SECTIE C         CHEMIE; METALLURGIE

 

              Aantekeningen

 

(1)        In Sectie C zijn de definities van groepen chemische elementen als volgt:

Alkalimetalen:                 Li, Na, K, Rb, Cs, Fr

Aardalkalimetalen:           Ca, Sr, Ba, Ra

Lanthaniden:                   elementen met atoomgetallen 57 t/m 71

Zeldzame aardmetalen:    Sc, Y, Lanthaniden

Actiniden:                       elementen met atoomgetallen 89 t/m 103

Vuurvaste metalen:          Ti, V, Cr, Zr, Nb, Mo, Hf, Ta, W

Halogenen:                      F, Cl, Br, I, At

Edelgassen:                    He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn

Platinagroep:                   Os, Ir, Pt, Ru, Rh, Pd

Edele metalen:                Ag, Au, platinagroep

Lichte metalen:                alkalimetalen, aardalkalimetalen, Be, Al, Mg

Zware metalen:                metalen anders dan lichte metalen

IJzergroep:                      Fe, Co, Ni

Niet-metalen:                   H, B, C, Si, N, P, O, S, Se, Te, edelgassen, halogenen

Metalen:                         elementen anders dan niet-metalen

Transitie-elementen:         elementen met atoomgetallen 21 t/m 30, 39 t/m 48, 57 t/m 80, en 89 en hoger

              (2)      Onder Sectie C vallen:

                        (a)      Pure chemie, waaronder vallen anorganische verbindingen, organische verbindingen, macromoleculaire verbindingen, en hun bereidingsmethoden;

                        (b)      Toegepaste chemie, waaronder vallen samenstellingen met bovenstaande verbindingen, bijv. glas, keramiek, meststoffen, kunststofsamenstellingen, verven, en producten uit de petroleumindustrie. Ook vallen hieronder bepaalde samenstellingen op grond van het hebben van bijzondere eigenschappen, die ze geschiklt maken voor bepaalde doeleinden, zoals in geval van explosieven, kleurstoffen, kleefmiddelen, smeermiddelen, en wasmiddelen.

                        (c)      Bepaalde marginale industrieën, zoals het maken van kolen en van vaste of gasvormige brandstoffen, de productie and raffinage van oliën, vetten en wassen, de fermentatie-industrie (bijv. brouwerijen en wijnmakerijen), en de suikerindustrie.

                        (d)      Bepaalde bewerkingen of behandelingen, die ofwel puur meachnisch zijn, bijv. de mechanische behandeling van leer en huiden, of gedeeltelijk mechanisch, bijv. de behandeling van water of het voorkomen van corrosie in het algemeen.

                        (e)      Metallurgie, en ferrolegeringen of niet-ferrolegeringen.

              (3)      In alle Secties van de IPC is het Periodiek Systeem van chemische elementen waarnaar wordt verwezen, dezelfde als die algemeen aanvaard en gebruikelijk is.

              (4)      (a)      In geval van bewerkingen, handelingen, producten of artikelen met zowel een chemisch als een niet-chemisch gedeelte of aspect, geldt de algemene regel dat het chemische gedeelte of aspect valt onder Sectie C.

                        (b)      In sommige van deze gevallen brengt het chemische gedeelte of aspect een niet chemische met zich mee, zelfs als dat puur mechanisch is, omdat dit laatste aspect ofwel essentieel is voor de bewerking of handeling, of daarvan een belangrijk deel uitmaakt. In feite blijkt het logischer de verschillende gedeelten of aspecten niet te scheiden van een samenhangend geheel. Dit geldt voor toegepaste chemie en voor de industrieën, bewerkingen en handelingen genoemd in de Aantekeningen (1)(c), (d) en (e). Bijvoorbeeld vallen ovens specifiek bedoeld voor het maken van glas onder klasse C03 en niet onder klasse F27.

                        (c)      Er zijn echter sommige uitzonderingen, waarin het mechanisch (of niet-mechanische) aspect juist het chemische aspect met zich meebrengen, bijvoorbeeld:

                                 -         Bepaalde extractieprocessen, in subklasse A61K;

                                 -         De chemische zuivering van lucht, in subklasse A61L;

                                 -         Chemische methoden van brandbestrijding, in subklasse A62D;

                                 -         Chemische processen en apparatuur, in klasse B01;

                                 -         Impregneren van hout, in subklasse B27K;

                                 -         Chemische analysemethoden of testmethoden, in subklasse G01N;

                                 -         Fotografische materialen en processen, in klasse G03; en algemeen

                                 -         De chemische behandeling van textiel en de productie van cellulose of papier, in Sectie D.

                        (d)      In nog andere gevallen valt het puur chemische aspect onder Sectie C, en het toegepaste chemische aspect in een andere Sectie, zoals A, B of F, bijv. het gebruik van een substantie of samenstelling voor:

                                 -         de behandeling van planten of dieren, valt onder subklasse A01N;

                                 -         voedingsmiddelen, vallen onder klasse A23;

                                 -         munitie of explosieven, vallen onder klasse F42.

                        (e)      Als de chemische en mechanische aspecten zo nauw met elkaar zijn verbonden dat een nette en eenvoudige splitsing niet mogelijk is, of als bepaalde mechanische processen een natuurlijk en logisch vervolg op een chemische behandeling vormen, kan onder Sectie C, in aanvulling op het chemische aspect, ook een gedeelte van het mechanische aspect vallen, bijv. nabehandeling van kunststeen, wat valt onder klasse C04.In dit laatste geval wordt gewoonlijk een aantekening of referentie gegeven om de positie te verduidelijken, zelfs als splitsing nogal arbitrair is.

 

CHEMIE

 

C 08        ORGANISCHE MACROMOLECULAIRE VERBINDINGEN; HUN BEREIDING OF CHEMISCHE VERWERKING; DAAROP GEBASEERDE SAMENSTELLINGEN [11]

              Aantekeningen

 

              (1)      Onder deze subklasse vallen niet de volgende macromoleculaire verbindingen als zodanig:

                        -        peptiden, bijv. proteïnen, welke vallen onder C07K; [12]

                        -        verbindingen met twee of meer mononucleotidedelen met gescheiden fosfaatgroepen of polyfosfaatgroepen verbonden met saccharideradicalen of nucleosidegroepen, bijv. nucleïnezuren, welke vallen onder de groep C07H 21/00; [12]

                        -        genetische manipulatie met betrekking tot DNA of RNA, vectoren, bijv. plasmiden, of hun isolatie, bereiding of zuivering, welke vallen onder de groep C12N 15/00. [12]

              (2)      De werking van chemische samenstellingen of preparaten ter bestrijding of aanlokking van ongedierte of onkruid wordt verder geklasseerd in subklasse A01P. [8]

 

C 08 F     MACROMOLECULAIRE VERBINDINGEN DIE WORDEN VERKREGEN DOOR REACTIES WAARBIJ ALLEEN SPRAKE IS VAN ONVERZADIGDE KOOLSTOF-KOOLSTOFBINDINGEN (produceren van vloeibare koolwaterstofmengsels uit koolwaterstoffen met een lager koolstofgehalte, bijv. door oligomeriseren, C10G 50/00; fermentatieprocessen of enzym-gebruikende processen voor het synthetiseren van een gewenste chemische verbinding of samenstelling, of voor het afscheiden van optische isomeren uit een racemisch mengsel C12P; entpolymeriseren van monomeren met onverzadigde koolstof-koolstofbindingen aan vezels, draden, garens, weefsels of van dergelijke materialen gemaakte vezelgoederen D06M 14/00) [2,9,12] 

              Aantekeningen

 

              (1)      In deze subklasse worden boor of silicium beschouwd als metalen. [2]

              (2)      In deze subklasse wordt de volgende uitdrukking gebruikt met de aangegeven betekenis:

                        -        “alifatisch radicaal” betekent een acyclisch of een niet-aromatisch carbocyclisch koolstofskelet dat wordt geacht te eindigen op een binding met:

                                 (a)      een ander element dan koolstof;

                                 (b)     een koolstofatoom dat dubbelgebonden is met een ander atoom dan koolstof;

                                 (c)     een aromatische carbocyclische ring of een heterocyclische ring.

                                           Voorbeelden: Polymeren van

                                           (a)     CH2=CH–O–CH2–CH2–NH–COO–CH2–CH2–OH worden geklasseerd in groep C08F 16/28;

                                           (b)     FIG.103 worden geklasseerd in groep C08F 16/36;

                                           (c)     FIG.65 worden geklasseerd in groep C08F 12/18. [2]

              (3)      Therapeutische activiteit van verbindingen wordt tevens geklasseerd in subklasse A61P. [7]

              (4)      In deze subklasse is de prioriteitsregel voor de laatste plaats van kracht, d.w.z. op elk hiërarchisch niveau wordt een katalysator of een polymeer geklasseerd in de laatst toepasselijke plaats, tenzij anders staat vermeld. [2,15]

              (5)      In deze subklasse:

                        (a)      worden macromoleculaire verbindingen en hun bereiding geklasseerd in de groepen voor het soort bereide verbinding. Algemene processen voor het bereiden van macromoleculaire verbindingen in overeenstemming met meer dan één hoofdgroep worden geklasseerd in de groepen voor de betrokken processen (C08F 2/00 tot C08F 8/00). Indien van belang worden processen voor het bereiden van macromoleculaire verbindingen tevens geklasseerd in de groepen voor de soorten betrokken reacties; [2]

                        (b)      wordt materie met betrekking tot zowel homopolymeren als copolymeren geklasseerd in de groepen C08F 10/00 tot C08F 38/00; [2]

                        (c)      wordt materie die zich beperkt tot homopolymeren alleen geklasseerd in de groepen C08F 110/00 tot C08F 138/00; [2]

                        (d)      wordt materie die zich beperkt tot copolymeren alleen geklasseerd in de groepen C08F 210/00 tot C08F 246/00; [2]

                        (e)      wordt in de groepen C08F 210/00 tot C08F 238/00 een copolymeer geklasseerd in overeenstemming met de voornaamste monomeercomponent, tenzij anders staat vermeld. [2]

              (6)      Onder deze subklasse vallen tevens samenstellingen op basis van monomeren die macromoleculaire verbindingen vormen welke in deze subklasse kunnen worden geklasseerd (verven C09D 4/00; kleefstoffen C09J 4/00). [7]

                        In deze subklasse:

                        (a)           wordt, als de monomeren zijn gedefinieerd, geklasseerd in overeenstemming met de te vormen polymeer:

                                 -        in de groepen C08F 10/00 tot C08F 246/00 als er geen voorgevormde polymeer aanwezig is;

                                 -        in de groepen C08F 251/00 tot C08F 291/00 als een voorgevormde polymeer aanwezig is, waarbij de plaats te vinden reactie als een entreactie of verknopingsreactie wordt beschouwd; [7]

                        (b)      wordt, als de aanwezigheid van verbindingsingrediënten van belang is, geklasseerd in groep C08F 2/44 (sensibilisatoren C08F 2/50; katalysatoren C08F 4/00); [7]

                        (c)           wordt, als de verbindingsingrediënten op zich van belang zijn, tevens geklasseerd in subklasse C08K; [7]

 

Processen; Katalysatoren

 

C 08 F       2/00                    Polymerisatieprocessen [2]

C 08 F       2/01                    .    gekenmerkt door specifieke aspecten van de gebruikte polymerisatie-apparatuur [7]

C 08 F       2/02                    .    Polymeriseren in bulk [2]

C 08 F       2/04                    .    Polymeriseren in oplossing (C08F 2/32 heeft voorrang) [2]

C 08 F       2/06                    .    .    Organisch oplosmiddel [2]

C 08 F       2/08                    .    .    .    met behulp van dispergeermiddelen voor het polymeer [2]

C 08 F       2/10                    .    .    Waterig oplosmiddel [2]

C 08 F       2/12                    .    Polymeriseren in niet-oplosmiddelen (C08F 2/32 heeft voorrang) [2]

C 08 F       2/14                    .    .    Organisch medium [2]

C 08 F       2/16                    .    .    Waterig medium [2]

C 08 F       2/18                    .    .    .    Suspensiepolymerisatie [2]

C 08 F       2/20                    .    .    .    .    met behulp van macromoleculaire dispergeermiddelen [2]

C 08 F       2/22                    .    .    .    Emulsiepolymerisatie [2]

C 08 F       2/24                    .    .    .    .    met behulp van emulgeermiddelen [2]

C 08 F       2/26                    .    .    .    .    .    anionisch [2]

C 08 F       2/28                    .    .    .    .    .    kationisch [2]

C 08 F       2/30                    .    .    .    .    .    niet-ionisch [2]

C 08 F       2/32                    .    Polymeriseren in olie-wateremulsies [2]

C 08 F       2/34                    .    Polymeriseren in gasvormige toestand [2]

C 08 F       2/36                    .    Polymeriseren in vaste toestand [2]

C 08 F       2/38                    .    Polymeriseren waarbij gebruik wordt gemaakt van regulerende middelen, bijv. middelen voor het beëindigen van ketens [2]

C 08 F       2/40                    .    .    gebruikmakend van vertragingsmiddelen [2]

C 08 F       2/42                    .    .    gebruikmakend van kortwerkende onderbrekingsmiddelen [2]

C 08 F       2/44                    .    Polymeriseren in aanwezigheid van verbindingsingrediënten, bijv. weekmakers, kleurstoffen of vulmiddelen [2]

C 08 F       2/46                    .    Polymeriseren onder invloed van golfenergie of deeltjesstraling [2]

C 08 F       2/48                    .    .    door ultravioletlicht of zichtbaar licht [2]

C 08 F       2/50                    .    .    .    met sensibilisatoren [2]

C 08 F       2/52                    .    .    door een elektrische ontlading, bijv. voltolisation [2]

C 08 F       2/54                    .    .    door röntgenstralen of elektronen [2]

C 08 F       2/56                    .    .    door ultrasoontrillingen [2]

C 08 F       2/58                    .    Polymeriseren onder directe invloed van een elektrische stroom (elektrolytische processen, bijv. elektroforese, C25) [2]

C 08 F       2/60                    .    Polymeriseren door dieensynthese [2]

 

C 08 F       4/00                    Polymerisatiekatalysatoren [2,12]

C 08 F       4/02                    .    Dragers daarvoor [2]

 

              Aantekening

 

              Bij het klasseren in de groepen C08F 4/04 tot C08F 4/42 wordt tevens geklasseerd in groep C08F 4/02 als een drager van bijzonder belang wordt geacht. [2]

 

C 08 F       4/04                    .    Azoverbindingen [2]

C 08 F       4/06                    .    Andere metaalverbindingen dan hydriden of organometaalverbindingen; Complexen van boorhaliden of aluminiumhaliden met organische verbindingen die zuurstof bevatten [2]

C 08 F       4/08                    .    .    van alkalimetalen [2]

C 08 F       4/10                    .    .    van aardalkalimetalen, zink, cadmium, kwik, koper of zilver [2]

C 08 F       4/12                    .    .    van boor, aluminium, gallium, indium, thallium of zeldzame aarden [2]

C 08 F       4/14                    .    .    .    Boorhaliden of aluminiumhaliden; Complexen daarvan met organische verbindingen die zuurstof bevatten [2]

C 08 F       4/16                    .    .    van silicium, germanium, tin, lood, titaan, zirkonium of hafnium [2]

C 08 F       4/18                    .    .    .    Oxiden [2]

C 08 F       4/20                    .    .    van antimoon, bismuth, vanadium, niobium of tantaal [2]

C 08 F       4/22                    .    .    van chroom, molybdeen of wolfraam [2]

C 08 F       4/24                    .    .    .    Oxiden [2]

C 08 F       4/26                    .    .    van mangaan, metalen uit de ijzergroep of metalen uit de platinagroep [2]

C 08 F       4/28                    .    Zuurstof of verbindingen die vrije zuurstof afgeven (redoxsystemen C08F 4/40) [2]

C 08 F       4/30                    .    .    Anorganische verbindingen [2]

C 08 F       4/32                    .    .    Organische verbindingen [2]

C 08 F       4/34                    .    .    .    Perverbindingen met één peroxiradicaal [2]

C 08 F       4/36                    .    .    .    Perverbindingen met meer dan één peroxiradicaal [2]

C 08 F       4/38                    .    .    .    Mengsels van peroxiverbindingen [2]

C 08 F       4/40                    .    Redoxsystemen [2]

C 08 F       4/42                    .    Metalen; Metaalhydriden; Organometaalverbindingen; Gebruik daarvan als katalysatorvoorlopers [2]

C 08 F       4/44                    .    .    geselecteerd uit lichte metalen, zink, cadmium, kwik, koper, zilver, goud, boor, gallium, indium, thallium, zeldzame aarden of actiniden [2]

C 08 F       4/46                    .    .    .    geselecteerd uit alkalimetalen [2]

C 08 F       4/48                    .    .    .    .    geselecteerd uit lithium, rubidium, cesium of francium [2]

C 08 F       4/50                    .    .    .    geselecteerd uit aardalkalimetalen, zink, cadmium, kwik, koper of zilver [2]

C 08 F       4/52                    .    .    .    geselecteerd uit boor, aluminium, gallium, indium, thallium of zeldzame aarden (C08F 4/14 heeft voorrang) [2]

C 08 F       4/54                    .    .    .    samen met andere verbindingen daarvan [2]

C 08 F       4/56                    .    .    .    .    Alkalimetalen als enig aanwezige metalen, bijv. Alfin-katalysatoren [2]

C 08 F       4/58                    .    .    .    samen met silicium, germanium, tin, lood, antimoon, bismuth of verbindingen daarvan [2]

C 08 F       4/60                    .    .    .    samen met vuurvaste metalen, metalen uit de ijzergroep, metalen uit de platinagroep, mangaan, technetium, rhenium of verbindingen daarvan [2,5] 

              Aantekening

 

              In de groepen C08F 4/602 tot C08F 4/64 wordt de volgende term gebruikt met de aangegeven betekenis:

              -         “component” omvat een al dan niet voorbehandeld overgangsmetaal of een verbinding daarvan (voorbehandelen C08F 4/61, C08F 4/63 of C08F 4/65). [5]

 

C 08 F       4/602                  .    .    .    .    Componenten die vallen onder groep C08F 4/60 met een organo-aluminiumverbinding [5]

C 08 F       4/603                  .    .    .    .    Componenten die vallen onder groep C08F 4/60 met een metaal of een andere verbinding die valt onder groep C08F 4/44 dan een organo-aluminiumverbinding [5]

C 08 F       4/605                  .    .    .    .    Componenten die vallen onder groep C08F 4/60 met een metaal of een verbinding die valt onder groep C08F 4/44, die niet vallen onder één van de groepen C08F 4/602 of C08F 4/603 [5]

C 08 F       4/606                  .    .    .    .    Katalysatoren met tenminste twee verschillende metalen, in metaalvorm of als verbindingen daarvan, naast een component uit groep C08F 4/60 [5]

C 08 F       4/607                  .    .    .    .    Katalysatoren die een specifieke niet-metaalverbinding of een metaal-vrije verbinding bevatten [5]

C 08 F       4/608                  .    .    .    .    .    anorganisch [5]

C 08 F       4/609                  .    .    .    .    .    organisch [5]

C 08 F       4/61                    .    .    .    .    Voorbehandelen van het metaal of de verbinding die valt onder groep C08F 4/60 vóór het uiteindelijke contact met het metaal of de verbinding die valt onder groep C08F 4/44 [5]

C 08 F       4/611                  .    .    .    .    .    Voorbehandelen met niet-metalen of metaal-vrije verbindingen [5]

C 08 F       4/612                  .    .    .    .    .    Voorbehandelen met metalen of metaalhoudende verbindingen [5]

C 08 F       4/613                  .    .    .    .    .    .    met metalen die vallen onder groep C08F 4/60 of verbindingen daarvan [5]

C 08 F       4/614                  .    .    .    .    .    .    met magnesium of verbindingen daarvan [5]

C 08 F       4/615                  .    .    .    .    .    .    met aluminium of verbindingen daarvan [5]

C 08 F       4/616                  .    .    .    .    .    .    met silicium of verbindingen daarvan [5]

C 08 F       4/617                  .    .    .    .    .    .    met metalen of metaalhoudende verbindingen, die niet vallen onder de groepen C08F 4/613 tot C08F 4/616 [5]

C 08 F       4/618                  .    .    .    .    .    .    met metalen of metaalhoudende verbindingen, die vallen onder tenminste twee van de groepen C08F 4/613 tot C08F 4/617 [5]

C 08 F       4/19                    .    .    .    .    Componenten die vallen onder de groep C08F 4/60 met een metaal-koolstof-overgangsbinding [8]

C 08 F       4/192                  .    .    .    .    .    met tenminste één al dan niet gecondenseerde cyclopentadiënylring, bijv. een indenylring of een fluorenylring [8]

C 08 F       4/62                    .    .    .    .    Vuurvaste metalen of verbindingen daarvan [2]

C 08 F       4/622                  .    .    .    .    .    Componenten die vallen onder groep C08F 4/62 met een organo-aluminiumverbinding [5]

C 08 F       4/623                  .    .    .    .    .    Componenten die vallen onder groep C08F 4/62 met een metaal of een andere verbinding die valt onder groep C08F 4/44 dan een organo-aluminiumverbinding [5]

C 08 F       4/625                  .    .    .    .    .    Componenten die vallen onder groep C08F 4/62 met een metaal of een verbinding die valt onder groep C08F 4/44, die niet vallen onder één van de groepen C08F 4/622 of C08F 4/623 [5]

C 08 F       4/626                  .    .    .    .    .    Katalysatoren met tenminste twee verschillende metalen, in metaalvorm of als verbindingen daarvan, naast de component die valt onder groep C08F 4/62 [5]

C 08 F       4/627                  .    .    .    .    .    Katalysatoren die een specifiek niet-metaal of een metaal-vrije verbinding bevatten [5]

C 08 F       4/628                  .    .    .    .    .    .    anorganisch [5]

C 08 F       4/629                  .    .    .    .    .    .    organisch [5]

C 08 F       4/63                    .    .    .    .    .    Voorbehandelen van het metaal of de verbinding die valt onder groep C08F 4/62 vóór het uiteindelijke contact met het metaal of de verbinding die valt onder groep C08F 4/44 [5]

C 08 F       4/631                  .    .    .    .    .    .    Voorbehandelen met niet-metalen of metaal-vrije verbindingen [5]

C 08 F       4/632                  .    .    .    .    .    .    Voorbehandelen met metalen of metaalhoudende verbindingen [5]

C 08 F       4/633                  .    .    .    .    .    .    .   met metalen die vallen onder groep C08F 4/62 of verbindingen daarvan [5]

C 08 F       4/634                  .    .    .    .    .    .    .   met magnesium of verbindingen daarvan [5]

C 08 F       4/635                  .    .    .    .    .    .    .   met aluminium of verbindingen daarvan [5]

C 08 F       4/636                  .    .    .    .    .    .    .   met silicium of verbindingen daarvan [5]

C 08 F       4/637                  .    .    .    .    .    .    .   met metalen of metaalhoudende verbindingen, die niet vallen onder de groepen C08F 4/633 tot C08F 4/636 [5]

C 08 F       4/638                  .    .    .    .    .    .    .   met metalen of metaalhoudende verbindingen, die niet vallen onder één van de groepen C08F 4/633 tot C08F 4/637 [5]

C 08 F       4/639                  .    .    .    .    .    Componenten die vallen onder de groep C08F 4/62 met een metaal-koolstof-overgangsbinding [8]

C 08 F       4/6392                 .    .    .    .    .    .    met tenminste één al dan niet gecondenseerde cyclopentadiënylring, bijv. een indenylring of een fluorenylring [8]

C 08 F       4/64                    .    .    .    .    .    Titaan, zirkonium, hafnium of verbindingen daarvan [2]

C 08 F       4/642                  .    .    .    .    .    .    Componenten die vallen onder groep C08F 4/64 met een organo-aluminiumverbinding [5]

C 08 F       4/643                  .    .    .    .    .    .    Componenten die vallen onder groep C08F 4/64 met een metaal of een andere verbinding die valt onder groep C08F 4/44 dan een organo-aluminiumverbinding [5]

C 08 F       4/645                  .    .    .    .    .    .    Componenten die vallen onder groep C08F 4/64 met een metaal of een verbinding die valt onder groep C08F 4/44, die niet vallen onder één van de groepen C08F 4/642 tot C08F 4/643 [5]

C 08 F       4/646                  .    .    .    .    .    .    Katalysatoren met tenminste twee verschillende metalen, in metaalvorm of als verbindingen daarvan, naast de component uit groep C08F 4/64 [5]

C 08 F       4/647                  .    .    .    .    .    .    Katalysatoren met een specifiek niet-metaal of een metaal-vrije verbinding [5]

C 08 F       4/648                  .    .    .    .    .    .    .   anorganisch [5]

C 08 F       4/649                  .    .    .    .    .    .    .   organisch [5]

C 08 F       4/65                    .    .    .    .    .    .    Voorbehandelen van het metaal of de verbinding die valt onder groep C08F 4/64 vóór het uiteindelijke contact met het metaal of de verbinding die valt onder groep C08F 4/44 [5]

C 08 F       4/651                  .    .    .    .    .    .    .   Voorbehandelen met niet-metalen of metaal-vrije verbindingen [5]

C 08 F       4/652                  .    .    .    .    .    .    .   Voorbehandelen met metalen of metaalhoudende verbindingen [5]

C 08 F       4/653                  .    .    .    .    .    .    .   .    met metalen die vallen onder groep C08F 4/64 of verbindingen daarvan [5]

C 08 F       4/654                  .    .    .    .    .    .    .   .    met magnesium of verbindingen daarvan [5]

C 08 F       4/655                  .    .    .    .    .    .    .   .    met aluminium of verbindingen daarvan [5]

C 08 F       4/656                  .    .    .    .    .    .    .   .    met silicium of verbindingen daarvan [5]

C 08 F       4/657                  .    .    .    .    .    .    .   .    met metalen of metaalhoudende verbindingen, die niet vallen onder de groepen C08F 4/653 tot C08F 4/656 [5]

C 08 F       4/658                  .    .    .    .    .    .    .   .    met metalen of metaalhoudende verbindingen, die niet vallen onder één van de groepen C08F 4/653 tot C08F 4/657 [5]

C 08 F       4/659                  .    .    .    .    .    .    Componenten die vallen onder de groep C08F 4/62 met een metaal-koolstof-overgangsbinding [8]

C 08 F       4/6592                 .    .    .    .    .    .    .   met tenminste één al dan niet gecondenseerde cyclopentadiënylring, bijv. een indenylring of een fluorenylring [8]

C 08 F       4/68                    .    .    .    .    .    Vanadium, niobium, tantaal of verbindingen daarvan [2]

C 08 F       4/685                  .    .    .    .    .    .    Vanadium of verbindingen daarvan in combinatie met titaan of verbindingen daarvan [5]

C 08 F       4/69                    .    .    .    .    .    Chroom, molybdeen, wolfraam of verbindingen daarvan [5]

C 08 F      4/695                  .    .    .    .    Mangaan, technetium, rhenium of verbindingen daarvan [5]

C 08 F       4/70                    .    .    .    .    Metalen uit de ijzergroep, metalen uit de platinagroep of verbindingen daarvan [2]

C 08 F       4/72                    .    .    geselecteerd uit metalen die niet vallen onder groep C08F 4/44 (C08F 4/54 tot C08F 4/70 hebben voorrang) [2]

C 08 F       4/74                    .    .    .    geselecteerd uit vuurvaste metalen [2]

C 08 F       4/76                    .    .    .    .    geselecteerd uit titaan, zirkonium, hafnium, vanadium, niobium of tantaal [2]

C 08 F       4/78                    .    .    .    .    geselecteerd uit chroom, molybdeen of wolfraam [2]

C 08 F       4/80                    .    .    .    geselecteerd uit metalen uit de ijzergroep of metalen uit de platinagroep [2]

C 08 F       4/82                    .    .    .    .    pi-Allylcomplexen [2]

 

C 08 F       6/00                    Nabehandelen bij het polymeriseren (C08F 8/00 heeft voorrang; van geconjugeerde dieenrubbers C08C) [2]

C 08 F       6/02                    .    Neutraliseren van de polymerisatiemassa, bijv. het onklaar maken van de katalysator (voor korte tijd onderbreken C08F 2/42) [2]

C 08 F       6/04                    .    Fractioneren [2]

C 08 F       6/06                    .    Behandelen van polymeeroplossingen [2]

C 08 F       6/08                    .    .    Verwijderen van katalysatorresten [2]

C 08 F       6/10                    .    .    Afvoeren van vluchtige materialen, bijv. monomeren of oplosmiddelen [2]

C 08 F       6/12                    .    .    Scheiden van polymeren uit oplossingen [2]

C 08 F       6/14                    .    Behandelen van polymeeremulsies [2]

C 08 F       6/16                    .    .    Zuiveren [2]

C 08 F       6/18                    .    .    Vergroten van de afmeting van de gedispergeerde deeltjes [2]

C 08 F       6/20                    .    .    Concentreren [2]

C 08 F       6/22                    .    .    Coaguleren [2]

C 08 F       6/24                    .    Behandelen van polymeersuspensies [2]

C 08 F       6/26                    .    Behandelen van in bulk bereide polymeren [2]

C 08 F       6/28                    .    .    Zuiveren [2]

 

C 08 F       8/00                    Chemisch modificeren door nabehandelen (entpolymeren, blokpolymeren, verknopen met onverzadigde monomeren of met polymeren C08F 251/00 tot C08F 299/00; van geconjugeerde dieenrubbers C08C) [2,12]

 

              Aantekening

 

              In de groepen C08F 8/02 tot C08F 8/52 is de prioriteitsregel voor de laatste plaats van kracht, d.w.z. op elk hiërarchisch niveau wordt een proces geklasseerd in de laatst toepasselijke plaats, tenzij anders staat vermeld. [2,15]

 

C 08 F       8/02                    .    Alkyleren [2]

C 08 F       8/04                    .    Reduceren, bijv. hydrogeneren [2]

C 08 F       8/06                    .    Oxideren [2]

C 08 F       8/08                    .    Epoxideren [2]

C 08 F       8/10                    .    Acyleren [2]

C 08 F       8/12                    .    Hydrolyseren [2]

C 08 F       8/14                    .    Veresteren [2]

C 08 F       8/16                    .    .    Lactoniseren [2]

C 08 F       8/18                    .    Inbrengen van halogeenatomen of halogeenhoudende groepen [2]

C 08 F       8/20                    .    .    Halogeneren [2]

C 08 F       8/22                    .    .    .    door het laten reageren met vrije halogenen [2]

C 08 F       8/24                    .    .    Halo-alkyleren [2]

C 08 F       8/26                    .    Verwijderen van halogeenatomen of halogeenhoudende groepen uit het molecuul [2]

C 08 F       8/28                    .    Condenseren met aldehyden of ketonen [2]

C 08 F       8/30                    .    Inbrengen van stikstofatomen of stikstofhoudende groepen [2,12]

C 08 F       8/32                    .    .    door het laten reageren met aminen [2]

C 08 F       8/34                    .    Inbrengen van zwavelatomen of zwavelhoudende groepen [2]

C 08 F       8/36                    .    .    Sulfoneren; Sulfateren [2]

C 08 F       8/38                    .    .    Sulfohalogeneren [2]

C 08 F       8/40                    .    Inbrengen van fosforatomen of fosforhoudende groepen [2]

C 08 F       8/42                    .    Inbrengen van metaalatomen of metaalhoudende groepen [2]

C 08 F       8/44                    .    Bereiden van metaalzouten of ammoniumzouten [2]

C 08 F       8/46                    .    Reageren met onverzadigde dicarbonzuren of anhydriden daarvan, bijv. maleïniseren [2]

C 08 F       8/48                    .    Isomeriseren; Cycliseren [2]

C 08 F       8/50                    .    Gedeeltelijk depolymeriseren [2]

 

Homopolymeren of copolymeren [2]

 

C 08 F     10/00                   Homopolymeren of copolymeren van onverzadigde alifatische koolwaterstoffen met slechts één dubbele koolstof-koolstofbinding [2]

C 08 F     10/02                   .    Etheen [2]

C 08 F     10/04                   .    Monomeren die drie of vier koolstofatomen bevatten [2]

C 08 F     10/06                   .    .    Propeen [2]

C 08 F     10/08                   .    .    Buteen [2]

C 08 F     10/10                   .    .    .    Isobuteen [2]

C 08 F     10/14                   .    Monomeren die vijf of meer koolstofatomen bevatten [2]

 

C 08 F     12/00                   Homopolymeren of copolymeren van verbindingen met een of meer onverzadigde alifatische radicalen met elk slechts één dubbele koolstof-koolstofbinding, waarbij er tenminste één eindigt op een aromatische carbocyclische ring [2]

C 08 F     12/02                   .    Monomeren die slechts één onverzadigd alifatisch radicaal bevatten [2]

C 08 F     12/04                   .    .    met één ring [2]

C 08 F     12/06                   .    .    .    Koolwaterstoffen [2]

C 08 F     12/08                   .    .    .    .    Styreen [2]

C 08 F     12/12                   .    .    .    .    met een vertakt onverzadigd alifatisch radicaal of een alkylradicaal dat is vastgemaakt aan de ring [2]

C 08 F     12/14                   .    .    .    gesubstitueerd door hetero-atomen of groepen die hetero-atomen bevatten [2]

C 08 F     12/16                   .    .    .    .    Halogenen [2]

C 08 F     12/18                   .    .    .    .    .    Chloor [2]

C 08 F     12/20                   .    .    .    .    .    Fluor [2]

C 08 F     12/22                   .    .    .    .    Zuurstof [2]

C 08 F     12/24                   .    .    .    .    .    Fenolen of alcoholen [2]

C 08 F     12/26                   .    .    .    .    Stikstof [2]

C 08 F     12/28                   .    .    .    .    .    Aminen [2]

C 08 F     12/30                   .    .    .    .    Zwavel [2]

C 08 F     12/32                   .    .    met twee of meer ringen [2]

C 08 F     12/34                   .    Monomeren die twee of meer onverzadigde alifatische radicalen bevatten [2]

C 08 F     12/36                   .    .    Divinylbenzeen [2]

 

C 08 F     14/00                   Homopolymeren of copolymeren van verbindingen met één of meer onverzadigde alifatische radicalen met elk slechts één dubbele koolstof-koolstofbinding, waarbij er tenminste één eindigt op een halogeen [2]

C 08 F     14/02                   .    Monomeren die chloor bevatten [2]

C 08 F     14/04                   .    .    Monomeren die twee koolstofatomen bevatten [2]

C 08 F     14/06                   .    .    .    Vinylchloride [2]

C 08 F     14/08                   .    .    .    Vinylideenchloride [2]

C 08 F     14/12                   .    .    .    1,2-Dichlooretheen [2]

C 08 F     14/14                   .    .    Monomeren die drie of meer koolstofatomen bevatten [2]

C 08 F     14/16                   .    Monomeren die broom of jodium bevatten [2]

C 08 F     14/18                   .    Monomeren die fluor bevatten [2]

C 08 F     14/20                   .    .    Vinylfluoride [2]

C 08 F     14/22                   .    .    Vinylideenfluoride [2]

C 08 F     14/24                   .    .    Trifluorchlooretheen [2]

C 08 F     14/26                   .    .    Tetrafluoretheen [2]

C 08 F     14/28                   .    .    Hexafluorpropeen [2]

 

C 08 F     16/00                   Homopolymeren of copolymeren van verbindingen met één of meer onverzadigde alifatische radicalen met elk slechts één dubbele koolstof-koolstofbinding, waarbij er tenminste één eindigt op een alcoholradicaal, etherradicaal, aldehyderadicaal, ketonradicaal, acetaalradicaal of ketaalradicaal [2]

C 08 F     16/02                   .    met een alcoholradicaal [2]

C 08 F     16/04                   .    .    Acyclische verbindingen [2]

C 08 F     16/06                   .    .    .    Polyvinylalcohol [2]

C 08 F     16/08                   .    .    .    Allylalcohol [2]

C 08 F     16/10                   .    .    Carbocyclische verbindingen [2]

C 08 F     16/12                   .    met een etherradicaal [2]

C 08 F     16/14                   .    .    Monomeren die slechts één onverzadigd alifatisch radicaal bevatten [2]

C 08 F     16/16                   .    .    .    Monomeren die geen andere hetero-atomen bevatten dan de etherzuurstof [2]

C 08 F     16/18                   .    .    .    .    Acyclische verbindingen [2]

C 08 F     16/20                   .    .    .    .    .    Monomeren die drie of meer koolstofatomen bevatten in het onverzadigde alifatische radicaal [2]

C 08 F     16/22                   .    .    .    .    Carbocyclische verbindingen [2]

C 08 F     16/24                   .    .    .    Monomeren die halogeen bevatten [2]

C 08 F     16/26                   .    .    .    Monomeren die zuurstofatomen bevatten naast de etherzuurstof [2]

C 08 F     16/28                   .    .    .    Monomeren die stikstof bevatten [2]

C 08 F     16/30                   .    .    .    Monomeren die zwavel bevatten [2]

C 08 F     16/32                   .    .    Monomeren die twee of meer onverzadigde alifatische radicalen bevatten [2]

C 08 F     16/34                   .    met een aldehyderadicaal [2]

C 08 F     16/36                   .    met een ketonradicaal [2]

C 08 F     16/38                   .    met een acetaalradicaal of ketaalradicaal [2]

 

C 08 F     18/00                   Homopolymeren of copolymeren van verbindingen met één of meer onverzadigde alifatische radicalen met elk slechts één dubbele koolstof-koolstofbinding, waarbij er tenminste één eindigt op een acyloxyradicaal van een verzadigd carbonzuur, koolzuur of halo-mierezuur [2]

C 08 F     18/02                   .    Esters van monocarbonzuren [2]

C 08 F     18/04                   .    .    Vinylesters [2]

C 08 F     18/06                   .    .    .    Vinylformiaat [2]

C 08 F     18/08                   .    .    .    Vinylacetaat [2]

C 08 F     18/10                   .    .    .    van monocarbonzuren die drie of meer koolstofatomen bevatten [2]

C 08 F     18/12                   .    .    met onverzadigde alcoholen die drie of meer koolstofatomen bevatten [2]

C 08 F     18/14                   .    Esters van polycarbonzuren [2]

C 08 F     18/16                   .    .    met alcoholen die drie of meer koolstofatomen bevatten [2]

C 08 F     18/18                   .    .    .    Diallylftalaat [2]

C 08 F     18/20                   .    Esters die halogeen bevatten [2]

C 08 F     18/22                   .    Esters die stikstof bevatten [2]

C 08 F     18/24                   .    Esters van koolzuren of halo-mierenzuren [2]

 

C 08 F     20/00                   Homopolymeren of copolymeren van verbindingen met één of meer onverzadigde alifatische radicalen met elk slechts één dubbele koolstof-koolstofbinding, waarbij er slechts één eindigt op slechts één carboxylradicaal of een zout, anhydride, ester, amide, imide of nitril daarvan [2]

C 08 F     20/02                   .    Monocarbonzuren met minder dan tien koolstofatomen; Derivaten daarvan [2]

C 08 F     20/04                   .    .    Zuren; Metaalzouten of ammoniumzouten daarvan [2]

C 08 F     20/06                   .    .    .    Acrylzuur; Methacrylzuur; Metaalzouten of ammoniumzouten daarvan [2]

C 08 F     20/08                   .    .    Anhydriden [2]

C 08 F     20/10                   .    .    Esters [2]

C 08 F     20/12                   .    .    .    van eenwaardige alcoholen of fenolen [2]

C 08 F     20/14                   .    .    .    .    Methylesters [2]

C 08 F     20/16                   .    .    .    .    van fenolen of van alcoholen die twee of meer koolstofatomen bevatten [2]

C 08 F     20/18                   .    .    .    .    .    met acrylzuren of methacrylzuren [2]

C 08 F     20/20                   .    .    .    van meerwaardige alcoholen of fenolen [2]

C 08 F     20/22                   .    .    .    Esters die halogeen bevatten [2]

C 08 F     20/24                   .    .    .    .    met perhalo-alkylradicalen [2]

C 08 F     20/26                   .    .    .    Esters die zuurstof bevatten naast de carboxyzuurstof [2]

C 08 F     20/28                   .    .    .    .    zonder aromatische ringen in de alcoholgroep [2]

C 08 F     20/30                   .    .    .    .    met aromatische ringen in de alcoholgroep [2]

C 08 F     20/32                   .    .    .    .    met epoxyradicalen [2]

C 08 F     20/34                   .    .    .    Esters die stikstof bevatten [2]

C 08 F     20/36                   .    .    .    .    met zuurstof naast de carboxyzuurstof [2]

C 08 F     20/38                   .    .    .    Esters die zwavel bevatten [2]

C 08 F     20/40                   .    .    .    Esters van onverzadigde alcoholen [2]

C 08 F     20/42                   .    .    Nitrilen [2]

C 08 F     20/44                   .    .    .    Acrylonitril [2]

C 08 F     20/50                   .    .    .    met vier of meer koolstofatomen [2]

C 08 F     20/52                   .    .    Amiden of imiden [2]

C 08 F     20/54                   .    .    .    Amiden [2]

C 08 F     20/56                   .    .    .    .    Acrylamide; Methacrylamide [2]

C 08 F     20/58                   .    .    .    .    met zuurstof naast de carbonamidezuurstof [2]

C 08 F     20/60                   .    .    .    .    met stikstof naast de carbonamidestikstof [2]

C 08 F     20/62                   .    Monocarbonzuren met tien of meer koolstofatomen; Derivaten daarvan [2]

C 08 F     20/64                   .    .    Zuren; Metaalzouten of ammoniumzouten daarvan [2]

C 08 F     20/66                   .    .    Anhydriden [2]

C 08 F     20/68                   .    .    Esters [2]

C 08 F     20/70                   .    .    Nitrilen; Amiden; Imiden [2]

 

C 08 F     22/00                   Homopolymeren of copolymeren van verbindingen met één of meer onverzadigde alifatische radicalen met elk slechts één dubbele koolstof-koolstofbinding, waarbij er tenminste één eindigt op een carboxylradicaal en met tenminste één ander carboxylradicaal in het molecuul; Zouten, anhydriden, esters, amiden, imiden of nitrilen daarvan [2]

C 08 F     22/02                   .    Zuren; Metaalzouten of ammoniumzouten daarvan [2]

C 08 F     22/04                   .    Anhydriden, bijv. cyclische anhydriden [2]

C 08 F     22/06                   .    .    Maleïne-anhydride [2]

C 08 F     22/10                   .    Esters [2]

C 08 F     22/12                   .    .    van fenolen of verzadigde alcoholen [2]

C 08 F     22/14                   .    .    .    Esters zonder vrije carbonzuurgroepen [2]

C 08 F     22/16                   .    .    .    Esters met vrije carbonzuurgroepen [2]

C 08 F     22/18                   .    .    .    Esters die halogeen bevatten [2]

C 08 F     22/20                   .    .    .    Esters die zuurstof bevatten naast de carboxyzuurstof [2]

C 08 F     22/22                   .    .    .    Esters die stikstof bevatten [2]

C 08 F     22/24                   .    .    .    Esters die zwavel bevatten [2]

C 08 F     22/26                   .    .    van onverzadigde alcoholen [2]

C 08 F     22/28                   .    .    .    Diallylmaleaat [2]

C 08 F     22/30                   .    Nitrilen [2]

C 08 F     22/32                   .    .    Alfacyaanacrylzuur; Esters daarvan [2]

C 08 F     22/34                   .    .    Vinylideencyanide [2]

C 08 F     22/36                   .    Amiden of imiden [2]

C 08 F     22/38                   .    .    Amiden [2]

C 08 F     22/40                   .    .    Imiden, bijv. cyclische imiden [2]

 

C 08 F     24/00                   Homopolymeren of copolymeren van verbindingen met één of meer onverzadigde alifatische radicalen met elk slechts één dubbele koolstof-koolstofbinding, waarbij er tenminste één eindigt op een heterocyclische ring die zuurstof bevat (cyclische esters van polyfunctionele zuren C08F 18/00; cyclische anhydriden van onverzadigde zuren C08F 20/00 of C08F 22/00) [2]

 

C 08 F     26/00                   Homopolymeren of copolymeren van verbindingen met één of meer onverzadigde alifatische radicalen met elk slechts één dubbele koolstof-koolstofbinding, waarbij er tenminste één eindigt op een enkele of dubbele binding met stikstof of op een heterocyclische ring die stikstof bevat [2]

C 08 F     26/02                   .    met een enkele of dubbele binding met stikstof [2]

C 08 F     26/04                   .    .    Di-allylamine [2]

C 08 F     26/06                   .    met een heterocyclische ring die stikstof bevat [2]

C 08 F     26/08                   .    .    N-Vinylpyrrolidine [2]

C 08 F     26/10                   .    .    N-Vinylpyrrolidon [2]

C 08 F     26/12                   .    .    N-Vinylcarbazool [2]

 

C 08 F     28/00                   Homopolymeren of copolymeren van verbindingen met één of meer onverzadigde alifatische radicalen met elk slechts één dubbele koolstof-koolstofbinding, waarbij er tenminste één eindigt op een binding met zwavel of op een heterocyclische ring die zwavel bevat [2]

C 08 F     28/02                   .    met een binding met zwavel [2]

C 08 F     28/04                   .    .    Thio-ethers [2]

C 08 F     28/06                   .    met een heterocyclische ring die zwavel bevat [2]

 

C 08 F     30/00                   Homopolymeren of copolymeren van verbindingen met één of meer onverzadigde alifatische radicalen met elk slechts één dubbele koolstof-koolstofbinding, en met fosfor, seleen, telluur of een metaal (zie voor metaalzouten, bijv. fenolaten of alcoholaten, de moederverbindingen) [2]

C 08 F     30/02                   .    met fosfor [2]

C 08 F     30/04                   .    met een metaal [2]

C 08 F     30/06                   .    .    met boor [2]

C 08 F     30/08                   .    .    met silicium [2]

C 08 F     30/10                   .    .    met germanium [2]

 

C 08 F     32/00                   Homopolymeren of copolymeren van cyclische verbindingen zonder onverzadigde alifatische radicalen in een zijketen en met één of meer dubbele koolstof-koolstofbindingen in een carbocyclisch ringsysteem [2]

C 08 F     32/02                   .    zonder gecondenseerde ringen [2]

C 08 F     32/04                   .    .    met één dubbele koolstof-koolstofbinding [2]

C 08 F     32/06                   .    .    met twee of meer dubbele koolstof-koolstofbindingen [2]

C 08 F     32/08                   .    met gecondenseerde ringen [2,12]

 

C 08 F     34/00                   Homopolymeren of copolymeren van cyclische verbindingen zonder onverzadigde alifatische radicalen in een zijketen, en met één of meer dubbele koolstof-koolstofbindingen in een heterocyclische ring (cyclische esters van polyfunctionele zuren C08F 18/00; cyclische anhydriden of imiden C08F 22/00) [2]

C 08 F     34/02                   .    in een ring die zuurstof bevat [2,12]

C 08 F     34/04                   .    in een ring die zwavel bevat [2]

 

C 08 F     36/00                   Homopolymeren of copolymeren van verbindingen met één of meer onverzadigde alifatische radicalen, waarbij er tenminste één is voorzien van twee of meer dubbele koolstof-koolstofbindingen (C08F 32/00 heeft voorrang) [2]

C 08 F     36/02                   .    waarbij het radicaal slechts twee dubbele koolstof-koolstofbindingen bevat [2]

C 08 F     36/04                   .    .    geconjugeerd [2]

C 08 F     36/06                   .    .    .    Butadieen [2]

C 08 F     36/08                   .    .    .    Isopreen [2]

C 08 F     36/14                   .    .    .    met andere elementen dan koolstof en waterstof [2]

C 08 F     36/16                   .    .    .    .    met halogeen [2]

C 08 F     36/18                   .    .    .    .    .    met chloor [2]

C 08 F     36/20                   .    .    niet geconjugeerd [2]

C 08 F     36/22                   .    waarbij het radicaal drie of meer dubbele koolstof-koolstofbindingen bevat [2]

 

C 08 F     38/00                   Homopolymeren of copolymeren van verbindingen met één of meer driedubbele koolstof-koolstofbindingen [2]

C 08 F     38/02                   .    Acetyleen [2]

C 08 F     38/04                   .    Vinylacetyleen [2]

 

Homopolymeren [2]

 

C 08 F     110/00                   Homopolymeren van onverzadigde alifatische koolwaterstoffen met slechts één dubbele koolstof-koolstofbinding [2]

C 08 F     110/02                   .    Etheen [2]

C 08 F     110/04                   .    Monomeren die drie of vier koolstofatomen bevatten [2]

C 08 F     110/06                   .    .    Propeen [2]

C 08 F     110/08                   .    .    Butenen [2]

C 08 F     110/10                   .    .    .    Isobuteen [2]

C 08 F     110/14                   .    Monomeren die vijf of meer koolstofatomen bevatten [2]

 

C 08 F     112/00                   Homopolymeren van verbindingen met één of meer onverzadigde alifatische radicalen met elk slechts één dubbele koolstof-koolstofbinding, waarbij er tenminste één eindigt op een aromatische carbocyclische ring [2]

C 08 F     112/02                   .    Monomeren die slechts één onverzadigd alifatisch radicaal bevatten [2]

C 08 F     112/04                   .    .    met één ring [2]

C 08 F     112/06                   .    .    .    Koolwaterstoffen [2]

C 08 F     112/08                   .    .    .    .    Styreen [2]

C 08 F     112/12                   .    .    .    .    met een vertakt onverzadigd alifatisch radicaal of een alkylradicaal dat is vastgemaakt aan de ring [2]

C 08 F     112/14                   .    .    .    gesubstitueerd door hetero-atomen of groepen die hetero-atomen bevatten [2]

C 08 F     112/32                   .    .    met twee of meer ringen [2]

C 08 F     112/34                   .    Monomeren die twee of meer onverzadigde alifatische radicalen bevatten [2]

C 08 F     112/36                   .    .    Divinylbenzeen [2]

 

C 08 F     114/00                   Homopolymeren van verbindingen met één of meer onverzadigde alifatische radicalen met elk slechts één dubbele koolstof-koolstofbinding, waarbij er tenminste één eindigt op een halogeen [2]

C 08 F     114/02                   .    Monomeren die chloor bevatten [2]

C 08 F     114/04                   .    .    Monomeren die twee koolstofatomen bevatten [2]

C 08 F     114/06                   .    .    .    Vinylchloride [2]

C 08 F     114/08                   .    .    .    Vinylideenchloride [2]

C 08 F     114/12                   .    .    .    1,2-Dichlooretheen [2]

C 08 F     114/14                   .    .    Monomeren die drie of meer koolstofatomen bevatten [2]

C 08 F     114/16                   .    Monomeren die broom of jodium bevatten [2]

C 08 F     114/18                   .    Monomeren die fluor bevatten [2]

C 08 F     114/20                   .    .    Vinylfluoride [2]

C 08 F     114/22                   .    .    Vinylideenfluoride [2]

C 08 F     114/24                   .    .    Trifluorchlooretheen [2]

C 08 F     114/26                   .    .    Tetrafluoretheen [2]

C 08 F     114/28                   .    .    Hexafluorpropeen [2]

 

C 08 F     116/00                   Homopolymeren van verbindingen met één of meer onverzadigde alifatische radicalen met elk slechts één dubbele koolstof-koolstofbinding, waarbij er tenminste één eindigt op een alcoholradicaal, etherradicaal, aldehyderadicaal, ketonradicaal, acetaalradicaal of ketaalradicaal [2]

C 08 F     116/02                   .    met een alcoholradicaal [2]

C 08 F     116/04                   .    .    Acyclische verbindingen [2]

C 08 F     116/06                   .    .    .    Polyvinylalcohol [2]

C 08 F     116/08                   .    .    .    Allylalcohol [2]

C 08 F     116/10                   .    .    Carbocyclische verbindingen [2]

C 08 F     116/12                   .    met een etherradicaal [2]

C 08 F     116/14                   .    .    Monomeren die slechts één onverzadigd alifatisch radicaal bevatten [2]

C 08 F     116/16                   .    .    .    Monomeren die geen andere hetero-atomen bevatten dan de etherzuurstof [2]

C 08 F     116/18                   .    .    .    .    Acyclische verbindingen [2]

C 08 F     116/20                   .    .    .    .    .    Monomeren die drie of meer koolstofatomen bevatten in het onverzadigde alifatisch radicaal [2]

C 08 F     116/34                   .    met een aldehyderadicaal [2]

C 08 F     116/36                   .    met een ketonradicaal [2]

C 08 F     116/38                   .    met een acetaalradicaal of ketaalradicaal [2]

 

C 08 F     118/00                   Homopolymeren van verbindingen met één of meer onverzadigde alifatische radicalen met elk slechts één dubbele koolstof-koolstofbinding, waarbij er tenminste één eindigt op een acyloxyradicaal van een verzadigd carbonzuur, koolzuur of halo-mierezuur [2]

C 08 F     118/02                   .    Esters van monocarbonzuren [2]

C 08 F     118/04                   .    .    Vinylesters [2]

C 08 F     118/06                   .    .    .    Vinylformiaat [2]

C 08 F     118/08                   .    .    .    Vinylacetaat [2]

C 08 F     118/10                   .    .    .    van monocarbonzuren die drie of meer koolstofatomen bevatten [2]

C 08 F     118/12                   .    .    met onverzadigde alcoholen die drie of meer koolstofatomen bevatten [2]

C 08 F     118/14                   .    Esters van polycarbonzuren [2]

C 08 F     118/16                   .    .    met alcoholen die drie of meer koolstofatomen bevatten [2]

C 08 F     118/18                   .    .    .    Di-allylftalaat [2]

 

C 08 F     120/00                   Homopolymeren van verbindingen met één of meer onverzadigde alifatische radicalen met elk slechts één dubbele koolstof-koolstofbinding, waarbij er slechts één eindigt op slechts één carboxylradicaal of een zout, anhydride, ester, amide, imide of nitril daarvan [2]

C 08 F     120/02                   .    Monocarbonzuren met minder dan tien koolstofatomen; Derivaten daarvan [2]

C 08 F     120/04                   .    .    Zuren; Metaalzouten of ammoniumzouten daarvan [2]

C 08 F     120/06                   .    .    .    Acrylzuur; Methacrylzuur; Metaalzouten of ammoniumzouten daarvan [2]

C 08 F     120/08                   .    .    Anhydriden [2]

C 08 F     120/10                   .    .    Esters [2]

C 08 F     120/12                   .    .    .    van eenwaardige alcoholen of fenolen [2]

C 08 F     120/14                   .    .    .    .    Methylesters [2]

C 08 F     120/16                   .    .    .    .    van fenolen of van alcoholen die twee of meer koolstofatomen bevatten [2]

C 08 F     120/18                   .    .    .    .    .    met acrylzuren of methacrylzuren [2]

C 08 F     120/20                   .    .    .    van meerwaardige alcoholen of fenolen [2]

C 08 F     120/22                   .    .    .    Esters die halogeen bevatten [2]

C 08 F     120/24                   .    .    .    .    met perhalo-alkylradicalen [2]

C 08 F     120/26                   .    .    .    Esters die zuurstof bevatten naast de carboxyzuurstof [2]

C 08 F     120/28                   .    .    .    .    zonder aromatische ringen in de alcoholgroep [2]

C 08 F     120/30                   .    .    .    .    met aromatische ringen in de alcoholgroep [2]

C 08 F     120/32                   .    .    .    .    met epoxyradicalen [2]

C 08 F     120/34                   .    .    .    Esters die stikstof bevatten [2]

C 08 F     120/36                   .    .    .    .    met zuurstof naast de carboxyzuurstof [2]

C 08 F     120/38                   .    .    .    Esters die zwavel bevatten [2]

C 08 F     120/40                   .    .    .    Esters van onverzadigde alcoholen [2]

C 08 F     120/42                   .    .    Nitrilen [2]

C 08 F     120/44                   .    .    .    Acrylonitrilen [2]

C 08 F     120/50                   .    .    .    met vier of meer koolstofatomen [2]

C 08 F     120/52                   .    .    Amiden of imiden [2]

C 08 F     120/54                   .    .    .    Amiden [2]

C 08 F     120/56                   .    .    .    .    Acrylamide; Methacrylamide [2]

C 08 F     120/58                   .    .    .    .    met zuurstof naast de carbonamidezuurstof [2]

C 08 F     120/60                   .    .    .    .    met stikstof naast de carbonamidestikstof [2]

C 08 F     120/62                   .    Monocarbonzuren met tien of meer koolstofatomen; Derivaten daarvan [2]

C 08 F     120/64                   .    .    Zuren; Metaalzouten of ammoniumzouten daarvan [2]

C 08 F     120/66                   .    .    Anhydriden [2]

C 08 F     120/68                   .    .    Esters [2]

C 08 F     120/70                   .    .    Nitrilen; Amiden; Imiden [2]

 

C 08 F     122/00                   Homopolymeren van verbindingen met één of meer onverzadigde alifatische radicalen met elk slechts één dubbele koolstof-koolstofbinding, waarbij er tenminste één eindigt op een carboxylradicaal en met tenminste één ander carboxylradicaal in het molecuul; Zouten, anhydriden, esters, amiden, imiden of nitrilen daarvan [2]

C 08 F     122/02                   .    Zuren; Metaalzouten of ammoniumzouten daarvan [2]

C 08 F     122/04                   .    Anhydriden, bijv. cyclische anhydriden [2]

C 08 F     122/06                   .    .    Maleïne-anhydride [2]

C 08 F     122/10                   .    Esters [2]

C 08 F     122/12                   .    .    van fenolen of verzadigde alcoholen [2]

C 08 F     122/14                   .    .    .    Esters zonder vrije carbonzuurgroepen [2]

C 08 F     122/16                   .    .    .    Esters met vrije carbonzuurgroepen [2]

C 08 F     122/18                   .    .    .    Esters die halogeen bevatten [2]

C 08 F     122/20                   .    .    .    Esters die zuurstof bevatten naast de carboxyzuurstof [2]

C 08 F     122/22                   .    .    .    Esters die stikstof bevatten [2]

C 08 F     122/24                   .    .    .    Esters die zwavel bevatten [2]

C 08 F     122/26                   .    .    van onverzadigde alcoholen [2]

C 08 F     122/28                   .    .    .    Di-allylmaleaat [2]

C 08 F     122/30                   .    Nitrilen [2]

C 08 F     122/32                   .    .    Alfacyaanacrylzuur; Esters daarvan [2]

C 08 F     122/34                   .    .    Vinylideencyanide [2]

C 08 F     122/36                   .    Amiden of imiden [2]

C 08 F     122/38                   .    .    Amiden [2]

C 08 F     122/40                   .    .    Imiden, bijv. cyclische imiden [2]

 

C 08 F     124/00                   Homopolymeren van verbindingen met één of meer onverzadigde alifatische radicalen met elk slechts één dubbele koolstof-koolstofbinding, waarbij er tenminste één eindigt op een heterocyclische ring met zuurstof (cyclische esters van polyfunctionele zuren C08F 118/00; cyclische anhydriden van onverzadigde zuren C08F 120/00 of C08F 122/00) [2]

 

C 08 F     126/00                   Homopolymeren van verbindingen met één of meer onverzadigde alifatische radicalen met elk slechts één dubbele koolstof-koolstofbinding, waarbij er tenminste één eindigt op een enkele of dubbele binding met stikstof of op een heterocyclische ring die stikstof bevat [2]

C 08 F     126/02                   .    met een enkele of dubbele binding met stikstof [2]

C 08 F     126/04                   .    .    Di-allylamine [2]

C 08 F     126/06                   .    met een heterocyclische ring die stikstof bevat [2]

C 08 F     126/08                   .    .    N-Vinylpyrrolidine [2]

C 08 F     126/10                   .    .    N-Vinylpyrrolideen [2]

C 08 F     126/12                   .    .    N-Vinylcarbazool [2]

 

C 08 F     128/00                   Homopolymeren van verbindingen met één of meer onverzadigde alifatische radicalen met elk slechts één dubbele koolstof-koolstofbinding, waarbij er tenminste één eindigt op een binding met zwavel of op een heterocyclische ring die zwavel bevat [2]

C 08 F     128/02                   .    met een binding met zwavel [2]

C 08 F     128/04                   .    .    Thio-ethers [2]

C 08 F     128/06                   .    met een heterocyclische ring die zwavel bevat [2]

 

C 08 F     130/00                   Homopolymeren van verbindingen met één of meer onverzadigde alifatische radicalen met elk slechts één dubbele koolstof-koolstofbinding, en met fosfor, seleen, telluur of een metaal (zie voor metaalzouten, bijv. fenolaten of alcoholaten, de moederverbindingen) [2]

C 08 F     130/02                   .    met fosfor [2]

C 08 F     130/04                   .    met een metaal [2]

C 08 F     130/06                   .    .    met boor [2]

C 08 F     130/08                   .    .    met silicium [2]

C 08 F     130/10                   .    .    met germanium [2]

 

C 08 F     132/00                   Homopolymeren van cyclische verbindingen zonder onverzadigde alifatische radicalen in een zijketen, en met één of meer dubbele koolstof-koolstofbindingen in een carbocyclisch ringsysteem [2]

C 08 F     132/02                   .    zonder gecondenseerde ringen [2]

C 08 F     132/04                   .    .    met één dubbele koolstof-koolstofbinding [2]

C 08 F     132/06                   .    .    met twee of meer dubbele koolstof-koolstofbindingen [2]

C 08 F     132/08                   .    met gecondenseerde ringen [2]

 

C 08 F     134/00                   Homopolymeren van cyclische verbindingen zonder onverzadigde alifatische radicalen in een zijketen en met één of meer dubbele koolstof-koolstofbindingen in een heterocyclische ring (cyclische esters van polyfunctionele zuren C08F 118/00; cyclische anhydriden of imiden C08F 122/00) [2]

C 08 F     134/02                   .    in een ring die zuurstof bevat [2]

C 08 F     134/04                   .    in een ring die zwavel bevat [2]

 

C 08 F     136/00                   Homopolymeren van verbindingen met één of meer onverzadigde alifatische radicalen, waarbij er tenminste één voorzien is van twee of meer dubbele koolstof-koolstofbindingen (C08F 132/00 heeft voorrang) [2]

C 08 F     136/02                   .    waarbij het radicaal slechts twee dubbele koolstof-koolstofbindingen heeft [2]

C 08 F     136/04                   .    .    geconjugeerd [2]

C 08 F     136/06                   .    .    .    Butadieen [2]

C 08 F     136/08                   .    .    .    Isopreen [2]

C 08 F     136/14                   .    .    .    met andere elementen dan koolstof en waterstof [2]

C 08 F     136/16                   .    .    .    .    met halogeen [2]

C 08 F     136/18                   .    .    .    .    .    met chloor [2]

C 08 F     136/20                   .    .    niet geconjugeerd [2]

C 08 F     136/22                   .    waarbij het radicaal drie of meer dubbele koolstof-koolstofbindingen heeft [2]

 

C 08 F     138/00                   Homopolymeren van verbindingen met één of meer driedubbele koolstof-koolstofbindingen [2]

C 08 F     138/02                   .    Acetyleen [2]

C 08 F     138/04                   .    Vinylacetyleen [2]

 

Copolymeren [2]

 

              Aantekeningen

 

              (1)      Bij het klasseren in de groepen C08F 210/00 tot C08F 297/00 moeten alle monomere componenten die niet worden geïdentificeerd door de klassering in overeenstemming met aantekening (4) hierboven, binnen de reikwijdte van deze klassering en waar de toepassing van dergelijke monomere componenten als nieuw en niet voor de hand liggend wordt beschouwd, tevens worden geklasseerd in de laatst toepasselijke plaats in de groepen C08F 210/00 tot C08F 238/00. [8]

              (2)      Alle monomere componenten die niet worden geïdentificeerd door de klassering in overeenstemming met de aantekeningen (4) of (7) hierboven, en waarbij de toepassing van dergelijke monomere componenten wordt geacht belangrijke informatie voor het zoeken weer te geven, mogen tevens worden geklasseerd in de laatst toepasselijke plaats in de groepen C08F 210/00 tot C08F 238/00. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als het van belang wordt geacht te kunnen zoeken naar copolymeren door gebruik te maken van een combinatie van klasseringssymbolen. Zo’n niet-verplichte klassering moet worden toegekend als “extra informatie”. [8]

 

C 08 F     210/00                   Copolymeren van onverzadigde alifatische koolwaterstoffen met slechts één dubbele koolstof-koolstofbinding [2,8]

C 08 F     210/02                   .    Etheen [2,8]

C 08 F     210/04                   .    Monomeren die drie of vier koolstofatomen bevatten [2,8]

C 08 F     210/06                   .    .    Propeen [2,8]

C 08 F     210/08                   .    .    Butenen [2,8]

C 08 F     210/10                   .    .    .    Isobuteen [2,8]

C 08 F     210/12                   .    .    .    .    met geconjugeerde di-olefinen, bijv. butylrubber [2,8]

C 08 F     210/14                   .    Monomeren met vijf of meer koolstofatomen [2,8]

C 08 F     210/16                   .    Copolymeren van etheen met alfa-alkenen, bijv. EP-rubbers [2,8]

C 08 F     210/18                   .    .    met niet geconjugeerde dienen, bijv. EPT-rubbers [2,8]

 

C 08 F     212/00                   Copolymeren van verbindingen met één of meer onverzadigde alifatische radicalen met elk slechts één dubbele koolstof-koolstofbinding, waarbij er tenminste één eindigt op een aromatische carbocyclische ring [2,8]

C 08 F     212/02                   .    Monomeren die slechts één onverzadigd alifatisch radicaal bevatten [2,8]

C 08 F     212/04                   .    .    met één ring [2,8]

C 08 F     212/06                   .    .    .    Koolwaterstoffen [2,8]

C 08 F     212/08                   .    .    .    .    Styreen [2,8]

C 08 F     212/10                   .    .    .    .    .    met nitrilen [2,8]

C 08 F     212/12                   .    .    .    .    met een vertakt onverzadigd alifatisch radicaal of een alkylradicaal dat is vastgemaakt aan de ring [2,8]

C 08 F     212/14                   .    .    .    gesubstitueerd door hetero-atomen of groepen die hetero-atomen bevatten [2,8]

C 08 F     212/32                   .    .    met twee of meer ringen [2,8]

C 08 F     212/34                   .    Monomeren die twee of meer onverzadigde alifatische radicalen bevatten [2,8]

C 08 F     212/36                   .    .    Divinylbenzeen [2,8]

 

C 08 F     214/00                   Copolymeren van verbindingen met één of meer onverzadigde alifatische radicalen met elk slechts één dubbele koolstof-koolstofbinding, waarbij er tenminste één eindigt op een halogeen [2,8]

C 08 F     214/02                   .    Monomeren die chloor bevatten [2,8]

C 08 F     214/04                   .    .    Monomeren die twee koolstofatomen bevatten [2,8]

C 08 F     214/06                   .    .    .    Vinylchloride [2,8]

C 08 F     214/08                   .    .    .    Vinylideenchloride [2,8]

C 08 F     214/10                   .    .    .    .    met nitrilen [2,8]

C 08 F     214/12                   .    .    .    1,2-Dichlooretheen [2,8]

C 08 F     214/14                   .    .    Monomeren die drie of meer koolstofatomen bevatten [2,8]

C 08 F     214/16                   .    Monomeren die broom of jodium bevatten [2,8]

C 08 F     214/18                   .    Monomeren die fluor bevatten [2,8]

C 08 F     214/20                   .    .    Vinylfluoride [2,8]

C 08 F     214/22                   .    .    Vinylideenfluoride [2,8]

C 08 F     214/24                   .    .    Trifluorchlooretheen [2,8]

C 08 F     214/26                   .    .    Tetrafluoretheen [2,8]

C 08 F     214/28                   .    .    Hexafluorpropeen [2,8]

 

C 08 F     216/00                   Copolymeren van verbindingen met één of meer onverzadigde alifatische radicalen met elk slechts één dubbele koolstof-koolstofbinding, waarbij er tenminste één eindigt op een alcoholradicaal, etherradicaal, aldehyderadicaal, ketonradicaal, acetaalradicaal of ketaalradicaal [2,8]

C 08 F     216/02                   .    met een alcoholradicaal [2,8]

C 08 F     216/04                   .    .    Acyclische verbindingen [2,8]

C 08 F     216/06                   .    .    .    Polyvinylalcohol [2,8]

C 08 F     216/08                   .    .    .    Allylalcohol [2,8]

C 08 F     216/10                   .    .    Carbocyclische verbindingen [2,8]

C 08 F     216/12                   .    met een etherradicaal [2,8]

C 08 F     216/14                   .    .    Monomeren die slechts één onverzadigd alifatisch radicaal bevatten [2,8]

C 08 F     216/16                   .    .    .    Monomeren die geen andere hetero-atomen bevatten dan de etherzuurstof [2,8]

C 08 F     216/18                   .    .    .    .    Acyclische verbindingen [2,8]

C 08 F     216/20                   .    .    .    .    .    Monomeren die drie of meer koolstofatomen bevatten in het onverzadigde alifatische radicaal [2,8]

C 08 F     216/34                   .    met een aldehyderadicaal [2,8]

C 08 F     216/36                   .    met een ketonradicaal [2,8]

C 08 F     216/38                   .    met een acetaalradicaal of ketaalradicaal [2,8]

 

C 08 F     218/00                   Copolymeren met één of meer onverzadigde alifatische radicalen met elk slechts één dubbele koolstof-koolstofbinding, waarbij er tenminste één eindigt op een acyloxyradicaal van een verzadigd carbonzuur, koolzuur of halo-mierenzuur [2,8]

C 08 F     218/02                   .    Esters van monocarbonzuren [2,8]

C 08 F     218/04                   .    .    Vinylesters [2,8]

C 08 F     218/06                   .    .    .    Vinylformiaat [2,8]

C 08 F     218/08                   .    .    .    Vinylacetaat [2,8]

C 08 F     218/10                   .    .    .    van monocarbonzuren die drie of meer koolstofatomen bevatten [2,8]

C 08 F     218/12                   .    .    met onverzadigde alcoholen die drie of meer koolstofatomen bevatten [2,8]

C 08 F     218/14                   .    Esters van polycarbonzuren [2,8]

C 08 F     218/16                   .    .    met alcoholen die drie of meer koolstofatomen bevatten [2,8]

C 08 F     218/18                   .    .    .    Di-allylftalaat [2,8]

 

C 08 F     220/00                   Copolymeren van verbindingen met één of meer onverzadigde alifatische radicalen met elk slechts één dubbele koolstof-koolstofbinding, waarbij er slechts één eindigt op slechts één carboxylradicaal of een zout, anhydride, ester, amide, imide, of nitril daarvan [2,8]

C 08 F     220/02                   .    Monocarbonzuren met minder dan tien koolstofatomen; Derivaten daarvan [2,8]

C 08 F     220/04                   .    .    Zuren; Metaalzouten of ammoniumzouten daarvan [2,8]

C 08 F     220/06                   .    .    .    Acrylzuur; Methacrylzuur; Metaalzouten of ammoniumzouten daarvan [2,8]

C 08 F     220/08                   .    .    Anhydriden [2,8]

C 08 F     220/10                   .    .    Esters [2,8]

C 08 F     220/12                   .    .    .    van eenwaardige alcoholen of fenolen [2,8]

C 08 F     220/14                   .    .    .    .    Methylesters [2,8]

C 08 F     220/16                   .    .    .    .    van fenolen of van alcoholen die twee of meer koolstofatomen bevatten [2,8]

C 08 F     220/18                   .    .    .    .    .    met acrylzuren of methacrylzuren [2,8]

C 08 F     220/20                   .    .    .    van meerwaardige alcoholen of fenolen [2,8]

C 08 F     220/22                   .    .    .    Esters die halogeen bevatten [2,8]

C 08 F     220/24                   .    .    .    .    met perhalo-alkylradicalen [2,8]

C 08 F     220/26                   .    .    .    Esters die zuurstof bevatten naast de carboxyzuurstof [2,8]

C 08 F     220/28                   .    .    .    .    zonder aromatische ringen in de alcoholgroep [2,8]

C 08 F     220/30                   .    .    .    .    met aromatische ringen in de alcoholgroep [2,8]

C 08 F     220/32                   .    .    .    .    met epoxyradicalen [2,8]

C 08 F     220/34                   .    .    .    Esters die stikstof bevatten [2,8]

C 08 F     220/36                   .    .    .    .    met zuurstof naast de carboxyzuurstof [2,8]

C 08 F     220/38                   .    .    .    Esters die zwavel bevatten [2,8]

C 08 F     220/40                   .    .    .    Esters van onverzadigde alcoholen [2,8]

C 08 F     220/42                   .    .    Nitrilen [2,8]

C 08 F     220/44                   .    .    .    Acrylonitril [2,8]

C 08 F     220/46                   .    .    .    .    met carbonzuren, sulfonzuren of zouten daarvan [2,8]

C 08 F     220/48                   .    .    .    .    met stikstofhoudende monomeren [2,8]

C 08 F     220/50                   .    .    .    met vier of meer koolstofatomen [2,8]

C 08 F     220/52                   .    .    Amiden of imiden [2,8]

C 08 F     220/54                   .    .    .    Amiden [2,8]

C 08 F     220/56                   .    .    .    .    Acrylamide; Methacrylamide [2,8]

C 08 F     220/58                   .    .    .    .    met zuurstof naast de carbonamidezuurstof [2,8]

C 08 F     220/60                   .    .    .    .    met stikstof naast de carbonamidestikstof [2,8]

C 08 F     220/62                   .    Monocarbonzuren met tien of meer koolstofatomen; Derivaten daarvan [2,8,12]

C 08 F     220/64                   .    .    Zuren; Metaalzouten of ammoniumzouten daarvan [2,8]

C 08 F     220/66                   .    .    Anhydriden [2,8]

C 08 F     220/68                   .    .    Esters [2,8]

C 08 F     220/70                   .    .    Nitrilen; Amiden; Imiden [2,8]

 

C 08 F     222/00                   Copolymeren van verbindingen met één of meer onverzadigde alifatische radicalen met elk slechts één dubbele koolstof-koolstofbinding, waarbij er tenminste één eindigt op een carboxylradicaal en met tenminste één andere carboxylradicaal in het molecuul; Zouten, anhydriden, esters, amiden, imiden of nitrilen daarvan [2,8]

C 08 F     222/02                   .    Zuren; Metaalzouten of ammoniumzouten daarvan [2,8]

C 08 F     222/04                   .    Anhydriden, bijv. cyclische anhydriden [2,8]

C 08 F     222/06                   .    .    Maleïne-anhydride [2,8]

C 08 F     222/08                   .    .    .    met aromatische vinylmonomeren [2,8]

C 08 F     222/10                   .    Esters [2,8]

C 08 F     222/12                   .    .    van fenolen of verzadigde alcoholen [2,8]

C 08 F     222/14                   .    .    .    Esters zonder vrije carbonzuurgroepen [2,8]

C 08 F     222/16                   .    .    .    Esters met vrije carbonzuurgroepen [2,8]

C 08 F     222/18                   .    .    .    Esters die halogeen bevatten [2,8]

C 08 F     222/20                   .    .    .    Esters die zuurstof bevatten naast de carboxyzuurstof [2,8]

C 08 F     222/22                   .    .    .    Esters die stikstof bevatten [2,8]

C 08 F     222/24                   .    .    .    Esters die zwavel bevatten [2,8]

C 08 F     222/26                   .    .    van onverzadigde alcoholen [2,8]

C 08 F     222/28                   .    .    .    Di-allylmaleaat [2,8]

C 08 F     222/30                   .    Nitrilen [2,8]

C 08 F     222/32                   .    .    Alfacyaanacrylzuur; Esters daarvan [2,8]

C 08 F     222/34                   .    .    Vinylideencyanide [2,8]

C 08 F     222/36                   .    Amiden of imiden [2,8]

C 08 F     222/38                   .    .    Amiden [2,8]

C 08 F     222/40                   .    .    Imiden, bijv. cyclische imiden [2,8]

 

C 08 F     224/00                   Copolymeren van verbindingen met één of meer onverzadigde alifatische radicalen met elk slechts één dubbele koolstof-koolstofbinding, waarbij er tenminste één eindigt op een heterocyclische ring die zuurstof bevat (cyclische esters van polyfunctionele zuren C08F 218/00; cyclische anhydriden van onverzadigde zuren C08F 220/00 of C08F 222/00) [2,8]

 

C 08 F     226/00                   Copolymeren van verbindingen met één of meer onverzadigde alifatische radicalen met elk slechts één dubbele koolstof-koolstofbinding, waarbij er tenminste één eindigt op een enkele of dubbele binding met stikstof of op een heterocyclische ring die stikstof bevat [2,8]

C 08 F     226/02                   .    met een enkele of dubbele binding met stikstof [2,8]

C 08 F     226/04                   .    .    Di-allylamine [2,8]

C 08 F     226/06                   .    met een heterocyclische ring die stikstof bevat [2,8]

C 08 F     226/08                   .    .    N-Vinylpyrrolidine [2,8]

C 08 F     226/10                   .    .    N-Vinylpyrrolideen [2,8]

C 08 F     226/12                   .    .    N-Vinylcarbazool [2,8]

 

C 08 F     228/00                   Copolymeren van verbindingen met één of meer onverzadigde alifatische radicalen met elk slechts één dubbele koolstof-koolstofbinding, waarbij er tenminste één eindigt op een binding met zwavel of door een heterocyclische ring die zwavel bevat [2,8]

C 08 F     228/02                   .    met een binding met zwavel [2,8]

C 08 F     228/04                   .    .    Thio-ethers [2,8]

C 08 F     228/06                   .    met een heterocyclische ring die zwavel bevat [2,8]

 

C 08 F     230/00                   Copolymeren van verbindingen met één of meer onverzadigde alifatische radicalen met elk slechts één dubbele koolstof-koolstofbinding, en met fosfor, seleen, telluur of een metaal (zie voor metaalzouten, bijv. fenolaten of alcoholaten, de moederverbindingen) [2,8]

C 08 F     230/02                   .    met fosfor [2,8]

C 08 F     230/04                   .    met een metaal [2,8]

C 08 F     230/06                   .    .    met boor [2,8]

C 08 F     230/08                   .    .    met silicium [2,8]

C 08 F     230/10                   .    .    met germanium [2,8]

 

C 08 F     232/00                   Copolymeren van cyclische verbindingen zonder onverzadigde alifatische radicalen in een zijketen, met één of meer dubbele koolstof-koolstofbindingen in een carbocyclisch ringsysteem [2,8]

C 08 F     232/02                   .    zonder gecondenseerde ringen [2,8]

C 08 F     232/04                   .    .    met één dubbele koolstof-koolstofbinding [2,8]

C 08 F     232/06                   .    .    met twee of meer dubbele koolstof-koolstofbindingen [2,8]

C 08 F     232/08                   .    met gecondenseerde ringen [2,8,12]

 

C 08 F     234/00                   Copolymeren van cyclische verbindingen zonder onverzadigde alifatische radicalen in een zijketen, met één of meer dubbele koolstof-koolstofbindingen in een heterocyclische ring (cyclische esters van polyfunctionele zuren C08F 218/00; cyclische anhydriden of imiden C08F 222/00) [2,8]

C 08 F     234/02                   .    in een ring die zuurstof bevat [2,8,12]

C 08 F     234/04                   .    in een ring die zwavel bevat [2,8]

 

C 08 F     236/00                   Copolymeren van verbindingen met één of meer onverzadigde alifatische radicalen, waarbij er tenminste één voorzien is van twee of meer dubbele koolstof-koolstofbindingen (C08F 232/00 heeft voorrang) [2,8]

C 08 F     236/02                   .    waarbij het radicaal slechts twee dubbele koolstof-koolstofbindingen bevat [2,8]

C 08 F     236/04                   .    .    geconjugeerd [2,8]

C 08 F     236/06                   .    .    .    Butadieen [2,8]

C 08 F     236/08                   .    .    .    Isopreen [2,8]

C 08 F     236/10                   .    .    .    met aromatische vinylmonomeren [2,8]

C 08 F     236/12                   .    .    .    met nitrilen [2,8]

C 08 F     236/14                   .    .    .    met andere elementen dan koolstof en waterstof [2,8]

C 08 F     236/16                   .    .    .    .    met halogeen [2,8]

C 08 F     236/18                   .    .    .    .    .    met chloor [2,8]

C 08 F     236/20                   .    .    niet geconjugeerd [2,8]

C 08 F     236/22                   .    waarbij het radicaal drie of meer dubbele koolstof-koolstofbindingen bevat [2,8]

 

C 08 F     238/00                   Copolymeren van verbindingen die één of meer driedubbele koolstof-koolstofbindingen bevatten [2,8]

C 08 F     238/02                   .    Acetyleen [2,8]

C 08 F     238/04                   .    Vinylacetyleen [2,8]

 

C 08 F     240/00                   Copolymeren van koolwaterstoffen en minerale oliën, bijv. petroleumharsen [2]

 

C 08 F     242/00                   Copolymeren van drogende oliën met andere monomeren [2]

 

C 08 F     244/00                   Cumaroonindeencopolymeren [2]

 

C 08 F     246/00                   Copolymeren waabij alleen de aard van de in de minderheid zijnde monomeren is gedefinieerd [2]

 

Entpolymeren; Polymeren die zijn verknoopt met onverzadigde monomeren [2,9]

 

C 08 F     251/00                   Macromoleculaire verbindingen die worden verkregen door het polymeriseren van monomeren op polysacchariden of derivaten daarvan [2]

C 08 F     251/02                   .    op cellulose of derivaten daarvan [2]

 

C 08 F     253/00                   Macromoleculaire verbindingen die worden verkregen door het polymeriseren van monomeren op natuurrubber of derivaten daarvan [2]

 

C 08 F     255/00                   Macromoleculaire verbindingen die worden verkregen door het polymeriseren van monomeren op polymeren van koolwaterstoffen uit groep C08F 10/00 [2]

C 08 F     255/02                   .    op polymeren van olefinen met twee of drie koolstofatomen [2]

C 08 F     255/04                   .    .    op etheenpropeen-copolymeren [2]

C 08 F     255/06                   .    .    op etheenpropeendiëen-terpolymeren [2]

C 08 F     255/08                   .    op polymeren van olefinen met vier of meer koolstofatomen [2]

C 08 F     255/10                   .    .    op buteenpolymeren [2]

 

C 08 F     257/00                   Macromoleculaire verbindingen die worden verkregen door het polymeriseren van monomeren op polymeren van aromatische monomeren uit groep C08F 12/00 [2]

C 08 F     257/02                   .    op polymeren van styreen of alkyl-gesubstitueerde styrenen [2]

 

C 08 F     259/00                   Macromoleculaire verbindingen die worden verkregen door het polymeriseren van monomeren op polymeren van halogeenhoudende monomeren uit groep C08F 14/00 [2]

C 08 F     259/02                   .    op polymeren die chloor bevatten [2]

C 08 F     259/04                   .    .    op polymeren van vinylchloride [2]

C 08 F     259/06                   .    .    op polymeren van vinylideenchloride [2]

C 08 F     259/08                   .    op polymeren die fluor bevatten [2]

 

C 08 F     261/00                   Macromoleculaire verbindingen die worden verkregen door het polymeriseren van monomeren op polymeren van zuurstofhoudende monomeren uit groep C08F 16/00 [2]

C 08 F     261/02                   .    op polymeren van onverzadigde alcoholen [2]

C 08 F     261/04                   .    .    op polymeren van vinylalcohol [2]

C 08 F     261/06                   .    op polymeren van onverzadigde ethers [2]

C 08 F     261/08                   .    op polymeren van onverzadigde aldehyden [2]

C 08 F     261/10                   .    op polymeren van onverzadigde ketonen [2]

C 08 F     261/12                   .    op polymeren van onverzadigde acetalen of ketalen [2]

 

C 08 F     263/00                   Macromoleculaire verbindingen die worden verkregen door het polymeriseren van monomeren op polymeren van esters van onverzadigde alcoholen met verzadigde zuren uit groep C08F 18/00 [2]

C 08 F     263/02                   .    op polymeren van vinylesters met monocarbonzuren [2]

C 08 F     263/04                   .    .    op polymeren van vinylacetaat [2]

C 08 F     263/06                   .    op polymeren van esters met polycarbonzuren [2]

C 08 F     263/08                   .    .    Polymerisatie van di-allylftalaatprepolymeren [2]

 

C 08 F     265/00                   Macromoleculaire verbindingen die worden verkregen door het polymeriseren van monomeren op polymeren van onverzadigde monocarbonzuren of derivaten daarvan uit groep C08F 20/00 [2]

C 08 F     265/02                   .    op polymeren van zuren, zouten of anhydriden [2]

C 08 F     265/04                   .    op polymeren van esters [2]

C 08 F     265/06                   .    .    Polymeriseren van acrylaatesters of methacrylaatesters op polymeren daarvan [2]

C 08 F     265/08                   .    op polymeren van nitrilen [2]

C 08 F     265/10                   .    op polymeren van amiden of imiden [2]

 

C 08 F     267/00                   Macromoleculaire verbindingen die worden verkregen door het polymeriseren van monomeren op polymeren van onverzadigde polycarbonzuren of derivaten daarvan uit groep C08F 22/00 [2]

C 08 F     267/02                   .    op polymeren van zuren of zouten [2]

C 08 F     267/04                   .    op polymeren van anhydriden [2]

C 08 F     267/06                   .    op polymeren van esters [2]

C 08 F     267/08                   .    op polymeren van nitrilen [2]

C 08 F     267/10                   .    op polymeren van amiden of imiden [2]

 

C 08 F     269/00                   Macromoleculaire verbindingen die worden verkregen door het polymeriseren van monomeren op polymeren van heterocyclische zuurstofhoudende monomeren uit groep C08F 24/00 [2]

 

C 08 F     271/00                   Macromoleculaire verbindingen die worden verkregen door het polymeriseren van monomeren op polymeren van stikstofhoudende monomeren uit groep C08F 26/00 [2]

C 08 F     271/02                   .    op polymeren van monomeren met heterocyclische stikstof [2]

 

C 08 F     273/00                   Macromoleculaire verbindingen die worden verkregen door het polymeriseren van monomeren op polymeren van zwavelhoudende monomeren uit groep C08F 28/00 [2]

 

C 08 F     275/00                   Macromoleculaire verbindingen die worden verkregen door het polymeriseren van monomeren op polymeren van monomeren met fosfor, seleen, telluur of een metaal uit groep C08F 30/00 [2]

 

C 08 F     277/00                   Macromoleculaire verbindingen die worden verkregen door het polymeriseren van monomeren op polymeren van carbocyclische of heterocyclische monomeren uit respectievelijk de groepen C08F 32/00 of C08F 34/00 [2]

 

C 08 F     279/00                   Macromoleculaire verbindingen die worden verkregen door het polymeriseren van monomeren op polymeren van monomeren met twee of meer dubbele koolstof-koolstofbindingen uit groep C08F 36/00 [2]

C 08 F     279/02                   .    op polymeren van geconjugeerde diënen [2]

C 08 F     279/04                   .    .    Aromatische vinylmonomeren en nitrilen als enige monomeren [2]

C 08 F     279/06                   .    .    Aromatische vinylmonomeren en methacrylaten als enige monomeren [2]

 

C 08 F     281/00                   Macromoleculaire verbindingen die worden verkregen door het polymeriseren van monomeren op polymeren van monomeren met driedubbele koolstof-koolstofbindingen uit groep C08F 38/00 [2]

 

C 08 F     283/00                   Macromoleculaire verbindingen die worden verkregen door het polymeriseren van monomeren op polymeren uit subklasse C08G [4]

C 08 F     283/01                   .    op onverzadigde polyesters [4]

C 08 F     283/02                   .    op polycarbonaten of verzadigde polyesters [2]

C 08 F     283/04                   .    op polycarbonamiden, polyesteramiden of polyimiden [2]

C 08 F     283/06                   .    op polyethers, polyoxymethylenen of polyacetalen [2]

C 08 F     283/08                   .    .    op polyfenyleenoxiden [2]

C 08 F     283/10                   .    op polymeren met meer dan één epoxyradicaal per molecuul [2]

C 08 F     283/12                   .    op polysiloxanen [2]

C 08 F     283/14                   .    op polymeren die worden verkregen door het polymeriseren van carbocyclische verbindingen met één of meer dubbele koolstof-koolstofbindingen in de carbocyclische ring waarbij de ring wordt geopend, d.w.z. polyalkeenameren [2]

 

C 08 F     285/00                   Macromoleculaire verbindingen die worden verkregen door het polymeriseren van monomeren op vooraf gevormde entpolymeren [2]

 

C 08 F     287/00                   Macromoleculaire verbindingen die worden verkregen door het polymeriseren van monomeren op blokpolymeren [2]

 

C 08 F     289/00                   Macromoleculaire verbindingen die worden verkregen door het polymeriseren van monomeren op macromoleculaire verbindingen voorzover niet vallend onder de groepen C08F 251/00 tot C08F 287/00 [2]

 

C 08 F     290/00                   Macromoleculaire verbindingen die worden verkregen door het polymeriseren van monomeren op polymeren die zijn gemodificeerd door het inbrengen van alifatische onverzadigde eindgroepen of zijgroepen [6]

C 08 F     290/02                   .    door het inbrengen van onverzadigde eindgroepen [6]

C 08 F     290/04                   .    .    Polymeren uit de subklassen C08C of C08F [6]

C 08 F     290/06                   .    .    Polymeren uit subklasse C08G [6]

C 08 F     290/08                   .    door het inbrengen van onverzadigde zijgroepen [6]

C 08 F     290/10                   .    .    Polymeren uit subklasse C08B [6]

C 08 F     290/12                   .    .    Polymeren uit de subklassen C08C of C08F [6]

C 08 F     290/14                   .    .    Polymeren uit subklasse C08G [6]

 

C 08 F     291/00                   Macromoleculaire verbindingen die worden verkregen door het polymeriseren van monomeren op macromoleculaire verbindingen welke vallen onder meer dan één van de groepen C08F 251/00 tot C08F 289/00 [2]

C 08 F     291/02                   .    op elastomeren [2]

C 08 F     291/04                   .    op halogeenhoudende macromoleculen [2]

C 08 F     291/06                   .    op zuurstofhoudende macromoleculen [2]

C 08 F     291/08                   .    .    op macromoleculen die hydroxyradicalen bevatten [2]

C 08 F     291/10                   .    .    op macromoleculen die epoxyradicalen bevatten [2]

C 08 F     291/12                   .    op stikstofhoudende macromoleculen [2]

C 08 F     291/14                   .    op zwavelhoudende macromoleculen [2]

C 08 F     291/16                   .    op macromoleculen met meer dan twee metaalatomen [2]

C 08 F     291/18                   .    op bestraalde of geoxideerde macromoleculen (geëpoxideerd C08F 291/10) [2]

 

C 08 F     292/00                   Macromoleculaire verbindingen die worden verkregen door het polymeriseren van monomeren op anorganisch materiaal [3]

 

Blokpolymeren [2]

 

C 08 F     293/00                   Macromoleculaire verbindingen die worden verkregen door het polymeriseren op een macromolecuul met groepen die de vorming kunnen induceren van nieuwe polymeerketens die uitsluitend zijn gebonden aan één of beide uiteinden van het basismacromolecuul (op polymeren die zijn gemodificeerd door het inbrengen van onverzadigde eindgroepen C08F 290/02) [2]

 

C 08 F     295/00                   Macromoleculaire verbindingen die worden verkregen door polymeriseren, waarbij achtereenvolgens verschillende soorten katalysatoren worden gebruikt zonder het tussenpolymeer te deactiveren [2]

 

C 08 F     297/00                   Macromoleculaire verbindingen die worden verkregen door het achtereenvolgens polymeriseren van verschillende monomeersystemen, waarbij een ionische of een coördinerende katalysator wordt gebruikt zonder het tussenpolymeer te deactiveren [2]

C 08 F     297/02                   .    met een anionische katalysator [2]

C 08 F     297/04                   .    .    door het polymeriseren van aromatische vinylmonomeren en geconjugeerde diënen [2]

C 08 F     297/06                   .    met een coördinerende katalysator [2]

C 08 F     297/08                   .    .    door het polymeriseren van mono-olefinen [2]

 

C 08 F     299/00                   Macromoleculaire verbindingen die worden verkregen door het onderling laten reageren van polymeren waarbij alleen sprake is van reacties bij de onverzadigde koolstof-koolstofbindingen, in afwezigheid van niet-macromoleculaire monomeren [2,6,12]

C 08 F     299/02                   .    van onverzadigde polycondensaten [2]

C 08 F     299/04                   .    .    van polyesters [2]

C 08 F     299/06                   .    .    van polyurethanen [2]

C 08 F     299/08                   .    .    van polysiloxanen [2]

 

C 08 F     301/00                   Macromoleculaire verbindingen die niet vallen onder de groepen C08F 10/00 tot C08F 299/00 [2]