SECTIE C         CHEMIE; METALLURGIE

 

              Aantekeningen

 

(1)        In Sectie C zijn de definities van groepen chemische elementen als volgt:

Alkalimetalen:                 Li, Na, K, Rb, Cs, Fr

Aardalkalimetalen:           Ca, Sr, Ba, Ra

Lanthaniden:                   elementen met atoomgetallen 57 t/m 71

Zeldzame aardmetalen:    Sc, Y, Lanthaniden

Actiniden:                       elementen met atoomgetallen 89 t/m 103

Vuurvaste metalen:          Ti, V, Cr, Zr, Nb, Mo, Hf, Ta, W

Halogenen:                      F, Cl, Br, I, At

Edelgassen:                    He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn

Platinagroep:                   Os, Ir, Pt, Ru, Rh, Pd

Edele metalen:                Ag, Au, platinagroep

Lichte metalen:                alkalimetalen, aardalkalimetalen, Be, Al, Mg

Zware metalen:                metalen anders dan lichte metalen

IJzergroep:                      Fe, Co, Ni

Niet-metalen:                   H, B, C, Si, N, P, O, S, Se, Te, edelgassen, halogenen

Metalen:                         elementen anders dan niet-metalen

Transitie-elementen:         elementen met atoomgetallen 21 t/m 30, 39 t/m 48, 57 t/m 80, en 89 en hoger

              (2)      Onder Sectie C vallen:

                        (a)      Pure chemie, waaronder vallen anorganische verbindingen, organische verbindingen, macromoleculaire verbindingen, en hun bereidingsmethoden;

                        (b)      Toegepaste chemie, waaronder vallen samenstellingen met bovenstaande verbindingen, bijv. glas, keramiek, meststoffen, kunststofsamenstellingen, verven, en producten uit de petroleumindustrie. Ook vallen hieronder bepaalde samenstellingen op grond van het hebben van bijzondere eigenschappen, die ze geschiklt maken voor bepaalde doeleinden, zoals in geval van explosieven, kleurstoffen, kleefmiddelen, smeermiddelen, en wasmiddelen.

                        (c)      Bepaalde marginale industrieën, zoals het maken van kolen en van vaste of gasvormige brandstoffen, de productie and raffinage van oliën, vetten en wassen, de fermentatie-industrie (bijv. brouwerijen en wijnmakerijen), en de suikerindustrie.

                        (d)      Bepaalde bewerkingen of behandelingen, die ofwel puur meachnisch zijn, bijv. de mechanische behandeling van leer en huiden, of gedeeltelijk mechanisch, bijv. de behandeling van water of het voorkomen van corrosie in het algemeen.

                        (e)      Metallurgie, en ferrolegeringen of niet-ferrolegeringen.

              (3)      In alle Secties van de IPC is het Periodiek Systeem van chemische elementen waarnaar wordt verwezen, dezelfde als die algemeen aanvaard en gebruikelijk is.

              (4)      (a)      In geval van bewerkingen, handelingen, producten of artikelen met zowel een chemisch als een niet-chemisch gedeelte of aspect, geldt de algemene regel dat het chemische gedeelte of aspect valt onder Sectie C.

                        (b)      In sommige van deze gevallen brengt het chemische gedeelte of aspect een niet chemische met zich mee, zelfs als dat puur mechanisch is, omdat dit laatste aspect ofwel essentieel is voor de bewerking of handeling, of daarvan een belangrijk deel uitmaakt. In feite blijkt het logischer de verschillende gedeelten of aspecten niet te scheiden van een samenhangend geheel. Dit geldt voor toegepaste chemie en voor de industrieën, bewerkingen en handelingen genoemd in de Aantekeningen (1)(c), (d) en (e). Bijvoorbeeld vallen ovens specifiek bedoeld voor het maken van glas onder klasse C03 en niet onder klasse F27.

                        (c)      Er zijn echter sommige uitzonderingen, waarin het mechanisch (of niet-mechanische) aspect juist het chemische aspect met zich meebrengen, bijvoorbeeld:

                                 -         Bepaalde extractieprocessen, in subklasse A61K;

                                 -         De chemische zuivering van lucht, in subklasse A61L;

                                 -         Chemische methoden van brandbestrijding, in subklasse A62D;

                                 -         Chemische processen en apparatuur, in klasse B01;

                                 -         Impregneren van hout, in subklasse B27K;

                                 -         Chemische analysemethoden of testmethoden, in subklasse G01N;

                                 -         Fotografische materialen en processen, in klasse G03; en algemeen

                                 -         De chemische behandeling van textiel en de productie van cellulose of papier, in Sectie D.

                        (d)      In nog andere gevallen valt het puur chemische aspect onder Sectie C, en het toegepaste chemische aspect in een andere Sectie, zoals A, B of F, bijv. het gebruik van een substantie of samenstelling voor:

                                 -         de behandeling van planten of dieren, valt onder subklasse A01N;

                                 -         voedingsmiddelen, vallen onder klasse A23;

                                 -         munitie of explosieven, vallen onder klasse F42.

                        (e)      Als de chemische en mechanische aspecten zo nauw met elkaar zijn verbonden dat een nette en eenvoudige splitsing niet mogelijk is, of als bepaalde mechanische processen een natuurlijk en logisch vervolg op een chemische behandeling vormen, kan onder Sectie C, in aanvulling op het chemische aspect, ook een gedeelte van het mechanische aspect vallen, bijv. nabehandeling van kunststeen, wat valt onder klasse C04.In dit laatste geval wordt gewoonlijk een aantekening of referentie gegeven om de positie te verduidelijken, zelfs als splitsing nogal arbitrair is.

 

CHEMIE

 

C 07        ORGANISCHE CHEMIE [2,11]

 

              Aantekeningen

 

              (1)      In deze klasse wordt de volgende term gebruikt met de aangegeven betekenis:

                        -        "bereiden" omvat het zuiveren, afscheiden, stabiliseren of gebruiken van additieven, tenzij daarvoor een aparte plaats bestaat. [4]

              (2)      De werking van chemische samenstellingen of preparaten ter bestrijding of aanlokking van ongedierte of onkruid wordt verder geklasseerd in subklasse A01P. [8]

              (3)      In deze klasse is de prioriteitsregel voor de laatste plaats van kracht, d.w.z. op elk hiërarchisch niveau wordt geklasseerd in de laatst toepasselijke plaats, tenzij anders staat vermeld, en met de hieronder vermelde uitzondering, bijv. een verbinding die een acyclische keten en een heterocyclische ring bevat wordt alleen geklasseerd als heterocyclische verbinding, en een steroïde wordt alleen geklasseerd als cyclopentanofenanthreenverbinding. In het algemeen en tenzij anders vermeld (zoals bij de groepen C07C 59/58 of C07C 59/70) worden de termen "acyclisch" en "alifatisch" gebruikt voor het beschrijven van verbindingen zonder ring; en als er al een ring aanwezig zou zijn, zou de verbinding door de "laatste plaats regel" in een latere groep voor cyclo-alifatische of aromatische verbindingen worden ondergebracht als zo'n groep zou bestaan. Waar een verbinding of een hele groep van verbindingen bestaat in tautomere vormen, wordt deze geklasseerd alsof zij zouden bestaan in de vorm die het laatst in het systeem is geklasseerd, tenzij de andere vorm specifiek eerder in het systeem wordt genoemd. [15]

              (4)      Chemische verbindingen en hun bereiding worden geklasseerd in de groepen voor het soort bereide verbinding. De bereidingsprocessen worden tevens geklasseerd in de groepen voor de betrokken soort reacties, als dat van belang is. Voorbeelden van dergelijke plaatsen buiten deze klasse zijn:

                        C12P          Fermentatieprocessen of enzym-gebruikende processen voor het synthetiseren van een gewenste chemische verbindingen of het afscheiden van optische isomeren uit een racemisch mengsel

                        C25B 3/00    Elektrolytische productie van organische verbindingen

                        C25B 7/00    Elektroforetische productie van verbindingen [12]

              (5)      Algemene processen voor de bereiding van een klasse verbindingen die onder meer dan één hoofdgroep valt, wordt geklasseerd in de groepen voor de betrokken processen, mits zo’n groep bestaat. De bereide verbindingen worden tevens geklasseerd in de groepen voor het soort bereiden verbinding, als dat van belang is [12]

              (6)      In deze klasse worden de verbindingen met carboxylgroepen of thiocarboxylgroepen geklasseerd als de relevante carbonzuren of thiocarbonzuren, tenzij anders staat vermeld en tenzij de "laatste plaats"  regel (zie Aantekening (2) hierboven) anders aangeeft; als een carboxylgroep een koolstofatoom is met drie, en niet meer dan drie, bindingen met andere hetero-atomen dan stikstofatomen van nitrogroepen of nitrosogroepen, met tenminste één meervoudige binding met hetzelfde hetero-atoom, en een thiocarboxylgroep bestaat uit een carboxylgroep met tenminste één binding met een zwavelatoom, bijv. amiden of nitrilen van carbonzuren, worden de verbindingen geklasseerd bij de overeenkomstige zuren. [5]

              (7)      Zouten van een verbinding worden, tenzij zij specifiek kunnen worden ondergebracht, geklasseerd als die verbinding, bijv. anilinehydrochloride wordt geklasseerd als een verbinding die alleen koolstof, waterstof en stikstof bevat (in groep C07C 211/46), natriummalonaat wordt geklasseerd als malonzuur (in C07C 55/08) en een mercaptide wordt geklasseerd als het mercaptaan. Metaalchelaten worden op dezelfde wijzer benaderd. Daarmee overeenkomend worden metaalalcoholaten en metaalfenaten geklasseerd in subklasse C07C en niet in subklasse C07F, de alcoholaten in de groepen C07C 31/28 tot C07C 31/32 en de fenaten als de overeenkomstige fenolen in groep C07C 39/235 of C07C 39/44. Zouten, adducten of complexen die worden gevormd tussen twee of meer organische verbindingen, worden geklasseerd in overeenstemming met alle verbindingen die de zouten, adducten of complexen vormen. [2]

 

C 07 K    PEPTIDEN (peptiden met β-lactamringen C07D; cyclische dipeptiden met in hun molecuul geen andere peptidekoppeling dan die welke hun ring vormen, bijv. piperazine-2,5-dionen, C07D; ergotalkaloïden in de vorm van een cyclisch peptide C07D 519/02; eiwitten van ééncelligen, enzymen C12N; processen voor het verkrijgen van peptiden door genetische manipulatie C12N 15/00) [4,9]

 

              Aantekeningen

 

              (1)      In deze subklasse worden de volgende termen of uitdrukkingen gebruikt met de aangegeven betekenissen:

                        -        “aminozuren” zijn verbindingen waarbij tenminste één aminogroep en tenminste één carboxylgroep zijn gebonden aan hetzelfde koolstofskelet en waarbij het stikstofatoom van de aminogroep deel kan uitmaken van een ring;

                        -        “gewone peptidekoppeling” is er één tussen een alfa-aminogroep van een aminozuur en de carboxylgroep _ op positie 1 _ van een ander alfa-aminozuur;

                        -        “ongewone peptidekoppeling” is een koppeling waarbij tenminste één van de gekoppelde aminozuren geen alfa-aminozuur is of een koppeling gevormd door tenminste één carboxylgroep of aminogroep die deel uitmaakt van de zijketen van een alfa-aminozuur;

                        -        “peptiden” zijn verbindingen die tenminste twee aminozuureenheden bevatten die zijn gebonden door tenminste één gewone peptidekoppeling, inclusief oligopeptiden, polypeptiden en eiwitten, waarbij

                                 (i)      “lineaire peptiden” ringen kunnen bevatten die zijn gevormd door zwavel-zwavelbruggen, of door een hydroxygroep of een mercaptogroep van een hydroxyaminozuur of een mercapto-aminozuur en de carboxylgroep van een ander aminozuur (bijv. peptidelactonen), maar geen ringen bevatten die slechts worden gevormd door peptidekoppelingen;

                                 (ii)      “cyclische peptiden” peptiden zijn die tenminste één ring bevatten die slechts wordt gevormd door peptidekoppelingen; de cyclisatie kan slechts plaatsvinden door of door ongewone peptidekoppelingen, bijv. door de 4-aminogroep van 2,4-diamino-butaanzuur. Cyclische verbindingen waarbij tenminste één binding in de ring een niet-peptidekoppeling is, worden dus beschouwd als “lineaire peptiden”;

                                 (iii)     “depsipeptiden” verbindingen zijn met een opeenvolging van tenminste twee alfa-aminozuren en tenminste één alfa-hydroxycarboxylzuur, die zijn gebonden door tenminste één gewone peptidekoppeling en esterbindingen die zijn afgeleid van de hydroxycarbonzuren, waarbij

                                           (A)    “lineaire depsipeptiden” ringen kunnen bevatten die worden gevormd door zwavel-zwavelbruggen of door een hydroxygroep of een mercaptogroep van een hydroxyaminozuur of mercapto-aminozuur en de carboxylgroep van een ander aminozuur of hydroxyzuur, maar geen ringen bevatten die slechts worden gevormd door peptidekoppelingen of esterkoppelingen die zijn afgeleid van hydroxycarbonzuren, bijv. Gly–Ala–Gly–OCH2CO2H en Gly–OCH2CO–Ala–Gly worden beschouwd als “lineaire depsipeptiden”, maar HOCH2CO–Gly–Ala–Gly bevat geen esterkoppeling en is dus een derivaat van Gly–Ala–Gly wat valt onder groep C07K 5/08;

                                           (B)    “cyclische depsipeptiden” peptiden zijn die tenminste één ring bevatten die slechts wordt gevormd door peptidekoppelingen of esterkoppelingen die zijn afgeleid van hydroxycarbonzuren, bijv. Gly–Ala–Gly–OCH2CO; [4]

                                 (iv)     “hybride peptiden” peptiden zijn die worden geproduceerd door een fusie of covalente binding van twee of meer heterologe peptiden.

              (2)      De aandacht wordt gevestigd op Aantekening (3) volgend op de titel van klasse C07, waarin de regel m.b.t. klassering in de laatst toepasselijke plaats wordt gedefinieerd, zoals die wordt toegepast in de reeks subklassen C07C tot C07K, en binnen deze subklassen. [8]

              (3)      Therapeutische activiteit van verbindingen wordt tevens geklasseerd in subklasse A61P. [7]

              (4)      Bij het klasseren in deze subklasse wordt tevens geklasseerd in de groep B01D 15/08 voorzover het onderwerpen van algemeen belang met betrekking tot chromatografie betreft. [8]

              (5)      Fragmenten van peptiden of peptiden die zijn gemodificeerd door het verwijderen of adderen van aminozuren, door het substitueren van aminozuren door andere of door een combinatie van deze modificaties, worden geklasseerd als de oorspronkelijke peptiden. Fragmenten van peptiden met slechts vier of minder aminozuren worden echter tevens geklasseerd in groep C07K 5/00. [6]

              (6)      Peptiden die worden bereid door chemische processen en met een aminozuuropeenvolging die is afgeleid van natuurlijke peptiden, worden samen met de natuurlijke geklasseerd. [6]

              (7)      Peptiden die worden bereid met recombinant DNA-technologie worden niet geklasseerd in overeenstemming met de gastheer, maar in overeenstemming met het oorspronkelijk tot expressie gebrachte peptide, bijv. een HIV-peptide tot expressie gebracht in E. coli wordt geklasseerd bij de HIV-peptiden. [6]

 

C 07 K      1/00                    Algemene processen voor het bereiden van peptiden [4]

C 07 K      1/02                    .    in oplossing [4]

C 07 K      1/04                    .    op dragers [4]

C 07 K      1/06                    .    gebruikmakend van beschermende groepen of activeringsmiddelen [4]

C 07 K      1/08                    .    .    gebruikmakend van activeringsmiddelen [4]

C 07 K      1/10                    .    gebruikmakend van koppelmiddelen [4]

C 07 K      1/107                  .    door het chemisch modificeren van voorloperpeptiden [6]

C 07 K      1/113                  .    .    zonder verandering van de primaire structuur [6]

C 07 K      1/12                    .    door hydrolyseren [4]

C 07 K      1/13                    .    Labelen van peptiden [6]

C 07 K      1/14                    .    Extraheren; Scheiden; Zuiveren [4,6]

C 07 K      1/16                    .    .    door chromatografie [6]

C 07 K      1/18                    .    .    .    Chromatografie met ionen-uitwisseling [6]

C 07 K      1/20                    .    .    .    Chromatografie met scheiding, tegenfase of hydrofobe wisselwerking [6]

C 07 K      1/22                    .    .    .    Affiniteitschromatografie of aanverwante technieken op basis van selectieve absorptieprocessen [6]

C 07 K      1/24                    .    .    door elektrochemische middelen [6]

C 07 K      1/26                    .    .    .    Elektroforese [6]

C 07 K      1/28                    .    .    .    .    Iso-elektrisch focuseren [6]

C 07 K      1/30                    .    .    door neerslaan [6]

C 07 K      1/32                    .    .    .    als complexen [6]

C 07 K      1/34                    .    .    door filtreren, ultrafiltreren of omgekeerde osmose [6]

C 07 K      1/36                    .    .    door een combinatie van twee of meer verschillende processen [6] 

C 07 K      2/00                    Peptiden met een niet gedefinieerd aantal aminozuren; Derivaten daarvan [6]

 

C 07 K      4/00                    Peptiden met maximaal 20 aminozuren in een niet gedefinieerde of slechts gedeeltelijk gedefinieerde opeenvolging; Derivaten daarvan [6]

C 07 K      4/02                    .    uit virussen [6]

C 07 K      4/04                    .    uit bacteriën [6]

C 07 K      4/06                    .    uit schimmels [6]

C 07 K      4/08                    .    uit algen; uit korstmos [6]

C 07 K      4/10                    .    uit planten [6]

C 07 K      4/12                    .    uit dieren; uit mensen [6]

 

C 07 K      5/00                    Peptiden met maximaal vier aminozuren in een volledig gedefinieerde opeenvolging; Derivaten daarvan [4]

 

              Aantekening

 

              In deze groep wordt de volgende uitdrukking gebruikt met de aangegeven betekenis:

              -         “eerste aminozuur” betekent het eerste aminozuur vanaf de linkerzijde, d.w.z. het N-terminale aminozuur, van de peptide-opeenvolging. [6]

 

C 07 K      5/02                    .    met tenminste één ongewone peptidekoppeling [4]

C 07 K      5/023                  .    .    waarbij tenminste sprake is van een bèta-aminozuur [6]

C 07 K      5/027                  .    .    waarbij tenminste sprake is van een gamma-aminozuur, bijv. statine [6]

C 07 K      5/03                    .    .    waarbij tenminste sprake is van een delta-aminozuur, bijv. isosteren [6]

C 07 K      5/033                  .    .    waarbij tenminste sprake is van een epsilonaminozuur of een zeta-aminozuur [6]

C 07 K      5/037                  .    .    waarbij de ongewone koppeling wordt gevormd door de zijketen van een alfa-aminozuur, bijv. gamma-Glu, epsilon-Lys of glutathion [6]

C 07 K      5/04                    .    met alleen gewone peptidekoppelingen [4]

C 07 K      5/06                    .    .    Dipeptiden [4]

C 07 K      5/062                  .    .    .    waarbij de zijketen van het eerste aminozuur acyclisch is, bijv. Gly of Ala [6]

C 07 K      5/065                  .    .    .    waarbij de zijketen van het eerste aminozuur carbocyclische ringen bevat, bijv. Phe of Tyr [6]

C 07 K      5/068                  .    .    .    waarbij de zijketen van het eerste aminozuur meer aminogroepen dan carboxylgroepen of derivaten daarvan bevat, bijv. Lys of Arg [6]

C 07 K      5/072                  .    .    .    waarbij de zijketen van het eerste aminozuur meer carboxylgroepen dan aminogroepen of derivaten daarvan bevat, bijv. Asp, Glu of Asn [6]

C 07 K      5/075                  .    .    .    .    Asp–Phe; Derivaten daarvan, bijv. aspartaam [6]

C 07 K      5/078                  .    .    .    waarbij het eerste aminozuur heterocyclisch is, bijv. Pro, His of Trp [6]

C 07 K      5/08                    .    .    Tripeptiden [4]

C 07 K      5/083                  .    .    .    waarbij de zijketen van het eerste aminozuur acyclisch is, bijv. Gly of Ala [6]

C 07 K      5/087                  .    .    .    waarbij de zijketen van het eerste aminozuur carbocyclische ringen bevat, bijv. Phe of Tyr [6]

C 07 K      5/09                    .    .    .    waarbij de zijketen van het eerste aminozuur meer aminogroepen dan carboxylgroepen of derivaten daarvan bevat, bijv. Lys of Arg [6]

C 07 K      5/093                  .    .    .    waarbij de zijketen van het eerste aminozuur meer carboxylgroepen dan aminogroepen of derivaten daarvan bevat, bijv. Asp, Glu of Asn [6]

C 07 K      5/097                  .    .    .    waarbij het eerste aminozuur heterocyclisch is, bijv. Pro, His of Trp, bijv. thyroliberine of melanostatine [6]

C 07 K      5/10                    .    .    Tetrapeptiden [4]

C 07 K      5/103                  .    .    .    waarbij de zijketen van het eerste aminozuur acyclisch is, bijv. Gly of Ala [6]

C 07 K      5/107                  .    .    .    waarbij de zijketen van het eerste aminozuur carbocyclische ringen bevat, bijv. Phe of Tyr [6]

C 07 K      5/11                    .    .    .    waarbij de zijketen van het eerste aminozuur meer aminogroepen dan carboxylgroepen of derivaten daarvan bevat, bijv. Lys of Arg [6]

C 07 K      5/113                  .    .    .    waarbij de zijketen van het eerste aminozuur meer carboxylgroepen dan aminogroepen of derivaten daarvan bevat, bijv. Asp, Glu of Asn [6]

C 07 K      5/117                  .    .    .    waarbij het eerste aminozuur heterocyclisch is, bijv. Pro, His of Trp [6]

C 07 K      5/12                    .    .    Cyclische peptiden [4]

 

C 07 K      7/00                    Peptiden met 5 tot 20 aminozuren in een volledig gedefinieerde opeenvolging; Derivaten daarvan [4]

C 07 K      7/02                    .    Lineaire peptiden die tenminste één ongewone peptidekoppeling bevatten [4,6]

C 07 K      7/04                    .    Lineaire peptiden die alleen gewone peptidekoppelingen bevatten [4]

C 07 K      7/06                    .    .    met 5 tot 11 aminozuren [4]

C 07 K      7/08                    .    .    met 12 tot 20 aminozuren [4,6,9]

C 07 K      7/14                    .    .    Angiotensinen; Aanverwante peptiden [4]

C 07 K      7/16                    .    .    Oxytocinen; Vasopressinen; Aanverwante peptiden [4]

C 07 K      7/18                    .    .    Kallidinen; Bradykininen; Aanverwante peptiden [4]

C 07 K      7/22                    .    .    Eledoïsinen; Aanverwante peptiden [4]

C 07 K      7/23                    .    .    Luteïniserend hormoon-afgevend hormoon (LHRH); Aanverwante peptiden [6]

C 07 K      7/28                    .    .    Gramicidinen A, B of D; Aanverwante peptiden [4]

C 07 K      7/50                    .    Cyclische peptiden die tenminste één ongewone peptidekoppeling bevatten [4]

C 07 K      7/52                    .    .    met alleen gewone peptidekoppelingen in de ring [4]

C 07 K      7/54                    .    .    met tenminste één ongewone peptidekoppeling in de ring [4]

C 07 K      7/56                    .    .    .    waarbij de cyclisatie niet ontstaat door 2,4-diaminobutaanzuur [4]

C 07 K      7/58                    .    .    .    .    Bacitracinen; Aanverwante peptiden [4]

C 07 K      7/60                    .    .    .    waarbij de cyclisatie ontstaat door de 4-aminogroep van 2,4-diaminobutaanzuur [4]

C 07 K      7/62                    .    .    .    .    Polymyxinen; Aanverwante peptiden [4]

C 07 K      7/64                    .    Cyclische peptiden die alleen gewone peptidekoppelingen bevatten [4]

C 07 K      7/66                    .    .    Gramicidinen S of C; Tyrocidinen A, B of C; Aanverwante peptiden [4]

 

C 07 K      9/00                    Peptiden met maximaal 20 aminozuren, die saccharideradicalen en bevatten en met een volledig gedefinieerde opeenvolging; Derivaten daarvan [4,6]

 

C 07 K    11/00                   Depsipeptiden met maximaal 20 aminozuren in een volledig gedefinieerde opeenvolging; Derivaten daarvan [4,6]

C 07 K    11/02                   .    cyclisch, bijv. valinomycinen [4]

 

C 07 K    14/00                   Peptiden met meer dan 20 aminozuren; Gastrinen; Somatostatinen; Melanotropinen; Derivaten daarvan [6]

C 07 K    14/005                  .    uit virussen [6]

C 07 K    14/01                   .    .    DNA-virussen [6]

C 07 K    14/015                  .    .    .    Parvovirussen, bijv. feline-panleukopenia virus of humaan parvovirus (B19) [6]

C 07 K    14/02                   .    .    .    Hepa-DNA-virussen, bijv. hepatitis-B virus [6]

C 07 K    14/025                  .    .    .    Papovavirussen, bijv. papilloma virus (wratten), polyoma virus (muizenvirus), SV40, BK-virus of JC-virus [6]

C 07 K    14/03                   .    .    .    Herpesvirussen, bijv. pseudorabies virus (ziekte van Aujeszky of jeukpest) [6]

C 07 K    14/035                  .    .    .    .    Herpes-simplex hominis (I) of genitalis (II) [6]

C 07 K    14/04                   .    .    .    .    Varicella-zoster virus (waterpokken) [6]

C 07 K    14/045                  .    .    .    .    Cytomegalo virus (cytomegalie) [6]

C 07 K    14/05                   .    .    .    .    Epstein-Barr virus [6]

C 07 K    14/055                  .    .    .    .    Marek’s disease virus (Marekse ziekte) [6]

C 07 K    14/06                   .    .    .    .    Bovine-infectious-rhinotracheitis virus (rinotracheitis) [6]

C 07 K    14/065                  .    .    .    Poxviridae, bijv. avipoxvirus [6]

C 07 K    14/07                   .    .    .    .    Vaccinia virus (koepokken); Variola virus (pokken) [6]

C 07 K    14/075                  .    .    .    Adenovirussen [6]

C 07 K    14/08                   .    .    RNA-virussen [6]

C 07 K    14/085                  .    .    .    Pico-RNA-virussen, bijv. coxsackie virus (buikgriep of Bornholmse ziekte), e.c.h.o.-virus of enterovirus [6]

C 07 K    14/09                   .    .    .    .    Foot-and-mouth disease virus (mond-en-klauwzeer) [6]

C 07 K    14/095                  .    .    .    .    Rhino virus [6]

C 07 K    14/10                   .    .    .    .    Hepatitis-I virus [6]

C 07 K    14/105                  .    .    .    .    Polio virus [6]

C 07 K    14/11                   .    .    .    Orthomyxovirussen, bijv. influenzavirus (griep) [6]

C 07 K    14/115                  .    .    .    Paramyxovirussen, bijv. para-influenzavirus [6]

C 07 K    14/12                   .    .    .    .    Mumps virus (bof); Measles virus (mazelen) [6]

C 07 K    14/125                  .    .    .    .    Newcastle-disease virus (NCD; pseudovogelpest) [6]

C 07 K    14/13                   .    .    .    .    Canine-distemper virus (hondeziekte) [6]

C 07 K    14/135                  .    .    .    .    Respiratory syncytial virus (RSV) [6]

C 07 K    14/14                   .    .    .    Reovirussen, bijv. rota virus, bluetongue virus (blauwtong) of Colorado tick fever virus [6]

C 07 K    14/145                  .    .    .    Rhabdovirussen, bijv. rabies virus (hondsdolheid), Duvenhage virus, Mokda virus of vesicular stomatitis virus (VSV) [6]

C 07 K    14/15                   .    .    .    Retrovirussen, bijv. bovine leukaemia virus (runderleukemie), feline leukaemia virus (kattenleukemie) of human T-cell leukaemia-lymfoma virus [6]

C 07 K    14/155                  .    .    .    .    Lentivirussen, bijv. human immunodeficiency virus (HIV), visna-maedi virus of equine- infectious-anaemia virus (paardenbloedarmoede) [6]

C 07 K    14/16                   .    .    .    .    .    HIV-1 [6]

C 07 K    14/165                  .    .    .    Coronavirussen, bijv. avian-infectious-bronchitis virus (kippenbronchitis) [6]

C 07 K    14/17                   .    .    .    .    Porcine-transmissible-gastro-enteritis virus [6]

C 07 K    14/175                  .    .    .    Bunyaviridae, bijv. California encefalitis virus (hersenontsteking), Rift valley fever virus (Rift Valley koorts) of Hantaan virus (muriene nefrosonefritus) [6]

C 07 K    14/18                   .    .    .    Toga-virussen, bijv. flavi virus, pestivirus, yellow fever virus (gele koorts), hepatitis-C virus of japanese encefalitis virus [6]

C 07 K    14/185                  .    .    .    .    Hog cholera virus [6]

C 07 K    14/19                   .    .    .    .    Rubella virus (rode hond) [6]

C 07 K    14/195                  .    uit bacteriën [6]

 

              Aantekening

 

              In de groepen C07K 14/20 tot C07K 14/365 wordt, indien van toepassing, na de bacterieterminologie de indicatie over orde (O), familie (F) of geslacht (G) van de bacterie tussen haakjes weergegeven. [6]

 

C 07 K    14/20                   .    .    uit Spirochaetales (O), bijv. Treponema of Leptospira [6]

C 07 K    14/205                  .    .    uit Campylobacter (G) [6]

C 07 K    14/21                   .    .    uit Pseudomonadaceae (F) [6]

C 07 K    14/215                  .    .    uit Halobacteriaceae (F) [6]

C 07 K    14/22                   .    .    uit Neisseriaceae (F), bijv. Acinetobacter [6]

C 07 K    14/225                  .    .    uit Alcaligenes (G) [6]

C 07 K    14/23                   .    .    uit Brucella (G) [6]

C 07 K    14/235                  .    .    uit Bordetella (G) [6]

C 07 K    14/24                   .    .    uit Enterobacteriaceae (F), bijv. Citrobacter, Serratia, Proteus, Providencia, Morganella of Yersinia [6]

C 07 K    14/245                  .    .    .    Escherichia (G) [6]

C 07 K    14/25                   .    .    .    Shigella (G) [6]

C 07 K    14/255                  .    .    .    Salmonella (G) [6]

C 07 K    14/26                   .    .    .    Klebsiella (G) [6]

C 07 K    14/265                  .    .    .    Enterobacter (G) [6]

C 07 K    14/27                   .    .    .    Erwinia (G) [6]

C 07 K    14/275                  .    .    .    Hafnia (G) [6]

C 07 K    14/28                   .    .    uit Vibrionaceae (F) [6]

C 07 K    14/285                  .    .    uit Pasteurellaceae (F), bijv. Haemofilus influenza [6]

C 07 K    14/29                   .    .    uit Richettsiales (O) [6]

C 07 K    14/295                  .    .    uit Chlamydiales (O) [6]

C 07 K    14/30                   .    .    uit Mycoplasmatales, bijv. Pleuropneumonia-achtige organismen (PPLO) [6]

C 07 K    14/305                  .    .    uit Micrococcaceae (F) [6]

C 07 K    14/31                   .    .    .    uit Stafylococcus (G) [6]

C 07 K    14/315                  .    .    uit Streptococcus (G), bijv. Enterococci [6]

C 07 K    14/32                   .    .    uit Bacillus (G) [6]

C 07 K    14/325                  .    .    .    Bacillus thuringiensis crystal peptide (delta-endotoxine) [6]

C 07 K    14/33                   .    .    uit Clostridium (G) [6]

C 07 K    14/335                  .    .    uit Lactobacillus (G) [6]

C 07 K    14/34                   .    .    uit Corynebacterium (G) [6]

C 07 K    14/345                  .    .    uit Brevibacterium (G) [6]

C 07 K    14/35                   .    .    uit Mycobacteriaceae (F) [6]

C 07 K    14/355                  .    .    uit Nocardia (G) [6]

C 07 K    14/36                   .    .    uit Actinomyces; uit Streptomyces (G) [6]

C 07 K    14/365                  .    .    uit Actinoplanes (G) [6]

C 07 K    14/37                   .    uit schimmels [6]

C 07 K    14/375                  .    .    uit Basidiomycetes [6]

C 07 K    14/38                   .    .    uit Aspergillus [6]

C 07 K    14/385                  .    .    uit Penicillium [6]

C 07 K    14/39                   .    .    uit gisten [6]

C 07 K    14/395                  .    .    .    uit Saccharomyces [6]

C 07 K    14/40                   .    .    .    uit Candida [6]

C 07 K    14/405                  .    uit algen [6]

C 07 K    14/41                   .    uit korstmos [6]

C 07 K    14/415                  .    uit planten [6]

C 07 K    14/42                   .    .    Lectins, bijv. concanavaline of fytohaemagglutinine [6]

C 07 K    14/425                  .    .    Zeins [6]

C 07 K    14/43                   .    .    Thaumatin [6]

C 07 K    14/435                  .    uit dieren; uit mensen [6]

C 07 K    14/44                   .    .    uit protozoa [6]

C 07 K    14/445                  .    .    .    Plasmodium [6]

C 07 K    14/45                   .    .    .    Toxoplasma [6]

C 07 K    14/455                  .    .    .    Eimeria [6]

C 07 K    14/46                   .    .    uit gewervelden [6]

C 07 K    14/465                  .    .    .    uit vogels [6]

C 07 K    14/47                   .    .    .    uit zoogdieren [6]

C 07 K    14/475                  .    .    Groeifactoren; Groeiregelaars [6]

C 07 K    14/48                   .    .    .    Nerve growth factor (NGF) [6]

C 07 K    14/485                  .    .    .    Epidermal growth factor (EGF; urogastron) [6]

C 07 K    14/49                   .    .    .    Platelet-derived growth factor (PDGF) [6]

C 07 K    14/495                  .    .    .    Transforming growth factor (TGF) [6]

C 07 K    14/50                   .    .    .    Fibroblast growth factor (FGF) [6]

C 07 K    14/505                  .    .    .    Erythropoietin (EPO) [6]

C 07 K    14/51                   .    .    .    Bone morphogenic factor; Osteogenine; Osteogenic factor; Bone-inducing factor [6]

C 07 K    14/515                  .    .    .    Angiogenic factor; Angiogenine [6]

C 07 K    14/52                   .    .    Cytokinen; Lymfokinen; Interferonen [6]

C 07 K    14/525                  .    .    .    Tumour necrosis factor (TNF; cachectine) [6]

C 07 K    14/53                   .    .    .    Colony-stimulating factor (CSF) [6]

C 07 K    14/535                  .    .    .    .    Granulocyt CSF; Granulocyt-macrofaag CSF [6]

C 07 K    14/54                   .    .    .    Interleukinen (IL) [6]

C 07 K    14/545                  .    .    .    .    IL-1 [6]

C 07 K    14/55                   .    .    .    .    IL-2 [6]

C 07 K    14/555                  .    .    .    Interferonen (IFN) [6]

C 07 K    14/56                   .    .    .    .    IFN-alfa [6]

C 07 K    14/565                  .    .    .    .    IFN-bèta [6]

C 07 K    14/57                   .    .    .    .    IFN-gamma [6]

C 07 K    14/575                  .    .    Hormonen [6,9]

C 07 K    14/58                   .    .    .    Atrial nutriuretic factor (ANF; atriumnutriuretische) complex; Atriopeptine; Atrial nutriuretic peptide (ANP; auriculine); Cardionatrine; Cardiodilatine [6]

C 07 K    14/585                  .    .    .    Calcitoninen [6]

C 07 K    14/59                   .    .    .    Follicle-stimulating hormone (FSH; gonadotropine); Choriogonadotropine, bijv. HCG (human chorionic gonadotrophin); Luteinising hormone (LH; luteïniseringshormoon); Thyroid-stimulating hormone (TSH; thyrotropine) [6]

C 07 K    14/595                  .    .    .    Gastrinen; Cholecystokininen (CCK) [6]

C 07 K    14/60                   .    .    .    Growth hormone-releasing factor (GH-RF; somatoliberine) [6]

C 07 K    14/605                  .    .    .    Glucagonen [6]

C 07 K    14/61                   .    .    .    Growth hormone (GH; somatotropine of groeihormoon) [6]

C 07 K    14/615                  .    .    .    .    Extraheren uit natuurlijke bronnen [6]

C 07 K    14/62                   .    .    .    Insulinen [6]

C 07 K    14/625                  .    .    .    .    Extraheren uit natuurlijke bronnen [6]

C 07 K    14/63                   .    .    .    Motilinen [6]

C 07 K    14/635                  .    .    .    Parathyroid hormone (PTH; parathormoon); Daaraan gerelateerde peptiden [6]

C 07 K    14/64                   .    .    .    Relaxinen [6]

C 07 K    14/645                  .    .    .    Secretinen [6]

C 07 K    14/65                   .    .    .    Insulin-like growth factor (IGF; somatomedine), bijv. IGF-1 of IGF-2 [6]

C 07 K    14/655                  .    .    .    Somatostatinen (GHRIH) [6]

C 07 K    14/66                   .    .    .    Thymopoietinen (thymosine) [6]

C 07 K    14/665                  .    .    afkomstig van pro-opiomelanocortine, pro-encefaline of prodynorfine [6]

C 07 K    14/67                   .    .    .    Lipotropinen (LPH), bijv. bèta-lipotropine of gamma-lipotropine [6]

C 07 K    14/675                  .    .    .    Bèta-endorfinen [6]

C 07 K    14/68                   .    .    .    Melanocyte-stimulating hormone (MSH; melanotropine) [6]

C 07 K    14/685                  .    .    .    .    Alfa-melanotropine [6]

C 07 K    14/69                   .    .    .    .    Bèta-melanotropine [6]

C 07 K    14/695                  .    .    .    Corticotropine (ACTH; adrenocorticotroop hormoon) [6]

C 07 K    14/70                   .    .    .    Encefalinen [6]

C 07 K    14/705                  .    .    Receptoren; Celoppervlakte antigenen; Celoppervlakte determinanten [6]

C 07 K    14/71                   .    .    .    voor groeifactoren; voor groeiregelaars [6]

C 07 K    14/715                  .    .    .    voor cytokinen; voor lymfokinen; voor interferonen [6]

C 07 K    14/72                   .    .    .    voor hormonen [6]

C 07 K    14/725                  .    .    .    T-cel receptoren [6]

C 07 K    14/73                   .    .    .    .    CD4 [6]

C 07 K    14/735                  .    .    .    Fc receptoren [6]

C 07 K    14/74                   .    .    .    Major histocompatibility complex (MHC; HLA-systeem) [6]

C 07 K    14/745                  .    .    Bloedstollingsfactoren of fibrinolysefactoren [6]

C 07 K    14/75                   .    .    .    Fibrinogeen [6]

C 07 K    14/755                  .    .    .    Factor VIII [6]

C 07 K    14/76                   .    .    Albuminen [6]

C 07 K    14/765                  .    .    .    Serumalbumine, bijv. HSA (human serum albumin) [6]

C 07 K    14/77                   .    .    .    Ovalbumine (OA) [6]

C 07 K    14/775                  .    .    Apolipopeptiden [6]

C 07 K    14/78                   .    .    Bindweefselpeptiden, bijv. collageen, elastine, laminine, fibronectine, vitronectine of cold insoluble globulin (CIG) [6]

C 07 K    14/785                  .    .    Alveolar surfactant peptiden; Pulmonary surfactant peptiden [6]

C 07 K    14/79                   .    .    Transferrinen, bijv. lactoferrinen of ovotransferrinen [6]

C 07 K    14/795                  .    Peptiden met porfyrineringen of corrineringen [6]

C 07 K    14/80                   .    .    Cytochromen [6]

C 07 K    14/805                  .    .    Haemoglobinen; Myoglobinen [6]

C 07 K    14/81                   .    Protease-inhibitoren [6]

C 07 K    14/815                  .    .    van bloedzuigers, bijv. hirudine of egline [6]

C 07 K    14/82                   .    Translatieproducten van oncogenen [6]

C 07 K    14/825                  .    Metallothioneïnen [6] 

C 07 K    16/00                   Immunoglobulinen, bijv. monoclonale of polyclonale antilichamen [6]

C 07 K    16/02                   .    uit eieren [6]

C 07 K    16/04                   .    uit melk [6]

C 07 K    16/06                   .    uit serum [6]

C 07 K    16/08                   .    tegen materiaal uit virussen [6]

C 07 K    16/10                   .    .    uit RNA-virussen [6]

C 07 K    16/12                   .    tegen materiaal uit bacteriën [6]

C 07 K    16/14                   .    tegen materiaal uit schimmels, algen of korstmos [6]

C 07 K    16/16                   .    tegen materiaal uit planten [6]

C 07 K    16/18                   .    tegen materiaal uit dieren of mensen [6]

C 07 K    16/20                   .    .    uit protozoa [6]

C 07 K    16/22                   .    .    tegen groeifactoren [6]

C 07 K    16/24                   .    .    tegen cytokinen, lymfokinen of interferonen [6]

C 07 K    16/26                   .    .    tegen hormonen [6]

C 07 K    16/28                   .    .    tegen receptoren, celoppervlakte antigenen of celoppervlakte determinanten [6]

C 07 K    16/30                   .    .    .    uit tumorcellen [6]

C 07 K    16/32                   .    .    tegen translatieproducten uit oncogenen [6]

C 07 K    16/34                   .    .    tegen bloedgroepantigenen [6]

C 07 K    16/36                   .    .    tegen bloedstollingsfactoren [6]

C 07 K    16/38                   .    tegen protease-inhibitoren met een peptidestructuur [6]

C 07 K    16/40                   .    tegen enzymen [6]

C 07 K    16/42                   .    tegen immunoglobulinen (antilichamen tegen idiotype merkers) [6]

C 07 K    16/44                   .    tegen niet elders ondergebracht materiaal [6]

C 07 K    16/46                   .    Hybride immunoglobulinen (hybriden van een immunoglobuline met een peptide dat geen immunoglobuline is C07K 19/00) [6]

 

C 07 K    17/00                   Drager-gebonden of geïnactiveerde peptiden; Bereiden daarvan [4,9]

C 07 K    17/02                   .    Peptiden die zijn geïnactiveerd op of in een organische drager [4]

C 07 K    17/04                   .    .    ingesloten in de drager, bijv. een gel of een holle vezel [4]

C 07 K    17/06                   .    .    vastgemaakt aan de drager via een overbruggingsmiddel [4]

C 07 K    17/08                   .    .    waarbij de drager een synthetisch polymeer is [4]

C 07 K    17/10                   .    .    waarbij de drager een koolhydraat is [4]

C 07 K    17/12                   .    .    .    Cellulose of derivaten daarvan [4]

C 07 K    17/14                   .    Peptiden die zijn geïnactiveerd op of in een anorganische drager [4] 

C 07 K    19/00                   Hybride peptiden (hybride immunoglobulinen die uitsluitend bestaan uit immunoglobulinen C)&K 16/46) [6,9]