SECTIE C         CHEMIE; METALLURGIE

 

              Aantekeningen

 

(1)        In Sectie C zijn de definities van groepen chemische elementen als volgt:

Alkalimetalen:                 Li, Na, K, Rb, Cs, Fr

Aardalkalimetalen:           Ca, Sr, Ba, Ra

Lanthaniden:                   elementen met atoomgetallen 57 t/m 71

Zeldzame aardmetalen:    Sc, Y, Lanthaniden

Actiniden:                       elementen met atoomgetallen 89 t/m 103

Vuurvaste metalen:          Ti, V, Cr, Zr, Nb, Mo, Hf, Ta, W

Halogenen:                      F, Cl, Br, I, At

Edelgassen:                    He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn

Platinagroep:                   Os, Ir, Pt, Ru, Rh, Pd

Edele metalen:                Ag, Au, platinagroep

Lichte metalen:                alkalimetalen, aardalkalimetalen, Be, Al, Mg

Zware metalen:                metalen anders dan lichte metalen

IJzergroep:                      Fe, Co, Ni

Niet-metalen:                   H, B, C, Si, N, P, O, S, Se, Te, edelgassen, halogenen

Metalen:                         elementen anders dan niet-metalen

Transitie-elementen:         elementen met atoomgetallen 21 t/m 30, 39 t/m 48, 57 t/m 80, en 89 en hoger

              (2)      Onder Sectie C vallen:

                        (a)      Pure chemie, waaronder vallen anorganische verbindingen, organische verbindingen, macromoleculaire verbindingen, en hun bereidingsmethoden;

                        (b)      Toegepaste chemie, waaronder vallen samenstellingen met bovenstaande verbindingen, bijv. glas, keramiek, meststoffen, kunststofsamenstellingen, verven, en producten uit de petroleumindustrie. Ook vallen hieronder bepaalde samenstellingen op grond van het hebben van bijzondere eigenschappen, die ze geschiklt maken voor bepaalde doeleinden, zoals in geval van explosieven, kleurstoffen, kleefmiddelen, smeermiddelen, en wasmiddelen.

                        (c)      Bepaalde marginale industrieën, zoals het maken van kolen en van vaste of gasvormige brandstoffen, de productie and raffinage van oliën, vetten en wassen, de fermentatie-industrie (bijv. brouwerijen en wijnmakerijen), en de suikerindustrie.

                        (d)      Bepaalde bewerkingen of behandelingen, die ofwel puur meachnisch zijn, bijv. de mechanische behandeling van leer en huiden, of gedeeltelijk mechanisch, bijv. de behandeling van water of het voorkomen van corrosie in het algemeen.

                        (e)      Metallurgie, en ferrolegeringen of niet-ferrolegeringen.

              (3)      In alle Secties van de IPC is het Periodiek Systeem van chemische elementen waarnaar wordt verwezen, dezelfde als die algemeen aanvaard en gebruikelijk is.

              (4)      (a)      In geval van bewerkingen, handelingen, producten of artikelen met zowel een chemisch als een niet-chemisch gedeelte of aspect, geldt de algemene regel dat het chemische gedeelte of aspect valt onder Sectie C.

                        (b)      In sommige van deze gevallen brengt het chemische gedeelte of aspect een niet chemische met zich mee, zelfs als dat puur mechanisch is, omdat dit laatste aspect ofwel essentieel is voor de bewerking of handeling, of daarvan een belangrijk deel uitmaakt. In feite blijkt het logischer de verschillende gedeelten of aspecten niet te scheiden van een samenhangend geheel. Dit geldt voor toegepaste chemie en voor de industrieën, bewerkingen en handelingen genoemd in de Aantekeningen (1)(c), (d) en (e). Bijvoorbeeld vallen ovens specifiek bedoeld voor het maken van glas onder klasse C03 en niet onder klasse F27.

                        (c)      Er zijn echter sommige uitzonderingen, waarin het mechanisch (of niet-mechanische) aspect juist het chemische aspect met zich meebrengen, bijvoorbeeld:

                                 -         Bepaalde extractieprocessen, in subklasse A61K;

                                 -         De chemische zuivering van lucht, in subklasse A61L;

                                 -         Chemische methoden van brandbestrijding, in subklasse A62D;

                                 -         Chemische processen en apparatuur, in klasse B01;

                                 -         Impregneren van hout, in subklasse B27K;

                                 -         Chemische analysemethoden of testmethoden, in subklasse G01N;

                                 -         Fotografische materialen en processen, in klasse G03; en algemeen

                                 -         De chemische behandeling van textiel en de productie van cellulose of papier, in Sectie D.

                        (d)      In nog andere gevallen valt het puur chemische aspect onder Sectie C, en het toegepaste chemische aspect in een andere Sectie, zoals A, B of F, bijv. het gebruik van een substantie of samenstelling voor:

                                 -         de behandeling van planten of dieren, valt onder subklasse A01N;

                                 -         voedingsmiddelen, vallen onder klasse A23;

                                 -         munitie of explosieven, vallen onder klasse F42.

                        (e)      Als de chemische en mechanische aspecten zo nauw met elkaar zijn verbonden dat een nette en eenvoudige splitsing niet mogelijk is, of als bepaalde mechanische processen een natuurlijk en logisch vervolg op een chemische behandeling vormen, kan onder Sectie C, in aanvulling op het chemische aspect, ook een gedeelte van het mechanische aspect vallen, bijv. nabehandeling van kunststeen, wat valt onder klasse C04.In dit laatste geval wordt gewoonlijk een aantekening of referentie gegeven om de positie te verduidelijken, zelfs als splitsing nogal arbitrair is.

 

CHEMIE

 

C 07        ORGANISCHE CHEMIE [2,11]

              Aantekeningen

 

              (1)      In deze klasse wordt de volgende term gebruikt met de aangegeven betekenis:

                        -        "bereiden" omvat het zuiveren, afscheiden, stabiliseren of gebruiken van additieven, tenzij daarvoor een aparte plaats bestaat. [4]

              (2)      De werking van chemische samenstellingen of preparaten ter bestrijding of aanlokking van ongedierte of onkruid wordt verder geklasseerd in subklasse A01P. [8]

              (3)      In deze klasse is de prioriteitsregel voor de laatste plaats van kracht, d.w.z. op elk hiërarchisch niveau wordt geklasseerd in de laatst toepasselijke plaats, tenzij anders staat vermeld, en met de hieronder vermelde uitzondering, bijv. een verbinding die een acyclische keten en een heterocyclische ring bevat wordt alleen geklasseerd als heterocyclische verbinding, en een steroïde wordt alleen geklasseerd als cyclopentanofenanthreenverbinding. In het algemeen en tenzij anders vermeld (zoals bij de groepen C07C 59/58 of C07C 59/70) worden de termen "acyclisch" en "alifatisch" gebruikt voor het beschrijven van verbindingen zonder ring; en als er al een ring aanwezig zou zijn, zou de verbinding door de "laatste plaats regel" in een latere groep voor cyclo-alifatische of aromatische verbindingen worden ondergebracht als zo'n groep zou bestaan. Waar een verbinding of een hele groep van verbindingen bestaat in tautomere vormen, wordt deze geklasseerd alsof zij zouden bestaan in de vorm die het laatst in het systeem is geklasseerd, tenzij de andere vorm specifiek eerder in het systeem wordt genoemd. [15]

              (4)      Chemische verbindingen en hun bereiding worden geklasseerd in de groepen voor het soort bereide verbinding. De bereidingsprocessen worden tevens geklasseerd in de groepen voor de betrokken soort reacties, als dat van belang is. Voorbeelden van dergelijke plaatsen buiten deze klasse zijn:

                        C12P          Fermentatieprocessen of enzyme-gebruikende processen voor het synthetiseren van een gewenste chemische verbindingen of het afscheiden van optische isomeren uit een racemisch mengsel

                        C25B 3/00    Elektrolytische productie van organische verbindingen

                        C25B 7/00    Elektroforetische productie van verbindingen [12]

              (5)      Algemene processen voor de bereiding van een klasse verbindingen die onder meer dan één hoofdgroep valt, wordt geklasseerd in de groepen voor de betrokken processen, mits zo’n groep bestaat. De bereide verbindingen worden tevens geklasseerd in de groepen voor het soort bereiden verbinding, als dat van belang is [12]

              (6)      In deze klasse worden de verbindingen met carboxylgroepen of thiocarboxylgroepen geklasseerd als de relevante carbonzuren of thiocarbonzuren, tenzij anders staat vermeld en tenzij de "laatste plaats"  regel (zie Aantekening (2) hierboven) anders aangeeft; als een carboxylgroep een koolstofatoom is met drie, en niet meer dan drie, bindingen met andere hetero-atomen dan stikstofatomen van nitrogroepen of nitrosogroepen, met tenminste één meervoudige binding met hetzelfde hetero-atoom, en een thiocarboxylgroep bestaat uit een carboxylgroep met tenminste één binding met een zwavelatoom, bijv. amiden of nitrilen van carbonzuren, worden de verbindingen geklasseerd bij de overeenkomstige zuren. [5]

              (7)      Zouten van een verbinding worden, tenzij zij specifiek kunnen worden ondergebracht, geklasseerd als die verbinding, bijv. anilinehydrochloride wordt geklasseerd als een verbinding die alleen koolstof, waterstof en stikstof bevat (in groep C07C 211/46), natriummalonaat wordt geklasseerd als malonzuur (in C07C 55/08) en een mercaptide wordt geklasseerd als het mercaptaan. Metaalchelaten worden op dezelfde wijzer benaderd. Daarmee overeenkomend worden metaalalcoholaten en metaalfenaten geklasseerd in subklasse C07C en niet in subklasse C07F, de alcoholaten in de groepen C07C 31/28 tot C07C 31/32 en de fenaten als de overeenkomstige fenolen in groep C07C 39/235 of C07C 39/44. Zouten, adducten of complexen die worden gevormd tussen twee of meer organische verbindingen, worden geklasseerd in overeenstemming met alle verbindingen die de zouten, adducten of complexen vormen. [2]

 

C 07 J     STEROÏDEN (seco-steroïden C07C) [2]

 

              Aantekeningen

 

              (1)      Onder deze subklasse vallen verbindingen die een cyclopenta[a]hydrofenanthreenskelet of een daarvan afgeleide ringstructuur bevatten:

                        -        door het verkleinen of vergroten van één ring door één of twee atomen,

                        -        door het verkleinen of vergroten van twee ringen door elk één atoom,

                        -        door het verkleinen van één ring door één atoom en het vergroten van één ring door één atoom,

                        -        door het substitueren van één of twee koolstofatomen van het cyclopenta[a]hydrofenanthreenskelet die niet worden gedeeld door ringen, door hetero-atomen, al dan niet in combinatie met de hierboven gedefinieerde verkleining of vergroting, of

                        -        door het condenseren met carbocyclische of heterocyclische ringen, al dan niet in combinatie met één of meer van de voorgaande veranderingen. [4]

              (2)      De aandacht wordt gevestigd op Aantekening (3) volgend op de titel van klasse C07, waarin de regel m.b.t. klassering in de laatst toepasselijke plaats wordt gedefinieerd, zoals die wordt toegepast in de reeks subklassen C07C tot C07K, en binnen deze subklassen. [8]

              (3)      Therapeutische activiteit van verbindingen wordt tevens geklasseerd in subklasse A61P. [7]

 

Gewone steroïden, d.w.z. cyclopenta[a]hydrofenanthrenen, die koolstof, waterstof, halogeen of zuurstof bevatten [2]

 

C 07 J       1/00                    Gewone steroïden die koolstof, waterstof, halogeen of zuurstof bevatten die op positie 17-bèta niet zijn gesubstitueerd door een koolstofatoom, bijv. estraan of androstaan [2]

 

C 07 J       3/00                    Gewone steroïden die koolstof, waterstof, halogeen of zuurstof bevatten die op positie 17-bèta zijn gesubstitueerd door één koolstofatoom [2]

 

C 07 J       5/00                    Gewone steroïden die koolstof, waterstof, halogeen of zuurstof bevatten die op positie 17-bèta zijn gesubstitueerd door een keten van twee koolstofatomen, bijv. pregnaan, en op positie 21 zijn gesubstitueerd door slechts één enkel-gebonden zuurstofatoom [2]

 

C 07 J       7/00                    Gewone steroïden die koolstof, waterstof, halogeen of zuurstof bevatten die op positie 17-bèta zijn gesubstitueerd door een keten van twee koolstofatomen (C07J 5/00 heeft voorrang) [2]

 

C 07 J       9/00                    Gewone steroïden die koolstof, waterstof, halogeen of zuurstof bevatten die op positie 17-bèta zijn gesubstitueerd door een keten van meer dan twee koolstofatomen, bijv. cholaan, cholestaan of coprostaan [2]

 

C 07 J     11/00                   Gewone steroïden die koolstof, waterstof, halogeen of zuurstof bevatten die op positie 3 niet zijn gesubstitueerd [2]

 

C 07 J     13/00                   Gewone steroïden koolstof, waterstof, halogeen of zuurstof bevatten, met een dubbele koolstof-koolstofbinding van of naar positie 17 [2]

 

C 07 J     15/00                   Stereochemisch zuivere steroïden met koolstof, waterstof, halogeen of zuurstof bevatten, met een geheel of gedeeltelijk geïnverteerd skelet, bijv. retrosteroïden of L-isomeren [2]

 

C 07 J     17/00                   Gewone steroïden die koolstof, waterstof, halogeen, of zuurstof bevatten, met een zuurstofhoudende heteroring die niet is gecondenseerd met het cyclopenta[a]hydrofenanthreenskelet [2,11]

 

C 07 J     19/00                   Gewone steroïden die koolstof, waterstof, halogeen of zuurstof bevatten, die op positie 17 zijn gesubstitueerd door een lactonring [2]

 

C 07 J     21/00                   Gewone steroïden die koolstof, waterstof, halogeen of zuurstof bevatten, met een zuurstofhoudende heteroring die spiro-gecondenseerd is met het cyclopenta[a]hydrofenanthreenskelet [2]

 

Gewone steroïden, d.w.z. cyclopenta[a]hydrofenanthrenen, die zwavel bevatten [2]

 

C 07 J     31/00                   Gewone steroïden die één of meer zwavelatomen bevatten die geen deel uitmaken van een heteroring [2]

 

C 07 J     33/00                   Gewone steroïden die een zwavelhoudende heteroring bevatten die spiro-gecondenseerd of niet gecondenseerd is met het cyclopenta[a]hydrofenanthreenskelet [2]

 

Gewone steroïden, d.w.z. cyclopenta[a]hydrofenanthrenen, die stikstof bevatten [2]

 

C 07 J     41/00                   Gewone steroïden die één of meer stikstofatomen bevatten die geen deel uitmaken van een heteroring [2]

 

C 07 J     43/00                   Gewone steroïden die een stikstofhoudende heteroring bevatten die spiro-gecondenseerd of niet gecondenseerd is met het cyclopenta[a]hydrofenanthreenskelet [2]

 

C 07 J     51/00                   Gewone steroïden die een niet-gemodificeerd cyclopenta[a]hydrofenanthreenskelet bevatten, voorzover niet vallend onder de groepen C07J 1/00 tot C07J 43/00 [2]

 

C 07 J     53/00                   Steroïden waarbij het cyclopenta[a]hydrofenanthreenskelet is gemodificeerd door condensatie met carbocyclische ringen of door vorming van een extra ring door middel van een direct koppeling tussen twee koolstofatomen in de ring [2]

 

Norsteroïden of homosteroïden [2]

 

C 07 J     61/00                   Steroïden waarbij het cyclopenta[a]hydrofenanthreanskelet is gemodificeerd door het verkleinen van slechts één ring door één of twee atomen [2]

 

C 07 J     63/00                   Steroïden waarbij het cyclopenta[a]hydrofenanthreenskelet is gemodificeerd door het vergroten van slechts één ring door één of twee atomen [2]

 

C 07 J     65/00                   Steroïden waarbij het cyclopenta[a]hydrofenanthreenskelet is gemodificeerd door het verkleinen van twee ringen door elk één atoom [2]

 

C 07 J     67/00                   Steroïden waarbij het cyclopenta[a]hydrofenanthreenskelet is gemodificeerd door het vergroten van twee ringen door elk één atoom [2]

 

C 07 J     69/00                   Steroïden waarbij het cyclopenta[a]hydrofenanthreenskelet is gemodificeerd door het verkleinen van slechts één ring door één atoom en het vergroten van slechts één ring door één atoom [2]

 

C 07 J     71/00                   Steroïden waarbij het cyclopenta[a]hydrofenanthreenskelet is gecondenseerd met een heterocyclische ring (spiro-gecondenseerde heterocyclische ringen C07J 21/00, C07J 33/00 of C07J 43/00) [2]

 

C 07 J     73/00                   Steroïden waarbij het cyclopenta[a]hydrofenanthreenskelet is gemodificeerd door het vervangen van één of twee koolstofatomen door hetero-atomen [2]

 

C 07 J     75/00                   Processen voor het bereiden van steroïden in het algemeen [4]