SECTIE F         WERKTUIGBOUWKUNDE; VERLICHTING; VERWARMING; WAPENS; EXPLOSIEVEN

 

VERLICHTING; VERWARMING

 

F 28        WARMTE-UITWISSELING IN HET ALGEMEEN [11]

 

              Aantekeningen

 

              (1)      In deze klasse worden de volgende uitdrukkingen gebruikt met de aangegeven betekenissen:

                        -        "warmte-uitwisseling" betekent de verwarming of koeling van een fluīdum of een vloeibare vaste stof door direct of indirect contact met een verwarmd of gekoeld fluīdum of een verwarmde of gekoelde vloeibare vaste stof;

                        -        "warmteoverdracht" betekent de verwarming of koeling van een fluīdum of een vloeibare vaste stof door direct contact met een verwarmd of gekoeld oppervlak of lichaam.

              (2)      Apparatuur waarbij gebruik wordt gemaakt van warmte-uitwisseling of warmteoverdracht (zoals gedefinieerd in Aantekening (1) hierboven) voor een specifiek doel, wordt geklasseerd in hetzij subklasse F28B hetzij de toepasselijke subklassen van bijvoorbeeld de klassen F22, F24, F25, F26 of F27; als zo’n andere subklasse niet van toepassing is, wordt dergelijke apparatuur geklasseerd in subklasse F28C of F28D.

 

F 28 C     NIET ONDER EEN ANDERE SUBKLASSE VALLENDE WARMTE-UITWISSELINGSAPPARATUUR, WAARIN DE WARMTE-UITWISSELINGSMEDIA DIRECT MET ELKAAR IN CONTACT KOMEN ZONDER CHEMISCHE WISSELWERKING (warmte-overdrachtsmaterialen, warmte-uitwisselingsmaterialen of warmte-opslagmaterialen C09K 5/00; fluīdumverwarmers met warmte-opwekkende middelen F24H; met een warmte-overdragend tussenmedium dat direct in contact komt met warmte-uitwisselingsmedia F28D 15/00 tot F28D 19/00; algemeen toepasbare details van warmte-uitwisselingsapparatuur F28F) [11]

 

F 28 C       1/00                    Druppelkoelers met direct contact, bijv. koeltorens (bouwconstructie E04H 5/12; ingesloten ruimten die worden gekoeld door druppelen F25; componenten van druppelkoelers F28F 25/00)

F 28 C       1/02                    .    met alleen tegenstroom

F 28 C       1/04                    .    met alleen kruisstroom

F 28 C       1/06                    .    met zowel tegenstroom als kruisstroom

F 28 C       1/08                    .    Voorzieningen voor het terugwinnen van warmte uit afgewerkte stoom

F 28 C       1/10                    .    Voorzieningen voor het onderdrukken van lawaai [5]

F 28 C       1/12                    .    Voorzieningen voor het voorkomen van verstopping door bevriezing [3]

F 28 C       1/14                    .    met tevens een warmte-uitwisseling zonder direct contact [3]

F 28 C       1/16                    .    Voorzieningen buiten de koeler voor het voorkomen van condensatie, neerslag of nevelvorming (F28C 1/14 heeft voorrang) [3]

 

F 28 C       3/00                    Andere warmte-uitwisselingsapparatuur met direct contact

F 28 C       3/02                    .    waarbij de warmte-uitwisselingsmedia beide gassen of dampen zijn

F 28 C       3/04                    .    waarbij de warmte-uitwisselingsmedia beide vloeistoffen zijn

F 28 C       3/06                    .    waarbij de warmte-uitwisselingsmedia een vloeistof en een gas of damp zijn (temperators voor het koelen van stoom F22)

F 28 C       3/08                    .    .    met verandering van de aggregaatstoestand, bijv. absorptie, verdamping of condensatie (opwekken van stoom onder druk F22)

F 28 C       3/10                    .    waarbij tenminste één van de warmte-uitwisselingsmedia een vloeibare vaste stof is, bijv. een specifiek materiaal

F 28 C       3/12                    .    .    waarbij het warmte-uitwisselingsmedium een specifiek materiaal en een gas, damp of vloeistof is

F 28 C       3/14                    .    .    .    waarbij het specifieke materiaal beweegt door zwaartekracht, bijv. door een buis omlaag

F 28 C       3/16                    .    .    .    waarbij het specifieke materiaal een bed, bijv. gefluīdiseerd, vormt op trilzeven

F 28 C       3/18                    .    .    .    waarbij het specifieke materiaal zich in roterende trommels bevindt