties waarbij geen sprake is van aminogroepen, bijv. door het reduceren van onverzadigde aminen, door aromatiseren of door het substitueren van het koolstofskelet [5]

C 07 C    209/70                   .    .    door het reduceren van onverzadigde aminen [5]

C 07 C    209/72                   .    .    .    door het reduceren van aromatische zesringen [5]

C 07 C    209/74                   .    .    door halogeneren, hydrohalogeneren, dehalogeneren of dehydrohalogeneren [5]

C 07 C    209/76                   .    .    door nitreren [5]

C 07 C    209/78                   .    .    uit carbonylverbindingen, bijv. uit formaldehyde, en aminen met aminogroepen die zijn gebonden aan koolstofatomen van aromatische zesringen, onder vorming van methyleendiarylaminen [5]

C 07 C    209/80                   .    door fotochemische reacties; door gebruik te maken van vrije radicalen [5]

C 07 C    209/82                   .    Zuiveren; Scheiden; Stabiliseren; Gebruik van additieven [5]

C 07 C    209/84                   .    .    Zuiveren [5]

C 07 C    209/86                   .    .    Scheiden [5]

C 07 C    209/88                   .    .    .    Scheiden van optische isomeren [5]

C 07 C    209/90                   .    .    Stabiliseren; Gebruik van additieven [5]

 

C 07 C    211/00                   Verbindingen met aminogroepen die zijn gebonden aan een koolstofskelet [5]

C 07 C    211/01                   .    aan acyclische koolstofatomen [5]

C 07 C    211/02                   .    .    van een acyclisch verzadigd koolstofskelet [5]

C 07 C    211/03                   .    .    .    Mono-aminen [5]

C 07 C    211/04                   .    .    .    .    Monomethylamine, dimethylamine of trimethylamine [5]

C 07 C    211/05                   .    .    .    .    Mono-ethylamine, diethylamine of triethylamine [5]

C 07 C    211/06                   .    .    .    .    met alleen n-propylgroepen of iso-propylgroepen [5]

C 07 C    211/07                   .    .    .    .    met één, twee of drie alkylgroepen, met elk hetzelfde aantal koolstofatomen groter dan drie [5]

C 07 C    211/08                   .    .    .    .    met alkylgroepen met een verschillend aantal koolstofatomen [5]

C 07 C    211/09                   .    .    .    Diaminen [5]

C 07 C    211/10                   .