SECTIE C         CHEMIE; METALLURGIE

 

              Aantekeningen

 

(1)        In Sectie C zijn de definities van groepen chemische elementen als volgt:

Alkalimetalen:                 Li, Na, K, Rb, Cs, Fr

Aardalkalimetalen:           Ca, Sr, Ba, Ra

Lanthaniden:                   elementen met atoomgetallen 57 t/m 71

Zeldzame aardmetalen:    Sc, Y, Lanthaniden

Actiniden:                       elementen met atoomgetallen 89 t/m 103

Vuurvaste metalen:          Ti, V, Cr, Zr, Nb, Mo, Hf, Ta, W

Halogenen:                      F, Cl, Br, I, At

Edelgassen:                    He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn

Platinagroep:                   Os, Ir, Pt, Ru, Rh, Pd

Edele metalen:                Ag, Au, platinagroep

Lichte metalen:                alkalimetalen, aardalkalimetalen, Be, Al, Mg

Zware metalen:                metalen anders dan lichte metalen

IJzergroep:                      Fe, Co, Ni

Niet-metalen:                   H, B, C, Si, N, P, O, S, Se, Te, edelgassen, halogenen

Metalen:                         elementen anders dan niet-metalen

Transitie-elementen:         elementen met atoomgetallen 21 t/m 30, 39 t/m 48, 57 t/m 80, en 89 en hoger

              (2)      Onder Sectie C vallen:

                        (a)      Pure chemie, waaronder vallen anorganische verbindingen, organische verbindingen, macromoleculaire verbindingen, en hun bereidingsmethoden;

                        (b)      Toegepaste chemie, waaronder vallen samenstellingen met bovenstaande verbindingen, bijv. glas, keramiek, meststoffen, kunststofsamenstellingen, verven, en producten uit de petroleumindustrie. Ook vallen hieronder bepaalde samenstellingen op grond van het hebben van bijzondere eigenschappen, die ze geschiklt maken voor bepaalde doeleinden, zoals in geval van explosieven, kleurstoffen, kleefmiddelen, smeermiddelen, en wasmiddelen.

                        (c)      Bepaalde marginale industrieën, zoals het maken van kolen en van vaste of gasvormige brandstoffen, de productie and raffinage van oliën, vetten en wassen, de fermentatie-industrie (bijv. brouwerijen en wijnmakerijen), en de suikerindustrie.

                        (d)      Bepaalde bewerkingen of behandelingen, die ofwel puur meachnisch zijn, bijv. de mechanische behandeling van leer en huiden, of gedeeltelijk mechanisch, bijv. de behandeling van water of het voorkomen van corrosie in het algemeen.

                        (e)      Metallurgie, en ferrolegeringen of niet-ferrolegeringen.

              (3)      In alle Secties van de IPC is het Periodiek Systeem van chemische elementen waarnaar wordt verwezen, dezelfde als die algemeen aanvaard en gebruikelijk is.

              (4)      (a)      In geval van bewerkingen, handelingen, producten of artikelen met zowel een chemisch als een niet-chemisch gedeelte of aspect, geldt de algemene regel dat het chemische gedeelte of aspect valt onder Sectie C.

                        (b)      In sommige van deze gevallen brengt het chemische gedeelte of aspect een niet chemische met zich mee, zelfs als dat puur mechanisch is, omdat dit laatste aspect ofwel essentieel is voor de bewerking of handeling, of daarvan een belangrijk deel uitmaakt. In feite blijkt het logischer de verschillende gedeelten of aspecten niet te scheiden van een samenhangend geheel. Dit geldt voor toegepaste chemie en voor de industrieën, bewerkingen en handelingen genoemd in de Aantekeningen (1)(c), (d) en (e). Bijvoorbeeld vallen ovens specifiek bedoeld voor het maken van glas onder klasse C03 en niet onder klasse F27.

                        (c)      Er zijn echter sommige uitzonderingen, waarin het mechanisch (of niet-mechanische) aspect juist het chemische aspect met zich meebrengen, bijvoorbeeld:

                                 -         Bepaalde extractieprocessen, in subklasse A61K;

                                 -         De chemische zuivering van lucht, in subklasse A61L;

                                 -         Chemische methoden van brandbestrijding, in subklasse A62D;

                                 -         Chemische processen en apparatuur, in klasse B01;

                                 -         Impregneren van hout, in subklasse B27K;

                                 -         Chemische analysemethoden of testmethoden, in subklasse G01N;

                                 -         Fotografische materialen en processen, in klasse G03; en algemeen

                                 -         De chemische behandeling van textiel en de productie van cellulose of papier, in Sectie D.

                        (d)      In nog andere gevallen valt het puur chemische aspect onder Sectie C, en het toegepaste chemische aspect in een andere Sectie, zoals A, B of F, bijv. het gebruik van een substantie of samenstelling voor:

                                 -         de behandeling van planten of dieren, valt onder subklasse A01N;

                                 -         voedingsmiddelen, vallen onder klasse A23;

                                 -         munitie of explosieven, vallen onder klasse F42.

                        (e)      Als de chemische en mechanische aspecten zo nauw met elkaar zijn verbonden dat een nette en eenvoudige splitsing niet mogelijk is, of als bepaalde mechanische processen een natuurlijk en logisch vervolg op een chemische behandeling vormen, kan onder Sectie C, in aanvulling op het chemische aspect, ook een gedeelte van het mechanische aspect vallen, bijv. nabehandeling van kunststeen, wat valt onder klasse C04.In dit laatste geval wordt gewoonlijk een aantekening of referentie gegeven om de positie te verduidelijken, zelfs als splitsing nogal arbitrair is.

 

CHEMIE

 

C 07        ORGANISCHE CHEMIE [2,11]

              Aantekeningen

 

              (1)      In deze klasse wordt de volgende term gebruikt met de aangegeven betekenis:

                        -        "bereiden" omvat het zuiveren, afscheiden, stabiliseren of gebruiken van additieven, tenzij daarvoor een aparte plaats bestaat. [4]

              (2)      De werking van chemische samenstellingen of preparaten ter bestrijding of aanlokking van ongedierte of onkruid wordt verder geklasseerd in subklasse A01P. [8]

              (3)      In deze klasse is de prioriteitsregel voor de laatste plaats van kracht, d.w.z. op elk hiërarchisch niveau wordt geklasseerd in de laatst toepasselijke plaats, tenzij anders staat vermeld, en met de hieronder vermelde uitzondering, bijv. een verbinding die een acyclische keten en een heterocyclische ring bevat wordt alleen geklasseerd als heterocyclische verbinding, en een steroïde wordt alleen geklasseerd als cyclopentanofenanthreenverbinding. In het algemeen en tenzij anders vermeld (zoals bij de groepen C07C 59/58 of C07C 59/70) worden de termen "acyclisch" en "alifatisch" gebruikt voor het beschrijven van verbindingen zonder ring; en als er al een ring aanwezig zou zijn, zou de verbinding door de "laatste plaats regel" in een latere groep voor cyclo-alifatische of aromatische verbindingen worden ondergebracht als zo'n groep zou bestaan. Waar een verbinding of een hele groep van verbindingen bestaat in tautomere vormen, wordt deze geklasseerd alsof zij zouden bestaan in de vorm die het laatst in het systeem is geklasseerd, tenzij de andere vorm specifiek eerder in het systeem wordt genoemd. [15]

              (4)      Chemische verbindingen en hun bereiding worden geklasseerd in de groepen voor het soort bereide verbinding. De bereidingsprocessen worden tevens geklasseerd in de groepen voor de betrokken soort reacties, als dat van belang is. Voorbeelden van dergelijke plaatsen buiten deze klasse zijn:

                        C12P          Fermentatieprocessen of enzyme-gebruikende processen voor het synthetiseren van een gewenste chemische verbindingen of het afscheiden van optische isomeren uit een racemisch mengsel

                        C25B 3/00    Elektrolytische productie van organische verbindingen

                        C25B 7/00    Elektroforetische productie van verbindingen [12]

              (5)      Algemene processen voor de bereiding van een klasse verbindingen die onder meer dan één hoofdgroep valt, wordt geklasseerd in de groepen voor de betrokken processen, mits zo’n groep bestaat. De bereide verbindingen worden tevens geklasseerd in de groepen voor het soort bereiden verbinding, als dat van belang is [12]

              (6)      In deze klasse worden de verbindingen met carboxylgroepen of thiocarboxylgroepen geklasseerd als de relevante carbonzuren of thiocarbonzuren, tenzij anders staat vermeld en tenzij de "laatste plaats"  regel (zie Aantekening (2) hierboven) anders aangeeft; als een carboxylgroep een koolstofatoom is met drie, en niet meer dan drie, bindingen met andere hetero-atomen dan stikstofatomen van nitrogroepen of nitrosogroepen, met tenminste één meervoudige binding met hetzelfde hetero-atoom, en een thiocarboxylgroep bestaat uit een carboxylgroep met tenminste één binding met een zwavelatoom, bijv. amiden of nitrilen van carbonzuren, worden de verbindingen geklasseerd bij de overeenkomstige zuren. [5]

              (7)      Zouten van een verbinding worden, tenzij zij specifiek kunnen worden ondergebracht, geklasseerd als die verbinding, bijv. anilinehydrochloride wordt geklasseerd als een verbinding die alleen koolstof, waterstof en stikstof bevat (in groep C07C 211/46), natriummalonaat wordt geklasseerd als malonzuur (in C07C 55/08) en een mercaptide wordt geklasseerd als het mercaptaan. Metaalchelaten worden op dezelfde wijzer benaderd. Daarmee overeenkomend worden metaalalcoholaten en metaalfenaten geklasseerd in subklasse C07C en niet in subklasse C07F, de alcoholaten in de groepen C07C 31/28 tot C07C 31/32 en de fenaten als de overeenkomstige fenolen in groep C07C 39/235 of C07C 39/44. Zouten, adducten of complexen die worden gevormd tussen twee of meer organische verbindingen, worden geklasseerd in overeenstemming met alle verbindingen die de zouten, adducten of complexen vormen. [2]

 

C 07 F     ACYCLISCHE, CARBOCYCLISCHE OF HETEROCYCLISCHE VERBINDINGEN DIE ANDERE ELEMENTEN BEVATTEN DAN KOOLSTOF, WATERSTOF, HALOGEEN, ZUURSTOF, STIKSTOF, ZWAVEL, SELEEN OF TELLUUR (metaalhoudende porfyrinen C07D 487/22; macromoleculaire verbindingen C08) [12]

 

              Aantekeningen

 

              (1)      De aandacht wordt gevestigd op Aantekening (3) volgend op de titel van klasse C07, waarin de regel m.b.t. klassering in de laatst toepasselijke plaats wordt gedefinieerd, zoals die wordt toegepast in de reeks subklassen C07C tot C07K, en binnen deze subklassen. [10]

              (2)      De aandacht wordt gevestigd op Aantekening (6) volgend op de titel van klasse C07. [2]

              (3)      De aandacht wordt gevestigd op Aantekening (3) volgend op de titel van Sectie C, waarin wordt gewezen op de versie van het Periodiek Systeem waaraan de IPC refereert. [10]

              (4)      Therapeutische activiteit van verbindingen wordt tevens geklasseerd in subklasse A61P. [7]

              (5)      In deze subklasse worden zouten van organische zuren, alcoholaten, fenaten, chelaten of mercaptiden geklasseerd als de oorspronkelijke verbindingen. [2] 

C 07 F       1/00                    Verbindingen die elementen bevatten uit de 1e Groep van het Periodiek Systeem

C 07 F       1/02                    .    Lithiumverbindingen

C 07 F       1/04                    .    Natriumverbindingen

C 07 F       1/06                    .    Kaliumverbindingen

C 07 F       1/08                    .    Koperverbindingen

C 07 F       1/10                    .    Zilververbindingen

C 07 F       1/12                    .    Goudverbindingen 

C 07 F       3/00                    Verbindingen die elementen bevatten uit de 2e Groep van het Periodiek Systeem

C 07 F       3/02                    .    Magnesiumverbindingen

C 07 F       3/04                    .    Calciumverbindingen

C 07 F       3/06                    .    Zinkverbindingen

C 07 F       3/08                    .    Cadmiumverbindingen

C 07 F       3/10                    .    Kwikverbindingen

C 07 F       3/12                    .    .    Aromatische substanties die kwik bevatten

C 07 F       3/14                    .    .    Heterocyclische substanties die kwik bevatten 

C 07 F       5/00                    Verbindingen die elementen bevatten uit de 3e Groep van het Periodiek Systeem

C 07 F       5/02                    .    Boorverbindingen

C 07 F       5/04                    .    .    Esters van boorzuren

C 07 F       5/05                    .    .    Cyclische verbindingen met tenminste één ring die boor maar geen koolstof bevat in de ring [2]

C 07 F       5/06                    .    Aluminiumverbindingen 

C 07 F       7/00                    Verbindingen die elementen bevat uit de 4e Groep van het Periodiek Systeem

C 07 F       7/02                    .    Siliciumverbindingen

C 07 F       7/04                    .    .    Esters van kiezelzuren

C 07 F       7/06                    .    .    .    met hydroxyarylverbindingen

C 07 F       7/07                    .    .    .    Cyclische esters [2]

C 07 F       7/08                    .    .    Verbindingen met één of meer koolstof-siliciumbindingen

C 07 F       7/10                    .    .    .    met stikstof

C 07 F       7/12                    .    .    .    Organosiliciumhaliden

C 07 F       7/14                    .    .    .    .    Bereiden daarvan uit gehalogeneerde silanen en koolwaterstoffen

C 07 F       7/16                    .    .    .    .    Bereiden daarvan uit silicium en gehalogeneerde koolwaterstoffen

C 07 F       7/18                    .    .    .    Verbindingen met één of meer koolstof-siliciumbindingen en één of meer koolstof-zuurstof-siliciumbindingen

C 07 F       7/20                    .    .    .    Zuiveren; Scheiden

C 07 F       7/21                    .    .    Cyclische verbindingen met tenminste één ring die silicium maar geen koolstof bevat in de ring [2]

C 07 F       7/22                    .    Tinverbindingen

C 07 F       7/24                    .    Loodverbindingen

C 07 F       7/26                    .    .    Tetra-alkylloodverbindingen

C 07 F       7/28                    .    Titaanverbindingen

C 07 F       7/30                    .    Germaniumverbindingen [2] 

C 07 F       9/00                    Verbindingen die elementen bevatten uit de 5e Groep van het Periodiek Systeem

C 07 F       9/02                    .    Fosforverbindingen [2,9]

C 07 F       9/04                    .    .    Reactieproducten van fosfor-zwavelverbindingen met koolwaterstoffen

C 07 F       9/06                    .    .    zonder fosfor-koolstofbindingen

C 07 F       9/08                    .    .    .    Esters van de oxyzuren van fosfor

C 07 F       9/09                    .    .    .    .    Esters van fosforzuren [2]

C 07 F       9/10                    .    .    .    .    .    Fosfatiden, bijv. lecithine

C 07 F       9/11                    .    .    .    .    .    met hydroxyalkylverbindingen zonder verdere substituenten op alkyl [2]

C 07 F       9/113                  .    .    .    .    .    met onverzadigde acyclische alcoholen [2]

C 07 F       9/117                  .    .    .    .    .    met cyclo-alifatische alcoholen [2]

C 07 F       9/12                    .    .    .    .    .    met hydroxyarylverbindingen [2]

C 07 F       9/14                    .    .    .    .    .    met fosforhalidegroepen [2]

C 07 F       9/141                  .    .    .    .    Esters van fosforigzuren [2]

C 07 F       9/142                  .    .    .    .    .    met hydroxyalkylverbindingen zonder verdere substitutenten op alkyl [2]

C 07 F       9/143                  .    .    .    .    .    met onverzadigde acyclische alcoholen [2]

C 07 F       9/144                  .    .    .    .    .    met cyclo-alifatische alcoholen [2]

C 07 F       9/145                  .    .    .    .    .    met hydroxyarylverbindingen [2]

C 07 F       9/146                  .    .    .    .    .    met fosforhalidegroepen [2]

C 07 F       9/16                    .    .    .    Esters van thiofosforzuren of thiofosforigzuren

C 07 F       9/165                  .    .    .    .    Esters van thiofosforzuren [2]

C 07 F       9/17                    .    .    .    .    .    met hydroxyalkylverbindingen zonder verdere substituenten op alkyl [2]

C 07 F       9/173                  .    .    .    .    .    met onverzadigde acyclische alcoholen [2]

C 07 F       9/177                  .    .    .    .    .    met cyclo-alifatische alcoholen [2]

C 07 F       9/18                    .    .    .    .    .    met hydroxyarylverbindingen [2]

C 07 F       9/20                    .    .    .    .    .    met fosforhalidegroepen [2]

C 07 F       9/201                  .    .    .    .    Esters van thiofosforigzuren [2]

C 07 F       9/202                  .    .    .    .    .    met hydroxyalkylverbindingen zonder verder substituenten op alkyl [2]

C 07 F       9/203                  .    .    .    .    .    met onverzadigde acyclische alcoholen [2]

C 07 F       9/204                  .    .    .    .    .    met cyclo-alifatische alcoholen [2]

C 07 F       9/205                  .    .    .    .    .    met hydroxyarylverbindingen [2]

C 07 F       9/206                  .    .    .    .    .    met fosforhalidegroepen [2]

C 07 F       9/22                    .    .    .    Amiden van fosfoszuren

C 07 F       9/24                    .    .    .    .    Esteramiden

C 07 F       9/26                    .    .    .    .    met fosforhalidegroepen

C 07 F       9/28                    .    .    met één of meer fosfor-koolstofbindingen

C 07 F       9/30                    .    .    .    Fosfinezuren (R2=P(:O)OH); Thiofosfinezuren

C 07 F       9/32                    .    .    .    .    Esters daarvan

C 07 F       9/34                    .    .    .    .    Haliden daarvan

C 07 F       9/36                    .    .    .    .    Amiden daarvan

C 07 F       9/38                    .    .    .    Fosfonzuren (R–P(:O)(OH)2); Thiofosfonzuren

C 07 F       9/40                    .    .    .    .    Esters daarvan

C 07 F       9/42                    .    .    .    .    Haliden daarvan

C 07 F       9/44                    .    .    .    .    Amiden daarvan

C 07 F       9/46                    .    .    .    Fosfinezuren (R2=P–OH); Thiofosfinezuren

C 07 F       9/48                    .    .    .    Fosfonzuren (R–P(OH)2); Thiofosfonzuren

C 07 F       9/50                    .    .    .    Organofosfinen

C 07 F       9/52                    .    .    .    .    Halofosfinen

C 07 F       9/53                    .    .    .    .    Organofosfinoxiden; Organofosfinsulfiden [2]

C 07 F       9/535                  .    .    .    Organofosforanen [3]

C 07 F       9/54                    .    .    .    Quaternaire fosfoniumverbindingen

C 07 F       9/547                  .    .    Heterocyclische verbindingen, bijv. met fosfor als een hetero-atoom in de ring [5]

C 07 F       9/553                  .    .    .    met één stikstofatoom als het enige hetero-atoom in de ring [5]

C 07 F       9/564                  .    .    .    .    Drieringen [5]

C 07 F       9/568                  .    .    .    .    Vierringen [5]

C 07 F       9/572                  .    .    .    .    Vijfringen [5]

C 07 F       9/576                  .    .    .    .    Zesringen [5]

C 07 F       9/58                    .    .    .    .    .    Pyridineringen [5]

C 07 F       9/59                    .    .    .    .    .    Gehydrogeneerde pyridineringen [5]

C 07 F       9/60                    .    .    .    .    .    Chinolineringsystemen of gehydrogeneerde chinolineringsystemen [5]

C 07 F       9/62                    .    .    .    .    .    Isochinolineringsystemen of gehydrogeneerde isochinolineringsystemen [5]

C 07 F       9/64                    .    .    .    .    .    Acridineringsystemen of gehydrogeneerde acridineringsystemen [5]

C 07 F       9/645                  .    .    .    met twee stikstofatomen als de enige hetero-atomen in de ring [5]

C 07 F       9/6503                 .    .    .    .    Vijfringen [5]

C 07 F       9/6506                 .    .    .    .    .    met de stikstofatomen op de posities 1 en 3 [5]

C 07 F       9/6509                 .    .    .    .    Zesringen [5]

C 07 F       9/6512                 .    .    .    .    .    met de stikstofatomen op de posities 1 en 3 [5]

C 07 F       9/6515                 .    .    .    met drie stikstofatomen als de enige hetero-atomen in de ring [5]

C 07 F       9/6518                 .    .    .    .    Vijfringen [5]

C 07 F       9/6521                 .    .    .    .    Zesringen [5]

C 07 F       9/6524                 .    .    .    met vier of meer stikstofatomen als de enige hetero-atomen in de ring [5]

C 07 F       9/6527                 .    .    .    met stikstofatomen en zuurstofatomen als de enige heteroatomen in de ring [5]

C 07 F       9/653                  .    .    .    .    Vijfringen [5]

C 07 F       9/6533                 .    .    .    .    Zesringen [5]

C 07 F       9/6536                 .    .    .    met stikstofatomen en zwavelatomen met of zonder zuurstofatomen, als de enige hetero-atomen in de ring [5]

C 07 F       9/6539                 .    .    .    .    Vijfringen [5]

C 07 F       9/6541                 .    .    .    .    .    gecondenseerd met carbocyclische ringen of ringsystemen [5]

C 07 F       9/6544                 .    .    .    .    Zesringen [5]

C 07 F       9/6547                 .    .    .    .    .    gecondenseerd met carbocyclische ringen of ringsystemen [5]

C 07 F       9/655                  .    .    .    met zuurstofatomen, met of zonder zwavelatomen, seleenatomen of telluuratomen, als de enige hetero-atomen in de ring [5]

C 07 F       9/6553                 .    .    .    met zwavelatomen, met of zonder seleenatomen of telluuratomen, als de enige hetero-atomen in de ring [5]

C 07 F       9/6558                 .    .    .    met tenminste twee verschillende of verschillend gesubstitueerde heteroringen die noch onderling noch met een gemeenschappelijke carbocyclische ring of ringsysteem zijn gecondenseerd [5]

C 07 F       9/6561                 .    .    .    met systemen van twee of meer relevante heteroringen die onderling of met een gemeenschappelijke carbocyclische ring of ringsysteem zijn gecondenseerd, met of zonder andere niet-gecondenseerde heteroringen [5]

C 07 F       9/6564                 .    .    .    met fosforatomen, met of zonder stikstofatomen, zuurstofatomen, zwavelatomen, seleenatomen of telluuratomen, als hetero-atomen in de ring [5]

C 07 F       9/6568                 .    .    .    .    met fosforatomen als het enige hetero-atomen in de ring [5]

C 07 F       9/6571                 .    .    .    .    met fosforatomen en zuurstofatomen als de enige hetero-atomen in de ring [5]

C 07 F       9/6574                 .    .    .    .    .    Esters van de oxyzuren van fosfor [5]

C 07 F       9/6578                 .    .    .    .    met fosforatomen en zwavelatomen met of zonder zuurstofatomen, als hetero-atomen in de ring [5]

C 07 F       9/6581                 .    .    .    .    met fosforatomen en stikstofatomen met of zonder zuurstofatomen of zwavelatomen, als hetero-atomen in de ring [5]

C 07 F       9/6584                 .    .    .    .    .    met één fosforatoom als hetero-atoom in de ring [5]

C 07 F       9/6587                 .    .    .    .    .    met twee fosforatomen als hetero-atomen in de ring [5]

C 07 F       9/659                  .    .    .    .    .    met drie fosforatomen als hetero-atomen in de ring [5]

C 07 F       9/6593                 .    .    .    .    .    .    1,3,5-Triaza-2,4,6-trifosforinen  [5]

C 07 F       9/6596                 .    .    .    met andere atomen dan zuurstof, zwavel, seleen, telluur, stikstof of fosfor als hetero-atomen in de ring [5]

C 07 F       9/66                    .    Arseenverbindingen

C 07 F       9/68                    .    .    zonder arseen-koolstofbindingen

C 07 F       9/70                    .    .    Organo-arseenverbindingen

C 07 F       9/72                    .    .    .    Alifatische verbindingen

C 07 F       9/74                    .    .    .    Aromatische verbindingen

C 07 F       9/76                    .    .    .    .    met hydroxylgroepen

C 07 F       9/78                    .    .    .    .    met aminogroepen

C 07 F       9/80                    .    .    .    Heterocyclische verbindingen

C 07 F       9/82                    .    .    .    .    Arseenverbindingen die één of meer pyridineringen bevatten

C 07 F       9/84                    .    .    .    .    Arseenverbindingen die één of meer chinolineringsystemen bevatten

C 07 F       9/86                    .    .    .    .    Arseenverbindingen die één of meer isochinolineringsystemen bevatten

C 07 F       9/88                    .    .    .    .    Arseenverbindingen die één of meer acridineringsystemen bevatten

C 07 F       9/90                    .    Antimoonverbindingen

C 07 F       9/92                    .    .    Aromatische verbindingen

C 07 F       9/94                    .    Bismuthverbindingen 

C 07 F      11/00                   Verbindingen die elementen bevatten uit de 6e Groep van het Periodiek Systeem
C 07 F      13/00                   Verbindingen die elementen bevatten uit de 7e Groep van het Periodiek Systeem 
C 07 F      15/00                   Verbindingen die elementen bevatten uit de 8e Groep van het Periodiek Systeem

C 07 F      15/02                   .    IJzerverbindingen

C 07 F      15/03                   .    .    Sideraminen; Overeenkomstige desferriverbindingen

C 07 F      15/04                   .    Nikkelverbindingen

C 07 F      15/06                   .    Kobaltverbindingen

 

C 07 F      17/00                   Metallocenen [2]

C 07 F      17/02                   .    van metalen van de ijzergroep of de platinagroep [2]

 

C 07 F      19/00                   Metaalverbindingen in overeenstemming met meer dan één van de hoofdgroepen C07F 1/00 tot C07F 17/00 [5,8]