SECTIE E          BOUWKUNDE

 

BOUW

 

E 01        CONSTRUCTIE VAN WEGEN, SPOORWEGEN OF BRUGGEN [11]

 

E 01 F     AANVULLEND WERK ZOALS HET UITRUSTEN VAN WEGEN OF DE CONSTRUCTIE VAN PLATFORMS, HELICOPTERLANDINGSPLAATSEN, VERKEERSBORDEN, SNEEUWSCHERMEN EN DERGELIJKE 

Plaatsing of constructie van extra uitrusting voor wegen of spoorwegen; Landingsplaatsen voor helicopters

 

E 01 F       1/00                    Constructie van platforms of vluchtheuvels (algemene opstelling van spoorwegperrons B61B)

 

E 01 F       3/00                    Landingsplaatsen voor helicopters, bijv. boven op gebouwen (layout van vliegvelden B64F; gebouwen of soortgelijke bouwwerken voor een speciaal doel E04H)

 

E 01 F       5/00                    Draineren van de ondergrond van wegen of het ballastbed van spoorwegen door greppels, duikers of leidingen (ondergronds draineren E02D; rioolbuizen E03F)

 

E 01 F       7/00                    Inrichtingen die bescherming bieden tegen sneeuw, zandstormen, zijwind, sneeuwverschuivingen, lawine’s of vallend gesteente (permanent geïnstalleerde verwarmingsinrichtingen of blaasinrichtingen voor wegen E01C 11/26); Voorzieningen voor het tegengaan van verblinding

E 01 F       7/02                    .    Sneeuwschermen of soortgelijke inrichtingen, bijv. inrichtingen die bescherming bieden tegen zandstormen of zijwind (hekken in het algemeen E04H 17/00)

E 01 F       7/04                    .    Inrichtingen die bescherming bieden tegen sneeuwverschuivingen, lawine’s of vallend gesteente, bijv. lawine-voorkomende bouwwerken of omlopen (beveiligen van hellingen E02D 17/20; sneeuwvangers op daken E04D 13/10)

E 01 F       7/06                    .    Voorzieningen voor het tegengaan van verblinding (E01F 8/00 heeft voorrang) [3]

 

E 01 F       8/00                    Voorzieningen voor het absorberen of terugkaatsen van lawaai van wegverkeer of spoorwegverkeer, dat via de lucht wordt doorgegeven (geluidsschermen) (grondinstallaties voor het verminderen van vliegtuiglawaai B64F 1/26; algemene bouwconstructies voor het absorberen of terugkaatsen van lawaai, geluidsabsorptie of geluidterugkaatsing voor gebouwen E04B 1/74) [3]

E 01 F       8/02                    .    speciaal aangepast voor het ondersteunen van gewas of voor het onderbrengen van planten (houders voor het telen van planten A01G 9/02; beveiligen van hellingen of taluds E02D 17/20; grondkeringen of beschermingswanden E02D 29/02) 

Voorzieningen voor het kunnen gebruiken van wegen

 

E 01 F       9/00                    Plaatsing van verkeersborden of verkeerssignalen; Voorzieningen voor het benadrukken van waarschuwingen (voor het tegenhouden of beperken van verkeer E01F 13/00 [6,16]

E 01 F       9/20                    .    Gebruik van lichtgeleiders, bijv. inrichtingen met optische vezels [16]

E 01 F       9/30                    .    Voorzieningen die samenwerken met zenders of ontvangers anders dan door visuele middelen, bijv. gebruikmakend van radarreflectoren of radiozenders (E01F 11/00 heeft voorrang) [16]

E 01 F       9/40                    .    Voorzieningen die reageren op ongunstige atmosferische omstandigheden, bijv. voor het signaleren bij ijsvorming op wegen of voor het automatisch verlichten bij mist; Voorzieningen die worden gekenmerkt door verwarmingsmiddelen of droogmiddelen [16]

E 01 F       9/50                    .    Wegoppervlakmarkeringen; Speciaal aangepaste trottoirbanden of wegranden voor het waarschuwen van weggebruikers [16]

E 01 F       9/506                  .    .    gekenmerkt door het markeringsmateriaal, bijv. met additieven voor het verbeteren van de grip of de reflectie; Methoden voor het vormen, installeren of aanbrengen van maerkeringen in, op of tegen wegoppervlakken [16]

E 01 F       9/512                  .    .    .    Voorgevormde wegoppervlakmarkeringen, bijv. van plaatmateriaal; Methoden voor het aanbrengen van voorgevormde markeringen [16]

E 01 F       9/518                  .    .    .    in situ gevormd, bijv. door verven, door ingieten in de weg of door vervormen van het wegoppervlak [16]

E 01 F       9/524                  .    .    .    Speciaal aangepast reflectie-elementen om in te bedden in of aan te brengen op wegoppervlakmarkeringen [16]

E 01 F       9/529                  .    .    speciaal aangepast voor et signaleren door geluid of trillingen, bijv. schokstroken; speciaal aangepast voor het afdwingen van een lagere snelheid, bijv. verkeersdrempels [16]

E 01 F       9/535                  .    .    Speciaal aangepaste trottoirbanden of wegranden voor het waarschuwen van weggebruikers [16]

E 01 F       9/541                  .    .    .    Trottoirbanden [16]

E 01 F       9/547                  .    .    .    verlicht [16]

E 01 F       9/553                  .    .    Lage afzonderlijke lichamen, bijv. markeerblokken, wegdekreflectoren of flexibele voertuig-aanrakende delen [16]

E 01 F       9/559                  .    .    .    verlicht [16]

E 01 F       9/565                  .    .    .    met buigbare of verplaatsbare delen [16]

E 01 F       9/571                  .    .    .    .    onder belasting vertikaal verplaatsbaar, bijv. in combinatie met rotatie [16]

E 01 F       9/576                  .    .    Verkeerslijnen [16]

E 01 F       9/582                  .    .    .    verlicht [16]

E 01 F       9/588                  .    .    .    Reflectorpaaltjes voor het fysiek scheiden van rijstroken, en het ontmoedigen maar niet voorkomen van rijbaanwisseling [16]

E 01 F       9/594                  .    .    .    verwijderbaar voor hergebruik op verschillende locaties [16]

E 01 F       9/60                    .    Rechtop staande lichamen, bijv. markeerpaaltjes of buffers; Steunen voor verkeersborden [16]

E 01 F       9/604                  .    .    speciaal aangepast voor bijzondere signaleringsdoeleinden, bijv. voor het aangeven van bochten, wegwerkzaamheden of voetgangersoversteekplaatsen [16]

E 01 F       9/608                  .    .    .    voor het geleiden, waarschuwen of regelen van verkeer, bijv. afbakeningspaaltjes of mijlpalen [16]

E 01 F       9/612                  .    .    .    voor het aanduiden van nieuw aangebrachte wegdekmarkeringen, bijv. rijstrooklijnen [16]

E 01 F       9/615                  .    .    .    verlicht [16]

E 01 F       9/619                  .    .    .    met reflectoren; met middelen om de reflectoren schoon te houden [16]

E 01 F       9/623                  .    .    gekenmerkt door de vorm of door structurele kenmerken, bijv. voor het kunnen verplaatsen of doorbuigen [16]

E 01 F       9/627                  .    .    .    zelf-oprichtend na doorbuiging of verplaatsing [16]

E 01 F       9/631                  .    .    .    speciaal aangepast om te breken, ontkoppelen, samenklappen of permanent vervomen bij doorbuiging of verplaatsing, bijv. bij botsing door een voertuig [16]

E 01 F       9/635                  .    .    .    .    door scheuren of lostrekken, bijv. met verzwakte delen [16]

E 01 F       9/638                  .    .    .    .    door een stud-and-socket verbinding, bijv. veerbelast [16]

E 01 F       9/642                  .    .    .    .    met een frictieverbinding [16]

E 01 F       9/646                  .    .    .    verlengbaar, samenklapbaar of kantelbaar (E01F 9/627 en E01F 9/631 hebben voorrang) [16]

E 01 F       9/65                    .    .    .    met roteerbare, zwaaibare of verstelbare verkeerstekens of verkeerssignalen (E01F 9/646 heeft voorrang) [16]

E 01 F       9/654                  .    .    .    in de vorm van driedimensionale lichamen, bijv. kegels; in staat om een driedimensionale vorm aan te nemen, bijv. door opblazen of oprichten om een geometrisch lichaam te vormen [16]

E 01 F       9/658                  .    .    gekenmerkt door de wijze van vastmaken [16]

E 01 F       9/662                  .    .    .    gemonteerd op voertuigen, bijv. service-voertuigen; Waarschuwingsvoertuigen die met het wegonderhoud meerijden, bijv. op afstand bestuurd [16]

E 01 F       9/669                  .    .    .    voor bevestiging aan vangrails en dergelijke [16]

E 01 F       9/673                  .    .    .    voor het vasthouden van verkeerspalen en dergelijke [16]

E 01 F       9/677                  .    .    .    .    waarbij de verkeerspalen zonder gereedschap kunnen worden verwijderd, bijv. met een stud-and-socket verbinding [16]

E 01 F       9/681                  .    .    .    .    waarbij de verkeerspalen worden bevestigd met verwijderebare middelen, bijv. schroeven of bouten [16]

E 01 F       9/685                  .    .    .    .    Ondergrondse middelen, bijv. fundaties [16]

E 01 F       9/688                  .    .    Vrijstaande lichamen [16]

E 01 F       9/692                  .    .    .    Draagbare basisdelen daarvoor [16]

E 01 F       9/696                  .    .    Bovengrondse structuren, bijv. portalen; Speciaal aangepaste fundatiemiddelen daarvoor [16]

E 01 F       9/70                    .    .    Opslaan, vervoeren, plaatsne of weghalen van draagbare inrichtingen [16]

 

E 01 F     11/00                    In bestrating of andere wegoppervlakken onderbrengen van kussens of andere gevoelige inrichtingen (drukgevoelige elementen G01L; verkeersregelsystemen G08G)

 

E 01 F     13/00                    Voorzieningen voor het tegenhouden of beperken van verkeer, bijv. hekken of barricades (bij spoorwegkruisingen B61L)

E 01 F     13/02                    .    vrijstaand [6]

E 01 F     13/04                    .    beweegbaar voor het toestaan of voorkomen van doorgang [6]

E 01 F     13/06                    .    .    door in open positie te zwaaien om een horizontale as parallel aan de wegrichting, d.w.z. draaihekken [6]

E 01 F     13/08                    .    .    door in gesloten positie te zwaaien om een dwarsas die zich in het wegoppervlak bevindt, bijv. kantelbare gedeelten van het wegoppervlak of kantelbare parkeerpalen [6]

E 01 F     13/10                    .    Speciaal aangepaste voertuigversperringen voor het slechts in één richting laten passeren van voertuigen [6]

E 01 F     13/12                    .    voor het met geweld afremmen of buiten werking stellen van voertuigen, bijv. spijkermatten [6]

 

E 01 F     15/00                    Veiligheidsvoorzieningen voor het afremmen, omleiden of laten stoppen van dwalende voertuigen, bijv. bewakingspalen of buffers; Voorzieningen voor het verminderen van schade aan langs de weg staande bouwwerken ten gevolge van een botsing (voorzieningen voor het vastmaken van borden of signalen aan veiligheidsversperringen en dergelijke E01F 9/669; voor het met geweld afremmen van voertuigen E01F 13/00) [6,16]

E 01 F     15/02                    .    Continue versperringen die zich uitstrekken langs wegen of tussen verkeersrijstroken (scheidingsmiddelen voor elkaar kruisende rijstroken E01F 9/588) [6,16]

E 01 F     15/04                    .    .    voornamelijk gemaakt van langsliggers of starre stroken (E01F 15/10 en E01F 15/12 hebben voorrang) [6]

E 01 F     15/06                    .    .    voornamelijk gemaakt van kabels, netten en dergelijke (E01F 15/10 en E01F 15/12 hebben voorrang; bescherming tegen vallend gesteente E01F 7/04; vangkabels voor vliegtuigen B64F 1/02) [6]

E 01 F     15/08                    .    .    voornamelijk gemaakt van wanden of wandvormige elementen (E01F 15/10 en E01F 15/12 hebben voorrang) [6]

E 01 F     15/10                    .    .    draagbaar, bijv. voor tijdelijk gebruik [6]

E 01 F     15/12                    .    .    en met middelen voor het zonodig verschaffen van doorgang, bijv. voor noodvoertuigen [6]

E 01 F     15/14                    .    speciaal aangepast voor plaatselijke bescherming, bijv. voor brugpijlers of voor vluchtheuvels [6]