SECTIE C         CHEMIE; METALLURGIE

 

              Aantekeningen

 

(1)        In Sectie C zijn de definities van groepen chemische elementen als volgt:

Alkalimetalen:                 Li, Na, K, Rb, Cs, Fr

Aardalkalimetalen:           Ca, Sr, Ba, Ra

Lanthaniden:                   elementen met atoomgetallen 57 t/m 71

Zeldzame aardmetalen:    Sc, Y, Lanthaniden

Actiniden:                       elementen met atoomgetallen 89 t/m 103

Vuurvaste metalen:          Ti, V, Cr, Zr, Nb, Mo, Hf, Ta, W

Halogenen:                      F, Cl, Br, I, At

Edelgassen:                    He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn

Platinagroep:                   Os, Ir, Pt, Ru, Rh, Pd

Edele metalen:                Ag, Au, platinagroep

Lichte metalen:                alkalimetalen, aardalkalimetalen, Be, Al, Mg

Zware metalen:                metalen anders dan lichte metalen

IJzergroep:                      Fe, Co, Ni

Niet-metalen:                   H, B, C, Si, N, P, O, S, Se, Te, edelgassen, halogenen

Metalen:                         elementen anders dan niet-metalen

Transitie-elementen:         elementen met atoomgetallen 21 t/m 30, 39 t/m 48, 57 t/m 80, en 89 en hoger

              (2)      Onder Sectie C vallen:

                        (a)      Pure chemie, waaronder vallen anorganische verbindingen, organische verbindingen, macromoleculaire verbindingen, en hun bereidingsmethoden;

                        (b)      Toegepaste chemie, waaronder vallen samenstellingen met bovenstaande verbindingen, bijv. glas, keramiek, meststoffen, kunststofsamenstellingen, verven, en producten uit de petroleumindustrie. Ook vallen hieronder bepaalde samenstellingen op grond van het hebben van bijzondere eigenschappen, die ze geschiklt maken voor bepaalde doeleinden, zoals in geval van explosieven, kleurstoffen, kleefmiddelen, smeermiddelen, en wasmiddelen.

                        (c)      Bepaalde marginale industrieën, zoals het maken van kolen en van vaste of gasvormige brandstoffen, de productie and raffinage van oliën, vetten en wassen, de fermentatie-industrie (bijv. brouwerijen en wijnmakerijen), en de suikerindustrie.

                        (d)      Bepaalde bewerkingen of behandelingen, die ofwel puur meachnisch zijn, bijv. de mechanische behandeling van leer en huiden, of gedeeltelijk mechanisch, bijv. de behandeling van water of het voorkomen van corrosie in het algemeen.

                        (e)      Metallurgie, en ferrolegeringen of niet-ferrolegeringen.

              (3)      In alle Secties van de IPC is het Periodiek Systeem van chemische elementen waarnaar wordt verwezen, dezelfde als die algemeen aanvaard en gebruikelijk is.

              (4)      (a)      In geval van bewerkingen, handelingen, producten of artikelen met zowel een chemisch als een niet-chemisch gedeelte of aspect, geldt de algemene regel dat het chemische gedeelte of aspect valt onder Sectie C.

                        (b)      In sommige van deze gevallen brengt het chemische gedeelte of aspect een niet chemische met zich mee, zelfs als dat puur mechanisch is, omdat dit laatste aspect ofwel essentieel is voor de bewerking of handeling, of daarvan een belangrijk deel uitmaakt. In feite blijkt het logischer de verschillende gedeelten of aspecten niet te scheiden van een samenhangend geheel. Dit geldt voor toegepaste chemie en voor de industrieën, bewerkingen en handelingen genoemd in de Aantekeningen (1)(c), (d) en (e). Bijvoorbeeld vallen ovens specifiek bedoeld voor het maken van glas onder klasse C03 en niet onder klasse F27.

                        (c)      Er zijn echter sommige uitzonderingen, waarin het mechanisch (of niet-mechanische) aspect juist het chemische aspect met zich meebrengen, bijvoorbeeld:

                                 -         Bepaalde extractieprocessen, in subklasse A61K;

                                 -         De chemische zuivering van lucht, in subklasse A61L;

                                 -         Chemische methoden van brandbestrijding, in subklasse A62D;

                                 -         Chemische processen en apparatuur, in klasse B01;

                                 -         Impregneren van hout, in subklasse B27K;

                                 -         Chemische analysemethoden of testmethoden, in subklasse G01N;

                                 -         Fotografische materialen en processen, in klasse G03; en algemeen

                                 -         De chemische behandeling van textiel en de productie van cellulose of papier, in Sectie D.

                        (d)      In nog andere gevallen valt het puur chemische aspect onder Sectie C, en het toegepaste chemische aspect in een andere Sectie, zoals A, B of F, bijv. het gebruik van een substantie of samenstelling voor:

                                 -         de behandeling van planten of dieren, valt onder subklasse A01N;

                                 -         voedingsmiddelen, vallen onder klasse A23;

                                 -         munitie of explosieven, vallen onder klasse F42.

                        (e)      Als de chemische en mechanische aspecten zo nauw met elkaar zijn verbonden dat een nette en eenvoudige splitsing niet mogelijk is, of als bepaalde mechanische processen een natuurlijk en logisch vervolg op een chemische behandeling vormen, kan onder Sectie C, in aanvulling op het chemische aspect, ook een gedeelte van het mechanische aspect vallen, bijv. nabehandeling van kunststeen, wat valt onder klasse C04.In dit laatste geval wordt gewoonlijk een aantekening of referentie gegeven om de positie te verduidelijken, zelfs als splitsing nogal arbitrair is.

 

CHEMIE

 

C 07        ORGANISCHE CHEMIE [2,11]

              Aantekeningen

 

              (1)      In deze klasse wordt de volgende term gebruikt met de aangegeven betekenis:

                        -        "bereiden" omvat het zuiveren, afscheiden, stabiliseren of gebruiken van additieven, tenzij daarvoor een aparte plaats bestaat. [4]

              (2)      De werking van chemische samenstellingen of preparaten ter bestrijding of aanlokking van ongedierte of onkruid wordt verder geklasseerd in subklasse A01P. [8]

              (3)      In deze klasse is de prioriteitsregel voor de laatste plaats van kracht, d.w.z. op elk hiërarchisch niveau wordt geklasseerd in de laatst toepasselijke plaats, tenzij anders staat vermeld, en met de hieronder vermelde uitzondering, bijv. een verbinding die een acyclische keten en een heterocyclische ring bevat wordt alleen geklasseerd als heterocyclische verbinding, en een steroïde wordt alleen geklasseerd als cyclopentanofenanthreenverbinding. In het algemeen en tenzij anders vermeld (zoals bij de groepen C07C 59/58 of C07C 59/70) worden de termen "acyclisch" en "alifatisch" gebruikt voor het beschrijven van verbindingen zonder ring; en als er al een ring aanwezig zou zijn, zou de verbinding door de "laatste plaats regel" in een latere groep voor cyclo-alifatische of aromatische verbindingen worden ondergebracht als zo'n groep zou bestaan. Waar een verbinding of een hele groep van verbindingen bestaat in tautomere vormen, wordt deze geklasseerd alsof zij zouden bestaan in de vorm die het laatst in het systeem is geklasseerd, tenzij de andere vorm specifiek eerder in het systeem wordt genoemd. [15]

              (4)      Chemische verbindingen en hun bereiding worden geklasseerd in de groepen voor het soort bereide verbinding. De bereidingsprocessen worden tevens geklasseerd in de groepen voor de betrokken soort reacties, als dat van belang is. Voorbeelden van dergelijke plaatsen buiten deze klasse zijn:

                        C12P          Fermentatieprocessen of enzyme-gebruikende processen voor het synthetiseren van een gewenste chemische verbindingen of het afscheiden van optische isomeren uit een racemisch mengsel

                        C25B 3/00    Elektrolytische productie van organische verbindingen

                        C25B 7/00    Elektroforetische productie van verbindingen [12]

              (5)      Algemene processen voor de bereiding van een klasse verbindingen die onder meer dan één hoofdgroep valt, wordt geklasseerd in de groepen voor de betrokken processen, mits zo’n groep bestaat. De bereide verbindingen worden tevens geklasseerd in de groepen voor het soort bereiden verbinding, als dat van belang is [12]

              (6)      In deze klasse worden de verbindingen met carboxylgroepen of thiocarboxylgroepen geklasseerd als de relevante carbonzuren of thiocarbonzuren, tenzij anders staat vermeld en tenzij de "laatste plaats"  regel (zie Aantekening (2) hierboven) anders aangeeft; als een carboxylgroep een koolstofatoom is met drie, en niet meer dan drie, bindingen met andere hetero-atomen dan stikstofatomen van nitrogroepen of nitrosogroepen, met tenminste één meervoudige binding met hetzelfde hetero-atoom, en een thiocarboxylgroep bestaat uit een carboxylgroep met tenminste één binding met een zwavelatoom, bijv. amiden of nitrilen van carbonzuren, worden de verbindingen geklasseerd bij de overeenkomstige zuren. [5]

              (7)      Zouten van een verbinding worden, tenzij zij specifiek kunnen worden ondergebracht, geklasseerd als die verbinding, bijv. anilinehydrochloride wordt geklasseerd als een verbinding die alleen koolstof, waterstof en stikstof bevat (in groep C07C 211/46), natriummalonaat wordt geklasseerd als malonzuur (in C07C 55/08) en een mercaptide wordt geklasseerd als het mercaptaan. Metaalchelaten worden op dezelfde wijzer benaderd. Daarmee overeenkomend worden metaalalcoholaten en metaalfenaten geklasseerd in subklasse C07C en niet in subklasse C07F, de alcoholaten in de groepen C07C 31/28 tot C07C 31/32 en de fenaten als de overeenkomstige fenolen in groep C07C 39/235 of C07C 39/44. Zouten, adducten of complexen die worden gevormd tussen twee of meer organische verbindingen, worden geklasseerd in overeenstemming met alle verbindingen die de zouten, adducten of complexen vormen. [2]

 

C 07 D    HETEROCYCLISCHE VERBINDINGEN (macromoleculaire verbindingen C08) [2,12] 

              Aantekeningen

 

              (1)      Onder deze subklasse vallen geen verbindingen die saccharideradicalen bevatten (zoals gedefinieerd in Aantekening (3) volgend op de titel van subklasse C07H), welke vallen onder subklasse C07H. [2]

              (2)      In deze subklasse wordt in verbindingen die een heteroring uit groep C07D 295/00 en tenminste één andere heteroring bevatten, de heteroring die valt onder groep C07D 295/00 beschouwd als een acyclische keten die stikstofatomen bevat. [3]

              (3)      In deze subklasse worden de volgende termen of uitdrukkingen gebruikt met de aangegeven betekenissen:

                        -        “heteroring” is een ring met tenminste één halogeenatoom, stikstofatoom, zuurstofatoom, zwavelatoom, seleenatoom of telluuratoom als ringatoom; [2]

                        -        “gebrugd” betekent de aanwezigheid van tenminste één andersoortige fusie dan ortho, peri of spiro; [2]

                        -        twee ringen zijn “gecondenseerd” als zij tenminste één ringatoom delen, d.w.z. “spiro” en “gebrugd” worden beschouwd als gecondenseerd;

                        -        “gecondenseerd ringsysteem” is een ringsysteem waarbij alle ringen onder elkaar gecondenseerd zijn; [2]

                        -        “aantal relevante ringen” in een gecondenseerd ringsysteem is gelijk aan het aantal splitsingen dat nodig is voor het omzetten van het ringsysteem in één acyclische keten; [2]

                        -        “relevante ringen” in een gecondenseerd ringsysteem, d.w.z. de ringen die gezamenlijk alle bindingen tussen elk atoom van het ringsysteem beschrijven, worden opeenvolgend gekozen in overeenstemming met de volgende criteria:

                                 (a)      het laagste aantal ringatomen;

                                 (b)      het hoogste aantal hetero-atomen als ringatoom;

                                 (c)     het laagste aantal met andere ringen gedeelde lichamen;

                                 (d)      de laatste plaats in het klasseringenschema. [2]

              (4)      De aandacht wordt gevestigd op Aantekening (3) achter klasse C07, waarin de prioriteitsregel naar de laatst toepasselijke plaats zoals die wordt toegepast binnen het bereik van de subklassen C07C tot C07K en binnen deze subklassen, wordt gedefinieerd. [8]

              (5)      Therapeutische activiteit van verbindingen wordt verder geklasseerd in subklasse A61P. [7]

              (6)      In deze subklasse is de prioriteitsregel voor de laatste plaats van kracht, d.w.z. op elk hiërarchisch niveau, tenzij anders staat vermeld:

                        (a)      verbindingen met slechts één heteroring geklasseerd in de laatst toepasselijke plaats in één van de groepen C07D 203/00 tot C07D 347/00. Hetzelfde geldt voor verbindingen met meer heteroringen uit dezelfde hoofdgroep, die noch onder elkaar noch met een gemeenschappelijk carbocyclisch ringsysteem zijn gecondenseerd; [2]

                        (b)      verbindingen met twee of meer heteroringen die vallen onder verschillende hoofdgroepen, die noch onder elkaar noch met een gemeenschappelijk carbocyclisch ringsysteem zijn gecondenseerd, geklasseerd in de laatst toepasselijke plaats in één van de groepen C07D 401/00 tot C07D 421/00;

                        (c)      verbindingen met twee of meer relevante heteroringen die vallen onder dezelfde of verschillende hoofdgroepen, die onder elkaar of met een gemeenschappelijk carbocyclisch ringsysteem zijn gecondenseerd, geklasseerd in de laatst toepasselijke plaats in één van de groepen C07D 451/00 tot C07D 519/00. [2]

              (7)      In deze subklasse:

                        -        wordt daar waar een verbinding kan bestaan in tautomere vormen, deze geklasseerd alsof zij bestaat in de vorm die als laatste in het systeem is geklasseerd. Dubbele bindingen tussen ringatomen en niet-ringatomen en dubbele bindingen tussen ringatomen onderling worden daarom als gelijkwaardig beschouwd bij het bepalen van de mate van hydrogenering van de ring. Formules worden beschouwd als zijnde geschreven in de Kekul-vorm; [2]

                        -        worden koolwaterstofradicalen die een carbocyclische ring bevat en een acyclische keten waarmee ze zijn gekoppeld aan de heteroring en die zijn gesubstitueerd aan zowel de carbocyclische ring als de acyclische keten door hetero-atomen of door koolstofatomen met drie bindingen met hetero-atomen en met ten hoogste één binding met een halogeen, geklasseerd in overeenstemming met de substituenten aan de acyclische keten. De verbinding FIG.54 is bijvoorbeeld geklasseerd in groep C07D 233/22, en de verbinding FIG.55 is geklasseerd in de groepen C07D 233/24 en C07D 233/26, waarbij X –NH2, –NHCOCH3 of –COOCH3 is. [2]

 

Heterocyclische verbindingen met alleen stikstof als hetero-atoom in de ring [2]

 

C 07 D    201/00                   Bereiden, scheiden, zuiveren of stabiliseren van niet-gesubstitueerde lactamen [2]

C 07 D    201/02                   .    Bereiden van lactamen [2]

C 07 D    201/04                   .    .    uit of via oximen door het omleggen volgens Beckmann [2]

C 07 D    201/06                   .    .    .    uit ketonen door het gelijktijdig vormen van oximen en omleggen [2]

C 07 D    201/08                   .    .    uit carbonzuren of derivaten daarvan, bijv. hydroxycarbonzuren, lactonen of nitrilen [2]

C 07 D    201/10                   .    .    uit cyclo-alifatische verbindingen door het gelijktijdig nitrosyleren en omleggen [2]

C 07 D    201/12                   .    .    door het depolymeriseren van polyamiden [2]

C 07 D    201/14                   .    Bereiden van zouten of adducten van lactamen [2]

C 07 D    201/16                   .    Scheiden of zuiveren [2,12]

C 07 D    201/18                   .    Stabiliseren [2]

 

C 07 D    203/00                   Heterocyclische verbindingen die drieringen bevatten met één stikstofatoom als het enige hetero-atoom in de ring [2,8]

C 07 D    203/02                   .    Bereiden door ringsluiting [2]

C 07 D    203/04                   .    niet gecondenseerd met andere ringen [2,8]

C 07 D    203/06                   .    .    zonder dubbele bindingen tussen ringdelen of tussen ringdelen en niet-ringdelen [2,8]

C 07 D    203/08                   .    .    .    met alleen waterstofatomen, koolwaterstofradicalen of gesubstitueerde koolwaterstofradicalen, direct vastgemaakt aan het stikstofatoom in de ring [2,8]

C 07 D    203/10                   .    .    .    .    Radicalen die zijn gesubstitueerd door enkel-gebonden zuurstofatomen [2,8]

C 07 D    203/12                   .    .    .    .    Radicalen die zijn gesubstitueerd door stikstofatomen die geen deel uitmaken van een nitroradicaal [2,8]

C 07 D    203/14                   .    .    .    .    met carbocyclische ringen direct vastgemaakt aan het stikstofatoom in de ring [2,8]

C 07 D    203/16                   .    .    .    met geacyleerde stikstofatomen in de ring [2,8]

C 07 D    203/18                   .    .    .    .    door carbonzuren of door zwavelanalogen of stikstofanalogen daarvan [2,8]

C 07 D    203/20                   .    .    .    .    door koolzuur of door zwavelanalogen of stikstofanalogen daarvan, bijv. carbamaten [2,8]

C 07 D    203/22                   .    .    .    met hetero-atomen direct vastgemaakt aan het stikstof-atoom in de ring [2,8]

C 07 D    203/24                   .    .    .    .    Zwavelatomen [2,8]

C 07 D    203/26                   .    gecondenseerd met carbocyclische ringen of ringsystemen [2,8]

 

C 07 D    205/00                   Heterocyclische verbindingen die vierringen bevatten met één stikstofatoom als het enige hetero-atoom in de ring [2,8]

C 07 D    205/02                   .    niet gecondenseerd met andere ringen [2,8]

C 07 D    205/04                   .    .    zonder dubbele bindingen tussen ringdelen of tussen ringdelen en niet-ringdelen [2,8]

C 07 D    205/06                   .    .    met één dubbele binding tussen ringdelen of tussen een ringdeel en een niet-ringdeel [2,8]

C 07 D    205/08                   .    .    .    met één zuurstofatoom direct vastgemaakt op positie 2, bijv. bèta-lactamen [2,8]

C 07 D    205/085                 .    .    .    .    met een stikstofatoom direct vastgemaakt op positie 3 [5,8]

C 07 D    205/09                   .    .    .    .    met een zwavelatoom direct vastgemaakt op positie 4 [5,8]

C 07 D    205/095                 .    .    .    .    .    en met een stikstofatoom direct vastgemaakt op positie 3 [5,8]

C 07 D    205/10                   .    .    met twee dubbele bindingen tussen ringdelen of tussen ringdelen en niet-ringdelen [2,8]

C 07 D    205/12                   .    gecondenseerd met carbocyclische ringen of ringsystemen [2,8]

 

C 07 D    207/00                   Heterocyclische verbindingen die vijfringen bevatten die niet met andere ringen zijn gecondenseerd, met één stikstofatoom als het enige hetero-atoom in de ring [2,8]

 

              Aantekening

 

              Pyrrolidinen met alleen waterstofatomen vastgemaakt aan de koolstofatomen in de ring, worden geklasseerd in groep C07D 295/00. [2]

 

C 07 D    207/02                   .    met alleen waterstofatomen of koolstofatomen direct vastgemaakt aan het stikstofatoom in de ring [2,8]

C 07 D    207/04                   .    .    zonder dubbele bindingen tussen ringatomen of tussen ringdelen en niet-ringdelen [2,8]

C 07 D    207/06                   .    .    .    met radicalen die alleen waterstofatomen en koolstofatomen bevatten, vastgemaakt aan koolstofatomen in de ring [2,8]

C 07 D    207/08                   .    .    .    met koolwaterstofradicalen die zijn gesubstitueerd door hetero-atomen, vastgemaakt aan koolstofatomen in de ring [2,8]

C 07 D    207/09                   .    .    .    .    Radicalen die zijn gesubstitueerd door stikstofatomen die geen deel uitmaken van een nitroradicaal [3,8]

C 07 D    207/10                   .    .    .    met hetero-atomen of met koolstofatomen met drie bindingen met hetero-atomen en met ten hoogste één binding met een halogeen, bijv. esterradicalen of nitrilradicalen, direct vastgemaakt aan koolstofatomen in de ring [2,8]

C 07 D    207/12                   .    .    .    .    Zuurstofatomen of zwavelatomen [2,8]

C 07 D    207/14                   .    .    .    .    Stikstofatomen die geen deel uitmaken van een nitroradicaal [2,8]

C 07 D    207/16                   .    .    .    .    Koolstofatomen met drie bindingen met hetero-atomen en met ten hoogste één binding met een halogeen, bijv. esterradicalen of nitrilradicalen [2,8]

C 07 D    207/18                   .    .    met één dubbele binding tussen ringdelen of tussen een ringdeel en een niet-ringdeel [2,8]

C 07 D    207/20                   .    .    .    met alleen waterstofatomen, koolwaterstofradicalen of gesubstitueerde koolwaterstofradicalen, direct vastgemaakt aan koolstofatomen in de ring [2,8]

C 07 D    207/22                   .    .    .    met hetero-atomen of met koolstofatomen met drie bindingen met hetero-atomen en met ten hoogste één binding met een halogeen, bijv. esterradicalen of nitrilradicalen, direct vastgemaakt aan koolstofatomen in de ring [2,8]

C 07 D    207/24                   .    .    .    .    Zuurstofatomen of zwavelatomen [2,8]

C 07 D    207/26                   .    .    .    .    .    2-Pyrrolidonen [2,8]

C 07 D    207/263                 .    .    .    .    .    .    met alleen waterstofatomen of radicalen die alleen waterstofatomen en koolstofatomen bevatten, direct vastgemaakt aan andere koolstofatomen in de ring [3,8]

C 07 D    207/267                 .    .    .    .    .    .    .    met alleen waterstofatomen of radicalen met alleen waterstofatomen en koolstofatomen die direct zijn gebonden aan het stikstofatoom in de ring [3,8]

C 07 D    207/27                   .    .    .    .    .    .    .    met gesubstitueerde koolwaterstofradicalen direct vastgemaakt aan het stikstofatoom in de ring [3,8]

C 07 D    207/273                 .    .    .    .    .    .    met hetero-atomen of met koolstofatomen met drie bindingen met hetero-atomen en met ten hoogste één binding met een halogeen, bijv. esterradicalen of nitrilradicalen, direct vastgemaakt aan andere koolstofatomen in de ring [3,8]

C 07 D    207/277                 .    .    .    .    .    .    .    Koolstofatomen met drie bindingen met hetero-atomen en met ten hoogste één binding met een halogeen, bijv. esterradicalen of nitrilradicalen [3,8]

C 07 D    207/28                   .    .    .    .    .    .    .    .    2-Pyrrolidon-5-carbonzuren; Functionele derivaten daarvan, bijv. esters of nitrilen [2,3,8]

C 07 D    207/30                   .    .    met twee dubbele bindingen tussen ringdelen of tussen ringdelen en niet-ringdelen [,82]

C 07 D    207/32                   .    .    .    met alleen waterstofatomen, koolwaterstofradicalen of gesubstitueerde koolwaterstofradicalen, direct vastgemaakt aan koolstofatomen in de ring [2,8]

C 07 D    207/323                 .    .    .    .    met alleen waterstofatomen of radicalen die alleen waterstof en koolstofatomen bevatten, direct vastgemaakt aan de stikstofatomen in de ring [3,8]

C 07 D    207/325                 .    .    .    .    met gesubstitueerde koolwaterstofradicalen direct vastgemaakt aan het stikstofatoom in de ring [3,8]

C 07 D    207/327                 .    .    .    .    .    Radicalen die zijn gesubstitueerd door koolstofatomen met drie bindingen met hetero-atomen en met ten hoogste één binding met een halogeen, bijv. esterradicalen of nitrilradicalen [3,8]

C 07 D    207/33                   .    .    .    .    met gesubstitueerde koolwaterstofradicalen direct vastgemaakt aan koolstofatomen in de ring [3,8]

C 07 D    207/333                 .    .    .    .    .    Radicalen die zijn gesubstitueerd door zuurstofatomen of zwavelatomen [3,8]

C 07 D    207/335                 .    .    .    .    .    Radicalen die zijn gesubstitueerd door stikstofatomen die geen deel uitmaken van een nitroradicaal [3,8]

C 07 D    207/337                 .    .    .    .    .    Radicalen die zijn gesubstitueerd door koolstofatomen met drie bindingen met hetero-atomen en met ten hoogste één binding met een halogeen, bijv. esterradicalen of nitrilradicalen [3,8]

C 07 D    207/34                   .    .    .    met hetero-atomen of met koolstofatomen met drie bindingen met hetero-atomen en met ten hoogste één binding met een halogeen, bijv. esterradicalen of nitrilradicalen, direct vastgemaakt aan koolstofatomen in de ring [2,8]

C 07 D    207/36                   .    .    .    .    Zuurstofatomen of zwavelatomen [2,8]

C 07 D    207/38                   .    .    .    .    .    2-Pyrrolonen [2,8]

C 07 D    207/40                   .    .    .    .    .    2,5-Pyrrolidindionen [2,8]

C 07 D    207/404                 .    .    .    .    .    .    met alleen waterstofatomen of radicalen die alleen waterstofatomen en koolstofatomen bevatten, direct vastgemaakt aan andere koolstofatomen in de ring, bijv. succinimide [3,8]

C 07 D    207/408                 .    .    .    .    .    .    .    Radicalen die alleen waterstofatomen en koolstofatomen bevatten, vastgemaakt aan koolstofatomen in de ring [3,8]

C 07 D    207/412                 .    .    .    .    .    .    .    .    Acyclische radicalen met meer dan zes koolstofatomen [3,8]

C 07 D    207/416                 .    .    .    .    .    .    met hetero-atomen of met koolstofatomen met drie bindingen met hetero-atomen en met ten hoogste één binding met een halogeen, bijv. esterradicalen of nitrilradicalen, direct vastgemaakt aan andere koolstofatomen in de ring [3,8]

C 07 D    207/42                   .    .    .    .    Nitroradicalen [2,8]

C 07 D    207/44                   .    .    met drie dubbele bindingen tussen ringdelen of tussen ringdelen en niet-ringdelen [2,8]

C 07 D    207/444                 .    .    .    met twee dubbel-gebonden zuurstofatomen direct vastgemaakt op de posities 2 en 5 [3,8]

C 07 D    207/448                 .    .    .    .    met alleen waterstofatomen of radicalen die alleen waterstofatomen en koolstofatomen bevatten, direct vastgemaakt aan andere koolstofatomen in de ring, bijv. maleïmide [3,8]

C 07 D    207/452                 .    .    .    .    .    met koolwaterstofradicalen die zijn gesubstitueerd door hetero-atomen, direct vastgemaakt aan het stikstofatoom in de ring [3,8]

C 07 D    207/456                 .    .    .    .    met hetero-atomen of met koolstofatomen met drie bindingen met hetero-atomen en met ten hoogste één binding met een halogeen, bijv. esterradicalen of nitrilradicalen, direct vastgemaakt aan andere koolstofatomen in de ring [3,8]

C 07 D    207/46                   .    met hetero-atomen direct vastgemaakt aan het stikstofatoom in de ring [2,8]

C 07 D    207/48                   .    .    Zwavelatomen [2,8]

C 07 D    207/50                   .    .    Stikstofatomen [2,8]

 

C 07 D    209/00                   Heterocyclische verbindingen die vijfringen bevatten die zijn gecondenseerd met andere ringen, met één stikstofatoom als het enige hetero-atoom in de ring [2,8]

C 07 D    209/02                   .    gecondenseerd met één carbocyclische ring [2,8]

C 07 D    209/04                   .    .    Indolen; Gehydrogeneerde indolen [2,8]

C 07 D    209/06                   .    .    .    Bereiden van indol uit koolteer [2]

C 07 D    209/08                   .    .    .    met alleen waterstofatomen of radicalen die alleen waterstofatomen en koolstofatomen bevatten, direct vastgemaakt aan koolstofatomen van de heteroring [2,8]

C 07 D    209/10                   .    .    .    met gesubstitueerde koolwaterstofradicalen vastgemaakt aan koolstofatomen van de heteroring [2,8]

C 07 D    209/12                   .    .    .    .    Radicalen die zijn gesubstitueerd door zuurstofatomen [2,8]

C 07 D    209/14                   .    .    .    .    Radicalen die zijn gesubstitueerd door stikstofatomen die geen deel uitmaken van een nitroradicaal [2,8]

C 07 D    209/16                   .    .    .    .    .    Tryptaminen [2,8]

C 07 D    209/18                   .    .    .    .    Radicalen die zijn gesubstitueerd door koolstofatomen met drie bindingen met hetero-atomen en met ten hoogste één binding met een halogeen, bijv. esterradicalen of nitrilradicalen [2,8]

C 07 D    209/20                   .    .    .    .    .    tevens gesubstitueerd door stikstofatomen, bijv. tryptofaan [2,8]

C 07 D    209/22                   .    .    .    .    .    met een aralkylradicaal vastgemaakt aan het stikstofatoom in de ring [2,8]

C 07 D    209/24                   .    .    .    .    .    met een alkylradicaal of cycloalkylradicaal vastgemaakt aan het stikstofatoom in de ring [2,8]

C 07 D    209/26                   .    .    .    .    .    met een acylradicaal vastgemaakt aan het stikstofatoom in de ring [2,8]

C 07 D    209/28                   .    .    .    .    .    .    1-(4-Chlorobenzoyl)-2-methyl-indolyl-3-azijnzuur dat op positie 5 is gesubstitueerd door een zuurstofatoom of een stikstofatoom; Esters daarvan [2,8]

C 07 D    209/30                   .    .    .    met hetero-atomen of met koolstofatomen met drie bindingen met hetero-atomen en met ten hoogste één binding met een halogeen, direct vastgemaakt aan koolstofatomen van de heteroring [2,8]

C 07 D    209/32                   .    .    .    .    Zuurstofatomen [2,8]

C 07 D    209/34                   .    .    .    .    .    op positie 2 [2,8]

C 07 D    209/36                   .    .    .    .    .    op positie 3, bijv. adrenochroom [2,8]

C 07 D    209/38                   .    .    .    .    .    op de posities 2 en 3, bijv. isatine [2,8]

C 07 D    209/40                   .    .    .    .    Stikstofatomen die geen deel uitmaken van een nitroradicaal, bijv. isatinesemicarbazon [2,7,8]

C 07 D    209/42                   .    .    .    .    Koolstofatomen met drie bindingen met hetero-atomen en met ten hoogste één binding met een halogeen, bijv. esterradicalen of nitrilradicalen [2,8]

C 07 D    209/43                   .    .    .    met een –OCH2CH(OH)CH2NH2 radicaal dat verder kan zijn gesubstitueerd, op de positie 4, 5, 6 of 7 [5,8]

C 07 D    209/44                   .    .    Iso-indolen; Gehydrogeneerde iso-indolen [2,8]

C 07 D    209/46                   .    .    .    met een zuurstofatoom op positie 1 [2,8]

C 07 D    209/48                   .    .    .    met zuurstofatomen op de posities 1 en 3, bijv. ftalimide [2,8]

C 07 D    209/49                   .    .    .    .    en met in het molecuul een acylradicaal dat een verzadigde driering bevat, bijv. chrysanthemumic zuuresters [5,8]

C 07 D    209/50                   .    .    .    met zuurstofatomen en stikstofatomen op de posities 1 en 3 [2,8]

C 07 D    209/52                   .    .    gecondenseerd met een andere ring dan een zesring [2,8]

C 07 D    209/54                   .    .    Spiro-gecondenseerd [2,8]

C 07 D    209/56                   .    Ringsystemen die drie of meer ringen bevatten [2,8]

C 07 D    209/58                   .    .    [b]-gecondenseerd of [c]-gecondenseerd [2,8]

C 07 D    209/60                   .    .    .    Nafto[b]pyrrolen; Gehydrogeneerde nafto[b]pyrrolen [2,8]

C 07 D    209/62                   .    .    .    Nafto[c]pyrrolen; Gehydrogeneerde nafto[c]pyrrolen [2,8]

C 07 D    209/64                   .    .    .    .    met een zuurstofatoom op positie 1 [2,8]

C 07 D    209/66                   .    .    .    .    met zuurstofatomen op de posities 1 en 3 [2,8]

C 07 D    209/68                   .    .    .    .    met zuurstofatomen en stikstofatomen op de posities 1 en 3 [2,8]

C 07 D    209/70                   .    .    .    met andere carbocyclische ringen dan zesringen [2,8]

C 07 D    209/72                   .    .    .    4,7-Endo-alkyleen-iso-indolen [2,8]

C 07 D    209/74                   .    .    .    .    met een zuurstofatoom op positie 1 [2,8]

C 07 D    209/76                   .    .    .    .    met zuurstofatomen op de posities 1 en 3 [2,8]

C 07 D    209/78                   .    .    .    .    met zuurstofatomen en stikstofatomen op de posities 1 en 3 [2,8]

C 07 D    209/80                   .    .    [b,c]-gecondenseerd of [b,d]-gecondenseerd [2,8]

C 07 D    209/82                   .    .    .    Carbazolen; Gehydrogeneerde carbazolen [2,8]

C 07 D    209/84                   .    .    .    .    Scheiden, bijv. uit teer; Zuiveren [2]

C 07 D    209/86                   .    .    .    .    met alleen waterstofatomen, koolwaterstofradicalen of gesubstitueerde koolwaterstofradicalen, direct vastgemaakt aan koolstofatomen van het ringsysteem [2,8]

C 07 D    209/88                   .    .    .    .    met hetero-atomen of met koolstofatomen met drie bindingen met hetero-atomen en met ten hoogste één binding met een halogeen, bijv. esterradicalen of nitrilradicalen, direct vastgemaakt aan koolstofatomen van het ringsysteem [2,8]

C 07 D    209/90                   .    .    .    Benzo[c,d]indolen; Gehydrogeneerde benzo[c,d]indolen [2,8]

C 07 D    209/92                   .    .    .    .    Naftostyrilen [2,8]

C 07 D    209/94                   .    .    .    met andere carbocyclische ringen dan zesringen [4,8]

C 07 D    209/96                   .    .    Spiro-gecondenseerde ringsystemen [2,8]

 

C 07 D    211/00                   Heterocyclische verbindingen die gehydrogeneerde pyridineringen bevatten, die niet zijn gecondenseerd met andere ringen [2,8]

 

              Aantekeningen

 

              (1)      In deze groep wordt de volgende term gebruikt met de aangegeven betekenis:

                         -       “gehydrogeneerd” betekent met minder dan drie dubbele bindingen tussen ringdelen of tussen ringdelen en niet-ringdelen. [2]

              (2)      Piperidinen met alleen waterstofatomen vastgemaakt aan koolstofatomen in de ring, worden geklasseerd in groep C07D 295/00. [2]

 

C 07 D    211/02                   .    Bereiden door ringsluiting of hydrogeneren [2]

C 07 D    211/04                   .    met alleen waterstofatomen of koolstofatomen direct vastgemaakt aan het stikstofatoom in de ring [2,8]

C 07 D    211/06                   .    .    zonder dubbele bindingen tussen ringdelen of tussen ringdelen en niet-ringdelen [2,8]

C 07 D    211/08                   .    .    .    met koolwaterstofradicalen of gesubstitueerde koolwaterstofradicalen direct vastgemaakt aan koolstofatomen in de ring [2,3,8]

C 07 D    211/10                   .    .    .    .    met radicalen die alleen koolstofatomen en waterstofatomen bevatten, vastgemaakt aan koolstofatomen in de ring [2,3,8]

C 07 D    211/12                   .    .    .    .    .    met alleen waterstofatomen vastgemaakt aan het stikstofatoom in de ring [2,3,8]

C 07 D    211/14                   .    .    .    .    .    met koolwaterstofradicalen of gesubstitueerde koolwaterstofradicalen vastgemaakt aan het stikstofatoom in de ring [2,8]

C 07 D    211/16                   .    .    .    .    .    met geacyleerde stikstofatomen in de ring [2,8]

C 07 D    211/18                   .    .    .    .    met gesubstitueerde koolwaterstofradicalen vastgemaakt aan koolstofatomen in de ring [2,8]

C 07 D    211/20                   .    .    .    .    .    met koolwaterstofradicalen die zijn gesubstitueerd door enkel-gebonden zuurstofatomen of zwavelatomen [2,8,12]

C 07 D    211/22                   .    .    .    .    .    .    door zuurstofatomen [2,8]

C 07 D    211/24                   .    .    .    .    .    .    door zwavelatomen waaraan een tweede hetero-atoom is vastgemaakt [2,8]

C 07 D    211/26                   .    .    .    .    .    met koolwaterstofradicalen die zijn gesubstitueerd door stikstofatomen [2,8]

C 07 D    211/28                   .    .    .    .    .    .    waaraan een tweede hetero-atoom is vastgemaakt [2,8]

C 07 D    211/30                   .    .    .    .    .    met koolwaterstofradicalen die zijn gesubstitueerd door dubbel-gebonden zuurstofatomen of zwavelatomen of door twee zuurstofatomen of zwavelatomen die enkel-gebonden zijn aan hetzelfde koolstofatoom [2,8]

C 07 D    211/32                   .    .    .    .    .    .    door zuurstofatomen [2,8]

C 07 D    211/34                   .    .    .    .    .    met koolwaterstofradicalen die zijn gesubstitueerd door koolstofatomen met drie bindingen met hetero-atomen en met ten hoogste één binding met een halogeen, bijv. esterradicalen of nitrilradicalen [2,8]

C 07 D    211/36                   .    .    .    met hetero-atomen of met koolstofatomen met drie bindingen met hetero-atomen en met ten hoogste één binding met een halogeen, bijv. esterradicalen of nitrilradicalen, direct vastgemaakt aan koolstofatomen in de ring [2,8]

C 07 D    211/38                   .    .    .    .    Halogeenatomen of nitroradicalen [2,8]

C 07 D    211/40                   .    .    .    .    Zuurstofatomen [2,8]

C 07 D    211/42                   .    .    .    .    .    op positie 3 of 5 [2,8]

C 07 D    211/44                   .    .    .    .    .    op positie 4 [2,8]

C 07 D    211/46                   .    .    .    .    .    .    met een waterstofatoom als tweede substituent op positie 4 [2,8]

C 07 D    211/48                   .    .    .    .    .    .    met een acyclisch koolstofatoom op positie 4 [2,8]

C 07 D    211/50                   .    .    .    .    .    .    .    Aroylradicaal [2,8]

C 07 D    211/52                   .    .    .    .    .    .    met een arylradicaal als tweede substituent op positie 4 [2,8]

C 07 D    211/54                   .    .    .    .    Zwavelatomen [2,8]

C 07 D    211/56                   .    .    .    .    Stikstofatomen (nitroradicalen C07D 211/38) [2,8]

C 07 D    211/58                   .    .    .    .    .    op positie 4 [2,8]

C 07 D    211/60                   .    .    .    .    Koolstofatomen met drie bindingen met hetero-atomen en met ten hoogste één binding met een halogeen, bijv. esterradicalen of nitrilradicalen [2,8]

C 07 D    211/62                   .    .    .    .    .    op positie 4 [2,8]

C 07 D    211/64                   .    .    .    .    .    .    met een arylradicaal als tweede substituent op positie 4 [2,8]

C 07 D    211/66                   .    .    .    .    .    .    met een hetero-atoom als tweede substituent op positie 4 [2,8]

C 07 D    211/68                   .    .    met één dubbele binding tussen ringdelen of tussen een ringdeel en een niet-ringdeel [2,8]

C 07 D    211/70                   .    .    .    met alleen waterstofatomen, koolwaterstofradicalen of gesubstitueerde koolwaterstofradicalen vastgemaakt aan koolstofatomen in de ring [2,8]

C 07 D    211/72                   .    .    .    met hetero-atomen of met koolstofatomen met drie bindingen met hetero-atomen en met ten hoogste één binding met een halogeen, direct vastgemaakt aan koolstofatomen in de ring [2,8]

C 07 D    211/74                   .    .    .    .    Zuurstofatomen [2,8]

C 07 D    211/76                   .    .    .    .    .    op positie 2 of 6 [2,8]

C 07 D    211/78                   .    .    .    .    Koolstofatomen met drie bindingen met hetero-atomen en met ten hoogste één binding met een halogeen [2,8]

C 07 D    211/80                   .    .    met twee dubbele bindingen tussen ringdelen of tussen ringdelen en niet-ringdelen [2,8]

C 07 D    211/82                   .    .    .    met alleen waterstofatomen, koolwaterstofradicalen of gesubstitueerde koolwaterstofradicalen, direct vastgemaakt aan koolstofatomen in de ring [2,8]

C 07 D    211/84                   .    .    .    met hetero-atomen of met koolstofatomen met drie bindingen met hetero-atomen en met ten hoogste één binding met een halogeen, direct vastgemaakt aan koolstofatomen in de ring [2,8]

C 07 D    211/86                   .    .    .    .    Zuurstofatomen [2,8]

C 07 D    211/88                   .    .    .    .    .    op de posities 2 en 6, bijv. glutarimide [2,8]

C 07 D    211/90                   .    .    .    .    Koolstofatomen met drie bindingen met hetero-atomen en met ten hoogste één binding met een halogeen [2,8]

C 07 D    211/92                   .    met een hetero-atoom direct vastgemaakt aan het stikstofatoom in de ring [2,8]

C 07 D    211/94                   .    .    Zuurstofatoom, bijv. piperidine-N-oxide [2,8]

C 07 D    211/96                   .    .    Zwavelatoom [2,8]

C 07 D    211/98                   .    .    Stikstofatoom [2,8]

 

C 07 D    213/00                   Heterocyclische verbindingen die zesringen bevatten die niet zijn gecondenseerd met andere ringen, met één stikstofatoom als enige hetero-atoom in de ring en met drie of meer dubbele bindingen tussen ringdelen of tussen ringdelen en niet-ringdelen [2,8]

C 07 D    213/02                   .    met drie dubbele bindingen tussen ringdelen of tussen ringdelen en niet-ringdelen [2,8]

C 07 D    213/04                   .    .    zonder binding tussen het stikstofatoom in de ring en een niet-ringdeel of met alleen waterstofatomen of koolstofatomen direct vastgemaakt aan het stikstofatoom in de ring [2,8]

C 07 D    213/06                   .    .    .    met alleen waterstofatomen en koolstofatomen naast het stikstofatoom in de ring [2,8]

C 07 D    213/08                   .    .    .    .    Bereiden door ringsluiting [2]

C 07 D    213/09                   .    .    .    .    .    waarbij sprake is van ammoniak, aminen, aminezouten of nitrilen [3]

C 07 D    213/10                   .    .    .    .    .    .    uit acetaldehyde of cyclische polymeren daarvan [3]

C 07 D    213/12                   .    .    .    .    .    .    uit onverzadigde verbindingen [3]

C 07 D    213/127                 .    .    .    .    Bereiden uit verbindingen die pyridineringen bevatten [3]

C 07 D    213/133                 .    .    .    .    Bereiden door het dehydrogeneren van  gehydrogeneerde pyridineverbindingen [3]

C 07 D    213/14                   .    .    .    .    Bereiden uit verbindingen die heterocyclische zuurstof bevatten [2]

C 07 D    213/16                   .    .    .    .    met slechts één pyridinering [2,8]

C 07 D    213/18                   .    .    .    .    .    Zouten daarvan [2,8]

C 07 D    213/20                   .    .    .    .    .    Quaternaire verbindingen daarvan [2,8]

C 07 D    213/22                   .    .    .    .    met twee of meer pyridineringen direct aan elkaar gekoppeld, bijv. bipyridyl [2,8]

C 07 D    213/24                   .    .    .    met gesubstitueerde koolwaterstofradicalen vastgemaakt aan koolstofatomen in de ring [2,8]

C 07 D    213/26                   .    .    .    .    Radicalen die zijn gesubstitueerd door halogeenatomen of nitroradicalen [2,8]

C 07 D    213/28                   .    .    .    .    Radicalen die zijn gesubstitueerd door enkel-gebonden zuurstof of zwavelatomen [2,8,12]

C 07 D    213/30                   .    .    .    .    .    Zuurstofatomen [2,8]

C 07 D    213/32                   .    .    .    .    .    Zwavelatomen [2,8]

C 07 D    213/34                   .    .    .    .    .    .    waaraan een tweede hetero-atoom is vastgemaakt [2,8]

C 07 D    213/36                   .    .    .    .    Radicalen die zijn gesubstitueerd door enkel-gebonden stikstofatomen (nitroradicalen C07D 213/26) [2,8]

C 07 D    213/38                   .    .    .    .    .    met alleen waterstof of koolwaterstofradicalen vastgemaakt aan het substituerende stikstofatoom [2,8]

C 07 D    213/40                   .    .    .    .    .    Geacyleerde substituerende stikstofatomen [2,8]

C 07 D    213/42                   .    .    .    .    .    met hetero-atomen vastgemaakt aan het gesubstitueerde stikstofatoom (nitroradicalen C07D 213/26) [2,8]

C 07 D    213/44                   .    .    .    .    Radicalen die zijn gesubstitueerd door dubbel-gebonden zuurstofatomen, zwavelatomen of stikstofatomen, of door twee van zulke atomen die enkel-gebonden zijn aan hetzelfde koolstofatoom [2,8]

C 07 D    213/46                   .    .    .    .    .    Zuurstofatomen [2,8]

C 07 D    213/48                   .    .    .    .    .    .    Aldehyderadicalen [2,8]

C 07 D    213/50                   .    .    .    .    .    .    Ketonradicalen [2,8]

C 07 D    213/51                   .    .    .    .    .    .    Acetaalradicalen [2,8]

C 07 D    213/52                   .    .    .    .    .    Zwavelatomen [2,8]

C 07 D    213/53                   .    .    .    .    .    Stikstofatomen [2,8]

C 07 D    213/54                   .    .    .    .    Radicalen die zijn gesubstitueerd door koolstofatomen met drie bindingen met hetero-atomen en met ten hoogste één binding met een halogeen, bijv. esterradicalen of nitrilradicalen [2,8]

C 07 D    213/55                   .    .    .    .    .    Zuren; Esters [2,8]

C 07 D    213/56                   .    .    .    .    .    Amiden [2,8]

C 07 D    213/57                   .    .    .    .    .    Nitrilen [2,8]

C 07 D    213/58                   .    .    .    .    .    Amidinen [2,8]

C 07 D    213/59                   .    .    .    .    .    waarbij tenminste één van de bindingen een binding met zwavel is [2,8]

C 07 D    213/60                   .    .    .    met hetero-atomen of met koolstofatomen met drie bindingen met hetero-atomen en met ten hoogste één binding met een halogeen, bijv. esterradicalen of nitrilradicalen, direct vastgemaakt aan koolstofatomen in de ring [2,8]

C 07 D    213/61                   .    .    .    .    Halogeenatomen of nitroradicalen [2,8]

C 07 D    213/62                   .    .    .    .    Zuurstofatomen of zwavelatomen [2,8]

C 07 D    213/63                   .    .    .    .    .    Eén zuurstofatoom [2,8]

C 07 D    213/64                   .    .    .    .    .    .    vastgemaakt op positie 2 of 6 [2,8]

C 07 D    213/643                 .    .    .    .    .    .    .    2-Fenoxypyridinen; Derivaten daarvan [5,8]

C 07 D    213/647                 .    .    .    .    .    .    .    en met in het molecuul een acylradicaal dat een verzadigde driering bevat, bijv. chrysanthemumic zuuresters [5,8]

C 07 D    213/65                   .    .    .    .    .    .    vastgemaakt op positie 3 of 5 [2,8]

C 07 D    213/66                   .    .    .    .    .    .    .    met op positie 3 een zuurstofatoom en op elk van de posities 4 en 5 een koolstofatoom gebonden aan een zuurstofatoom, zwavelatoom of stikstofatoom, bijv. pyridoxal [2,8]

C 07 D    213/67                   .    .    .    .    .    .    .    .    2-Methyl-3-hydroxy-4,5-bis(hydroxy-methyl)pyridine, d.w.z. pyridoxine [2,8]

C 07 D    213/68                   .    .    .    .    .    .    vastgemaakt op positie 4 [2,8]

C 07 D    213/69                   .    .    .    .    .    Twee of meer zuurstofatomen [2,8]

C 07 D    213/70                   .    .    .    .    .    Zwavelatomen [4,8]

C 07 D    213/71                   .    .    .    .    .    .    waaraan een tweede hetero-atoom is vastgemaakt [4,8]

C 07 D    213/72                   .    .    .    .    Stikstofatomen (nitroradicalen C07D 213/61) [2,8]

C 07 D    213/73                   .    .    .    .    .    Niet-gesubstitueerde aminoradicalen of iminoradicalen [2,8]

C 07 D    213/74                   .    .    .    .    .    Aminoradicalen of iminoradicalen die zijn gesubstitueerd door koolwaterstofradicalen of gesubstitueerde koolwaterstofradicalen [2,8]

C 07 D    213/75                   .    .    .    .    .    Aminoradicalen of iminoradicalen die zijn geacyleerd door carbonzuren of koolzuren of door zwavelanalogen of stikstofanalogen daarvan, bijv. carbamaten [,82]

C 07 D    213/76                   .    .    .    .    .    waaraan een tweede hetero-atoom is vastgemaakt (nitroradicalen C07D 213/61) [2,8]

C 07 D    213/77                   .    .    .    .    .    .    Hydrazineradicalen [2,8]

C 07 D    213/78                   .    .    .    .    Koolstofatomen met drie bindingen met heteroatomen en met ten hoogste één binding met een halogeen, bijv. esterradicalen of nitrilradicalen [2,8]

C 07 D    213/79                   .    .    .    .    .    Zuren; Esters [2,8]

C 07 D    213/80                   .    .    .    .    .    .    op positie 3 [2,8]

C 07 D    213/803                 .    .    .    .    .    .    Bereidingsprocessen [3]

C 07 D    213/807                 .    .    .    .    .    .    .    door het oxideren van pyridinen of gecondenseerde pyridinen [3]

C 07 D    213/81                   .    .    .    .    .    Amiden; Imiden [2,8]

C 07 D    213/82                   .    .    .    .    .    .    op positie 3 [2,8]

C 07 D    213/83                   .    .    .    .    .    Thiozuren; Thio-esters; Thio-amiden; Thio-imiden [2,8]

C 07 D    213/84                   .    .    .    .    .    Nitrilen [2,8]

C 07 D    213/85                   .    .    .    .    .    .    op positie 3 [2,8]

C 07 D    213/86                   .    .    .    .    .    Hydraziden; Thio-analogen of imino-analogen daarvan [2,8]

C 07 D    213/87                   .    .    .    .    .    .    op positie 3 [2,8]

C 07 D    213/88                   .    .    .    .    .    Nicotinoylhydrazonen [2,8]

C 07 D    213/89                   .    .    met hetero-atomen direct vastgemaakt aan het stikstofatoom in de ring [2,8]

C 07 D    213/90                   .    met meer dan drie dubbele bindingen tussen ringdelen of tussen ringdelen en niet-ringdelen [2,8]

 

C 07 D    215/00                   Heterocyclische verbindingen die chinolineringsystemen of gehydrogeneerde chinolineringsystemen bevatten [2,8]

C 07 D    215/02                   .    zonder binding tussen het stikstofatoom in de ring en een niet-ringdeel of met alleen waterstofatomen of koolstofatomen direct vastgemaakt aan het stikstofatoom in de ring [2,8]

C 07 D    215/04                   .    .    met alleen waterstofatomen of radicalen met alleen waterstofatomen en koolstofatomen, direct vastgemaakt aan de koolstofatomen in de ring [2,8]

C 07 D    215/06                   .    .    .    met alleen waterstofatomen, koolwaterstofradicalen of gesubstitueerde koolwaterstofradicalen vastgemaakt aan het stikstofatoom in de ring [2,8]

C 07 D    215/08                   .    .    .    met een geacyleerd stikstofatoom in de ring [2,8]

C 07 D    215/10                   .    .    .    Quaternaire verbindingen [2,8]

C 07 D    215/12                   .    .    met gesubstitueerde koolwaterstofradicalen vastgemaakt aan koolstofatomen in de ring [2,8]

C 07 D    215/14                   .    .    .    Radicalen die zijn gesubstitueerd door zuurstofatomen [2,8]

C 07 D    215/16                   .    .    met hetero-atomen of met koolstofatomen met drie bindingen met hetero-atomen en met ten hoogste één binding met een halogeen, bijv. esterradicalen of nitrilradicalen, direct vastgemaakt aan koolstofatomen in de ring [2,8]

C 07 D    215/18                   .    .    .    Halogeenatomen of nitroradicalen [2,8]

C 07 D    215/20                   .    .    .    Zuurstofatomen [2,8,12]

C 07 D    215/22                   .    .    .    .    vastgemaakt op positie 2 of 4 [2,8]

C 07 D    215/227                 .    .    .    .    .    met slechts één zuurstofatoom op positie 2 [5,8]

C 07 D    215/233                 .    .    .    .    .    met slechts één zuurstofatoom op positie 4 [5,8]

C 07 D    215/24                   .    .    .    .    vastgemaakt op positie 8 [2,8]

C 07 D    215/26                   .    .    .    .    .    Alcoholen; Ethers daarvan [2,8]

C 07 D    215/28                   .    .    .    .    .    .    met halogeenatomen of nitroradicalen op de posities 5, 6 of 7 [2,8]

C 07 D    215/30                   .    .    .    .    .    .    Metaalzouten; Chelaten [2,8]

C 07 D    215/32                   .    .    .    .    .    .    Esters [2,8]

C 07 D    215/34                   .    .    .    .    .    .    .    Carbamaten [2,8]

C 07 D    215/36                   .    .    .    Zwavelatomen (C07D 215/24 heeft voorrang) [2,8]

C 07 D    215/38                   .    .    .    Stikstofatomen (nitroradicalen C07D 215/18) [2,8]

C 07 D    215/40                   .    .    .    .    vastgemaakt op positie 8 [2,8]

C 07 D    215/42                   .    .    .    .    vastgemaakt op positie 4 [2,8]

C 07 D    215/44                   .    .    .    .    .    met arylradicalen vastgemaakt aan genoemde stikstofatomen [2,8]

C 07 D    215/46                   .    .    .    .    .    met koolwaterstofradicalen die zijn gesubstitueerd door stikstofatomen, vastgemaakt aan genoemde stikstofatomen [2,8]

C 07 D    215/48                   .    .    .    Koolstofatomen met drie bindingen met hetero-atomen en met ten hoogste één binding met een halogeen [2,8]

C 07 D    215/50                   .    .    .    .    vastgemaakt op positie 4 [2,8]

C 07 D    215/52                   .    .    .    .    .    met arylradicalen op positie 2 [2,8]

C 07 D    215/54                   .    .    .    .    vastgemaakt op positie 3 [2,8]

C 07 D    215/56                   .    .    .    .    .    met zuurstofatomen op positie 4 [2,8]

C 07 D    215/58                   .    met hetero-atomen direct vastgemaakt aan het stikstofatoom in de ring [2,8]

C 07 D    215/60                   .    .    N-oxiden [2,8]

 

C 07 D    217/00                   Heterocyclische verbindingen die isochinolineringsystemen of gehydrogeneerde isochinolineringsystemen bevatten [2,8]

C 07 D    217/02                   .    met alleen waterstofatomen of radicalen die alleen koolstofatomen en waterstofatomen bevatten, direct vastgemaakt aan koolstofatomen van de stikstofhoudende ring; Alkyleenbisisochinolinen [2,8]

C 07 D    217/04                   .    .    met koolwaterstofradicalen of gesubstitueerde koolwaterstofradicalen vastgemaakt aan het stikstofatoom in de ring [2,8]

C 07 D    217/06                   .    .    waarbij het stikstofatoom in de ring is geacyleerd door carbonzuren of koolzuren of met zwavelanalogen of stikstofanalogen daarvan, bijv. carbamaten [2,8]

C 07 D    217/08                   .    .    met een hetero-atoom direct vastgemaakt aan het stikstofatoom in de ring [2,8]

C 07 D    217/10                   .    .    Quaternaire verbindingen [2,8]

C 07 D    217/12                   .    met radicalen die zijn gesubstitueerd door hetero-atomen, vastgemaakt aan koolstofatomen van de stikstofhoudende ring [2,8]

C 07 D    217/14                   .    .    anders dan aralkylradicalen [2,8]

C 07 D    217/16                   .    .    .    gesubstitueerd door zuurstofatomen [2,8]

C 07 D    217/18                   .    .    Aralkylradicalen [2,8]

C 07 D    217/20                   .    .    .    met zuurstofatomen direct vastgemaakt aan de aromatische ring van genoemd aralkylradicaal, bijv. papaverine [2,8]

C 07 D    217/22                   .    met hetero-atomen of met koolstofatomen met drie bindingen met hetero-atomen en met ten hoogste één binding met een halogeen, bijv. esterradicalen of nitrilradicalen, direct vastgemaakt aan koolstofatomen van de stikstofhoudende ring [2,8]

C 07 D    217/24                   .    .    Zuurstofatomen [2,8]

C 07 D    217/26                   .    .    Koolstofatomen met drie bindingen met hetero-atomen en met ten hoogste één binding met een halogeen [2,8]

 

C 07 D    219/00                   Heterocyclische verbindingen die acridineringsystemen of gehydrogeneerde acridineringsystemen bevatten [2,8]

C 07 D    219/02                   .    met alleen waterstof, koolwaterstofradicalen of gesubstitueerde koolwaterstofradicalen, direct vastgemaakt aan koolstofatomen van het ringsysteem [2,8]

C 07 D    219/04                   .    met hetero-atomen of met koolstofatomen met drie bindingen met hetero-atomen en met ten hoogste één binding met een halogeen, bijv. esterradicalen of nitrilradicalen, direct vastgemaakt aan koolstofatomen van het ringsysteem [2,8]

C 07 D    219/06                   .    .    Zuurstofatomen [2,8]

C 07 D    219/08                   .    .    Stikstofatomen [2,8,12]

C 07 D    219/10                   .    .    .    vastgemaakt op positie 9 [2,8]

C 07 D    219/12                   .    .    .    .    Amino-alkylaminoradicalen vastgemaakt op positie 9 [2,8]

C 07 D    219/14                   .    met koolwaterstofradicalen die zijn gesubstitueerd door stikstofatomen, vastgemaakt aan het stikstofatoom in de ring [2,8]

C 07 D    219/16                   .    met acylradicalen die zijn gesubstitueerd door stikstofatomen, vastgemaakt aan het stikstofatoom in de ring [2,8]

 

C 07 D    221/00                   Heterocyclische verbindingen die zesringen bevatten met één stikstofatoom als het enige hetero-atoom in de ring, voorzover niet vallend onder de groepen C07D 211/00 tot C07D 219/00 [2,8]

C 07 D    221/02                   .    gecondenseerd met carbocyclische ringen of ringsystemen [2,8]

C 07 D    221/04                   .    .    Ortho-gecondenseerde of peri-gecondenseerde ringsystemen [2,8]

C 07 D    221/06                   .    .    .    Ringsystemen met drie ringen [2,8]

C 07 D    221/08                   .    .    .    .    Aza-anthracenen [2,8,12]

C 07 D    221/10                   .    .    .    .    Azafenanthrenen [2,8]

C 07 D    221/12                   .    .    .    .    .    Fenanthridinen [2,8]

C 07 D    221/14                   .    .    .    .    Aza-enalenen, bijv. 1,8-naftalimide [2,8]

C 07 D    221/16                   .    .    .    .    met andere carbocyclische ringen dan zesringen [2,8]

C 07 D    221/18                   .    .    .    Ringsystemen met vier of meer ringen [2,8]

C 07 D    221/20                   .    .    Spiro-gecondenseerde ringsystemen [2,8]

C 07 D    221/22                   .    .    Gebrugde ringsystemen [2,8]

C 07 D    221/24                   .    .    .    Camfidinen [2,8]

C 07 D    221/26                   .    .    .    Benzomorfanen [2,8]

C 07 D    221/28                   .    .    .    Morfinanen [2,8]

 

C 07 D    223/00                   Heterocyclische verbindingen die zevenringen bevatten met één stikstofatoom als het enige hetero-atoom in de ring [2,8] 

               Aantekening

 

              Hexamethyleeniminen of 3-azabicyclo[3.2.2]nonanen met alleen waterstofatomen vastgemaakt aan de koolstofatomen in de ring, worden geklasseerd in groep C07D 295/00. [2]

 

C 07 D    223/02                   .    niet gecondenseerd met andere ringen [2,8]

C 07 D    223/04                   .    .    met alleen waterstofatomen, halogeenatomen, koolwaterstofradicalen of gesubstitueerde koolwaterstofradicalen, direct vastgemaakt aan koolstofatomen in de ring [2,8]

C 07 D    223/06                   .    .    met hetero-atomen of met koolstofatomen met drie bindingen met hetero-atomen en met ten hoogste één binding met een halogeen, bijv. esterradicalen of nitrilradicalen, direct vastgemaakt aan koolstofatomen in de ring (halogeenatomen C07D 223/04) [2,8]

C 07 D    223/08                   .    .    .    Zuurstofatomen [2,8]

C 07 D    223/10                   .    .    .    .    vastgemaakt op positie 2 [2,8]

C 07 D    223/12                   .    .    .    Stikstofatomen die geen deel uitmaken van een nitroradicaal [2,8]

C 07 D    223/14                   .    gecondenseerd met carbocyclische ringen of ringsystemen [2,8]

C 07 D    223/16                   .    .    Benzazepinen; Gehydrogeneerde benzazepinen [2,8]

C 07 D    223/18                   .    .    Dibenzazepinen; Gehydrogeneerde dibenzazepinen [2,8]

C 07 D    223/20                   .    .    .    Dibenz[b,e]azepinen; Gehydrogeneerde dibenz[b,e]azepinen [2,8]

C 07 D    223/22                   .    .    .    Dibenz[b,f]azepinen; Gehydrogeneerde dibenz[b,f]azepinen [2,8]

C 07 D    223/24                   .    .    .    .    met koolwaterstofradicalen die zijn gesubstitueerd door stikstofatomen, vastgemaakt aan het stikstofatoom in de ring [2,8]

C 07 D    223/26                   .    .    .    .    .    met een dubbele binding tussen de posities 10 en 11 [2,8]

C 07 D    223/28                   .    .    .    .    .    met een enkele binding tussen de posities 10 en 11 [2,8]

C 07 D    223/30                   .    .    .    .    met hetero-atomen direct vastgemaakt aan het stikstofatoom in de ring [2,8]

C 07 D    223/32                   .    .    met andere carbocyclische ringen dan zesringen [2,8]

 

C 07 D    225/00                   Heterocyclische verbindingen die ringen bevatten met meer dan zeven ringdelen en met één stikstofatoom als het enige hetero-atoom in de ring [2,8]

 

              Aantekening

 

              Polymethyleeniminen met tenminste vijf ringatomen en met alleen waterstofatomen vastgemaakt aan de koolstofatomen in de ring, worden geklasseerd in groep C07D 295/00. [3]

 

C 07 D    225/02                   .    niet gecondenseerd met andere ringen [2,8]

C 07 D    225/04                   .    gecondenseerd met carbocyclische ringen of ringsystemen [2,8]

C 07 D    225/06                   .    .    gecondenseerd met één zesring [2,8]

C 07 D    225/08                   .    .    gecondenseerd met twee zesringen [2,8]

 

C 07 D    227/00                   Heterocyclische verbindingen die ringen bevatten met één stikstofatoom als het enige hetero-atoom in de ring, in overeenstemming met meer dan één van de groepen C07D 203/00 tot C07D 225/00 [2,8]

 

              Aantekening

 

              Polymethyleeniminen met tenminste vijf ringatomen en met alleen waterstofatomen vastgemaakt aan de koolstofatomen in de ring, worden geklasseerd in groep C 07 D 295/00. [3]

 

C 07 D    227/02                   .    met alleen waterstofatomen of koolstofatomen direct vastgemaakt aan het stikstofatoom in de ring [2,8]

C 07 D    227/04                   .    .    met alleen waterstofatomen, koolwaterstofradicalen of gesubstitueerde koolwaterstofradicalen vastgemaakt aan koolstofatomen in de ring [2,8]

C 07 D    227/06                   .    .    met hetero-atomen of met koolstofatomen met drie bindingen met hetero-atomen en met ten hoogste één binding met een halogeen, bijv. esterradicalen of nitrilradicalen, direct vastgemaakt aan koolstofatomen in de ring [2,8]

C 07 D    227/08                   .    .    .    Zuurstofatomen [2,8]

C 07 D    227/087                 .    .    .    .    Eén dubbel-gebonden zuurstofatoom op positie 2, bijv. lactamen [3,8]

C 07 D    227/093                 .    .    .    .    Twee dubbel-gebonden zuurstofatomen vastgemaakt aan de koolstofatomen naast het stikstofatoom in de ring, bijv. dicarbonzuurimiden [3,8]

C 07 D    227/10                   .    .    .    Stikstofatomen die geen deel uitmaken van een nitroradicaal [2,8]

C 07 D    227/12                   .    met hetero-atomen direct vastgemaakt aan het stikstofatoom in de ring [2,8]

 

C 07 D    229/00                   Heterocyclische verbindingen die ringen bevat met minder dan vijf ringatomen en met twee stikstofatomen als de enige hetero-atomen in de ring [2,8]

C 07 D    229/02                   .    met drieringen [3,8]

 

C 07 D    231/00                   Heterocyclische verbindingen die 1,2-diazoolringen of gehydrogeneerde 1,2-diazoolringen bevatten [2]

C 07 D    231/02                   .    niet gecondenseerd met andere ringen [2,8]

C 07 D    231/04                   .    .    zonder dubbele bindingen tussen ringdelen of tussen ringdelen en niet-ringdelen [2,8]

C 07 D    231/06                   .    .    met één dubbele binding tussen ringdelen of tussen een ringdeel en een niet-ringdeel [2,8]

C 07 D    231/08                   .    .    .    met zuurstofatomen of zwavelatomen direct vastgemaakt aan koolstofatomen in de ring [2,8]

C 07 D    231/10                   .    .    met twee of drie dubbele bindingen tussen ringdelen of tussen ringdelen en niet-ringdelen [2,8]

C 07 D    231/12                   .    .    .    met alleen waterstofatomen, koolwaterstofradicalen of gesubstitueerde koolwaterstofradicalen, direct vastgemaakt aan koolstofatomen in de ring [2,8]

C 07 D    231/14                   .    .    .    met hetero-atomen of met koolstofatomen met drie bindingen met hetero-atomen en met ten hoogste één binding met een halogeen, bijv. esterradicalen of nitrilradicalen, direct vastgemaakt aan koolstofatomen in de ring [2,8]

C 07 D    231/16                   .    .    .    .    Halogeenatomen of nitroradicalen [2,8]

C 07 D    231/18                   .    .    .    .    Eén zuurstofatoom of zwavelatoom [2,8]

C 07 D    231/20                   .    .    .    .    .    Eén zuurstofatoom vastgemaakt op positie 3 of 5 [2,8]

C 07 D    231/22                   .    .    .    .    .    .    met arylradicalen vastgemaakt aan stikstofatomen in de ring [2,8]

C 07 D    231/24                   .    .    .    .    .    .    .    met sulfonradicalen of sulfonzuurradicalen in het molecuul [2,8]

C 07 D    231/26                   .    .    .    .    .    .    .    1-Fenyl-3-methyl-5-pyrazolonen, niet gesubstitueerd of gesubstitueerd op de fenylring [2,8]

C 07 D    231/28                   .    .    .    .    Twee zuurstofatomen of zwavelatomen [2,8]

C 07 D    231/30                   .    .    .    .    .    vastgemaakt op de posities 3 en 5 [2,8]

C 07 D    231/32                   .    .    .    .    .    .    Zuurstofatomen [2,8]

C 07 D    231/34                   .    .    .    .    .    .    .    met alleen waterstofatomen of radicalen die alleen waterstofatomen en koolstofatomen bevatten, vastgemaakt op positie 4 [2,8]

C 07 D    231/36                   .    .    .    .    .    .    .    met koolwaterstofradicalen die zijn gesubstitueerd door hetero-atomen, vastgemaakt op positie 4 [2,8]

C 07 D    231/38                   .    .    .    .    Stikstofatomen (nitroradicalen C07D 231/16) [2,8]

C 07 D    231/40                   .    .    .    .    .    Geacyleerd op genoemd stikstofatoom [2,8]

C 07 D    231/42                   .    .    .    .    .    Benzeensulfonamidopyrazolen [2,8]

C 07 D    231/44                   .    .    .    .    Zuurstofatomen en stikstofatomen of zwavelatomen en stikstofatomen [2,8]

C 07 D    231/46                   .    .    .    .    .    Zuurstofatoom op positie 3 of 5 en stikstofatoom op positie 4 [2,8]

C 07 D    231/48                   .    .    .    .    .    .    met koolwaterstofradicalen vastgemaakt aan genoemd stikstofatoom [2,8]

C 07 D    231/50                   .    .    .    .    .    .    Geacyleerd on genoemd stikstofatoom [2,8]

C 07 D    231/52                   .    .    .    .    .    Zuurstofatoom op positie 3 en stikstofatoom op positie 5, of omgekeerd [2,8]

C 07 D    231/54                   .    gecondenseerd met carbocyclische ringen of ringsystemen [2,8]

C 07 D    231/56                   .    .    Benzopyrazolen; Gehydrogeneerde benzopyrazolen [2,8]

 

C 07 D    233/00                   Heterocyclische verbindingen die 1,3-diazoolringen of gehydrogeneerde 1,3-diazoolringen bevatten, die niet zijn gecondenseerd met andere ringen [2,8]

C 07 D    233/02                   .    zonder dubbele bindingen tussen ringdelen of tussen ringdelen en niet-ringdelen [2,8]

C 07 D    233/04                   .    met één dubbele binding tussen ringdelen of tussen een ringdeel en een niet-ringdeel [2,8]

C 07 D    233/06                   .    .    met alleen waterstofatomen of radicalen met alleen waterstofatomen en koolstofatomen, direct vastgemaakt aan koolstofatomen in de ring [2,8]

C 07 D    233/08                   .    .    .    met alkylradicalen die meer dan vier koolstofatomen bevatten, direct vastgemaakt aan koolstofatomen in de ring [2,8]

C 07 D    233/10                   .    .    .    .    met alleen waterstofatomen of radicalen die alleen waterstofatomen en koolstofatomen bevatten, direct vastgemaakt aan stikstofatomen in de ring [2,8]

C 07 D    233/12                   .    .    .    .    met gesubstitueerde koolwaterstofradicalen vastgemaakt aan stikstofatomen in de ring [2,8]

C 07 D    233/14                   .    .    .    .    .    Radicalen die zijn gesubstitueerd door zuurstofatomen [2,8]

C 07 D    233/16                   .    .    .    .    .    Radicalen die zijn gesubstitueerd door stikstofatomen [2,8]

C 07 D    233/18                   .    .    .    .    .    Radicalen die zijn gesubstitueerd door koolstofatomen met drie bindingen met hetero-atomen en met ten hoogste één binding met een halogeen, bijv. esterradicalen of nitrilradicalen [2,8]

C 07 D    233/20                   .    .    met gesubstitueerde koolwaterstofradicalen direct vastgemaakt aan koolstofatomen in de ring [2,8]

C 07 D    233/22                   .    .    .    Radicalen die zijn gesubstitueerd door zuurstofatomen [2,8]

C 07 D    233/24                   .    .    .    Radicalen die zijn gesubstitueerd door stikstofatomen die geen deel uitmaken van een nitroradicaal [2,8]

C 07 D    233/26                   .    .    .    Radicalen die zijn gesubstitueerd door koolstofatomen met drie bindingen met hetero-atomen [2]

C 07 D    233/28                   .    .    met hetero-atomen of met koolstofatomen met drie bindingen met hetero-atomen en met ten hoogste één binding met een halogeen, bijv. esterradicalen of nitrilradicalen, direct vastgemaakt aan koolstofatomen in de ring [2,8]

C 07 D    233/30                   .    .    .    Zuurstofatomen of zwavelatomen [2,8]

C 07 D    233/32                   .    .    .    .    Eén zuurstofatoom [2,8]

C 07 D    233/34                   .    .    .    .    .    Ethyleenureum [2,8]

C 07 D    233/36                   .    .    .    .    .    met koolwaterstofradicalen die zijn gesubstitueerd door stikstofatomen, vastgemaakt aan stikstofatomen in de ring [2,8]

C 07 D    233/38                   .    .    .    .    .    met acylradicalen of hetero-atomen direct vastgemaakt aan stikstofatomen in de ring [2]

C 07 D    233/40                   .    .    .    .    Twee of meer zuurstofatomen [2,8]

C 07 D    233/42                   .    .    .    .    Zwavelatomen [2,8]

C 07 D    233/44                   .    .    .    Stikstofatomen die geen deel uitmaken van een nitroradicaal [2,8]

C 07 D    233/46                   .    .    .    .    met alleen waterstofatomen vastgemaakt aan genoemde stikstofatomen [2,8]

C 07 D    233/48                   .    .    .    .    met acyclische koolwaterstofradicalen of gesubstitueerde acyclische koolwaterstofradicalen vastgemaakt aan genoemde stikstofatomen [2,8]

C 07 D    233/50                   .    .    .    .    met carbocyclische radicalen direct vastgemaakt aan genoemde stikstofatomen [2,8]

C 07 D    233/52                   .    .    .    .    met hetero-atomen direct vastgemaakt aan genoemde stikstofatomen [2,8]

C 07 D    233/54                   .    met twee dubbele bindingen tussen ringdelen of tussen ringdelen en niet-ringdelen [2,8]

C 07 D    233/56                   .    .    met alleen waterstofatomen of radicalen die alleen waterstofatomen en koolstofatomen bevatten, vastgemaakt aan koolstofatomen in de ring [2,8]

C 07 D    233/58                   .    .    .    met alleen waterstofatomen of radicalen die alleen waterstofatomen en koolstofatomen bevatten, vastgemaakt aan stikstofatomen in de ring [2,8]

C 07 D    233/60                   .    .    .    met koolwaterstofradicalen die zijn gesubstitueerd door zuurstofatomen of zwavelatomen, vastgemaakt aan stikstofatomen in de ring [2,8]

C 07 D    233/61                   .    .    .    met koolwaterstofradicalen die zijn gesubstitueerd door stikstofatomen die geen deel uitmaken van een nitroradicaal, vastgemaakt aan stikstofatomen in de ring [3,8]

C 07 D    233/62                   .    .    .    met tri-arylmethylradicalen vastgemaakt aan stikstofatomen in de ring [2,8,12]

C 07 D    233/64                   .    .    met gesubstitueerde koolwaterstofradicalen vastgemaakt aan koolstofatomen in de ring, bijv. histidine [2,8]

C 07 D    233/66                   .    .    met hetero-atomen of met koolstofatomen met drie bindingen met hetero-atomen en met ten hoogste één binding met een halogeen, bijv. esterradicalen of nitrilradicalen, direct vastgemaakt aan koolstofatomen in de ring [2,8]

C 07 D    233/68                   .    .    .    Halogeenatomen [2,8]

C 07 D    233/70                   .    .    .    Eén zuurstofatoom [2,8]

C 07 D    233/72                   .    .    .    Twee zuurstofatomen, bijv. hydantoïne [2,8]

C 07 D    233/74                   .    .    .    .    met alleen waterstofatomen of radicalen die alleen waterstofatomen en koolstofatomen bevatten, vastgemaakt aan andere ringatomen [2,8]

C 07 D    233/76                   .    .    .    .    met gesubstitueerde koolwaterstofradicalen vastgemaakt aan het derde koolstofatoom in de ring [2,8]

C 07 D    233/78                   .    .    .    .    .    Radicalen die zijn gesubstitueerd door zuurstofatomen [2,8]

C 07 D    233/80                   .    .    .    .    met hetero-atomen of acylradicalen direct vastgemaakt aan stikstofatomen in de ring [2,8]

C 07 D    233/82                   .    .    .    .    .    Halogeenatomen [2,8]

C 07 D    233/84                   .    .    .    Zwavelatomen [2,8]

C 07 D    233/86                   .    .    .    Zuurstofatomen en zwavelatomen, bijv. thiohydantoine [2,8]

C 07 D    233/88                   .    .    .    Stikstofatomen, bijv. allantoíne [2,8,12]

C 07 D    233/90                   .    .    .    Koolstofatomen met drie bindingen met hetero-atomen en met ten hoogste één binding met een halogeen, bijv. esterradicalen of nitrilradicalen [2,8]

C 07 D    233/91                   .    .    .    Nitroradicalen [2,8]

C 07 D    233/92                   .    .    .    .    vastgemaakt op positie 4 of 5 [2,8]

C 07 D    233/93                   .    .    .    .    .    met koolwaterstofradicalen die zijn gesubstitueerd door halogeenatomen, vastgemaakt aan andere ringatomen [2,8]

C 07 D    233/94                   .    .    .    .    .    met koolwaterstofradicalen die zijn gesubstitueerd door zuurstofatomen of zwavelatomen, vastgemaakt aan andere ringatomen [2,8]

C 07 D    233/95                   .    .    .    .    .    met koolwaterstofradicalen die zijn gesubstitueerd door stikstofatomen, vastgemaakt aan andere ringatomen [2,8]

C 07 D    233/96                   .    met drie dubbele bindingen tussen ringdelen of tussen ringdelen en niet-ringdelen [2,8]

 

C 07 D    235/00                   Heterocyclische verbindingen die 1,3-diazoolringen of gehydrogeneerde 1,3-diazoolringen bevatten, die zijn gecondenseerd met andere ringen [2,8]

C 07 D    235/02                   .    gecondenseerd met carbocyclische ringen of ringsystemen [2,8]

C 07 D    235/04                   .    .    Benzimidazolen; Gehydrogeneerde benzimidazolen [2,8]

C 07 D    235/06                   .    .    .    met alleen waterstofatomen, koolwaterstofradicalen of gesubstitueerde koolwaterstofradicalen, direct vastgemaakt op positie 2 [2,8]

C 07 D    235/08                   .    .    .    .    Radicalen die alleen waterstofatomen en koolstofatomen bevatten [2,8]

C 07 D    235/10                   .    .    .    .    Radicalen die zijn gesubstitueerd door halogeenatomen of nitroradicalen [2,8]

C 07 D    235/12                   .    .    .    .    Radicalen die zijn gesubstitueerd door zuurstofatomen [2,8]

C 07 D    235/14                   .    .    .    .    Radicalen die zijn gesubstitueerd door stikstofatomen (door nitroradicalen C07D 235/10) [2,8]

C 07 D    235/16                   .    .    .    .    Radicalen die zijn gesubstitueerd door koolstofatomen met drie bindingen met hetero-atomen en met ten hoogste één binding met een halogeen, bijv. esterradicalen of nitrilradicalen [2,8]

C 07 D    235/18                   .    .    .    met arylradicalen direct vastgemaakt op positie 2 [2,8]

C 07 D    235/20                   .    .    .    Twee benzimidazolyl-2-radicalen die direct of via een koolwaterstofradicaal of een gesubstitueerd koolwaterstofradicaal aan elkaar zijn gekoppeld [2,8]

C 07 D    235/22                   .    .    .    met hetero-atomen direct vastgemaakt aan stikstofatomen in de ring (C07D 235/10 heeft voorrang) [2,8]

C 07 D    235/24                   .    .    .    met hetero-atomen of met koolstofatomen met drie bindingen met hetero-atomen en met ten hoogste één binding met een halogeen, bijv. esterradicalen of nitrilradicalen, direct vastgemaakt op positie 2 [2,8]

C 07 D    235/26                   .    .    .    .    Zuurstofatomen [2,8]

C 07 D    235/28                   .    .    .    .    Zwavelatomen [2,8]

C 07 D    235/30                   .    .    .    .    Stikstofatomen die geen deel uitmaken van een nitroradicaal [2,8]

C 07 D    235/32                   .    .    .    .    .    Gesubstitueerde of niet gesubstitueerde benzimidazool-2-carbamidezuren; Esters daarvan; Thio-analogen daarvan [2,8]

 

C 07 D    237/00                   Heterocyclische verbindingen die 1,2-diazineringen of gehydrogeneerde 1,2-diazineringen bevatten [2,8]

C 07 D    237/02                   .    niet gecondenseerd met andere ringen [2,8]

C 07 D    237/04                   .    .    met minder dan drie dubbele bindingen tussen ringdelen of tussen ringdelen en niet-ringdelen [2,8]

C 07 D    237/06                   .    .    met drie dubbele bindingen tussen ringdelen of tussen ringdelen en niet-ringdelen [2,8]

C 07 D    237/08                   .    .    .    met alleen waterstofatomen, koolwaterstofradicalen of gesubstitueerde koolwaterstofradicalen, direct vastgemaakt aan koolstofatomen in de ring [2,8]

C 07 D    237/10                   .    .    .    met hetero-atomen of met koolstofatomen met drie bindingen met hetero-atomen en met ten hoogste één binding met een halogeen, bijv. esterradicalen of nitrilradicalen, direct vastgemaakt aan koolstofatomen in de ring [2,8]

C 07 D    237/12                   .    .    .    .    Halogeenatomen of nitroradicalen [2,8]

C 07 D    237/14                   .    .    .    .    Zuurstofatomen [2,8]

C 07 D    237/16                   .    .    .    .    .    Twee zuurstofatomen [2,8]

C 07 D    237/18                   .    .    .    .    Zwavelatomen [2,8]

C 07 D    237/20                   .    .    .    .    Stikstofatomen (nitroradicalen C07D 237/12) [2,8]

C 07 D    237/22                   .    .    .    .    Stikstofatomen en zuurstofatomen [2,8]

C 07 D    237/24                   .    .    .    .    Koolstofatomen met drie bindingen met hetero-atomen en met ten hoogste één binding met een halogeen [2,8]

C 07 D    237/26                   .    gecondenseerd met carbocyclische ringen of ringsystemen [2,8]

C 07 D    237/28                   .    .    Cinnolinen [2,8]

C 07 D    237/30                   .    .    Ftalazinen [2,8]

C 07 D    237/32                   .    .    .    met zuurstofatomen direct vastgemaakt aan koolstofatomen van de stikstofhoudende ring [2,8]

C 07 D    237/34                   .    .    .    met stikstofatomen direct vastgemaakt aan koolstofatomen van de stikstofhoudende ring, bijv. hydrazineradicalen [2,8]

C 07 D    237/36                   .    .    Benzocinnolinen [2,8]

 

C 07 D    239/00                   Heterocyclische verbindingen die 1,3-diazineringen of gehydrogeneerde 1,3-diazineringen bevatten [2,8]

C 07 D    239/02                   .    niet gecondenseerd met andere ringen [2,8]

C 07 D    239/04                   .    .    zonder dubbele bindingen tussen ringdelen of tussen ringdelen en niet-ringdelen [2,8]

C 07 D    239/06                   .    .    met één dubbele binding tussen ringdelen of tussen een ringdeel en een niet-ringdeel [2,8]

C 07 D    239/08                   .    .    .    met hetero-atomen direct vastgemaakt op positie 2 [2,8]

C 07 D    239/10                   .    .    .    .    Zuurstofatomen of zwavelatomen [2,8]

C 07 D    239/12                   .    .    .    .    Stikstofatomen die geen deel uitmaken van een nitroradicaal [2,8]

C 07 D    239/14                   .    .    .    .    .    met alleen waterstofatomen, koolwaterstofradicalen of gesubstitueerde koolwaterstofradicalen vastgemaakt aan genoemde stikstofatomen [2,8]

C 07 D    239/16                   .    .    .    .    .    geacyleerd op genoemde stikstofatomen [2,8]

C 07 D    239/18                   .    .    .    .    .    met hetero-atomen vastgemaakt aan genoemde stikstofatomen, behalve nitroradicalen, bijv. hydrazineradicalen [2,8]

C 07 D    239/20                   .    .    met twee dubbele bindingen tussen ringdelen of tussen ringdelen en niet-ringdelen [2,8]

C 07 D    239/22                   .    .    .    met hetero-atomen direct vastgemaakt aan koolstofatomen in de ring [2,8]

C 07 D    239/24                   .    .    met drie of meer dubbele bindingen tussen ringdelen of tussen ringdelen en niet-ringdelen [2,8]

C 07 D    239/26                   .    .    .    met alleen waterstofatomen, koolwaterstofradicalen of gesubstitueerde koolwaterstofradicalen, direct vastgemaakt aan koolstofatomen in de ring [2,8]

C 07 D    239/28                   .    .    .    met hetero-atomen of met koolstofatomen met drie bindingen met hetero-atomen en met ten hoogste één binding met een halogeen, direct vastgemaakt aan koolstofatomen in de ring [2,8]

C 07 D    239/30                   .    .    .    .    Halogeenatomen of nitroradicalen [2,8]

C 07 D    239/32                   .    .    .    .    Eén zuurstofatoom, zwavelatoom of stikstofatoom [2,8]

C 07 D    239/34                   .    .    .    .    .    Eén zuurstofatoom [2,8]

C 07 D    239/36                   .    .    .    .    .    .    als dubbel-gebonden zuurstofatoom of als niet gesubstitueerd hydroxyradicaal [2,8]

C 07 D    239/38                   .    .    .    .    .    Eén zwavelatoom [2,8]

C 07 D    239/40                   .    .    .    .    .    .    als dubbel-gebonden zwavelatoom of als niet gesubstitueerd mercaptoradicaal [2,8]

C 07 D    239/42                   .    .    .    .    .    Eén stikstofatoom (nitroradicalen C07D 239/30) [2,8,12]

C 07 D    239/46                   .    .    .    .    Twee of meer zuurstofatomen, zwavelatomen of stikstofatomen [2,8,12]

C 07 D    239/47                   .    .    .    .    .    Eén stikstofatoom en één zuurstofatoom of zwavelatoom, bijv. cytosine [3,8]

C 07 D    239/48                   .    .    .    .    .    Twee stikstofatomen [2,8]

C 07 D    239/49                   .    .    .    .    .    .    met een aralkylradicaal of een gesubstitueerd aralkylradicaal vastgemaakt op positie 5, bijv. trimethoprim [3,8]

C 07 D    239/50                   .    .    .    .    .    Drie stikstofatomen [2,8]

C 07 D    239/52                   .    .    .    .    .    Twee zuurstofatomen [2,8]

C 07 D    239/54                   .    .    .    .    .    .    als dubbel-gebonden zuurstofatomen of als niet gesubstitueerde hydroxyradicalen [2,8]

C 07 D    239/545                 .    .    .    .    .    .    .    met andere hetero-atomen of met koolstofatomen met drie bindingen met hetero-atomen en met ten hoogste één binding met een halogeen, direct vastgemaakt aan koolstofatomen in de ring [5,8]

C 07 D    239/553                 .    .    .    .    .    .    .    .    met halogeenatomen of nitroradicalen direct vastgemaakt aan koolstofatomen in de ring, bijv. fluorouracil [5,8]

C 07 D    239/557                 .    .    .    .    .    .    .    .    met koolstofatomen met drie bindingen met hetero-atomen en met ten hoogste één binding met een halogeen, direct vastgemaakt aan koolstofatomen in de ring, bijv. orootzuur [5,8]

C 07 D    239/56                   .    .    .    .    .    Eén zuurstofatoom en één zwavelatoom [2,8]

C 07 D    239/58                   .    .    .    .    .    Twee zwavelatomen [2,8]

C 07 D    239/60                   .    .    .    .    .    Drie of meer zuurstofatomen of zwavelatomen [2,8]

C 07 D    239/62                   .    .    .    .    .    .    Barbituurzuren [2,8]

C 07 D    239/64                   .    .    .    .    .    .    .    Zouten van organische basen; Organische dubbele verbindingen [2,8]

C 07 D    239/66                   .    .    .    .    .    .    Thiobarbituurzuren [2,8]

C 07 D    239/68                   .    .    .    .    .    .    .    Zouten van organische basen; Organische dubbele verbindingen [2,8]

C 07 D    239/69                   .    .    .    .    Benzeensulfonamidopyrimidinen [3,8]

C 07 D    239/70                   .    gecondenseerd met carbocyclische ringen of ringsystemen [2,8]

C 07 D    239/72                   .    .    Chinazolinen; Gehydrogeneerde chinazolinen [2,8]

C 07 D    239/74                   .    .    .    met alleen waterstofatomen, koolwaterstofradicalen of gesubstitueerde koolwaterstofradicalen vastgemaakt aan koolstofatomen van de heteroring [2,8]

C 07 D    239/76                   .    .    .    .    N-oxiden [2,8]

C 07 D    239/78                   .    .    .    met hetero-atomen direct vastgemaakt op positie 2 [2,8]

C 07 D    239/80                   .    .    .    .    Zuurstofatomen [2,8]

C 07 D    239/82                   .    .    .    .    .    met een arylradicaal vastgemaakt op positie 4 [2,8]

C 07 D    239/84                   .    .    .    .    Stikstofatomen [2,8]

C 07 D    239/86                   .    .    .    met hetero-atomen direct vastgemaakt op positie 4 [2,8]

C 07 D    239/88                   .    .    .    .    Zuurstofatomen [2,8]

C 07 D    239/90                   .    .    .    .    .    met acyclische radicalen vastgemaakt op positie 2 of 3 [2,8]

C 07 D    239/91                   .    .    .    .    .    met arylradicalen of aralkylradicalen vastgemaakt op positie 2 of 3 [2,8]

C 07 D    239/92                   .    .    .    .    .    met hetero-atomen direct vastgemaakt aan stikstofatomen van de heteroring [2,8]

C 07 D    239/93                   .    .    .    .    Zwavelatomen [2,8]

C 07 D    239/94                   .    .    .    .    Stikstofatomen [2,8]

C 07 D    239/95                   .    .    .    met hetero-atomen direct vastgemaakt op de posities 2 en 4 [2,8]

C 07 D    239/96                   .    .    .    .    Twee zuurstofatomen [2,8]

 

C 07 D    241/00                   Heterocyclische verbindingen die 1,4-diazineringen of gehydrogeneerde 1,4-diazineringen bevatten [2,8]

 

              Aantekening

 

              Piperazinen met alleen waterstofatomen direct vastgemaakt aan koolstofatomen van de ring, worden geklasseerd in groep C07D 295/00. [2]

 

C 07 D    241/02                   .    niet gecondenseerd met andere ringen [2,8]

C 07 D    241/04                   .    .    zonder dubbele bindingen tussen ringdelen of tussen ringdelen en niet-ringdelen [2,8]

C 07 D    241/06                   .    .    met één of twee dubbele bindingen tussen ringdelen of tussen ringdelen en niet-ringdelen [2,8]

C 07 D    241/08                   .    .    .    met zuurstofatomen direct vastgemaakt aan koolstofatomen in de ring [2,8]

C 07 D    241/10                   .    .    met drie dubbele bindingen tussen ringdelen of tussen ringdelen en niet-ringdelen [2,8]

C 07 D    241/12                   .    .    .    met alleen waterstofatomen, koolwaterstofradicalen of gesubstitueerde koolwaterstofradicalen direct vastgemaakt aan koolstofatomen in de ring [2,8]

C 07 D    241/14                   .    .    .    met hetero-atomen of met koolstofatomen met drie bindingen met hetero-atomen en met ten hoogste één binding met een halogeen, bijv. esterradicalen of nitrilradicalen, direct vastgemaakt aan koolstofatomen in de ring [2,8]

C 07 D    241/16                   .    .    .    .    Halogeenatomen; Nitroradicalen [2,8]

C 07 D    241/18                   .    .    .    .    Zuurstofatomen of zwavelatomen [2,8]

C 07 D    241/20                   .    .    .    .    Stikstofatomen (nitroradicalen C07D 241/16) [2,8]

C 07 D    241/22                   .    .    .    .    .    Benzeensulfonamidopyrazinen [2,8]

C 07 D    241/24                   .    .    .    .    Koolstofatomen met drie bindingen met hetero-atomen en met ten hoogste één binding met een halogeen, bijv. esterradicalen of nitrilradicalen [2,8]

C 07 D    241/26                   .    .    .    .    .    met stikstofatomen direct vastgemaakt aan koolstofatomen in de ring [2,8]

C 07 D    241/28                   .    .    .    .    .    .    waarbij genoemde hetero-gebonden koolstofatomen dubbele bindingen hebben met zuurstofatomen, zwavelatomen of stikstofatomen [2,5,8]

C 07 D    241/30                   .    .    .    .    .    .    .    waarin genoemde hetero-gebonden koolstofatomen deel uitmaken van een substructuur –C(=X)–X–C(=X)–X– waarbij X een zuurstofatoom of zwavelatoom of een iminoradicaal is, bijv. imidoylguanidinen [2,5,8]

C 07 D    241/32                   .    .    .    .    .    .    .    .    .    (Aminopyrazinoyl) guanidinen [2,5,8]

C 07 D    241/34                   .    .    .    .    .    .    .    .    (Aminopyrazine carbonamido)guanidinen [2,5,8]

C 07 D    241/36                   .    gecondenseerd met carbocyclische ringen of ringsystemen [2,8]

C 07 D    241/38                   .    .    met alleen waterstofatomen of koolstofatomen direct vastgemaakt aan de stikstofatomen in de ring [2,8]

C 07 D    241/40                   .    .    .    Benzopyrazinen [2,8]

C 07 D    241/42                   .    .    .    .    met alleen waterstofatomen, koolwaterstofradicalen of gesubstitueerde koolwaterstofradicalen direct vastgemaakt aan koolstofatomen van de heteroring [2,8]

C 07 D    241/44                   .    .    .    .    met hetero-atomen of met koolstofatomen met drie bindingen met hetero-atomen en met ten hoogste één binding met een halogeen, bijv. esterradicalen of nitrilradicalen, direct vastgemaakt aan koolstofatomen van de heteroring [2,8]

C 07 D    241/46                   .    .    .    Fenazinen [2,8]

C 07 D    241/48                   .    .    .    .    met koolwaterstofradicalen die zijn gesubstitueerd door stikstofatomen, direct vastgemaakt aan de stikstofatomen in de ring [2,8]

C 07 D    241/50                   .    .    met hetero-atomen direct vastgemaakt aan stikstofatomen in de ring [2,8]

C 07 D    241/52                   .    .    .    Zuurstofatomen [2,8]

C 07 D    241/54                   .    .    .    Stikstofatomen [2,8]

 

C 07 D    243/00                   Heterocyclische verbindingen die zevenringen bevatten met twee stikstofatomen als de enige hetero-atomen in de ring [2,8]

C 07 D    243/02                   .    met stikstofatomen op de posities 1 en 2 [2,8]

C 07 D    243/04                   .    met stikstofatomen op de posities 1 en 3 [2,8]

C 07 D    243/06                   .    met stikstofatomen op de posities 1 en 4 [2,8]

C 07 D    243/08                   .    .    niet gecondenseerd met andere ringen [2,8]

C 07 D    243/10                   .    .    gecondenseerd met carbocyclische ringen of ringsystemen [2,8]

C 07 D    243/12                   .    .    .    1,5-Benzodiazepinen; Gehydrogeneerde 1,5-benzodiazepinen [2,8]

C 07 D    243/14                   .    .    .    1,4-Benzodiazepinen; Gehydrogeneerde 1,4-benzodiazepinen [2,8]

C 07 D    243/16                   .    .    .    .    gesubstitueerd op positie 5 door arylradicalen [2,8]

C 07 D    243/18                   .    .    .    .    .    gesubstitueerd op positie 2 door stikstofatomen, zuurstofatomen of zwavelatomen [2,8]

C 07 D    243/20                   .    .    .    .    .    .    Stikstofatomen [2,8]

C 07 D    243/22                   .    .    .    .    .    .    Zwavelatomen [2,8]

C 07 D    243/24                   .    .    .    .    .    .    Zuurstofatomen [2,8]

C 07 D    243/26                   .    .    .    .    .    .    .    Bereiden uit verbindingen die reeds een benzodiazepineskelet bevatten [2]

C 07 D    243/28                   .    .    .    .    .    .    .    Bereiden inclusief het opbouwen van het benzodiazepineskelet uit verbindingen die geen heteroringen bevatten [2]

C 07 D    243/30                   .    .    .    .    .    .    .    Bereiden inclusief het opbouwen van het benzodiazepineskelet uit verbindingen die reeds heteroringen bevatten [2]

C 07 D    243/32                   .    .    .    .    .    .    .    .    met een ftalimideringsysteem of een gehydrogeneerd ftalimideringsysteem [2]

C 07 D    243/34                   .    .    .    .    .    .    .    .    met een chinazolineringsysteem of een gehydrogeneerd chinazolineringsysteem [2]

C 07 D    243/36                   .    .    .    .    .    .    .    .    met een indolringsysteem of een gehydrogeneerd indolringsysteem [2]

C 07 D    243/38                   .    .    .    [b,e]-gecondenseerd of [b,f]-gecondenseerd met zesringen [2,8]

 

C 07 D    245/00                   Heterocyclische verbindingen die ringen bevatten van meer dan zeven ringatomen met twee stikstofatomen als de enige hetero-atomen in de ring [2,8]

C 07 D    245/02                   .    niet gecondenseerd met andere ringen [2,8]

C 07 D    245/04                   .    gecondenseerd met carbocyclische ringen of ringsystemen [2,8]

C 07 D    245/06                   .    .    gecondenseerd met één zesring [,82]

 

C 07 D    247/00                   Heterocyclische verbindingen die ringen bevatten met twee stikstofatomen als de enige hetero-atomen in de ring, in overeenstemming met meer dan één van de groepen C07D 229/00 tot C07D 245/00 [2,8]

C 07 D    247/02                   .    met stikstofatomen op de posities 1 en 3 [2,8]

 

C 07 D    249/00                   Heterocyclische verbindingen die vijfringen bevatten met drie stikstofatomen als de enige hetero-atomen in de ring [2,8]

C 07 D    249/02                   .    niet gecondenseerd met andere ringen [2,8]

C 07 D    249/04                   .    .    1,2,3-Triazolen; Gehydrogeneerde 1,2,3-triazolen [2,8]

C 07 D    249/06                   .    .    .    met arylradicalen direct vastgemaakt aan ringatomen [2,8]

C 07 D    249/08                   .    .    1,2,4-Triazolen; Gehydrogeneerde 1,2,4-triazolen [2,8]

C 07 D    249/10                   .    .    .    met hetero-atomen of met koolstofatomen met drie bindingen met hetero-atomen en met ten hoogste één binding met een halogeen, bijv. esterradicalen of nitrilradicalen, direct vastgemaakt aan koolstofatomen in de ring [2,8]

C 07 D    249/12                   .    .    .    .    Zuurstofatomen of zwavelatomen [2,8]

C 07 D    249/14                   .    .    .    .    Stikstofatomen [2,8]

C 07 D    249/16                   .    gecondenseerd met carbocyclische ringen of ringsystemen [2,8]

C 07 D    249/18                   .    .    Benzotriazolen [2,8]

C 07 D    249/20                   .    .    .    met arylradicalen direct vastgemaakt op positie 2 [2,8]

C 07 D    249/22                   .    .    Naftotriazolen [2,8]

C 07 D    249/24                   .    .    .    met stilbeenradicalen direct vastgemaakt op positie 2 [2,8]

 

C 07 D    251/00                   Heterocyclische verbindingen die 1,3,5-triazineringen bevatten [2,8]

C 07 D    251/02                   .    niet gecondenseerd met andere ringen [2,8]

C 07 D    251/04                   .    .    zonder dubbele bindingen tussen ringdelen of tussen ringdelen en niet-ringdelen [2,8]

C 07 D    251/06                   .    .    .    met hetero-atomen direct vastgemaakt aan stikstofatomen in de ring [2,8]

C 07 D    251/08                   .    .    met één dubbele binding tussen ringdelen of tussen een ringdeel en een niet-ringdeel [2,8]

C 07 D    251/10                   .    .    met twee dubbele bindingen tussen ringdelen of tussen ringdelen en niet-ringdelen [2,8]

C 07 D    251/12                   .    .    met drie dubbele bindingen tussen ringdelen of tussen ringdelen en niet-ringdelen [2,8]

C 07 D    251/14                   .    .    .    met waterstofatomen of koolstofatomen direct vastgemaakt aan tenminste één koolstofatoom in de ring [2,8]

C 07 D    251/16                   .    .    .    .    aan slechts één koolstofatoom in de ring [2,8]

C 07 D    251/18                   .    .    .    .    .    met stikstofatomen direct vastgemaakt aan de twee andere koolstofatomen in de ring, bijv. guanaminen [2,8]

C 07 D    251/20                   .    .    .    .    .    zonder stikstofatomen direct vastgemaakt aan een koolstofatoom in de ring [2,8]

C 07 D    251/22                   .    .    .    .    aan twee koolstofatomen in de ring [2,8]

C 07 D    251/24                   .    .    .    .    aan drie koolstofatomen in de ring [2,8]

C 07 D    251/26                   .    .    .    met alleen hetero-atomen direct vastgemaakt aan koolstofatomen in de ring [2,8]

C 07 D    251/28                   .    .    .    .    Alleen halogeenatomen, bijv. cyanuurchloride [2,8]

C 07 D    251/30                   .    .    .    .    Alleen zuurstofatomen [2,8]

C 07 D    251/32                   .    .    .    .    .    Cyanuurzuur; Isocyanuurzuur [2,8]

C 07 D    251/34                   .    .    .    .    .    Cyanuuresters of isocyanuuresters [2,8]

C 07 D    251/36                   .    .    .    .    .    met halogeenatomen direct vastgemaakt aan stikstofatomen in de ring [2,8]

C 07 D    251/38                   .    .    .    .    Zwavelatomen [2,8]

C 07 D    251/40                   .    .    .    .    Stikstofatomen [2,8]

C 07 D    251/42                   .    .    .    .    .    Eén stikstofatoom [2,8]

C 07 D    251/44                   .    .    .    .    .    .    met halogeenatomen vastgemaakt aan de twee andere koolstofatomen in de ring [2,8]

C 07 D    251/46                   .    .    .    .    .    .    met zuurstofatomen of zwavelatomen vastgemaakt aan de twee andere koolstofatomen in de ring [2,8]

C 07 D    251/48                   .    .    .    .    .    Twee stikstofatomen [2,8]

C 07 D    251/50                   .    .    .    .    .    .    met een halogeenatoom vastgemaakt aan het derde koolstofatoom in de ring [2,8]

C 07 D    251/52                   .    .    .    .    .    .    met een zuurstofatoom of zwavelatoom vastgemaakt aan het derde koolstofatoom in de ring [2,8]

C 07 D    251/54                   .    .    .    .    .    Drie stikstofatomen [2,8]

C 07 D    251/56                   .    .    .    .    .    .    Bereiden van melamine [2]

C 07 D    251/58                   .    .    .    .    .    .    .    uit cyaanamide, dicyaanamide of calciumcyaanamide [2]

C 07 D    251/60                   .    .    .    .    .    .    .    uit ureum of uit kooldioxide en ammoniak [2]

C 07 D    251/62                   .    .    .    .    .    .    Zuiveren van melamine [2]

C 07 D    251/64                   .    .    .    .    .    .    Condensatieproducten van melamine met aldehyden; Derivaten daarvan (polycondensatieproducten C08G) [2,8]

C 07 D    251/66                   .    .    .    .    .    .    Derivaten van melamine waarbij een hetero-atoom direct is vastgemaakt aan een stikstofatoom van melamine [2,8]

C 07 D    251/68                   .    .    .    .    .    .    Triazinylaminostilbenen [2,8]

C 07 D    251/70                   .    .    .    .    .    .    Andere gesubstitueerde melaminen [2,8]

C 07 D    251/72                   .    gecondenseerd met carbocyclische ringen of ringsystemen [2,8]

 

C 07 D    253/00                   Heterocyclische verbindingen die zesringen bevatten met drie stikstofatomen als de enige hetero-atomen in de ring, voorzover niet vallend onder groep C07D 251/00 [2,8]

C 07 D    253/02                   .    niet gecondenseerd met andere ringen [2,8]

C 07 D    253/04                   .    .    1,2,3-Triazinen [2,8]

C 07 D    253/06                   .    .    1,2,4-Triazinen [2,8]

C 07 D    253/065                 .    .    .    met drie dubbele bindingen tussen ringdelen of tussen ringdelen en niet-ringdelen [5,8]

C 07 D    253/07                   .    .    .    .    met hetero-atomen of met koolstofatomen met drie bindingen met hetero-atomen en met ten hoogste één binding met een halogeen, bijv. esterradicalen of nitrilradicalen, direct vastgemaakt aan koolstofatomen in de ring [5,8]

C 07 D    253/075                 .    .    .    .    .    Twee hetero-atomen op de posities 3 en 5 [5,8]

C 07 D    253/08                   .    gecondenseerd met carbocyclische ringen of ringsystemen [2,8]

C 07 D    253/10                   .    .    Gecondenseerde 1,2,4-triazinen; Gehydrogeneerde gecondenseerde 1,2,4-triazinen [5,8]

 

C 07 D    255/00                   Heterocyclische verbindingen die ringen bevatten met drie stikstofatomen als de enige hetero-atomen in de ring, voorzover niet vallend onder de groepen C07D 249/00 tot C07D 253/00 [2,8]

C 07 D    255/02                   .    niet gecondenseerd met andere ringen [2,8]

C 07 D    255/04                   .    gecondenseerd met carbocyclische ringen of ringsystemen [2,8]

 

C 07 D    257/00                   Heterocyclische verbindingen die ringen bevatten met vier stikstofatomen als de enige hetero-atomen in de ring [2,8]

C 07 D    257/02                   .    niet gecondenseerd met andere ringen [2,8]

C 07 D    257/04                   .    .    Vijfringen [2,8]

C 07 D    257/06                   .    .    .    met stikstofatomen direct vastgemaakt aan het koolstofatoom in de ring [2,8]

C 07 D    257/08                   .    .    Zesringen [2,8]

C 07 D    257/10                   .    gecondenseerd met carbocyclische ringen of ringsystemen [2,8]

C 07 D    257/12                   .    .    Zesringen met vier stikstofatomen [2,8]

 

C 07 D    259/00                   Heterocyclische verbindingen die ringen bevatten met meer dan vier stikstofatomen als de enige hetero-atomen in de ring [2,8]

 

Heterocyclische verbindingen met stikstof en zuurstof als de enige hetero-atomen in de ring [2]

 

C 07 D    261/00                   Heterocyclische verbindingen die 1,2-oxazoolringen of gehydrogeneerde 1,2-oxazoolringen bevatten [2,8]

C 07 D    261/02                   .    niet gecondenseerd met andere ringen [2,8]

C 07 D    261/04                   .    .    met één dubbele binding tussen ringdelen of tussen een ringdeel en een niet-ringdeel [2,8]

C 07 D    261/06                   .    .    met twee of meer dubbele bindingen tussen ringdelen of tussen ringdelen en niet-ringdelen [2,8]

C 07 D    261/08                   .    .    .    met alleen waterstofatomen, koolwaterstofradicalen of gesubstitueerde koolwaterstofradicalen direct vastgemaakt aan koolstofatomen in de ring [2,8]

C 07 D    261/10                   .    .    .    met hetero-atomen of met koolstofatomen met drie bindingen met hetero-atomen en met ten hoogste één binding met een halogeen, bijv. esterradicalen of nitrilradicalen, direct vastgemaakt aan koolstofatomen in de ring [2,8]

C 07 D    261/12                   .    .    .    .    Zuurstofatomen [2,8]

C 07 D    261/14                   .    .    .    .    Stikstofatomen [2,8]

C 07 D    261/16                   .    .    .    .    .    Benzeensulfonamido-isoxazolen [2,8]

C 07 D    261/18                   .    .    .    .    Koolstofatomen met drie bindingen met hetero-atomen en met ten hoogste één binding met een halogeen [2,8]

C 07 D    261/20                   .    gecondenseerd met carbocyclische ringen of ringsystemen [2,8]

 

C 07 D    263/00                   Heterocyclische verbindingen die 1,3-oxazoolringen of gehydrogeneerde 1,3-oxazoolringen bevatten [2,8]

C 07 D    263/02                   .    niet gecondenseerd met andere ringen [2,8]

C 07 D    263/04                   .    .    zonder dubbele bindingen tussen ringdelen of tussen ringdelen en niet-ringdelen [2,8]

C 07 D    263/06                   .    .    .    met koolwaterstofradicalen die zijn gesubstitueerd door zuurstofatomen, vastgemaakt aan koolstofatomen in de ring [2,8]

C 07 D    263/08                   .    .    met één dubbele binding tussen ringdelen of tussen een ringdeel en een niet-ringdeel [2,8]

C 07 D    263/10                   .    .    .    met alleen waterstofatomen, koolwaterstofradicalen of gesubstitueerde koolwaterstofradicalen direct vastgemaakt aan koolstofatomen in de ring [2,8]

C 07 D    263/12                   .    .    .    .    met radicalen die alleen waterstof en koolstofatomen bevatten [2,8]

C 07 D    263/14                   .    .    .    .    met radicalen die zijn gesubstitueerd door zuurstofatomen [2,8]

C 07 D    263/16                   .    .    .    met hetero-atomen of met koolstofatomen met drie bindingen met hetero-atomen en met ten hoogste één binding met een halogeen, bijv. esterradicalen of nitrilradicalen, direct vastgemaakt aan koolstofatomen in de ring [2,8]

C 07 D    263/18                   .    .    .    .    Zuurstofatomen [2,8]

C 07 D    263/20                   .    .    .    .    .    vastgemaakt op positie 2 [2,8]

C 07 D    263/22                   .    .    .    .    .    .    met alleen waterstofatomen of radicalen die alleen waterstofatomen en koolstofatomen bevatten, direct vastgemaakt aan andere koolstofatomen in de ring [2,8]

C 07 D    263/24                   .    .    .    .    .    .    met koolwaterstofradicalen die zijn gesubstitueerd door zuurstofatomen, vastgemaakt aan andere koolstofatomen in de ring [2,8]

C 07 D    263/26                   .    .    .    .    .    .    met hetero-atomen of acylradicalen direct vastgemaakt aan het stikstofatoom in de ring [2,8]

C 07 D    263/28                   .    .    .    .    Stikstofatomen die geen deel uitmaken van een nitroradicaal [2,8]

C 07 D    263/30                   .    .    met twee of drie dubbele bindingen tussen ringdelen of tussen ringdelen en niet-ringdelen [2,8]

C 07 D    263/32                   .    .    .    met alleen waterstofatomen, koolwaterstofradicalen of gesubstitueerde koolwaterstofradicalen direct vastgemaakt aan koolstofatomen in de ring [2,8]

C 07 D    263/34                   .    .    .    met hetero-atomen of met koolstofatomen met drie bindingen met hetero-atomen en met ten hoogste één binding met een halogeen, bijv. esterradicalen of nitrilradicalen, direct vastgemaakt aan koolstofatomen in de ring [2,8]

C 07 D    263/36                   .    .    .    .    Eén zuurstofatoom [2,8]

C 07 D    263/38                   .    .    .    .    .    vastgemaakt op positie 2 [2,8]

C 07 D    263/40                   .    .    .    .    .    vastgemaakt op positie 4 [2,8]

C 07 D    263/42                   .    .    .    .    .    vastgemaakt op positie 5 [2,8]

C 07 D    263/44                   .    .    .    .    Twee zuurstofatomen [2,8]

C 07 D    263/46                   .    .    .    .    Zwavelatomen [2,8]

C 07 D    263/48                   .    .    .    .    Stikstofatomen die geen deel uitmaken van een nitroradicaal [2,8]

C 07 D    263/50                   .    .    .    .    .    Benzeensulfonamido-oxazolen [2,8]

C 07 D    263/52                   .    gecondenseerd met carbocyclische ringen of ringsystemen [2,8]

C 07 D    263/54                   .    .    Benzoxazolen; Gehydrogeneerde benzoxazolen [2,8]

C 07 D    263/56                   .    .    .    met alleen waterstofatomen, koolwaterstofradicalen of gesubstitueerde koolwaterstofradicalen direct vastgemaakt op positie 2 [2,8]

C 07 D    263/57                   .    .    .    .    Arylradicalen of gesubstitueerde arylradicalen [5,8]

C 07 D    263/58                   .    .    .    met hetero-atomen of met koolstofatomen met drie bindingen met hetero-atomen en met ten hoogste één binding met een halogeen, bijv. esterradicalen of nitrilradicalen, direct vastgemaakt op positie 2 [2,8]

C 07 D    263/60                   .    .    Naftoxazolen; Gehydrogeneerde naftoxazolen [2,8]

C 07 D    263/62                   .    .    met twee of meer ringsystemen die gecondenseerde 1,3-oxazoolringen bevatten [2,8]

C 07 D    263/64                   .    .    .    op de posities 2 en 2' gekoppeld door ketens die aromatische zesringen of ringsystemen met dergelijke ringen bevatten [5,8]

 

C 07 D    265/00                   Heterocyclische verbindingen die zesringen bevatten met één stikstofatoom en één zuurstofatoom als de enige hetero-atomen in de ring [2,8]

 

              Aantekening

 

              Morfolinen met alleen waterstofatomen vastgemaakt aan de koolstofatomen in de ring, worden geklasseerd in groep C07D 295/00. [2]

 

C 07 D    265/02                   .    1,2-Oxazinen; Gehydrogeneerde 1,2-oxazinen [2,8]

C 07 D    265/04                   .    1,3-Oxazinen; Gehydrogeneerde 1,3-oxazinen [2,8]

C 07 D    265/06                   .    .    niet gecondenseerd met andere ringen [2,8]

C 07 D    265/08                   .    .    .    met één dubbele binding tussen ringdelen of tussen een ringdeel en een niet-ringdeel [2,8]

C 07 D    265/10                   .    .    .    .    met zuurstofatomen direct vastgemaakt aan koolstofatomen in de ring [2,8]

C 07 D    265/12                   .    .    gecondenseerd met carbocyclische ringen of ringsystemen [2,8]

C 07 D    265/14                   .    .    .    gecondenseerd met één zesring [2,8]

C 07 D    265/16                   .    .    .    .    met alleen waterstofatomen of koolstofatomen direct vastgemaakt op de posities 2 en 4 [2,8]

C 07 D    265/18                   .    .    .    .    met hetero-atomen direct vastgemaakt op positie 2 [2,8]

C 07 D    265/20                   .    .    .    .    met hetero-atomen direct vastgemaakt op positie 4 [2,8]

C 07 D    265/22                   .    .    .    .    .    Zuurstofatomen [2,8]

C 07 D    265/24                   .    .    .    .    met hetero-atomen direct vastgemaakt op de posities 2 en 4 [2,8]

C 07 D    265/26                   .    .    .    .    .    Twee zuurstofatomen, bijv. isatoïnanhydride [2,8]

C 07 D    265/28                   .    1,4-Oxazinen; Gehydrogeneerde 1,4-oxazinen [2,8]

C 07 D    265/30                   .    .    niet gecondenseerd met andere ringen [2,8]

C 07 D    265/32                   .    .    .    met zuurstofatomen direct vastgemaakt aan koolstofatomen in de ring [2,8]

C 07 D    265/33                   .    .    .    .    Twee zuurstofatomen op de posities 3 en 5 [5,8]

C 07 D    265/34                   .    .    gecondenseerd met carbocyclische ringen [2,8]

C 07 D    265/36                   .    .    .    gecondenseerd met één zesring [2,8]

C 07 D    265/38                   .    .    .    [b,e]-gecondenseerd met twee zesringen [2,8]

 

C 07 D    267/00                   Heterocyclische verbindingen die ringen bevatten met meer dan zes ringatomen en met één stikstofatoom en één zuurstofatoom als de enige hetero-atomen in de ring [2,8]

C 07 D    267/02                   .    Zevenringen [2,8]

C 07 D    267/04                   .    .    met de hetero-atomen op de posities 1 en 2 [2,8]

C 07 D    267/06                   .    .    met de hetero-atomen op de posities 1 en 3 [2,8]

C 07 D    267/08                   .    .    met de hetero-atomen op de posities 1 en 4 [2,8]

C 07 D    267/10                   .    .    .    niet gecondenseerd met andere ringen [2,8]

C 07 D    267/12                   .    .    .    gecondenseerd met carbocyclische ringen of ringsystemen [2,8]

C 07 D    267/14                   .    .    .    .    gecondenseerd met één zesring [2,8]

C 07 D    267/16                   .    .    .    .    gecondenseerd met twee zesringen [2,8]

C 07 D    267/18                   .    .    .    .    .    [b,e]-gecondenseerd [2,8]

C 07 D    267/20                   .    .    .    .    .    [b,f]-gecondenseerd [2,8]

C 07 D    267/22                   .    Achtringen [2,8]

 

C 07 D    269/00                   Heterocyclische verbindingen die ringen bevatten met één stikstofatoom en één zuurstofatoom als de enige hetero-atomen in de ring, in overeenstemming met meer dan één van de groepen C07D 261/00 tot C07D 267/00 [2,8]

C 07 D    269/02                   .    met de hetero-atomen op de posities 1 en 3 [2,8]

 

C 07 D    271/00                   Heterocyclische verbindingen die vijfringen bevatten met twee stikstofatomen en één zuurstofatoom als de enige hetero-atomen in de ring [2,8]

C 07 D    271/02                   .    niet gecondenseerd met andere ringen [2,8]

C 07 D    271/04                   .    .    1,2,3-Oxadiazolen; Gehydrogeneerde 1,2,3-oxadiazolen [2,8]

C 07 D    271/06                   .    .    1,2,4-Oxadiazolen; Gehydrogeneerde 1,2,4-oxadiazolen [2,8]

C 07 D    271/07                   .    .    .    met zuurstofatomen, zwavelatomen of stikstofatomen direct vastgemaakt aan koolstofatomen in de ring, waarbij de stikstofatomen geen deel uitmaken van een nitroradicaal [5,8]

C 07 D    271/08                   .    .    1,2,5-Oxadiazolen; Gehydrogeneerde 1,2,5-oxadiazolen [2,8]

C 07 D    271/10                   .    .    1,3,4-Oxadiazolen; Gehydrogeneerde 1,3,4-oxadiazolen [2,8]

C 07 D    271/107                 .    .    .    met twee arylradicalen of gesubstitueerde arylradicalen vastgemaakt op de posities 2 en 5 [5,8]

C 07 D    271/113                 .    .    .    met zuurstofatomen, zwavelatomen of stikstofatomen direct vastgemaakt aan koolstofatomen in de ring, waarbij de stikstofatomen geen deel uitmaken van een nitroradicaal [5,8]

C 07 D    271/12                   .    gecondenseerd met carbocyclische ringen of ringsystemen [2,8]

 

C 07 D    273/00                   Heterocyclische verbindingen die ringen bevatten met stikstofatomen en zuurstofatomen als de enige hetero-atomen in de ring, voorzover niet vallend onder de groepen C07D 261/00 tot C07D 271/00 [2,8]

C 07 D    273/01                   .    met één stikstofatoom [3,8]

C 07 D    273/02                   .    met twee stikstofatomen en slechts één zuurstofatoom [2,8]

C 07 D    273/04                   .    .    Zesringen [2,8]

C 07 D    273/06                   .    .    Zevenringen [2,8]

C 07 D    273/08                   .    met twee stikstofatomen en meer dan één zuurstofatoom [3,8]

 

Heterocyclische verbindingen met stikstof en zwavel als de enige hetero-atomen in de ring [2]

 

C 07 D    275/00                   Heterocyclische verbindingen die 1, 2-thiazoolringen of gehydrogeneerde 1,2-thiazoolringen bevatten [2,8]

C 07 D    275/02                   .    niet gecondenseerd met andere ringen [2,8]

C 07 D    275/03                   .    .    met hetero-atomen of met koolstofatomen met drie bindingen met hetero-atomen en met ten hoogste één binding met een halogeen, bijv. esterradicalen of nitrilradicalen, direct vastgemaakt aan koolstofatomen in de ring [5,8]

C 07 D    275/04                   .    gecondenseerd met carbocyclische ringen of ringsystemen [2,8]

C 07 D    275/06                   .    .    met hetero-atomen direct vastgemaakt aan het zwavelatoom in de ring [2,8]

 

C 07 D    277/00                   Heterocyclische verbindingen die 1,3-thiazoolringen of gehydrogeneerde 1,3-thiazoolringen bevatten [2,8]

C 07 D    277/02                   .    niet gecondenseerd met andere ringen [2,8]

C 07 D    277/04                   .    .    zonder dubbele bindingen tussen ringdelen of tussen ringdelen en niet-ringdelen [2,8]

C 07 D    277/06                   .    .    .    met koolstofatomen met drie bindingen met hetero-atomen en met ten hoogste één binding met een halogeen, bijv. esterradicalen of nitrilradicalen, direct vastgemaakt aan koolstofatomen in de ring [2,8]

C 07 D    277/08                   .    .    met één dubbele binding tussen ringdelen of tussen een ringdeel en een niet-ringdeel [2,8]

C 07 D    277/10                   .    .    .    met alleen waterstofatomen, koolwaterstofradicalen of gesubstitueerde koolwaterstofradicalen direct vastgemaakt aan koolstofatomen in de ring [2,8]

C 07 D    277/12                   .    .    .    met hetero-atomen of met koolstofatomen met drie bindingen met hetero-atomen en met ten hoogste één binding met een halogeen, bijv. esterradicalen of nitrilradicalen, direct vastgemaakt aan koolstofatomen in de ring [2,8]

C 07 D    277/14                   .    .    .    .    Zuurstofatomen [2,8]

C 07 D    277/16                   .    .    .    .    Zwavelatomen [2,8]

C 07 D    277/18                   .    .    .    .    Stikstofatomen [2,8]

C 07 D    277/20                   .    .    met twee of drie dubbele bindingen tussen ringdelen of tussen ringdelen en niet-ringdelen [2,8]

C 07 D    277/22                   .    .    .    met alleen waterstofatomen, koolwaterstofradicalen of gesubstitueerde koolwaterstofradicalen direct vastgemaakt aan koolstofatomen in de ring [2,8]

C 07 D    277/24                   .    .    .    .    Radicalen die zijn gesubstitueerd door zuurstofatomen [2,8]

C 07 D    277/26                   .    .    .    .    Radicalen die zijn gesubstitueerd door zwavelatomen [2,8]

C 07 D    277/28                   .    .    .    .    Radicalen die zijn gesubstitueerd door stikstofatomen [2,8]

C 07 D    277/30                   .    .    .    .    Radicalen die zijn gesubstitueerd door koolstofatomen met drie bindingen met hetero-atomen en met ten hoogste één binding met een halogeen, bijv. esterradicalen of nitrilradicalen [2,8]

C 07 D    277/32                   .    .    .    met hetero-atomen of met koolstofatomen met drie bindingen met hetero-atomen en met ten hoogste één binding met een halogeen, bijv. esterradicalen of nitrilradicalen, direct vastgemaakt aan koolstofatomen in de ring [2,8]

C 07 D    277/34                   .    .    .    .    Zuurstofatomen [2,8]

C 07 D    277/36                   .    .    .    .    Zwavelatomen [2,8]

C 07 D    277/38                   .    .    .    .    Stikstofatomen [2,8]

C 07 D    277/40                   .    .    .    .    .    Niet gesubstitueerde aminoradicalen of iminoradicalen [2,8]

C 07 D    277/42                   .    .    .    .    .    Aminoradicalen of iminoradicalen die zijn gesubstitueerd door koolwaterstofradicalen of door gesubstitueerde koolwaterstofradicalen [2,8]

C 07 D    277/44                   .    .    .    .    .    Geacyleerde aminoradicalen of iminoradicalen [2,8]

C 07 D    277/46                   .    .    .    .    .    .    door carbonzuren, of zwavelanalogen of stikstofanalogen daarvan [2,8]

C 07 D    277/48                   .    .    .    .    .    .    door radicalen die zijn afgeleid van koolzuur of van zwavelanalogen of stikstofanalogen daarvan, bijv. carbonylguanidinen [2,8]

C 07 D    277/50                   .    .    .    .    .    Stikstofatomen gebonden aan hetero-atomen [2,8,12]

C 07 D    277/52                   .    .    .    .    .    .    aan zwavelatomen, bijv. sulfonamiden [2,8]

C 07 D    277/54                   .    .    .    .    Stikstof en ofwel zuurstofatomen ofwel zwavelatomen [2,8]

C 07 D    277/56                   .    .    .    .    Koolstofatomen met drie bindingen met hetero-atomen en met ten hoogste één binding met een halogeen [2,8]

C 07 D    277/58                   .    .    .    .    Nitroradicalen [2,8]

C 07 D    277/587                 .    .    .    met alifatische koolwaterstofradicalen die zijn gesubstitueerd door koolstofatomen met drie bindingen met hetero-atomen en met ten hoogste één binding met een halogeen, bijv. esterradicalen of nitrilradicalen, direct vastgemaakt aan koolstofatomen in de ring, waarbij genoemde alifatische radicalen in de alfa-positie aan de ring zijn gesubstitueerd door een hetero-atoom, bijv. FIG.581 met m= 0 en waarbij Z een enkel-gebonden of dubbel-gebonden hetero-atoom is [5,8]

C 07 D    277/593                 .    .    .    .    waarbij Z een dubbel-gebonden zuurstof of stikstof is, waarbij de stikstof deel uitmaakt van een mogelijk gesubstitueerd oximinoradicaal [5,8]

C 07 D    277/60                   .    gecondenseerd met carbocyclische ringen of ringsystemen [2,8]

C 07 D    277/62                   .    .    Benzothiazolen [2,8]

C 07 D    277/64                   .    .    .    met alleen koolwaterstofradicalen of gesubstitueerde koolwaterstofradicalen vastgemaakt op positie 2 [2,8]

C 07 D    277/66                   .    .    .    .    met aromatische ringen of ringsystemen direct vastgemaakt op positie 2 [2,8]

C 07 D    277/68                   .    .    .    met hetero-atomen of met koolstofatomen met drie bindingen met hetero-atomen en met ten hoogste één binding met een halogeen, bijv. esterradicalen of nitrilradicalen, direct vastgemaakt op positie 2 [2,8]

C 07 D    277/70                   .    .    .    .    Zwavelatomen [2,8]

C 07 D    277/72                   .    .    .    .    .    2-Mercaptobenzothiazool [2,8]

C 07 D    277/74                   .    .    .    .    .    Zwavelatomen die zijn gesubstitueerd door koolstofatomen [2,8]

C 07 D    277/76                   .    .    .    .    .    Zwavelatomen vastgemaakt aan een tweede hetero-atoom [2,8]

C 07 D    277/78                   .    .    .    .    .    .    aan een tweede zwavelatoom [2,8]

C 07 D    277/80                   .    .    .    .    .    .    aan een stikstofatoom [2,8]

C 07 D    277/82                   .    .    .    .    Stikstofatomen [2,8]

C 07 D    277/84                   .    .    Naftothiazolen [2,8]

 

C 07 D    279/00                   Heterocyclische verbindingen die zesringen bevatten met één stikstofatoom en één zwavelatoom als de enige hetero-atomen in de ring [2,8]

 

              Aantekening

 

              Thiomorfolinen met alleen waterstofatomen vastgemaakt aan de koolstofatomen in de ring, worden geklasseerd in groep C07D 295/00. [2]

 

C 07 D    279/02                   .    1,2-Thiazinen; Gehydrogeneerde 1,2-thiazinen [2,8]

C 07 D    279/04                   .    1,3-Thiazinen; Gehydrogeneerde 1,3-thiazinen [2,8]

C 07 D    279/06                   .    .    niet gecondenseerd met andere ringen [2,8]

C 07 D    279/08                   .    .    gecondenseerd met carbocyclische ringen of ringsystemen [2,8]

C 07 D    279/10                   .    1,4-Thiazinen; Gehydrogeneerde 1,4-thiazinen [2,8]

C 07 D    279/12                   .    .    niet gecondenseerd met andere ringen [2,8]

C 07 D    279/14                   .    .    gecondenseerd met carbocyclische ringen of ringsystemen [2,8]

C 07 D    279/16                   .    .    .    gecondenseerd met één zesring [2,8]

C 07 D    279/18                   .    .    .    [b,e]-gecondenseerd met twee zesringen [2,8]

C 07 D    279/20                   .    .    .    .    met waterstofatomen direct vastgemaakt aan het stikstofatoom in de ring [2,8]

C 07 D    279/22                   .    .    .    .    met koolstofatomen direct vastgemaakt aan het stikstofatoom in de ring [2,8]

C 07 D    279/24                   .    .    .    .    .    met koolwaterstofradicalen die zijn gesubstitueerd door aminoradicalen, vastgemaakt aan het stikstofatoom in de ring [2,8]

C 07 D    279/26                   .    .    .    .    .    .    zonder andere substituenten vastgemaakt aan het ringsysteem [2,8]

C 07 D    279/28                   .    .    .    .    .    .    met andere substituenten vastgemaakt aan het ringsysteem [2,8]

C 07 D    279/30                   .    .    .    .    .    met acylradicalen vastgemaakt aan het stikstofatoom in de ring [2,8]

C 07 D    279/32                   .    .    .    .    met hetero-atomen direct vastgemaakt aan het stikstofatoom in de ring [2,8]

C 07 D    279/34                   .    .    .    .    met hetero-atomen direct vastgemaakt aan het zwavelatoom in de ring [2,8]

C 07 D    279/36                   .    .    .    [b,e]-gecondenseerd, waarbij er tenminste één een verder gecondenseerde benzeenring heeft [2,8]

 

C 07 D    281/00                   Heterocyclische verbindingen die ringen bevatten met meer dan zes ringatomen en met één stikstofatoom en één zwavelatoom als de enige hetero-atomen in de ring [2,8]

C 07 D    281/02                   .    Zevenringen [2,8]

C 07 D    281/04                   .    .    met de hetero-atomen op de posities 1 en 4 [2,8]

C 07 D    281/06                   .    .    .    niet gecondenseerd met andere ringen [2,8]

C 07 D    281/08                   .    .    .    gecondenseerd met carbocyclische ringen of ringsystemen [2,8]

C 07 D    281/10                   .    .    .    .    gecondenseerd met één zesring [2,8]

C 07 D    281/12                   .    .    .    .    gecondenseerd met twee zesringen [2,8]

C 07 D    281/14                   .    .    .    .    .    [b,e]-gecondenseerd [2,8]

C 07 D    281/16                   .    .    .    .    .    [b,f]-gecondenseerd [2,8]

C 07 D    281/18                   .    Achtringen [2,8]

 

C 07 D    283/00                   Heterocyclische verbindingen die ringen bevatten met één stikstofatoom en één zwavelatoom als de enige hetero-atomen in de ring, in overeenstemming met meer dan één van de groepen C07D 275/00 tot C07D 281/00 [2,8]

C 07 D    283/02                   .    met de hetero-atomen op de posities 1 en 3 [2,8]

 

C 07 D    285/00                   Heterocyclische verbindingen die ringen bevatten met stikstof en zwavelatomen als de enige hetero-atomen in de ring, voorzover niet vallend onder de groepen C07D 275/00 tot C07D 283/00 [2,8]

C 07 D    285/01                   .    Vijfringen [5,8]

C 07 D    285/02                   .    .    Thiadiazolen; Gehydrogeneerde thiadiazolen [2,5,8]

C 07 D    285/04                   .    .    .    niet gecondenseerd met andere ringen [2,5,8]

C 07 D    285/06                   .    .    .    .    1,2,3-Thiadiazolen; Gehydrogeneerde 1,2,3-thiadiazolen [2,5,8]

C 07 D    285/08                   .    .    .    .    1,2,4-Thiadiazolen; Gehydrogeneerde 1,2,4-thiadiazolen [2,5,8]

C 07 D    285/10                   .    .    .    .    1,2,5-Thiadiazolen; Gehydrogeneerde 1,2,5-thiadiazolen [2,5,8]

C 07 D    285/12                   .    .    .    .    1,3,4-Thiadiazolen; Gehydrogeneerde 1,3,4-thiadiazolen [2,5,8]

C 07 D    285/125                 .    .    .    .    .    met zuurstofatomen, zwavelatomen of stikstofatomen direct vastgemaakt aan koolstofatomen in de ring, waarbij de stikstofatomen geen deel uitmaken van een nitroradicaal [5,8]

C 07 D    285/13                   .    .    .    .    .    .    Zuurstofatomen [5,8]

C 07 D    285/135                 .    .    .    .    .    .    Stikstofatomen [5,8]

C 07 D    285/14                   .    .    .    gecondenseerd met carbocyclische ringen of ringsystemen [2,5,8]

C 07 D    285/15                   .    Zesringen [5,8]

C 07 D    285/16                   .    .    Thiadiazinen; Gehydrogeneerde thiadiazinen [2,5,8]

C 07 D    285/18                   .    .    .    1,2,4-Thiadiazinen; Gehydrogeneerde 1,2,4-thiadiazinen [2,5,8]

C 07 D    285/20                   .    .    .    .    gecondenseerd met carbocyclische ringen of ringsystemen [2,5,8]

C 07 D    285/22                   .    .    .    .    .    gecondenseerd met één zesring [2,5,8]

C 07 D    285/24                   .    .    .    .    .    .    met zuurstofatomen direct vastgemaakt aan het zwavelatoom in de ring [2,5,8]

C 07 D    285/26                   .    .    .    .    .    .    .    gesubstitueerd op positie 6 of 7 door sulfamoylradicalen of gesubstitueerde sulfamoylradicalen [2,5,8]

C 07 D    285/28                   .    .    .    .    .    .    .    .    met alleen waterstofatomen of radicalen die alleen waterstofatomen en koolstofatomen bevatten, direct vastgemaakt op positie 3 [2,5,8]

C 07 D    285/30                   .    .    .    .    .    .    .    .    met koolwaterstofradicalen die zijn gesubstitueerd door hetero-atomen, vastgemaakt op positie 3 [2,5,8]

C 07 D    285/32                   .    .    .    .    .    .    .    .    met hetero-atomen of met koolstofatomen met drie bindingen met hetero-atomen en met ten hoogste één binding met een halogeen, bijv. esterradicalen of nitrilradicalen, direct vastgemaakt op positie 3 [2,5,8]

C 07 D    285/34                   .    .    .    1,3,5-Thiadiazinen; Gehydrogeneerde 1,3,5-thiadiazinen [2,5,8]

C 07 D    285/36                   .    Zevenringen [2,8]

C 07 D    285/38                   .    Achtringen [2,8]

 

C 07 D    291/00                   Heterocyclische verbindingen die ringen bevatten met stikstofatomen, zuurstofatomen en zwavelatomen als de enige hetero-atomen in de ring [2,8]

C 07 D    291/02                   .    niet gecondenseerd met andere ringen [2,8]

C 07 D    291/04                   .    .    Vijfringen [2,8]

C 07 D    291/06                   .    .    Zesringen [2,8]

C 07 D    291/08                   .    gecondenseerd met carbocyclische ringen of ringsystemen [2,8]

 

C 07 D    293/00                   Heterocyclische verbindingen die ringen bevatten met stikstof en seleen of stikstof en telluur, met of zonder zuurstofatomen of zwavelatomen, als de hetero-atomen in de ring [2,8]

C 07 D    293/02                   .    niet gecondenseerd met andere ringen [2,8]

C 07 D    293/04                   .    .    Vijfringen [2,8]

C 07 D    293/06                   .    .    .    Selenazolen; Gehydrogeneerde selenazolen [2,8]

C 07 D    293/08                   .    .    Zesringen [2,8]

C 07 D    293/10                   .    gecondenseerd met carbocyclische ringen of ringsystemen [2,8]

C 07 D    293/12                   .    .    Selenazolen; Gehydrogeneerde selenazolen [2,8]

 

C 07 D    295/00                   Heterocyclische verbindingen die polymethyleenimineringen met tenminste vijf ringatomen, 3-azabicyclo[3.2.2]nonaneringen, piperazineringen, morfolineringen of thiomorfolineringen bevatten, met alleen waterstofatomen direct vastgemaakt aan de koolstofatomen in de ring [2,8]

C 07 D    295/02                   .    met alleen waterstof en koolstofatomen naast de hetero-elementen in de ring [2,8]

C 07 D    295/023                 .    .    Bereiden; Scheiden; Stabiliseren; Gebruik van additieven [5]

C 07 D    295/027                 .    .    met slechts één heteroring [5,8]

C 07 D    295/03                   .    .    .    met de stikstofatomen in de ring direct vastgemaakt aan acyclische koolstofatomen [5,8]

C 07 D    295/033                 .    .    .    met de stikstofatomen in de ring direct vastgemaakt aan carbocyclische ringen [5,8]

C 07 D    295/037                 .    .    met quaternaire stikstofatomen in de ring [5,8]

C 07 D    295/04                   .    met gesubstitueerde koolwaterstofradicalen vastgemaakt aan stikstofatomen in de ring [2,8]

C 07 D    295/06                   .    .    gesubstitueerd door halogeenatomen of nitroradicalen [2,8]

C 07 D    295/067                 .    .    .    met stikstofatomen in de ring en substituenten vastgemaakt aan dezelfde koolstofketen, die niet wordt onderbroken door carbocyclische ringen [5,8]

C 07 D    295/073                 .    .    .    met de stikstofatomen in de ring en de substituenten gescheiden door carbocyclische ringen of door koolstofketens die worden onderbroken door carbocyclische ringen [5,8]

C 07 D    295/08                   .    .    gesubstitueerd door enkel-gebonden zuurstofatomen of zwavelatomen [2,8]

C 07 D    295/084                 .    .    .    met stikstofatomen in de ring en zuurstofatomen of zwavelatomen vastgemaakt aan dezelfde koolstofketen, die niet wordt onderbroken door carbocyclische ringen [5,8]

C 07 D    295/088                 .    .    .    .    aan een acyclische verzadigde keten [5,8]

C 07 D    295/092                 .    .    .    .    met aromatische radicalen aan de keten [5,8]

C 07 D    295/096                 .    .    .    met de stikstofatomen in de ring en de zuurstofatomen of zwavelatomen gescheiden door carbocyclische ringen of door koolstofketens die worden onderbroken door carbocyclische ringen [5,8]

C 07 D    295/10                   .    .    gesubstitueerd door dubbel-gebonden zuurstofatomen of zwavelatomen [2,8,12]

C 07 D    295/104                 .    .    .    met stikstofatomen in de ring en dubbel-gebonden zuurstofatomen of zwavelatomen vastgemaakt aan dezelfde koolstofketen die niet wordt onderbroken door carbocyclische ringen [5,8]

C 07 D    295/108                 .    .    .    .    aan een acyclische verzadigde keten [5,8]

C 07 D    295/112                 .    .    .    met de stikstofatomen in de ring en de dubbel-gebonden zuurstofatomen of zwavelatomen gescheiden door carbocyclische ringen of door koolstofketens die worden onderbroken door carbocyclische ringen [5,8]

C 07 D    295/116                 .    .    .    .    met de dubbel-gebonden zuurstofatomen of zwavelatomen direct vastgemaakt aan een carbocyclische ring [5,8]

C 07 D    295/12                   .    .    gesubstitueerd door enkel-gebonden of dubbel-gebonden stikstofatomen (nitroradicalen C07D 295/06) [2,8]

C 07 D    295/125                 .    .    .    met stikstofatomen in de ring en substituerende stikstofatomen vastgemaakt aan dezelfde koolstofketen die niet wordt onderbroken door carbocyclische ringen [5,8]

C 07 D    295/13                   .    .    .    .    aan een acyclische verzadigde keten [5,8]

C 07 D    295/135                 .    .    .    met de stikstofatomen in de ring en de substituerende stikstofatomen gescheiden door carbocyclische ringen of door koolstofketens die worden onderbroken door carbocyclische ringen [5,8]

C 07 D    295/14                   .    .    gesubstitueerd door koolstofatomen met drie bindingen met hetero-atomen en met ten hoogste één binding met een halogeen, bijv. esterradicalen of nitrilradicalen [2,8]

C 07 D    295/145                 .    .    .    met stikstofatomen in de ring en koolstofatomen met drie bindingen met hetero-atomen aan dezelfde koolstofketen die niet wordt onderbroken door carbocyclische ringen [5,8]

C 07 D    295/15                   .    .    .    .    aan een acyclische verzadigde keten [5,8]

C 07 D    295/155                 .    .    .    met de stikstofatomen in de ring en de koolstofatomen met drie bindingen met hetero-atomen gescheiden door carbocyclische ringen of door koolstofketens die worden onderbroken door carbocyclische ringen [5,8]

C 07 D    295/16                   .    geacyleerd op stikstofatomen in de ring [2,8]

C 07 D    295/18                   .    .    door radicalen die zijn afgeleid van carbonzuren of van zwavelanalogen of stikstofanalogen daarvan [2,8]

C 07 D    295/182                 .    .    .    Radicalen die zijn afgeleid van carbonzuren [5,8]

C 07 D    295/185                 .    .    .    .    van alifatische carbonzuren [5,8]

C 07 D    295/192                 .    .    .    .    van aromatische carbonzuren [5,8]

C 07 D    295/194                 .    .    .    Radicalen die zijn afgeleid van thiocarbonzuren of thionocarbonzuren [5,8]

C 07 D    295/195                 .    .    .    Radicalen die zijn afgeleid van stikstofanalogen van carbonzuren [5,8]

C 07 D    295/20                   .    .    door radicalen die zijn afgeleid van koolzuur of van zwavelanalogen of stikstofanalogen daarvan [2,8]

C 07 D    295/205                 .    .    .    Radicalen die zijn afgeleid van koolzuur [5,8]

C 07 D    295/21                   .    .    .    Radicalen die zijn afgeleid van zwavelanalogen van koolzuur [5,8]

C 07 D    295/215                 .    .    .    Radicalen die zijn afgeleid van stikstofanalogen van koolzuur [5,8]

C 07 D    295/22                   .    met hetero-atomen direct vastgemaakt aan stikstofatomen in de ring [2,8]

C 07 D    295/24                   .    .    Zuurstofatomen [5,8]

C 07 D    295/26                   .    .    Zwavelatomen [5,8]

C 07 D    295/28                   .    .    Stikstofatomen [5,8]

C 07 D    295/30                   .    .    .    niet geacyleerd [5,8]

C 07 D    295/32                   .    .    .    geacyleerd met carbonzuren of koolzuren of met hun stikstofanalogen of zwavelanalogen [5,8]

 

Heterocyclische verbindingen met zuurstofatomen, met of zonder zwavelatomen, seleenatomen of telluuratomen, als hetero-atomen in de ring [2]

 

C 07 D    301/00                   Bereiden van oxiranen [2]

C 07 D    301/02                   .    Synthetiseren van de oxiraanring [2]

C 07 D    301/03                   .    .    door het oxideren van onverzadigde verbindingen of van mengsels van onverzadigde en verzadigde verbindingen [3]

C 07 D    301/04                   .    .    .    met lucht of moleculaire zuurstof [2,3]

C 07 D    301/06                   .    .    .    .    in de vloeibare fase [2,3]

C 07 D    301/08                   .    .    .    .    in de gasvormige fase [2,3]

C 07 D    301/10                   .    .    .    .    .    met katalysatoren die zilver of goud bevatten [2,3]

C 07 D    301/12                   .    .    .    met waterstofperoxide of anorganische peroxiden of perzuren [2,3]

C 07 D    301/14                   .    .    .    met organische perzuren, of zouten, anhydriden of esters daarvan [2,3]

C 07 D    301/16                   .    .    .    .    ter plaatse gevormd, bijv. uit carbonzuren en waterstofperoxide [2,3]

C 07 D    301/18                   .    .    .    .    .    uit polybasische carbonzuren [2,3]

C 07 D    301/19                   .    .    .    met organische hydroperoxiden [3]

C 07 D    301/22                   .    .    door het oxideren van verzadigde verbindingen met lucht of moleculaire zuurstof (van mengsels van onverzadigde en verzadigde verbindingen C07D 301/04) [2]

C 07 D    301/24                   .    .    door het afsplitsen van Hal–Y van verbindingen die het radicaal Hal–C–C–OY bevatten [2]

C 07 D    301/26                   .    .    .    waarbij Y waterstof is [2]

C 07 D    301/27                   .    Condenseren van epihalohydrinen of halohydrinen met verbindingen die actieve waterstofatomen bevatten (macromoleculaire verbindingen C08) [3]

C 07 D    301/28                   .    .    door het laten reageren met hydroxylradicalen [2,3]

C 07 D    301/30                   .    .    door het laten reageren met carboxylradicalen [2,3]

C 07 D    301/32                   .    Scheiden; Zuiveren [2]

C 07 D    301/36                   .    Gebruik van additieven, bijv. voor stabilisatie [3]

 

C 07 D    303/00                   Verbindingen die drieringen bevatten met één zuurstofatoom als het enige hetero-atoom in de ring [2,8]

C 07 D    303/02                   .    Verbindingen met oxiraanringen [2,8]

C 07 D    303/04                   .    .    met alleen waterstof en koolstofatomen naast de zuurstofatomen in de ring [2,8]

C 07 D    303/06                   .    .    .    waarbij de oxiraanringen zijn gecondenseerd met een carbocyclisch ringsysteem met drie of meer relevante ringen [2,8]

C 07 D    303/08                   .    .    met koolwaterstofradicalen die zijn gesubstitueerd door halogeenatomen, nitroradicalen of nitrosoradicalen [2,8]

C 07 D    303/10                   .    .    .    waarbij de oxiraanringen zijn gecondenseerd met een carbocyclisch ringsysteem met drie of meer relevante ringen [2,8,12]

C 07 D    303/12                   .    .    met koolwaterstofradicalen die zijn gesubstitueerd door enkel-gebonden of dubbel-gebonden zuurstofatomen [2,8]

C 07 D    303/14                   .    .    .    door vrije hydroxylradicalen [2,8]

C 07 D    303/16                   .    .    .    door veresterde hydroxylradicalen [2,8]

C 07 D    303/17                   .    .    .    .    met oxiraanringen die zijn gecondenseerd met carbocyclisch ringsystemen met drie of meer relevante ringen [3,8]

C 07 D    303/18                   .    .    .    door veretherde hydroxylradicalen [2,8]

C 07 D    303/20                   .    .    .    .    Ethers met hydroxyverbindingen die geen oxiraanringen bevatten [2,8]

C 07 D    303/22                   .    .    .    .    .    met monohydroxyverbindingen [2,8]

C 07 D    303/23                   .    .    .    .    .    .    Oxiranylmethylethers van verbindingen met één hydroxygroep die is gebonden aan een aromatische zesring, waarbij het oxiranylmethylradicaal niet verder is gesubstitueerd, d.w.z. FIG.582 [5,8]

C 07 D    303/24                   .    .    .    .    .    met polyhydroxyverbindingen [2,8]

C 07 D    303/26                   .    .    .    .    .    .    met één of meer vrije hydroxylradicalen [2,8]

C 07 D    303/27                   .    .    .    .    .    .    waarbij alle hydroxylradicalen zijn veretherd met oxiraanhoudende verbindingen [3,8]

C 07 D    303/28                   .    .    .    .    Ethers met hydroxyverbindingen met oxiraanringen [2,8]

C 07 D    303/30                   .    .    .    .    .    Ethers van oxiraanhoudende polyhydroxyverbindingen waarbij alle hydroxylradicalen zijn veretherd met oxiraanhoudende hydroxyverbindingen [2,8]

C 07 D    303/31                   .    .    .    .    waarbij de oxiraanringen zijn gecondenseerd met een carbocyclisch ringsysteem met drie of meer relevante ringen [3,8]

C 07 D    303/32                   .    .    .    door aldehydoradicalen of ketonradicalen [2,8]

C 07 D    303/34                   .    .    met koolwaterstofradicalen die zijn gesubstitueerd door zwavelatomen, seleenatomen of telluuratomen [2,8]

C 07 D    303/36                   .    .    met koolwaterstofradicalen die zijn gesubstitueerd door stikstofatomen (nitroradicalen, nitrosoradicalen C07D 303/08) [2,8]

C 07 D    303/38                   .    .    met koolwaterstofradicalen die zijn gesubstitueerd door koolstofatomen met drie bindingen met hetero-atomen en met ten hoogste één binding met een halogeen, bijv. esterradicalen of nitrilradicalen [2,8]

C 07 D    303/40                   .    .    .    door esterradicalen [2,8]

C 07 D    303/42                   .    .    .    .    Acyclische verbindingen met een keten van zeven of meer koolstofatomen, bijv. geëpoxideerde vetten [2,8]

C 07 D    303/44                   .    .    .    .    Veresterd met oxiraanhoudende hydroxyverbindingen [2,8]

C 07 D    303/46                   .    .    .    door amideradicalen of nitrilradicalen [2,8]

C 07 D    303/48                   .    .    met hetero-atomen of met carbonatomen met drie bindingen met hetero-atomen en met ten hoogste één binding met een halogeen, direct vastgemaakt aan koolstofatomen in de ring, bijv. esterradicalen of nitrilradicalen [3,8]

 

C 07 D    305/00                   Heterocyclische verbindingen die vierringen bevatten met één zuurstofatoom als het enige hetero-atoom in de ring [2,8]

C 07 D    305/02                   .    niet gecondenseerd met andere ringen [2,8]

C 07 D    305/04                   .    .    zonder dubbele bindingen tussen ringdelen of tussen ringdelen en niet-ringdelen [2,8]

C 07 D    305/06                   .    .    .    met alleen waterstofatomen, koolwaterstofradicalen of gesubstitueerde koolwaterstofradicalen direct vastgemaakt aan de ringatomen [2,8]

C 07 D    305/08                   .    .    .    met hetero-atomen of met koolstofatomen met drie bindingen met hetero-atomen en met ten hoogste één binding met een halogeen, bijv. esterradicalen of nitrilradicalen, direct vastgemaakt aan ringatomen [2,8]

C 07 D    305/10                   .    .    met één of meer dubbele bindingen tussen ringdelen of tussen ringdelen en niet-ringdelen [2,8]

C 07 D    305/12                   .    .    .    Bèta-lactonen [2,8]

C 07 D    305/14                   .    gecondenseerd met carbocyclische ringen of ringsystemen [2,8]

 

C 07 D    307/00                   Heterocyclische verbindingen die vijfringen bevatten met één zuurstofatoom als het enige hetero-atoom in de ring [2,8]

C 07 D    307/02                   .    niet gecondenseerd met andere ringen [2,8]

C 07 D    307/04                   .    .    zonder dubbele bindingen tussen ringdelen of tussen ringdelen en niet-ringdelen [2,8]

C 07 D    307/06                   .    .    .    met alleen waterstofatomen of radicalen met alleen waterstofatomen en koolstofatomen direct vastgemaakt aan koolstofatomen in de ring [2,8]

C 07 D    307/08                   .    .    .    .    Bereiden van tetrahydrofuraan [2]

C 07 D    307/10                   .    .    .    met gesubstitueerde koolwaterstofradicalen aan koolstofatomen in de ring [2,8]

C 07 D    307/12                   .    .    .    .    Radicalen die zijn gesubstitueerd door zuurstofatomen [2,8]

C 07 D    307/14                   .    .    .    .    Radicalen die zijn gesubstitueerd door stikstofatomen die geen deel uitmaken van een nitroradicaal [2,8]

C 07 D    307/16                   .    .    .    .    Radicalen die zijn gesubstitueerd door koolstofatomen met drie bindingen met hetero-atomen en met ten hoogste één binding met een halogeen, bijv. esterradicalen of nitrilradicalen [2,8]

C 07 D    307/18                   .    .    .    met hetero-atomen of koolstofatomen met drie bindingen met hetero-atomen en met ten hoogste één binding met een halogeen, bijv. esterradicalen of nitrilradicalen, direct vastgemaakt aan koolstofatomen in de ring [2,8]

C 07 D    307/20                   .    .    .    .    Zuurstofatomen [2,8]

C 07 D    307/22                   .    .    .    .    Stikstofatomen die geen deel uitmaken van een nitroradicaal [2,8]

C 07 D    307/24                   .    .    .    .    Koolstofatomen met drie bindingen met hetero-atomen en met ten hoogste één binding met een halogeen [2,8]

C 07 D    307/26                   .    .    met één dubbele binding tussen ringdelen of tussen een ringdeel en een niet-ringdeel [2,8]

C 07 D    307/28                   .    .    .    met alleen waterstofatomen, koolwaterstofradicalen of gesubstitueerde koolwaterstofradicalen direct vastgemaakt aan koolstofatomen in de ring [2,8]

C 07 D    307/30                   .    .    .    met hetero-atomen of met koolstofatomen met drie bindingen met hetero-atomen en met ten hoogste één binding met een halogeen, bijv. esterradicalen of nitrilradicalen, direct vastgemaakt aan koolstofatomen in de ring [2,8]

C 07 D    307/32                   .    .    .    .    Zuurstofatomen [2,8]

C 07 D    307/33                   .    .    .    .    .    op positie 2, waarbij het zuurstofatoom een ketovorm of een niet gesubstitueerde enolvorm heeft [5,8]

C 07 D    307/34                   .    .    met twee of drie dubbele bindingen tussen ringdelen of tussen ringdelen en niet-ringdelen [2,8]

C 07 D    307/36                   .    .    .    met alleen waterstofatomen of radicalen met alleen waterstofatomen en koolstofatomen direct vastgemaakt aan koolstofatomen in de ring [2,8]

C 07 D    307/38                   .    .    .    met gesubstitueerde koolwaterstof radicalen vastgemaakt aan koolstofatomen in de ring [2,8]

C 07 D    307/40                   .    .    .    .    Radicalen die zijn gesubstitueerd door zuurstofatomen [2,8]

C 07 D    307/42                   .    .    .    .    .    Enkel-gebonden zuurstofatomen [2,8,12]

C 07 D    307/44                   .    .    .    .    .    .    Furfurylalcohol [2,8]

C 07 D    307/45                   .    .    .    .    .    .    Zuurstofatomen die zijn geacyleerd door een cyclopropaan met een carboxylisch acylradicaal, bijv. chrysanthemumaten [3,8]

C 07 D    307/46                   .    .    .    .    .    Dubbel-gebonden zuurstofatomen of twee zuurstofatomen enkel-gebonden aan hetzelfde koolstofatoom [2,8]

C 07 D    307/48                   .    .    .    .    .    .    Furfural [2,8]

C 07 D    307/50                   .    .    .    .    .    .    .    Bereiden uit natuurproducten [2]

C 07 D    307/52                   .    .    .    .    Radicalen die zijn gesubstitueerd door stikstofatomen die geen deel uitmaken van een nitroradicaal [2,8]

C 07 D    307/54                   .    .    .    .    Radicalen die zijn gesubstitueerd door koolstofatomen met drie bindingen met hetero-atomen en met ten hoogste één binding met een halogeen, bijv. esterradicalen of nitrilradicalen [2,8]

C 07 D    307/56                   .    .    .    met hetero-atomen of met koolstofatomen met drie bindingen met hetero-atomen en met ten hoogste één binding met een halogeen, bijv. esterradicalen of nitrilradicalen, direct vastgemaakt aan koolstofatomen in de ring [2,8]

C 07 D    307/58                   .    .    .    .    Eén zuurstofatoom, bijv. butenolide [2,8]

C 07 D    307/60                   .    .    .    .    Twee zuurstofatomen, bijv. barnsteenanhydride [2,8]

C 07 D    307/62                   .    .    .    .    Drie zuurstofatomen, bijv. ascorbinezuur [2,8]

C 07 D    307/64                   .    .    .    .    Zwavelatomen [2,8]

C 07 D    307/66                   .    .    .    .    Stikstofatomen [2,8,12]

C 07 D    307/68                   .    .    .    .    Koolstofatomen met drie bindingen met hetero-atomen en met ten hoogste één binding met een halogeen [2,8]

C 07 D    307/70                   .    .    .    .    Nitroradicalen [2,8]

C 07 D    307/71                   .    .    .    .    .    vastgemaakt op positie 5 [2,8]

C 07 D    307/72                   .    .    .    .    .    .    met koolwaterstofradicalen die zijn gesubstitueerd door stikstofhoudende radicalen, op positie 2 [2,8]

C 07 D    307/73                   .    .    .    .    .    .    .    door aminoradicalen of iminoradicalen of door gesubstitueerde aminoradicalen of iminoradicalen [2,8]

C 07 D    307/74                   .    .    .    .    .    .    .    door hydrazinoradicalen of hydrazonoradicalen of door soortgelijke gesubstitueerde radicalen [2,8]

C 07 D    307/75                   .    .    .    .    .    .    .    .    met carbonacylradicalen of hun thio-analogen of stikstofanalogen direct vastgemaakt aan het hydrazinoradicaal of hydrazonoradicaal, bijv. hydraziden [2]

C 07 D    307/76                   .    .    .    .    .    .    .    .    met koolacylradicalen of hun thio-analogen of stikstofanalogen direct vastgemaakt aan het hydrazinoradicaal of hydrazonoradicaal, bijv. semicarbaziden [2,3,8]

C 07 D    307/77                   .    ortho-gecondenseerd of peri-gecondenseerd met carbocyclische ringen of ringsystemen [2,8]

C 07 D    307/78                   .    .    Benzo[b]furanen; Gehydrogeneerde benzo[b]furanen [2,8]

C 07 D    307/79                   .    .    .    met alleen waterstofatomen, koolwaterstofradicalen of gesubstitueerde koolwaterstofradicalen direct vastgemaakt aan koolstofatomen van de heteroring [2,8]

C 07 D    307/80                   .    .    .    .    Radicalen die zijn gesubstitueerd door zuurstofatomen [2,8]

C 07 D    307/81                   .    .    .    .    Radicalen die zijn gesubstitueerd door stikstofatomen die geen deel uitmaken van een nitroradicaal [2,8]

C 07 D    307/82                   .    .    .    met hetero-atomen of met koolstofatomen met drie bindingen met hetero-atomen en met ten hoogste één binding met een halogeen, bijv. esterradicalen of nitrilradicalen, direct vastgemaakt aan koolstofatomen van de heteroring [2,8]

C 07 D    307/83                   .    .    .    .    Zuurstofatomen [2,8]

C 07 D    307/84                   .    .    .    .    Koolstofatomen met drie bindingen met hetero-atomen en met ten hoogste één binding met een halogeen [2,8]

C 07 D    307/85                   .    .    .    .    .    vastgemaakt op positie 2 [2,8]

C 07 D    307/86                   .    .    .    met een zuurstofatoom direct vastgemaakt op positie 7 [2,8]

C 07 D    307/87                   .    .    Benzo[c]furanen; Gehydrogeneerde benzo[c]furanen [2,8]

C 07 D    307/88                   .    .    .    met één zuurstofatoom direct vastgemaakt op positie 1 of 3 [2,8]

C 07 D    307/885                 .    .    .    .    3,3-Difenylftaliden [5,8]

C 07 D    307/89                   .    .    .    met twee zuurstofatomen direct vastgemaakt op de posities 1 en 3 [2,8]

C 07 D    307/90                   .    .    .    met een zuurstofatoom op positie 1 en een stikstofatoom op positie 3, of omgekeerd [2,8]

C 07 D    307/91                   .    .    Dibenzofuranen; Gehydrogeneerde dibenzofuranen [2,8]

C 07 D    307/92                   .    .    Naftofuranen; Gehydrogeneerde naftofuranen [2,8]

C 07 D    307/93                   .    .    gecondenseerd met een andere ring dan een zesring [2,8]

C 07 D    307/935                 .    .    .    Niet verder gecondenseerde cyclopenta[b]furanen of gehydrogeneerde cyclopenta[b]furanen [3,8]

C 07 D    307/937                 .    .    .    .    met koolwaterstofradicalen of gesubstitueerde koolwaterstofradicalen direct vastgemaakt op positie 2, bijv. prostacyclinen [5,8]

C 07 D    307/94                   .    spiro-gecondenseerd met carbocyclische ringen of ringsystemen, bijv. griseofulvinen [2,8]

 

C 07 D    309/00                   Heterocyclische verbindingen die zesringen bevatten met één zuurstofatoom als het enige hetero-atoom in de ring, die niet zijn gecondenseerd met andere ringen [2,8]

C 07 D    309/02                   .    zonder dubbele bindingen tussen ringdelen of tussen ringdelen en niet-ringdelen [2,8]

C 07 D    309/04                   .    .    met alleen waterstofatomen, koolwaterstofradicalen of gesubstitueerde koolwaterstofradicalen direct vastgemaakt aan koolstofatomen in de ring [2,8]

C 07 D    309/06                   .    .    .    Radicalen die zijn gesubstitueerd door zuurstofatomen [2,8]

C 07 D    309/08                   .    .    met hetero-atomen of met koolstofatomen met drie bindingen met hetero-atomen en met ten hoogste één binding met een halogeen, bijv. esterradicalen of nitrilradicalen, direct vastgemaakt aan koolstofatomen in de ring [2,8]

C 07 D    309/10                   .    .    .    Zuurstofatomen [2,8]

C 07 D    309/12                   .    .    .    .    waarbij alleen waterstofatomen en één zuurstofatoom direct zijn gebonden aan koolstofatomen in de ring, bijv. tetrahydropyranylethers [2,8]

C 07 D    309/14                   .    .    .    Stikstofatomen die geen deel uitmaken van een nitroradicaal [2,8]

C 07 D    309/16                   .    met één dubbele binding tussen ringdelen of tussen een ringdeel en een niet-ringdeel [2,8]

C 07 D    309/18                   .    .    met alleen waterstofatomen en koolstofatomen naast het hetero-atoom in de ring [2,8]

C 07 D    309/20                   .    .    met waterstofatomen en gesubstitueerde koolwaterstofradicalen direct vastgemaakt aan koolstofatomen in de ring [2,8]

C 07 D    309/22                   .    .    .    Radicalen die zijn gesubstitueerd door zuurstofatomen [2,8]

C 07 D    309/24                   .    .    .    .    Methylolradicalen [2,8]

C 07 D    309/26                   .    .    .    .    Carboxaldehyderadicalen [2,8]

C 07 D    309/28                   .    .    met hetero-atomen of met koolstofatomen met drie bindingen met hetero-atomen en met ten hoogste één binding met een halogeen, bijv. esterradicalen of nitrilradicalen, direct vastgemaakt aan koolstofatomen in de ring [2,8]

C 07 D    309/30                   .    .    .    Zuurstofatomen, bijv. delta-lactonen [2,8]

C 07 D    309/32                   .    met twee dubbele bindingen tussen ringdelen of tussen ringdelen en niet-ringdelen [2,8]

C 07 D    309/34                   .    met drie of meer dubbele bindingen tussen ringdelen of tussen ringdelen en niet-ringdelen [2,8]

C 07 D    309/36                   .    .    met zuurstofatomen direct vastgemaakt aan koolstofatomen in de ring [2,8]

C 07 D    309/38                   .    .    .    één zuurstofatoom op positie 2 of 4, bijv. pyronen [2,8]

C 07 D    309/40                   .    .    .    Zuurstofatomen vastgemaakt op de posities 3 en 4, bijv. maltol [2,8]

 

C 07 D    311/00                   Heterocyclische verbindingen die zesringen bevatten met één zuurstofatoom als het enige hetero-atoom in de ring, die zijn gecondenseerd met andere ringen [2,8]

C 07 D    311/02                   .    ortho-gecondenseerd of peri-gecondenseerd met carbocyclische ringen of ringsystemen [2,8]

C 07 D    311/04                   .    .    Benzo[b]pyranen die niet zijn gehydrogeneerd in de carbocyclische ring [2,8]

C 07 D    311/06                   .    .    .    met zuurstofatomen of zwavelatomen direct vastgemaakt op positie 2 [2,8]

C 07 D    311/08                   .    .    .    .    niet gehydrogeneerd in de heteroring [2,8]

C 07 D    311/10                   .    .    .    .    .    niet gesubstitueerd [2,8]

C 07 D    311/12                   .    .    .    .    .    gesubstitueerd op positie 3 en niet gesubstitueerd op positie 7 [2,8]

C 07 D    311/14                   .    .    .    .    .    gesubstitueerd op positie 6 en niet gesubstitueerd op positie 7 [2,8]

C 07 D    311/16                   .    .    .    .    .    gesubstitueerd op positie 7 [2,8]

C 07 D    311/18                   .    .    .    .    .    anders gesubstitueerd dan op positie 3 of 7 [2,8,12]

C 07 D    311/20                   .    .    .    .    gehydrogeneerd in de heteroring [2,8]

C 07 D    311/22                   .    .    .    met zuurstofatomen of zwavelatomen direct vastgemaakt op positie 4 [2,8]

C 07 D    311/24                   .    .    .    .    met koolstofatomen met drie bindingen met hetero-atomen en met ten hoogste één binding met een halogeen, bijv. esterradicalen of nitrilradicalen, direct vastgemaakt op positie 2 [2,8]

C 07 D    311/26                   .    .    .    .    met aromatische ringen vastgemaakt op positie 2 of 3 [2,8]

C 07 D    311/28                   .    .    .    .    .    met aromatische ringen alleen vastgemaakt op positie 2 [2,8]

C 07 D    311/30                   .    .    .    .    .    .    niet gehydrogeneerd in de heteroring, bijv. flavonen [2,8]

C 07 D    311/32                   .    .    .    .    .    .    2, 3-Dihydroderivaten, bijv. flavanonen [2,8]

C 07 D    311/34                   .    .    .    .    .    met aromatische ringen alleen vastgemaakt op positie 3 [2,8]

C 07 D    311/36                   .    .    .    .    .    .    niet hydrogeneerd in de heteroring, bijv. isoflavonen [2,8]

C 07 D    311/38                   .    .    .    .    .    .    2, 3-Dihydroderivaten, bijv. isoflavanonen [2,8]

C 07 D    311/40                   .    .    .    .    .    Afscheiden, bijv. uit natuurlijk materiaal; Zuiveren [2]

C 07 D    311/42                   .    .    .    met zuurstofatomen of zwavelatomen op de posities 2 en 4 [2,8]

C 07 D    311/44                   .    .    .    .    met één waterstofatoom op positie 3 [2,8]

C 07 D    311/46                   .    .    .    .    .    niet gesubstitueerd in de carbocyclische ring [2,8]

C 07 D    311/48                   .    .    .    .    .    .    met twee van dergelijke benzopyraanradicalen die onderling zijn gekoppeld door een koolstofketen [2,8]

C 07 D    311/50                   .    .    .    .    .    .    met andere elementen dan koolstof en waterstof op positie 3 [2,8]

C 07 D    311/52                   .    .    .    .    .    .    Enolesters of enolethers of zwavelanalogen daarvan [2,8]

C 07 D    311/54                   .    .    .    .    .    gesubstitueerd in de carbocyclische ring [2,8]

C 07 D    311/56                   .    .    .    .    zonder waterstofatomen op positie 3 [2,8]

C 07 D    311/58                   .    .    .    anders dan met zuurstofatomen of zwavelatomen op positie 2 of 4 [2,8]

C 07 D    311/60                   .    .    .    .    met arylradicalen vastgemaakt op positie 2 [2,8]

C 07 D    311/62                   .    .    .    .    .    met zuurstofatomen direct vastgemaakt op positie 3, bijv. anthocyaanidinen [2,8]

C 07 D    311/64                   .    .    .    .    met zuurstofatomen direct vastgemaakt op positie 8 [2,8]

C 07 D    311/66                   .    .    .    .    met koolstofatomen met drie bindingen met hetero-atomen en met ten hoogste één binding met een halogeen, bijv. esterradicalen of nitrilradicalen, direct vastgemaakt op positie 2 [2,8]

C 07 D    311/68                   .    .    .    .    met stikstofatomen direct vastgemaakt op positie 4 [2,8]

C 07 D    311/70                   .    .    .    .    met twee koolwaterstofradicalen op positie 2 en andere elementen dan koolstof en waterstof op positie 6 [2,8]

C 07 D    311/72                   .    .    .    .    .    3, 4-Dihydroderivaten met op positie 2 tenminste één methylradicaal en op positie 6 één zuurstofatoom, bijv. tocoferolen [2,8]

C 07 D    311/74                   .    .    Benzo[b]pyranen die zijn gehydrogeneerd in de carbocyclische ring [2,8]

C 07 D    311/76                   .    .    Benzo[c]pyranen [2,8]

C 07 D    311/78                   .    .    Ringsystemen met drie of meer relevante ringen [2,8]

C 07 D    311/80                   .    .    .    Dibenzopyranen; Gehydrogeneerde dibenzopyranen [2,8]

C 07 D    311/82                   .    .    .    .    Xanthenen [2,8]

C 07 D    311/84                   .    .    .    .    .    met hetero-atomen of met koolstofatomen met drie bindingen met hetero-atomen en met ten hoogste één binding met een halogeen, bijv. esterradicalen of nitrilradicalen, direct vastgemaakt op positie 9 [2,8]

C 07 D    311/86                   .    .    .    .    .    .    Zuurstofatomen, bijv. xanthonen [2,8]

C 07 D    311/88                   .    .    .    .    .    .    Stikstofatomen [2,8]

C 07 D    311/90                   .    .    .    .    .    met koolwaterstofradicalen die zijn gesubstitueerd door aminoradicalen, direct vastgemaakt op positie 9 [2,8]

C 07 D    311/92                   .    .    .    Naftopyranen; Gehydrogeneerde naftopyranen [2,8]

C 07 D    311/94                   .    .    gecondenseerd met andere dan zesringen of met ringsystemen met soortgelijke ringen [2,5,8]

C 07 D    311/96                   .    spiro-gecondenseerd met carbocyclische ringen of ringsystemen [2,8]

 

C 07 D    313/00                   Heterocyclische verbindingen die ringen bevatten met meer dan zes ringdelen en met één zuurstofatoom als het enige hetero-atoom in de ring [2,8]

C 07 D    313/02                   .    Zevenringen [2,8]

C 07 D    313/04                   .    .    niet gecondenseerd met andere ringen [2,8]

C 07 D    313/06                   .    .    gecondenseerd met carbocyclische ringen of ringsystemen [2,8]

C 07 D    313/08                   .    .    .    gecondenseerd met één zesring [2,8]

C 07 D    313/10                   .    .    .    gecondenseerd met twee zesringen [2,8]

C 07 D    313/12                   .    .    .    .    [b,e]-gecondenseerd [2,8]

C 07 D    313/14                   .    .    .    .    [b,f]-gecondenseerd [2,8]

C 07 D    313/16                   .    Achtringen [2,8]

C 07 D    313/18                   .    .    niet gecondenseerd met andere ringen [2,8]

C 07 D    313/20                   .    .    gecondenseerd met carbocyclische ringen of ringsystemen [2,8]

 

C 07 D    315/00                   Heterocyclische verbindingen die ringen bevatten met één zuurstofatoom als het enige hetero-atoom in de ring, in overeenstemming met meer dan één van de groepen C07D 303/00 tot C07D 313/00 [2,8]

 

C 07 D    317/00                   Heterocyclische verbindingen die vijfringen bevatten met twee zuurstofatomen als de enige hetero-atomen in de ring [2,8]

C 07 D    317/02                   .    met hetero-atomen op de posities 1 en 2 [2,8]

C 07 D    317/04                   .    .    niet gecondenseerd met andere ringen [2,8]

C 07 D    317/06                   .    .    gecondenseerd met carbocyclische ringen of ringsystemen [2,8]

C 07 D    317/08                   .    met hetero-atomen op de posities 1 en 3 [2,8]

C 07 D    317/10                   .    .    niet gecondenseerd met andere ringen [2,8]

C 07 D    317/12                   .    .    .    met alleen waterstofatomen of radicalen die alleen waterstofatomen en koolstofatomen bevatten, direct vastgemaakt aan koolstofatomen in de ring [2,8]

C 07 D    317/14                   .    .    .    met gesubstitueerde koolwaterstofradicalen vastgemaakt aan koolstofatomen in de ring [2,8]

C 07 D    317/16                   .    .    .    .    Radicalen die zijn gesubstitueerd door halogeenatomen of nitroradicalen [2,8]

C 07 D    317/18                   .    .    .    .    Radicalen die zijn gesubstitueerd door enkel-gebonden zuurstofatomen of zwavelatomen [2,8]

C 07 D    317/20                   .    .    .    .    .    Vrije hydroxyl of mercaptaan [2,8]

C 07 D    317/22                   .    .    .    .    .    veretherd [2,8]

C 07 D    317/24                   .    .    .    .    .    veresterd [2,8]

C 07 D    317/26                   .    .    .    .    Radicalen die zijn gesubstitueerd door dubbel-gebonden zuurstofatomen of zwavelatomen of door twee van dergelijke atomen die enkel-gebonden zijn aan hetzelfde koolstofatoom [2,8]

C 07 D    317/28                   .    .    .    .    Radicalen die zijn gesubstitueerd door stikstofatomen (nitroradicalen C07D 317/16) [2,8]

C 07 D    317/30                   .    .    .    .    Radicalen die zijn gesubstitueerd door koolstofatomen met drie bindingen met hetero-atomen en met ten hoogste één binding met een halogeen, bijv. esterradicalen of nitrilradicalen [2,8]

C 07 D    317/32                   .    .    .    met hetero-atomen of met koolstofatomen met drie bindingen met hetero-atomen en met ten hoogste één binding met een halogeen, bijv. esterradicalen of nitrilradicalen, direct vastgemaakt aan koolstofatomen in de ring [2,8]

C 07 D    317/34                   .    .    .    .    Zuurstofatomen [2,8]

C 07 D    317/36                   .    .    .    .    .    Alkyleencarbonaten; Gesubstitueerde alkyleencarbonaten [2,8]

C 07 D    317/38                   .    .    .    .    .    .    Ethyleencarbonaat [2,8]

C 07 D    317/40                   .    .    .    .    .    Vinyleencarbonaat; Gesubstitueerde vinyleencarbonaten [2,8]

C 07 D    317/42                   .    .    .    .    Halogeenatomen of nitroradicalen [2,8]

C 07 D    317/44                   .    .    ortho-gecondenseerd of peri-gecondenseerd met carbocyclische ringen of ringsystemen [2,8]

C 07 D    317/46                   .    .    .    gecondenseerd met één zesring [2,8]

C 07 D    317/48                   .    .    .    .    Methyleendioxybenzenen of gehydrogeneerde methyleendioxybenzenen, die niet zijn gesubstitueerd op de heteroring [2,8]

C 07 D    317/50                   .    .    .    .    .    met alleen waterstofatomen, koolwaterstofradicalen of gesubstitueerde koolwaterstofradicalen direct vastgemaakt aan atomen van de carbocyclische ring [2,8]

C 07 D    317/52                   .    .    .    .    .    .    Radicalen die zijn gesubstitueerd door halogeenatomen of nitroradicalen [2,8]

C 07 D    317/54                   .    .    .    .    .    .    Radicalen die zijn gesubstitueerd door zuurstofatomen [2,8]

C 07 D    317/56                   .    .    .    .    .    .    Radicalen die zijn gesubstitueerd door zwavelatomen [2,8]

C 07 D    317/58                   .    .    .    .    .    .    Radicalen die zijn gesubstitueerd door stikstofatomen (nitroradicalen C07D 317/52) [2,8]

C 07 D    317/60                   .    .    .    .    .    .    Radicalen die zijn gesubstitueerd door koolstofatomen met drie bindingen met hetero-atomen en met ten hoogste één binding met een halogeen, bijv. esterradicalen of nitrilradicalen [2,8]

C 07 D    317/62                   .    .    .    .    .    met hetero-atomen of met koolstofatomen met drie bindingen met hetero-atomen en met ten hoogste één binding met een halogeen, bijv. esterradicalen of nitrilradicalen, direct vastgemaakt aan atomen van de carbocyclische ring [2,8]

C 07 D    317/64                   .    .    .    .    .    .    Zuurstofatomen [2,8]

C 07 D    317/66                   .    .    .    .    .    .    Stikstofatomen die geen deel uitmaken van een nitroradicaal [2,8]

C 07 D    317/68                   .    .    .    .    .    .    Koolstofatomen met drie bindingen met hetero-atomen en met ten hoogste één binding met aan halogeen [2,8]

C 07 D    317/70                   .    .    .    gecondenseerd met ringsystemen met twee of meer relevante ringen [2,8]

C 07 D    317/72                   .    .    spiro-gecondenseerd met carbocyclische ringen [2,8]

 

C 07 D    319/00                   Heterocyclische verbindingen die zesringen bevatten met twee zuurstofatomen als de enige hetero-atomen in de ring [2,8]

C 07 D    319/02                   .    1,2-Dioxanen; Gehydrogeneerde 1,2-dioxanen [2,8]

C 07 D    319/04                   .    1,3-Dioxanen; Gehydrogeneerde 1,3-dioxanen [2,8]

C 07 D    319/06                   .    .    niet gecondenseerd met andere ringen [2,8]

C 07 D    319/08                   .    .    gecondenseerd met carbocyclische ringen of ringsystemen [2,8]

C 07 D    319/10                   .    1,4-Dioxanen; Gehydrogeneerde 1,4-dioxanen [2,8]

C 07 D    319/12                   .    .    niet gecondenseerd met andere ringen [2,8]

C 07 D    319/14                   .    .    gecondenseerd met carbocyclische ringen of ringsystemen [2,8]

C 07 D    319/16                   .    .    .    gecondenseerd met één zesring [2,8]

C 07 D    319/18                   .    .    .    .    Ethyleendioxybenzenen die niet zijn gesubstitueerd op de heteroring [2,8]

C 07 D    319/20                   .    .    .    .    met substituenten aan de heteroring [2,8]

C 07 D    319/22                   .    .    .    gecondenseerd met één naftaleenringsysteem of gehydrogeneerd naftaleenringsysteem [2,8]

C 07 D    319/24                   .    .    .    [b,e]-gecondenseerd met twee zesringen [2,8]

 

C 07 D    321/00                   Heterocyclische verbindingen die ringen bevatten met twee zuurstofatomen als de enige hetero-atomen in de ring, voorzover niet vallend onder de groepen C07D 317/00 tot C07D 319/00 [2,8]

C 07 D    321/02                   .    Zevenringen [2,8]

C 07 D    321/04                   .    .    niet gecondenseerd met andere ringen [2,8]

C 07 D    321/06                   .    .    .    1, 3-Dioxepinen; Gehydrogeneerde 1,3-dioxepinen [2,8]

C 07 D    321/08                   .    .    .    1, 4-Dioxepinen; Gehydrogeneerde 1,4-dioxepinen [2,8]

C 07 D    321/10                   .    .    gecondenseerd met carbocyclische ringen of ringsystemen [2,8]

C 07 D    321/12                   .    Achtringen [2,8]

 

C 07 D    323/00                   Heterocyclische verbindingen die meer dan twee zuurstofatomen bevat als de enige hetero-atomen in de ring [2,8]

C 07 D    323/02                   .    Vijfringen [2,8]

C 07 D    323/04                   .    Zesringen [2,8]

C 07 D    323/06                   .    .    Trioxaan [2,8]

 

C 07 D    325/00                   Heterocyclische verbindingen die ringen bevat met zuurstof als het enige hetero-atoom in de ring, in overeenstemming met meer dan één van de groepen C07D 303/00 tot C07D 323/00 [2,8]

 

C 07 D    327/00                   Heterocyclische verbindingen die ringen bevatten met zuurstofatomen en zwavelatomen als de enige hetero-atomen in de ring [2,8]

C 07 D    327/02                   .    één zuurstofatoom en één zwavelatoom [2,8]

C 07 D    327/04                   .    .    Vijfringen [2,8]

C 07 D    327/06                   .    .    Zesringen [2,8]

C 07 D    327/08                   .    .    .    [b,e]-gecondenseerd met twee carbocyclische zesringen [2,8]

C 07 D    327/10                   .    twee zuurstofatomen en één zwavelatoom, bijv. cyclische sulfaten [2,8]

 

C 07 D    329/00                   Heterocyclische verbindingen die ringen bevatten met zuurstof en seleen of zuurstof en telluuratomen als de enige hetero-atomen in de ring [2,8]

 

Heterocyclische verbindingen met zwavelatomen, seleenatomen of telluuratomen als de enige hetero-atomen in de ring [2]

 

C 07 D    331/00                   Heterocyclische verbindingen die ringen bevatten met minder dan vijf ringatomen en met één zwavelatoom als enige het hetero-atoom in de ring [2,8]

C 07 D    331/02                   .    Drieringen [2,8]

C 07 D    331/04                   .    Vierringen [2,8]

 

C 07 D    333/00                   Heterocyclische verbindingen die vijfringen bevatten met één zwavelatoom als het enige hetero-atoom in de ring [2,8]

C 07 D    333/02                   .    niet gecondenseerd met andere ringen [2,8]

C 07 D    333/04                   .    .    en niet gesubstitueerd op het zwavelatoom in de ring [2,8]

C 07 D    333/06                   .    .    .    met alleen waterstofatomen, koolwaterstofradicalen of gesubstitueerde koolwaterstofradicalen direct vastgemaakt aan de koolstofatomen in de ring [2,8]

C 07 D    333/08                   .    .    .    .    Waterstofatomen of radicalen die alleen waterstofatomen en koolstofatomen bevatten [2,8]

C 07 D    333/10                   .    .    .    .    .    Thiofeen [2,8]

C 07 D    333/12                   .    .    .    .    Radicalen die zijn gesubstitueerd door halogeenatomen of door nitroradicalen of nitrosoradicalen [2,8]

C 07 D    333/14                   .    .    .    .    Radicalen die zijn gesubstitueerd door andere enkel-gebonden hetero-atomen dan halogeen [2]

C 07 D    333/16                   .    .    .    .    .    door zuurstofatomen [2,8]

C 07 D    333/18                   .    .    .    .    .    door zwavelatomen [2,8]

C 07 D    333/20                   .    .    .    .    .    door stikstofatomen (nitroradicalen, nitrosoradicalen C07D 333/12) [2,8]

C 07 D    333/22                   .    .    .    .    Radicalen die zijn gesubstitueerd door dubbel-gebonden hetero-atomen of door twee andere hetero-atomen dan halogeen die enkel-gebonden zijn aan hetzelfde koolstofatoom [2,8]

C 07 D    333/24                   .    .    .    .    Radicalen die zijn gesubstitueerd door koolstofatomen met drie bindingen met hetero-atomen en met ten hoogste één binding met een halogeen, bijv. esterradicalen of nitrilradicalen [2,8]

C 07 D    333/26                   .    .    .    met hetero-atomen of met koolstofatomen met drie bindingen met hetero-atomen en met ten hoogste één binding met een halogeen, bijv. esterradicalen of nitrilradicalen, direct vastgemaakt aan koolstofatomen in de ring [2,8]

C 07 D    333/28                   .    .    .    .    Halogeenatomen [2,8]

C 07 D    333/30                   .    .    .    .    Andere hetero-atomen dan halogeen [2,8]

C 07 D    333/32                   .    .    .    .    .    Zuurstofatomen [2,8]

C 07 D    333/34                   .    .    .    .    .    Zwavelatomen [2,8]

C 07 D    333/36                   .    .    .    .    .    Stikstofatomen [2,8,12]

C 07 D    333/38                   .    .    .    .    Koolstofatomen met drie bindingen met hetero-atomen en met ten hoogste één binding met een halogeen, bijv. esterradicalen of nitrilradicalen [2,8]

C 07 D    333/40                   .    .    .    .    .    Thiofeen-2-carbonzuur [2,8]

C 07 D    333/42                   .    .    .    .    met nitroradicalen of nitrosoradicalen direct vastgemaakt aan koolstofringatomen [2,8]

C 07 D    333/44                   .    .    .    .    .    vastgemaakt op positie 5 [2,8]

C 07 D    333/46                   .    .    en gesubstitueerd op het zwavelatoom in de ring [2,8]

C 07 D    333/48                   .    .    .    door zuurstofatomen [2,8]

C 07 D    333/50                   .    gecondenseerd met carbocyclische ringen of ringsystemen [2,8]

C 07 D    333/52                   .    .    Benzo[b]thiofenen; Gehydrogeneerde benzo[b]thiofenen [2,8]

C 07 D    333/54                   .    .    .    met alleen waterstofatomen, koolwaterstofradicalen of gesubstitueerde koolwaterstofradicalen direct vastgemaakt aan koolstofatomen van de heteroring [2,8]

C 07 D    333/56                   .    .    .    .    Radicalen die zijn gesubstitueerd door zuurstofatomen [2,8]

C 07 D    333/58                   .    .    .    .    Radicalen die zijn gesubstitueerd door stikstofatomen [2,8]

C 07 D    333/60                   .    .    .    .    Radicalen die zijn gesubstitueerd door koolstofatomen met drie bindingen met hetero-atomen en met ten hoogste één binding met een halogeen, bijv. esterradicalen of nitrilradicalen [2,8]

C 07 D    333/62                   .    .    .    met hetero-atomen of met koolstofatomen met drie bindingen met hetero-atomen en met ten hoogste één binding met een halogeen, bijv. esterradicalen of nitrilradicalen, direct vastgemaakt aan koolstofatomen van de heteroring [2,8]

C 07 D    333/64                   .    .    .    .    Zuurstofatomen [2,8]

C 07 D    333/66                   .    .    .    .    Stikstofatomen die geen deel uitmaken van een nitroradicaal [2,8]

C 07 D    333/68                   .    .    .    .    Koolstofatomen met drie bindingen met hetero-atomen en met ten hoogste één binding met een halogeen [2,8]

C 07 D    333/70                   .    .    .    .    .    op positie 2 [2,8]

C 07 D    333/72                   .    .    Benzo[c]thiofenen; Gehydrogeneerde benzo[c]thiofenen [2,8]

C 07 D    333/74                   .    .    Naftothiofenen [2,8]

C 07 D    333/76                   .    .    Dibenzothiofenen [2,8]

C 07 D    333/78                   .    .    gecondenseerd met andere ringen dan zesringen of met ringsystemen met dergelijke ringen [2,5,8]

C 07 D    333/80                   .    .    .    Zevenringen [2,8]

 

C 07 D    335/00                   Heterocyclische verbindingen die zesringen bevatten met één zwavelatoom als het enige hetero-atoom in de ring [2,8]

C 07 D    335/02                   .    niet gecondenseerd met andere ringen [2,8]

C 07 D    335/04                   .    gecondenseerd met carbocyclische ringen of ringsystemen [2,8]

C 07 D    335/06                   .    .    Benzothiopyranen; Gehydrogeneerde benzothiopyranen [2,8]

C 07 D    335/08                   .    .    Naftothiopyranen; Gehydrogeneerde naftothiopyranen [2,8]

C 07 D    335/10                   .    .    Dibenzothiopyranen; Gehydrogeneerde dibenzothiopyranen [2,8]

C 07 D    335/12                   .    .    .    Thioxanthenen [2,8]

C 07 D    335/14                   .    .    .    .    met hetero-atomen of met koolstofatomen met drie bindingen met hetero-atomen en met ten hoogste één binding met een halogeen, bijv. esterradicalen of nitrilradicalen, direct vastgemaakt op positie 9 [2,8]

C 07 D    335/16                   .    .    .    .    .    Zuurstofatomen, bijv. thioxanthonen [2,8]

C 07 D    335/18                   .    .    .    .    .    Stikstofatomen [2,8]

C 07 D    335/20                   .    .    .    .    met koolwaterstofradicalen die zijn gesubstitueerd door aminoradicalen, direct vastgemaakt op positie 9 [2,8]

 

C 07 D    337/00                   Heterocyclische verbindingen die ringen bevatten met meer dan zes ringdelen en met één zwavelatoom als het enige hetero-atoom in de ring [2,8]

C 07 D    337/02                   .    Zevenringen [2,8]

C 07 D    337/04                   .    .    niet gecondenseerd met andere ringen [2,8]

C 07 D    337/06                   .    .    gecondenseerd met carbocyclische ringen of ringsystemen [2,8]

C 07 D    337/08                   .    .    .    gecondenseerd met één zesring [2,8]

C 07 D    337/10                   .    .    .    gecondenseerd met twee zesringen [2,8]

C 07 D    337/12                   .    .    .    .    [b,e]-gecondenseerd [2,8]

C 07 D    337/14                   .    .    .    .    [b,f]-gecondenseerd [2,8]

C 07 D    337/16                   .    Achtringen [2,8]

 

C 07 D    339/00                   Heterocyclische verbindingen die ringen bevatten met twee zwavelatomen als de enige hetero-atomen in de ring [2,8]

C 07 D    339/02                   .    Vijfringen [2,8]

C 07 D    339/04                   .    .    met de hetero-atomen op de posities 1 en 2, bijv. lipoïnezuur [2,8]

C 07 D    339/06                   .    .    met de hetero-atomen op de posities 1 en 3, bijv. cyclische dithiocarbonaten [2,8]

C 07 D    339/08                   .    Zesringen [2,8]

 

C 07 D    341/00                   Heterocyclische verbindingen die ringen bevatten met drie of meer zwavelatomen als de enige hetero-atomen in de ring [2,8]

 

C 07 D    343/00                   Heterocyclische verbindingen die ringen bevatten met zwavelatomen en seleenatomen of zwavelatomen en telluuratomen als de enige hetero-atomen in de ring [2,8]

 

C 07 D    345/00                   Heterocyclische verbindingen die ringen bevatten met seleenatomen of telluuratomen als de enige hetero-atomen in de ring [2,8]

 

C 07 D    347/00                   Heterocyclische verbindingen die ringen bevatten met halogeenatomen als hetero-atomen in de ring [2,8]

 

Heterocyclische verbindingen die twee of meer heteroringen bevatten [2]

 

              Aantekening

 

              Onder de groepen C07D 401/00 tot C07D 421/00 vallen verbindingen met twee of meer relevante heteroringen waarvan er tenminste twee vallen onder verschillende hoofdgroepen van de groepen C07D 203/00 tot C07D 347/00, die noch onderling noch met een gemeenschappelijke carbocyclische ring of ringsysteem zijn gecondenseerd. [2]

 

C 07 D    401/00                   Heterocyclische verbindingen die twee of meer heteroringen bevatten met stikstofatomen als de enige hetero-atomen in de ring, waarbij tenminste één ring een zesring is met slechts één stikstofatoom [2]

C 07 D    401/02                   .    met twee heteroringen [2]

C 07 D    401/04                   .    .    direct gekoppeld door een ringdeel-ringdeelbinding [2]

C 07 D    401/06                   .    .    gekoppeld door een koolstofketen die alleen alifatische koolstofatomen bevat [2]

C 07 D    401/08                   .    .    gekoppeld door een koolstofketen die alicyclische ringen bevat [2]

C 07 D    401/10                   .    .    gekoppeld door een koolstofketen die aromatische ringen bevat [2]

C 07 D    401/12                   .    .    gekoppeld door een keten die hetero-atomen als ketenschakels bevat [2]

C 07 D    401/14                   .    met drie of meer heteroringen [2]

 

C 07 D    403/00                   Heterocyclische verbindingen die twee of meer heteroringen bevatten met stikstofatomen als de enige hetero-atomen in de ring, voorzover niet vallend onder groep C07D 401/00 [2]

C 07 D    403/02                   .    met twee heteroringen [2]

C 07 D    403/04                   .    .    direct gekoppeld door een ringdeel-ringdeelbinding [2]

C 07 D    403/06                   .    .    gekoppeld door een koolstofketen die alleen alifatische koolstofatomen bevat [2]

C 07 D    403/08                   .    .    gekoppeld door een koolstofketen die alicyclische ringen bevat [2]

C 07 D    403/10                   .    .    gekoppeld door een koolstofketen die aromatische ringen bevat [2]

C 07 D    403/12                   .    .    gekoppeld door een keten die hetero-atomen als ketenschakels bevat [2]

C 07 D    403/14                   .    met drie of meer heteroringen [2]

 

C 07 D    405/00                   Heterocyclische verbindingen die zowel één of meer heteroringen met zuurstofatomen als het enige hetero-atomen in de ring, als één of meer ringen met stikstof als het enige hetero-atoom in de ring bevatten [2]

C 07 D    405/02                   .    met twee heteroringen [2]

C 07 D    405/04                   .    .    direct gekoppeld door een ringdeel-ringdeelbinding [2]

C 07 D    405/06                   .    .    gekoppeld door een koolstofketen die alleen alifatische koolstofatomen bevat [2]

C 07 D    405/08                   .    .    gekoppeld door een koolstofketen die alicyclische ringen bevat [2]

C 07 D    405/10                   .    .    gekoppeld door een koolstofketen die aromatische ringen bevat [2]

C 07 D    405/12                   .    .    gekoppeld door een keten die hetero-atomen als ketenschakels bevat [2]

C 07 D    405/14                   .    met drie of meer heteroringen [2]

 

C 07 D    407/00                   Heterocyclische verbindingen die twee of meer heteroringen bevatten waarbij tenminste één ring zuurstofatomen bevat als de enige hetero-atomen in de ring, voorzover niet vallend onder groep C07D 405/00 [2]

C 07 D    407/02                   .    met twee heteroringen [2]

C 07 D    407/04                   .    .    direct gekoppeld door een ringdeel-ringdeelbinding [2]

C 07 D    407/06                   .    .    gekoppeld door een koolstofketen die alleen alifatische koolstofatomen bevat [2]

C 07 D    407/08                   .    .    gekoppeld door een koolstofketen die alicyclische ringen bevat [2]

C 07 D    407/10                   .    .    gekoppeld door een koolstofketen die aromatische ringen bevat [2]

C 07 D    407/12                   .    .    gekoppeld door een keten die hetero-atomen als ketenschakels bevat [2]

C 07 D    407/14                   .    met drie of meer heteroringen [2]

 

C 07 D    409/00                   Heterocyclische verbindingen die twee of meer heteroringen bevatten, waarbij tenminste één ring zwavelatomen bevat als de enige hetero-atomen in de ring [2]

C 07 D    409/02                   .    met twee heteroringen [2]

C 07 D    409/04                   .    .    direct gekoppeld door een ringdeel-ringdeelbinding [2]

C 07 D    409/06                   .    .    gekoppeld door een koolstofketen die alleen alifatische koolstofatomen bevat [2]

C 07 D    409/08                   .    .    gekoppeld door een koolstofketen die alicyclische ringen bevat [2]

C 07 D    409/10                   .    .    gekoppeld door een koolstofketen die aromatische ringen bevat [2]

C 07 D    409/12                   .    .    gekoppeld door een keten die hetero-atomen als ketenschakels bevat [2]

C 07 D    409/14                   .    met drie of meer heteroringen [2]

 

C 07 D    411/00                   Heterocyclische verbindingen die twee of meer heteroringen bevatten, waarbij tenminste één ring zuurstofatomen en zwavelatomen bevat als de enige hetero-atomen in de ring [2]

C 07 D    411/02                   .    met twee heteroringen [2]

C 07 D    411/04                   .    .    direct gekoppeld door een ringdeel-ringdeelbinding [2]

C 07 D    411/06                   .    .    gekoppeld door een koolstofketen die alleen alifatische koolstofatomen bevat [2]

C 07 D    411/08                   .    .    gekoppeld door een koolstofketen die alicyclische ringen bevat [2]

C 07 D    411/10                   .    .    gekoppeld door een koolstofketen die aromatische ringen bevat [2]

C 07 D    411/12                   .    .    gekoppeld door een keten die hetero-atomen als ketenschakels bevat [2]

C 07 D    411/14                   .    met drie of meer heteroringen [2]

 

C 07 D    413/00                   Heterocyclische verbindingen die twee of meer heteroringen bevatten, waarbij tenminste één ring stikstofringatomen en zuurstofatomen bevat als de enige hetero-atomen in de ring [2]

C 07 D    413/02                   .    met twee heteroringen [2]

C 07 D    413/04                   .    .    direct gekoppeld door een ringdeel-ringdeelbinding [2]

C 07 D    413/06                   .    .    gekoppeld door een koolstofketen die alleen alifatische koolstofatomen bevat [2]

C 07 D    413/08                   .    .    gekoppeld door een koolstofketen die alicyclische ringen bevat [2]

C 07 D    413/10                   .    .    gekoppeld door een koolstofketen die aromatische ringen bevat [2]

C 07 D    413/12                   .    .    gekoppeld door een keten die hetero-atomen als ketenschakels bevat [2]

C 07 D    413/14                   .    met drie of meer heteroringen [2]

 

C 07 D    415/00                   Heterocyclische verbindingen die het thiaminskelet bevatten [2]

 

C 07 D    417/00                   Heterocyclische verbindingen die twee of meer heteroringen bevatten, waarbij tenminste één ring stikstofringatomen en zwavelringatomen bevat als de enige hetero-atomen in de ring, voorzover niet vallend onder groep C07D 415/00 [2]

C 07 D    417/02                   .    met twee heteroringen [2]

C 07 D    417/04                   .    .    direct gekoppeld door een ringdeel-ringdeelbinding [2]

C 07 D    417/06                   .    .    gekoppeld door een koolstofketen die alleen alifatische koolstofatomen bevat [2]

C 07 D    417/08                   .    .    gekoppeld door een koolstofketen die alicyclische ringen bevat [2]

C 07 D    417/10                   .    .    gekoppeld door een koolstofketen die aromatische ringen bevat [2]

C 07 D    417/12                   .    .    gekoppeld door een keten die hetero-atomen als ketenschakels bevat [2]

C 07 D    417/14                   .    met drie of meer heteroringen [2]

 

C 07 D    419/00                   Heterocyclische verbindingen die twee of meer heteroringen bevatten, waarbij tenminste één ring stikstofatomen, zuurstofatomen en zwavelatomen bevat als de enige hetero-atomen in de ring [2]

C 07 D    419/02                   .    met twee heteroringen [2]

C 07 D    419/04                   .    .    direct gekoppeld door een ringdeel-ringdeelbinding [2]

C 07 D    419/06                   .    .    gekoppeld door een koolstofketen die alleen alifatische koolstofatomen bevat [2]

C 07 D    419/08                   .    .    gekoppeld door een koolstofketen die alicyclische ringen bevat [2]

C 07 D    419/10                   .    .    gekoppeld door een koolstofketen die aromatische ringen bevat [2]

C 07 D    419/12                   .    .    gekoppeld door een keten die hetero-atomen als ketenschakels bevat [2]

C 07 D    419/14                   .    met drie of meer heteroringen [2]

 

C 07 D    421/00                   Heterocyclische verbindingen die twee of meer heteroringen bevatten, waarbij tenminste één ring seleenatomen, telluuratomen of halogeenatomen bevat als de hetero-atomen in de ring [2]

C 07 D    421/02                   .    met twee heteroringen [2]

C 07 D    421/04                   .    .    direct gekoppeld door een ringdeel-ringdeelbinding [2]

C 07 D    421/06                   .    .    gekoppeld door een koolstofketen die alleen alifatische koolstofatomen bevat [2]

C 07 D    421/08                   .    .    gekoppeld door een koolstofketen die alicyclische ringen bevat [2]

C 07 D    421/10                   .    .    gekoppeld door een koolstofketen die aromatische ringen bevat [2]

C 07 D    421/12                   .    .    gekoppeld door een keten die hetero-atomen als ketenschakels bevat [2]

C 07 D    421/14                   .    met drie of meer heteroringen [2]

 

Heterocyclische verbindingen die gecondenseerde heteroringsystemen bevatten [2]

              Aantekeningen

 

              (1)      Onder de groepen C07D 451/00 tot C07D 517/00 vallen verbindingen die één systeem bevatten van twee of meer relevante heteroringen, die onderling of met een gemeenschappelijk carbocyclisch ringsysteem zijn gecondenseerd, met of zonder andere niet-gecondenseerde heteroringen. [2]

              (2)      Ten behoeve van het klasseren in de groepen C07D 451/00 tot C07D 519/00 wordt de graad van hydrogenering van het ringsysteem niet in beschouwing genomen. [2]

              (3)      Ten behoeve van het klasseren in de groepen C07D 451/00 tot C07D 463/00, C07D 473/00 tot C07D 477/00, C07D 489/00, C07D 499/00 tot C07D 507/00 moet, tenzij anders staat vermeld, het ontstaan van de groepen gezien worden als zijnde inclusief ringsystemen die verder zijn gecondenseerd met carbocyclische ringen of ringsystemen, maar met uitsluiting van ringsystemen die verder zijn gecondenseerd met andere heteroringen, ofwel direct ofwel via een gemeenschappelijk carbocyclisch ringsysteem, bijv. sparteïne FIG.58 is geklasseerd in groep C07D 471/22, niet in groep C07D 455/02. [3,5]

              (4)      In de groepen C07D 471/00, C07D 487/00, C07D 491/00 tot C07D 498/00 of C07D 513/00 tot C07D 517/00 is de onderverdeling gebaseerd op het aantal relevante heteroringen. [3]

 

C 07 D    451/00                   Heterocyclische verbindingen die 8-azabicyclo[3.2.1]octaanringsystemen, 9-azabicyclo[3.3.1]nonaanringsystemen of 3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.0~2,4~]nonaan ringsystemen bevatten, bijv. tropaanalkaloïden, granataanalkaloïden of scopolamine; Cyclische acetalen daarvan [2,8]

C 07 D    451/02                   .    met niet verder gecondenseerde 8-azabicyclo[3.2.1]octaanringsystemen of 3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.0~2,4~]nonaanringsystemen, bijv. tropaan; Cyclische acetalen daarvan [2,8]

C 07 D    451/04                   .    .    met hetero-atomen direct vastgemaakt op positie 3 van het 8-azabicyclo[3.2.1]octaanringsysteem of op positie 7 van het 3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.0~2,4~]nonaanringsysteem [2,8]

C 07 D    451/06                   .    .    .    Zuurstofatomen [2,8]

C 07 D    451/08                   .    .    .    .    Diarylmethoxyradicalen [2,8]

C 07 D    451/10                   .    .    .    .    geacyleerd door alifatische of aralifatische carbonzuren, bijv. atropine of scopolamine [2,8]

C 07 D    451/12                   .    .    .    .    geacyleerd door aromatische of hetero-aromatische carbonzuren, bijv. cocaïne [2,8]

C 07 D    451/14                   .    met 9-azabicyclo[3.3.1]nonaanringsystemen, bijv. granataan of 2-aza-adamantaan; Cyclische acetalen daarvan [2,8]

 

C 07 D    453/00                   Heterocyclische verbindingen die chinuclidineringsystemen of isochinuclidineringsystemen bevatten, bijv. kinine-alkaloïden [2,8]

C 07 D    453/02                   .    met niet verder gecondenseerde chinuclidineringsystemen [2,8]

C 07 D    453/04                   .    .    met een chinolyl-4-radicaal, een gesubstitueerd chinolyl-4-radicaal of een alkyleendioxychinolyl-4-radicaal dat is gekoppeld via slechts één koolstofatoom op positie 2, bijv. kinine [2,8]

C 07 D    453/06                   .    met isochinuclidineringsystemen [2,8]

 

C 07 D    455/00                   Heterocyclische verbindingen die chinolizineringsystemen bevatten, bijv. emetine-alkaloïden of protoberberine; Alkyleendioxyderivaten van dibenzo[a,g]chinolizinen, bijv. berberine [2,8]

C 07 D    455/02                   .    met niet verder gecondenseerde chinolizineringsystemen [2,8]

C 07 D    455/03                   .    met chinolizineringsystemen die direct zijn gecondenseerd met tenminste één carbocyclische zesring, bijv. protoberberine; Alkyleendioxyderivaten van dibenzo[a,g]chinolizinen, bijv. berberine [3,8]

C 07 D    455/04                   .    .    met een chinolizineringsysteem dat is gecondenseerd met slechts één carbocyclische zesring, bijv. julolidine [2,3,8]

C 07 D    455/06                   .    .    .    met benzo[a]chinolizineringsystemen [2,3,8]

C 07 D    455/08                   .    .    .    .    met een isochinolyl-1-radicaal, een gesubstitueerd isochinolyl-1-radicaal of een alkyleendioxyisochinolyl-1-radicaal dat is gekoppeld via slechts één koolstofatoom op positie 2, bijv. emetine [2,3,8]

 

C 07 D    457/00                   Heterocyclische verbindingen die indolo[4,3-f,g]chinolineringsystemen bevatten, bijv. derivaten van ergoline, met de formule FIG.59, bijv. lysergzuur (verbindingen in de vorm van een cyclisch peptide dat is afgeleid van ergotamaan C07D 519/02) [2,8]

 

              Aantekening

 

              De nummering kan afwijken van de RING-INDEX en wordt weergegeven door de formule FIG.60. [5]

 

C 07 D    457/02                   .    met koolwaterstofradicalen of gesubstitueerde koolwaterstofradicalen vastgemaakt op positie 8 [2,8]

C 07 D    457/04                   .    met koolstofatomen met drie bindingen met hetero-atomen en met ten hoogste één binding met een halogeen, bijv. esterradicalen of nitrilradicalen, direct vastgemaakt op positie 8 [2,8]

C 07 D    457/06                   .    .    Lysergzuuramiden [2,8]

C 07 D    457/08                   .    .    .    waarbij de amidestikstof deel uitmaakt van een heterocyclische ring [2,8]

C 07 D    457/10                   .    met hetero-atomen direct vastgemaakt op positie 8 [2,8]

C 07 D    457/12                   .    .    Stikstofatomen [2,8]

C 07 D    457/14                   .    met indolo[4,3-f,g]chinolineringsystemen die zijn gecondenseerd met carbocyclische ringen of ringsystemen [3,8]

 

C 07 D    459/00                   Heterocyclische verbindingen die benz[g]indolo[2,3-a]chinolizineringsystemen bevatten, bijv. yohimbine; 16,18-lactonen daarvan, bijv. reserpinezuurlacton [2,8]

 

C 07 D    461/00                   Heterocyclische verbindingen die indolo[3,2,1-d,e]pyrido[3,2,1-i,j][1,5]-naftyridineringsystemen bevatten, bijv. vincamine (dimeerindolo-alkaloïden C07D 519/04) [3,8]

 

C 07 D    463/00                   Heterocyclische verbindingen die 1-azabicyclo[4.2.0]octaanringsystemen bevatten, d.w.z. verbindingen die een ringsysteem met de formule FIG.606 bevatten, bijv. carbacefalosporinen; Verder gecondenseerde soortgelijke systemen, bijv. 2,3-gecondenseerd met een zuurstofhoudende, stikstofhoudende of zwavelhoudende heteroring [5,8]

C 07 D    463/02                   .    Bereiden (door microbiologische processen C12P 17/18) [6]

C 07 D    463/04                   .    .    door het vormen van de ringsystemen of gecondenseerde ringsystemen [6]

C 07 D    463/06                   .    .    uit verbindingen die zo'n ring of gecondenseerd ringsysteem al bevatten, bijv. door het dehydrogeneren van de ring of door het inbrengen, elimineren of modificeren van substituenten [6]

C 07 D    463/08                   .    .    .    Modificeren van een carboxylgroep direct vastgemaakt op positie 2, bijv. veresteren [6]

C 07 D    463/10                   .    met een koolstofatoom met drie bindingen met hetero-atomen en met ten hoogste één binding met een halogeen, bijv. een esterradicaal of nitrilradicaal, direct vastgemaakt op positie 2 [6,8]

C 07 D    463/12                   .    .    met waterstofatomen, koolwaterstofradicalen of gesubstitueerde koolwaterstofradicalen vastgemaakt op positie 7 [6,8]

C 07 D    463/14                   .    .    met hetero-atomen direct vastgemaakt op positie 7 [6,8]

C 07 D    463/16                   .    .    .    Stikstofatomen [6,8]

C 07 D    463/18                   .    .    .    .    verder geacyleerd door radicalen die zijn afgeleid van carbonzuren of van stikstofanalogen of zwavelanalogen daarvan

C 07 D    463/20                   .    .    .    .    .    waarbij de acylerende radicalen verder zijn gesubstitueerd door hetero-atomen of door koolstofatomen met drie bindingen met hetero-atomen en met ten hoogste één binding met een halogeen [6,8]

C 07 D    463/22                   .    .    .    .    .    .    verder gesubstitueerd door stikstofatomen [6,8]

 

C 07 D    471/00                   Heterocyclische verbindingen die stikstofatomen bevatten als de enige hetero-atomen in de ring in het gecondenseerde systeem, waarbij tenminste één ring een zesring is met één stikstofatoom, voorzover niet vallend onder de groepen C07D 451/00 tot C07D 463/00 [2,5,8]

C 07 D    471/02                   .    waarbij het gecondenseerde systeem twee heteroringen bevat [2,8]

C 07 D    471/04                   .    .    Ortho-gecondenseerde systemen [2,5,8,12]

C 07 D    471/06                   .    .    Peri-gecondenseerde systemen [2,8]

C 07 D    471/08                   .    .    Gebrugde systemen [2,8]

C 07 D    471/10                   .    .    Spiro-gecondenseerde systemen [2,8]

C 07 D    471/12                   .    waarbij het gecondenseerde systeem drie heteroringen bevat [2,8]

C 07 D    471/14                   .    .    Ortho-gecondenseerde systemen [2,8]

C 07 D    471/16                   .    .    Peri-gecondenseerde systemen [2,8]

C 07 D    471/18                   .    .    Gebrugde systemen [2,8]

C 07 D    471/20                   .    .    Spiro-gecondenseerde systemen [2,8]

C 07 D    471/22                   .    waarbij het gecondenseerde systemen vier of meer heteroringen bevat [2,8]

 

C 07 D    473/00                   Heterocyclische verbindingen die purineringsystemen bevatten [2,8]

C 07 D    473/02                   .    met zuurstofatomen, zwavelatomen of stikstofatomen direct vastgemaakt op de posities 2 en 6 [2,8]

C 07 D    473/04                   .    .    twee zuurstofatomen [2,8]

C 07 D    473/06                   .    .    .    met radicalen die alleen waterstofatomen en koolstofatomen bevatten, op positie 1 of 3 [2,8]

C 07 D    473/08                   .    .    .    .    met methylradicalen op de posities 1 en 3, bijv. theofylline [2,8]

C 07 D    473/10                   .    .    .    .    met methylradicalen op de posities 3 en 7, bijv. theobromine [2,8]

C 07 D    473/12                   .    .    .    .    met methylradicalen op de posities 1, 3, en 7, bijv. cafeïne [2,8]

C 07 D    473/14                   .    .    .    .    met twee methylradicalen op de posities 1 en 3 en twee methylradicalen op de posities 7, 8 of 9 [2,8]

C 07 D    473/16                   .    .    twee stikstofatomen [2,8]

C 07 D    473/18                   .    .    één zuurstof en één stikstofatoom, bijv. guanine [2,8]

C 07 D    473/20                   .    .    twee zwavelatomen [2,8]

C 07 D    473/22                   .    .    één zuurstof en één zwavelatoom [2,8]

C 07 D    473/24                   .    .    één stikstof en één zwavelatoom [2,8]

C 07 D    473/26                   .    met een zuurstofatoom, zwavelatoom of stikstofatoom direct vastgemaakt op positie 2 of 6, maar niet op beide [2,8]

C 07 D    473/28                   .    .    Zuurstofatoom [2,8]

C 07 D    473/30                   .    .    .    vastgemaakt op positie 6, bijv. hypoxanthine [2,8]

C 07 D    473/32                   .    .    Stikstofatoom [2,8]

C 07 D    473/34                   .    .    .    vastgemaakt op positie 6, bijv. adenine [2,8]

C 07 D    473/36                   .    .    Zwavelatoom [2,8]

C 07 D    473/38                   .    .    .    vastgemaakt op positie 6 [2,8]

C 07 D    473/40                   .    met halogeenatomen of perhalogeenalkylradicalen direct vastgemaakt op positie 2 of 6 [2,8]

 

C 07 D    475/00                   Heterocyclische verbindingen die pteridineringsystemen bevatten [2,8]

C 07 D    475/02                   .    met een zuurstofatoom direct vastgemaakt op positie 4 [2,8]

C 07 D    475/04                   .    .    met een stikstofatoom direct vastgemaakt op positie 2 [2,8]

C 07 D    475/06                   .    met een stikstofatoom direct vastgemaakt op positie 4 [2,8]

C 07 D    475/08                   .    .    met een stikstofatoom direct vastgemaakt op positie 2 [2,8]

C 07 D    475/10                   .    .    met een aromatische ring of heteroring direct vastgemaakt op positie 2 [2,8]

C 07 D    475/12                   .    met pteridineringsystemen die zijn gecondenseerd met carbocyclische ringen of ringsystemen [3,8]

C 07 D    475/14                   .    .    Benz[g]pteridinen, bijv. riboflavin [3,8]

 

C 07 D    477/00                   Heterocyclische verbindingen die 1-azabicyclo[3.2.0]heptaanringsystemen bevatten, d.w.z. verbindingen die een ringsysteem met de formule FIG.607 bevatten, bijv. carbapenicillinen of thiënamycinen; Verder gecondenseerde soortgelijke systemen, bijv. 2,3-gecondenseerd met een zuurstofhoudende, stikstofhoudende of zwavelhoudende heteroring [5,8]

C 07 D    477/02                   .    Bereiden (door microbiologische processen C12P 17/18) [6]

C 07 D    477/04                   .    .    door het vormen van de ringsystemen of gecondenseerde ringsystemen [6]

C 07 D    477/06                   .    .    uit verbindingen die reeds de ringsystemen of gecondenseerde ringsystemen bevatten, bijv. door het dehydrogeneren van de ring of door het inbrengen, elimineren of modificeren van substituenten [6]

C 07 D    477/08                   .    .    .    Modificeren van een carboxylgroep direct vastgemaakt op positie 2, bijv. veresteren [6]

C 07 D    477/10                   .    met waterstofatomen, koolwaterstofradicalen of gesubstitueerde koolwaterstofradicalen direct vastgemaakt op positie 4, en met een koolstofatoom met drie bindingen met hetero-atomen en met ten hoogste één binding met een halogeen, bijv. een esterradicaal of nitrilradicaal, direct vastgemaakt op positie 2 [6,8]

C 07 D    477/12                   .    .    met waterstofatomen, koolwaterstofradicalen of gesubstitueerde koolwaterstofradicalen vastgemaakt op positie 6 [6,8]

C 07 D    477/14                   .    .    .    met waterstofatomen, koolwaterstofradicalen of gesubstitueerde koolwaterstofradicalen vastgemaakt op positie 3 [6,8]

C 07 D    477/16                   .    .    .    met hetero-atomen of koolstofatomen met drie bindingen met hetero-atomen en met ten hoogste één binding met een halogeen, bijv. een esterradicaal of nitrilradicaal, direct vastgemaakt op positie 3 [6,8]

C 07 D    477/18                   .    .    .    .    Zuurstofatomen [6,8]

C 07 D    477/20                   .    .    .    .    Zwavelatomen [6,8]

C 07 D    477/22                   .    .    .    .    Stikstofatomen [6,8]

C 07 D    477/24                   .    .    met hetero-atomen of koolstofatomen met drie bindingen met hetero-atomen en met ten hoogste één binding met een halogeen, bijv. een esterradicaal of nitrilradicaal, direct vastgemaakt op positie 6 [6,8]

C 07 D    477/26                   .    met hetero-atomen of koolstofatomen met drie bindingen met hetero-atomen en met ten hoogste één binding met een halogeen, bijv. een esterradicaal of nitrilradicaal, direct vastgemaakt op positie 4 [6,8]

 

C 07 D    487/00                   Heterocyclische verbindingen die stikstofatomen bevatten als de enige hetero-atomen in de ring in het gecondenseerde systeem, voorzover niet vallend onder de groepen C07D 451/00 tot C07D 477/00 [2,5,8]

C 07 D    487/02                   .    waarbij het gecondenseerde systeem twee heteroringen bevat [2,8]

C 07 D    487/04                   .    .    Ortho-gecondenseerde systemen [2,5,8,12]

C 07 D    487/06                   .    .    Peri-gecondenseerde systemen [2,8]

C 07 D    487/08                   .    .    Gebrugde systemen [2,8]

C 07 D    487/10                   .    .    Spiro-gecondenseerde systemen [2,8]

C 07 D    487/12                   .    waarbij het gecondenseerde systeem drie heteroringen bevat [2,8]

C 07 D    487/14                   .    .    Ortho-gecondenseerde systemen [2,8]

C 07 D    487/16                   .    .    Peri-gecondenseerde systemen [2,8]

C 07 D    487/18                   .    .    Gebrugde systemen [2,8]

C 07 D    487/20                   .    .    Spiro-gecondenseerde systemen [2,8]

C 07 D    487/22                   .    waarbij het gecondenseerde systeem vier of meer heteroringen bevat [2,8]

 

C 07 D    489/00                   Heterocyclische verbindingen die 4aH-8,9c-imino-ethanofenanthro[4,5-b,c,d]furaanringsystemen bevatten, bijv. derivaten van [4,5-epoxy]-morfinaan met de formule FIG.61 [2,8]

 

              Aantekening

 

              De nummering kan afwijken van de RING-INDEX en wordt weergegeven door de formule FIG.62. [5]

 

C 07 D    489/02                   .    met zuurstofatomen vastgemaakt op de posities 3 en 6, bijv. morfine of morfinon [2,8]

C 07 D    489/04                   .    .    Zouten; Organische complexen [2,8]

C 07 D    489/06                   .    met een hetero-atoom direct vastgemaakt op positie 14 [2,8]

C 07 D    489/08                   .    .    Zuurstofatoom [2,8]

C 07 D    489/09                   .    met 4aH-8,9c-imino-ethanofenanthro[4,5-b,c,d]furaanringsystemen die zijn gecondenseerd met carbocyclische ringen of ringsystemen [3,8]

C 07 D    489/10                   .    .    met een brug tussen de posities 6 en 14 [2,3,8]

C 07 D    489/12                   .    .    .    waarbij de brug slechts twee koolstofatomen bevat [2,3,8]

 

C 07 D    491/00                   Heterocyclische verbindingen die in het gecondenseerde ringsysteem zowel één of meer ringen met zuurstofatomen als de enige hetero-atomen in de ring, als één of meer ringen met stikstofatomen als de enige hetero-atomen in de ring bevatten, voorzover niet vallend onder de groepen C07D 451/00 tot C07D 459/00, C07D 463/00, C07D 477/00 of C07D 489/00 [2,8]

C 07 D    491/02                   .    waarbij het gecondenseerde systeem twee heteroringen bevat [2,8]

C 07 D    491/04                   .    .    Ortho-gecondenseerde systemen [2,8]

C 07 D    491/044                 .    .    .    met slechts één zuurstofatoom als hetero-atoom in de zuurstofhoudende ring [3,8]

C 07 D    491/048                 .    .    .    .    waarbij de zuurstofhoudende ring een vijfring is [3,8]

C 07 D    491/052                 .    .    .    .    waarbij de zuurstofhoudende ring een zesring is [3,8]

C 07 D    491/056                 .    .    .    met twee of meer zuurstofatomen als hetero-atomen in de zuurstofhoudende ring [3,8]

C 07 D    491/06                   .    .    Peri-gecondenseerde systemen [2,8]

C 07 D    491/08                   .    .    Gebrugde systemen [2,8]

C 07 D    491/10                   .    .    Spiro-gecondenseerde systemen [2,8]

C 07 D    491/107                 .    .    .    met slechts één zuurstofatoom als hetero-atoom in de zuurstofhoudende ring [3,8]

C 07 D    491/113                 .    .    .    met twee of meer zuurstofatomen als hetero-atomen in de zuurstofhoudende ring [3,8]

C 07 D    491/12                   .    waarbij het gecondenseerde systeem drie heteroringen bevat [2,8]

C 07 D    491/14                   .    .    Ortho-gecondenseerde systemen [2,8,12]

C 07 D    491/147                 .    .    .    waarbij het gecondenseerde systeem één ring bevat met zuurstof als hetero-atoom en twee ringen met stikstof als hetero-atomen [3,8]

C 07 D    491/153                 .    .    .    waarbij het gecondenseerde systeem twee ringen bevat met zuurstof als hetero-atomen en één ring met stikstof als hetero-atoom [3,8]

C 07 D    491/16                   .    .    Peri-gecondenseerde systemen [2,8]

C 07 D    491/18                   .    .    Gebrugde systemen [2,8,12]

C 07 D    491/20                   .    .    Spiro-gecondenseerde systemen [2,8]

C 07 D    491/22                   .    waarbij het gecondenseerde systeem vier of meer heteroringen bevat [2,8]

 

C 07 D    493/00                   Heterocyclische verbindingen die zuurstofatomen bevatten als de enige hetero-atomen in de ring in het gecondenseerde systeem [2,8]

C 07 D    493/02                   .    waarbij het gecondenseerde systeem twee heteroringen bevat [2,8]

C 07 D    493/04                   .    .    Ortho-gecondenseerde systemen [2,8]

C 07 D    493/06                   .    .    Peri-gecondenseerde systemen [2,8]

C 07 D    493/08                   .    .    Gebrugde systemen [2,8]

C 07 D    493/10                   .    .    Spiro-gecondenseerde systemen [2,8]

C 07 D    493/12                   .    waarbij het gecondenseerde systeem drie heteroringen bevat [2,8]

C 07 D    493/14                   .    .    Ortho-gecondenseerde systemen [2,8]

C 07 D    493/16                   .    .    Peri-gecondenseerde systemen [2,8]

C 07 D    493/18                   .    .    Gebrugde systemen [2,8]

C 07 D    493/20                   .    .    Spiro-gecondenseerde systemen [2,8]

C 07 D    493/22                   .    waarbij het gecondenseerde systeem vier of meer heteroringen bevat [2,8]

 

C 07 D    495/00                   Heterocyclische verbindingen die in het gecondenseerde systeem tenminste één heteroring bevatten met zwavelatomen als de enige hetero-atomen in de ring [2,8]

C 07 D    495/02                   .    waarbij het gecondenseerde systeem twee heteroringen bevat [2,8]

C 07 D    495/04                   .    .    Ortho-gecondenseerde systemen [2,8]

C 07 D    495/06                   .    .    Peri-gecondenseerde systemen [2,8]

C 07 D    495/08                   .    .    Gebrugde systemen [2,8]

C 07 D    495/10                   .    .    Spiro-gecondenseerde systemen [2,8]

C 07 D    495/12                   .    waarbij het gecondenseerde systeem drie heteroringen bevat [2,8]

C 07 D    495/14                   .    .    Ortho-gecondenseerde systemen [2,8]

C 07 D    495/16                   .    .    Peri-gecondenseerde systemen [2,8]

C 07 D    495/18                   .    .    Gebrugde systemen [2,8]

C 07 D    495/20                   .    .    Spiro-gecondenseerde systemen [2,8]

C 07 D    495/22                   .    waarbij het gecondenseerde systeem vier of meer heteroringen bevat [2,8]

 

C 07 D    497/00                   Heterocyclische verbindingen die in het gecondenseerde systeem tenminste één heteroring bevatten met zuurstofatomen en zwavelatomen als de enige hetero-atomen in de ring [2,8]

C 07 D    497/02                   .    waarbij het gecondenseerde systeem twee heteroringen bevat [2,8]

C 07 D    497/04                   .    .    Ortho-gecondenseerde systemen [2,8]

C 07 D    497/06                   .    .    Peri-gecondenseerde systemen [2,8]

C 07 D    497/08                   .    .    Gebrugde systemen [2,8]

C 07 D    497/10                   .    .    Spiro-gecondenseerde systemen [2,8]

C 07 D    497/12                   .    waarbij het gecondenseerde systeem drie heteroringen bevat [2,8]

C 07 D    497/14                   .    .    Ortho-gecondenseerde systemen [2,8]

C 07 D    497/16                   .    .    Peri-gecondenseerde systemen [2,8]

C 07 D    497/18                   .    .    Gebrugde systemen [2,8]

C 07 D    497/20                   .    .    Spiro-gecondenseerde systemen [2,8]

C 07 D    497/22                   .    waarbij het gecondenseerde systeem vier of meer heteroringen bevat [2,8]

 

C 07 D    498/00                   Heterocyclische verbindingen die in het gecondenseerde systeem tenminste één heteroring met stikstofatomen en zuurstofatomen als de enige hetero-atomen in de ring (4-oxa-1-azabicyclo[3.2.0]heptanen, bijv. oxapenicillinen C07D 503/00; 5-oxa-1-azabicyclo[4.2.0]octanen, bijv. oxacefalosporinen C07D 505/00; analogen daarvan met zuurstofatomen in de ring op een andere positie C07D 507/00) [2,6,8]

C 07 D    498/02                   .    waarbij het gecondenseerde systeem twee heteroringen bevat [2,8]

C 07 D    498/04                   .    .    Ortho-gecondenseerde systemen [2,8]

C 07 D    498/06                   .    .    Peri-gecondenseerde systemen [2,8]

C 07 D    498/08                   .    .    Gebrugde systemen [2,8]

C 07 D    498/10                   .    .    Spiro-gecondenseerde systemen [2,8]

C 07 D    498/12                   .    waarbij het gecondenseerde systeem drie heteroringen bevat [2,8]

C 07 D    498/14                   .    .    Ortho-gecondenseerde systemen [2,8]

C 07 D    498/16                   .    .    Peri-gecondenseerde systemen [2,8]

C 07 D    498/18                   .    .    Gebrugde systemen [2,8]

C 07 D    498/20                   .    .    Spiro-gecondenseerde systemen [2,8]

C 07 D    498/22                   .    waarbij het gecondenseerde systeem vier of meer heteroringen bevat [2,8]

 

C 07 D    499/00                   Heterocyclische verbindingen die 4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptaanringsystemen bevatten, d.w.z. verbindingen die een ringsysteem bevatten met de formule FIG.63, bijv. penicillinen of penemen; Verder gecondenseerde soortgelijke systemen, bijv. 2,3-gecondenseerd met een zuurstofhoudende, stikstofhoudende of zwavelhoudende heteroring [2,8]

C 07 D    499/04                   .    Bereiden [2,6]

C 07 D    499/06                   .    .    door het vormen van de ringsystemen of gecondenseerde ringsystemen (door microbiologische processen C12P 37/00) [2,6]

C 07 D    499/08                   .    .    Modificeren van een carboxylradicaal direct vastgemaakt op positie 2, bijv. veresteren [2,6]

C 07 D    499/10                   .    .    Modificeren van een aminoradicaal direct vastgemaakt op positie 6 [2,6]

C 07 D    499/12                   .    .    .    Acyleren [2,6]

C 07 D    499/14                   .    .    Bereiden van zouten [2,6]

C 07 D    499/16                   .    .    .    van alkalimetalen of aardalkalimetalen [2,6]

C 07 D    499/18                   .    .    Scheiden; Zuiveren [2,6]

C 07 D    499/20                   .    .    .    via zouten met organische basen [2,6]

C 07 D    499/21                   .    met een stikstofatoom direct vastgemaakt op positie 6 en een koolstofatoom met drie bindingen met hetero-atomen en met ten hoogste één binding met een halogeen, bijv. een esterradicaal of nitrilradicaal, direct vastgemaakt op positie 2 [6,8]

C 07 D    499/22                   .    .    Zouten met organische basen; Complexen met organische verbindingen [2,8]

C 07 D    499/24                   .    .    .    met acyclische of carbocyclische verbindingen die aminoradicalen bevatten [2,8]

C 07 D    499/26                   .    .    .    met heterocyclische verbindingen [2,8]

C 07 D    499/28                   .    .    met een gemodificeerde 2-carboxylgroep [2,8]

C 07 D    499/30                   .    .    .    Zuuranhydride [2,8]

C 07 D    499/32                   .    .    .    Esters [2,8]

C 07 D    499/34                   .    .    .    Thiozuur; Esters daarvan [2,8]

C 07 D    499/36                   .    .    .    .    O-esters [2,8]

C 07 D    499/38                   .    .    .    .    S-esters [2,8]

C 07 D    499/40                   .    .    .    Amiden; Hydraziden; Aziden [2,8]

C 07 D    499/42                   .    .    Verbindingen met een vrij primair aminoradicaal vastgemaakt op positie 6 [2,8]

C 07 D    499/44                   .    .    Verbindingen met een aminoradicaal dat is geacyleerd door carbonzuren, vastgemaakt op positie 6 [2,8]

C 07 D    499/46                   .    .    .    met acyclische koolwaterstofradicalen of soortgelijke radicalen die zijn gesubstitueerd door carbocyclische of heterocyclische ringen, vastgemaakt aan het carboxamidoradicaal [2,8]

C 07 D    499/48                   .    .    .    met een koolstofketen die is gesubstitueerd door hetero-atomen of door koolstofatomen met drie bindingen met hetero-atomen en met ten hooste één binding met een halogeen, bijv. esterradicalen of nitrilradicalen, vastgemaakt aan het carboxamidoradicaal [2,8]

C 07 D    499/50                   .    .    .    .    gesubstitueerd in bèta-positie aan het carboxamidoradicaal [2,8]

C 07 D    499/52                   .    .    .    .    .    door zuurstof of zwavelatomen [2,8]

C 07 D    499/54                   .    .    .    .    .    door stikstofatomen [2,8]

C 07 D    499/56                   .    .    .    .    .    door koolstofatomen met drie bindingen met hetero-atomen en met ten hoogste één binding met een halogeen [2,8]

C 07 D    499/58                   .    .    .    .    gesubstitueerd in alfa-positie aan het carboxamidoradicaal [2,8]

C 07 D    499/60                   .    .    .    .    .    door zuurstofatomen [2,8]

C 07 D    499/62                   .    .    .    .    .    door zwavelatomen [2,8]

C 07 D    499/64                   .    .    .    .    .    door stikstofatomen [2,8]

C 07 D    499/66                   .    .    .    .    .    .    met alicyclische ringen als extra substituenten op de koolstofketen [2,8]

C 07 D    499/68                   .    .    .    .    .    .    met aromatische ringen als extra substituenten op de koolstofketen [2,8]

C 07 D    499/70                   .    .    .    .    .    .    met heteroringen als extra substituenten op de koolstofketen [2,8]

C 07 D    499/72                   .    .    .    .    .    door koolstofatomen met drie bindingen met hetero-atomen [2,8]

C 07 D    499/74                   .    .    .    met carbocyclische ringen direct vastgemaakt aan het carboxamidoradicaal [2,8]

C 07 D    499/76                   .    .    .    met heteroringen direct vastgemaakt aan het carboxamidoradicaal [2,8]

C 07 D    499/78                   .    .    Verbindingen met een aminoradicaal die zijn geacyleerd door koolzuur of door stikstofanalogen of zwavelanalogen daarvan, vastgemaakt op positie 6 [,82]

C 07 D    499/80                   .    .    Verbindingen met een stikstofhoudende heteroring, vastgemaakt met het stikstofatoom in de ring op positie 6 [2,8]

C 07 D    499/86                   .    met alleen andere dan stikstofatomen direct vastgemaakt op positie 6 en een koolstofatoom met drie bindingen met hetero-atomen en met ten hoogste één binding met een halogeen, bijv. een esterradicaal of nitrilradicaal, direct vastgemaakt op positie 2 [5,6,8]

C 07 D    499/861                 .    .    met een koolwaterstofradicaal of een gesubstitueerd koolwaterstofradicaal, direct vastgemaakt op positie 6 [6,8]

C 07 D    499/865                 .    .    met hetero-atomen of met koolstofatomen met drie bindingen met hetero-atomen en met ten hoogste één binding met een halogeen, bijv. een esterradicaal of nitrilradicaal, direct vastgemaakt op positie 6 [6,8]

C 07 D    499/87                   .    Verbindingen die niet zijn gesubstitueerd op positie 3 of met andere substituenten dan alleen twee methylradicalen vastgemaakt op positie 3, en met een koolstofatoom met drie bindingen met hetero-atomen en met ten hoogste één binding met een halogeen, bijv. een esterradicaal of nitrilradicaal, direct vastgemaakt op positie 2 [6,8]

C 07 D    499/88                   .    Verbindingen met een dubbele binding tussen de posities 2 en 3 en een koolstofatoom met drie bindingen met hetero-atomen en met ten hoogste één binding met een halogeen, bijv. een esterradicaal of nitrilradicaal, direct vastgemaakt op positie 2 [5,6,8]

C 07 D    499/881                 .    .    met een waterstofatoom of een niet gesubstitueerd koolwaterstofradicaal vastgemaakt op positie 3 [6,8]

C 07 D    499/883                 .    .    met een gesubstitueerd koolwaterstofradicaal vastgemaakt op positie 3 [6,8]

C 07 D    499/887                 .    .    met een hetero-atoom of een koolstofatoom met drie bindingen met hetero-atomen en met ten hoogste één binding met een halogeen, bijv. een esterradicaal of nitrilradicaal, direct vastgemaakt op positie 3 [6,8]

C 07 D    499/893                 .    .    met een heteroring of een gecondenseerd heteroringsysteem, direct vastgemaakt op positie 3 [6,8]

C 07 D    499/897                 .    Verbindingen met andere substituenten dan een koolstofatoom met drie bindingen met hetero-atomen en met ten hoogste één binding met een halogeen, direct vastgemaakt op positie 2 [6,8]

C 07 D    499/90                   .    verder gecondenseerd met carbocyclische ringen of ringsystemen [5,8]

 

C 07 D    501/00                   Heterocyclische verbindingen die 5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]octaanringsystemen bevatten, d.w.z. verbindingen die een ringsysteem van de formule FIG.64 bevatten, bijv. cefalosporinen; Verder gecondenseerde soortgelijke systemen, bijv. 2,3-gecondenseerd met een zuurstofhoudende, stikstofhoudende of zwavelhoudende heteroring [2,8]

C 07 D    501/02                   .    Bereiden [2]

C 07 D    501/04                   .    .    uit verbindingen die de ringsystemen of gecondenseerde ringsystemen al bevatten, bijv. door het dehydrogeneren van de ring of door het inbrengen, elimineren of modificeren van substituenten [2]

C 07 D    501/06                   .    .    .    Acyleren van 7-aminocefalosporaanzuur [2]

C 07 D    501/08                   .    .    door het vormen van de ringsystemen of gecondenseerde ringsystemen (door microbiologische processen C12P 35/00) [2]

C 07 D    501/10                   .    .    .    uit verbindingen die het penicillineringsysteem bevatten [2]

C 07 D    501/12                   .    .    Scheiden; Zuiveren [2]

C 07 D    501/14                   .    Verbindingen met een stikstofatoom direct vastgemaakt op positie 7 [2,8]

C 07 D    501/16                   .    .    met een dubbele binding tussen de posities 2 en 3 [2,8]

C 07 D    501/18                   .    .    .    7-Aminocefalosporaanzuren of gesubstitueerde 7-aminocefalosporaanzuren [2,8]

C 07 D    501/20                   .    .    .    7-Acylaminocefalosporaanzuren of gesubstitueerde 7-acylaminocefalosporaanzuren waarbij de acylradicalen zijn afgeleid van carbonzuren [2,8]

C 07 D    501/22                   .    .    .    .    met radicalen die alleen waterstofatomen en koolstofatomen bevatten op positie 3 [2,8]

C 07 D    501/24                   .    .    .    .    met koolwaterstofradicalen die zijn gesubstitueerd door hetero-atomen of heteroringen, vastgemaakt op positie 3 [2,8]

C 07 D    501/26                   .    .    .    .    .    Methyleenradicalen die zijn gesubstitueerd door zuurstofatomen; Lactonen daarvan met de 2-carboxylgroep [2,8]

C 07 D    501/28                   .    .    .    .    .    .    waarbij het 7-aminoradicaal is geacyleerd door een alifatisch carbonzuur, dat is gesubstitueerd door hetero-atomen [2,8]

C 07 D    501/30                   .    .    .    .    .    .    waarbij het 7-aminoradicaal is geacyleerd door een aralifatisch carbonzuur [2,8]

C 07 D    501/32                   .    .    .    .    .    .    waarbij het 7-aminoradicaal is geacyleerd door een aralifatisch carbonzuur, dat is gesubstitueerd op het alifatische radicaal door hetero-atomen [2,8]

C 07 D    501/34                   .    .    .    .    .    .    waarbij het 7-aminoradicaal is geacyleerd door carbonzuren die heteroringen bevatten [2,8]

C 07 D    501/36                   .    .    .    .    .    Methyleenradicalen die zijn gesubstitueerd door zwavelatomen [2,8]

C 07 D    501/38                   .    .    .    .    .    Methyleenradicalen die zijn gesubstitueerd door stikstofatomen; Lactamen daarvan met de 2-carboxylgroep; Methyleenradicalen die zijn gesubstitueerd door stikstofhoudende heteroringen vastgemaakt door het stikstofatoom in de ring; Quaternaire verbindingen daarvan [2,8]

C 07 D    501/40                   .    .    .    .    .    .    waarbij het 7-aminoradicaal is geacyleerd door een alifatisch carbonzuur, dat is gesubstitueerd door hetero-atomen [2,8]

C 07 D    501/42                   .    .    .    .    .    .    waarbij het 7-aminoradicaal is geacyleerd door een aralifatisch carbonzuur [2,8]

C 07 D    501/44                   .    .    .    .    .    .    waarbij het 7-aminoradicaal is geacyleerd door een aralifatisch carbonzuur, dat is gesubstitueerd op het alifatische radicaal door hetero-atomen [2,8]

C 07 D    501/46                   .    .    .    .    .    .    waarbij het 7-aminoradicaal is geacyleerd door carbonzuren die heteroringen bevatten [2,8]

C 07 D    501/48                   .    .    .    .    .    Methyleenradicalen die zijn gesubstitueerd door heteroringen (C07D 501/38 tot C07D 501/46 hebben voorrang) [2,8]

C 07 D    501/50                   .    .    .    .    .    .    waarbij het 7-aminoradicaal is geacyleerd door een alifatisch carbonzuur, dat is gesubstitueerd door hetero-atomen [2,8]

C 07 D    501/52                   .    .    .    .    .    .    waarbij het 7-aminoradicaal is geacyleerd door een aralifatisch carbonzuur [2,8]

C 07 D    501/54                   .    .    .    .    .    .    waarbij het 7-aminoradicaal is geacyleerd door een aralifatisch carbonzuur, dat is gesubstitueerd op het alifatische radicaal door hetero-atomen [2,8]

C 07 D    501/56                   .    .    .    .    .    .    waarbij het 7-aminoradicaal is geacyleerd door carbonzuren die heteroringen bevatten [2,8]

C 07 D    501/57                   .    .    .    .    met een verdere substituent op positie 7, bijv. cefamycinen [3]

C 07 D    501/58                   .    .    .    met een stikstofatoom dat deel uitmaakt van een heteroring, vastgemaakt op positie 7 [2,8]

C 07 D    501/59                   .    .    .    met hetero-atomen direct vastgemaakt op positie 3 [3,8]

C 07 D    501/60                   .    .    met een dubbele binding tussen de posities 3 en 4 [2,8]

C 07 D    501/62                   .    Verbindingen die verder gecondenseerd zijn met een carbocyclische ring of ringsysteem [3,8]

 

C 07 D    503/00                   Heterocyclische verbindingen die 4-oxa-1-azabicyclo[3.2.0]heptaanringsystemen bevatten, d.w.z. verbindingen die een ringsysteem bevatten van de formule FIG.608, bijv. oxapenicillinen of clavulaanzuurderivaten; Verder gecondenseerde soortgelijke ringsystemen, bijv. 2,3-gecondenseerd met een zuurstofhoudende, stikstofhoudende of zwavelhoudende heteroring [6,8]

C 07 D    503/02                   .    Bereiden (door microbiologische processen C12P 17/18) [6]

C 07 D    503/04                   .    .    door het vormen van de ring of gecondenseerde ringsystemen [6]

C 07 D    503/06                   .    .    uit verbindingen die de ringen of gecondenseerde ringsystemen al bevatten, bijv. door het dehydrogeneren van de ring of door het inbrengen, elimineren of modificeren van substituenten [6]

C 07 D    503/08                   .    .    .    Modificeren van een carboxylgroep direct vastgemaakt op positie 2, bijv. veresteren [6]

C 07 D    503/10                   .    met een koolstofatoom met drie bindingen met hetero-atomen en met ten hoogste één binding met een halogeen, bijv. een esterradicaal of nitrilradicaal, direct vastgemaakt op positie 2 [6,8]

C 07 D    503/12                   .    .    niet gesubstitueerd op positie 6 [6,8]

C 07 D    503/14                   .    .    .    met waterstofatomen, koolwaterstofradicalen of gesubstitueerde koolwaterstofradicalen anders dan een koolstofatoom met drie bindingen met hetero-atomen en met ten hoogste één binding met een halogeen, vastgemaakt op positie 3 [6,8]

C 07 D    503/16                   .    .    .    .    Radicalen die zijn gesubstitueerd door hetero-atomen of door koolstofatomen met drie bindingen met hetero-atomen en met ten hoogste één binding met een halogeen, bijv. een esterradicaal of nitrilradicaal [6,8]

C 07 D    503/18                   .    .    .    .    .    door zuurstofatomen [6,8]

C 07 D    503/20                   .    .    .    .    .    door zwavelatomen [6,8]

C 07 D    503/22                   .    .    .    .    .    door stikstofatomen [6,8]

 

C 07 D    505/00                   Heterocyclische verbindingen die 5-oxa-1-azabicyclo[4.2.0]octaanringsystemen bevatten, d.w.z. verbindingen die een ringsysteem bevatten met de formule FIG.609, bijv. oxacefalosporinen; Verder gecondenseerde soortgelijke ringsystemen, bijv. 2,3-gecondenseerd met een zuurstofhoudende, stikstofhoudende of zwavelhoudende heteroring [6,8]

C 07 D    505/02                   .    Bereiden (door microbiologische processen C12P 17/18) [6]

C 07 D    505/04                   .    .    door het vormen van de ring of gecondenseerde ringsystemen [6]

C 07 D    505/06                   .    .    uit verbindingen die de ringsystemen gecondenseerde ringsystemen al bevatten, bijv. door het dehydrogeneren van de ring of door het inbrengen, elimineren of modificeren van substituenten [6]

C 07 D    505/08                   .    .    .    Modificeren van een carboxylgroep direct vastgemaakt op positie 2, bijv. veresteren [6]

C 07 D    505/10                   .    met een koolstofatoom met drie bindingen met hetero-atomen en met ten hoogste één binding met een halogeen, bijv. een esterradicaal of nitrilradicaal, direct vastgemaakt op positie 2 [6,8]

C 07 D    505/12                   .    .    gesubstitueerd op positie 7 [6,8]

C 07 D    505/14                   .    .    .    met hetero-atomen direct vastgemaakt op positie 7 [6,8]

C 07 D    505/16                   .    .    .    .    Stikstofatomen [6,8]

C 07 D    505/18                   .    .    .    .    .    verder geacyleerd door radicalen die zijn afgeleid van carbonzuren of van stikstofanalogen of zwavelanalogen daarvan [6,8]

C 07 D    505/20                   .    .    .    .    .    .    waarbij de acylerende radicalen verder zijn gesubstitueerd door hetero-atomen of door koolstofatomen met drie bindingen met hetero-atomen en met ten hoogste één binding met een halogeen [6,8]

C 07 D    505/22                   .    .    .    .    .    .    .    verder gesubstitueerd door enkel-gebonden stikstofatomen [6,8]

C 07 D    505/24                   .    .    .    .    .    .    .    verder gesubstitueerd door dubbel-gebonden stikstofatomen [6,8]

 

C 07 D    507/00                   Heterocyclische verbindingen die een gecondenseerd bèta-lactamringsysteem bevatten, voorzover niet vallend onder de groepen C07D 463/00, C07D 477/00 of C07D 499/00 tot C07D 505/00; Verder gecondenseerde soortgelijke ringsystemen [6,8]

C 07 D    507/02                   .    met 3-oxa-1-azabicyclo[3.2.0]heptaan-ringsystemen [6,8]

C 07 D    507/04                   .    met 2-oxa-1-azabicyclo[4.2.0]octaan-ringsystemen [6,8]

C 07 D    507/06                   .    met 3-oxa-1-azabicyclo[4.2.0]octaan-ringsystemen [6,8]

C 07 D    507/08                   .    met 4-oxa-1-azabicyclo[4.2.0]octaan-ringsystemen [6,8]

 

C 07 D    513/00                   Heterocyclische verbindingen die in het gecondenseerde systeem tenminste één heteroring bevatten met stikstofatomen en zwavelatomen als de enige hetero-atomen in de ring, voorzover niet vallend onder de groepen C07D 463/00, C07D 477/00 of C07D 499/00 tot C07D 507/00 [2,6,8]

C 07 D    513/02                   .    waarbij het gecondenseerde systeem twee heteroringen bevat [2,8]

C 07 D    513/04                   .    .    Ortho-gecondenseerde systemen [2,8]

C 07 D    513/06                   .    .    Peri-gecondenseerde systemen [2,8]

C 07 D    513/08                   .    .    Gebrugde systemen [2,8]

C 07 D    513/10                   .    .    Spiro-gecondenseerde systemen [2,8]

C 07 D    513/12                   .    waarbij het gecondenseerde systeem drie heteroringen bevat [2,8]

C 07 D    513/14                   .    .    Ortho-gecondenseerde systemen [2,8]

C 07 D    513/16                   .    .    Peri-gecondenseerde systemen [2,8]

C 07 D    513/18                   .    .    Gebrugde systemen [2,8]

C 07 D    513/20                   .    .    Spiro-gecondenseerde systemen [2,8]

C 07 D    513/22                   .    waarbij het gecondenseerde systeem vier of meer heteroringen bevat [2,8]

 

C 07 D    515/00                   Heterocyclische verbindingen die in het gecondenseerde systeem tenminste één heteroring bevatten met stikstofatomen, zuurstofatomen en zwavelatomen als de enige hetero-atomen in de ring, voorzover niet vallend onder de groepen C07D 463/00, C07D 477/00 of C07D 499/00 tot C07D 507/00 [2,8]

C 07 D    515/02                   .    waarbij het gecondenseerde systeem twee heteroringen bevat [2,8]

C 07 D    515/04                   .    .    Ortho-gecondenseerde systemen [2,8]

C 07 D    515/06                   .    .    Peri-gecondenseerde systemen [2,8]

C 07 D    515/08                   .    .    Gebrugde systemen [2,8]

C 07 D    515/10                   .    .    Spiro-gecondenseerde systemen [2,8]

C 07 D    515/12                   .    waarbij het gecondenseerde systeem drie heteroringen bevat