SECTIE C         CHEMIE; METALLURGIE

 

              Aantekeningen

 

(1)        In Sectie C zijn de definities van groepen chemische elementen als volgt:

Alkalimetalen:                 Li, Na, K, Rb, Cs, Fr

Aardalkalimetalen:           Ca, Sr, Ba, Ra

Lanthaniden:                   elementen met atoomgetallen 57 t/m 71

Zeldzame aardmetalen:    Sc, Y, Lanthaniden

Actiniden:                       elementen met atoomgetallen 89 t/m 103

Vuurvaste metalen:          Ti, V, Cr, Zr, Nb, Mo, Hf, Ta, W

Halogenen:                      F, Cl, Br, I, At

Edelgassen:                    He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn

Platinagroep:                   Os, Ir, Pt, Ru, Rh, Pd

Edele metalen:                Ag, Au, platinagroep

Lichte metalen:                alkalimetalen, aardalkalimetalen, Be, Al, Mg

Zware metalen:                metalen anders dan lichte metalen

IJzergroep:                      Fe, Co, Ni

Niet-metalen:                   H, B, C, Si, N, P, O, S, Se, Te, edelgassen, halogenen

Metalen:                         elementen anders dan niet-metalen

Transitie-elementen:         elementen met atoomgetallen 21 t/m 30, 39 t/m 48, 57 t/m 80, en 89 en hoger

              (2)      Onder Sectie C vallen:

                        (a)      Pure chemie, waaronder vallen anorganische verbindingen, organische verbindingen, macromoleculaire verbindingen, en hun bereidingsmethoden;

                        (b)      Toegepaste chemie, waaronder vallen samenstellingen met bovenstaande verbindingen, bijv. glas, keramiek, meststoffen, kunststofsamenstellingen, verven, en producten uit de petroleumindustrie. Ook vallen hieronder bepaalde samenstellingen op grond van het hebben van bijzondere eigenschappen, die ze geschiklt maken voor bepaalde doeleinden, zoals in geval van explosieven, kleurstoffen, kleefmiddelen, smeermiddelen, en wasmiddelen.

                        (c)      Bepaalde marginale industrieën, zoals het maken van kolen en van vaste of gasvormige brandstoffen, de productie and raffinage van oliën, vetten en wassen, de fermentatie-industrie (bijv. brouwerijen en wijnmakerijen), en de suikerindustrie.

                        (d)      Bepaalde bewerkingen of behandelingen, die ofwel puur meachnisch zijn, bijv. de mechanische behandeling van leer en huiden, of gedeeltelijk mechanisch, bijv. de behandeling van water of het voorkomen van corrosie in het algemeen.

                        (e)      Metallurgie, en ferrolegeringen of niet-ferrolegeringen.

              (3)      In alle Secties van de IPC is het Periodiek Systeem van chemische elementen waarnaar wordt verwezen, dezelfde als die algemeen aanvaard en gebruikelijk is.

              (4)      (a)      In geval van bewerkingen, handelingen, producten of artikelen met zowel een chemisch als een niet-chemisch gedeelte of aspect, geldt de algemene regel dat het chemische gedeelte of aspect valt onder Sectie C.

                        (b)      In sommige van deze gevallen brengt het chemische gedeelte of aspect een niet chemische met zich mee, zelfs als dat puur mechanisch is, omdat dit laatste aspect ofwel essentieel is voor de bewerking of handeling, of daarvan een belangrijk deel uitmaakt. In feite blijkt het logischer de verschillende gedeelten of aspecten niet te scheiden van een samenhangend geheel. Dit geldt voor toegepaste chemie en voor de industrieën, bewerkingen en handelingen genoemd in de Aantekeningen (1)(c), (d) en (e). Bijvoorbeeld vallen ovens specifiek bedoeld voor het maken van glas onder klasse C03 en niet onder klasse F27.

                        (c)      Er zijn echter sommige uitzonderingen, waarin het mechanisch (of niet-mechanische) aspect juist het chemische aspect met zich meebrengen, bijvoorbeeld:

                                 -         Bepaalde extractieprocessen, in subklasse A61K;

                                 -         De chemische zuivering van lucht, in subklasse A61L;

                                 -         Chemische methoden van brandbestrijding, in subklasse A62D;

                                 -         Chemische processen en apparatuur, in klasse B01;

                                 -         Impregneren van hout, in subklasse B27K;

                                 -         Chemische analysemethoden of testmethoden, in subklasse G01N;

                                 -         Fotografische materialen en processen, in klasse G03; en algemeen

                                 -         De chemische behandeling van textiel en de productie van cellulose of papier, in Sectie D.

                        (d)      In nog andere gevallen valt het puur chemische aspect onder Sectie C, en het toegepaste chemische aspect in een andere Sectie, zoals A, B of F, bijv. het gebruik van een substantie of samenstelling voor:

                                 -         de behandeling van planten of dieren, valt onder subklasse A01N;

                                 -         voedingsmiddelen, vallen onder klasse A23;

                                 -         munitie of explosieven, vallen onder klasse F42.

                        (e)      Als de chemische en mechanische aspecten zo nauw met elkaar zijn verbonden dat een nette en eenvoudige splitsing niet mogelijk is, of als bepaalde mechanische processen een natuurlijk en logisch vervolg op een chemische behandeling vormen, kan onder Sectie C, in aanvulling op het chemische aspect, ook een gedeelte van het mechanische aspect vallen, bijv. nabehandeling van kunststeen, wat valt onder klasse C04.In dit laatste geval wordt gewoonlijk een aantekening of referentie gegeven om de positie te verduidelijken, zelfs als splitsing nogal arbitrair is.

 

CHEMIE

 

C 08        ORGANISCHE MACROMOLECULAIRE VERBINDINGEN; HUN BEREIDING OF CHEMISCHE VERWERKING; DAAROP GEBASEERDE SAMENSTELLINGEN [11]

 

              Aantekeningen

 

              (1)      Onder deze subklasse vallen niet de volgende macromoleculaire verbindingen als zodanig:

                        -        peptiden, bijv. proteïnen, welke vallen onder C07K; [12]

                        -        verbindingen met twee of meer mononucleotidedelen met gescheiden fosfaatgroepen of polyfosfaatgroepen verbonden met saccharideradicalen of nucleosidegroepen, bijv. nucleïnezuren, welke vallen onder de groep C07H 21/00; [12]

                        -        genetische manipulatie met betrekking tot DNA of RNA, vectoren, bijv. plasmiden, of hun isolatie, bereiding of zuivering, welke vallen onder de groep C12N 15/00. [12]

              (2)      De werking van chemische samenstellingen of preparaten ter bestrijding of aanlokking van ongedierte of onkruid wordt verder geklasseerd in subklasse A01P. [8]

 

C 08 G    MACROMOLECULAIRE VERBINDINGEN DIE OP EEN ANDERE WIJZE WORDEN VERKREGEN DAN DOOR REACTIES WAARBIJ ALLEEN SPRAKE IS VAN ONVERZADIGDE KOOLSTOF-KOOLSTOFBINDINGEN (fermentatieprocessen of enzym-gebruikende processen voor het synthetiseren van een gewenste chemische verbinding of samenstelling, of voor het afscheiden van optische isomeren uit een racemisch mengsel C12P) [2,12]

 

              Aantekeningen

 

              (1)      Therapeutische activiteit van verbindingen wordt tevens geklasseerd in subklasse A61P. [7]

              (2)      In deze subklasse heeft groep C08G 18/00 voorrang boven de andere groepen. Er wordt verder geklasseerd als de polymeren worden verkregen door reacties waarbij specifieke koppelingen worden gevormd waarvoor een toepasselijke groep bestaat. [2]

              (3)      Binnen elke hoofdgroep van deze subklasse is de prioriteitsregel voor de laatste plaats van kracht, d.w.z. op elk hiërarchisch niveau wordt geklasseerd in de laatst toepasselijke plaats, tenzij anders staat vermeld. [2,15]

              (4)            Onder deze subklasse vallen tevens samenstellingen op basis van monomeren die macromoleculaire verbindingen vormen welke in deze subklasse kunnen worden geklasseerd. [7]

                        In deze subklasse:

                        (a)           wordt, als de monomeren zijn gedefinieerd, geklasseerd in de groepen C08G 2/00 tot C08G 79/00 en C08G 83/00 in overeenstemming met de te vormen polymeer; [7]

                        (b)      wordt, als de monomeren zodanig zijn gedefinieerd dat een samenstelling niet kan worden geklasseerd in één hoofdgroep van deze subklasse, de samenstelling geklasseerd in groep C08G 85/00; [7]

                        (c)      wordt, als de verbindingsingrediënten op zich van belang zijn, tevens geklasseerd in subklasse C08K. [7]

 

C 08 G      2/00                    Additiepolymeren van aldehyden of cyclische oligomeren daarvan of van ketonen; Additiecopolymeren daarvan met minder dan 50 mol.-% van andere substanties [2]

C 08 G      2/02                    .    Polymeriseren onder invloed van golfenergie of deeltjesstraling [2]

C 08 G      2/04                    .    Polymeriseren door gebruik te maken van verbindingen die het molecuulgewicht beïnvloeden, bijv. middelen die zorgen voor het overdragen van ketens [2]

C 08 G      2/06                    .    Katalysatoren [2,12]

C 08 G      2/08                    .    Polymeriseren van formaldehyde [2]

C 08 G      2/10                    .    Polymeriseren van cyclische oligomeren van formaldehyde [2]

C 08 G      2/12                    .    Polymeriseren van acetaldehyde of cyclische oligomeren daarvan [2]

C 08 G      2/14                    .    Polymeriseren van enkele aldehyden, dat niet valt onder de groepen C08G 2/08 tot C08G 2/12 [2]

C 08 G      2/16                    .    Polymeriseren van enkele ketonen [2]

C 08 G      2/18                    .    Copolymeriseren van aldehyden of ketonen [2]

C 08 G      2/20                    .    .    met andere aldehyden of ketonen [2]

C 08 G      2/22                    .    .    met epoxyverbindingen [2]

C 08 G      2/24                    .    .    met acetalen [2]

C 08 G      2/26                    .    .    met verbindingen die een onverzadigde koolstof-koolstofbinding bevatten [2]

C 08 G      2/28                    .    Nabehandelen bij het polymeriseren [2]

C 08 G      2/30                    .    Chemisch modificeren door nabehandelen [2]

C 08 G      2/32                    .    .    door veresteren [2]

C 08 G      2/34                    .    .    door veretheren [2]

C 08 G      2/36                    .    .    door depolymeriseren [2]

C 08 G      2/38                    .    Blokpolymeren of entpolymeren die worden bereid door het polymeriseren van aldehyden of ketonen op macromoleculaire verbindingen [2]

 

C 08 G      4/00                    Condensatiepolymeren van aldehyden of ketonen met polyalcoholen; Additiepolymeren van heterocyclische zuurstofverbindingen met in de ring tenminste éénmaal de groep  –O–C–O– (van cyclische oligomeren van aldehyden C08G 2/00) [2]

 

C 08 G      6/00                    Condensatiepolymeren van alleen aldehyden of ketonen [2]

C 08 G      6/02                    .    van aldehyden met ketonen [2]

 

C 08 G      8/00                    Condensatiepolymeren van aldehyden of ketonen met alleen fenolen [2]

C 08 G      8/02                    .    van ketonen [2]

C 08 G      8/04                    .    van aldehyden [2]

C 08 G      8/06                    .    .    van furfural [2]

C 08 G      8/08                    .    .    van formaldehyde, bijv. van ter plaatse gevormde formaldehyde [2]

C 08 G      8/10                    .    .    .    met fenol [2]

C 08 G      8/12                    .    .    .    met eenwaardige fenolen met slechts één koolwaterstofsubstituent in de ortho-positie of para-positie ten opzichte van de –OH groep, bijv. p-tertiair-butylfenol [2]

C 08 G    8/14                     .    .    .    met gehalogeneerde fenolen [2]

C 08 G    8/16                     .    .    .    met aminofenolen of nitrofenolen [2]

C 08 G    8/18                     .    .    .    met fenolen die zijn gesubstitueerd door carbonzuurgroepen of sulfonzuurgroepen [2]

C 08 G    8/20                     .    .    .    met meerwaardige fenolen [2]

C 08 G    8/22                     .    .    .    .    Resorcinol [2]

C 08 G    8/24                     .    .    .    met mengsels van twee of meer fenolen voorzover niet vallend onder slechts één van de groepen C08G 8/10 tot C08G 8/20 [2]

C 08 G    8/26                     .    uit mengsels van aldehyden en ketonen [2]

C 08 G    8/28                     .    Chemisch gemodificeerde polycondensaten [2]

C 08 G    8/30                     .    .    door onverzadigde verbindingen, bijv. terpenen [2]

C 08 G    8/32                     .    .    door organische zuren of derivaten daarvan, bijv. vette oliën [2]

C 08 G    8/34                     .    .    door natuurharsen of harszuren, bijv. terpentijnhars [2]

C 08 G    8/36                     .    .    door veretheren [2]

C 08 G    8/38                     .    Blokpolymeren of entpolymeren die worden bereid door het polycondenseren van aldehyden of ketonen op macromoleculaire verbindingen [2]

 

C 08 G    10/00                   Condensatiepolymeren van aldehyden of ketonen met alleen aromatische koolwaterstoffen of gehalogeneerde aromatische koolwaterstoffen [2]

C 08 G    10/02                   .    van aldehyden [2]

C 08 G    10/04                   .    .    Chemisch gemodificeerde polycondensaten [2]

C 08 G    10/06                   .    Blokpolymeren of entpolymeren die worden bereid door het polycondenseren van aldehyden of ketonen op macromoleculaire verbindingen [2]

 

C 08 G    12/00                   Condensatiepolymeren van aldehyden of ketonen met alleen verbindingen die waterstof bevatten dat aan stikstof is vastgemaakt (aminofenolen C08G 8/16) [2]

C 08 G    12/02                   .    van aldehyden [2]

C 08 G    12/04                   .    .    met acyclische of carbocyclische verbindingen [2]

C 08 G    12/06                   .    .    .    Aminen [2]

C 08 G    12/08                   .    .    .    .    aromatisch [2]

C 08 G    12/10                   .    .    .    met acyclische verbindingen met de groep X=C(–N<)2, waarin X O, S of –N is [2]

C 08 G    12/12                   .    .    .    .    Ureum; Thio-ureum [2]

C 08 G    12/14                   .    .    .    .    Dicyaandiamiden; Dicyaandiamidinen; Guanidinen; Biguaniden; Biuret; Semicarbaziden [2]

C 08 G    12/16                   .    .    .    .    .    Dicyaandiamiden [2]

C 08 G    12/18                   .    .    .    met cyaanamide [2]

C 08 G    12/20                   .    .    .    met urethanen of thio-urethanen [2]

C 08 G    12/22                   .    .    .    met carbonzuuramiden [2,12]

C 08 G    12/24                   .    .    .    met sulfonzuuramiden [2]

C 08 G    12/26                   .    .    met heterocyclische verbindingen [2]

C 08 G    12/28                   .    .    .    met gesubstitueerde diazinen, diazolen of triazolen [2]

C 08 G    12/30                   .    .    .    met gesubstitueerde triazinen [2]

C 08 G    12/32                   .    .    .    .    Melaminen [2]

C 08 G    12/34                   .    .    .    en acyclische of carbocyclische verbindingen [2]

C 08 G    12/36                   .    .    .    .    Ureum; Thio-ureum [2]

C 08 G    12/38                   .    .    .    .    .    en melaminen [2]

C 08 G    12/40                   .    .    Chemisch gemodificeerde polycondensaten [2]

C 08 G    12/42                   .    .    .    door veretheren [2]

C 08 G    12/44                   .    .    .    door veresteren [2]

C 08 G    12/46                   .    Blokpolymeren of entpolymeren die worden bereid door het polycondenseren van aldehyden of ketonen op macromoleculaire verbindingen [2]

 

C 08 G    14/00                   Condensatiepolymeren van aldehyden of ketonen met twee of meer andere monomeren die vallen onder tenminste twee van de groepen C08G 8/00 tot C08G 12/00 [2]

C 08 G    14/02                   .    van aldehyden [2]

C 08 G    14/04                   .    .    met fenolen [2]

C 08 G    14/06                   .    .    .    en monomeren die waterstof bevatten dat is vastgemaakt aan stikstof [2]

C 08 G    14/067                  .    .    .    .    Acyclische of carbocyclische monomeren [5]

C 08 G    14/073                  .    .    .    .    .    Aminen [5]

C 08 G    14/08                   .    .    .    .    .    Ureum; Thio-ureum [2,5]

C 08 G    14/09                   .    .    .    .    Heterocyclische monomeren [5]

C 08 G    14/10                   .    .    .    .    .    Melaminen [2,5]

C 08 G    14/12                   .    .    .    Chemisch gemodificeerde polycondensaten [2]

C 08 G    14/14                   .    Blokpolymeren of entpolymeren die worden bereid door het polycondenseren van aldehyden of ketonen op macromoleculaire verbindingen [2]

 

C 08 G    16/00                   Condensatiepolymeren van aldehyden of ketonen met monomeren voorzover niet vallend onder de groepen C08G 4/00 tot C08G 14/00 [2,12]

C 08 G    16/02                   .    van aldehyden [2]

C 08 G    16/04                   .    .    Chemisch gemodificeerde polycondensaten [2]

C 08 G    16/06                   .    Blokpolymeren of entpolymeren die worden bereid door het polycondenseren van aldehyden of ketonen op macromoleculaire verbindingen [2]

 

C 08 G    18/00                   Polymeerproducten van isocyanaten of isothiocyanaten [2,12] 

              Aantekening

 

              In deze groep is het gewenst om de indexcode van groep C08G 101/00 toe te voegen. [5,8]

 

C 08 G    18/02                   .    van alleen isocyanaten of isothiocyanaten [2]

C 08 G    18/04                   .    met vinylverbindingen [2]

C 08 G    18/06                   .    met verbindingen met actieve waterstof [2]

C 08 G    18/08                   .    .    Processen [2]

C 08 G    18/09                   .    .    .    met oligomerisatie van isocyanaten of isothiocyanaten, waarbij sprake is van de reactie van een deel van de isocyanaatgroepen of isothiocyanaatgroepen met elkaar in het reactiemengsel [7,12]

C 08 G    18/10                   .    .    .    Prepolymeerprocessen, waarbij sprake is van de reactie van isocyanaten of isothiocyanaten met verbindingen met actieve waterstof in een eerste reactiestap [2,7,12]

C 08 G    18/12                   .    .    .    .    gebruikmakend van twee of meer verbindingen met actieve waterstof in de eerste polymerisatiestap [2]

C 08 G    18/16                   .    .    .    Katalysatoren [2,12]

C 08 G    18/18                   .    .    .    .    met secundaire of tertiaire aminen of zouten daarvan [2]

C 08 G    18/20                   .    .    .    .    .    Heterocyclische aminen; Zouten daarvan [2]

C 08 G    18/22                   .    .    .    .    met metaalverbindingen [2]

C 08 G    18/24                   .    .    .    .    .    van tin [2]

C 08 G    18/26                   .    .    .    .    .    van lood [2]

C 08 G    18/28                   .    .    gekenmerkt door de gebruikte verbindingen die actieve waterstof bevatten [2]

 

              Aantekening

 

              Voor het doel van deze groep wordt het toevoegen van water voor het bereiden van cellulair materiaal niet in beschouwing genomen. [2]

 

C 08 G    18/30                   .    .    .    Verbindingen met een laag molecuulgewicht [2]

C 08 G    18/32                   .    .    .    .    Polyhydroxyverbindingen; Polyaminen; Hydroxyaminen [2]

C 08 G    18/34                   .    .    .    .    Carbonzuren; Esters daarvan met monohydroxylverbindingen [2]

C 08 G    18/36                   .    .    .    .    Gehydroxyleerde esters van hogere vetzuren [2]

C 08 G    18/38                   .    .    .    .    met andere hetero-atomen dan zuurstof (C08G 18/32 heeft voorrang) [2]

C 08 G    18/40                   .    .    .    Verbindingen met een hoog molecuulgewicht [2]

C 08 G    18/42                   .    .    .    .    Polycondensaten met carbonzuurestergroepen of koolzuurestergroepen in de hoofdketen [2]

C 08 G    18/44                   .    .    .    .    .    Polycarbonaten [2]

C 08 G    18/46                   .    .    .    .    .    met andere hetero-atomen dan zuurstof [2]

C 08 G    18/48                   .    .    .    .    Polyethers [2]

C 08 G    18/50                   .    .    .    .    .    met andere hetero-atomen dan zuurstof [2]

C 08 G    18/52                   .    .    .    .    Polythio-ethers [2]

C 08 G    18/54                   .    .    .    .    Polycondensaten van aldehyden [2]

C 08 G    18/56                   .    .    .    .    Polyacetalen [2]

C 08 G    18/58                   .    .    .    .    Epoxyharsen [2]

C 08 G    18/60                   .    .    .    .    Polyamiden of polyesteramiden [2]

C 08 G    18/61                   .    .    .    .    Polysiloxanen [2]

C 08 G    18/62                   .    .    .    .    Polymeren van verbindingen met dubbele koolstof-koolstofbindingen [2]

C 08 G    18/63                   .    .    .    .    Blokpolymeren of entpolymeren die worden verkregen door het polymeriseren van verbindingen met een dubbele koolstof-koolstofbinding op polymeren [2]

C 08 G    18/64                   .    .    .    .    Macromoleculaire verbindingen voorzover niet vallend onder de groepen C08G 18/42 tot C08G 18/63 [2]

C 08 G    18/65                   .    .    .    Verbindingen met een laag molecuulgewicht met actieve waterstof en verbindingen met een hoog molecuulgewicht met actieve waterstof [2]

C 08 G    18/66                   .    .    .    .    Verbindingen uit de groepen C08G 18/42, C08G 18/48 of C08G 18/52 [2]

C 08 G    18/67                   .    .    .    Onverzadigde verbindingen met actieve waterstof [2]

C 08 G    18/68                   .    .    .    .    Onverzadigde polyesters [2]

C 08 G    18/69                   .    .    .    .    Polymeren van geconjugeerd diënen [2]

C 08 G    18/70                   .    .    gekenmerkt door de gebruikte isocyanaten of isothiocyanaten [2]

C 08 G    18/71                   .    .    .    Mono-isocyanaten of mono-isothiocyanaten [2]

C 08 G    18/72                   .    .    .    Polyisocyanaten of polyisothiocyanaten [2]

C 08 G    18/73                   .    .    .    .    acyclisch [2]

C 08 G    18/74                   .    .    .    .    cyclisch [2]

C 08 G    18/75                   .    .    .    .    .    cyclo-alifatisch [2]

C 08 G    18/76                   .    .    .    .    .    aromatisch [2]

C 08 G    18/77                   .    .    .    .    met hetero-atomen naast de stikstof en zuurstof of zwavel van het isocyanaat of isothiocyanaat [2]

C 08 G    18/78                   .    .    .    .    .    Stikstof [2]

C 08 G    18/79                   .    .    .    .    .    .    gekenmerkt door de gebruikte polyisocyanaten, waarbij deze groepen hebben die zijn gevormd door het oligomeriseren van isocyanaten of isothiocyanaten [2]

C 08 G    18/80                   .    .    .    .    Gemaskeerde polyisocyanaten [2]

C 08 G    18/81                   .    .    .    Onverzadigde isocyanaten of isothiocyanaten [2]

C 08 G    18/82                   .    .    Nabehandelen bij het polymeriseren [2]

C 08 G    18/83                   .    .    Chemisch gemodificeerde polymeren [2]

C 08 G    18/84                   .    .    .    door aldehyden [2]

C 08 G    18/85                   .    .    .    door azoverbindingen [2]

C 08 G    18/86                   .    .    .    door peroxiden [2]

C 08 G    18/87                   .    .    .    door zwavel [2]

 

C 08 G    59/00                   Polycondensaten die meer dan één epoxygroep per molecuul bevatten; Macromoleculen die worden verkregen door het reageren van epoxypolycondensaten met monofunctionele verbindingen met een laag molecuulgewicht; Macromoleculen die worden verkregen door het polymeriseren van verbindingen die meer dan één epoxygroep per molecuul bevatten waarbij uithardingsmiddelen of katalysatoren worden gebruikt die reageren met de epoxygroepen [2,12]

C 08 G    59/02                   .    Polycondensaten met meer dan één epoxygroep per molecuul [2]

C 08 G    59/04                   .    .    van polyhydroxyverbindingen met epihalohydrinen of voorlopers daarvan [2]

C 08 G    59/06                   .    .    .    van meerwaardige fenolen [2]

C 08 G    59/08                   .    .    .    .    uit fenolaldehydecondensaten [2]

C 08 G    59/10                   .    .    van polyaminen met epihalohydrinen of voorlopers daarvan [2]

C 08 G    59/12                   .    .    van polycarbonzuren met epihalohydrinen of voorlopers daarvan [2]

C 08 G    59/14                   .    Polycondensaten die zijn gemodificeerd door chemisch nabehandelen [2]

C 08 G    59/16                   .    .    door monocarbonzuren of door anhydriden, haliden of esters daarvan met een laag molecuulgewicht [2]

C 08 G    59/17                   .    .    .    door acrylzuur of methacrylzuur [4]

C 08 G    59/18                   .    Macromoleculen die worden verkregen door het polymeriseren van verbindingen met meer dan één epoxygroep per molecuul waarbij gebruik wordt gemaakt van uithardingsmiddelen of katalysatoren die reageren met de epoxygroepen [2]

C 08 G    59/20                   .    .    gekenmerkt door de gebruikte epoxyverbindingen [2]

 

              Aantekening

 

              Het bereiden en uitharden van epoxypolycondensaten waarbij het epoxypolycondensaat niet uitsluitend bestaat uit een verbinding met een laag molecuulgewicht en waarbij de uithardingsmethode niet van belang is, wordt slechts geklasseerd in de groep C08G 59/02. [2]

 

C 08 G    59/22                   .    .    .    Di-epoxyverbindingen [2]

C 08 G    59/24                   .    .    .    .    carbocyclisch [2]

C 08 G    59/26                   .    .    .    .    heterocyclisch [2]

C 08 G    59/28                   .    .    .    .    met acyclische stikstofatomen [2]

C 08 G    59/30                   .    .    .    .    met andere atomen dan koolstof, waterstof, zuurstof en stikstof [2]

C 08 G    59/32                   .    .    .    Epoxyverbindingen die drie of meer epoxygroepen bevatten [2]

C 08 G    59/34                   .    .    .    .    verkregen door het epoxideren van een onverzadigd polymeer [2]

C 08 G    59/36                   .    .    .    .    samen met mono-epoxyverbindingen [2]

C 08 G    59/38                   .    .    .    .    samen met di-epoxyverbindingen [2]

C 08 G    59/40                   .    .    gekenmerkt door de gebruikte uithardingsmiddelen [2]

C 08 G    59/42                   .    .    .    Polycarbonzuren; Anhydriden, haliden of esters daarvan met een laag molecuulgewicht [2]

C 08 G    59/44                   .    .    .    Amiden [2]

C 08 G    59/46                   .    .    .    .    samen met andere uithardingsmiddelen [2]

C 08 G    59/48                   .    .    .    .    .    met polycarbonzuren of met anhydriden, haliden of esters daarvan met een laag molecuulgewicht [2]

C 08 G    59/50                   .    .    .    Aminen [2]

C 08 G    59/52                   .    .    .    .    Aminocarbonzuren [2]

C 08 G    59/54                   .    .    .    .    Amino-amiden [2]

C 08 G    59/56                   .    .    .    .    samen met andere uithardingsmiddelen [2]

C 08 G    59/58                   .    .    .    .    .    met polycarbonzuren of met anhydriden, haliden of esters daarvan met een laag molecuulgewicht [2]

C 08 G    59/60                   .    .    .    .    .    met amiden [2]

C 08 G    59/62                   .    .    .    Alcoholen of fenolen [2]

C 08 G    59/64                   .    .    .    .    Amino-alcoholen [2]

C 08 G    59/66                   .    .    .    Mercaptanen [2]

C 08 G    59/68                   .    .    gekenmerkt door de gebruikte katalysatoren [2]

C 08 G    59/70                   .    .    .    Chelaten [2]

C 08 G    59/72                   .    .    .    Complexen van boorhaliden [2]

 

              Aantekening

 

              In de groepen C08G 61/00 tot C08G 79/00 worden macromoleculaire verbindingen die worden verkregen door reacties waarbij twee verschillende koppelingen in de hoofdketen worden gevormd, alleen geklasseerd naar de binding die in overmaat aanwezig is, tenzij anders staat vermeld. [2]

 

C 08 G    61/00                   Macromoleculaire verbindingen die worden verkregen door reacties waarbij een koolstof-koolstofkoppeling in de hoofdketen van het macromolecuul wordt gevormd (C08G 2/00 tot C08G 16/00 hebben voorrang) [2]

C 08 G    61/02                   .    Macromoleculaire verbindingen die alleen koolstofatomen bevatten in de hoofdketen van het macromolecuul, bijv. polyxylylenen [2]

C 08 G    61/04                   .    .    alleen alifatische koolstofatomen [2]

C 08 G    61/06                   .    .    .    bereid door het openen van de ringen van carbocyclische verbindingen [2]

C 08 G    61/08                   .    .    .    .    van carbocyclische verbindingen die één of meer dubbele koolstof-koolstofbindingen bevatten in de ring [2]

C 08 G    61/10                   .    .    alleen aromatische koolstofatomen, bijv. polyfenylenen [2]

C 08 G    61/12                   .    Macromoleculaire verbindingen die andere atomen dan koolstof bevatten in de hoofdketen van het macromolecuul [2]

 

C 08 G    63/00                   Macromoleculaire verbindingen die worden verkregen door reacties waarbij een carboxylesterkoppeling in de hoofdketen van het macromolecuul wordt gevormd (polyesteramiden C08G 69/44; polyesterimiden C08G 73/16) [2,5]

 

              Aantekening

 

              Verbindingen die worden gekenmerkt door de chemische opbouw van de polyesters, worden geklasseerd in de groepen voor het soort polyesterverbinding. Verbindingen die worden gekenmerkt door het bereidingsproces van de polyesters worden geklasseerd in de groepen voor het betreffende proces (C08G 63/78 tot C08G 63/87). Verbindingen die worden gekenmerkt door zowel de chemische samenstelling als door het bereidingsproces, worden geklasseerd naar elk van deze aspecten. [5]

 

C 08 G    63/02                   .    Polyesters die zijn afgeleid van hydroxycarbonzuren of van polycarbonzuren en polyhydroxyverbindingen [2]

C 08 G    63/06                   .    .    afgeleid van hydroxycarbonzuren [2]

C 08 G    63/08                   .    .    .    Lactonen of lactiden [2]

C 08 G    63/12                   .    .    afgeleid van polycarbonzuren en polyhydroxyverbindingen [2]

C 08 G    63/123                  .    .    .    waarbij de zuren of hydroxyverbindingen carbocyclische ringen bevatten [5]

C 08 G    63/127                  .    .    .    .    Zuren die aromatische ringen bevatten [5]

C 08 G    63/13                   .    .    .    .    .    met twee of meer aromatische ringen [5]

C 08 G    63/133                  .    .    .    .    Hydroxyverbindingen die aromatische ringen bevatten [5]

C 08 G    63/137                  .    .    .    .    Zuren of hydroxyverbindingen die cyclo-alifatische ringen bevatten [5]

C 08 G    63/16                   .    .    .    Dicarbonzuren en dihydroxyverbindingen [2]

C 08 G    63/18                   .    .    .    .    waarbij de zuren of hydroxyverbindingen carbocyclische ringen bevatten [2]

C 08 G    63/181                  .    .    .    .    .    Zuren die aromatische ringen bevatten [5]

C 08 G    63/183                  .    .    .    .    .    .    Tereftaalzuren [5]

C 08 G    63/185                  .    .    .    .    .    .    met twee of meer aromatische ringen [5]

C 08 G    63/187                  .    .    .    .    .    .    .    met gecondenseerde aromatische ringen [5]

C 08 G    63/189                  .    .    .    .    .    .    .    .    met een naftaleenring [5]

C 08 G    63/19                   .    .    .    .    .    Hydroxyverbindingen die aromatische ringen bevatten [5]

C 08 G    63/191                  .    .    .    .    .    .    Hydrochinonen [5]

C 08 G    63/193                  .    .    .    .    .    .    met twee of meer aromatische ringen [5]

C 08 G    63/195                  .    .    .    .    .    .    .    Bisfenol-A [5]

C 08 G    63/197                  .    .    .    .    .    .    .    met gecondenseerde aromatische ringen [5]

C 08 G    63/199                  .    .    .    .    .    Zuren of hydroxyverbindingen die cyclo-alifatische ringen bevatten [5]

C 08 G    63/20                   .    .    .    .    Polyesters die zijn bereid in aanwezigheid van verbindingen met één reactieve groep of meer dan twee reactieve groepen [2]

C 08 G    63/21                   .    .    .    .    .    in aanwezigheid van onverzadigde monocarbonzuren of onverzadigde eenwaardige alcoholen of reactieve derivaten daarvan [5]

C 08 G    63/40                   .    .    .    Polyesters die zijn afgeleid van ester-vormende derivaten van polycarbonzuren of van polyhydroxyverbindingen, anders dan van de esters daarvan [2]

C 08 G    63/42                   .    .    .    .    Cyclische ethers (C08G 59/00 heeft voorrang); Cyclische carbonaten; Cyclische sulfieten; Cyclische ortho-esters [2,7]

C 08 G    63/44                   .    .    .    .    Polyamiden; Polynitrilen [2]

C 08 G    63/46                   .    .    .    Polyesters die chemisch zijn gemodificeerd door veresteren (C08G 63/20 heeft voorrang) [2,12]

C 08 G    63/47                   .    .    .    .    van onverzadigde monocarbonzuren of onverzadigde eenwaardige alcoholen of reactieve derivaten daarvan [5]

C 08 G    63/48                   .    .    .    .    van onverzadigde hogere vetoliën of hun zuren; van harszuren [2]

C 08 G    63/49                   .    .    .    .    .    Alkydharsen [5]

C 08 G    63/50                   .    .    .    .    van eenwaardige alcoholen [2]

C 08 G    63/52                   .    .    .    Polycarbonzuren of polyhydroxyverbindingen waarbij tenminste één van de twee componenten alifatisch onverzadigd is [2]

C 08 G    63/54                   .    .    .    .    waarbij de zuren of hydroxyverbindingen carbocyclische ringen bevatten [2]

C 08 G    63/547                  .    .    .    .    .    Hydroxyverbindingen die aromatische ringen bevatten [5]

C 08 G    63/553                  .    .    .    .    .    Zuren of hydroxyverbindingen die cyclo-alifatische ringen bevatten, bijv. Diels-Alder adducten [5]

C 08 G    63/56                   .    .    .    .    Polyesters die zijn afgeleid van ester-vormende derivaten van polycarbonzuren of van polyhydroxyverbindingen, anders dan van esters daarvan [2]

C 08 G    63/58                   .    .    .    .    .    Cyclische ethers (C08G 59/00 heeft voorrang); Cyclische carbonaten; Cyclische sulfieten [2]

C 08 G    63/60                   .    .    afgeleid uit de reactie van een mengsel van hydroxycarbonzuren, polycarbonzuren en polyhydroxyverbindingen [2]

C 08 G    63/64                   .    Polyesters die zowel carbonzuurestergroepen als carbonaatgroepen bevatten [2]

C 08 G    63/66                   .    Polyesters die zuurstof bevatten in de vorm van ethergroepen (C08G 63/42 en C08G 63/58 hebben voorrang) [2]

C 08 G    63/664                  .    .    afgeleid van hydroxycarbonzuren [5]

C 08 G    63/668                  .    .    afgeleid van polycarbonzuren en polyhydroxyverbindingen [5]

C 08 G    63/672                  .    .    .    Dicarbonzuren en dihydroxyverbindingen [5]

C 08 G    63/676                  .    .    .    waarbij tenminste één van de twee componenten alifatisch onverzadigd is [5]

C 08 G    63/68                   .    Polyesters die andere atomen bevatten dan koolstof, waterstof en zuurstof (C08G 63/64 heeft voorrang) [4]

C 08 G    63/682                  .    .    met halogenen [5]

C 08 G    63/685                  .    .    met stikstof [5]

C 08 G    63/688                  .    .    met zwavel [5]

C 08 G    63/692                  .    .    met fosfor [5]

C 08 G    63/695                  .    .    met silicium [5]

C 08 G    63/698                  .    .    met boor [5]

C 08 G    63/78                   .    Bereidingsprocessen [5]

C 08 G    63/79                   .    .    Grensvlakprocessen, d.w.z. processen waarbij sprake is van een reactie op het raakvlak van twee niet-mengbare vloeistoffen [5]

C 08 G    63/80                   .    .    Polycondenseren in vaste toestand [5]

C 08 G    63/81                   .    .    gebruikmakend van oplosmiddelen (C08G 63/79 heeft voorrang) [5]

C 08 G    63/82                   .    .    gekenmerkt door de gebruikte katalysator [5]

C 08 G    63/83                   .    .    .    Alkalimetalen, aardalkalimetalen, beryllium, magnesium, koper, zilver, goud, zink, cadmium, kwik, mangaan of verbindingen daarvan [5]

C 08 G    63/84                   .    .    .    Boor, aluminium, gallium, indium, thallium, zeldzame aardmetalen of verbindingen daarvan [5]

C 08 G    63/85                   .    .    .    Germanium, tin, lood, arseen, antimoon, bismuth, titaan, zirkonium, hafnium, vanadium, niobium, tantaal of verbindingen daarvan [5]

C 08 G    63/86                   .    .    .    .    Germanium, antimoon of verbindingen daarvan [5]

C 08 G    63/87                   .    .    .    Niet-metalen of onderlinge verbindingen daarvan (boor C08G 63/84) [5]

C 08 G    63/88                   .    Nabehandelen bij het polymeriseren [5]

C 08 G    63/89                   .    .    Terugwinnen van het polymeer [5]

C 08 G    63/90                   .    .    Zuiveren; Drogen [5]

C 08 G    63/91                   .    Polymeren die zijn gemodificeerd door chemische nabehandeling [5]

 

C 08 G    64/00                   Macromoleculaire verbindingen die worden verkregen door reacties waarbij een koolzuuresterkoppeling in de hoofdketen van het macromolecuul wordt gevormd (polycarbonaatamiden C08G 69/44; polycarbonaatimiden C08G 73/16) [5]

 

              Aantekening

 

              Polymeren die zowel carbonzuurestergroepen als carbonaatgroepen bevatten, worden altijd geklasseerd in groep C08G 63/64, zelfs als de carbonaatgroepen in overmaat aanwezig zijn. [5]

 

C 08 G    64/02                   .    Alifatische polycarbonaten [5]

C 08 G    64/04                   .    Aromatische polycarbonaten [5]

C 08 G    64/06                   .    .    zonder alifatische onverzadiging [5]

C 08 G    64/08                   .    .    .    met andere atomen dan koolstof, waterstof of zuurstof [5]

C 08 G    64/10                   .    .    .    .    met halogenen [5]

C 08 G    64/12                   .    .    .    .    met stikstof [5]

C 08 G    64/14                   .    .    .    met een middel voor het beëindigen van ketens of voor het verknopen [5]

C 08 G    64/16                   .    Alifatisch-aromatische of aralifatische polycarbonaten [5]

C 08 G    64/18                   .    Blokpolymeren of entpolymeren [5]

C 08 G    64/20                   .    Algemene bereidingsprocessen [5]

C 08 G    64/22                   .    .    gebruikmakend van carbonylhaliden [5]

C 08 G    64/24                   .    .    .    en fenolen [5]

C 08 G    64/26                   .    .    gebruikmakend van halocarbonaten [5]

C 08 G    64/28                   .    .    .    en fenolen [5]

C 08 G    64/30                   .    .    gebruikmakend van carbonaten [5]

C 08 G    64/32                   .    .    gebruikmakend van kooldioxide [5]

C 08 G    64/34                   .    .    .    en cyclische ethers [5]

C 08 G    64/36                   .    .    gebruikmakend van koolmonoxide [5]

C 08 G    64/38                   .    .    gebruikmakend van andere monomeren [5]

C 08 G    64/40                   .    Nabehandelen bij het polymeriseren [5]

C 08 G    64/42                   .    Chemisch nabehandelen [5]

 

C 08 G    65/00                   Macromoleculaire verbindingen die worden verkregen door reacties waarbij een etherkoppeling in de hoofdketen van het macromolecuul wordt gevormd (epoxyharsen C08G 59/00; polythio-etherethers C08G 75/12; polyethers die minder dan elf monomeereenheden bevatten C07C) [2,12]

C 08 G    65/02                   .    uit cyclische ethers door het openen van de heterocyclische ring [2]

C 08 G    65/04                   .    .    uit alleen cyclische ethers [2]

C 08 G    65/06                   .    .    .    Cyclische ethers zonder andere atomen dan koolstof en waterstof buiten de ring [2]

C 08 G    65/08                   .    .    .    .    Verzadigde oxiranen [2]

C 08 G    65/10                   .    .    .    .    .    gekenmerkt door de gebruikte katalysatoren [2]

C 08 G    65/12                   .    .    .    .    .    .    met organometaalverbindingen of metaalhydriden [2]

C 08 G    65/14                   .    .    .    .    Onverzadigde oxiranen [2]

C 08 G    65/16                   .    .    .    .    Cyclische ethers met vier of meer ringatomen [2]

C 08 G    65/18                   .    .    .    .    .    Oxetanen [2]

C 08 G    65/20                   .    .    .    .    .    Tetrahydrofuraan [2]

C 08 G    65/22                   .    .    .    Cyclische ethers met tenminste één ander atoom dan koolstof en waterstof buiten de ring [2]

C 08 G    65/24                   .    .    .    .    Epihalohydrinen [2]

C 08 G    65/26                   .    .    uit cyclische ethers en andere verbindingen [2]

C 08 G    65/28                   .    .    .    Cyclische ethers en hydroxyverbindingen [2]

C 08 G    65/30                   .    .    Nabehandelen bij het polymeriseren, bijv. terugwinnen, zuiveren of drogen [2]

C 08 G    65/32                   .    .    Polymeren die zijn gemodificeerd door chemisch nabehandelen [2]

C 08 G    65/321                  .    .    .    met anorganische verbindingen [7]

C 08 G    65/322                  .    .    .    .    met waterstof [7]

C 08 G    65/323                  .    .    .    .    met halogenen [7]

C 08 G    65/324                  .    .    .    .    met zuurstof [7]

C 08 G    65/325                  .    .    .    .    met stikstof [7]

C 08 G    65/326                  .    .    .    .    met zwavel [7]

C 08 G    65/327                  .    .    .    .    met fosfor [7]

C 08 G    65/328                  .    .    .    .    met andere elementen [7]

C 08 G    65/329                  .    .    .    met organische verbindingen [7]

C 08 G    65/331                  .    .    .    .    met zuurstof [7]

C 08 G    65/332                  .    .    .    .    .    met carboxylgroepen, of haliden of esters daarvan [7]

C 08 G    65/333                  .    .    .    .    met stikstof [7]

C 08 G    65/334                  .    .    .    .    met zwavel [7]

C 08 G    65/335                  .    .    .    .    met fosfor [7]

C 08 G    65/336                  .    .    .    .    met silicium [7]

C 08 G    65/337                  .    .    .    .    met andere elementen (organische verbindingen die alleen halogenen als haliden van een carboxylgroep bevatten C08G 65/332) [7]

C 08 G    65/338                  .    .    .    met anorganische en organische verbindingen [7]

C 08 G    65/34                   .    uit hydroxyverbindingen of hun metaalderivaten (C08G 65/28 heeft voorrang) [2]

C 08 G    65/36                   .    .    Furfurylalcohol [2]

C 08 G    65/38                   .    .    afgeleid van fenolen [2]

C 08 G    65/40                   .    .    .    van fenolen en andere verbindingen [2]

C 08 G    65/42                   .    .    .    .    Fenolen en polyhydroxyethers [2]

C 08 G    65/44                   .    .    .    door het oxideren van fenolen [2]

C 08 G    65/46                   .    .    Nabehandelen bij het polymeriseren, bijv. terugwinnen, zuiveren of drogen [2]

C 08 G    65/48                   .    .    Polymeren die zijn gemodificeerd door chemisch nabehandelen [2]

 

C 08 G    67/00                   Macromoleculaire verbindingen die worden verkregen door reacties waarbij in de hoofdketen van het macromolecuul een koppeling wordt gevormd die zuurstof of zuurstof en koolstof bevat, voorzover niet vallend onder de groepen C08G 2/00 tot C08G 65/00 [2]

C 08 G    67/02                   .    Copolymeren van koolmonoxide en alifatische onverzadigde verbindingen [2]

C 08 G    67/04                   .    Polyanhydriden [2]

 

C 08 G    69/00                   Macromoleculaire verbindingen die worden verkregen door reacties waarbij een carboxylamidekoppeling in de hoofdketen van het macromolecuul wordt gevormd (polyhydraziden C08G 73/08; polyamidezuren C08G 73/10; polyamide-imiden C08G 73/14) [2,12]

C 08 G    69/02                   .    Polyamiden die zijn afgeleid van aminocarbonzuren of van polyaminen en polycarbonzuren [2]

C 08 G    69/04                   .    .    Bereidingsprocessen [2]

C 08 G    69/06                   .    .    .    Polycondenseren in vaste toestand [2]

C 08 G    69/08                   .    .    afgeleid van aminocarbonzuren [2]

C 08 G    69/10                   .    .    .    Alfa-aminocarbonzuren [2]

C 08 G    69/12                   .    .    .    waarbij zowel de aminogroepen als carboxylgroepen aromatisch gebonden zijn [2]

C 08 G    69/14                   .    .    .    Lactamen [2]

C 08 G    69/16                   .    .    .    .    Bereidingsprocessen [2]

C 08 G    69/18                   .    .    .    .    .    Anionische polymerisatie [2]

C 08 G    69/20                   .    .    .    .    .    .    gekenmerkt door de gebruikte katalysatoren [2]

C 08 G    69/22                   .    .    .    .    Bèta-lactamen [2]

C 08 G    69/24                   .    .    .    .    Pyrrolidonen of piperidonen [2]

C 08 G    69/26                   .    .    afgeleid van polyaminen en polycarbonzuren [2]

C 08 G    69/28                   .    .    .    Bereidingsprocessen [2]

C 08 G    69/30                   .    .    .    .    Polycondenseren in vaste toestand [2]

C 08 G    69/32                   .    .    .    van aromatische diaminen en aromatische dicarbonzuren, waarbij zowel de aminogroepen als carboxylgroepen aromatisch gebonden zijn [2]

C 08 G    69/34                   .    .    .    gebruikmakend van gepolymeriseerde onverzadigde vetzuren [2]

C 08 G    69/36                   .    .    van aminozuren, polyaminen en polycarbonzuren [2]

C 08 G    69/38                   .    Polyamiden uit aldehyden en polynitrilen [2]

C 08 G    69/40                   .    Polyamiden die zuurstof bevatten in de vorm van ethergroepen (C08G 69/12 en C08G 69/32 hebben voorrang) [2]

C 08 G    69/42                   .    Polyamiden die andere atomen bevatten dan koolstof, waterstof, zuurstof en stikstof (C08G 69/12 en C08G 69/32 hebben voorrang) [2]

C 08 G    69/44                   .    Polyester-amiden [2]

C 08 G    69/46                   .    Nabehandelen bij het polymeriseren [2]

C 08 G    69/48                   .    Polymeren die zijn gemodificeerd door chemisch nabehandelen [2]

C 08 G    69/50                   .    .    met aldehyden [2]

 

C 08 G    71/00                   Macromoleculaire verbindingen die worden verkregen door reacties waarbij in de hoofdketen van het macromolecuul een ureumkoppeling of urethaankoppeling wordt gevormd, anders dan uit isocyanaatradicalen [2]

C 08 G    71/02                   .    Polyureum [2]

C 08 G    71/04                   .    Polyurethanen [2]

 

C 08 G    73/00                   Macromoleculaire verbindingen die worden verkregen door reacties waarbij in de hoofdketen van het macromolecuul een koppeling wordt gevormd die stikstof bevat, met of zonder zuurstof of koolstof, voorzover niet vallend onder de groepen C08G 12/00 tot C08G 71/00 [2]

C 08 G    73/02                   .    Polyaminen (met minder dan elf monomeereenheden C07C) [2]

C 08 G    73/04                   .    .    afgeleid van alkyleeniminen [2]

C 08 G    73/06                   .    Polycondensaten met stikstofhoudende heterocyclische ringen in de hoofdketen van het macromolecuul; Polyhydraziden; Polyamidezuren of soortgelijke polyimidevoorlopers [2]

C 08 G    73/08                   .    .    Polyhydraziden; Polytriazolen; Polyaminotriazolen; Polyoxadiazolen [2]

C 08 G    73/10                   .    .    Polyimiden; Polyesterimiden; Polyamide-imiden; Polyamidezuren of soortgelijke polyimidevoorlopers [2]

C 08 G    73/12                   .    .    .    Onverzadigde polyimidevoorlopers [2]

C 08 G    73/14                   .    .    .    Polyamide-imiden [2]

C 08 G    73/16                   .    .    .    Polyesterimiden [2]

C 08 G    73/18                   .    .    Polybenzimidazolen [2]

C 08 G    73/20                   .    .    Pyrronen [2]

C 08 G    73/22                   .    .    Polybenzoxazolen [2]

C 08 G    73/24                   .    Copolymeren van een organische fluornitrosoverbinding en een andere organische fluorverbinding, bijv. nitrosorubber [2]

C 08 G    73/26                   .    .    van trifluornitrosomethaan met een fluorolefine [2]

 

C 08 G    75/00                   Macromoleculaire verbindingen die worden verkregen door reacties waarbij in de hoofdketen van het macromolecuul een koppeling wordt gevormd die zwavel bevat, met of zonder stikstof, zuurstof of koolstof [2]

C 08 G    75/02                   .    Polythio-ethers [2]

C 08 G    75/02                   .    .    Polyaryleenthio-ethers [16]

 

              Aantekeningen [16]

 

1.         In deze groep worden macromoleculaire verbindingen geklasseerd naar de inventieve aspecten die relevant zijn voor één van de volgende sets groepen:

·                C08G 75/0209 – C08G 75/0245;

·                C08G 75/025 – C08G 75/0268;

·                C08G 75/0277 – C08G 75/0281;

·                C08G 75/0286 – C08G 75/0295. [16]

2.         Binnen elke set van groepen zoals genoemd onder Aantekening (1), is de prioriteitsregel voor de eerste plaats van kracht, d.w.z. op elk hiërarchisch niveau wordt geklasseerd in de eerst toepasselijke plaats, tenzij anders staat vermeld. [16]

 

C 08 G    75/0209                .    .    .    afgeleid van monomeren met één aromatische ring [16]

C 08 G    75/0213                .    .    .    .    met andere elementen dan koolstof, waterstof of zwavel [16]

C 08 G    75/0222                .    .    .    .    .    met stikstof [16]

C 08 G    75/0227                .    .    .    afgeleid van monomeren met twee of meer aromatische ringen [16]

C 08 G    75/0231                .    .    .    met keten-beëindigende of keten-vertakkende middelen [16]

C 08 G    75/0236                .    .    .    met andere atomen dan koolstof of zwavel in een brug tussen aryleengroepen [16]

C 08 G    75/024                  .    .    .    .    met carbonylgroepen [16]

C 08 G    75/0245                .    .    .    Blokpolymeren of entpolymeren [16]

C 08 G    75/025                  .    .    .    Voorbereidende processen [16]

C 08 G    75/0254                .    .    .    .    gebruikmakend van metaalsulfiden [16]

C 08 G    75/0259                .    .    .    .    gebruikmakend van metaal-waterstofsulfiden [16]

C 08 G    75/0263                .    .    .    .    gebruikmakend van elementair zwavel [16]

C 08 G    75/0268                .    .    .    .    gebruikmakend van disulfiden [16]

C 08 G    75/0277                .    .    .    Voor-polymerisatiebehandeling [16]

C 08 G    75/0281                .    .    .    .    Terugwinnen of zuiveren [16]

C 08 G    75/0286                .    .    .    Chemische nabehandeling [16]

C 08 G    75/029                  .    .    .    .    Modificatie met organische verbindingen [16]

C 08 G    75/0295                .    .    .    .    Modificatie met anorganische verbindingen [16]

C 08 G    75/04                   .    .    uit mercaptoverbindingen of metaalachtige derivaten daarvan (C08G 75/0204 heeft voorrang) [16]

C 08 G    75/045                  .    .    .    uit mercaptoverbindingen en onverzadige verbindingen [16]

C 08 G    75/06                   .    .    uit cyclische thio-ethers [2]

C 08 G    75/08                   .    .    .    uit thi-iranen [2]

C 08 G    75/10                   .    .    uit zwavel of zwavelhoudende verbindingen en aldehyden of ketonen [2]

C 08 G    75/12                   .    Polythio-etherethers (C08G 75/0245 heeft voorrang) [2,16]

C 08 G    75/14                   .    Polysulfiden [2]

C 08 G    75/16                   .    .    door het polycondenseren van organische verbindingen met anorganische polysulfiden [2]

C 08 G    75/18                   .    Polysulfoxiden [2]

C 08 G    75/20                   .    Polysulfonen [2]

C 08 G    75/205                  .    .    Copolymeren van zwaveldioxide met onverzadigde organische verbindingen [16]

C 08 G    75/22                   .    .    .    Copolymeren van zwaveldioxide met onverzadigde alifatische verbindingen [2,16]

C 08 G    75/23                   .    .    Polyethersulfonen [2]

C 08 G    75/24                   .    Polysulfonaten [2]

C 08 G    75/26                   .    Polythio-esters [2]

C 08 G    75/28                   .    Polythiocarbonaten [2]

C 08 G    75/30                   .    Polysulfonamiden; Polysulfonimiden [2]

C 08 G    75/32                   .    Polythiazolen; Polythiadiazolen [2]

 

C 08 G    77/00                   Macromoleculaire verbindingen die worden verkregen door reacties waarbij in de hoofdketen van het macromolecuul een koppeling wordt gevormd die silicium bevat, met of zonder zwavel, stikstof, zuurstof of koolstof [2]

C 08 G    77/02                   .    Polysilicaten [2]

C 08 G    77/04                   .    Polysiloxanen [2]

C 08 G    77/06                   .    .    Bereidingsprocessen [2]

C 08 G    77/08                   .    .    .    gekenmerkt door de gebruikte katalysatoren [2]

C 08 G    77/10                   .    .    .    Evenwichtsprocessen [2]

C 08 G    77/12                   .    .    met silicium gebonden aan waterstof [2]

C 08 G    77/14                   .    .    met silicium gebonden aan zuurstofhoudende groepen [2]

C 08 G    77/16                   .    .    .    aan hydroxygroepen [2]

C 08 G    77/18                   .    .    .    aan alkoxygroepen of aryloxygroepen [2]

C 08 G    77/20                   .    .    met silicium gebonden aan onverzadigde alifatische groepen [2]

C 08 G    77/22                   .    .    met silicium gebonden aan organische groepen die andere atomen bevatten dan koolstof, waterstof en zuurstof [2]

C 08 G    77/24                   .    .    .    halogeenhoudende groepen [2]

C 08 G    77/26                   .    .    .    stikstofhoudende groepen [2]

C 08 G    77/28                   .    .    .    zwavelhoudende groepen [2]

C 08 G    77/30                   .    .    .    fosforhoudende groepen [2]

C 08 G    77/32                   .    .    Nabehandelen bij het polymeriseren [2,12]

C 08 G    77/34                   .    .    .    Zuiveren [2]

C 08 G    77/36                   .    .    .    Fractioneren [2]

C 08 G    77/38                   .    .    Polysiloxanen die zijn gemodificeerd door chemische nabehandeling [2]

C 08 G    77/382                  .    .    .    met andere atomen dan koolstof, waterstof, zuurstof of silicium [5]

C 08 G    77/385                  .    .    .    .    met halogenen [5]

C 08 G    77/388                  .    .    .    .    met stikstof [5]

C 08 G    77/392                  .    .    .    .    met zwavel [5]

C 08 G    77/395                  .    .    .    .    met fosfor [5]

C 08 G    77/398                  .    .    .    .    met boor of metaalatomen [5]

C 08 G    77/42                   .    Blokpolymeren of entpolymeren die polysiloxaansequenties bevatten (polymeriseren van alifatische onverzadigde monomeren op een polysiloxaan C08F 283/12) [2]

C 08 G    77/44                   .    .    met alleen polysiloxaansequenties [2]

C 08 G    77/442                  .    .    met vinylpolymeersequenties [5]

C 08 G    77/445                  .    .    met polyestersequenties [5]

C 08 G    77/448                  .    .    met polycarbonaatsequenties [5]

C 08 G    77/452                  .    .    met stikstofhoudende sequenties [5]

C 08 G    77/455                  .    .    .    met polyamidesequenties, polyesteramidesequenties of polyimidesequenties [5]

C 08 G    77/458                  .    .    .    met polyurethaansequenties [5]

C 08 G    77/46                   .    .    met polyethersequenties [2]

C 08 G    77/48                   .    waarbij tenminste twee maar niet alle siliciumatomen zijn gebonden via andere koppelingen dan zuurstofatomen (C08G 77/42 heeft voorrang) [2]

C 08 G    77/50                   .    .    door koolstofkoppelingen [2]

C 08 G    77/52                   .    .    .    met aromatische ringen [2]

C 08 G    77/54                   .    .    Stikstofhoudende koppelingen [2]

C 08 G    77/56                   .    .    Boorhoudende koppelingen [2]

C 08 G    77/58                   .    .    Metaalhoudende koppelingen [2]

C 08 G    77/60                   .    waarbij alle siliciumatomen zijn gebonden via andere koppelingen dan zuurstofatomen [2]

C 08 G    77/62                   .    .    Stikstofatomen [2]

 

C 08 G    79/00                   Macromoleculaire verbindingen die worden verkregen door reacties waarbij in de hoofdketen van het macromolecuul een koppeling wordt gevormd die andere atomen bevat dan silicium, zwavel, stikstof, zuurstof en koolstof [2]

C 08 G    79/02                   .    een brug die fosfor bevat [2]

C 08 G    79/025                  .    .    Polyfosfazenen [16]

C 08 G    79/04                   .    .    Fosfor gekoppeld aan zuurstof of aan zuurstof en koolstof [2]

C 08 G    79/06                   .    .    Fosfor gekoppeld aan alleen koolstof [2]

C 08 G    79/08                   .    een brug die boor bevat [2]

C 08 G    79/10                   .    een brug die aluminium bevat [2]

C 08 G    79/12                   .    een brug die tin bevat [2]

C 08 G    79/14                   .    een brug die twee of meer andere elementen bevat dan koolstof, zuurstof, stikstof, zwavel en silicium [2]

 

C 08 G    81/00                   Macromoleculaire verbindingen die worden verkregen door het onderling laten reageren van polymeren in afwezigheid van monomeren, bijv. blokpolymeren (waarbij alleen sprake is van reacties met onverzadigde koolstof-koolstofbindingen C08F 299/00) [2]

C 08 G    81/02                   .    waarbij tenminste één van de polymeren wordt verkregen uit reacties waarbij sprake is van alleen onverzadigde koolstof-koolstofbindingen [2]

 

C 08 G    83/00                   Macromoleculaire verbindingen voorzover niet vallend onder de groepen C08G 2/00 tot C08G 81/00 [2]

 

C 08 G    85/00                   Algemene processen voor het bereiden van verbindingen uit deze subklasse [2]

 

Indexschema in samenhang met groep C08G 18/00, met betrekking tot cellulaire producten [5,8]

  

C 08 G    101/00                   Maken van cellulaire producten [5]