SECTIE C†††††††† CHEMIE; METALLURGIE

 

††††††††††††† Aantekeningen

 

(1)        In Sectie C zijn de definities van groepen chemische elementen als volgt:

Alkalimetalen:†††††††††††††††† Li, Na, K, Rb, Cs, Fr

Aardalkalimetalen:†††††††††† Ca, Sr, Ba, Ra

Lanthaniden:†††††††††††††††††† elementen met atoomgetallen 57 t/m 71

Zeldzame aardmetalen:††† Sc, Y, Lanthaniden

Actiniden:†††††††††††††††††††††† elementen met atoomgetallen 89 t/m 103

Vuurvaste metalen:††††††††† Ti, V, Cr, Zr, Nb, Mo, Hf, Ta, W

Halogenen:††††††††††††††††††††† F, Cl, Br, I, At

Edelgassen:††††††††††††††††††† He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn

Platinagroep:†††††††††††††††††† Os, Ir, Pt, Ru, Rh, Pd

Edele metalen:††††††††††††††† Ag, Au, platinagroep

Lichte metalen:††††††††††††††† alkalimetalen, aardalkalimetalen, Be, Al, Mg

Zware metalen:††††††††††††††† metalen anders dan lichte metalen

IJzergroep:††††††††††††††††††††† Fe, Co, Ni

Niet-metalen:†††††††††††††††††† H, B, C, Si, N, P, O, S, Se, Te, edelgassen, halogenen

Metalen:†††††††††††††††††††††††† elementen anders dan niet-metalen

Transitie-elementen:†††††††† elementen met atoomgetallen 21 t/m 30, 39 t/m 48, 57 t/m 80, en 89 en hoger

††††††††††††† (2)††††† Onder Sectie C vallen:

††††††††††††††††††††††† (a)††††† Pure chemie, waaronder vallen anorganische verbindingen, organische verbindingen, macromoleculaire verbindingen, en hun bereidingsmethoden;

††††††††††††††††††††††† (b)††††† Toegepaste chemie, waaronder vallen samenstellingen met bovenstaande verbindingen, bijv. glas, keramiek, meststoffen, kunststofsamenstellingen, verven, en producten uit de petroleumindustrie. Ook vallen hieronder bepaalde samenstellingen op grond van het hebben van bijzondere eigenschappen, die ze geschiklt maken voor bepaalde doeleinden, zoals in geval van explosieven, kleurstoffen, kleefmiddelen, smeermiddelen, en wasmiddelen.

††††††††††††††††††††††† (c)††††† Bepaalde marginale industrieŽn, zoals het maken van kolen en van vaste of gasvormige brandstoffen, de productie and raffinage van oliŽn, vetten en wassen, de fermentatie-industrie (bijv. brouwerijen en wijnmakerijen), en de suikerindustrie.

†††††††††††††††††††††† (d)††††† Bepaalde bewerkingen of behandelingen, die ofwel puur meachnisch zijn, bijv. de mechanische behandeling van leer en huiden, of gedeeltelijk mechanisch, bijv. de behandeling van water of het voorkomen van corrosie in het algemeen.

††††††††††††††††††††††† (e)††††† Metallurgie, en ferrolegeringen of niet-ferrolegeringen.

††††††††††††† (3)††††† In alle Secties van de IPC is het Periodiek Systeem van chemische elementen waarnaar wordt verwezen, dezelfde als die algemeen aanvaard en gebruikelijk is.

††††††††††††† (4)††††† (a)††††† In geval van bewerkingen, handelingen, producten of artikelen met zowel een chemisch als een niet-chemisch gedeelte of aspect, geldt de algemene regel dat het chemische gedeelte of aspect valt onder Sectie C.

††††††††††††††††††††††† (b)††††† In sommige van deze gevallen brengt het chemische gedeelte of aspect een niet chemische met zich mee, zelfs als dat puur mechanisch is, omdat dit laatste aspect ofwel essentieel is voor de bewerking of handeling, of daarvan een belangrijk deel uitmaakt. In feite blijkt het logischer de verschillende gedeelten of aspecten niet te scheiden van een samenhangend geheel. Dit geldt voor toegepaste chemie en voor de industrieŽn, bewerkingen en handelingen genoemd in de Aantekeningen (1)(c), (d) en (e). Bijvoorbeeld vallen ovens specifiek bedoeld voor het maken van glas onder klasse C03 en niet onder klasse F27.

††††††††††††††††††††††† (c)††††† Er zijn echter sommige uitzonderingen, waarin het mechanisch (of niet-mechanische) aspect juist het chemische aspect met zich meebrengen, bijvoorbeeld:

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† Bepaalde extractieprocessen, in subklasse A61K;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† De chemische zuivering van lucht, in subklasse A61L;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† Chemische methoden van brandbestrijding, in subklasse A62D;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† Chemische processen en apparatuur, in klasse B01;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† Impregneren van hout, in subklasse B27K;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† Chemische analysemethoden of testmethoden, in subklasse G01N;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† Fotografische materialen en processen, in klasse G03; en algemeen

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† De chemische behandeling van textiel en de productie van cellulose of papier, in Sectie D.

††††††††††††††††††††††† (d)††††† In nog andere gevallen valt het puur chemische aspect onder Sectie C, en het toegepaste chemische aspect in een andere Sectie, zoals A, B of F, bijv. het gebruik van een substantie of samenstelling voor:

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† de behandeling van planten of dieren, valt onder subklasse A01N;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† voedingsmiddelen, vallen onder klasse A23;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† munitie of explosieven, vallen onder klasse F42.

††††††††††††††††††††††† (e)††††† Als de chemische en mechanische aspecten zo nauw met elkaar zijn verbonden dat een nette en eenvoudige splitsing niet mogelijk is, of als bepaalde mechanische processen een natuurlijk en logisch vervolg op een chemische behandeling vormen, kan onder Sectie C, in aanvulling op het chemische aspect, ook een gedeelte van het mechanische aspect vallen, bijv. nabehandeling van kunststeen, wat valt onder klasse C04.In dit laatste geval wordt gewoonlijk een aantekening of referentie gegeven om de positie te verduidelijken, zelfs als splitsing nogal arbitrair is.

 

METALLURGIE

 

C 22††††††† METALLURGIE; IJZERHOUDENDE OF NIET-IJZERHOUDENDE LEGERINGEN; BEHANDELEN VAN LEGERINGEN OF NIET-IJZERHOUDENDE METALEN [11]

 

††††††††††††† Aantekeningen

 

††††††††††††† (1)††††† Specifieke processen of inrichtingen voor de transformatie van ijzererts of ijzercarbonyl in ijzer, hetzij in vaste hetzij in gesmolten toestand, wordt geklasseerd in subklasse C21B. [12]

††††††††††††† (2)††††† Specifieke processen of inrichtingen voor:

††††††††††††††††††††††† -††††††† het verwerken van ruwijzer of gietijzer,

††††††††††††††††††††††† -††††††† het maken van smeedijzer, smeedstaal of koolstofstaal,

††††††††††††††††††††††† -††††††† het in gesmolten staat behandelen van ijzerlegeringen,

††††††††††††††††††††††† worden geklasseerd in subklasse C21C. [12]

††††††††††††† (3)††††† De volgende processen of inrichtingen worden geklasseerd in C21D:

††††††††††††††††††††††† -††††††† specifieke processen voor warmtebehandeling van ijzerlegeringen of staalsoorten; [12]

††††††††††††††††††††††† -††††††† inrichtingen voor warmtebehandeling van metalen of legeringen. [12]

 

C 22 B††† PRODUCEREN OF LOUTEREN VAN METALEN (maken van metaalachtig poeder of suspensies daarvan B22F 9/00; produceren van metalen door electrolyse of electroforese C25); VOORBEHANDELEN VAN GRONDSTOFFEN [11]

 

††††††††††††† Aantekening

 

††††††††††††† In deze subklasse valt onder de groepen voor het verkrijgen van metalen tevens het verkrijgen van die metalen door niet-metallurgische processen, en het verkrijgen van metaalverbindingen door metallurgische processen. Onder groep C22B 11/00 valt dus bijvoorbeeld het produceren van zilver door reductie van ammoniakaal zilveroxide in oplossing, en onder groep C22B 17/00 valt het produceren van cadmiumoxide door een metallurgisch proces. Verder valt het verkrijgen van de elementen zelf alsmede het produceren van hun verbindingen door metallurgische processen onder C22B, hoewel arseenverbindingen en antimoonverbindingen zijn geklasseerd in C01G.

 

C 22 B††† 1/00††††††††††††††††††† Voorbehandelen van ertsen of schroot [10]

C 22 B††† 1/02††††††††††††††††††† .††† Roostprocessen (C22B 1/16 heeft voorrang)

C 22 B††† 1/04††††††††††††††††††† .††† .††† Hoogovenroosten

C 22 B††† 1/06††††††††††††††††††† .††† .††† Sulfaterend roosten

C 22 B††† 1/08††††††††††††††††††† .††† .††† Chlorerend roosten

C 22 B††† 1/10††††††††††††††††††† .††† .††† in gefluÔdiseerde vorm

C 22 B††† 1/11††††††††††††††††††† .††† Op een andere wijze verwijderen van zwavel, fosfor of arseen dan door roosten [2]

C 22 B††† 1/14††††††††††††††††††† .††† Agglomereren; Briketteren; Binden; Granuleren

C 22 B††† 1/16††††††††††††††††††† .††† .††† Sinteren; Agglomereren

C 22 B††† 1/18††††††††††††††††††† .††† .††† .††† in sinterkroezen

C 22 B††† 1/20††††††††††††††††††† .††† .††† .††† in sintermachines met beweegbare roosters

C 22 B††† 1/212††††††††††††††††† .††† .††† .††† in tunnelovens [2]

C 22 B††† 1/214††††††††††††††††† .††† .††† .††† in schachtovens [2]

C 22 B††† 1/216††††††††††††††††† .††† .††† .††† in draaiovens [2]

C 22 B††† 1/22††††††††††††††††††† .††† .††† .††† in andere sinterapparatuur

C 22 B††† 1/24††††††††††††††††††† .††† .††† Binden; Briketteren

C 22 B††† 1/242††††††††††††††††† .††† .††† .††† met bindmiddelen [2]

C 22 B††† 1/243††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† anorganisch [2]

C 22 B††† 1/244††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† organisch [2]

C 22 B††† 1/245††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† .††† met koolstofhoudend materiaal voor het produceren van verkoolde agglomeraten [2]

C 22 B††† 1/248††††††††††††††††† .††† .††† .††† van metaalschroot of legeringen [2]

C 22 B††† 1/26††††††††††††††††††† .††† Koelen van gerooste, gesinterde of geagglomereerde ertsen

 

C 22 B††† 3/00††††††††††††††††††† Extraheren van metaalverbindingen uit ertsen of concentraten door natte processen [5]

 

††††††††††††† Aantekening

 

††††††††††††† Bij het klasseren in deze groep mag de aard van een metaal dat wordt geacht belangrijke informatie voor het zoeken weer te geven, tevens worden geklasseerd in de hoofdgroepen C22B 11/00 tot C22B 25/00, de groep C22B 19/34 of in ťťn van de groepen C22B 26/00 tot C22B 61/00. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als het van belang wordt geacht te kunnen zoeken naar extractie van specifieke metalen of hun verbindingen. Zoín niet-verplichte klassering moet worden toegekend als ďextra informatieĒ. [8]

 

C 22 B††† 3/02††††††††††††††††††† .††† Apparatuur daarvoor

C 22 B††† 3/04††††††††††††††††††† .††† door uitlogen (C22B 3/18 heeft voorrang) [5]

C 22 B††† 3/06††††††††††††††††††† .††† .††† in anorganische zuuroplossingen [5]

C 22 B††† 3/08††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Zwavelzuur [5]

C 22 B††† 3/10††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Zoutzuur [5]

C 22 B††† 3/12††††††††††††††††††† .††† .††† in anorganische base-oplossingen [5]

C 22 B††† 3/14††††††††††††††††††† .††† .††† .††† met ammoniak of ammoniumzouten [5]

C 22 B††† 3/16††††††††††††††††††† .††† .††† in organische oplossingen [5]

C 22 B††† 3/18††††††††††††††††††† .††† met behulp van micro-organismen of enzymen, bijv. bacteria of algae [5]

C 22 B††† 3/20††††††††††††††††††† .††† Behandelen of zuiveren van oplossingen, bijv. verkregen door uitlogen (C22B 3/18 heeft voorrang) [5]

C 22 B††† 3/22††††††††††††††††††† .††† .††† door fysische processen, bijv. door filtreren of met magnetische middelen (C22B 3/26 heeft voorrang) [5]

C 22 B††† 3/24††††††††††††††††††† .††† .††† .††† door het adsorberen op vaste substanties, bijv. door het extraheren met vaste harsen [5]

C 22 B††† 3/26††††††††††††††††††† .††† .††† door vloeistof-vloeistofextractie waarbij gebruik wordt gemaakt van organische verbindingen [5]

 

††††††††††††† Aantekening

 

††††††††††††† In de groepen C22B 3/28 tot C22B 3/40:

††††††††††††† (a)††††† is de prioriteitsregel voor de laatste plaats van kracht, d.w.z. op elk hiŽrarchisch niveau worden verbindingen geklasseerd in de laatst toepasselijke plaats, tenzij anders staat vermeld; [15]

††††††††††††† (b)††††† wordt bij gebruik van twee of meer verbindingen na elkaar, elke verbinding als zodanig geklasseerd;

††††††††††††† (c)††††† worden mengsels met twee of meer verbindingen die afzonderlijk vallen onder dezelfde van de groepen C22B 3/28 tot C22B 3/38, alleen geklasseerd in die groep. [5]

 

C 22 B††† 3/28††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Aminen [5]

C 22 B††† 3/30††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Oximen [5]

C 22 B††† 3/32††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Carbonzuren [5]

C 22 B††† 3/34††††††††††††††††††† .††† .††† .††† met zwavel [5]

C 22 B††† 3/36††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Heterocyclische verbindingen (C22B 3/34 heeft voorrang) [5]

C 22 B††† 3/38††††††††††††††††††† .††† .††† .††† met fosfor [5]

C 22 B††† 3/40††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Mengsels [5]

C 22 B††† 3/42††††††††††††††††††† .††† .††† door ionenuitwisselingsextractie [5]

C 22 B††† 3/44††††††††††††††††††† .††† .††† door chemische processen (C22B 3/26 en C22B 3/42 hebben voorrang) [5]

C 22 B††† 3/46††††††††††††††††††† .††† .††† .††† door substitueren, bijv. door cementeren [5]

 

C 22 B††† 4/00††††††††††††††††††† Elektrothermisch behandelen van ertsen of metallurgische producten voor het verkrijgen van metalen of legeringen (algemene methoden voor het louteren of opnieuw smelten van metalen C22B 9/00; verkrijgen van ijzer of staal C21B of C21C) [2]

C 22 B††† 4/02††††††††††††††††††† .††† Lichte metalen [2]

C 22 B††† 4/04††††††††††††††††††† .††† Zware metalen [2]

C 22 B††† 4/06††††††††††††††††††† .††† Legeringen [2]

C 22 B††† 4/08††††††††††††††††††† .††† Apparatuur [2,10]

 

C 22 B††† 5/00††††††††††††††††††† Algemene processen voor het reduceren tot metalen

C 22 B††† 5/02††††††††††††††††††† .††† Droge processen

C 22 B††† 5/04††††††††††††††††††† .††† .††† met aluminium, andere metalen of silicium

C 22 B††† 5/06††††††††††††††††††† .††† .††† met carbiden en dergelijke

C 22 B††† 5/08††††††††††††††††††† .††† .††† met sulfiden; Roostreactieprocessen

C 22 B††† 5/10††††††††††††††††††† .††† .††† met vaste koolstofhoudende reductiemiddelen

C 22 B††† 5/12††††††††††††††††††† .††† .††† met gassen

C 22 B††† 5/14††††††††††††††††††† .††† .††† .††† gefluÔdiseerd materiaal

C 22 B††† 5/16††††††††††††††††††† .††† .††† waarbij het geproduceerde metaal wordt vervluchtigd of gecondenseerd

C 22 B††† 5/18††††††††††††††††††† .††† .††† Stapsgewijze reduceren

C 22 B††† 5/20††††††††††††††††††† .††† .††† uit metaalcarbonylen

 

C 22 B††† 7/00††††††††††††††††††† Opwerken van andere grondstoffen dan ertsen, bijv. schroot, voor het produceren van niet-ijzerhoudende metalen of verbindingen daarvan

C 22 B††† 7/02††††††††††††††††††† .††† Opwerken van vliegas

C 22 B††† 7/04††††††††††††††††††† .††† Opwerken van slakken

 

C 22 B††† 9/00††††††††††††††††††† Algemene processen voor het louteren of opnieuw smelten van metalen; Apparatuur voor het opnieuw smelten van metalen met elektroslag of met een boog

C 22 B††† 9/02††††††††††††††††††† .††† Louteren door vloeibaar maken, filtreren, centrifugeren of destilleren, of door een supersone golfwerking

C 22 B††† 9/04††††††††††††††††††† .††† Louteren door het aanbrengen van een vacuŁm [3]

C 22 B††† 9/05††††††††††††††††††† .††† Louteren door het behandelen met gassen, bijv. spoelen met gas [3]

C 22 B††† 9/10††††††††††††††††††† .††† met raffinagemiddelen of smeltmiddelen; Gebruik van materialen daarvoor (C22B 9/18 heeft voorrang) [3]

C 22 B††† 9/14††††††††††††††††††† .††† Louteren in vaste toestand

C 22 B††† 9/16††††††††††††††††††† .††† Opnieuw smelten van metalen (vloeibaar maken C22B 9/02) [3]

C 22 B††† 9/18††††††††††††††††††† .††† .††† Opnieuw smelten met elektroslag [3]

C 22 B††† 9/187††††††††††††††††† .††† .††† .††† Apparatuur daarvoor, bijv. industriŽle ovens [5]

C 22 B††† 9/193††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Gietvormen, bodemplaten of startplaten [5]

C 22 B††† 9/20††††††††††††††††††† .††† .††† Opnieuw smelten met een boog [3]

C 22 B††† 9/21††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Apparatuur daarvoor [5]

C 22 B††† 9/22††††††††††††††††††† .††† .††† waarbij wordt verwarmd door golfenergie of deeltjesstraling [3]

 

C 22 B††† 11/00†††††††††††††††††† Verkrijgen van edele metalen [8]

C 22 B††† 11/02†††††††††††††††††† .††† door droge processen

C 22 B††† 11/06†††††††††††††††††† .††† Chloreren

C 22 B††† 11/08†††††††††††††††††† .††† door cyanidelogen

C 22 B††† 11/10†††††††††††††††††† .††† door amalgameren

C 22 B††† 11/12†††††††††††††††††† .††† .††† Apparatuur daarvoor

 

C 22 B††† 13/00†††††††††††††††††† Verkrijgen van lood [8]

C 22 B††† 13/02†††††††††††††††††† .††† door droge processen

C 22 B††† 13/06†††††††††††††††††† .††† Louteren

C 22 B††† 13/08†††††††††††††††††† .††† .††† Scheiden van metalen uit lood door neerslaan, bijv. door het Parkes-proces

C 22 B††† 13/10†††††††††††††††††† .††† .††† Scheiden van metalen uit lood door kristalliseren, bijv. door het Pattison-proces

 

C 22 B††† 15/00†††††††††††††††††† Verkrijgen van koper [8]

C 22 B††† 15/02†††††††††††††††††† .††† in hoogovens

C 22 B††† 15/04†††††††††††††††††† .††† in vlamovens

C 22 B††† 15/06†††††††††††††††††† .††† in convertors

C 22 B††† 15/14†††††††††††††††††† .††† Louteren

 

C 22 B††† 17/00†††††††††††††††††† Verkrijgen van cadmium [8]

C 22 B††† 17/02†††††††††††††††††† .††† door droge processen

C 22 B††† 17/06†††††††††††††††††† .††† Louteren

 

C 22 B††† 19/00†††††††††††††††††† Verkrijgen van zink of zinkoxide [8]

C 22 B††† 19/02†††††††††††††††††† .††† Voorbehandelen van ertsen; Voorlouteren van zinkoxide

C 22 B††† 19/04†††††††††††††††††† .††† Verkrijgen van zink door destilleren

C 22 B††† 19/06†††††††††††††††††† .††† .††† in moffelovens

C 22 B††† 19/08†††††††††††††††††† .††† .††† in hoogovens

C 22 B††† 19/10†††††††††††††††††† .††† .††† in vlamovens

C 22 B††† 19/12†††††††††††††††††† .††† .††† in kroezenovens

C 22 B††† 19/14†††††††††††††††††† .††† .††† in verticale retorten

C 22 B††† 19/16†††††††††††††††††† .††† .††† Destillatieketels

C 22 B††† 19/18†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Condensors; Opvangvaten

C 22 B††† 19/20†††††††††††††††††† .††† Op een andere wijze verkrijgen van zink dan door destilleren

C 22 B††† 19/28†††††††††††††††††† .††† uit moffelovenresten

C 22 B††† 19/30†††††††††††††††††† .††† uit metaalachtige resten of schroot

C 22 B††† 19/32†††††††††††††††††† .††† Louteren van zink

C 22 B††† 19/34†††††††††††††††††† .††† Verkrijgen van zinkoxide (zuiveren van zinkoxide C01G 9/02) [8]

C 22 B††† 19/36†††††††††††††††††† .††† .††† in hoogovens of vlamovens

C 22 B††† 19/38†††††††††††††††††† .††† .††† in draaiovens

 

C 22 B††† 21/00†††††††††††††††††† Verkrijgen van aluminium [8]

C 22 B††† 21/02†††††††††††††††††† .††† door reduceren

C 22 B††† 21/04†††††††††††††††††† .††† met alkalimetalen

C 22 B††† 21/06†††††††††††††††††† .††† Louteren

 

C 22 B††† 23/00†††††††††††††††††† Verkrijgen van nikkel of kobalt [8]

C 22 B††† 23/02†††††††††††††††††† .††† door droge processen

C 22 B††† 23/06†††††††††††††††††† .††† Louteren

 

C 22 B††† 25/00†††††††††††††††††† Verkrijgen van tin [8]

C 22 B††† 25/02†††††††††††††††††† .††† door droge processen

C 22 B††† 25/06†††††††††††††††††† .††† uit schroot, met name tinschroot (door een elektrolytisch proces C25C 1/14)

C 22 B††† 25/08†††††††††††††††††† .††† Louteren

†††††††††††††   

C 22 B††† 26/00†††††††††††††††††† Verkrijgen van alkali, aardalkalimetalen of magnesium [2,8]

C 22 B††† 26/10†††††††††††††††††† .††† Verkrijgen van alkalimetalen [2,8]

C 22 B††† 26/12†††††††††††††††††† .††† .††† Verkrijgen van lithium [2,8]

C 22 B††† 26/20†††††††††††††††††† .††† Verkrijgen van aardalkalimetalen of magnesium [2,8]

C 22 B††† 26/22†††††††††††††††††† .††† .††† Verkrijgen van magnesium [2,8]

 

C 22 B††† 30/00†††††††††††††††††† Verkrijgen van antimoon, arseen of bismuth [2,8]

C 22 B††† 30/02†††††††††††††††††† .††† Verkrijgen van antimoon [2,8]

C 22 B††† 30/04†††††††††††††††††† .††† Verkrijgen van arseen [2,8]

C 22 B††† 30/06†††††††††††††††††† .††† Verkrijgen van bismuth [2,8]

 

C 22 B††† 34/00†††††††††††††††††† Verkrijgen van vuurvaste metalen [2,8]

C 22 B††† 34/10†††††††††††††††††† .††† Verkrijgen van titaan, zirkonium of hafnium [2,8]

C 22 B††† 34/12†††††††††††††††††† .††† .††† Verkrijgen van titaan [2,8]

C 22 B††† 34/14†††††††††††††††††† .††† .††† Verkrijgen van zirkonium of hafnium [2,8]

C 22 B††† 34/20†††††††††††††††††† .††† Verkrijgen van niobium, tantaal of vanadium [2,8]

C 22 B††† 34/22†††††††††††††††††† .††† .††† Verkrijgen van vanadium [2,8]

C 22 B††† 34/24†††††††††††††††††† .††† .††† Verkrijgen van niobium of tantaal [2,8]

C 22 B††† 34/30†††††††††††††††††† .††† Verkrijgen van chroom, molybdeen of wolfraam [2,8]

C 22 B††† 34/32†††††††††††††††††† .††† .††† Verkrijgen van chroom [2,8]

C 22 B††† 34/34†††††††††††††††††† .††† .††† Verkrijgen van molybdeen [2,8]

C 22 B††† 34/36†††††††††††††††††† .††† .††† Verkrijgen van wolfraam [2,8]

 

C 22 B††† 35/00†††††††††††††††††† Verkrijgen van beryllium [8]

 

C 22 B††† 41/00†††††††††††††††††† Verkrijgen van germanium [8]

 

C 22 B††† 43/00†††††††††††††††††† Verkrijgen van kwik [8]

 

C 22 B††† 47/00†††††††††††††††††† Verkrijgen van mangaan [8]

 

C 22 B††† 58/00†††††††††††††††††† Verkrijgen van gallium of indium [2,8]

 

C 22 B††† 59/00†††††††††††††††††† Verkrijgen van zeldzame aardmetalen [8]

 

C 22 B††† 60/00†††††††††††††††††† Verkrijgen van metalen van een atoomgetal van 87 of hoger, d.w.z. radioactieve metalen [2,8]

C 22 B††† 60/02†††††††††††††††††† .††† Verkrijgen van thorium, uranium of andere actiniden [2,8]

C 22 B††† 60/04†††††††††††††††††† .††† .††† Verkrijgen van plutonium [2,8]

 

C 22 B††† 61/00†††††††††††††††††† Verkrijgen van niet elders in deze subklasse ondergebrachte metalen (ijzer C21) [2,8]