SECTIE C         CHEMIE; METALLURGIE

 

              Aantekeningen

 

(1)        In Sectie C zijn de definities van groepen chemische elementen als volgt:

Alkalimetalen:                 Li, Na, K, Rb, Cs, Fr

Aardalkalimetalen:           Ca, Sr, Ba, Ra

Lanthaniden:                   elementen met atoomgetallen 57 t/m 71

Zeldzame aardmetalen:    Sc, Y, Lanthaniden

Actiniden:                       elementen met atoomgetallen 89 t/m 103

Vuurvaste metalen:           Ti, V, Cr, Zr, Nb, Mo, Hf, Ta, W

Halogenen:                      F, Cl, Br, I, At

Edelgassen:                    He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn

Platinagroep:                   Os, Ir, Pt, Ru, Rh, Pd

Edele metalen:                Ag, Au, platinagroep

Lichte metalen:                alkalimetalen, aardalkalimetalen, Be, Al, Mg

Zware metalen:                metalen anders dan lichte metalen

IJzergroep:                      Fe, Co, Ni

Niet-metalen:                   H, B, C, Si, N, P, O, S, Se, Te, edelgassen, halogenen

Metalen:                         elementen anders dan niet-metalen

Transitie-elementen:         elementen met atoomgetallen 21 t/m 30, 39 t/m 48, 57 t/m 80, en 89 en hoger

              (2)      Onder Sectie C vallen:

                        (a)      Pure chemie, waaronder vallen anorganische verbindingen, organische verbindingen, macromoleculaire verbindingen, en hun bereidingsmethoden;

                        (b)      Toegepaste chemie, waaronder vallen samenstellingen met bovenstaande verbindingen, bijv. glas, keramiek, meststoffen, kunststofsamenstellingen, verven, en producten uit de petroleumindustrie. Ook vallen hieronder bepaalde samenstellingen op grond van het hebben van bijzondere eigenschappen, die ze geschiklt maken voor bepaalde doeleinden, zoals in geval van explosieven, kleurstoffen, kleefmiddelen, smeermiddelen, en wasmiddelen.

                        (c)      Bepaalde marginale industrieën, zoals het maken van kolen en van vaste of gasvormige brandstoffen, de productie and raffinage van oliën, vetten en wassen, de fermentatie-industrie (bijv. brouwerijen en wijnmakerijen), en de suikerindustrie.

                        (d)      Bepaalde bewerkingen of behandelingen, die ofwel puur meachnisch zijn, bijv. de mechanische behandeling van leer en huiden, of gedeeltelijk mechanisch, bijv. de behandeling van water of het voorkomen van corrosie in het algemeen.

                        (e)      Metallurgie, en ferrolegeringen of niet-ferrolegeringen.

              (3)      In alle Secties van de IPC is het Periodiek Systeem van chemische elementen waarnaar wordt verwezen, dezelfde als die algemeen aanvaard en gebruikelijk is.

              (4)      (a)      In geval van bewerkingen, handelingen, producten of artikelen met zowel een chemisch als een niet-chemisch gedeelte of aspect, geldt de algemene regel dat het chemische gedeelte of aspect valt onder Sectie C.

                        (b)      In sommige van deze gevallen brengt het chemische gedeelte of aspect een niet chemische met zich mee, zelfs als dat puur mechanisch is, omdat dit laatste aspect ofwel essentieel is voor de bewerking of handeling, of daarvan een belangrijk deel uitmaakt. In feite blijkt het logischer de verschillende gedeelten of aspecten niet te scheiden van een samenhangend geheel. Dit geldt voor toegepaste chemie en voor de industrieën, bewerkingen en handelingen genoemd in de Aantekeningen (1)(c), (d) en (e). Bijvoorbeeld vallen ovens specifiek bedoeld voor het maken van glas onder klasse C03 en niet onder klasse F27.

                        (c)      Er zijn echter sommige uitzonderingen, waarin het mechanisch (of niet-mechanische) aspect juist het chemische aspect met zich meebrengen, bijvoorbeeld:

                                 -         Bepaalde extractieprocessen, in subklasse A61K;

                                 -         De chemische zuivering van lucht, in subklasse A61L;

                                 -         Chemische methoden van brandbestrijding, in subklasse A62D;

                                 -         Chemische processen en apparatuur, in klasse B01;

                                 -         Impregneren van hout, in subklasse B27K;

                                 -         Chemische analysemethoden of testmethoden, in subklasse G01N;

                                 -         Fotografische materialen en processen, in klasse G03; en algemeen

                                 -         De chemische behandeling van textiel en de productie van cellulose of papier, in Sectie D.

                        (d)      In nog andere gevallen valt het puur chemische aspect onder Sectie C, en het toegepaste chemische aspect in een andere Sectie, zoals A, B of F, bijv. het gebruik van een substantie of samenstelling voor:

                                 -         de behandeling van planten of dieren, valt onder subklasse A01N;

                                 -         voedingsmiddelen, vallen onder klasse A23;

                                 -         munitie of explosieven, vallen onder klasse F42.

                        (e)      Als de chemische en mechanische aspecten zo nauw met elkaar zijn verbonden dat een nette en eenvoudige splitsing niet mogelijk is, of als bepaalde mechanische processen een natuurlijk en logisch vervolg op een chemische behandeling vormen, kan onder Sectie C, in aanvulling op het chemische aspect, ook een gedeelte van het mechanische aspect vallen, bijv. nabehandeling van kunststeen, wat valt onder klasse C04.In dit laatste geval wordt gewoonlijk een aantekening of referentie gegeven om de positie te verduidelijken, zelfs als splitsing nogal arbitrair is.

 

CHEMIE

 

C 12        BIOCHEMIE; BIER; STERKE DRANKEN; WIJN; AZIJN; MICROBIOLOGIE; ENZYMOLOGIE; MUTATIE OF GENETISCHE MANIPULATIE 

              Aantekeningen

 

              (1)      Tussen de subklassen C12M tot C12Q, en binnen elk van deze subklassen, is de prioriteitsregel voor de laatste plaats van kracht, d.w.z. op elk hiërarchisch niveau wordt geklasseerd in de laatst toepasselijke plaats, tenzij anders staat vermeld. Een fermentatie- of enzym-gebruikend proces waarbij sprake is van toestandsafhankelijke regeling, wordt bijvoorbeeld geklasseerd in subklasse C12Q. [3,9,15]

              (2)      In deze klasse worden virussen, ongedifferentieerde menselijke, dierlijke of plantaardige cellen, protozoa, weefsels en ééncellige algen beschouwd als micro-organismen. [3,5]

              (3)      In deze klasse worden ongedifferentieerde menselijke, dierlijke of plantaardige cellen, protozoa, weefsels en ééncellige algen samen met micro-organismen geklasseerd, tenzij ze specifiek elders thuishoren. Gedeelten van cellen worden geklasseerd bij de gehele cel, tenzij ze specifiek elders thuishoren. [5,9]

              (4)      De codes van subklasse C12R zijn alleen bestemd als indexcode in samenhang met de subklassen C12C tot C12Q, voor het geven van informatie over de micro-organismen die zijn gebruikt in de in deze subklassen geklasseerde processen. [3,13]

 

C 12 P    FERMENTATIE OF ENZYM-GEBRUIKENDE PROCESEN VOOR HET SYNTHETISEREN VAN EEN GEWENSTE CHEMISCHE VERBINDING OF SAMENSTELLING OF VOOR HET SCHEIDEN VAN OPTISCHE ISOMEREN UIT EEN RACEMISCH MENGSEL [3,12] 

              Aantekeningen

 

              (1)      Onder deze subklasse vallen zowel grote als kleine chemische modificaties. [3]

              (2)      Onder groep C12P 1/00 vallen processen voor het produceren van organische verbindingen die niet voldoende onderscheidend zijn om te worden geklasseerd in de groepen C12P 3/00 tot C12P 37/00. Verbindingen die alleen worden onderscheiden door hun empirische formules, worden niet als voldoende onderscheidend beschouwd. [3]

              (3)      De aandacht wordt gevestigd op de Aantekeningen (1) tot (3) volgend op de titel van klasse C12. [4]

              (4)      Als een specifieke reactie van belang wordt geacht, wordt tevens geklasseerd in de relevante klasse voor de chemische verbinding, bijv. C07 of C08. [3]

              (5)      In deze subklasse worden:

                        -        metaalzouten of ammoniumzouten van een verbinding geklasseerd als die verbinding.

                        -        samenstellingen geklasseerd in de relevante groepen voor de verbindingen. [3]

              (6)      In deze subklasse is het gewenst om de indexcodes van subklasse C12R toe te voegen. [6,8]

 

C 12 P      1/00                    Bereiden van verbindingen of samenstellingen voorzover niet vallend onder de groepen C12P 3/00 tot C12P 39/00, door gebruik te maken van micro-organismen of enzymen; Algemene processen voor het bereiden van verbindingen of samenstellingen door gebruik te maken van micro-organismen of enzymen [3]

C 12 P      1/02                    .    door gebruik te maken van schimmels [3]

C 12 P      1/04                    .    door gebruik te maken van bacteriën [3]

C 12 P      1/06                    .    door gebruik te maken van actinomycetalen [3]

 

C 12 P      3/00                    Bereiden van elementen of anorganische verbindingen, met uitzondering van kooldioxide [3]

 

C 12 P      5/00                    Bereiden van koolwaterstoffen [3]

C 12 P      5/02                    .    acyclisch [3,12]

 

C 12 P      7/00                    Bereiden van zuurstofhoudende organische verbindingen [3]

C 12 P      7/02                    .    met een hydroxygroep [3]

C 12 P      7/04                    .    .    acyclisch [3]

C 12 P      7/06                    .    .    .    Ethanol, d.w.z. geen drank [3]

C 12 P      7/08                    .    .    .    .    geproduceerd als bijproduct of uit afval of een substraat met cellulosemateriaal [3]

C 12 P      7/10                    .    .    .    .    .    waarbij het substraat cellulosemateriaal bevat [3]

C 12 P      7/12                    .    .    .    .    .    waarbij het substraat afvalsulfietloog of citrusafval bevat [3]

C 12 P      7/14                    .    .    .    .    Meervoudige fermentatiestappen; Meerdere soorten micro-organismen of hergebruik voor micro-organismen [3]

C 12 P      7/16                    .    .    .    Butanolen [3]

C 12 P      7/18                    .    .    .    meerwaardig [3]

C 12 P      7/20                    .    .    .    .    Glycerol [3]

C 12 P      7/22                    .    .    aromatisch [3]

C 12 P      7/24                    .    met een carbonylgroep [3]

C 12 P      7/26                    .    .    Ketonen [3]

C 12 P      7/28                    .    .    .    Acetonhoudende producten [3]

C 12 P      7/30                    .    .    .    .    geproduceerd uit een substraat dat een andere anorganische verbinding dan water bevat [3]

C 12 P      7/32                    .    .    .    .    geproduceerd uit een substraat dat een anorganische stikstofbron bevat [3]

C 12 P      7/34                    .    .    .    .    geproduceerd uit een substraat dat een eiwit als stikstofbron bevat [3]

C 12 P      7/36                    .    .    .    .    geproduceerd uit een substraat dat graan of graanachtig materiaal bevat [3]

C 12 P      7/38                    .    .    .    Cyclopentanonhoudende of cyclopentadionhoudende producten [3]

C 12 P      7/40                    .    met een carboxylgroep [3]

C 12 P      7/42                    .    .    Hydroxycarbonzuren [3]

C 12 P      7/44                    .    .    Polycarbonzuren [3]

C 12 P      7/46                    .    .    .    Dicarbonzuren met vier of minder koolstofatomen, bijv. fumaarzuur of maleïnezuur [3]

C 12 P      7/48                    .    .    .    Tricarbonzuren, bijv. citroenzuur [3]

C 12 P      7/50                    .    .    .    met ketogroepen, bijv. 2-ketoglutaarzuur [3]

C 12 P      7/52                    .    .    Propionzuur; Boterzuur [3]

C 12 P      7/54                    .    .    Azijnzuur [3,12]

C 12 P      7/56                    .    .    Melkzuur [3]

C 12 P      7/58                    .    .    Aldonzuur, keto-aldonzuur of saccharinezuur (uronzuur C12P 19/00) [3]

C 12 P      7/60                    .    .    .    2-Ketogulonzuur [3]

C 12 P      7/62                    .    Carbonzuuresters [3]

C 12 P      7/64                    .    Vetten; Vette oliën; Esterachtige was; Hogere vetzuren, d.w.z. met tenminste zeven koolstofatomen in een ononderbroken keten gebonden aan een carboxylgroep; Geoxideerde oliën of vetten [3]

C 12 P      7/66                    .    met de chinonstructuur [3]

 

C 12 P      9/00                    Bereiden van organische verbindingen die een metaal of een ander atoom dan waterstof, stikstof, koolstof, zuurstof, zwavel of een halogeen bevatten [3]

 

C 12 P    11/00                   Bereiden van zwavelhoudende organische verbindingen [3]

 

C 12 P    13/00                   Bereiden van stikstofhoudende organische verbindingen [3]

C 12 P    13/02                   .    Amiden, bijv. chlooramfenicol [3]

C 12 P    13/04                   .    Alfa-aminozuren of beta-aminozuren [3]

C 12 P    13/06                   .    .    Alanine; Leucine; Isoleucine; Serine; Homoserine [3]

C 12 P    13/08                   .    .    Lysine; Di-aminopimelinezuur; Threonine; Valine [3]

C 12 P    13/10                   .    .    Citrulline; Arginine; Ornithine [3]

C 12 P    13/12                   .    .    Methionine; Cysteïne; Cystine [3]

C 12 P    13/14                   .    .    Glutaminezuur; Glutamine [3]

C 12 P    13/16                   .    .    .    gebruikmakend van oppervlakte-actieve middelen, vetzuren of vetzuuresters, d.w.z. met tenminste zeven koolstofatomen in een ononderbroken keten gebonden aan een carboxylgroep of een carboxylestergroep [3]

C 12 P    13/18                   .    .    .    gebruikmakend van biotine of derivaten daarvan [3]

C 12 P    13/20                   .    .    Asparaginezuur; Asparagine [3]

C 12 P    13/22                   .    .    Tryptofaan; Tyrosine; Fenylalanine; 3,4-Dihydroxyfenylalanine [3]

C 12 P    13/24                   .    .    Proline; Hydroxyproline; Histidine [3]

 

C 12 P    15/00                   Bereiden van verbindingen die tenminste drie gecondenseerde carbocyclische ringen bevatten [3]

 

C 12 P    17/00                   Bereiden van heterocyclische koolstofverbindingen met alleen zuurstof, stikstof, zwavel, seleen of telluur als hetero-atomen in de ring (C12P 13/04 tot C12P 13/24 hebben voorrang) [3]

C 12 P    17/02                   .    Zuurstof als enige hetero-atomen in de ring [3]

C 12 P    17/04                   .    .    met een heterovijfring, bijv. griseofulvine [3]

C 12 P    17/06                   .    .    met een heterozesring, bijv. fluoresceïne [3]

C 12 P    17/08                   .    .    met een heteroring van tenminste zeven ringlichamen, bijv. zearalenon of macrolide-aglycon [3]

C 12 P    17/10                   .    Stikstof als enige hetero-atoom in de ring [3]

C 12 P    17/12                   .    .    met een heterozesring [3]

C 12 P    17/14                   .    Stikstof of zuurstof als hetero-atoom, en tenminste één andersoortig hetero-atoom in dezelfde ring [3]

C 12 P    17/16                   .    met twee of meer heteroringen [3]

C 12 P    17/18                   .    met tenminste twee heteroringen die onderling of met een gemeenschappelijk carbocyclisch ringsysteem zijn gecondenseerd, bijv. rifamycine [3]

 

C 12 P    19/00                   Bereiden van verbindingen die saccharideradicalen bevatten (keto-aldonzuur C12P 7/58) [3]

 

              Aantekening

 

              De aandacht wordt gevestigd op Aantekening (3) volgend op de titel van subklasse C07H, waarin de uitdrukking “saccharideradicaal” wordt gedefinieerd. [3]

 

C 12 P    19/02                   .    Monosacchariden [3,12]

C 12 P    19/04                   .    Polysacchariden, d.w.z. verbindingen die meer dan vijf saccharideradicalen bevatten die door glycosidebindingen aan elkaar zijn vastgemaakt [3]

C 12 P    19/06                   .    .    Xanthaan, d.w.z. Xanthomonas-achtige heteropolysacchariden[3]

C 12 P    19/08                   .    .    Dextran [3]

C 12 P    19/10                   .    .    Pullulan [3]

C 12 P    19/12                   .    Disacchariden [3]

C 12 P    19/14                   .    geproduceerd door de werking van een carbohydrase, bijv. door alfa-amylase [3]

C 12 P    19/16                   .    geproduceerd door de werking van een alfa-1,6-glucosidase, bijv. amylose of amylopectine zonder zijketens [3,12]

C 12 P    19/18                   .    geproduceerd door de werking van een glycosyltransferase, bijv. alfacyclodextrine, betacyclodextrine of gammacyclodextrine [3]

C 12 P    19/20                   .    geproduceerd door de werking van een exo-1,4 alfa-glucosidase, bijv. dextrose [3]

C 12 P    19/22                   .    geproduceerd door de werking van een beta-amylase, bijv. maltose [3]

C 12 P    19/24                   .    geproduceerd door de werking van een isomerase, bijv. fructose [3]

C 12 P    19/26                   .    Bereiden van stikstofhoudende koolhydraten [3]

C 12 P    19/28                   .    .    N-glycosiden [3]

C 12 P    19/30                   .    .    .    Nucleotiden [3]

C 12 P    19/32                   .    .    .    .    met een gecondenseerd ringsysteem dat een zesring bevat met twee stikstofatomen in dezelfde ring, bijv. purinenucleotide of nicotine-amide-adeninedinucleotide [3]

C 12 P    19/34                   .    .    .    .    Polynucleotiden, bijv. nucleïnezuur of oligoribonucleotide [3]

C 12 P    19/36                   .    .    .    .    Dinucleotiden, bijv. nicotine-amide-adeninedinucleotidefosfaat [3]

C 12 P    19/38                   .    .    .    Nucleosiden [3]

C 12 P    19/40                   .    .    .    .    met een gecondenseerd ringsysteem dat een zesring bevat met twee stikstofatomen in dezelfde ring, bijv. purinenucleoside [3]

C 12 P    19/42                   .    .    .    Cobalaminen, d.w.z. vitamine-B12 (LLD-factor) [3]

C 12 P    19/44                   .    Bereiden van O-glycosiden, bijv. glucoside [3]

C 12 P    19/46                   .    .    met een zuurstofatoom van het saccharideradicaal gebonden aan een cyclohexylradicaal, bijv. kasugamycine [3]

C 12 P    19/48                   .    .    .    waarbij het cyclohexylradicaal is gesubstitueerd door twee of meer stikstofatomen, bijv. destomycine of neamine [3]

C 12 P    19/50                   .    .    .    .    met twee saccharideradicalen alleen door zuurstof gebonden aan naastliggende koolstofringatomen van het cyclohexylradicaal, bijv. ambutyrosine of ribostamycine [3]

C 12 P    19/52                   .    .    .    .    .    met drie of meer saccharideradicalen, bijv. neomycine of lividomycine [3]

C 12 P    19/54                   .    .    .    waarbij het cyclohexylradicaal direct is gebonden aan een stikstofatoom van twee of meer FIG.79 radicalen, bijv. streptomycine [3]

C 12 P    19/56                   .    .    met een zuurstofatoom van het saccharideradicaal direct gebonden aan een gecondenseerd ringsysteem met drie of meer carbocyclische ringen, bijv. daunomycine of adriamycine [3]

C 12 P    19/58                   .    .    met een zuurstofatoom van het saccharideradicaal direct gebonden door alleen acyclische koolstofatomen aan een heterocyclische niet-saccharidering, bijv. bleomycine of fleomycine [3]

C 12 P    19/60                   .    .    met een zuurstofatoom van het saccharideradicaal direct gebonden aan een heterocycliosche niet-saccharidering of aan een gecondenseerd ringsysteem dat een heterocyclische niet-saccharidering bevat, bijv. coumermycine of novobiocine [3]

C 12 P    19/62                   .    .    .    waarbij de heteroring acht of meer ringlichamen heeft en met alleen zuurstof als hetero-atomen in de ring, bijv. erythromycine, spiramycine of nystatine [3]

C 12 P    19/64                   .    Bereiden van S-glycosiden, bijv. lincomycine [3]

 

C 12 P    21/00                   Bereiden van peptiden of eiwitten (eiwitten van ééncelligen C12N 1/00) [3]

C 12 P    21/02                   .    met een bekende sequentie van twee of meer aminozuren, bijv. glutathion [3]

C 12 P    21/04                   .    .    Cyclische of gebrugde peptiden of polypeptiden, bijv. bacitracine (gecycliseerd door alleen –S–S– bindingen C12P 21/02) [3]

C 12 P    21/06                   .    geproduceerd door het hydrolyseren van een peptidebinding, bijv. hydrolysaatproducten [3,12]

C 12 P    21/08                   .    Monoclonale antilichamen [5]

 

C 12 P    23/00                   Bereiden van verbindingen die een cyclohexeenring bevatten met een onverzadigde zijketen die tenminste tien koolstofatomen gebonden door geconjugeerde dubbele bindingen bevat, bijv. carotenen (met heteroringen C12P 17/00) [3]

 

C 12 P    25/00                   Bereiden van verbindingen die een alloxazinekern of iso-alloxazinekern bevatten, bijv. riboflavine [3]

 

C 12 P    27/00                   Bereiden van verbindingen die een gibbaanringsysteem bevatten, bijv. gibberelline [3]

 

C 12 P    29/00                   Bereiden van verbindingen die een naftaceenringsysteem bevatten, bijv. tetracycline (C12P 19/00 heeft voorrang) [3]

 

C 12 P    31/00                   Bereiden van verbindingen die een vijfring bevatten met twee zijketens in orthopositie ten opzichte van elkaar, en met tenminste één zuurstofatoom direct gebonden aan de ring in orthopositie ten opzichte van één van de zijketens, waarbij één zijketen een niet direct aan de ring gebonden koolstofatoom bevat met drie bindingen met hetero-atomen en met ten hoogste één binding met een halogeen, en waarbij de andere zijketen tenminste één zuurstofatoom heeft dat is gebonden aan de ring in gammapositie, bijv. prostaglandine [3]

 

C 12 P    33/00                   Bereiden van steroïden [3]

 

              Aantekeningen

 

              (1)      De aandacht wordt gevestigd op de Aantekening volgend op de titel van subklasse C07J, die uitlegt wat er valt onder de term “steroïden”. [3]

              (2)      In de groepen C12P 33/02 tot C12P 33/20 worden de volgende termen gebruikt met de aangegeven betekenis:

                        -        “inwerken”, “vormen”, “hydroxyleren”, “dehydroxyleren” of “dehydrogeneren” slaat meer op de werking van een micro-organisme of enzym dan op een andere chemische werking. [3]

 

C 12 P    33/02                   .    Dehydrogeneren; Dehydroxyleren [3]

C 12 P    33/04                   .    .    Vormen van een arylring uit de A-ring [3]

C 12 P    33/06                   .    Hydroxyleren [3]

C 12 P    33/08                   .    .    op de 11-positie [3]

C 12 P    33/10                   .    .    .    op de alfa-11-positie [3]

C 12 P    33/12                   .    Inwerken op de D-ring [3]

C 12 P    33/14                   .    .    Hydroxyleren op de 16-positie [3]

C 12 P    33/16                   .    .    Inwerken op de 17-positie [3]

C 12 P    33/18                   .    .    .    Hydroxyleren op de 17-positie [3]

C 12 P    33/20                   .    met heterocyclische ringen [3]

 

C 12 P    35/00                   Bereiden van verbindingen met een 5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]octaanringsysteem, bijv. cefalosporine [3]

C 12 P    35/02                   .    door het desacyleren van de substituent in positie 7 [3]

C 12 P    35/04                   .    door het acyleren van de substituent in position 7 [3]

C 12 P    35/06                   .    Cefalosporine-C; Derivaten daarvan [3]

C 12 P    35/08                   .    gedisubstitueerd in positie 7 [3]

 

C 12 P    37/00                   Bereiden van verbindingen met een 4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptaanringsysteem, bijv. penicilline [3]

C 12 P    37/02                   .    in aanwezigheid van fenylazijnzuur of fenylacetamide of hun derivaten [3]

C 12 P    37/04                   .    door het acyleren van de substituent in de 6-positie [3]

C 12 P    37/06                   .    door het desacyleren van de substituent in de 6-positie [3]

 

C 12 P    39/00                   Processen waarbij gelijktijdig in hetzelfde proces sprake is van micro-organismen van verschillende genera [3]

 

C 12 P    41/00                   Processen waarbij gebruik wordt gemaakt van enzymen of micro-organismen voor het scheiden van optische isomeren uit een racemisch mengsel [4]