SECTIE C         CHEMIE; METALLURGIE

 

              Aantekeningen

 

(1)        In Sectie C zijn de definities van groepen chemische elementen als volgt:

Alkalimetalen:                 Li, Na, K, Rb, Cs, Fr

Aardalkalimetalen:           Ca, Sr, Ba, Ra

Lanthaniden:                   elementen met atoomgetallen 57 t/m 71

Zeldzame aardmetalen:    Sc, Y, Lanthaniden

Actiniden:                       elementen met atoomgetallen 89 t/m 103

Vuurvaste metalen:          Ti, V, Cr, Zr, Nb, Mo, Hf, Ta, W

Halogenen:                      F, Cl, Br, I, At

Edelgassen:                    He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn

Platinagroep:                   Os, Ir, Pt, Ru, Rh, Pd

Edele metalen:                Ag, Au, platinagroep

Lichte metalen:                alkalimetalen, aardalkalimetalen, Be, Al, Mg

Zware metalen:                metalen anders dan lichte metalen

IJzergroep:                      Fe, Co, Ni

Niet-metalen:                   H, B, C, Si, N, P, O, S, Se, Te, edelgassen, halogenen

Metalen:                         elementen anders dan niet-metalen

Transitie-elementen:         elementen met atoomgetallen 21 t/m 30, 39 t/m 48, 57 t/m 80, en 89 en hoger

              (2)      Onder Sectie C vallen:

                        (a)      Pure chemie, waaronder vallen anorganische verbindingen, organische verbindingen, macromoleculaire verbindingen, en hun bereidingsmethoden;

                        (b)      Toegepaste chemie, waaronder vallen samenstellingen met bovenstaande verbindingen, bijv. glas, keramiek, meststoffen, kunststofsamenstellingen, verven, en producten uit de petroleumindustrie. Ook vallen hieronder bepaalde samenstellingen op grond van het hebben van bijzondere eigenschappen, die ze geschiklt maken voor bepaalde doeleinden, zoals in geval van explosieven, kleurstoffen, kleefmiddelen, smeermiddelen, en wasmiddelen.

                        (c)      Bepaalde marginale industrieën, zoals het maken van kolen en van vaste of gasvormige brandstoffen, de productie and raffinage van oliën, vetten en wassen, de fermentatie-industrie (bijv. brouwerijen en wijnmakerijen), en de suikerindustrie.

                        (d)      Bepaalde bewerkingen of behandelingen, die ofwel puur meachnisch zijn, bijv. de mechanische behandeling van leer en huiden, of gedeeltelijk mechanisch, bijv. de behandeling van water of het voorkomen van corrosie in het algemeen.

                        (e)      Metallurgie, en ferrolegeringen of niet-ferrolegeringen.

              (3)      In alle Secties van de IPC is het Periodiek Systeem van chemische elementen waarnaar wordt verwezen, dezelfde als die algemeen aanvaard en gebruikelijk is.

              (4)      (a)      In geval van bewerkingen, handelingen, producten of artikelen met zowel een chemisch als een niet-chemisch gedeelte of aspect, geldt de algemene regel dat het chemische gedeelte of aspect valt onder Sectie C.

                        (b)      In sommige van deze gevallen brengt het chemische gedeelte of aspect een niet chemische met zich mee, zelfs als dat puur mechanisch is, omdat dit laatste aspect ofwel essentieel is voor de bewerking of handeling, of daarvan een belangrijk deel uitmaakt. In feite blijkt het logischer de verschillende gedeelten of aspecten niet te scheiden van een samenhangend geheel. Dit geldt voor toegepaste chemie en voor de industrieën, bewerkingen en handelingen genoemd in de Aantekeningen (1)(c), (d) en (e). Bijvoorbeeld vallen ovens specifiek bedoeld voor het maken van glas onder klasse C03 en niet onder klasse F27.

                        (c)      Er zijn echter sommige uitzonderingen, waarin het mechanisch (of niet-mechanische) aspect juist het chemische aspect met zich meebrengen, bijvoorbeeld:

                                 -         Bepaalde extractieprocessen, in subklasse A61K;

                                 -         De chemische zuivering van lucht, in subklasse A61L;

                                 -         Chemische methoden van brandbestrijding, in subklasse A62D;

                                 -         Chemische processen en apparatuur, in klasse B01;

                                 -         Impregneren van hout, in subklasse B27K;

                                 -         Chemische analysemethoden of testmethoden, in subklasse G01N;

                                 -         Fotografische materialen en processen, in klasse G03; en algemeen

                                 -         De chemische behandeling van textiel en de productie van cellulose of papier, in Sectie D.

                        (d)      In nog andere gevallen valt het puur chemische aspect onder Sectie C, en het toegepaste chemische aspect in een andere Sectie, zoals A, B of F, bijv. het gebruik van een substantie of samenstelling voor:

                                 -         de behandeling van planten of dieren, valt onder subklasse A01N;

                                 -         voedingsmiddelen, vallen onder klasse A23;

                                 -         munitie of explosieven, vallen onder klasse F42.

                        (e)      Als de chemische en mechanische aspecten zo nauw met elkaar zijn verbonden dat een nette en eenvoudige splitsing niet mogelijk is, of als bepaalde mechanische processen een natuurlijk en logisch vervolg op een chemische behandeling vormen, kan onder Sectie C, in aanvulling op het chemische aspect, ook een gedeelte van het mechanische aspect vallen, bijv. nabehandeling van kunststeen, wat valt onder klasse C04.In dit laatste geval wordt gewoonlijk een aantekening of referentie gegeven om de positie te verduidelijken, zelfs als splitsing nogal arbitrair is.

 

CHEMIE

 

C 09        KLEURSTOFFEN; VERVEN; POLIJSTMIDDELEN; NATUURHARSEN; KLEEFSTOFFEN; NIET EERDER ONDERGEBRACHTE SAMENSTELLINGEN; NIET EERDER ONDERGEBRACHTE MATERIAALTOEPASSINGEN [8]

 

C 09 J     KLEEFSTOFFEN; NIET-MECHANISCHE ASPECTEN VAN KLEEFPROCESSEN IN HET ALGEMEEN; NIET ELDERS ONDERGEBRACHTE KLEEFPROCESSEN; GEBRUIK VAN MATERIALEN ALS KLEEFSTOFFEN (chirurgische kleefstoffen A61L 24/00; kleefstoffen op basis van niet-specifieke organische macromoleculaire verbindingen, die worden gebruikt als bindmiddelen in gelaagde producten B32B; labelen van weefsels of daarmee vergelijkbare materialen of artikelen met een vervormbaar oppervlak gebruikmakend van kleefstoffen en door warmte activeerbare kleefstoffen respectievelijk B65C 5/02 en B65C 5/04; bereiden van lijm of gelatine C09H; zelfklevende labels, etiketten of soortgelijke identificatiemiddelen of weergeefmiddelen G09F 3/10) [5,10,11]

 

              Aantekeningen

 

              (1)      In deze subklasse worden de volgende termen of uitdrukkingen gebruikt met de aangegeven betekenissen:

                        -        “gebruik van materialen als kleefstoffen” betekent het gebruik van bekende of nieuwe polymeren of producten;

                        -        “rubber” omvat:

                                 (a)      natuurrubber of geconjugeerde dieenrubbers;

                                 (b)     rubber in het algemeen (zie voor specifieke andere rubbers dan natuurrubber of geconjugeerd dieenrubber de groep waaronder kleefstoffen op basis van dergelijke macromoleculaire verbindingen vallen);

                        -        “op basis van” wordt gedefinieerd door Aantekening (3) hieronder. [5]

              (2)      In deze subklasse worden kleefstoffen die specifieke organische macromoleculaire substanties bevatten alleen geklasseerd in overeenstemming met de macromoleculaire substantie, waarbij geen rekening wordt gehouden met niet-macromoleculaire substanties. Bijvoorbeeld: een kleefstof die polyetheen en aminopropyltrimethoxysilaan bevat, wordt geklasseerd in groep C09J 123/06. Kleefstoffen echter die een combinatie bevatten van organische niet-macromoleculaire verbindingen met tenminste één polymeriseerbare onverzadigde koolstof-koolstofbinding met prepolymeren of andere polymeren dan onverzadigde polymeren uit de groepen C09J 159/00 tot C09J 187/00, worden geklasseerd in overeenstemming met de onverzadigde niet-macromoleculaire component in groep C09J 4/00.

                        Bijvoorbeeld: een kleefstof die polyetheen en styreenmonomeer bevat, wordt geklasseerd in groep C09J 4/00. Aspecten met betrekking tot de fysische aard van de kleefstoffen of tot de verkregen effecten zoals gedefinieerd in groep C09J 9/00, mits dit duidelijk en expliciet wordt vermeld, worden tevens geklasseerd in deze subklasse. Kleefstoffen die worden gekenmerkt door andere kenmerken, bijv. additieven, worden geklasseerd in groep C09J 11/00, tenzij het macromoleculaire bestanddeel wordt gespecificeerd. [5]

              (3)      In deze subklasse worden kleefstoffen met twee of meer macromoleculaire bestanddelen geklasseerd in overeenstemming met het macromoleculaire bestanddeel dat in de grootste hoeveelheid aanwezig is, d.w.z. het bestanddeel waarop het kleefstof is gebaseerd. Als het kleefstof is gebaseerd op twee of meer bestanddelen die in gelijke hoeveelheden aanwezig zijn, wordt het kleefstof geklasseerd in overeenstemming met elk van deze bestanddelen. Bijvoorbeeld: een kleefstof die 80 delen polyetheen en 20 delen polyvinylchloride bevat, wordt geklasseerd in groep C09J 123/06. Een kleefstof die 40 delen polyetheen en 40 delen polyvinylchloride bevat, wordt geklasseerd in de groepen C09J 123/06 en C09J 127/06. [5]

C 09 J       1/00                    Kleefstoffen op basis van anorganische bestanddelen

C 09 J       1/02                    .    met water-oplosbare alkalisilicaten [10]

 

C 09 J       4/00                    Kleefstoffen op basis van organische niet-macromoleculaire verbindingen met tenminste één polymeriseerbare onverzadigde koolstof-koolstofbinding [5]

C 09 J       4/02                    .    Acrylmonomeren [5]

C 09 J       4/04                    .    .    Cyaanacrylaatmonomeren [5]

C 09 J       4/06                    .    in combinatie met een andere macromoleculaire verbinding dan een onverzadigd polymeer uit de groepen C09J 159/00 tot C09J 187/00 [5]

 

C 09 J       5/00                    Kleefprocessen in het algemeen; Niet elders ondergebrachte kleefprocessen, bijv. met betrekking tot voorstrijkmiddelen [10,11]

C 09 J       5/02                    .    waarbij sprake is van het voorbehandelen van de samen te voegen oppervlakken

C 09 J       5/04                    .    waarbij sprake is van het afzonderlijk op de verschillende samen te voegen oppervlakken aanbrengen van de kleefstofingrediënten [10]

C 09 J       5/06                    .    waarbij sprake is van het verwarmen van het aangebrachte kleefstof

C 09 J       5/08                    .    gebruikmakend van geschuimde kleefstoffen

C 09 J       5/10                    .    Samenvoegen van materialen door het aan elkaar lassen van overlappende randen met invoeging van plastisch materiaal 

C 09 J       7/00                    Kleefstoffen in de vorm van films of foliën

 

              Aantekening [18]

 

              In deze hoofdgroep wordt geklasseerd naar meerdere aspecten, zodat onderwerpen die worden gekenmerkt door aspecten die vallen onder meer dan één subgroep, moeten worden geklasseerd in elk van die groepen.

 

C 09 J       7/02                    (verplaatst naar C09J 7/20 tot C09J 7/50) [18]

C 09 J       7/04                    (verplaatst naar C09J 7/21 tot C09J 7/50) [18]

C 09 J       7/10                    .    zonder dragers [18]

C 09 J       7/20                    .    gekenmerkt door hun dragers [18]

C 09 J       7/21                    .    .    Papier; Textielweefsel [18]

C 09 J       7/22                    .    .    Kunststof; Gemetalliseerde kunststof [18]

C 09 J       7/24                    .    .    .    op basis van macromoleculaire verbindingen die worden verkregen door reacties waarbij alleen sprake is van onverzadigde koolstof-koolstofbindingen [18]

C 09 J       7/25                    .    .    .    op basis van macromoleculaire verbindingen die worden verkregen op andere wijze dan door reacties waarbij alleen sprake is van onverzadigde koolstof-koolstofbindingen [18]

C 09 J       7/26                    .    .    .    Poreuze of cellulair kunststof [18]

C 09 J       7/28                    .    .    Metaalplaat (gemetalliseerde kunststof C09J 7/22) [18]

C 09 J       7/29                    .    .    Laminaatmateriaal (gemetalliseerde kunststof C09J 7/22) [18]

C 09 J       7/30                    .    gekenmerkt door de kleefmiddelsamenstelling [18]

C 09 J       7/32                    .    .    Door water geactiveerd, bijv. voor gegomd papier [18]

C 09 J       7/35                    .    .    Door warmte geactiveerd [18]

C 09 J       7/38                    .    .    Druk-gevoelige kleefmiddelen [PSA] [18]

C 09 J       7/40                    .    gekenmerkt door release liners [18]

C 09 J       7/50                    .    gekenmerkt door een primerlaag tussen de drager en het kleefmiddel [18]

 

C 09 J       9/00                    Kleefstoffen die worden gekenmerkt door hun fysische aard of door het verkregen effect, bijv. lijmstiften (C09J 7/00 heeft voorrang) [5,8,10]

C 09 J       9/02                    .    Elektrisch-geleidende kleefstoffen [5]

 

C 09 J     11/00                   Kenmerken van kleefstoffen voorzover niet vallend onder de groep C09J 9/00, bijv. additieven [5,10]

C 09 J     11/02                   .    Niet-macromoleculaire additieven [5]

C 09 J     11/04                   .    .    anorganisch [5]

C 09 J     11/06                   .    .    organisch [5]

C 09 J     11/08                   .    Macromoleculaire additieven [5]

 

Kleefstoffen op basis van polysacchariden of van hun derivaten [5]

 

              Aantekeningen

 

              (1)      In de groepen C09J 101/00 tot C09J 201/00 moet elk macromoleculair bestanddeel van een kleefstof dat niet wordt geïdentificeerd door de klassering in overeenstemming met aantekening (3) hierboven, en waarvan de toepassing als nieuw en niet voor de hand liggend wordt beschouwd, tevens worden geklasseerd in een groep die wordt gekozen uit de groepen C09J 101/00 tot C09J 201/00. [8]

              (2)      Elk macromoleculair bestanddeel van een kleefstof dat niet wordt geïdentificeerd door de klassering in overeenstemming met de aantekeningen (3) of (4) hierboven, en dat wordt geacht belangrijke informatie voor het zoeken weer te geven, mag tevens worden geklasseerd in de laatst toepasselijke plaats in de groepen C09J 101/00 tot C09J 201/00. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als het van belang wordt geacht te kunnen zoeken naar kleefstoffen door gebruik te maken van een combinatie van klasseringssymbolen. Zo’n niet-verplichte klassering moet worden toegekend als “extra informatie”. [8] 

 

C 09 J     101/00                   Kleefstoffen op basis van cellulose, gemodificeerde cellulose of cellulosederivaten [5,8]

C 09 J     101/02                   .    Cellulose; Gemodificeerde cellulose [5,8]

C 09 J     101/04                   .    .    Oxycellulose; Hydrocellulose [5,8]

C 09 J     101/06                   .    .    Cellulosehydraat [5,8]

C 09 J     101/08                   .    Cellulosederivaten [5,8]

C 09 J     101/10                   .    .    Esters van organische zuren (van zowel organische als anorganische zuren C09J 101/20) [5,8,10]

C 09 J     101/12                   .    .    .    Cellulose-acetaat [5,8]

C 09 J     101/14                   .    .    .    Gemengde esters, bijv. cellulose-acetaatbutyraat [5,8]

C 09 J     101/16                   .    .    Esters van anorganische zuren (van zowel organische als anorganische zuren C09J 101/20) [5,8,10]

C 09 J     101/18                   .    .    .    Cellulosenitraat [5,8]

C 09 J     101/20                   .    .    Esters van zowel organische zuren als anorganische zuren [5,8]

C 09 J     101/22                   .    .    Cellulosexanthaat [5,8]

C 09 J     101/24                   .    .    .    Viscose [5,8]

C 09 J     101/26                   .    .    Cellulose-ethers [5,8]

C 09 J     101/28                   .    .    .    Alkylethers [5,8]

C 09 J     101/30                   .    .    .    Arylethers; Aralkylethers [5,8]

C 09 J     101/32                   .    .    Cellulose-etheresters [5,8]

 

C 09 J     103/00                   Kleefstoffen op basis van zetmeel, amylose of amylopectine of van hun derivaten of afbraakproducten [5,8]

C 09 J     103/02                   .    Zetmeel; Afbraakproducten daarvan, bijv. dextrine [5,8]

C 09 J     103/04                   .    Zetmeelderivaten [5,8]

C 09 J     103/06                   .    .    Esters [5,8]

C 09 J     103/08                   .    .    Ethers [5,8]

C 09 J     103/10                   .    .    Geoxideerd zetmeel [5,8]

C 09 J     103/12                   .    Amylose; Amylopectine; Afbraakproducten daarvan [5,8]

C 09 J     103/14                   .    Amylosederivaten; Amylopectinederivaten [5,8]

C 09 J     103/16                   .    .    Esters [5,8]

C 09 J     103/18                   .    .    Ethers [5,8]

C 09 J     103/20                   .    .    Geoxideerd amylose; Geoxideerd amylopectine [5,8]

 

C 09 J     105/00                   Kleefstoffen op basis van polysacchariden of van hun derivaten, voorzover niet vallend onder de groepen C09J 101/00 of C09J 103/00 [5,8]

C 09 J     105/02                   .    Dextran; Derivaten daarvan [5,8]

C 09 J     105/04                   .    Alginezuur; Derivaten daarvan [5,8]

C 09 J     105/06                   .    Pectine; Derivaten daarvan [5,8]

C 09 J     105/08                   .    Chitine; Chondroïtinesulfaat; Hyaluronzuur; Derivaten daarvan [5,8]

C 09 J     105/10                   .    Heparine; Derivaten daarvan [5,8]

C 09 J     105/12                   .    Agar-agar; Derivaten daarvan [5,8]

C 09 J     105/14                   .    Hemicellulose; Derivaten daarvan [5,8]

C 09 J     105/16                   .    Cyclodextrine; Derivaten daarvan [5,8]

 

Kleefstoffen op basis van rubbers of van hun derivaten [5]

 

C 09 J     107/00                   Kleefstoffen op basis van natuurrubber [5,8]

C 09 J     107/02                   .    Latex [5,8]

 

C 09 J     109/00                   Kleefstoffen op basis van homopolymeren of copolymeren van geconjugeerde dieenkoolwaterstoffen [5]

C 09 J     109/02                   .    Copolymeren met acrylonitril [5,8]

C 09 J     109/04                   .    .    Latex [5,8]

C 09 J     109/06                   .    Copolymeren met styreen [5,8]

C 09 J     109/08                   .    .    Latex [5,8]

C 09 J     109/10                   .    Latex (C09J 109/04 en C09J 109/08 hebben voorrang) [5,8]

 

C 09 J     111/00                   Kleefstoffen op basis van homopolymeren of copolymeren van chloropreen [5,8]

C 09 J     111/02                   .    Latex [5,8]

 

C 09 J     113/00                   Kleefstoffen op basis van rubbers die carboxylgroepen bevatten [5,8]

C 09 J     113/02                   .    Latex [5,8]

 

C 09 J     115/00                   Kleefstoffen op basis van rubberderivaten (C09J 111/00 en C09J 113/00 hebben voorrang) [5,8]

C 09 J     115/02                   .    Rubberderivaten die halogeen bevatten [5,8]

 

C 09 J     117/00                   Kleefstoffen op basis van teruggewonnen rubber [5,8]

 

C 09 J     119/00                   Kleefstoffen op basis van rubbers, voorzover niet vallend onder de groepen C09J 107/00 tot C09J 117/00 [5,8]

C 09 J     119/02                   .    Latex [5,8]

 

C 09 J     121/00                   Kleefstoffen op basis van niet-specifieke rubbers [5,8]

C 09 J     121/02                   .    Latex [5,8]

 

Kleefstoffen op basis van organische macromoleculaire verbindingen die worden verkregen door reacties waarbij alleen sprake is van onverzadigde koolstof-koolstofbindingen [5] 

 

              Aantekening

 

              (1)      In de groepen C09J 123/00 tot C09J149/00 betekent “alifatisch radicaal” een acyclisch of een niet-aromatisch carbocyclisch koolstofskelet dat wordt geacht te eindigen op een binding met: [8]

                        (a)     een ander element dan koolstof; [8]

                        (b)     een koolstofatoom dat dubbel-gebonden is met een ander atoom dan koolstof; [8]

                        (c)     een aromatische carbocyclische ring of een heterocyclische ring. [8]

              (2)      In de groepen C09J 123/00 tot C09J 149/00 wordt een copolymeer geklasseerd in overeenstemming met de meest voorkomende monomere component, tenzij anders staat vermeld. [8]

 

C 09 J     123/00                   Kleefstoffen op basis van homopolymeren of copolymeren van onverzadigde alifatische koolwaterstoffen met slechts één dubbele koolstof-koolstofbinding; Kleefstoffen op basis van derivaten van dergelijke polymeren [5,8]

C 09 J     123/02                   .    niet gemodificeerd door chemische nabehandeling [5,8]

C 09 J     123/04                   .    .    Homopolymeren of copolymeren van etheen [5,8]

C 09 J     123/06                   .    .    .    Polyetheen [5,8]

C 09 J     123/08                   .    .    .    Copolymeren van etheen (C09J 123/16 heeft voorrang) [5,8]

C 09 J     123/10                   .    .    Homopolymeren of copolymeren van propeen [5,8]

C 09 J     123/12                   .    .    .    Polypropeen [5,8]

C 09 J     123/14                   .    .    .    Copolymeren van propeen (C09J 123/16 heeft voorrang) [5,8]

C 09 J     123/16                   .    .    Etheenpropeen-coplolymeren of etheenpropeendiëen-copolymeren [5,8]

C 09 J     123/18                   .    .    Homopolymeren of copolymeren van koolwaterstoffen met vier of meer koolstofatomen [5,8]

C 09 J     123/20                   .    .    .    met vier tot negen koolstofatomen [5,8]

C 09 J     123/22                   .    .    .    .    Copolymeren van isobuteen; Butylrubber [5,8]

C 09 J     123/24                   .    .    .    met tien of meer koolstofatomen [5,8]

C 09 J     123/26                   .    gemodificeerd door chemische nabehandeling [5,8]

C 09 J     123/28                   .    .    door het laten reageren met halogenen of halogeenhoudende verbindingen (C09J 123/32 heeft voorrang) [5,8]

C 09 J     123/30                   .    .    door oxideren [5,8]

C 09 J     123/32                   .    .    door het laten reageren met fosforhoudende of zwavelhoudende verbindingen [5,8]

C 09 J     123/34                   .    .    .    door chloorsulfoneren [5,8]

C 09 J     123/36                   .    .    door het laten reageren met stikstofhoudende verbindingen, bijv. door nitreren [5,8]

 

C 09 J     125/00                   Kleefstoffen op basis van homopolymeren of copolymeren van verbindingen met één of meer onverzadigde alifatische radicalen met elk slechts één dubbele koolstof-koolstofbinding, waarbij er tenminste één eindigt op een aromatische carbocyclische ring; Kleefstoffen op basis van derivaten van dergelijke polymeren [5,8]

C 09 J     125/02                   .    Homopolymeren of copolymeren van koolwaterstoffen [5,8]

C 09 J     125/04                   .    .    Homopolymeren of copolymeren van styreen [5,8]

C 09 J     125/06                   .    .    .    Polystyreen [5,8]

C 09 J     125/08                   .    .    .    Copolymeren van styreen (C09J 129/08, C09J 135/06 en C09J 155/02 hebben voorrang) [5,8]

C 09 J     125/10                   .    .    .    .    met geconjugeerde diënen [5,8]

C 09 J     125/12                   .    .    .    .    met onverzadigde nitrilen [5,8]

C 09 J     125/14                   .    .    .    .    met onverzadigde esters [5,8]

C 09 J     125/16                   .    .    Homopolymeren of copolymeren van alkyl-gesubstitueerde styrenen [5,8]

C 09 J     125/18                   .    Homopolymeren of copolymeren van aromatische monomeren die andere elementen bevatten dan koolstof en waterstof [5,8]

 

C 09 J     127/00                   Kleefstoffen op basis van homopolymeren of copolymeren van verbindingen met één of meer onverzadigde alifatische radicalen met elk slechts één dubbele koolstof-koolstofbinding, waarbij er tenminste één eindigt op een halogeen; Kleefstoffen op basis van derivaten van dergelijke polymeren [5,8]

C 09 J     127/02                   .    niet gemodificeerd door chemische nabehandeling [5,8]

C 09 J     127/04                   .    .    met chlooratomen [5,8]

C 09 J     127/06                   .    .    .    Homopolymeren of copolymeren van vinylchloride [5,8]

C 09 J     127/08                   .    .    .    Homopolymeren of copolymeren van vinylideenchloride [5,8]

C 09 J     127/10                   .    .    met broomatomen of jodiumatomen [5,8]

C 09 J     127/12                   .    .    met fluoratomen [5,8]

C 09 J     127/14                   .    .    .    Homopolymeren of copolymeren van vinylfluoride [5,8]

C 09 J     127/16                   .    .    .    Homopolymeren of copolymeren van vinylideenfluoride [5,8]

C 09 J     127/18                   .    .    .    Homopolymeren of copolymeren van tetrafluoretheen [5,8]

C 09 J     127/20                   .    .    .    Homopolymeren of copolymeren van hexafluorpropeen [5,8]

C 09 J     127/22                   .    gemodificeerd door chemische nabehandeling [5,8]

C 09 J     127/24                   .    .    door halogeneren [5,8]

 

C 09 J     129/00                   Kleefstoffen op basis van homopolymeren of copolymeren van verbindingen met één of meer onverzadigde alifatische radicalen met elk slechts één dubbele koolstof-koolstofbinding, waarbij er tenminste één eindigt op een alcoholradicaal, etherradicaal, aldehydradicaal, ketonradicaal, acetaalradicaal of ketaalradicaal; Kleefstoffen op basis van gehydrolyseerde polymeren van esters van onverzadigde alcoholen met verzadigde carbonzuren; Kleefstoffen op basis van derivaten van dergelijke polymeren [5,8]

C 09 J     129/02                   .    Homopolymeren of copolymeren van onverzadigde alcoholen (C09J 129/14 heeft voorrang) [5,8]

C 09 J     129/04                   .    .    Polyvinylalcohol; Gedeeltelijk gehydrolyseerde homopolymeren of copolymeren van esters van onverzadigde alcoholen met verzadigde carbonzuren [5,8]

C 09 J     129/06                   .    .    Copolymeren van allylalcohol [5,8]

C 09 J     129/08                   .    .    .    met aromatische vinylmonomeren [5,8]

C 09 J     129/10                   .    Homopolymeren of copolymeren van onverzadigde ethers (C09J 135/08 heeft voorrang) [5,8]

C 09 J     129/12                   .    Homopolymeren of copolymeren van onverzadigde ketonen [5,8]

C 09 J     129/14                   .    Homopolymeren of copolymeren van acetalen of ketalen, die worden verkregen door het polymerisseren van onverzadigde acetalen of ketalen of door het nabehandelen van polymeren van onverzadigde alcoholen [5,8]

 

C 09 J     131/00                   Kleefstoffen op basis van homopolymeren of copolymeren van verbindingen met één of meer onverzadigde alifatische radicalen met elk slechts één dubbele koolstof-koolstofbinding, waarbij er tenminste één eindigt op een acyloxyradicaal van een verzadigd carbonzuur, van koolzuur of van een halomierenzuur (op basis van gehydrolyseerde polymeren C09J 129/00); Kleefstoffen op basis van derivaten van dergelijke polymeren [5,8]

C 09 J     131/02                   .    Homopolymeren of copolymeren van monocarbonzuuresters [5,8]

C 09 J     131/04                   .    .    Homopolymeren of copolymeren van vinylacetaat [5,8]

C 09 J     131/06                   .    Homopolymeren of copolymeren van polycarbonzuuresters [5,8]

C 09 J     131/08                   .    .    van ftaalzuur [5,8]

 

C 09 J     133/00                   Kleefstoffen op basis van homopolymeren of copolymeren van verbindingen met één of meer onverzadigde alifatische radicalen met elk slechts één dubbele koolstof-koolstofbinding, waarbij er tenminste één eindigt op slechts één carboxylradicaal, of van zouten, anhydriden, esters, amiden, imiden of nitrilen daarvan; Kleefstoffen op basis van derivaten van dergelijke polymeren [5,8]

C 09 J     133/02                   .    Homopolymeren of copolymeren van zuren; Metaalzouten of ammoniumzouten daarvan [5,8]

C 09 J     133/04                   .    Homopolymeren of copolymeren van esters [5,8]

C 09 J     133/06                   .    .    van esters die alleen koolstof, waterstof en zuurstof bevatten, waarbij het zuurstofatoom alleen aanwezig is als deel van het carboxylradicaal [5,8,10]

C 09 J     133/08                   .    .    .    Homopolymeren of copolymeren van acrylzuuresters [5,8]

C 09 J     133/10                   .    .    .    Homopolymeren of copolymeren van methacrylzuuresters [5,8]

C 09 J     133/12                   .    .    .    .    Homopolymeren of copolymeren van methylmethacrylaat [5,8]

C 09 J     133/14                   .    .    van esters die halogeenatomen, stikstofatomen, zwavelatomen of zuurstofatomen naast de carboxyzuurstof bevatten [5,8,10]

C 09 J     133/16                   .    .    .    Homopolymeren of copolymeren van esters die halogeenatomen bevatten [5,8]

C 09 J     133/18                   .    Homopolymeren of copolymeren van nitrilen [5,8]

C 09 J     133/20                   .    .    Homopolymeren of copolymeren van acrylonitril (C09J 155/02 heeft voorrang) [5,8]

C 09 J     133/22                   .    .    Homopolymeren of copolymeren van nitrilen die vier of meer koolstofatomen bevatten [5,8]

C 09 J     133/24                   .    Homopolymeren of copolymeren van amiden of imiden [5,8]

C 09 J     133/26                   .    .    Homopolymeren of copolymeren van acrylamide of methacrylamide [5,8]

 

C 09 J     135/00                   Kleefstoffen op basis van homopolymeren of copolymeren van verbindingen met één of meer onverzadigde alifatische radicalen met elk slechts één dubbele koolstof-koolstofbinding, waarbij er tenminste één eindigt op een carboxylradicaal, en met tenminste een ander carboxylradicaal in het molecuul, of van zouten, anhydriden, esters, amiden, imiden of nitrilen daarvan; Kleefstoffen op basis van derivaten van dergelijke polymeren [5,8]

C 09 J     135/02                   .    Homopolymeren of copolymeren van esters (C09J 135/06 en C09J 135/08 hebben voorrang) [5,8]

C 09 J     135/04                   .    Homopolymeren of copolymeren van nitrilen (C09J 135/06 en C09J 135/08 hebben voorrang) [5,8]

C 09 J     135/06                   .    Copolymeren met aromatische vinylmonomeren [5,8]

C 09 J     135/08                   .    Copolymeren met vinylethers [5,8]

 

C 09 J     137/00                   Kleefstoffen op basis van homopolymeren of copolymeren van verbindingen met één of meer onverzadigde alifatische radicalen met elk slechts één dubbele koolstof-koolstofbinding, waarbij er tenminste één eindigt op een heterocyclische ring die zuurstof bevat (op basis van polymeren van cyclische esters van polyfunctionele zuren C09J 131/00; op basis van polymeren van cyclische anhydriden van onverzadigde zuren C09J 135/00); Kleefstoffen op basis van derivaten van dergelijke polymeren [5,8]

 

C 09 J     139/00                   Kleefstoffen op basis van homopolymeren of copolymeren van verbindingen met één of meer onverzadigde alifatische radicalen met elk slechts één dubbele koolstof-koolstofbinding, waarbij er tenminste één eindigt op een enkele of dubbele binding met stikstof of op een heterocyclische ring die stikstof bevat; Kleefstoffen op basis van derivaten van dergelijke polymeren [5,8]

C 09 J     139/02                   .    Homopolymeren of copolymeren van vinylamine [5,8]

C 09 J     139/04                   .    Homopolymeren of copolymeren van monomeren die heterocyclische ringen bevatten met stikstof als ringlichaam [5,8]

C 09 J     139/06                   .    .    Homopolymeren of copolymeren van N-vinylpyrrolidonen [5,8]

C 09 J     139/08                   .    .    Homopolymeren of copolymeren van vinylpyridine [5,8]

 

C 09 J     141/00                   Kleefstoffen op basis van homopolymeren of copolymeren van verbindingen met één of meer onverzadigde alifatische radicalen met elk slechts één dubbele koolstof-koolstofbinding, waarbij er tenminste één eindigt op een binding met zwavel of op een heterocyclische ring die zwavel bevat; Kleefstoffen op basis van derivaten van dergelijke polymeren [5,8]

 

C 09 J     143/00                   Kleefstoffen op basis van homopolymeren of copolymeren van verbindingen met één of meer onverzadigde alifatische radicalen met elk slechts één dubbele koolstof-koolstofbinding, en met boor, silicium, fosfor, seleen, telluur of een metaal; Kleefstoffen op basis van derivaten van dergelijke polymeren [5,8,10]

C 09 J     143/02                   .    Homopolymeren of copolymeren van monomeren die fosfor bevatten [5,8]

C 09 J     143/04                   .    Homopolymeren of copolymeren van monomeren die silicium bevatten [5,8]

 

C 09 J     145/00                   Kleefstoffen op basis van homopolymeren of copolymeren van verbindingen zonder onverzadigde alifatische radicalen in een zijketen, en met één of meer dubbele koolstof-koolstofbindingen in een carbocyclisch of heterocyclisch ringsysteem; Kleefstoffen op basis van derivaten van dergelijke polymeren (op basis van polymeren van cyclische esters van polyfunctionele zuren C09J 131/00; op basis van polymeren van cyclische anhydriden of imiden C09J 135/00) [5,8]

C 09 J     145/02                   .    Cumaroonindeenpolymeren [5,8]

 

C 09 J     147/00                   Kleefstoffen op basis van homopolymeren of copolymeren van verbindingen met één of meer onverzadigde alifatische radicalen, waarvan er tenminste één twee of meer dubbele koolstof-koolstofbindingen bevat; Kleefstoffen op basis van derivaten van dergelijke polymeren (C09J 145/00 heeft voorrang; op basis van geconjugeerde dieenrubbers C09J 109/00 tot C09J 121/00) [5,8]

 

C 09 J     149/00                   Kleefstoffen op basis van homopolymeren of copolymeren van verbindingen met één of meer driedubbele koolstof-koolstofbindingen; Kleefstoffen op basis van derivaten van dergelijke polymeren [5,8]

 

C 09 J     151/00                   Kleefstoffen op basis van entpolymeren waarbij de geënte component wordt verkregen door reacties waarbij alleen sprake is van onverzadigde koolstof-koolstofbindingen (op basis van ABS-polymeren C09J 155/02); Kleefstoffen op basis van derivaten van dergelijke polymeren [5,8]

C 09 J     151/02                   .    geënt op polysacchariden [5,8]

C 09 J     151/04                   .    geënt op rubbers [5,8]

C 09 J     151/06                   .    geënt op homopolymeren of copolymeren van alifatische koolwaterstoffen die slechts één dubbele koolstof-koolstofbinding bevatten [5,8]

C 09 J     151/08                   .    geënt op macromoleculaire verbindingen die op een andere wijze worden verkregen dan door reacties waarbij alleen sprake is van onverzadigde koolstof-koolstofbindingen [5,8]

C 09 J     151/10                   .    geënt op anorganische materialen [5,8]

 

C 09 J     153/00                   Kleefstoffen op basis van blokcopolymeren met tenminste één sequentie van een polymeer die wordt verkregen door reacties waarbij sprake is van alleen onverzadigde koolstof-koolstofbindingen; Kleefstoffen op basis van derivaten van dergelijke polymeren [5,8]

C 09 J     153/02                   .    Aromatische vinylmonomeren en geconjugeerde diënen [5,8]

 

C 09 J     155/00                   Kleefstoffen op basis van homopolymeren of copolymeren die worden verkregen door polymerisatiereacties waarbij alleen sprake is van onverzadigde koolstof-koolstofbindingen, voorzover niet vallend onder de groepen C09J 123/00 tot C09J 153/00 [5,8]

C 09 J     155/02                   .    ABS (Acrylonitril-Butadieen-Styreen) polymeren [5,8,10]

C 09 J     155/04                   .    Polyadducten die worden verkregen door de dieensynthese [5,8]

 

C 09 J     157/00                   Kleefstoffen op basis van niet-specifieke polymeren die worden verkregen door reacties waarbij alleen sprake is van onverzadigde koolstof-koolstofbindingen [5,8]

C 09 J     157/02                   .    Copolymeren van koolwaterstoffen uit minerale oliën [5,8]

C 09 J     157/04                   .    Copolymeren waarvan alleen het in minderheid aanwezige monomeer gedefinieerd is [5,8]

C 09 J     157/06                   .    Homopolymeren of copolymeren die andere elementen bevatten dan koolstof en waterstof [5,8]

C 09 J     157/08                   .    .    met halogeenatomen [5,8]

C 09 J     157/10                   .    .    met zuurstofatomen [5,8]

C 09 J     157/12                   .    .    met stikstofatomen [5,8]

 

Kleefstoffen op basis van organische macromoleculaire verbindingen die op een andere wijze worden verkregen dan door reacties waarbij alleen sprake is van koolstof-koolstof bindingen [5]

 

C 09 J     159/00                   Kleefstoffen op basis van polyacetalen; Kleefstoffen op basis van derivaten van polyacetalen [5,8]

C 09 J     159/02                   .    Polyacetalen die alleen polyoxymethyleensequenties bevatten [5,8]

C 09 J     159/04                   .    Copolyoxymethylenen [5,8]

 

C 09 J     161/00                   Kleefstoffen op basis van condensatiepolymeren van aldehyden of ketonen (met polyalcoholen C09J 159/00; met polynitrilen C09J 177/00); Kleefstoffen op basis van derivaten van dergelijke polymeren [5,8]

C 09 J     161/02                   .    Condensatiepolymeren van alleen aldehyden of ketonen [5,8]

C 09 J     161/04                   .    Condensatiepolymeren van aldehyden of ketonen met alleen fenolen [5,8]

C 09 J     161/06                   .    .    van aldehyden met fenolen [5,8]

C 09 J     161/08                   .    .    .    met eenwaardige fenolen [5,8]

C 09 J     161/10                   .    .    .    .    Fenolformaldehydecondensaten [5,8]

C 09 J     161/12                   .    .    .    met meerwaardige fenolen [5,8]

C 09 J     161/14                   .    .    .    Gemodificeerde fenolaldehydecondensaten [5,8]

C 09 J     161/16                   .    .    van ketonen met fenolen [5,8]

C 09 J     161/18                   .    Condensatiepolymeren van aldehyden of ketonen met aromatische koolwaterstoffen of alleen hun halogeenderivaten [5,8]

C 09 J     161/20                   .    Condensatiepolymeren van aldehyden of ketonen met alleen verbindingen die waterstof bevatten dat is vastgemaakt aan stikstof (met aminofenolen C09J 161/04) [5,8]

C 09 J     161/22                   .    .    van aldehyden met acyclische of carbocyclische verbindingen [5,8]

C 09 J     161/24                   .    .    .    met ureum of thio-ureum [5,8]

C 09 J     161/26                   .    .    van aldehyden met heterocyclische verbindingen [5,8]

C 09 J     161/28                   .    .    .    met melamine [5,8]

C 09 J     161/30                   .    .    van aldehyden met heterocyclische en acyclische of carbocyclische verbindingen [5,8]

C 09 J     161/32                   .    .    Gemodificeerde amine-aldehydecondensaten [5,8]

C 09 J     161/34                   .    Condensatiepolymeren van aldehyden of ketonen met monomeren die vallen onder tenminste twee van de groepen C09J 161/04, C09J 161/18 en C09J 161/20 [5,8]

 

C 09 J     163/00                   Kleefstoffen op basis van epoxyharsen; Kleefstoffen op basis van derivaten van epoxyharsen [5]

C 09 J     163/02                   .    Polyglycidylethers van bisfenolen [5,8]

C 09 J     163/04                   .    Epoxynovolak [5,8]

C 09 J     163/06                   .    Triglycidylisocyanuraten [5,8]

C 09 J     163/08                   .    Geëpoxideerde gepolymeriseerde polyenen [5,8]

C 09 J     163/10                   .    Epoxyharsen die zijn gemodificeerd door onverzadigde verbindingen [5,8]

 

              Aantekening

 

              In de groepen C09J 165/00 tot C09J 185/00 worden kleefstoffen op basis van macromoleculaire verbindingen die worden verkregen door reacties waarbij twee verschillende bindingen in de hoofdketen worden gevormd, alleen geklasseerd naar de koppeling die in overmaat aanwezig is, tenzij anders staat vermeld. [5]

 

C 09 J     165/00                   Kleefstoffen op basis van macromoleculaire verbindingen die worden verkregen door reacties waarbij een koolstof-koolstofkoppeling in de hoofdketen wordt gevormd (C09J 107/00 tot C09J 157/00 en C09J 161/00 hebben voorrang); Kleefstoffen op basis van derivaten van dergelijke polymeren [5,8]

C 09 J     165/02                   .    Polyfenylenen [5,8]

C 09 J     165/04                   .    Polyxylylenen [5,8]

 

C 09 J     167/00                   Kleefstoffen op basis van polyesters die worden verkregen door reacties waarbij een carbonesterkoppeling in de hoofdketen wordt gevormd (op basis van polyesteramiden C09J 177/12; op basis van polyesterimiden C09J 179/08); Kleefstoffen op basis van derivaten van dergelijke polymeren [5,8]

C 09 J     167/02                   .    Polyesters die zijn afgeleid van dicarbonzuren en dihydroxyverbindingen (C09J 167/06 heeft voorrang) [5,8]

C 09 J     167/03                   .    .    waarbij de hydroxygroepen en carboxylgroepen van de dicarbonzuren en dihydroxyverbindingen direct zijn gekoppeld aan aromatische ringen [5,8]

C 09 J     167/04                   .    Polyesters die zijn afgeleid van hydroxycarbonzuren, bijv. lactonen (C09J 167/06 heeft voorrang) [5,8]

C 09 J     167/06                   .    Onverzadigde polyesters met koolstof-koolstofonverzadiging [5,8]

C 09 J     167/07                   .    .    met aan hun uiteinde onverzadigde koolstof-koolstofbindingen [5,8]

C 09 J     167/08                   .    Polyesters die zijn gemodificeerd met hogere vetoliën of hun zuren, of met natuurharsen of harszuren [5,8]

 

C 09 J     169/00                   Kleefstoffen op basis van polycarbonaten; Kleefstoffen op basis van derivaten van polycarbonaten [5,8]

 

C 09 J     171/00                   Kleefstoffen op basis van polyethers die worden verkregen door reacties waarbij een etherkoppeling in de hoofdketen wordt gevormd (op basis van polyacetalen C09J 159/00; op basis van epoxyharsen C09J 163/00; op basis van polythio-etherethers C09J 181/02; op basis van polyethersulfonen C09J 181/06); Kleefstoffen op basis van derivaten van dergelijke polymeren [5,8]

C 09 J     171/02                   .    Polyalkyleenoxiden [5,8]

C 09 J     171/03                   .    .    Polyepihalohydrinen [5,8]

C 09 J     171/08                   .    Polyethers die zijn afgeleid van hydroxyverbindingen of van hun metaalderivaten (C09J 171/02 heeft voorrang) [5,8]

C 09 J     171/10                   .    .    van fenolen [5,8]

C 09 J     171/12                   .    .    .    Polyfenyleenoxiden [5,8]

C 09 J     171/14                   .    .    Furfurylalcoholpolymeren [5,8]

 

C 09 J     173/00                   Kleefstoffen op basis van macromoleculaire verbindingen die worden verkregen door reacties waarbij een koppeling met zuurstof of zuurstof en koolstof wordt gevormd in de hoofdketen, voorzover niet vallend onder de groepen C09J 159/00 tot C09J 171/00; Kleefstoffen op basis van derivaten van dergelijke polymeren [5,8]

C 09 J     173/02                   .    Polyanhydriden [5,8]

 

C 09 J     175/00                   Kleefstoffen op basis van polyureum of polyurethanen; Kleefstoffen op basis van derivaten van dergelijke polymeren [5,8]

C 09 J     175/02                   .    Polyureum [5,8]

C 09 J     175/04                   .    Polyurethanen [5,8]

C 09 J     175/06                   .    .    uit polyesters [5,8]

C 09 J     175/08                   .    .    uit polyethers [5,8]

C 09 J     175/10                   .    .    uit polyacetalen [5,8]

C 09 J     175/12                   .    .    uit verbindingen die stikstof en actieve waterstof bevatten, waarbij het stikstofatoom geen deel uitmaakt van een isocyanaatgroep [5,8]

C 09 J     175/14                   .    .    Polyurethanen met onverzadigde koolstof-koolstofbindingen [5,8]

C 09 J     175/16                   .    .    .    met aan hun uiteinde onverzadigde koolstof-koolstofbindingen [5,8]

 

C 09 J     177/00                   Kleefstoffen op basis van polyamiden die worden verkregen door reacties waarbij een carbonamidekoppeling in de hoofdketen wordt gevormd (op basis van polyhydraziden C09J 179/06; op basis van polyamide-imiden C09J 179/08); Kleefstoffen op basis van derivaten van dergelijke polymeren [5,8]

C 09 J     177/02                   .    Polyamiden die zijn afgeleid van omega-aminocarbonzuren of van lactamen daarvan (C09J 177/10 heeft voorrang) [5,8]

C 09 J     177/04                   .    Polyamiden die zijn afgeleid van alfa-aminocarbonzuren (C09J 177/10 heeft voorrang) [5,8]

C 09 J     177/06                   .    Polyamiden die zijn afgeleid van polyaminen en polycarbonzuren (C09J 177/10 heeft voorrang) [5,8]

C 09 J     177/08                   .    .    van polyaminen en gepolymeriseerde onverzadigde vetzuren [5,8]

C 09 J     177/10                   .    Polyamiden die zijn afgeleid van aromatisch gebonden aminogroepen en carboxylgroepen van aminocarbonzuren of van polyaminen en polycarbonzuren [5,8]

C 09 J     177/12                   .    Polyesteramiden [5,8]

 

C 09 J     179/00                   Kleefstoffen op basis van macromoleculaire verbindingen die worden verkregen door reacties waarbij in de hoofdketen van het macromolecuul een koppeling wordt gevormd met stikstof, met of zonder zuurstof, of alleen koolstof, voorzover niet vallend onder de groepen C09J 161/00 tot C09J 177/00 [5,8]

C 09 J     179/02                   .    Polyaminen [5,8]

C 09 J     179/04                   .    Polycondensaten met stikstofhoudende heterocyclische ringen in de hoofdketen; Polyhydraziden; Polyamidezuren of soortgelijke polyimidevoorlopers [5,8]

C 09 J     179/06                   .    .    Polyhydraziden; Polytriazolen; Polyaminotriazolen; Polyoxadiazolen [5,8]

C 09 J     179/08                   .    .    Polyimiden; Polyesterimiden; Polyamide-imiden; Polyamidezuren of soortgelijke polyimidevoorlopers [5,8]

 

C 09 J     181/00                   Kleefstoffen op basis van macromoleculaire verbindingen die worden verkregen door reacties waarbij in de hoofdketen van het macromolecuul een koppeling wordt gevormd met zwavel, met of zonder stikstof, zuurstof of alleen koolstof; Kleefstoffen op basis van polysulfonen; Kleefstoffen op basis van derivaten van dergelijke polymeren [5,8]

C 09 J     181/02                   .    Polythio-ethers; Polythio-etherethers [5,8]

C 09 J     181/04                   .    Polysulfiden [5,8]

C 09 J     181/06                   .    Polysulfonen; Polyethersulfonen [5,8]

C 09 J     181/08                   .    Polysulfonaten [5,8]

C 09 J     181/10                   .    Polysulfonamiden; Polysulfonimiden [5,8]

 

C 09 J     183/00                   Kleefstoffen op basis van macromoleculaire verbindingen die ontstaan door reacties waarbij in de hoofdketen van het macromolecuul een koppeling wordt gevormd met silicium, met of zonder zwavel, stikstof, zuurstof of alleen koolstof; Kleefstoffen op basis van derivaten van dergelijke polymeren [5,8]

C 09 J     183/02                   .    Polysilicaten [5,8]

C 09 J     183/04                   .    Polysiloxanen [5,8]

C 09 J     183/05                   .    .    met silicium gebonden aan waterstof [5,8]

C 09 J     183/06                   .    .    met silicium gebonden aan zuurstofhoudende groepen (C09J 183/12 heeft voorrang) [5,8]

C 09 J     183/07                   .    .    met silicium gebonden aan onverzadigde alifatische groepen [5,8]

C 09 J     183/08                   .    .    met silicium gebonden aan organische groepen die andere atomen bevatten dan koolstof, waterstof en zuurstof [5,8]

C 09 J     183/10                   .    Blokcopolymeren of entcopolymeren die polysiloxaansequenties bevatten (verkregen door het polymeriseren van een verbinding met een dubbele koolstof-koolstofbinding op een polysiloxaan C09J 151/08 of C09J 153/00) [5,8]

C 09 J     183/12                   .    .    met polyethersequenties [5,8]

C 09 J     183/14                   .    waarin tenminste twee maar niet alle siliciumatomen zijn verbonden door andere koppelingen dan zuurstofatomen (C09J 183/10 heeft voorrang) [5,8]

C 09 J     183/16                   .    waarin alle siliciumatomen zijn verbonden door andere koppelingen dan zuurstofatomen [5,8]

 

C 09 J     185/00                   Kleefstoffen op basis van macromoleculaire verbindingen die worden verkregen door reacties waarbij in de hoofdketen van het macromolecuul een koppeling wordt gevormd met andere atomen dan silicium, zwavel, stikstof, zuurstof en koolstof; Kleefstoffen op basis van derivaten van dergelijke polymeren [5,8]

C 09 J     185/02                   .    met fosfor [5,8]

C 09 J     185/04                   .    met boor [5,8]

 

C 09 J     187/00                   Kleefstoffen op basis van niet-specifieke macromoleculaire verbindingen die op een andere wijze worden verkregen dan door polymerisatiereacties waarbij alleen sprake is van onverzadigde koolstof-koolstofbindingen [5,8]

 

Kleefstoffen op basis van natuurlijke macromoleculaire verbindingen of op derivaten daarvan [5,9]

 

C 09 J     189/00                   Kleefstoffen op basis van eiwitten; Kleefstoffen op basis van derivaten daarvan [5,8,11]

C 09 J     189/02                   .    Caseïne-aldehydecondensaten [5,8]

C 09 J     189/04                   .    Producten die zijn afgeleid van afvalmaterialen, bijv. hoorn, hoeven of haar [5,8,10]

C 09 J     189/06                   .    .    afgeleid van leer of huid [5,8]

 

C 09 J     191/00                   Kleefstoffen op basis van oliën, vetten of was; Kleefstoffen op basis van derivaten daarvan [5,8,11]

C 09 J     191/02                   .    Gevulkaniseerde oliën, bijv. faktis [5,8]

C 09 J     191/04                   .    Linoxyne [5,8]

C 09 J     191/06                   .    Was [5,8]

C 09 J     191/08                   .    .    Minerale was [5,8]

 

C 09 J     193/00                   Kleefstoffen op basis van natuurharsen; Kleefstoffen op basis van derivaten daarvan (op basis van polysacchariden C09J 101/00 tot C09J 105/00; op basis van natuurrubber C09J 107/00) [5,8,9,11]

C 09 J     193/02                   .    Schellak [5,8]

C 09 J     193/04                   .    Terpentijnhars [5,8]

 

C 09 J     195/00                   Kleefstoffen op basis van bitumineuze materialen, bijv. asfalt, teer of pek [5,8]

 

C 09 J     197/00                   Kleefstoffen op basis van ligninehoudende materialen (op basis van polysacchariden C09J 101/00 tot C09J 105/00) [5,8,9]

C 09 J     197/02                   .    Lignocellulosemateriaal, bijv. hout, stro of suikerriet [5,8,10]

 

C 09 J     199/00                   Kleefstoffen op basis van macromoleculaire natuurlijke verbindingen of op derivaten daarvan, voorzover niet vallend onder de groepen C09J 101/00 tot C09J 107/00 of C09J 189/00 tot C09J 197/00 [5,8,9]

 

C 09 J     201/00                   Kleefstoffen op basis van niet-specifieke macromoleculaire verbindingen [5,8]

C 09 J     201/02                   .    gekenmerkt door de aanwezigheid van specifieke groepen [5,8]

C 09 J     201/04                   .    .    met halogeenatomen [5,8]

C 09 J     201/06                   .    .    met zuurstofatomen [5,8]

C 09 J     201/08                   .    .    .    Carboxylgroepen [5,8]

C 09 J     201/10                   .    .    met hydrolyseerbare silaangroepen [5,8]