SECTIE C         CHEMIE; METALLURGIE

 

              Aantekeningen

 

(1)        In Sectie C zijn de definities van groepen chemische elementen als volgt:

Alkalimetalen:                 Li, Na, K, Rb, Cs, Fr

Aardalkalimetalen:           Ca, Sr, Ba, Ra

Lanthaniden:                   elementen met atoomgetallen 57 t/m 71

Zeldzame aardmetalen:    Sc, Y, Lanthaniden

Actiniden:                       elementen met atoomgetallen 89 t/m 103

Vuurvaste metalen:          Ti, V, Cr, Zr, Nb, Mo, Hf, Ta, W

Halogenen:                      F, Cl, Br, I, At

Edelgassen:                    He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn

Platinagroep:                   Os, Ir, Pt, Ru, Rh, Pd

Edele metalen:                Ag, Au, platinagroep

Lichte metalen:                alkalimetalen, aardalkalimetalen, Be, Al, Mg

Zware metalen:                metalen anders dan lichte metalen

IJzergroep:                      Fe, Co, Ni

Niet-metalen:                   H, B, C, Si, N, P, O, S, Se, Te, edelgassen, halogenen

Metalen:                         elementen anders dan niet-metalen

Transitie-elementen:         elementen met atoomgetallen 21 t/m 30, 39 t/m 48, 57 t/m 80, en 89 en hoger

              (2)      Onder Sectie C vallen:

                        (a)      Pure chemie, waaronder vallen anorganische verbindingen, organische verbindingen, macromoleculaire verbindingen, en hun bereidingsmethoden;

                        (b)      Toegepaste chemie, waaronder vallen samenstellingen met bovenstaande verbindingen, bijv. glas, keramiek, meststoffen, kunststofsamenstellingen, verven, en producten uit de petroleumindustrie. Ook vallen hieronder bepaalde samenstellingen op grond van het hebben van bijzondere eigenschappen, die ze geschiklt maken voor bepaalde doeleinden, zoals in geval van explosieven, kleurstoffen, kleefmiddelen, smeermiddelen, en wasmiddelen.

                        (c)      Bepaalde marginale industrieën, zoals het maken van kolen en van vaste of gasvormige brandstoffen, de productie and raffinage van oliën, vetten en wassen, de fermentatie-industrie (bijv. brouwerijen en wijnmakerijen), en de suikerindustrie.

                        (d)      Bepaalde bewerkingen of behandelingen, die ofwel puur meachnisch zijn, bijv. de mechanische behandeling van leer en huiden, of gedeeltelijk mechanisch, bijv. de behandeling van water of het voorkomen van corrosie in het algemeen.

                        (e)      Metallurgie, en ferrolegeringen of niet-ferrolegeringen.

              (3)      In alle Secties van de IPC is het Periodiek Systeem van chemische elementen waarnaar wordt verwezen, dezelfde als die algemeen aanvaard en gebruikelijk is.

              (4)      (a)      In geval van bewerkingen, handelingen, producten of artikelen met zowel een chemisch als een niet-chemisch gedeelte of aspect, geldt de algemene regel dat het chemische gedeelte of aspect valt onder Sectie C.

                        (b)      In sommige van deze gevallen brengt het chemische gedeelte of aspect een niet chemische met zich mee, zelfs als dat puur mechanisch is, omdat dit laatste aspect ofwel essentieel is voor de bewerking of handeling, of daarvan een belangrijk deel uitmaakt. In feite blijkt het logischer de verschillende gedeelten of aspecten niet te scheiden van een samenhangend geheel. Dit geldt voor toegepaste chemie en voor de industrieën, bewerkingen en handelingen genoemd in de Aantekeningen (1)(c), (d) en (e). Bijvoorbeeld vallen ovens specifiek bedoeld voor het maken van glas onder klasse C03 en niet onder klasse F27.

                        (c)      Er zijn echter sommige uitzonderingen, waarin het mechanisch (of niet-mechanische) aspect juist het chemische aspect met zich meebrengen, bijvoorbeeld:

                                 -         Bepaalde extractieprocessen, in subklasse A61K;

                                 -         De chemische zuivering van lucht, in subklasse A61L;

                                 -         Chemische methoden van brandbestrijding, in subklasse A62D;

                                 -         Chemische processen en apparatuur, in klasse B01;

                                 -         Impregneren van hout, in subklasse B27K;

                                 -         Chemische analysemethoden of testmethoden, in subklasse G01N;

                                 -         Fotografische materialen en processen, in klasse G03; en algemeen

                                 -         De chemische behandeling van textiel en de productie van cellulose of papier, in Sectie D.

                        (d)      In nog andere gevallen valt het puur chemische aspect onder Sectie C, en het toegepaste chemische aspect in een andere Sectie, zoals A, B of F, bijv. het gebruik van een substantie of samenstelling voor:

                                 -         de behandeling van planten of dieren, valt onder subklasse A01N;

                                 -         voedingsmiddelen, vallen onder klasse A23;

                                 -         munitie of explosieven, vallen onder klasse F42.

                        (e)      Als de chemische en mechanische aspecten zo nauw met elkaar zijn verbonden dat een nette en eenvoudige splitsing niet mogelijk is, of als bepaalde mechanische processen een natuurlijk en logisch vervolg op een chemische behandeling vormen, kan onder Sectie C, in aanvulling op het chemische aspect, ook een gedeelte van het mechanische aspect vallen, bijv. nabehandeling van kunststeen, wat valt onder klasse C04.In dit laatste geval wordt gewoonlijk een aantekening of referentie gegeven om de positie te verduidelijken, zelfs als splitsing nogal arbitrair is.

 

CHEMIE

 

C 08        ORGANISCHE MACROMOLECULAIRE VERBINDINGEN; HUN BEREIDING OF CHEMISCHE VERWERKING; DAAROP GEBASEERDE SAMENSTELLINGEN [11]

 

              Aantekeningen

 

              (1)      Onder deze subklasse vallen niet de volgende macromoleculaire verbindingen als zodanig:

                        -        peptiden, bijv. proteïnen, welke vallen onder C07K; [12]

                        -        verbindingen met twee of meer mononucleotidedelen met gescheiden fosfaatgroepen of polyfosfaatgroepen verbonden met saccharideradicalen of nucleosidegroepen, bijv. nucleïnezuren, welke vallen onder de groep C07H 21/00; [12]

                        -        genetische manipulatie met betrekking tot DNA of RNA, vectoren, bijv. plasmiden, of hun isolatie, bereiding of zuivering, welke vallen onder de groep C12N 15/00. [12]

              (2)      De werking van chemische samenstellingen of preparaten ter bestrijding of aanlokking van ongedierte of onkruid wordt verder geklasseerd in subklasse A01P. [8]

 

C 08 L     SAMENSTELLINGEN VAN MACROMOLECULAIRE VERBINDINGEN (samenstellingen op basis van polymeriseerbare monomeren C08F of C08G; kunstmatige filamenten of vezels D01F; samenstellingen voor het behandelen van textiel D06) [2,12]

 

              Aantekeningen

 

              (1)      In deze subklasse wordt de volgende term gebruikt met de aangegeven betekenis:

                        -        “rubber” omvat:

                                 (a)      natuurrubber of geconjugeerd dieenrubber;

                                 (b)      rubber in het algemeen (zie voor een specifiek ander rubber dan natuurrubber of geconjugeerd dieenrubber de groep waaronder samenstellingen van dergelijke macromoleculaire verbindingen vallen). [2]

              (2)      In deze subklasse worden:

                        (a)      samenstellingen geklasseerd in overeenstemming met de gemeenschappelijke eigenschappen op basis van het gewicht van alleen de macromoleculaire bestanddelen; [2]

                        (b)           samenstellingen geklasseerd in overeenstemming met het macromoleculaire bestanddeel dat voor het grootste deel aanwezig is; als alle bestanddelen in gelijke hoeveelheden aanwezig zijn, wordt de samenstelling geklasseerd in overeenstemming met elk van deze bestanddelen. [2]

              (3)      Elk macromoleculair bestanddeel van een samenstelling dat niet wordt geïdentificeerd door de klassering in overeenstemming met aantekening (1), en waarvan de toepassing als nieuw en niet voor de hand liggend wordt beschouwd, tevens worden geklasseerd in deze subklasse. Een samenstelling bijvoorbeeld met 80 delen polyetheen en 20 delen polyvinylchloride wordt geklasseerd in zowel de groep C08L 23/06 als de groep C08L 27/06, als de toepassing van polyvinylchloride als nieuw en niet voor de hand liggend wordt beschouwd. [8]

              (4)      Elk macromoleculair bestanddeel dat niet worden geïdentificeerd door de klassering in overeenstemming met de aantekeningen (2) of (3) hierboven, en waarbij de toepassing van dergelijke monomere componenten wordt geacht belangrijke informatie voor het zoeken weer te geven, mogen tevens worden geklasseerd in deze subklasse. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als het van belang wordt geacht te kunnen zoeken naar samenstellingen door gebruik te maken van een combinatie van klasseringssymbolen. Zo’n niet-verplichte klassering moet worden toegekend als “extra informatie”. [8]

 

Samenstellingen van polysacchariden of van hun derivaten [2]

 

C 08 L       1/00                    Samenstellingen van cellulose, gemodificeerde cellulose of cellulosederivaten [2,8]

C 08 L       1/02                    .    Cellulose; Gemodificeerde cellulose [2,8]

C 08 L       1/04                    .    .    Oxycellulose; Hydrocellulose [2,8]

C 08 L       1/06                    .    .    Cellulosehydraat [2,8]

C 08 L       1/08                    .    Cellulosederivaten [2,8]

C 08 L       1/10                    .    .    Esters van organische zuren [2,8]

C 08 L       1/12                    .    .    .    Cellulose-acetaat [2,8]

C 08 L       1/14                    .    .    .    Gemengde esters, bijv. cellulose-acetaatbutyraat [2,8]

C 08 L       1/16                    .    .    Esters van anorganische zuren [2,8]

C 08 L       1/18                    .    .    .    Cellulosenitraat [2,8]

C 08 L       1/20                    .    .    Esters van zowel organische zuren als anorganische zuren [2,8]

C 08 L      1/22                    .    .    Cellulosexanthaat [2,8]

C 08 L      1/24                    .    .    .    Viscose [2,8]

C 08 L      1/26                    .    .    Cellulose-ethers [2,8]

C 08 L      1/28                    .    .    .    Alkylethers [2,8]

C 08 L      1/30                    .    .    .    Arylethers; Aralkylethers [2,8]

C 08 L      1/32                    .    .    Cellulose-etheresters [2,8]

 

C 08 L      3/00                    Samenstellingen van zetmeel, amylose of amylopectine of van hun derivaten of afbraakproducten [2,8]

C 08 L      3/02                    .    Zetmeel; Afbraakproducten daarvan, bijv. dextrine [2,8]

C 08 L      3/04                    .    Zetmeelderivaten [2,8]

C 08 L      3/06                    .    .    Esters [2,8]

C 08 L      3/08                    .    .    Ethers [2,8]

C 08 L      3/10                    .    .    Geoxideerd zetmeel [2,8]

C 08 L      3/12                    .    Amylose; Amylopectine; Afbraakproducten daarvan [2,8]

C 08 L      3/14                    .    Amylosederivaten; Amylopectinederivaten [2,8]

C 08 L      3/16                    .    .    Esters [2,8]

C 08 L      3/18                    .    .    Ethers [2,8]

C 08 L      3/20                    .    .    Geoxideerd amylose; Geoxideerd amylopectine [2,8]

 

C 08 L       5/00                    Samenstellingen van polysacchariden of van hun derivaten, voorzover niet vallend onder de groepen C08L 1/00 of C08L 3/00 [2,8]

C 08 L       5/02                    .    Dextran; Derivaten daarvan [2,8]

C 08 L       5/04                    .    Alginezuur; Derivaten daarvan [2,8]

C 08 L       5/06                    .    Pectine; Derivaten daarvan [2,8]

C 08 L       5/08                    .    Chitine; Chondroïtinesulfaat; Hyaluronzuur; Derivaten daarvan [2,8]

C 08 L       5/10                    .    Heparine; Derivaten daarvan [2,8]

C 08 L       5/12                    .    Agar-agar; Derivaten daarvan [2,8]

C 08 L       5/14                    .    Hemicellulose; Derivaten daarvan [2,8]

C 08 L       5/16                    .    Cyclodextrine; Derivaten daarvan [2,8]

 

Samenstellingen van rubbers of van hun derivaten [2]

 

C 08 L       7/00                    Samenstellingen van natuurrubber [2,8]

C 08 L       7/02                    .    Latex [2,8]

 

C 08 L       9/00                    Samenstellingen van homopolymeren of copolymeren van geconjugeerde dieenkoolwaterstoffen [2,8]

C 08 L       9/02                    .    Copolymeren met acrylonitril [2,8]

C 08 L       9/04                    .    .    Latex [2,8]

C 08 L       9/06                    .    Copolymeren met styreen [2,8]

C 08 L       9/08                    .    .    Latex [2,8]

C 08 L       9/10                    .    Latex (C08L 9/04 en C08L 9/08 hebben voorrang) [2,8]

 

C 08 L     11/00                   Samenstellingen van homopolymeren of copolymeren van chloropreen [2,8]

C 08 L     11/02                   .    Latex [2,8]

 

C 08 L     13/00                   Samenstellingen van rubbers die carboxylgroepen bevatten [2,8]

C 08 L     13/02                   .    Latex [2,8]

 

C 08 L     15/00                   Samenstellingen van rubberderivaten (C08L 11/00 en C08L 13/00 hebben voorrang) [4,8]

C 08 L     15/02                   .    Rubberderivaten die halogeen bevatten [2,8]

 

C 08 L     17/00                   Samenstellingen van teruggewonnen rubber [2,8]

 

C 08 L     19/00                   Samenstellingen van rubbers voorzover niet vallend onder de groepen C08L 7/00 tot C08L 17/00 [2,8]

C 08 L     19/02                   .    Latex [2,8]

 

C 08 L     21/00                   Samenstellingen van niet-specifieke rubbers [2,8]

C 08 L     21/02                   .    Latex [2,8]

 

Samenstellingen van macromoleculaire verbindingen die worden verkregen door reacties waarbij alleen sprake is van onverzadigde koolstof-koolstofbindingen [2]

 

              Aantekeningen

 

              (1)      In de groepen C08L 23/00 tot C08L 49/00 wordt een “alifatisch radicaal” gezien als een acyclisch of een niet-aromatisch carbocyclisch koolstofskelet, dat wordt beschouwd alsof elke binding eindigt in: [8]

                        (a)      een ander element dan koolstof; [8]

                        (b)      een koolstofatoom met een dubbele binding naar een ander atoom dan koolstof; [8]

                        (c)      een aromatische carbocyclische ring of een hetereocyclische ring. [8]

                        (2)      In de groepen C08L 23/00 tot C08L 49/00 wordt een copolymeer geklasseerd naar de meest voorkomende monomere component, tenzij anders staat vermeld. [8]

 

C 08 L     23/00                   Samenstellingen van homopolymeren of copolymeren van onverzadigde alifatische koolwaterstoffen met slechts één dubbele koolstof-koolstofbinding; Samenstellingen van derivaten van dergelijke polymeren [2,8]

C 08 L     23/02                   .    niet gemodificeerd door chemische nabehandeling [2,8]

C 08 L     23/04                   .    .    Homopolymeren of copolymeren van etheen [2,8]

C 08 L     23/06                   .    .    .    Polyetheen [2,8]

C 08 L     23/08                   .    .    .    Copolymeren van etheen (C08L 23/16 heeft voorrang) [2,8]

C 08 L     23/10                   .    .    Homopolymeren of copolymeren van propeen [2,8]

C 08 L     23/12                   .    .    .    Polypropeen [2,8]

C 08 L     23/14                   .    .    .    Copolymeren van propeen (C08L 23/16 heeft voorrang) [2,8]

C 08 L     23/16                   .    .    Etheenpropeencopolymeren of etheenpropeendiëencopolymeren [2,8]

C 08 L     23/18                   .    .    Homopolymeren of copolymeren van koolwaterstoffen met vier of meer koolstofatomen [2,8]

C 08 L     23/20                   .    .    .    met vier tot negen koolstofatomen [2,8]

C 08 L     23/22                   .    .    .    .    Copolymeren van isobuteen; Butylrubber [2,8]

C 08 L     23/24                   .    .    .    met tien of meer koolstofatomen [2,8]

C 08 L     23/26                   .    gemodificeerd door chemische nabehandeling [2,8]

C 08 L     23/28                   .    .    door een reactie met halogenen of halogeenhoudende verbindingen (C08L 23/32 heeft voorrang) [2,8]

C 08 L     23/30                   .    .    door oxidatie [2,8]

C 08 L     23/32                   .    .    door een reactie met fosforhoudende of zwavelhoudende verbindingen [2,8]

C 08 L     23/34                   .    .    .    door chloorsulfoneren [2,8]

C 08 L     23/36                   .    .    door een reactie met stikstofhoudende verbindingen, bijv. door nitreren [2,8]

 

C 08 L     25/00                   Samenstellingen van homopolymeren of copolymeren van verbindingen met één of meer onverzadigde alifatische radicalen met elk slechts één dubbele koolstof-koolstofbinding, waarbij er tenminste één eindigt op een aromatische carbocyclische ring; Samenstellingen van derivaten van dergelijke polymeren [2,8]

C 08 L     25/02                   .    Homopolymeren of copolymeren van koolwaterstoffen [2,8]

C 08 L     25/04                   .    .    Homopolymeren of copolymeren van styreen [2,8]

C 08 L     25/06                   .    .    .    Polystyreen [2,8]

C 08 L     25/08                   .    .    .    Copolymeren van styreen (C08L 29/08, C08L 35/06 en C08L 55/02 hebben voorrang) [2,8]

C 08 L     25/10                   .    .    .    .    met geconjugeerde diënen [2,8]

C 08 L     25/12                   .    .    .    .    met onverzadigde nitrilen [2,8]

C 08 L     25/14                   .    .    .    .    met onverzadigde esters [2,8]

C 08 L     25/16                   .    .    Homopolymeren of copolymeren van alkyl-gesubstitueerde styrenen [2,8]

C 08 L     25/18                   .    Homopolymeren of copolymeren van aromatische monomeren die andere elementen bevatten dan koolstof en waterstof [2,8]

 

C 08 L     27/00                   Samenstellingen van homopolymeren of copolymeren van verbindingen met één of meer onverzadigde alifatische radicalen met elk slechts één dubbele koolstof-koolstofbinding, waarbij er tenminste één eindigt op een halogeen; Samenstellingen van derivaten van dergelijke polymeren [2,8]

C 08 L     27/02                   .    niet gemodificeerd door chemische nabehandeling [2,8]

C 08 L     27/04                   .    .    met chlooratomen [2,8]

C 08 L     27/06                   .    .    .    Homopolymeren of copolymeren van vinylchloride [2,8]

C 08 L     27/08                   .    .    .    Homopolymeren of copolymeren van vinylideenchloride [2,8]

C 08 L     27/10                   .    .    met broomatomen of jodiumatomen [2,8]

C 08 L     27/12                   .    .    met fluoratomen [2,8]

C 08 L     27/14                   .    .    .    Homopolymeren of copolymeren van vinylfluoride [2,8]

C 08 L     27/16                   .    .    .    Homopolymeren of copolymeren van vinylideenfluoride [2,8]

C 08 L     27/18                   .    .    .    Homopolymeren of copolymeren van tetrafluoretheen [2,8]

C 08 L     27/20                   .    .    .    Homopolymeren of copolymeren van hexafluorpropeen [2,8]

C 08 L     27/22                   .    gemodificeerd door chemische nabehandeling [2,8]

C 08 L     27/24                   .    .    gehalogeneerd [2,8]

 

C 08 L     29/00                   Samenstellingen van homopolymeren of copolymeren van verbindingen met één of meer onverzadigde alifatische radicalen met elk slechts één dubbele koolstof-koolstofbinding, waarbij er tenminste één eindigt op een alcoholradicaal, etherradicaal, aldehydradicaal, ketonradicaal, acetaalradicaal of ketaalradicaal; Samenstellingen van gehydrolyseerde polymeren van esters van onverzadigde alcoholen met verzadigde carbonzuren; Samenstellingen van derivaten van dergelijke polymeren [2,8]

C 08 L     29/02                   .    Homopolymeren of copolymeren van onverzadigde alcoholen (C08L 29/14 heeft voorrang) [2,8]

C 08 L     29/04                   .    .    Polyvinylalcohol; Gedeeltelijk gehydrolyseerde homopolymeren of copolymeren van esters van onverzadigde alcoholen met verzadigde carbonzuren [2,8]

C 08 L     29/06                   .    .    Copolymeren van allylalcohol [2,8]

C 08 L     29/08                   .    .    .    met aromatische vinylmonomeren [2,8]

C 08 L     29/10                   .    Homopolymeren of copolymeren van onverzadigde ethers (C08L 35/08 heeft voorrang) [2,8]

C 08 L     29/12                   .    Homopolymeren of copolymeren van onverzadigde ketonen [2,8]

C 08 L     29/14                   .    Homopolymeren of copolymeren van acetalen of ketalen die worden verkregen door het polymeriseren van onverzadigde acetalen of ketalen of door het nabehandelen van polymeren van onverzadigde alcoholen [2,8]

 

C 08 L     31/00                   Samenstellingen van homopolymeren of copolymeren van verbindingen met één of meer onverzadigde alifatische radicalen met elk slechts één dubbele koolstof-koolstofbinding, waarbij er tenminste één eindigt op een acyloxyradicaal van een verzadigd carbonzuur, van koolzuur of van een halomierenzuur (van gehydrolyseerde polymeren C08L 29/00); Samenstellingen van derivaten van dergelijke polymeren [2,8]

C 08 L     31/02                   .    Homopolymeren of copolymeren van monocarbonzuuresters [2,8]

C 08 L     31/04                   .    .    Homopolymeren of copolymeren van vinylacetaat [2,8]

C 08 L     31/06                   .    Homopolymeren of copolymeren van polycarbonzuuresters [2,8]

C 08 L     31/08                   .    .    van ftaalzuur [2,8]

 

C 08 L     33/00                   Samenstellingen van homopolymeren of copolymeren van verbindingen met één of meer onverzadigde alifatische radicalen met elk slechts één dubbele koolstof-koolstofbinding, waarbij er slechts één eindigt op slechts één carboxylradicaal, of van zouten, anhydriden, esters, amiden, imiden of nitrilen daarvan; Samenstellingen van derivaten van dergelijke polymeren [2,8]

C 08 L     33/02                   .    Homopolymeren of copolymeren van zuren; Metaalzouten of ammoniumzouten daarvan [2,8]

C 08 L     33/04                   .    Homopolymeren of copolymeren van esters [2,8]

C 08 L     33/06                   .    .    van esters die alleen koolstof, waterstof en zuurstof bevatten, waarbij het zuurstofatoom alleen aanwezig is als deel van het carboxylradicaal [2,8]

C 08 L     33/08                   .    .    .    Homopolymeren of copolymeren van acrylzuuresters [2,8]

C 08 L     33/10                   .    .    .    Homopolymeren of copolymeren van methacrylzuuresters [2,8]

C 08 L     33/12                   .    .    .    .    Homopolymeren of copolymeren van methylmethacrylaat [2,8]

C 08 L     33/14                   .    .    van esters die alleen halogeen, stikstof, zwavel, of zuurstofatomen naast de carboxyzuurstof bevatten [2,8]

C 08 L     33/16                   .    .    .    Homopolymeren of copolymeren van esters met halogeenatomen [2,8]

C 08 L     33/18                   .    Homopolymeren of copolymeren van nitrilen [2,8]

C 08 L     33/20                   .    .    Homopolymeren of copolymeren van acrylonitril (C08L 55/02 heeft voorrang) [2,8]

C 08 L     33/22                   .    .    Homopolymeren of copolymeren van nitrilen met vier of meer koolstofatomen [2,8]

C 08 L     33/24                   .    Homopolymeren of copolymeren van amiden of imiden [2,8]

C 08 L     33/26                   .    .    Homopolymeren of copolymeren van acrylamide of methacrylamide [2,8]

 

C 08 L     35/00                   Samenstellingen van homopolymeren of copolymeren van verbindingen met één of meer onverzadigde alifatische radicalen met elk slechts één dubbele koolstof-koolstofbinding, waarbij er tenminste één  eindigt op een carboxylradicaal, en met tenminste één ander carboxylradicaal in het molecuul, of van zouten, anhydriden, esters, amiden, imiden of nitrilen daarvan; Samenstellingen van derivaten van dergelijke polymeren [2,8]

C 08 L     35/02                   .    Homopolymeren of copolymeren van esters (C08L 35/06 en C08L 35/08 hebben voorrang) [2,8]

C 08 L     35/04                   .    Homopolymeren of copolymeren van nitrilen (C08L 35/06 en C08L 35/08 hebben voorrang) [2,8]

C 08 L     35/06                   .    Copolymeren met aromatische vinylmonomeren [2,8]

C 08 L     35/08                   .    Copolymeren met vinylethers [2,8]

 

C 08 L     37/00                   Samenstellingen van homopolymeren of copolymeren van verbindingen met één of meer onverzadigde alifatische radicalen met elk slechts één dubbele koolstof-koolstofbinding, waarbij er tenminste één eindigt op een heterocyclische ring die zuurstof bevat (van cyclische esters van polyfunctionele zuren C 08 L 31/00; van cyclische anhydriden van onverzadigde zuren C08L 35/00); Samenstellingen van derivaten van dergelijke polymeren [2,8]

 

C 08 L     39/00                   Samenstellingen van homopolymeren of copolymeren van verbindingen met één of meer onverzadigde alifatische radicalen met elk slechts één dubbele koolstof-koolstofbinding, waarbij er tenminste één eindigt op een enkele of dubbele binding met stikstof of op een heterocyclische ring die stikstof bevat; Samenstellingen van derivaten van dergelijke polymeren [2,8]

C 08 L     39/02                   .    Homopolymeren of copolymeren van vinylamine [2,8]

C 08 L     39/04                   .    Homopolymeren of copolymeren van monomeren die heterocyclische ringen bevat met stikstof als ringlichaam [2,8]

C 08 L     39/06                   .    .    Homopolymeren of copolymeren van N-vinylpyrrolidonen [2,8]

C 08 L     39/08                   .    .    Homopolymeren of copolymeren van vinylpyridine [2,8]

 

C 08 L     41/00                   Samenstellingen van homopolymeren of copolymeren van verbindingen met één of meer onverzadigde alifatische radicalen met elk slechts één dubbele koolstof-koolstofbinding, waarbij er tenminste één eindigt op een binding met zwavel of op een heterocyclische ring die zwavel bevat; Samenstellingen van derivaten van dergelijke polymeren [2,8]

 

C 08 L     43/00                   Samenstellingen van homopolymeren of copolymeren van verbindingen met één of meer onverzadigde alifatische radicalen met elk slechts één dubbele koolstof-koolstofbinding, en met boor, silicium, fosfor, seleen, telluur of een metaal; Samenstellingen van derivaten van dergelijke polymeren [2,8,10]

C 08 L     43/02                   .    Homopolymeren of copolymeren van monomeren met fosfor [2,8]

C 08 L     43/04                   .    Homopolymeren of copolymeren van monomeren met silicium [2,8]

 

C 08 L     45/00                   Samenstellingen van homopolymeren of copolymeren van verbindingen zonder onverzadigde alifatische radicalen in een zijketen, en met één of meer dubbele koolstof-koolstofbindingen in een carbocyclisch of een heterocyclisch ringsysteem; Samenstellingen van derivaten van dergelijke polymeren (van cyclische esters van polyfunctionele zuren C08L 31/00; van cyclische anhydriden of imiden C08L 35/00) [2,8]

C 08 L     45/02                   .    van cumaroonindeenpolymeren [2,8]

 

C 08 L     47/00                   Samenstellingen van homopolymeren of copolymeren van verbindingen met één of meer onverzadigde alifatische radicalen, waarbij er tenminste één twee of meer dubbele koolstof-koolstofbindingen heeft; Samenstellingen van derivaten van dergelijke polymeren (C08L 45/00 heeft voorrang; van geconjugeerde dieenrubbers C08L 9/00 tot C08L 21/00) [2,8]

 

C 08 L     49/00                   Samenstellingen van homopolymeren of copolymeren van verbindingen met één of meer driedubbele koolstof-koolstofbindingen; Samenstellingen van derivaten van dergelijke polymeren [2,8]

 

C 08 L     51/00                   Samenstellingen van entpolymeren waarbij de geënte component wordt verkregen door reacties waarbij alleen sprake is van onverzadigde koolstof-koolstofbindingen (voor ABS-polymeren C08L 55/02); Samenstellingen van derivaten van dergelijke polymeren [2,8]

C 08 L     51/02                   .    geënt op polysacchariden [2,8]

C 08 L     51/04                   .    geënt op rubbers [2,8]

C 08 L     51/06                   .    geënt op homopolymeren of copolymeren van alifatische koolwaterstoffen die slechts één dubbele koolstof-koolstofbinding bevatten [2,8]

C 08 L     51/08                   .    geënt op macromoleculaire verbindingen die op een andere wijze worden verkregen dan door reacties waarbij alleen sprake is van onverzadigde koolstof-koolstofbindingen [2,8]

C 08 L     51/10                   .    geënt op anorganische materialen [3,8]

 

C 08 L     53/00                   Samenstellingen van blokcopolymeren die tenminste één sequentie bevatten van een polymeer dat wordt verkregen door reacties waarbij alleen sprake is van  onverzadigde koolstof-koolstofbindingen; Samenstellingen van derivaten van dergelijke polymeren [2,8]

C 08 L     53/02                   .    van aromatische vinylmonomeren en geconjugeerde diënen [2,8]

 

C 08 L     55/00                   Samenstellingen van homopolymeren of copolymeren die worden verkregen door polymerisatiereacties waarbij alleen sprake is van onverzadigde koolstof-koolstofbindingen, voorzover niet vallend onder de groepen C08L 23/00 tot C08L 53/00 [2,8]

C 08 L     55/02                   .    ABS (Acrylonitril-Butadieen-Styreen) polymeren [2,8]

C 08 L     55/04                   .    Polyadducten die worden verkregen door dieensynthese [2,8]

 

C 08 L     57/00                   Samenstellingen van niet-specifieke polymeren die worden verkregen door reacties waarbij alleen sprake is van onverzadigde koolstof-koolstofbindingen [2,8]

C 08 L     57/02                   .    Copolymeren van koolwaterstoffen uit minerale oliën [2,8]

C 08 L     57/04                   .    Copolymeren waarbij alleen het in minderheid aanwezige monomeer is gedefinieerd [2,8]

C 08 L     57/06                   .    Homopolymeren of copolymeren die andere elementen bevatten dan koolstof en waterstof [2,8]

C 08 L     57/08                   .    .    met halogeenatomen [2,8]

C 08 L     57/10                   .    .    met zuurstofatomen [2,8]

C 08 L     57/12                   .    .    met stikstofatomen [2,8]

 

Samenstellingen van macromoleculaire verbindingen die op een andere wijze worden verkregen dan door reacties waarbij alleen sprake is van onverzadigde koolstof-koolstofbindingen [2]

 

C 08 L     59/00                   Samenstellingen van polyacetalen; Samenstellingen van derivaten van polyacetalen (van polyvinylacetalen C08L 29/14) [2,8,10]

C 08 L     59/02                   .    Polyacetalen die alleen polyoxymethyleensequenties bevatten [2,8]

C 08 L     59/04                   .    Copolyoxymethylenen [3,8]

 

C 08 L     61/00                   Samenstellingen van condensatiepolymeren van aldehyden of ketonen (met polyalcoholen C08L 59/00; met polynitrilen C08L 77/00); Samenstellingen van de derivaten van dergelijke polymeren [2,8]

C 08 L     61/02                   .    Condensatiepolymeren van alleen aldehyden of ketonen [2,8]

C 08 L     61/04                   .    Condensatiepolymeren van aldehyden of ketonen met alleen fenolen [2,8]

C 08 L     61/06                   .    .    van aldehyden met fenolen [2,8]

C 08 L     61/08                   .    .    .    met eenwaardige fenolen [2,8]

C 08 L     61/10                   .    .    .    .    Fenolformaldehydecondensaten [2,8]

C 08 L     61/12                   .    .    .    met meerwaardige fenolen [2,8]

C 08 L     61/14                   .    .    .    Gemodificeerde fenolaldehydecondensaten [,8]

C 08 L     61/16                   .    .    van ketonen met fenolen [2,8]

C 08 L     61/18                   .    Condensatiepolymeren van aldehyden of ketonen met alleen aromatische koolwaterstoffen of hun halogeenderivaten [2,8]

C 08 L     61/20                   .    Condensatiepolymeren van aldehyden of ketonen met alleen verbindingen die waterstof bevatten dat is gebonden aan stikstof (met aminofenolen C08L 61/04) [2,8]

C 08 L     61/22                   .    .    van aldehyden met acyclische of carbocyclische verbindingen [2,8]

C 08 L     61/24                   .    .    .    met ureum of thio-ureum [2,8]

C 08 L     61/26                   .    .    van aldehyden met heterocyclische verbindingen [2,8]

C 08 L     61/28                   .    .    .    met melamine [2,8]

C 08 L     61/30                   .    .    van aldehyden met heterocyclische en acyclische of carbocyclische verbindingen [2,8]

C 08 L     61/32                   .    .    Gemodificeerde amine-aldehydecondensaten [2,8]

C 08 L     61/34                   .    Condensatiepolymeren van aldehyden of ketonen met monomeren die vallen onder tenminste twee van de groepen C08L 61/04, C08L 61/18 en C08L 61/20 [2,8]

 

C 08 L     63/00                   Samenstellingen van epoxyharsen; Samenstellingen van derivaten van epoxyharsen [2,8]

C 08 L     63/02                   .    Polyglycidylethers van bis-fenolen [2,8]

C 08 L     63/04                   .    Epoxynovolak [2,8]

C 08 L     63/06                   .    Triglycidylisocyanuraten [2,8]

C 08 L     63/08                   .    Geëpoxideerde gepolymeriseerde polyenen [2,8]

C 08 L     63/10                   .    Epoxyharsen die zijn gemodificeerd door onverzadigde verbindingen [2,8]

 

              Aantekening

 

              In de groepen C08L 65/00 tot C08L 85/00 worden samenstellingen van macromoleculaire verbindingen die worden verkregen door reacties waarbij twee verschillende koppelingen in de hoofdketen worden gevormd, alleen geklasseerd in overeenstemming met de in overmaat aanwezige koppeling, tenzij anders staat vermeld. [2]

 

C 08 L     65/00                   Samenstellingen van macromoleculaire verbindingen die worden verkregen door reacties waarbij een koolstof-koolstofbinding in de hoofdketen wordt gevormd (C08L 7/00 tot C08L 57/00 en C08L 61/00 hebben voorrang); Samenstellingen van derivaten van dergelijke polymeren [2,8]

C 08 L     65/02                   .    Polyfenylenen [2,8]

C 08 L     65/04                   .    Polyxylylenen [2,8]

 

C 08 L     67/00                   Samenstellingen van polyesters die worden verkregen door reacties waarbij een carboxylesterbinding in de hoofdketen wordt gevormd (van polyesteramiden C08L 77/12; van polyesterimiden C08L 79/08); Samenstellingen van derivaten van dergelijke polymeren [2,8]

C 08 L     67/02                   .    Polyesters die zijn afgeleid van dicarbonzuren en dihydroxyverbindingen (C08L 67/06 heeft voorrang) [2,8]

C 08 L     67/03                   .    .    waarbij de hydroxygroepen en carboxylgroepen van de dicarbonzuren en dihydroxyverbindingen direct zijn gekoppeld aan aromatische ringen [5,8]

C 08 L     67/04                   .    Polyesters die zijn afgeleid van hydroxycarbonzuren, bijv. lactonen (C08L 67/06 heeft voorrang) [2,8]

C 08 L     67/06                   .    Onverzadigde polyesters [2,8]

C 08 L     67/07                   .    .    eindigend op onverzadigde koolstof-koolstofbindingen [5,8]

C 08 L     67/08                   .    Polyesters die zijn gemodificeerd met hogere vetoliën of hun zuren, of met natuurharsen of harszuren [2,8]

 

C 08 L     69/00                   Samenstellingen van polycarbonaten; Samenstellingen van derivaten van polycarbonaten [2,8]

 

C 08 L     71/00                   Samenstellingen van polyethers die worden verkregen door reacties waarbij een etherkoppeling in de hoofdketen wordt gevormd (van polyacetalen C08L 59/00; van epoxyharsen C08L 63/00; van polythio-etherethers C08L 81/02; van polyethersulfonen C08L 81/06); Samenstellingen van derivaten van dergelijke polymeren [2,8]

C 08 L     71/02                   .    Polyalkyleenoxiden [2,8]

C 08 L     71/03                   .    .    Polyepihalohydrinen [5,8]

C 08 L     71/08                   .    Polyethers die zijn afgeleid van hydroxyverbindingen of van hun metaalderivaten (C08L 71/02 heeft voorrang) [5,8]

C 08 L     71/10                   .    .    van fenolen [5,8]

C 08 L     71/12                   .    .    .    Polyfenyleenoxiden [5,8]

C 08 L     71/14                   .    .    Furfurylalcoholpolymeren [5,8]

 

C 08 L     73/00                   Samenstellingen van macromoleculaire verbindingen die worden verkregen door reacties waarbij een koppeling wordt gevormd die zuurstof of zuurstof en koolstof in de hoofdketen bevat, voorzover niet vallend onder de groepen C08L 59/00 tot C08L 71/00; Samenstellingen van derivaten van dergelijke polymeren [2,8]

C 08 L     73/02                   .    Polyanhydriden [2,8]

 

C 08 L     75/00                   Samenstellingen van polyureum of polyurethanen; Samenstellingen van derivaten van dergelijke polymeren [2,8]

C 08 L     75/02                   .    Polyureum [2,8]

C 08 L     75/04                   .    Polyurethanen [2,8]

C 08 L     75/06                   .    .    uit polyesters [2,8]

C 08 L     75/08                   .    .    uit polyethers [2,8]

C 08 L     75/10                   .    .    uit polyacetalen [2,8]

C 08 L     75/12                   .    .    uit verbindingen die stikstof en actieve waterstof bevatten, waarbij het stikstofatoom geen deel uitmaakt van een isocyanaatgroep [2,8]

C 08 L     75/14                   .    .    Polyurethanen met onverzadigde koolstof-koolstofbindingen [5,8]

C 08 L     75/16                   .    .    .    eindigend op onverzadigde koolstof-koolstofbindingen [5,8]

 

C 08 L     77/00                   Samenstellingen van polyamiden die worden verkregen door reacties waarbij een carboxylamidekoppeling in de hoofdketen wordt gevormd (van polyhydraziden C08L 79/06; van polyamide-imiden of polyamidezuren C08L 79/08); Samenstellingen van derivaten van dergelijke polymeren [2,8]

C 08 L     77/02                   .    Polyamiden die zijn afgeleid van omega-aminocarbonzuren of van lactamen daarvan (C08L 77/10 heeft voorrang) [2,8]

C 08 L     77/04                   .    Polyamiden die zijn afgeleid van alfa-aminocarbonzuren (C08L 77/10 heeft voorrang) [2,8]

C 08 L     77/06                   .    Polyamiden die zijn afgeleid van polyaminen en polycarbonzuren (C08L 77/10 heeft voorrang) [2,8]

C 08 L     77/08                   .    .    van polyaminen en gepolymeriseerde onverzadigde vetzuren [2,8]

C 08 L     77/10                   .    Polyamiden die zijn afgeleid van aromatisch gebonden aminogroepen en carboxylgroepen van aminocarbonzuren of van polyaminen en polycarbonzuren [2,8]

C 08 L     77/12                   .    Polyester-amiden [2,8]

 

C 08 L     79/00                   Samenstellingen van macromoleculaire verbindingen die worden verkregen door reacties waarbij in de hoofdketen van het macromolecule een koppeling wordt gevormd die stikstof bevat, met of zonder zuurstof of met alleen koolstof, voorzover niet vallend onder de groepen C08L 61/00 tot C08L 77/00 [2,8]

C 08 L     79/02                   .    Polyaminen [2,8]

C 08 L     79/04                   .    Polycondensaten met stikstofhoudende heterocyclische ringen in de hoofdketen; Polyhydraziden; Polyamidezuren of soortgelijke polyimidevoorlopers [2,8]

C 08 L     79/06                   .    .    Polyhydraziden; Polytriazolen; Polyaminotriazolen; Polyoxadiazolen [2,8]

C 08 L     79/08                   .    .    Polyimiden; Polyesterimiden; Polyamide-imiden; Polyamidezuren of soortgelijke polyimidevoorlopers [2,8]

 

C 08 L     81/00                   Samenstellingen van macromoleculaire verbindingen die worden verkregen door reacties waarbij in de hoofdketen van het macromolecule een koppeling wordt gevormd die zwavel bevat, met of zonder alleen stikstof, zuurstof of koolstof; Samenstellingen van polysulfonen; Samenstellingen van derivaten van dergelijke polymeren [2,8]

C 08 L     81/02                   .    Polythio-ethers; Polythio-etherethers [2,8]

C 08 L     81/04                   .    Polysulfiden [2,8]

C 08 L     81/06                   .    Polysulfonen; Polyethersulfonen [2,8]

C 08 L     81/08                   .    Polysulfonaten [2,8]

C 08 L     81/10                   .    Polysulfonamiden; Polysulfonimiden [2,8]

 

C 08 L     83/00                   Samenstellingen van macromoleculaire verbindingen die wordt verkregen door reacties waarbij in de hoofdketen van het macromolecuul een koppeling wordt gevormd die silicium bevat, met of zonder alleen zwavel, stikstof, zuurstof of koolstof; Samenstellingen van derivaten van dergelijke polymeren [2,8]

C 08 L     83/02                   .    Polysilicaten [2,8]

C 08 L     83/04                   .    Polysiloxanen [2,8]

C 08 L     83/05                   .    .    met silicium gebonden aan waterstof [4,8]

C 08 L     83/06                   .    .    met silicium gebonden aan zuurstofhoudende groepen (C08L 83/12 heeft voorrang) [2,8]

C 08 L     83/07                   .    .    met silicium gebonden aan onverzadigde alifatische groepen [4,8]

C 08 L     83/08                   .    .    met silicium gebonden aan organische groepen die andere atomen bevatten dan koolstof, waterstof en zuurstof [2,8]

C 08 L     83/10                   .    Blokcopolymeren of entcopolymeren die polysiloxaansequenties bevatten (verkregen door het polymeriseren van een verbinding met een dubbele koolstof-koolstofbinding op een polysiloxaan C08L 51/08 of C08L 53/00) [2,8]

C 08 L     83/12                   .    .    met polyethersequenties [2,8]

C 08 L     83/14                   .    waarbij tenminste twee maar niet alle siliciumatomen zijn verbonden door andere koppelingen dan zuurstofatomen (C08L 83/10 heeft voorrang) [2,8]

C 08 L     83/16                   .    waarbij alle siliciumatomen zijn verbonden door andere koppelingen dan zuurstofatomen [2,8]

 

C 08 L     85/00                   Samenstellingen van macromoleculaire verbindingen die worden verkregen door reacties waarbij in de hoofdketen van het macromolecuul een koppeling wordt gevormd die andere atomen bevat dan silicium, zwavel, stikstof, zuurstof en koolstof; Samenstellingen van derivaten van dergelijke polymeren [2,8]

C 08 L     85/02                   .    met fosfor [2,8]

C 08 L     85/04                   .    met boor [2,8]

 

C 08 L     87/00                   Samenstellingen van niet-specifieke macromoleculaire verbindingen die op een andere wijze worden verkregen dan door polymerisatiereacties waarbij alleen sprake is van onverzadigde koolstof-koolstofbindingen [2,8]

 

Samenstellingen van natuurlijke macromoleculaire verbindingen of van derivaten daarvan [2,9]

 

C 08 L     89/00                   Samenstellingen van eiwitten; Samenstellingen van derivaten daarvan [2,8,12]

C 08 L     89/02                   .    Caseïne-aldehydecondensaten [2,8]

C 08 L     89/04                   .    Producten die zijn afgeleid van afvalmateriaal, bijv. hoorn, hoeven of haar [2,8,10]

C 08 L     89/06                   .    .    afgeleid van leer of huid [2,8]

 

C 08 L     91/00                   Samenstellingen van oliën, vetten of was; Samenstellingen van derivaten daarvan [2,8,12]

C 08 L     91/02                   .    Gevulcaniseerde oliën, bijv. faktis [2,8]

C 08 L     91/04                   .    Linoxyne [2,8]

C 08 L     91/06                   .    Was [2,8]

C 08 L     91/08                   .    .    Minerale wassen [2,8,10]

 

C 08 L     93/00                   Samenstellingen van natuurharsen; Samenstellingen van derivaten daarvan (van polysacchariden C08L 1/00 tot C08L 5/00; van natuurrubber C08L 7/00) [2,8,9,12]

C 08 L     93/02                   .    Schellak [2,8,12]

C 08 L     93/04                   .    Terpentijnhars [2,8]

 

C 08 L     95/00                   Samenstellingen van bitumineuze materialen, bijv. asfalt, teer of pek [2,8,10]

 

C 08 L     97/00                   Samenstellingen van ligninehoudende materialen (van polysacchariden C08L 1/00 t/m/ C08L 5/00) [2,8,9]

C 08 L     97/02                   .    Lignocellulosemateriaal, bijv. hout, stro of suikerriet [2,8,10]

 

C 08 L     99/00                   Samenstellingen van natuurlijke macromoleculaire verbindingen of van derivaten daarvan, voorzover niet vallend onder de groepen C08L 1/00 tot C08L 7/00 of C08L 89/00 tot C08L 97/00 [2,8,9]

 

C 08 L     101/00                   Samenstellingen van niet-specifieke macromoleculaire verbindingen [2,8]

C 08 L     101/02                   .    gekenmerkt door de aanwezigheid van specifieke groepen [2,8]

C 08 L     101/04                   .    .    met halogeenatomen [2,8]

C 08 L     101/06                   .    .    met zuurstofatomen [2,8]

C 08 L     101/08                   .    .    .    Carboxylgroepen [2,8]

C 08 L     101/10                   .    .    met hydrolyseerbare silaangroepen [4,8]

C 08 L     101/12                   .    gekenmerkt door fysische kenmerken, bijv. anisotropie, viscositeit of elektrische geleidbaarheid [6,10,12]

C 08 L     101/14                   .    .    waarbij de macromoleculaire verbindingen wateroplosbaar of in water zwelbaar zijn, bijv. waterige gelen

C 08 L     101/16                   .    waarbij de macromoleculaire verbindingen biologisch afbreekbaar zijn [7]