SECTIE C         CHEMIE; METALLURGIE

 

              Aantekeningen

 

(1)        In Sectie C zijn de definities van groepen chemische elementen als volgt:

Alkalimetalen:                 Li, Na, K, Rb, Cs, Fr

Aardalkalimetalen:           Ca, Sr, Ba, Ra

Lanthaniden:                   elementen met atoomgetallen 57 t/m 71

Zeldzame aardmetalen:    Sc, Y, Lanthaniden

Actiniden:                       elementen met atoomgetallen 89 t/m 103

Vuurvaste metalen:          Ti, V, Cr, Zr, Nb, Mo, Hf, Ta, W

Halogenen:                      F, Cl, Br, I, At

Edelgassen:                    He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn

Platinagroep:                   Os, Ir, Pt, Ru, Rh, Pd

Edele metalen:                Ag, Au, platinagroep

Lichte metalen:                alkalimetalen, aardalkalimetalen, Be, Al, Mg

Zware metalen:                metalen anders dan lichte metalen

IJzergroep:                      Fe, Co, Ni

Niet-metalen:                   H, B, C, Si, N, P, O, S, Se, Te, edelgassen, halogenen

Metalen:                         elementen anders dan niet-metalen

Transitie-elementen:         elementen met atoomgetallen 21 t/m 30, 39 t/m 48, 57 t/m 80, en 89 en hoger

              (2)      Onder Sectie C vallen:

                        (a)      Pure chemie, waaronder vallen anorganische verbindingen, organische verbindingen, macromoleculaire verbindingen, en hun bereidingsmethoden;

                        (b)      Toegepaste chemie, waaronder vallen samenstellingen met bovenstaande verbindingen, bijv. glas, keramiek, meststoffen, kunststofsamenstellingen, verven, en producten uit de petroleumindustrie. Ook vallen hieronder bepaalde samenstellingen op grond van het hebben van bijzondere eigenschappen, die ze geschiklt maken voor bepaalde doeleinden, zoals in geval van explosieven, kleurstoffen, kleefmiddelen, smeermiddelen, en wasmiddelen.

                        (c)      Bepaalde marginale industrieën, zoals het maken van kolen en van vaste of gasvormige brandstoffen, de productie and raffinage van oliën, vetten en wassen, de fermentatie-industrie (bijv. brouwerijen en wijnmakerijen), en de suikerindustrie.

                        (d)      Bepaalde bewerkingen of behandelingen, die ofwel puur meachnisch zijn, bijv. de mechanische behandeling van leer en huiden, of gedeeltelijk mechanisch, bijv. de behandeling van water of het voorkomen van corrosie in het algemeen.

                        (e)      Metallurgie, en ferrolegeringen of niet-ferrolegeringen.

              (3)      In alle Secties van de IPC is het Periodiek Systeem van chemische elementen waarnaar wordt verwezen, dezelfde als die algemeen aanvaard en gebruikelijk is.

              (4)      (a)      In geval van bewerkingen, handelingen, producten of artikelen met zowel een chemisch als een niet-chemisch gedeelte of aspect, geldt de algemene regel dat het chemische gedeelte of aspect valt onder Sectie C.

                        (b)      In sommige van deze gevallen brengt het chemische gedeelte of aspect een niet chemische met zich mee, zelfs als dat puur mechanisch is, omdat dit laatste aspect ofwel essentieel is voor de bewerking of handeling, of daarvan een belangrijk deel uitmaakt. In feite blijkt het logischer de verschillende gedeelten of aspecten niet te scheiden van een samenhangend geheel. Dit geldt voor toegepaste chemie en voor de industrieën, bewerkingen en handelingen genoemd in de Aantekeningen (1)(c), (d) en (e). Bijvoorbeeld vallen ovens specifiek bedoeld voor het maken van glas onder klasse C03 en niet onder klasse F27.

                        (c)      Er zijn echter sommige uitzonderingen, waarin het mechanisch (of niet-mechanische) aspect juist het chemische aspect met zich meebrengen, bijvoorbeeld:

                                 -         Bepaalde extractieprocessen, in subklasse A61K;

                                 -         De chemische zuivering van lucht, in subklasse A61L;

                                 -         Chemische methoden van brandbestrijding, in subklasse A62D;

                                 -         Chemische processen en apparatuur, in klasse B01;

                                 -         Impregneren van hout, in subklasse B27K;

                                 -         Chemische analysemethoden of testmethoden, in subklasse G01N;

                                 -         Fotografische materialen en processen, in klasse G03; en algemeen

                                 -         De chemische behandeling van textiel en de productie van cellulose of papier, in Sectie D.

                        (d)      In nog andere gevallen valt het puur chemische aspect onder Sectie C, en het toegepaste chemische aspect in een andere Sectie, zoals A, B of F, bijv. het gebruik van een substantie of samenstelling voor:

                                 -         de behandeling van planten of dieren, valt onder subklasse A01N;

                                 -         voedingsmiddelen, vallen onder klasse A23;

                                 -         munitie of explosieven, vallen onder klasse F42.

                        (e)      Als de chemische en mechanische aspecten zo nauw met elkaar zijn verbonden dat een nette en eenvoudige splitsing niet mogelijk is, of als bepaalde mechanische processen een natuurlijk en logisch vervolg op een chemische behandeling vormen, kan onder Sectie C, in aanvulling op het chemische aspect, ook een gedeelte van het mechanische aspect vallen, bijv. nabehandeling van kunststeen, wat valt onder klasse C04.In dit laatste geval wordt gewoonlijk een aantekening of referentie gegeven om de positie te verduidelijken, zelfs als splitsing nogal arbitrair is.

 

CHEMIE

 

C 09        KLEURSTOFFEN; VERVEN; POLIJSTMIDDELEN; NATUURHARSEN; KLEEFSTOFFEN; NIET EERDER ONDERGEBRACHTE SAMENSTELLINGEN; NIET EERDER ONDERGEBRACHTE MATERIAALTOEPASSINGEN [8]

 

C 09 D    COATINGSAMENSTELLINGEN, BIJV. VERVEN, VERNISSEN OF LAKKEN; VULPASTA’S; CHEMISCHE MIDDELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN VERF OF INKT; INKTEN; CORRECTIEFLUÏDA; HOUTBEITSEN; PASTA’S OF VASTE STOFFEN VOOR HET KLEUREN OF DRUKKEN; GEBRUIK VAN MATERIALEN DAARVOOR (cosmetica A61K; processen voor het aanbrengen van vloeistoffen of andere vloeibare materialen op oppervlakken in het algemeen B05D; beitsen van hout B27K 5/02; glazuur of email C03C; natuurharsen, Wener politoer, drogende oliën, droogmiddelen of terpentine op zich C09F; andere polijstsamenstellingen dan Wener politoer, skiwas C09G; kleefstoffen of het gebruik van materialen als kleefstof C09J; materialen voor het afdichten of opvullen van naden of afdekkingen C09K 3/10; materialen voor het dichten van lekken C09K 3/12; processen voor het elektrolytisch of elektroforetisch produceren van een coating C25D) [5,10,12] 

              Aantekeningen

 

              (1)      In deze subklasse worden de volgende termen of uitdrukkingen gebruikt met de aangegeven betekenissen:

                        -        “gebruik van materialen als coatingsamenstellingen” betekent het gebruik van bekende of nieuwe polymeren of producten;

                        -        “rubber” omvat:

                                 (a)      natuurrubber of geconjugeerde dieenrubbers;

                                 (b)     rubber in het algemeen (zie voor een specifiek ander rubber dan een natuurrubber of een geconjugeerd dieenrubber de groep waaronder coatingsamenstellingen op basis van dergelijke macromoleculaire verbindingen vallen);

                        -        “op basis van” wordt gedefinieerd door middel van Aantekening (3) hieronder;

                        -        “vulpasta’s” betekent materialen die worden gebruikt voor het opvullen van gaten of holten in een substraat, teneinde het oppervlak ervan glad te maken voorafgaand aan het coaten. [5]

              (2)      In deze subklasse worden coatingsamenstellingen die specifieke organische macromoleculaire substanties bevatten, alleen geklasseerd naar de macromoleculaire substantie, waarbij geen rekening wordt gehouden met niet-macromoleculaire substanties. Bijvoorbeeld: een coatingsamenstelling die polyetheen en aminopropyltrimethoxysilaan bevat, wordt geklasseerd in groep C09D 123/06.

                        Coatingsamenstellingen echter die combinaties bevatten van organische niet-macromoleculaire verbindingen met tenminste één polymeriseerbare onverzadigde koolstof-koolstofbinding met prepolymeren of andere polymeren dan de onverzadigde polymeren uit de groepen C09D 159/00 tot C09D 187/00, worden geklasseerd in overeenstemming met de onverzadigde niet-macromoleculaire component in groep C09D 4/00.

                        Bijvoorbeeld: een coatingsamenstelling die polyetheen en styreenmonomeer bevat, wordt geklasseerd in groep C09D 4/00. Aspecten met betrekking tot het fysische karakter van de coatingsamenstellingen of tot de verkregen effecten zoals gedefinieerd in groep C09D 5/00 worden, als dit duidelijk en expliciet staat aangegeven, tevens geklasseerd in deze subklasse. Coatingsamenstellingen die worden gekenmerkt door andere kenmerken, bijv. additieven, worden geklasseerd in groep C09D 7/00, tenzij het macromoleculaire bestanddeel gespecificeerd wordt. [5]

              (3)      In deze subklasse worden coatingsamenstellingen met twee of meer macromoleculaire bestanddelen geklasseerd in overeenstemming met het macromoleculaire bestanddeel dat het meest aanwezig is, d.w.z. het bestanddeel waarop de samenstelling is gebaseerd. Als de samenstelling is gebaseerd op twee of meer bestanddelen die in gelijke hoeveelheid aanwezig is, wordt de samenstelling geklasseerd in overeenstemming met elk van deze bestanddelen.

                        Bijvoorbeeld: een coatingsamenstelling die 80 delen polyetheen en 20 delen polyvinylchloride bevat, wordt geklasseerd in groep C09D 123/06. Een coatingsamenstelling die 40 delen polyetheen en 40 delen polyvinylchloride bevat, wordt geklasseerd in de groepen C09D 123/06 en C09D 127/06. [5]

 

C 09 D      1/00                    Coatingsamenstellingen, bijv. verven, vernissen of lakken, op basis van anorganische substanties (C04B heeft voorrang; glazuur of email C03C)

C 09 D      1/02                    .    alkalimetaalsilicaten

C 09 D      1/04                    .    .    met organische additieven

C 09 D      1/06                    .    cement

C 09 D      1/08                    .    .    met organische additieven

C 09 D      1/10                    .    kalk

C 09 D      1/12                    .    .    met organische additieven

 

C 09 D      4/00                    Coatingsamenstellingen, bijv. verven, vernissen of lakken, op basis van organische niet-macromoleculaire verbindingen met tenminste één polymeriseerbare onverzadigde koolstof-koolstofbinding [5]

C 09 D      4/02                    .    Acrylmonomeren [5]

C 09 D      4/04                    .    .    Cyaanacrylaatmonomeren [5]

C 09 D      4/06                    .    in combinatie met een andere macromoleculaire verbinding dan een onverzadigd polymeer uit de groepen C09D 159/00 tot C09D 187/00 [5]

 

C 09 D      5/00                    Coatingsamenstellingen, bijv. verven, vernissen of lakken, die worden gekenmerkt door hun fysische aard of het verkregen effect; Vulpasta [5]

C 09 D      5/02                    .    Emulsieverven

C 09 D      5/03                    .    Poederverven (C09D 5/46 heeft voorrang) [4]

C 09 D      5/04                    .    Thixotropische verven

C 09 D      5/06                    .    Kunstschilderverven

C 09 D      5/08                    .    Roestwerende verven

C 09 D      5/10                    .    .    met metaalstof

C 09 D      5/12                    .    .    Grondverven

C 09 D      5/14                    .    Verven die biociden bevatten, bijv. fungiciden, insecticiden of pesticiden (C09D 5/16 heeft voorrang) [6,10]

C 09 D      5/16                    .    Verven voor het tegengaan van aangroeiing; Onderwaterverven [6]

C 09 D      5/18                    .    Brandwerende verven

C 09 D      5/20                    .    voor coatings die als coherente films kunnen worden afgestroopt, bijv. tijdelijke coatings die als coherente films kunnen worden afgestroopt [10]

C 09 D      5/22                    .    Lichtgevende verven

C 09 D      5/23                    .    Magnetiseerbare of magnetische verven of lakken [2]

C 09 D      5/24                    .    Elektrisch-geleidende verven

C 09 D      5/25                    .    Elektrisch-isolerende verven of lakken [2]

C 09 D      5/26                    .    Warmtegevoelige verven

C 09 D      5/28                    .    voor kreukeffecten, barsteffecten, sinaasappelhuideffecten of soortgelijk siereffecten

C 09 D      5/29                    .    voor meerkleureneffecten [2]

C 09 D      5/30                    .    Camouflageverven

C 09 D      5/32                    .    Straling-absorberende verven

C 09 D      5/33                    .    Straling-reflecterende verven (C09D 5/30 heeft voorrang) [4]

C 09 D      5/34                    .    Vulpasta’s (materialen voor het afdichten of opvullen van naden of afdekkingen C09K 3/10; materialen voor het dichten van lekken C09K 3/12)

C 09 D      5/36                    .    Parelessence, bijv. coatings die plaatjesvormige pigmenten bevatten t.b.v. een parelglans [10]

C 09 D      5/38                    .    Verven met vrije metalen voorzover niet vallend onder de groepen C09D 5/00 tot C09D 5/36 [2,10]

C 09 D      5/44                    .    voor elektroforetische toepassingen (C09D 5/46 heeft voorrang; processen voor het elektroforetisch coaten C25D 13/00) [4]

C 09 D      5/46                    .    voor vlamsproeien; voor elektrostatisch coaten of wervelsintercoaten [4]

 

C 09 D      7/00                    Kenmerken van coatingsamenstellingen voorzover niet vallend onder de groep C09D 5/00 (droogmiddelen C09F 9/00); Processen voor het inbrengen van ingrediënten in coatingsamenstellingen [10,18]

C 09 D      7/02                    (verplaatst naar C09D 7/45) [18]

C 09 D      7/04                    (verplaatst naar C09D 7/46) [18]

C 09 D      7/06                    (verplaatst naar C09D 7/47) [18]

C 09 D      7/12                    (verplaatst naar C09D 7/40 tot C09D 7/44, of C09D 7/48 tot C09D 7/65) [18]

C 09 D      7/14                    (verplaatst naar C09D 7/80) [18]

C 09 D      7/20                    .    Verdunningsmiddelen of oplosmiddelen [18]

C 09 D      7/40                    .    Additieven [18]

C 09 D      7/41                    .    .    Organische pigmenten; Organische kleurstoffen [18]

C 09 D      7/42                    .    .    [18]

C 09 D      7/43                    .    .    Verdikkingsmiddelen [18]

C 09 D      7/44                    .    .    .    Combinaties van twee of meer verdikkingsmiddelen [18]

C 09 D      7/45                    .    .    Anti-uitzakmiddelen [18]

C 09 D      7/46                    .    .    Antivliesvormingsmiddelen [18]

C 09 D      7/47                    .    .    Egalisatieiddelen [18]

C 09 D      7/48                    .    .    Stabilisatoren tegen afbraak door zuurstof, licht of warmte [18]

C 09 D      7/60                    .    .    niet-macromoleculair (C09D 7/41 tot C09D 7/48 hebben voorrang) [18]

C 09 D      7/61                    .    .    .    anorganisch [18]

C 09 D      7/62                    .    .    .    .    .    gemodificeerd door behandeling met andere verbindingen [18]

C 09 D      7/63                    .    .    .    organisch [18]

C 09 D      7/65                    .    .    macromoleculair (C09D 7/41 tot C09D 7/48 hebben voorrang) [18]

C 09 D      7/80                    .    Processen voor het inbrengen van ingrediënten [18]

 

C 09 D      9/00                    Chemische middelen voor het verwijderen van verf of inkt (fluïda voor het corrigeren van schrijffouten of drukfouten door coaten C09D 10/00) [4]

C 09 D      9/02                    .    met slijpmiddelen

C 09 D     9/04                    .    met oppervlakte-actieve middelen

 

C 09 D    10/00                   Correctiefluïda, bijv. voor het corrigeren van schrijffouten of drukfouten [5] 

C 09 D    11/00                   Inkten

C 09 D    11/02                   .    Drukinkten (C09D 11/30 heeft voorrang) [14]

C 09 D    11/023                  .    .    Emulsie-inkten [14]

C 09 D    11/0235                .    .    .    Dupliceerinkten, bijv. voor stencildruk [14]

C 09 D    11/03                   .    .    gekenmerkt door andere aspecten dan de chemische aard van het bindmiddel [14]

C 09 D    11/033                  .    .    .    gekenmerkt door het oplosmiddel [14]

C 09 D    11/037                  .    .    .    gekenmerkt door het pigment [14]

C 09 D    11/04                   .    .    op basis van eiwitten

C 09 D    11/06                   .    .    op basis van vette oliën

C 09 D    11/08                   .    .    op basis van natuurharsen

C 09 D    11/10                   .    .    op basis van kunstharsen

C 09 D    11/101                  .    .    .    Speciaal aangepaste inkten voor drukprocessen waarbij sprake is van uitharding door golfenergie of deeltjesstraling, bijv. met UV-uitharding volgend op het drukken [14]

C 09 D    11/102                  .    .    .    met macromoleculaire verbindingen die worden verkregen uit andere reacties dan die waarbij alleen sprake is van onverzadigde koolstof-koolstofbindingen [14]

C 09 D    11/103                  .    .    .    .    van aldehyden, bijv. fenolformaldehydeharsen [14]

C 09 D    11/104                  .    .    .    .    Polyesters [14]

C 09 D    11/105                  .    .    .    .    .    Alkydharsen [14]

C 09 D    11/106                  .    .    .    met macromoleculaire verbindingen die worden verkregen uit reacties waarbij alleen sprake is van onverzadigde koolstof-koolstofbindingen [14]

C 09 D    11/107                  .    .    .    .    van onverzadigde zuren of derivaten daarvan [14]

C 09 D    11/108                  .    .    .    .    Koolwaterstofharsen [14]

C 09 D    11/12                   .    .    op basis van was of bitumen

C 09 D    11/14                   .    .    op basis van koolhydraten

C 09 D    11/16                   .    Schrijfinkten

C 09 D    11/17                   .    .    gekenmerkt door kleurmiddelen [14]

C 09 D    11/18                   .    .    voor gebruik als balpennen en dergelijke

C 09 D    11/20                   .    .    onuitwisbaar

C 09 D    11/30                   .    Inkjet-drukinkten [14]

C 09 D    11/32                   .    .    gekenmerkt door kleurmiddelen [14]

C 09 D    11/322                  .    .    .    Pigmentinkten [14]

C 09 D    11/324                  .    .    .    .    met roet [14]

C 09 D    11/326                  .    .    .    .    gekenmerkt door het pigment-dispergeermiddel [14]

C 09 D    11/328                  .    .    .    gekenmerkt door kleurstoffen [14]

C 09 D    11/34                   .    .    Smeltinkten [14]

C 09 D    11/36                   .    .    op basis van niet-waterige oplosmiddelen [14]

C 09 D    11/38                   .    .    gekenmerkt door andere niet-moleculaire additieven dan oplosmiddelen, pigmenten of kleurstoffen [14]

C 09 D    11/40                   .    .    Speciaal aangepaste inktsets voor  meerkleuren-inkjetdruk [14]

C 09 D    11/50                   .    Sympatische inkt (inkt die zichtbaar wordt bij verhitting), van kleur veranderende inkt of soortgelijke inkten [14]

C 09 D    11/52                   .    Elektrisch-geleidende inkten [14]

C 09 D    11/54                   .    Inkten op basis van twee vloeistoffen, waarbij de ene vloeistof een inkt is, en de andere vloeistof een reactie-oplossing, een fixeermiddel of een behandelmiddel voor de inkt [14]

C 09 D    13/00                   Potloden; Krijtsamenstellingen en dergelijke

 

C 09 D    15/00                   Houtbeitsen [2]

 

C 09 D    17/00                   Pigmentpasta’s, bijv. voor het bijmengen in verf en dergelijke [2,12]

 

Coatingsamenstellingen op basis van polysacchariden of van hun derivaten [5]

              Aantekeningen

 

              (1)      In de groepen C09D 101/00 tot C09D 201/00 moet elk macromoleculair bestanddeel van een coatingsamenstelling dat niet wordt geïdentificeerd door de klassering in overeenstemming met aantekening (3) hierboven, en waarvan de toepassing als nieuw en niet voor de hand liggend wordt beschouwd, tevens worden geklasseerd in een groep die wordt gekozen uit de groepen C09D 101/00 tot C09D 201/00. [8]

              (2)      Elk macromoleculair bestanddeel dat niet wordt geïdentificeerd door de klassering in overeenstemming met de aantekeningen (3) of (4) hierboven, en dat wordt geacht belangrijke informatie voor het zoeken weer te geven, mag tevens worden geklasseerd in de laatst toepasselijke plaats in de groepen C09D 101/00 tot C09D 201/00. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als het van belang wordt geacht te kunnen zoeken naar coatingsamenstellingen door gebruik te maken van een combinatie van klasseringssymbolen. Zo’n niet-verplichte klassering moet worden toegekend als “extra informatie”. [8]

 

C 09 D    101/00                   Coatingsamenstellingen op basis van cellulose, gemodificeerde cellulose of cellulosederivaten [5,8]

C 09 D    101/02                   .    Cellulose; Gemodificeerde cellulose [5,8]

C 09 D    101/04                   .    .    Oxycellulose; Hydrocellulose [5,8]

C 09 D    101/06                   .    .    Cellulosehydraat [5,8]

C 09 D    101/08                   .    Cellulosederivaten [5,8]

C 09 D    101/10                   .    .    Esters van organische zuren (van zowel organische als anorganische zuren C09D 101/20) [5,8,10]

C 09 D    101/12                   .    .    .    Cellulose-acetaat [5,8]

C 09 D    101/14                   .    .    .    Gemengde esters, bijv. cellulose-acetaatbutyraat [5,8]

C 09 D    101/16                   .    .    Esters van (van zowel organische als anorganische zuren C09D 101/20) [5,8,10]

C 09 D    101/18                   .    .    .    Cellulosenitraat [5,8]

C 09 D    101/20                   .    .    Esters van zowel organische zuren als anorganische zuren [5,8]

C 09 D    101/22                   .    .    Cellulosexanthaat [5,8]

C 09 D    101/24                   .    .    .    Viscose [5,8]

C 09 D    101/26                   .    .    Cellulose-ethers [5,8]

C 09 D    101/28                   .    .    .    Alkylethers [5,8]

C 09 D    101/30                   .    .    .    Arylethers; Aralkylethers [5,8]

C 09 D    101/32                   .    .    Cellulose-etheresters [5,8]

 

C 09 D    103/00                   Coatingsamenstellingen op basis van zetmeel, amylose of amylopectine of van hun derivaten of afbraakproducten [5,8]

C 09 D    103/02                   .    Zetmeel; Afbraakproducten daarvan, bijv. dextrine [5,8]

C 09 D    103/04                   .    Zetmeelderivaten [5,8]

C 09 D    103/06                   .    .    Esters [5,8]

C 09 D    103/08                   .    .    Ethers [5,8]

C 09 D    103/10                   .    .    Geoxideerd zetmeel [5,8]

C 09 D    103/12                   .    Amylose; Amylopectine; Afbraakproducten daarvan [5,8]

C 09 D    103/14                   .    Amylosederivaten; Amylopectinederivaten [5,8]

C 09 D    103/16                   .    .    Esters [5,8]

C 09 D    103/18                   .    .    Ethers [5,8]

C 09 D    103/20                   .    .    Geoxideerd amylose; Geoxideerd amylopectine [5,8]

 

C 09 D    105/00                   Coatingsamenstellingen op basis van polysacchariden of van hun derivaten, voorzover niet vallend onder de groepen C09D 101/00 of C09D 103/00 [5,8]

C 09 D    105/02                   .    Dextran; Derivaten daarvan [5,8]

C 09 D    105/04                   .    Alginezuur; Derivaten daarvan [5,8]

C 09 D    105/06                   .    Pectine; Derivaten daarvan [5,8]

C 09 D    105/08                   .    Chitine; Chondroïtinesulfaat; Hyaluronzuur; Derivaten daarvan [5,8]

C 09 D    105/10                   .    Heparine; Derivaten daarvan [5,8]

C 09 D    105/12                   .    Agar-agar; Derivaten daarvan [5,8]

C 09 D    105/14                   .    Hemicellulose; Derivaten daarvan [5,8]

C 09 D    105/16                   .    Cyclodextrine; Derivaten daarvan [5,8]

 

Coatingsamenstellingen op basis van rubbers of van hun derivaten [5]

 

C 09 D    107/00                   Coatingsamenstelling op basis van natuurrubber [5,8]

C 09 D    107/02                   .    Latex [5,8]

 

C 09 D    109/00                   Coatingsamenstellingen op basis van homopolymeren of copolymeren van geconjugeerde dieenkoolwaterstoffen [5,8]

C 09 D    109/02                   .    Copolymeren met acrylonitril [5,8]

C 09 D    109/04                   .    .    Latex [5,8]

C 09 D    109/06                   .    Copolymeren met styreen [5,8]

C 09 D    109/08                   .    .    Latex [5,8]

C 09 D    109/10                   .    Latex (C09D 109/04 en C09D 109/08 hebben voorrang) [5,8]

 

C 09 D    111/00                   Coatingsamenstellingen op basis van homopolymeren of copolymeren van chloropreen [5,8]

C 09 D    111/02                   .    Latex [5,8]

 

C 09 D    113/00                   Coatingsamenstellingen op basis van rubbers die carboxylgroepen bevatten [5,8]

C 09 D    113/02                   .    Latex [5,8]

 

C 09 D    115/00                   Coatingsamenstellingen op basis van rubberderivaten (C09D 111/00 en C09D 113/00 hebben voorrang) [5,8]

C 09 D    115/02                   .    Rubberderivaten die halogeen bevatten [5,8]

 

C 09 D    117/00                   Coatingsamenstellingen op basis van teruggewonnen rubber [5,8]

 

C 09 D    119/00                   Coatingsamenstellingen op basis van rubbers, voorzover niet vallend onder de groepen C09D 107/00 tot C09D 117/00 [5,8]

C 09 D    119/02                   .    Latex [5,8]

 

C 09 D    121/00                   Coatingsamenstellingen op basis van niet-specifieke rubbers [5,8]

C 09 D    121/02                   .    Latex [5,8]

 

Coatingsamenstellingen op basis van organische macromoleculaire verbindingen die worden verkregen door reacties waarbij alleen sprake is van onverzadigde koolstof-koolstofbindingen [5]

 

              Aantekening

 

              (1)      In de groepen C09D 123/00 tot C09D/00 betekent “alifatisch radicaal” een acyclisch of een niet-aromatisch carbocyclisch koolstofskelet dat wordt geacht te eindigen op een binding met: [8]

                        (a)     een ander element dan koolstof; [8]

                        (b)     een koolstofatoom dat dubbelgebonden is met een ander atoom dan koolstof; [8]

                        (c)     een aromatische carbocyclische ring of een heterocyclische ring. [8]

              (2)      In de groepen C09D 123/00 tot C09D 149/00 wordt een copolymeer geklasseerd in overeenstemming met de meest voorkomende monomere component, tenzij anders staat vermeld. [8]

 

C 09 D    123/00                   Coatingsamenstellingen op basis van homopolymeren of copolymeren van onverzadigde alifatische koolwaterstoffen met slechts één dubbele koolstof-koolstofbinding; Coatingsamenstellingen op basis van derivaten van dergelijke polymeren [5,8]

C 09 D    123/02                   .    niet gemodificeerd door chemische nabehandeling [5,8]

C 09 D    123/04                   .    .    Homopolymeren of copolymeren van etheen [5,8]

C 09 D    123/06                   .    .    .    Polyetheen [5,8]

C 09 D    123/08                   .    .    .    Copolymeren van etheen (C09D 123/16 heeft voorrang) [5,8]

C 09 D    123/10                   .    .    Homopolymeren of copolymeren van propeen [5,8]

C 09 D    123/12                   .    .    .    Polypropeen [5,8]

C 09 D    123/14                   .    .    .    Copolymeren van propeen (C09D 123/16 heeft voorrang) [5,8]

C 09 D    123/16                   .    .    Etheenpropeencopolymeren of etheenpropeendiëencopolymeren [5,8]

C 09 D    123/18                   .    .    Homopolymeren of copolymeren van koolwaterstoffen met vier of meer koolstofatomen [5,8]

C 09 D    123/20                   .    .    .    met vier tot negen koolstofatomen [5,8]

C 09 D    123/22                   .    .    .    .    Copolymeren van isobuteen; Butylrubber [5,8]

C 09 D    123/24                   .    .    .    met tien of meer koolstofatomen [5,8]

C 09 D    123/26                   .    gemodificeerd door chemische nabehandeling [5,8]

C 09 D    123/28                   .    .    door het laten reageren met halogenen of halogeenhoudende verbindingen (C09D 123/32 heeft voorrang) [5,8]

C 09 D    123/30                   .    .    door oxideren [5,8]

C 09 D    123/32                   .    .    door het laten reageren met fosforhoudende of zwavelhoudende verbindingen [5,8]

C 09 D    123/34                   .    .    .    door chloorsulfoneren [5,8]

C 09 D    123/36                   .    .    door het laten reageren met stikstofhoudende verbindingen, bijv. door nitreren [5,8]

 

C 09 D    125/00                   Coatingsamenstellingen op basis van homopolymeren of copolymeren van verbindingen met één of meer onverzadigde alifatische radicalen met elk slechts één dubbele koolstof-koolstofbinding, waarbij er tenminste één eindigt op een aromatische carbocyclische ring; Coatingsamenstellingen op basis van derivaten van dergelijke polymeren [5,8]

C 09 D    125/02                   .    Homopolymeren of copolymeren van koolwaterstoffen [5,8]

C 09 D    125/04                   .    .    Homopolymeren of copolymeren van styreen [5,8]

C 09 D    125/06                   .    .    .    Polystyreen [5,8]

C 09 D    125/08                   .    .    .    Copolymeren van styreen (C09D 129/08, C09D 135/06 en C09D 155/02 hebben voorrang) [5]

C 09 D    125/10                   .    .    .    .    met geconjugeerde diënen [5,8]

C 09 D    125/12                   .    .    .    .    met onverzadigde nitrilen [5,8]

C 09 D    125/14                   .    .    .    .    met onverzadigde esters [5,8]

C 09 D    125/16                   .    .    Homopolymeren of copolymeren van alkyl-gesubstitueerde styrenen [5,8]

C 09 D    125/18                   .    Homopolymeren of copolymeren van aromatische monomeren die andere elementen bevatten dan koolstof en waterstof [5,8]

 

C 09 D    127/00                   Coatingsamenstellingen op basis van homopolymeren of copolymeren van verbindingen met één of meer onverzadigde alifatische radicalen met elk slechts één dubbele koolstof-koolstofbinding, waarbij er tenminste één eindigt op een halogeen; Coatingsamenstellingen op basis van derivaten van dergelijke polymeren [5,8]

C 09 D    127/02                   .    niet gemodificeerd door chemische nabehandeling [5,8]

C 09 D    127/04                   .    .    met chlooratomen [5,8]

C 09 D    127/06                   .    .    .    Homopolymeren of copolymeren van vinylchloride [5,8]

C 09 D    127/08                   .    .    .    Homopolymeren of copolymeren van vinylideenchloride [5,8]

C 09 D    127/10                   .    .    met broomatomen of jodiumatomen [5,8]

C 09 D    127/12                   .    .    met fluoratomen [5,8]

C 09 D    127/14                   .    .    .    Homopolymeren of copolymeren van vinylfluoride [5,8]

C 09 D    127/16                   .    .    .    Homopolymeren of copolymeren van vinylideenfluoride [5,8]

C 09 D    127/18                   .    .    .    Homopolymeren of copolymeren van tetrafluoretheen [5,8]

C 09 D    127/20                   .    .    .    Homopolymeren of copolymeren van hexafluorpropeen [5,8]

C 09 D    127/22                   .    gemodificeerd door chemische nabehandeling [5,8]

C 09 D    127/24                   .    .    gehalogeneerd [5,8]

 

C 09 D    129/00                   Coatingsamenstellingen op basis van homopolymeren of copolymeren van verbindingen met één of meer onverzadigde alifatische radicalen met elk slechts één dubbele koolstof-koolstofbinding, waarbij er tenminste één eindigt op een alcoholradicaal, etherradicaal, aldehydradicaal, ketonradicaal, acetaalradicaal of ketaalradicaal; Coatingsamenstellingen op basis van gehydrolyseerde polymeren van de esters van onverzadigde alcoholen met verzadigde carbonzuren; Coatingsamenstellingen op basis van derivaten van dergelijke polymeren [5,8]

C 09 D    129/02                   .    Homopolymeren of copolymeren van onverzadigde alcoholen (C09D 129/14 heeft voorrang) [5,8]

C 09 D    129/04                   .    .    Polyvinylalcohol; Gedeeltelijk gehydrolyseerde homopolymeren of copolymeren van esters van onverzadigde alcoholen met verzadigde carbonzuren [5,8]

C 09 D    129/06                   .    .    Copolymeren van allylalcohol [5,8]

C 09 D    129/08                   .    .    .    met aromatische vinylmonomeren [5,8]

C 09 D    129/10                   .    Homopolymeren of copolymeren van onverzadigde ethers (C09D 135/08 heeft voorrang) [5,8]

C 09 D    129/12                   .    Homopolymeren of copolymeren van onverzadigde ketonen [5,8]

C 09 D    129/14                   .    Homopolymeren of copolymeren van acetalen of ketalen, die worden verkregen door het polymeriseren van onverzadigde acetalen of ketalen of door het nabehandelen van polymeren van onverzadigde alcoholen [5,8]

 

C 09 D    131/00                   Coatingsamenstellingen op basis van homopolymeren of copolymeren van verbindingen met één of meer onverzadigde alifatische radicalen met elk slechts één dubbele koolstof-koolstofbinding, waarbij er tenminste één eindigt op een acyloxyradicaal van een verzadigd carbonzuur, koolzuur of halomierezuur (op basis van hydrolyseerde polymeren C09D 129/00); Coatingsamenstellingen op basis van derivaten van dergelijke polymeren [5,8]

C 09 D    131/02                   .    Homopolymeren of copolymeren van monocarbonzuuresters [5,8]

C 09 D    131/04                   .    .    Homopolymeren of copolymeren van vinylacetaat [5,8]

C 09 D    131/06                   .    Homopolymeren of copolymeren van polycarbonzuuresters [5,8]

C 09 D    131/08                   .    .    van ftaalzuur [5,8]

 

C 09 D    133/00                   Coatingsamenstellingen op basis van homopolymeren of copolymeren van verbindingen met één of meer onverzadigde alifatische radicalen met elk slechts één dubbele koolstof-koolstofbinding, waarbij er tenminste één eindigt op slechts één carboxylradicaal, of van zouten, anhydriden, esters, amiden, imiden of nitrilen daarvan; Coatingsamenstellingen op basis van derivaten van dergelijke polymeren [5,8]

C 09 D    133/02                   .    Homopolymeren of copolymeren van zuren; Metaalzouten of ammoniumzouten daarvan [5,8]

C 09 D    133/04                   .    Homopolymeren of copolymeren van esters [5,8]

C 09 D    133/06                   .    .    van esters die alleen koolstofatomen, waterstofatomen en zuurstofatomen bevatten, waarbij het zuurstofatoom alleen aanwezig is als deel van het carboxylradicaal [5,8,10]

C 09 D    133/08                   .    .    .    Homopolymeren of copolymeren van acrylzuuresters [5,8]

C 09 D    133/10                   .    .    .    Homopolymeren of copolymeren van methacrylzuuresters [5,8]

C 09 D    133/12                   .    .    .    .    Homopolymeren of copolymeren van methylmethacrylaat [5,8]

C 09 D    133/14                   .    .    van esters die halogeenatomen, stikstofatomen, zwavelatomen of zuurstofatomen naast het carboxyzuurstof bevatten [5,8,10]

C 09 D    133/16                   .    .    .    Homopolymeren of copolymeren van esters die halogeenatomen bevatten [5,8]

C 09 D    133/18                   .    Homopolymeren of copolymeren van nitrilen [5,8]

C 09 D    133/20                   .    .    Homopolymeren of copolymeren van acrylonitril (C09D 155/02 heeft voorrang) [5,8]

C 09 D    133/22                   .    .    Homopolymeren of copolymeren van nitrilen die vier of meer koolstofatomen bevatten [5,8]

C 09 D    133/24                   .    Homopolymeren of copolymeren van amiden of imiden [5,8]

C 09 D    133/26                   .    .    Homopolymeren of copolymeren van acrylamide of methacrylamide [5,8]

 

C 09 D    135/00                   Coatingsamenstellingen op basis van homopolymeren of copolymeren van verbindingen met één of meer onverzadigde alifatische radicalen met elk slechts één dubbele koolstof-koolstofbinding, en waarbij er tenminste één eindigt op een carboxylradicaal en tenminste een ander carboxylradicaal in het molecuul heeft, of van zouten, anhydriden, esters, amiden, imiden of nitrilen daarvan; Coatingsamenstellingen op basis van derivaten van dergelijke polymeren [5,8]

C 09 D    135/02                   .    Homopolymeren of copolymeren van esters (C09D 135/06 en C09D 135/08 hebben voorrang) [5,8]

C 09 D    135/04                   .    Homopolymeren of copolymeren van nitrilen (C09D 135/06 en C09D 135/08 hebben voorrang) [5,8]

C 09 D    135/06                   .    Copolymeren met aromatische vinylmonomeren [5,8]

C 09 D    135/08                   .    Copolymeren met vinylethers [5,8]

 

C 09 D    137/00                   Coatingsamenstellingen op basis van homopolymeren of copolymeren van verbindingen met één of meer onverzadigde alifatische radicalen met elk slechts één dubbele koolstof-koolstofbinding, waarbij er tenminste één eindigt op een heterocyclische ring die zuurstof bevat (op basis van polymeren van cyclische esters van polyfunctionele zuren C09D 131/00; op basis van polymeren van cyclische anhydriden van onverzadigde zuren C09D 135/00); Coatingsamenstellingen op basis van derivaten van dergelijke polymeren [5,8]

 

C 09 D    139/00                   Coatingsamenstellingen op basis van homopolymeren of copolymeren van verbindingen met één of meer onverzadigde alifatische radicalen met elk slechts één dubbele koolstof-koolstofbinding, waarbij er tenminste één eindigt op een enkele of dubbele binding met stikstof of op een heterocyclische ring die stikstof bevat; Coatingsamenstellingen op basis van derivaten van dergelijke polymeren [5,8]

C 09 D    139/02                   .    Homopolymeren of copolymeren van vinylamine [5,8]

C 09 D    139/04                   .    Homopolymeren of copolymeren van monomeren die heterocyclische ringen bevatten met stikstof als ringlichaam [5,8]

C 09 D    139/06                   .    .    Homopolymeren of copolymeren van N-vinylpyrrolidonen [5,8]

C 09 D    139/08                   .    .    Homopolymeren of copolymeren van vinylpyridine [5,8]

 

C 09 D    141/00                   Coatingsamenstellingen op basis van homopolymeren of copolymeren van verbindingen met één of meer onverzadigde alifatische radicalen met elk slechts één dubbele koolstof-koolstofbinding, waarbij er tenminste één eindigt op een binding met zwavel of op een heterocyclische ring die zwavel bevat; Coatingsamenstellingen op basis van derivaten van dergelijke polymeren [5,8]

 

C 09 D    143/00                   Coatingsamenstellingen op basis van homopolymeren of copolymeren van verbindingen met één of meer onverzadigde alifatische radicalen met elk slechts één dubbele koolstof-koolstofbinding, en die boor, silicium, fosfor, seleen, telluur of een metaal bevatten; Coatingsamenstellingen op basis van derivaten van dergelijke polymeren [5,8,10]

C 09 D    143/02                   .    Homopolymeren of copolymeren van monomeren die fosfor bevatten [5,8]

C 09 D    143/04                   .    Homopolymeren of copolymeren van monomeren die silicium bevatten [5,8]

 

C 09 D    145/00                   Coatingsamenstellingen op basis van homopolymeren of copolymeren van verbindingen zonder onverzadigde alifatische radicalen in een zijketen, en met één of meer dubbele koolstof-koolstofbindingen in een carbocyclisch of heterocyclisch ringsysteem; Coatingsamenstellingen op basis van derivaten van dergelijke polymeren (op basis van polymeren van cyclische esters van polyfunctionele zuren C09D 131/00; op basis van polymeren van cyclische anhydriden of imiden C09D 135/00) [5,8]

C 09 D    145/02                   .    Cumaroonindeenpolymeren [5,8]

 

C 09 D    147/00                   Coatingsamenstellingen op basis van homolymeren of copolymeren van verbindingen met één of meer onverzadigde alifatische radicalen, waarvan er tenminste één twee of meer dubbele koolstof-koolstofbindingen heeft; Coatingsamenstellingen op basis van derivaten van dergelijke polymeren (C09D 145/00 heeft voorrang; op basis van geconjugeerde dieenrubbers C09D 109/00 tot C09D 121/00) [5,8]

 

C 09 D    149/00                   Coatingsamenstellingen op basis van homopolymeren of copolymeren van verbindingen met één of meer driedubbele koolstof-koolstofbindingen; Coatingsamenstellingen op basis van derivaten van dergelijke polymeren [5,8]

 

C 09 D    151/00                   Coatingsamenstellingen op basis van entpolymeren waarbij de geënte component wordt verkregen door reacties waarbij alleen sprake is van onverzadigde koolstof-koolstofbindingen (op basis van ABS-polymeren C09D 155/02); Coatingsamenstellingen op basis van derivaten van dergelijke polymeren [5,8]

C 09 D    151/02                   .    geënt op polysacchariden [5,8]

C 09 D    151/04                   .    geënt op rubbers [5,8]

C 09 D    151/06                   .    geënt op homopolymeren of copolymeren van alifatische koolwaterstoffen die slechts één dubbele koolstof-koolstofbinding bevatten [5,8]

C 09 D    151/08                   .    geënt op macromoleculaire verbindingen die op een andere wijze worden verkregen dan door reacties waarbij alleen sprake is van onverzadigde koolstof-koolstofbindingen [5,8]

C 09 D    151/10                   .    geënt op anorganische materialen [5,8]

 

C 09 D    153/00                   Coatingsamenstellingen op basis van blokcopolymeren met tenminste één sequentie van een polymeer dat wordt verkregen door reacties waarbij alleen sprake is van onverzadigde koolstof-koolstofbindingen; Coatingsamenstellingen op basis van derivaten van dergelijke polymeren [5,8]

C 09 D    153/02                   .    Aromatische vinylmonomeren en geconjugeerde diënen [5,8]

 

C 09 D    155/00                   Coatingsamenstellingen op basis van homopolymeren of copolymeren die worden verkregen door polymerisatiereacties waarbij alleen sprake is van onverzadigde koolstof-koolstofbindingen, voorzover niet vallend onder de groepen C09D 123/00 tot C09D 153/00 [5,8]

C 09 D    155/02                   .    ABS (Acrylonitril-Butadieen-Styreen) polymeren [5,8,10]

C 09 D    155/04                   .    Polyadducten die worden verkregen door de dieensynthese [5,8]

 

C 09 D    157/00                   Coatingsamenstellingen op basis van niet-specifieke polymeren die worden verkregen door reacties waarbij alleen sprakeis van onverzadigde koolstof-koolstofbindingen [5,8]

C 09 D    157/02                   .    Copolymeren van minerale koolwaterstofoliën [5,8]

C 09 D    157/04                   .    Copolymeren waarbij alleen het in minderheid aanwezige monomeer is gedefinieerd [5,8]

C 09 D    157/06                   .    Homopolymeren of copolymeren die andere elementen bevatten dan koolstof en waterstof [5,8]

C 09 D    157/08                   .    .    met halogeenatomen [5,8]

C 09 D    157/10                   .    .    met zuurstofatomen [5,8]

C 09 D    157/12                   .    .    met stikstofatomen [5,8]

 

Coatingsamenstellingen op basis van organische macromoleculaire verbindingen, die op een andere wijze worden verkregen dan door reacties waarbij alleen sprake is van onverzadigde koolstof-koolstofbindingen [5]

 

C 09 D    159/00                   Coatingsamenstellingen op basis van polyacetalen; Coatingsamenstellingen op basis van derivaten van polyacetalen [5,8]

C 09 D    159/02                   .    Polyacetalen die alleen een polyoxymethyleensequentie bevatten [5,8]

C 09 D    159/04                   .    Copolyoxymethylenen [5,8]

 

C 09 D    161/00                   Coatingsamenstellingen op basis van condensatiepolymeren van aldehyden of ketonen (met polyalcoholen C09D 159/00; met polynitrilen C09D 177/00); Coatingsamenstellingen op basis van derivaten van dergelijke polymeren [5,8]

C 09 D    161/02                   .    Condensatiepolymeren van alleen aldehyden of ketonen [5,8]

C 09 D    161/04                   .    Condensatiepolymeren van aldehyden of ketonen met alleen fenolen [5,8]

C 09 D    161/06                   .    .    van aldehyden met fenolen [5,8]

C 09 D    161/08                   .    .    .    met eenwaardige fenolen [5,8]

C 09 D    161/10                   .    .    .    .    Fenolformaldehydecondensaten [5,8]

C 09 D    161/12                   .    .    .    met meerwaardige fenolen [5,8]

C 09 D    161/14                   .    .    .    Gemodificeerde fenolaldehydecondensaten [5,8]

C 09 D    161/16                   .    .    van ketonen met fenolen [5,8]

C 09 D    161/18                   .    Condensatiepolymeren van aldehyden of ketonen met aromatische koolwaterstoffen of alleen hun halogeenderivaten [5,8]

C 09 D    161/20                   .    Condensatiepolymeren van aldehyden of ketonen met alleen verbindingen die waterstof bevatten dat is vastgemaakt aan stikstof (met aminofenolen C09D 161/04) [5,8]

C 09 D    161/22                   .    .    van aldehyden met acyclische of carbocyclische verbindingen [5,8]

C 09 D    161/24                   .    .    .    met ureum of thio-ureum [5,8]

C 09 D    161/26                   .    .    van aldehyden met heterocyclische verbindingen [5,8]

C 09 D    161/28                   .    .    .    met melamine [5,8]

C 09 D    161/30                   .    .    van aldehyden met heterocyclische en acyclische of carbocyclische verbindingen [5,8]

C 09 D    161/32                   .    .    Gemodificeerde amine-aldehydecondensaten [5,8]

C 09 D    161/34                   .    Condensatiepolymeren van aldehyden of ketonen met monomeren die vallen onder tenminste twee van de groepen C09D 161/04, C09D 161/18 en C09D 161/20 [5,8]

 

C 09 D    163/00                   Coatingsamenstellingen op basis van epoxyharsen; Coatingsamenstellingen op basis van derivaten van epoxyharsen [5,8]

C 09 D    163/02                   .    Polyglycidylethers van bisfenolen [5,8]

C 09 D    163/04                   .    Epoxynovolak [5,8]

C 09 D    163/06                   .    Triglycidylisocyanuraten [5,8]

C 09 D    163/08                   .    Geëpoxideerde gepolymeriseerde polyenen [5,8]

C 09 D    163/10                   .    Epoxyharsen die zijn gemodificeerd door onverzadigde verbindingen [5,8]

 

              Aantekening

 

              In de groepen C09D 165/00 tot C09D 185/00 worden coatingsamenstellingen op basis van macromoleculaire verbindingen die worden verkregen door reacties waarbij twee verschillende koppelingen in de hoofdketen worden gevormd, alleen geklasseerd naar de koppeling die in overmaat aanwezig is, tenzij anders staat vermeld. [5]

 

C 09 D    165/00                   Coatingsamenstellingen op basis van macromoleculaire verbindingen die worden verkregen door reacties waarbij een koolstof-koolstofkoppeling in de hoofdketen wordt gevormd (C09D 107/00 tot C09D 157/00 en C09D 161/00 hebben voorrang); Coatingsamenstellingen op basis van derivaten van dergelijke polymeren [5,8]

C 09 D    165/02                   .    Polyfenylenen [5,8]

C 09 D    165/04                   .    Polyxylxylenen [5,8]

 

C 09 D    167/00                   Coatingsamenstellingen op basis van polyesters die worden verkregen door reacties waarbij een carboxylesterkoppeling in de hoofdketen wordt gevormd (op basis van polyesteramiden C09D 177/12; op basis van polyesterimiden C09D 179/08); Coatingsamenstellingen op basis van derivaten van dergelijke polymeren [5,8]

C 09 D    167/02                   .    Polyesters die zijn afgeleid van dicarbonzuren en dihydroxyverbindingen (C09D 167/06 heeft voorrang) [5,8]

C 09 D    167/03                   .    .    waarbij de hydroxygroepen en de carboxylgroepen van de dicarbonzuren en dihydroxyverbindingen direct gekoppeld zijn aan aromatische ringen [5,8]

C 09 D    167/04                   .    Polyesters die zijn afgeleid van hydroxycarbonzuren, bijv. lactonen (C09D 167/06 heeft voorrang) [5,8]

C 09 D    167/06                   .    Onverzadigde polyesters met koolstof-koolstofonverzadiging [5,8]

C 09 D    167/07                   .    .    met aan het uiteinde onverzadigde koolstof-koolstofbindingen [5,8]

C 09 D    167/08                   .    Polyesters die zijn gemodificeerd met hogere vetoliën of hun zuren, of met natuurharsen of harszuren [5,8]

 

C 09 D    169/00                   Coatingsamenstellingen op basis van polycarbonaten; Coatingsamenstellingen op basis van derivaten van polycarbonaten [5,8]

 

C 09 D    171/00                   Coatingsamenstellingen op basis van polyethers die worden verkregen door reacties waarbij een etherkoppeling in de hoofdketen wordt gevormd (op basis van polyacetalen C09D 159/00; op basis van epoxyharsen C09D 163/00; op basis van polythio-etherethers C09D 181/02; op basis van polyethersulfonen C09D 181/06); Coatingsamenstellingen op basis van derivaten van dergelijke polymeren [5,8]

C 09 D    171/02                   .    Polyalkyleenoxiden [5,8]

C 09 D    171/03                   .    .    Polyepihalohydrinen [5,8]

C 09 D    171/08                   .    Polyethers die zijn afgeleid van hydroxyverbindingen of van hun metaalderivaten (C09D 171/02 heeft voorrang) [5,8]

C 09 D    171/10                   .    .    van fenolen [5,8]

C 09 D    171/12                   .    .    .    Polyfenyleenoxiden [5,8]

C 09 D    171/14                   .    .    Furfurylalcoholpolymeren [5,8]

 

C 09 D    173/00                   Coatingsamenstellingen op basis van macromoleculaire verbindingen die worden verkregen door reacties waarbij een koppeling die zuurstof of zuurstof en koolstof bevat, wordt gevormd in de hoofdketen, voorzover niet vallend onder de groepen C09D 159/00 tot C09D 171/00; Coatingsamenstellingen op basis van derivaten van dergelijke polymeren [5,8]

C 09 D    173/02                   .    Polyanhydriden [5,8]

 

C 09 D    175/00                   Coatingsamenstellingen op basis van polyureum of polyurethanen; Coatingsamenstellingen op basis van derivaten van dergelijke polymeren [5,8]

C 09 D    175/02                   .    Polyureum [5,8]

C 09 D    175/04                   .    Polyurethanen [5,8]

C 09 D    175/06                   .    .    uit polyesters [5,8]

C 09 D    175/08                   .    .    uit polyethers [5,8]

C 09 D    175/10                   .    .    uit polyacetalen [5,8]

C 09 D    175/12                   .    .    uit verbindingen die stikstof en actieve waterstof bevatten, waarbij het stikstofatoom geen deel uitmaakt van een isocyanaatgroep [5,8]

C 09 D    175/14                   .    .    Polyurethanen met onverzadigde koolstof-koolstofbindingen [5,8]

C 09 D    175/16                   .    .    .    met aan het uiteinde onverzadigde koolstof-koolstofbindingen [5,8]

 

C 09 D    177/00                   Coatingsamenstellingen op basis van polyamiden die worden verkregen door reacties waarbij een carboxylamidekoppeling in de hoofdketen wordt gevormd (op basis van polyhydraziden C09D 179/06; op basis van polyamide-imiden C09D 179/08); Coatingsamenstellingen op basis van derivaten van dergelijke polymeren [5,8]

C 09 D    177/02                   .    Polyamiden die zijn afgeleid van omega-aminocarbonzuren of van lactamen daarvan (C09D 177/10 heeft voorrang) [5,8]

C 09 D    177/04                   .    Polyamiden die zijn afgeleid van alfa-aminocarbonzuren (C09D 177/10 heeft voorrang) [5,8]

C 09 D    177/06                   .    Polyamiden die zijn afgeleid van polyaminen en polycarbonzuren (C09D 177/10 heeft voorrang) [5,8]

C 09 D    177/08                   .    .    van polyaminen en gepolymeriseerde onverzadigde vetzuren [5,8]

C 09 D    177/10                   .    Polyamiden die zijn afgeleid van aromatisch gebonden aminogroepen en carboxylgroepen van aminocarbonzuren of van polyaminen en polycarbonzuren [5,8]

C 09 D    177/12                   .    Polyesteramiden [5,8]

 

C 09 D    179/00                   Coatingsamenstellingen op basis van macromoleculaire verbindingen die worden verkregen door reacties waarbij in de hoofdketen van het macromolecuul een koppeling wordt gevormd die stikstof bevat, met of zonder zuurstof, of alleen koolstof, voorzover niet vallend onder de groepen C09D 161/00 tot C09D 177/00 [5,8]

C 09 D    179/02                   .    Polyaminen [5,8]

C 09 D    179/04                   .    Polycondensaten met stikstofhoudende heterocyclische ringen in de hoofdketen; Polyhydraziden; Polyamidezuren of soortgelijke polyimidevoorlopers [5,8]

C 09 D    179/06                   .    .    Polyhydraziden; Polytriazolen; Polyaminotriazolen; Polyoxadiazolen [5,8]

C 09 D    179/08                   .    .    Polyimiden; Polyesterimiden; Polyamide-imiden; Polyamidezuren of soortgelijke polyimidevoorlopers [5,8]

 

C 09 D    181/00                   Coatingsamenstellingen op basis van macromoleculaire verbindingen die worden verkregen door reacties waarbij in de hoofdketen van het macromolecuul een koppeling wordt gevormd die zwavel bevat, met of zonder stikstof, zuurstof, of alleen koolstof; Coatingsamenstellingen op basis van polysulfonen; Coatingsamenstellingen op basis van derivaten van dergelijke polymeren [5,8]

C 09 D    181/02                   .    Polythio-ethers; Polythio-etherethers [5,8]

C 09 D    181/04                   .    Polysulfiden [5,8]

C 09 D    181/06                   .    Polysulfonen; Polyethersulfonen [5,8]

C 09 D    181/08                   .    Polysulfonaten [5,8]

C 09 D    181/10                   .    Polysulfonamiden; Polysulfonimiden [5,8]

 

C 09 D    183/00                   Coatingsamenstellingen op basis van macromoleculaire verbindingen die worden verkregen door reacties waarbij in de hoofdketen van het macromolecuul een koppeling wordt gevormd die silicium bevat, met of zonder zwavel, stikstof, zuurstof, of alleen koolstof; Coatingsamenstellingen op basis van derivaten van dergelijke polymeren [5,8]

C 09 D    183/02                   .    Polysilicaten [5,8]

C 09 D    183/04                   .    Polysiloxanen [5,8]

C 09 D    183/05                   .    .    met silicium gebonden aan waterstof [5,8]

C 09 D    183/06                   .    .    met silicium gebonden aan zuurstofhoudende groepen (C09D 183/12 heeft voorrang) [5,8]

C 09 D    183/07                   .    .    met silicium gebonden aan onverzadigde alifatische groepen [5,8]

C 09 D    183/08                   .    .    met silicium gebonden aan organische groepen die andere atomen bevatten dan koolstof, waterstof en zuurstof [5,8]

C 09 D    183/10                   .    Blokcopolymeren of entcopolymeren die polysiloxaansequenties bevatten (verkregen door het polymeriseren van een verbinding met een dubbele koolstof-koolstofbinding op een polysiloxaan C09D 151/08 of C09D 153/00) [5,8]

C 09 D    183/12                   .    .    met polyethersequenties [5,8]

C 09 D    183/14                   .    waarin tenminste twee maar niet alle siliciumatomen worden verbonden door andere koppelingen dan zuurstofatomen (C09D 183/10 heeft voorrang) [5,8]

C 09 D    183/16                   .    waarin alle siliciumatomen zijn verbonden door andere koppelingen dan zuurstofatomen [5,8]

 

C 09 D    185/00                   Coatingsamenstellingen op basis van macromoleculaire verbindingen die worden verkregen door reacties waarbij in de hoofdketen van het macromolecuul een koppeling wordt gevormd die andere atomen bevat dan silicium, zwavel, stikstof, zuurstof en koolstof; Coatingsamenstellingen op basis van derivaten van dergelijke polymeren [5,8]

C 09 D    185/02                   .    met fosfor [5,8]

C 09 D    185/04                   .    met boor [5,8]

 

C 09 D    187/00                   Coatingsamenstellingen op basis van niet-specifieke macromoleculaire verbindingen die op een andere wijze worden verkregen dan door polymerisatiereacties waarbij alleen sprake is van onverzadigde koolstof-koolstofbindingen [5,8]

 

Coatingsamenstellingen op basis van macromoleculaire natuurverbindingen of van derivaten daarvan [5,9]

 

C 09 D    189/00                   Coatingsamenstellingen op basis van eiwitten; Coatingsamenstellingen op basis van derivaten daarvan [5,8,12]

C 09 D    189/02                   .    Caseïne-aldehydecondensaten [5,8]

C 09 D    189/04                   .    Producten die zijn afgeleid van afvalmaterialen, bijv. hoorn, hoeven of haar [5,8,10]

C 09 D    189/06                   .    .    afgeleid van leer of huid [5,8]

 

C 09 D    191/00                   Coatingsamenstellingen op basis van oliën, vetten of was; Coatingsamenstellingen op basis van derivaten daarvan (polijstsamenstellingen, skiwas C09G) [5,8,12]

C 09 D    191/02                   .    Gevulkaniseerde oliën, bijv. faktis [5,8]

C 09 D    191/04                   .    Linoxyne [5,8]

C 09 D    191/06                   .    Was [5,8]

C 09 D    191/08                   .    .    Minerale wassen [5,8,10]

 

C 09 D    193/00                   Coatingsamenstellingen op basis van natuurharsen; Coatingsamenstellingen op basis van derivaten daarvan (op basis van polysacchariden C09D 101/00 tot C09D 105/00; op basis van natuurrubber C09D 107/00; polijstsamenstellingen C09G) [5,8,9]

C 09 D    193/02                   .    Schellak [5,8]

C 09 D    193/04                   .    Terpentijnhars [5,8]

 

C 09 D    195/00                   Coatingsamenstellingen op basis van bitumineuze materialen, bijv. asfalt, teer of pek [5,8,10]

 

C 09 D    197/00                   Coatingsamenstellingen op basis van ligninehoudende materialen (op basis van polysacchariden C09D 101/00 tot C09D 105/00) [5,8,9]

C 09 D    197/02                   .    Lignocellulosemateriaal, bijv. hout, stro of suikerriet [5,8,10]

 

C 09 D    199/00                   Coatingsamenstellingen op basis van macromoleculaire natuurverbindingen of derivaten daarvan, voorzover niet vallend onder de groepen C09D 101/00 tot C09D 107/00 of C09D 189/00 tot C09D 197/00 [5,8,9]

 

C 09 D    201/00                   Coatingsamenstellingen op basis van niet-specifieke macromoleculaire verbindingen [5,8]

C 09 D    201/02                   .    gekenmerkt door de aanwezigheid van specifieke groepen [5,8]

C 09 D    201/04                   .    .    met halogeenatomen [5,8]

C 09 D    201/06                   .    .    met zuurstofatomen [5,8]

C 09 D    201/08                   .    .    .    Carboxylgroepen [5,8]

C 09 D    201/10                   .    .    met hydrolyseerbare silaangroepen [5,8]