SECTIE C         CHEMIE; METALLURGIE

 

              Aantekeningen

 

(1)        In Sectie C zijn de definities van groepen chemische elementen als volgt:

Alkalimetalen:                 Li, Na, K, Rb, Cs, Fr

Aardalkalimetalen:           Ca, Sr, Ba, Ra

Lanthaniden:                   elementen met atoomgetallen 57 t/m 71

Zeldzame aardmetalen:    Sc, Y, Lanthaniden

Actiniden:                       elementen met atoomgetallen 89 t/m 103

Vuurvaste metalen:          Ti, V, Cr, Zr, Nb, Mo, Hf, Ta, W

Halogenen:                      F, Cl, Br, I, At

Edelgassen:                    He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn

Platinagroep:                   Os, Ir, Pt, Ru, Rh, Pd

Edele metalen:                Ag, Au, platinagroep

Lichte metalen:                alkalimetalen, aardalkalimetalen, Be, Al, Mg

Zware metalen:                metalen anders dan lichte metalen

IJzergroep:                      Fe, Co, Ni

Niet-metalen:                   H, B, C, Si, N, P, O, S, Se, Te, edelgassen, halogenen

Metalen:                         elementen anders dan niet-metalen

Transitie-elementen:         elementen met atoomgetallen 21 t/m 30, 39 t/m 48, 57 t/m 80, en 89 en hoger

              (2)      Onder Sectie C vallen:

                        (a)      Pure chemie, waaronder vallen anorganische verbindingen, organische verbindingen, macromoleculaire verbindingen, en hun bereidingsmethoden;

                        (b)      Toegepaste chemie, waaronder vallen samenstellingen met bovenstaande verbindingen, bijv. glas, keramiek, meststoffen, kunststofsamenstellingen, verven, en producten uit de petroleumindustrie. Ook vallen hieronder bepaalde samenstellingen op grond van het hebben van bijzondere eigenschappen, die ze geschiklt maken voor bepaalde doeleinden, zoals in geval van explosieven, kleurstoffen, kleefmiddelen, smeermiddelen, en wasmiddelen.

                        (c)      Bepaalde marginale industrieën, zoals het maken van kolen en van vaste of gasvormige brandstoffen, de productie and raffinage van oliën, vetten en wassen, de fermentatie-industrie (bijv. brouwerijen en wijnmakerijen), en de suikerindustrie.

                        (d)      Bepaalde bewerkingen of behandelingen, die ofwel puur meachnisch zijn, bijv. de mechanische behandeling van leer en huiden, of gedeeltelijk mechanisch, bijv. de behandeling van water of het voorkomen van corrosie in het algemeen.

                        (e)      Metallurgie, en ferrolegeringen of niet-ferrolegeringen.

              (3)      In alle Secties van de IPC is het Periodiek Systeem van chemische elementen waarnaar wordt verwezen, dezelfde als die algemeen aanvaard en gebruikelijk is.

              (4)      (a)      In geval van bewerkingen, handelingen, producten of artikelen met zowel een chemisch als een niet-chemisch gedeelte of aspect, geldt de algemene regel dat het chemische gedeelte of aspect valt onder Sectie C.

                        (b)      In sommige van deze gevallen brengt het chemische gedeelte of aspect een niet chemische met zich mee, zelfs als dat puur mechanisch is, omdat dit laatste aspect ofwel essentieel is voor de bewerking of handeling, of daarvan een belangrijk deel uitmaakt. In feite blijkt het logischer de verschillende gedeelten of aspecten niet te scheiden van een samenhangend geheel. Dit geldt voor toegepaste chemie en voor de industrieën, bewerkingen en handelingen genoemd in de Aantekeningen (1)(c), (d) en (e). Bijvoorbeeld vallen ovens specifiek bedoeld voor het maken van glas onder klasse C03 en niet onder klasse F27.

                        (c)      Er zijn echter sommige uitzonderingen, waarin het mechanisch (of niet-mechanische) aspect juist het chemische aspect met zich meebrengen, bijvoorbeeld:

                                 -         Bepaalde extractieprocessen, in subklasse A61K;

                                 -         De chemische zuivering van lucht, in subklasse A61L;

                                 -         Chemische methoden van brandbestrijding, in subklasse A62D;

                                 -         Chemische processen en apparatuur, in klasse B01;

                                 -         Impregneren van hout, in subklasse B27K;

                                 -         Chemische analysemethoden of testmethoden, in subklasse G01N;

                                 -         Fotografische materialen en processen, in klasse G03; en algemeen

                                 -         De chemische behandeling van textiel en de productie van cellulose of papier, in Sectie D.

                        (d)      In nog andere gevallen valt het puur chemische aspect onder Sectie C, en het toegepaste chemische aspect in een andere Sectie, zoals A, B of F, bijv. het gebruik van een substantie of samenstelling voor:

                                 -         de behandeling van planten of dieren, valt onder subklasse A01N;

                                 -         voedingsmiddelen, vallen onder klasse A23;

                                 -         munitie of explosieven, vallen onder klasse F42.

                        (e)      Als de chemische en mechanische aspecten zo nauw met elkaar zijn verbonden dat een nette en eenvoudige splitsing niet mogelijk is, of als bepaalde mechanische processen een natuurlijk en logisch vervolg op een chemische behandeling vormen, kan onder Sectie C, in aanvulling op het chemische aspect, ook een gedeelte van het mechanische aspect vallen, bijv. nabehandeling van kunststeen, wat valt onder klasse C04.In dit laatste geval wordt gewoonlijk een aantekening of referentie gegeven om de positie te verduidelijken, zelfs als splitsing nogal arbitrair is.

 

METALLURGIE

 

C 25        ELEKTROLYTISCHE OF ELEKTROFORETISCHE PROCESSEN; APPARATUUR DAARVOOR [4,11]

 

              Aantekeningen

 

              (1)      Elektrolytische of elektroforetische processen of apparatuur of bedieningskenmerken worden geklasseerd:

                        (i)       in de groepen voor de geproduceerde verbindingen of artikelen, en

                        (ii)      in de groepen waaronder de apparatuur valt of de bedieningskenmerken vallen. [2]

              (2)      Elektrolytisch of elektroforetisch zuiveren van materialen wordt in overeenstemming met de aard van de vloeistof op de relevante plaatsen geklasseerd, bijv. A01K 63/00, C02F 1/46, C25B 15/08, C25D 21/16 of C25F 7/02. [2]

              (3)      Meertrapsprocessen voor oppervlaktebehandeling van metaalachtig materiaal waarbij sprake is van tenminste één proces uit klasse C23 en tenminste één proces uit klasse C25, worden geklasseerd in de groep C23F 17/00. [12]

 

C 25 B    ELEKTROLYTISCHE OF ELEKTROFORETISCHE PROCESSEN VOOR HET PRODUCEREN VAN VERBINDINGEN OF NIET- METALEN; APPARATUUR DAARVOOR (anodische of kathodische bescherming C23F 13/00; monokristalgroei C30B) [2,11,13]

 

              Aantekeningen

 

              (1)      In deze subklasse is de prioriteitsregel voor de laatste plaats van kracht, d.w.z. op elk hiërarchisch niveau wordt geklasseerd in de laatste toepasselijke plaats, tenzij anders staat vermeld. [2,15]

              (2)      Verbindingen van bijzonder belang worden tevens geklasseerd in de relevante klassen, bijv. C01 of C07. [2]

 

C 25 B      1/00                    Elektrolytisch produceren van anorganische verbindingen of niet-metalen [2]

C 25 B      1/02                    .    van waterstof of zuurstof [2]

C 25 B      1/04                    .    .    door het elektrolyseren van water [2]

C 25 B      1/06                    .    .    .    in cellen met vlakke of plaatachtige elektroden [2]

C 25 B      1/08                    .    .    .    .    in de vorm van een filterpers [2]

C 25 B      1/10                    .    .    .    in diafragmacellen [2]

C 25 B      1/12                    .    .    .    in drukcellen [2]

C 25 B      1/13                    .    van ozon [7]

C 25 B      1/14                    .    van alkalimetaalverbindingen [2]

C 25 B      1/16                    .    .    Hydroxiden [2]

C 25 B      1/18                    .    van aardalkalimetaalverbindingen of magnesiumverbindingen [2]

C 25 B      1/20                    .    .    Hydroxiden [2]

C 25 B      1/21                    .    van mangaanoxiden [7]

C 25 B      1/22                    .    van anorganische zuren [2]

C 25 B      1/24                    .    van halogenen of verbindingen daarvan [2]

C 25 B      1/26                    .    .    Chloor; Verbindingen daarvan [2]

C 25 B      1/28                    .    van perverbindingen [2]

C 25 B      1/30                    .    .    Peroxiden [2]

C 25 B      1/32                    .    .    Perboraten [2]

C 25 B      1/34                    .    Gelijktijdig produceren van alkalimetaalhydroxiden en chloor, of hun oxyzuren of zouten [2]

C 25 B      1/36                    .    .    in kwikkathodecellen [2]

C 25 B      1/38                    .    .    .    met een verticale kwikkathode [2]

C 25 B      1/40                    .    .    .    met een horizontale kwikkathode [2]

C 25 B      1/42                    .    .    .    Ontleden van amalgamen [2]

C 25 B      1/44                    .    .    .    .    met behulp van katalysatoren [2]

C 25 B      1/46                    .    .    in diafragmacellen [2]

 

C 25 B      3/00                    Elektrolytisch produceren van organische verbindingen [2]

C 25 B      3/02                    .    door oxideren [2]

C 25 B      3/04                    .    door reduceren [2]

C 25 B      3/06                    .    door halogeneren [2]

C 25 B      3/08                    .    .    door fluorineren [2]

C 25 B      3/10                    .    door koppelingsreacties, bijv. dimeriseren [2]

C 25 B      3/12                    .    van organometaalverbindingen [2]

 

C 25 B      5/00                    Elektrogeneratieve processen, d.w.z. processen voor het produceren van verbindingen waarbij gelijktijdig elektriciteit wordt opgewekt [2]

 

C 25 B      7/00                    Elektroforetisch produceren van verbindingen of niet-metalen (afscheiden of zuiveren van peptiden, bijv. eiwitten, door elektroforese C07K 1/26) [2]

 

C 25 B      9/00                    Cellen of cellenstelsels; Constructieve delen van cellen; Stelsels van constructieve delen, bijv. elektrode-diafragmastelsels [2,7]

C 25 B      9/02                    .    Houders voor elektroden [2]

C 25 B      9/04                    .    Inrichtingen voor het toevoeren van stroom; Elektrodeverbindingen; Elektrische verbindingen tussen cellen [2,13]

C 25 B      9/06                    .    Cellen die dimensie-stabiele, niet-beweegbare elektroden bevatten; Stelsels van constructieve delen daarvan [7]

C 25 B      9/08                    .    .    met diafragma’s [7]

C 25 B      9/10                    .    .    .    met een ionenuitwisselingsmembraan waarin of waarop elektrodemateriaal is ingebed [7]

C 25 B      9/12                    .    Cellen of cellenstelsels die tenminste één beweegbare elektrode bevatten, bijv. roterende elektroden; Stelsels van constructieve delen daarvan [7]

C 25 B      9/14                    .    .    Vloeibare elektroden, bijv. kwikelektroden [7]

C 25 B      9/16                    .    Cellen of cellenstelsels die tenminste één elektrode bevatten die is gemaakt van deeltjes; Stelsels van constructieve delen daarvan [7]

C 25 B      9/18                    .    Stelsels die meerde cellen bevatten (cellenstelsels met beweegbare elektroden C25B 9/12; cellenstelsels met elektroden die zijn gemaakt van deeltjes C25B 9/16) [7]

C 25 B      9/20                    .    .    in de vorm van een filterpers [7]

 

C 25 B    11/00                   Elektroden; Niet elders ondergebracht maken daarvan [2]

C 25 B    11/02                   .    gekenmerkt door gedaante of vorm [2]

C 25 B    11/03                   .    .    geperforeerd of geschuimd [2]

C 25 B    11/04                   .    gekenmerkt door het materiaal [2]

C 25 B    11/06                   .    .    door de gebruikte katalytische materialen [2,13]

C 25 B    11/08                   .    .    .    Edele metalen [2]

C 25 B    11/10                   .    .    Elektroden op basis van barrier-type metalen, bijv. titaan [2]

C 25 B    11/12                   .    .    Elektroden op basis van koolstof [2,13]

C 25 B    11/14                   .    .    .    Impregneren van koolstofelektroden (C25B 11/06 heeft voorrang) [2]

C 25 B    11/16                   .    .    Elektroden op basis van mangaandioxide of looddioxide [2]

C 25 B    11/18                   .    .    Kwikelektroden of amalgaamelektroden [2]

 

C 25 B    13/00                   Diafragma's; Afstandshouders [4,7]

C 25 B    13/02                   .    gekenmerkt door vorm of gedaante [2]

C 25 B    13/04                   .    gekenmerkt door het materiaal [2]

C 25 B    13/06                   .    .    op basis van asbest [2]

C 25 B    13/08                   .    .    op basis van organische materialen [2]

 

C 25 B    15/00                   Bedienen of onderhouden van cellen [2]

C 25 B    15/02                   .    Procesregeling [2,13]

C 25 B    15/04                   .    Regelen van de afstand tussen elektroden [2,13]

C 25 B    15/06                   .    Detecteren of tegengaan van kortsluiting in cellen [2]

C 25 B    15/08                   .    Toevoeren of verwijderen van reactiemiddelen of elektrolyten; Regenereren van elektrolyten [2]