SECTIE G         FYSICA

 

              Aantekeningen

 

(1)        In deze Sectie owrdt de volgende uitdrukking gebruikt met de aangegevens betekenis:

-        “variabele” (als een zelfstand naamwoord) betekent een kenmerk of eigenschap (bijv. een dimensie, een fysische toestand zoals temperatuur, een kwaliteit zoals dichtheid of kleur), die met betrekking tot een bepaalde entiteit (bijv. een object, een hoeveelheid van een substantie, een lichtstraal) en op een bepaald ogenblik, kan worden gemeten; de variabele kan veranderen, zodat de numerieke uitdrukking ervan verschillende waarden op verschillende tijden, onder verschillende condities of in afzonderlijke gevallen kan aannemen, maar kan constant zijn met betrekking tot een specifieke entiteit onder bepaalde omstandigheden of voor specifieke doeleinden (bijv. de lengte van een staaf mag als constant worden beschouwd voor vele doeleinden).

              (2)      De aandacht wordt gevestigd op de definities van gebruikte termen of uitdrukkingen. Sommige komen voor in de Aantekeningen van diverse klassen in deze Sectie, zie in het bijzonder de definitie van “meten” in klasse G01. Andere komen voor in § 187 van de Gids voor de IPC, zie in het bijzonder de definitie van “regelen”. [17]

              (3)      Klassering in deze Sectie kan moeilijker blijken dan in andere Secties, omdat het onderscheid tussen verschillende toepassingsgebieden in belangrijker mate afhankelijk is van de bedoeling van de gebruiker dan op enig constructief verschil of gebruiksverschil, en omdat de behandelde onderwerpen vaak deel uitmaken van systemen of combinaties, met gezamenlijke kenmerken of delen, meer dan “dingen”die als geheel gemakkelijk zijn te onderscheiden. Bijvoorbeeld, informatie (bijv. een stel figuren) kan worden getoond met het doel van onderwijs of reclame (G09), om het resultaat van een meting bekend te maken (G01), voor het signaleren van de informatie naar een punt op afstand of het geven van gesignaleerde informatie vanaf een punt op afstand (G08). De gebruikte woorden om het doel te beschrijven hangen af van aspecten die irrelevant kunnen zijn voor de vorm van het betreffende apparaat, bijv. aspecten zoals het gewenste effectop de persoon die naar de afbeelding kijkt, of of de afbeelding op afstand wordt geregeld. Nogmaals, een inrichting die in zekere mate op een toestand reageert, bijv. op de druk van een fluïdum, kan zonder wijziging aan de inrichting zelf worden gebruikt om informatie te geven over de druk (G01L) of over een andere toestand die gekoppeld is aan de druk (een andere subklasse van G01, bijv. G01K voor de temperatuur), om een opname te maken van de druk of het voorkomen daarvan (G07C), om een alarm te geven (G08B) of om een andere apparaat aan te sturen (G05).

                        Het klasseringsschema is bedoeld om zaken van soortgelijke aard (zoals hierboven aangegeven) bij elkaar te kunnen klasseren. Het is daarom in het bijzonder noodzakelijk eerst over de werkelijke aard van enig technisch onderwerp te beslissen voordat er goed geklasseerd kan worden.

 

INSTRUMENTEN

 

G 01       METEN; TESTEN [9]

 

              Aantekeningen

 

              (1)      Onder deze klasse vallen, naast “echte” meetinstrumenten, andere weergeefinrichtingen of opneeminrichtingen met een analoge constructie, en tevens signaleringsinrichtingen of regelinrichtingen voor zover zij betrekking hebben op meting (zoals gedefinieerd in Aantekening 2 hieronder) en niet speciaal zijn aangepast aan het specifieke doel van signalering of regeling.

              (2)      In deze klasse wordt de volgende term gebruikt met de aangegeven betekenis:

                        -        “meten” wordt gebruikt om aanzienlijk meer te dekken dan de primaire of basisbetekenis. In die primaire zin betekent dat het vinden van een numerieke uitdrukking van de waarde van een variabele in relatie tot een eenheid of gegeven of tot een andere variabele van dezelfde aard, bijv. het uitdrukken van een lengte in termen van een andere lengte zoals bij het meten van een lengte met een schaal; de waarde kan direct worden verkregen (zoals eerder gesuggereerd) of door het meten van een andere variabele waarvan de waarde in verband staat met de waarde van de gevraagde variabele, zoals bij het meten van een temperatuursverandering door het meten van een resulterende verandering in de lengte van een kwikkolom. Omdat echter dezelfde inrichting of hetzelfde instrument, in plaats van voor het geven van een directe aanduiding, kan worden gebruikt voor het produceren van een opname of voor het op gang brengen van een signaal voor het produceren van een aanduiding of regeling, of kan worden gebruikt in combinatie met andere inrichtingen of instrumenten voor het aangeven van een gezamenlijk resultaat uit een meting van twee of meer variabelen van dezelfde of een andere soort, is het noodzakelijk om onder “meten” tevens een bewerking te verstaan die het mogelijk moet maken een dergelijke numerieke uitdrukking te verkrijgen door het aanvullend gebruik van een zekere wijze van omzetting van een waarde in getallen. De uitdrukking in getallen kan derhalve werkelijk bestaan uit een digitale presentatie of de aflezing van een schaal, of er kan een aanduiding van worden gegeven zonder het gebruik van getallen, bijv. door een waarneembaar kenmerk (variabele) van de entiteit (bijv. een object, substantie of lichtstraal) waarvan de gemeten variabele een eigenschap of toestand is of door iets wat met een dergelijk kenmerk overeenkomt (bijv. de overeenkomstige positie van een lichaam zonder enige schaal of een overeenkomstige spanning die op zekere wijze is opgewekt). In veel gevallen is er niet zo’n waarde-aanduiding, maar slechts een aanduiding van het verschil of de gelijkheid in relatie tot een standaard of gegeven (waarvan de waarde al dan niet bekend is uit getallen); de standaard of het gegeven kan de waarde zijn van een andere variabele van dezelfde aard maar van een verschillende entiteit (bijv. een standaardmaat) of van dezelfde entiteit op een ander tijdstip. In de meest eenvoudige vorm geeft een meting meer een aanduiding van de aanwezigheid of afwezigheid van een zekere toestand of kwaliteit, bijv. beweging (in elke of in één specifieke richting), of op het al dan niet overschrijden van een vooraf bepaalde waarde door een variabele.

              (3)      De aandacht wordt gevestigd op de Aantekeningen volgend op de titel van klasse B81 en subklasse B81B met betrekking tot “microstructurele inrichtingen” en “microstructurele systemen”, en de Aantekeningen volgend op de titel van subklasse B82B met betrekking tot “nanostructuren”. [7,17]

              (4)      De aandacht wordt gevestigd op de Aantekeningen volgend op de titel van Sectie G, in het bijzonder met betrekking tot de definitie van de term “variabele”.

              (5)      In veel meetvoorzieningen wordt een eerste te meten variabele omgezet in tweede of latere variabelen. De tweede of latere variabelen kunnen zijn (a) een toestand die in verband staat met de eerste variabele en die wordt geproduceerd in een lichaam, of (b) de verplaatsing van een lichaam. Verdere omzetting kan nodig zijn. Bij het klasseren van zo’n voorziening (i) wordt de of elke van belang zijnde omzetstap geklasseerd, of (ii) wordt - als alleen het gehele systeem van belang is - de eerste variabele geklasseerd op de toepasselijke plaats. Dit is in het bijzonder van belang als er twee of meer omzettingen plaatsvinden, bijvoorbeeld daar waar een eerste variabele, bijv. druk, wordt omgezet in een tweede variabele, bijv. een optische eigenschap van een tastlichaam, en die tweede variabele wordt uitgedrukt door een derde variabele, bijv. een elektrisch effect. In zo’n geval moeten de volgende klasseringsplaatsen in beschouwing worden genomen: de plaats voor de omzetting van de eerste variabele, die voor het aftasten van de conditie die wordt veroorzaakt door die variabele, subklasse G01D voor het uitdrukken van de meting en tenslotte de plaats voor het volledige systeem, als die er is. [6]

              (6)      De meting van verandering in de waarde van een fysische eigenschap wordt geklasseerd in dezelfde subklasse als de meting van die fysische eigenschap, bijv. meting van vergroting van de lengte, wordt geklasseerd in subklasse G01B.

 

G 01 D    NIET SPECIAAL VOOR EEN SPECIFIEKE VARIABELE AANGEPASTE METING; NIET ONDER ÉÉN ANDERE SUBKLASSE VALLENDE VOORZIENINGEN VOOR HET METEN VAN TWEE OF MEER VARIABELEN; TARIEFMETERS; NIET SPECIAAL VOOR EEN SPECIFIEKE VARIABELE AANGEPASTE OVERDRACHTVOORZIENINGEN OF OMVORMVOORZIENINGEN; NIET ELDERS ONDERGEBRACHT METEN OF TESTEN [11,12]

 

              Aantekeningen

 

              (1)      Onder deze subklasse vallen:

                        -        inrichtingen voor het aanduiden of opnemen van de resultaten van metingen, die niet horen bij variabelen die vallen onder één andere subklasse;

                        -        analoge voorzieningen waarvan de invoer echter géén te meten variabele is, bijv. een handbediening;

                        -        details van meetinstrumenten, die van algemeen belang zijn;

                        -        niet elders ondergebrachte meet transducers die niet uitsluitend zijn aangepast voor het meten van één specifieke variabele, d.w.z. middelen voor het omzetten van de uitvoer van een tastlichaam in een andere variabele waarbij de vorm of aard van het tastlichaam de omzettingsmiddelen niet beperken;

                        -        niet elders ondergebracht meten of testen.

              (2)      De aandacht wordt gevestigd op de Aantekeningen volgend op de titel van klasse G01.

 

G 01 D      1/00                    Algemeen toepasbare meetvoorzieningen die andere resultaten geven dan de momentane waarde van een variabele (G01D 3/00 heeft voorrang; in tariefmeters G01D 4/00; niet speciaal aangepaste transducers voor een specifieke variabele G01D 5/00) [11]

G 01 D      1/02                    .    voor gemiddelde waarden, bijv. effectieve waarden (meten van effectieve waarden van stromen of spanningen G01R 19/02)

G 01 D      1/04                    .    voor geïntegreerde waarden (voor gemiddelde waarden G01D 1/02)

G 01 D      1/06                    .    .    door intermitterende sommering

G 01 D      1/08                    .    .    .    over vaste tijdsperioden

G 01 D      1/10                    .    voor gedifferentieerde waarden

G 01 D      1/12                    .    voor het maximum of minimum van een waarde

G 01 D      1/14                    .    voor de spreidingsfunctie van een waarde, d.w.z. het aantal keren dat een waarde binnen specifieke amplitude-bereiken komt

G 01 D      1/16                    .    voor een waarde die op zich een functie is van twee of meer waarden, bijv. product of verhouding

G 01 D      1/18                    .    met voorzieningen voor het signaleren van de overschrijding van een vooraf bepaalde waarde van een niet-specifieke parameter (G01D 1/14 heeft voorrang) [3,11]

 

G 01 D      3/00                    Meetvoorzieningen met een voorziening voor een speciaal doel zoals aangehaald in de subgroepen van deze groep

G 01 D      3/02                    .    met een voorziening voor het wijzigen of corrigeren van de overdrachtsfunctie

G 01 D      3/024                  .    .    voor een ander bereik; Voorzieningen voor het vervangen van het ene tastlichaam door een ander [6]

G 01 D      3/028                  .    voor het matigen van ongewenste invloeden, bijv. temperatuur of druk [6]

G 01 D      3/032                  .    .    door het beïnvloeden van een binnenkomend signaal, bijv. door middeling; poorten van ongewenste signalen [6]

G 01 D      3/036                  .    .    in meetvoorzieningen zelf [6]

G 01 D      3/06                    .    met een voorziening voor werking met de nul-methode

G 01 D      3/08                    .    met een voorziening voor het beveiligen van de apparatuur, bijv. tegen ongewone werking of tegen uitval

G 01 D      3/10                    .    met een voorziening voor het inschakelen van aanvullende of extra weergeefmiddelen of opnemers

 

G 01 D      4/00                    Tariefmeters (in taximeters G07B 13/00; door munten, kaarten en dergelijke bediende apparatuur met door een meter geregelde afgifte van vloeistof, gas of elektriciteit G07F 15/00) [11]

G 01 D      4/02                    .    Details

G 01 D      4/04                    .    .    Terugstelmechanismen, bijv. voor weergeeflichamen [11]

G 01 D      4/06                    .    .    Opstelling van aandrijfkoppelingen tussen een aandrijflichaam en een weergeeflichaam, bijv. een hysteresekoppeling (G01D 4/04 heeft voorrang)

G 01 D      4/08                    .    .    Overdragen van de aanduiding van een teller naar een sommeringsteller [11]

G 01 D      4/10                    .    Apparatuur voor het aanduiden of opnemen van een maximum, d.w.z. waarbij het tarief voor een periode is gebaseerd op het maximum verbruik in die periode

G 01 D      4/12                    .    .    Apparatuur voor het aanduiden of opnemen van een progressief maximum

G 01 D      4/14                    .    .    Apparatuur voor het aanduiden of opnemen van een vaste afname, d.w.z. waarbij aanduiding plaatsvindt als een vooraf bepaalde hoeveelheid is verbruikt tijdens een tijdsperiode die groter of kleiner is dan een vooraf bepaalde tijdsperiode

G 01 D      4/16                    .    Apparatuur voor het aanduiden of opnemen van maximaal of minimaal belaste uren

G 01 D      4/18                    .    Apparatuur voor het aanduiden of opnemen van over-verbruik met tegengesteld werkende torsie die gaat werken bij het overschrijden van een vooraf bepaald niveau, bijv. aftrekmeters

 

G 01 D      5/00                    Mechanische middelen voor het overdragen van de uitvoer van een tastlichaam; Middelen voor het omzetten van de uitvoer van een tastlichaam in een andere variabele, waarbij de vorm of aard van het tastlichaam de omzetmiddelen niet beperken; Niet speciaal aangepaste transducers voor een specifieke variabele (G01D 3/00 heeft voorrang; speciaal aangepast voor apparatuur die andere resultaten geeft dan de momentane waarde van een variabele G01D 1/00) [6,11] 

              Aantekening

 

              De groepen G01D 5/02 tot G01D 5/54 worden onderscheiden door de middelen die van groter belang zijn. De verdere toepassing van andere middelen voor het aanduiden van een uiteindelijke aanwijzing beïnvloedt derhalve de klassering niet.

 

G 01 D      5/02                    .    gebruikmakend van mechanische middelen

G 01 D      5/04                    .    .    gebruikmakend van hefbomen; gebruikmakend van nokken; gebruikmakend van drijfwerken [11]

G 01 D      5/06                    .    .    werkend door een wand of omhulsel, bijv. door een balg of door magnetische koppeling [11]

G 01 D      5/08                    .    .    Verminderen van het effect van wrijving, bijv. door het toepassen van trillingen

G 01 D      5/10                    .    .    Uitoefenen van uitwendige krachten voor het verhogen van de kracht die beschikbaar is voor de werking van het weergeefdeel of opneemdeel

G 01 D      5/12                    .    gebruikmakend van elektrische of magnetische middelen (G01D 5/06 heeft voorrang) [3]

G 01 D      5/14                    .    .    waarbij de grootte van een stroom of spanning wordt beïnvloed

G 01 D      5/16                    .    .    .    door het variëren van de weerstand

G 01 D      5/165                  .    .    .    .    door relatieve beweging van een contactpunt en een spoor met weerstand [6]

G 01 D      5/18                    .    .    .    door het variëren van de nuttige impedantie van ontladingsbuizen of halfgeleiderinrichtingen

G 01 D      5/20                    .    .    .    door het variëren van de inductie, bijv. met een beweegbaar armatuur

G 01 D      5/22                    .    .    .    .    waarbij twee spoelen verschillend worden beïnvloed

G 01 D      5/24                    .    .    .    door het variëren van het vermogen

G 01 D      5/241                  .    .    .    .    door relatieve beweging van de condensatorelektroden [6]

G 01 D      5/242                  .    .    .    door het variëren van de uitvoer van een elektrodynamische inrichting, bijv. van een tachodynamo

G 01 D      5/243                  .    .    waarbij de fase of frequentie van wisselstroom wordt beïnvloed

G 01 D      5/244                  .    .    waarbij puls-karakteristieken of puls-reekskarakteristieken worden beïnvloed; opwekken van pulsen of puls-reeksen [6]

G 01 D      5/245                  .    .    .    gebruikmakend van een variabel aantal pulsen in een reeks

G 01 D      5/246                  .    .    .    door het variëren van de duur van afzonderlijke pulsen

G 01 D      5/247                  .    .    .    gebruikmakend van tijdverschuivingen van pulsen

G 01 D      5/248                  .    .    .    door het variëren van de puls-herhalingsfrequentie

G 01 D      5/249                  .    .    .    gebruikmakend van een pulscode

G 01 D      5/25                    .    .    Selecteren van één of meer geleiders of kanalen uit meerdere geleiders of kanalen, bijv. door het sluiten van contacten

G 01 D      5/251                  .    .    .    van één geleider of kanaal

G 01 D      5/252                  .    .    .    van een combinatie van geleiders of kanalen

G 01 D      5/26                    .    gebruikmakend van optische middelen, d.w.z. gebruikmakend van infraroodlicht, zichtbaar licht of ultravioletlicht

G 01 D      5/28                    .    .    waarbij lichtstralen worden afgebogen, bijv. voor directe optische aanduiding (G01D 5/40 heeft voorrang)

G 01 D      5/30                    .    .    .    waarbij de lichtstralen worden gedetecteerd door fotocellen

G 01 D      5/32                    .    .    waarbij lichtstralen worden gedempt of geheel of gedeeltelijk worden afgesloten (G01D 5/40 heeft voorrang)

G 01 D      5/34                    .    .    .    waarbij de lichtstralen worden gedetecteerd door fotocellen

G 01 D      5/347                         .  .    .    .    gebruikmakend van coderingsschalen voor de verschuiving [6]

G 01 D      5/353                         .  .    .    .    waarbij de overbrengingseigenschappen van een optische vezel worden beïnvloed [6]

G 01 D      5/36                    .    .    .    .    Omvormen van het licht tot pulsen

G 01 D      5/38                    .    .    .    .    .    door buigingsroosters

G 01 D      5/39                    .    .    Aftasten van een zichtbare aanduiding van de gemeten waarde en het reproduceren daarvan op afstand, bijv. op het scherm van een kathodestraalbuis

G 01 D      5/40                    .    .    speciaal aangepast voor gebruik met infraroodlicht

G 01 D      5/42                    .    gebruikmakend van fluïdummiddelen

G 01 D      5/44                    .    .    gebruikmakend van vloeistofstralen

G 01 D      5/46                    .    .    .    door het afbuigen of smoren van de stroming

G 01 D      5/48                    .    gebruikmakend van middelen met golfstraling of deeltjesstraling (G01D 5/26 heeft voorrang)

G 01 D      5/50                    .    .    afkomstig uit een radioactieve bron

G 01 D      5/52                    .    .    .    gedetecteerd door een teller-buis

G 01 D      5/54                    .    gebruikmakend van middelen die worden beschreven in twee of meer van de groepen G01D 5/02, G01D 5/12, G01D 5/26, G01D 5/42 en G01D 5/48 

              Aantekeningen

 

              (1)      Er wordt slechts geklasseerd in deze groep als geen andere groep in het bijzonder van toepassing is.

              (2)      Voor een combinatie van twee of meer van de beschreven middelen heeft de eerst toepasbare van onderstaande subgroepen voorrang boven elke andere van deze groepen.

 

G 01 D      5/56                    .    .    gebruikmakend van elektrische of magnetische middelen

G 01 D      5/58                    .    .    gebruikmakend van optische middelen, d.w.z. gebruikmakend van infraroodlicht, zichtbaar licht of ultravioletlicht

G 01 D      5/60                    .    .    gebruikmakend van fluïdummiddelen

G 01 D      5/62                    .    .    gebruikmakend van middelen met golfstraling of deeltjesstraling die niet vallen onder groep G01D 5/58

 

G 01 D      7/00                    Aanduiden van gemeten waarden

G 01 D      7/02                    .    Gelijktijdig aanduiden van de waarde van twee of meer variabelen

G 01 D      7/04                    .    .    gebruikmakend van een afzonderlijk weergeefelement voor elke variabele

G 01 D      7/06                    .    .    .    Lichtgevende aanduidingen die worden geprojecteerd op een gemeenschappelijk scherm

G 01 D      7/08                    .    .    gebruikmakend van een gemeenschappelijk weergeefelement voor twee of meer variabelen

G 01 D      7/10                    .    .    .    waarbij een aanduiding wordt gegeven in de vorm van coördinaten

G 01 D      7/12                    .    Hoorbare aanduiding van meteraflezingen, bijv. voor blinden [2]

 

G 01 D      9/00                    Opnemen van gemeten waarden

G 01 D      9/02                    .    Produceren van één of meer opnames van de waarden van één variabele

G 01 D      9/04                    .    .    met een voorziening voor het meervoudig of afwisselend opnemen

G 01 D      9/06                    .    .    .    Meervoudig opnemen, bijv. dupliceren

G 01 D      9/08                    .    .    .    .    met zowel grafische als numerieke opname

G 01 D      9/10                    .    .    waarbij het opneemelement, bijv. een naald, wordt geregeld in overeenstemming met de variabele, en waarbij het opneemmedium, bijv. een rol papier, wordt geregeld in overeenstemming met de tijd

G 01 D      9/12                    .    .    .    waarbij continu wordt opgenomen

G 01 D      9/14                    .    .    .    .    met een voorziening voor het veranderen van de snelheid van een opneemmedium in overeenstemming met de grootte van op te nemen variabele

G 01 D      9/16                    .    .    .    waarbij op gezette tijden wordt opgenomen, bijv. met een chopper bar

G 01 D      9/18                    .    .    .    .    waarbij het opneemelement alleen in werking wordt gesteld bij een verandering in de waarde van een variabele

G 01 D      9/20                    .    .    waarbij het opneemelement, bijv. een naald, wordt geregeld in overeenstemming met de tijd, en waarbij het opneemmedium, bijv. een rol papier, wordt geregeld in overeenstemming met de variabele

G 01 D      9/22                    .    .    .    waarbij continu wordt opgenomen

G 01 D      9/24                    .    .    .    waarbij op gezette tijden wordt opgenomen, bijv. met een chopper bar

G 01 D      9/26                    .    .    waarbij ofwel het opneemelement, bijv. een naald, ofwel het opneemmedium, bijv. een rol papier, wordt geregeld in overeenstemming met zowel de tijd als de variabele

G 01 D      9/28                    .    Produceren van één of meer opnames, waarbij elke opname bestaat uit de waarden van twee of meer verschillende variabelen (G01D 9/38 en G01D 9/40 hebben voorrang)

G 01 D      9/30                    .    .    met een afzonderlijk opneemelement voor elke variabele, bijv. een opnemer met meerdere pennen

G 01 D      9/32                    .    .    met een gemeenschappelijk opneemelement voor twee of meer variabelen

G 01 D      9/34                    .    .    .    waarbij de variabelen worden opgenomen in een vooraf bepaalde volgorde

G 01 D      9/36                    .    .    .    .    in aparte kolommen

G 01 D      9/38                    .    Produceren van één of meer opnames, waarbij elke opname wordt geproduceerd door het regelen van het opneemelement, bijv. een naald, in overeenstemming met de ene variabele en het regelen van het opneemmedium, bijv. een rol papier, in overeenstemming met een andere variabele

G 01 D      9/40                    .    Produceren van één of meer opnames, waarbij elke opname wordt geproduceerd door het regelen van ofwel het opneemelement, bijv. een naald, ofwel het opneemmedium, bijv. een rol papier, in overeenstemming met twee of meer variabelen

G 01 D      9/42                    .    Opnemen van aanduidingen van meetinstrumenten door fotografische middelen, bijv. van tellers

 

G 01 D    11/00                   Componenten van meetvoorzieningen die niet speciaal zijn aangepast voor een specifieke variabele (G01D 13/00 en G01D 15/00 hebben voorrang)

G 01 D    11/02                   .    Lagers of ophangingen voor bewegende delen [11]

G 01 D    11/04                   .    .    Mes-ondersteuningen

G 01 D    11/06                   .    .    Strookophanging of draadophanging, bijv. onder spanning

G 01 D    11/08                   .    Elementen voor het in evenwicht houden van bewegende delen

G 01 D    11/10                   .    Elementen voor het dempen van de beweging van delen

G 01 D    11/12                   .    .    gebruikmakend van fluïdumdemping

G 01 D    11/14                   .    .    gebruikmakend van magnetische-inductiedemping

G 01 D    11/16                   .    Elementen voor het vertragen of voorkomen van de beweging van delen, bijv. voor het op nul stellen (caging van bewegende delen in rust G01D 11/20)

G 01 D    11/18                   .    .    Veren (G01D 11/06 heeft voorrang)

G 01 D    11/20                   .    Caging inrichtingen voor bewegende delen in rust

G 01 D    11/22                   .    .    automatisch in werking gesteld

G 01 D    11/24                   .    Behuizingen

G 01 D    11/26                   .    .    Vensters; Stolpglazen; Afdichtingen daarvoor

G 01 D    11/28                   .    Ingebouwde verlichtingsinrichtingen

G 01 D    11/30                   .    Speciaal aangepaste steunen voor een instrument; Speciaal aangepaste steunen voor een stel instrumenten [11]

 

G 01 D    13/00                   Componenten van weergeefmiddelen voor meetvoorzieningen die niet speciaal zijn aangepast voor een specifieke variabele

G 01 D    13/02                   .    Schalen; Wijzerplaten

G 01 D    13/04                   .    .    Constructie

G 01 D    13/06                   .    .    .    Bewegende banden (G01D 13/10 heeft voorrang)

G 01 D    13/08                   .    .    .    Roterende trommels (G01D 13/10 heeft voorrang)

G 01 D    13/10                   .    .    .    met verstelbare schalen; met hulpschalen, bijv. een noniusschaal

G 01 D    13/12                   .    .    Maatverdeling

G 01 D    13/14                   .    .    .    voor rotaties van meer dan 360°

G 01 D    13/16                   .    .    .    met trapsgewijze markeringen

G 01 D    13/18                   .    .    .    met naar buiten uitstekende of naar binnen inspringende markeringen

G 01 D    13/20                   .    .    .    met lichtgevende markeringen

G 01 D    13/22                   .    Wijzers, bijv. instelbare wijzers

G 01 D    13/24                   .    .    voor het aanduiden van een maximum of minimum

G 01 D    13/26                   .    .    aangepast voor het uitvoeren van een verdere bewerking, bijv. het maken van een elektrische contact

G 01 D    13/28                   .    .    met lichtgevende markeringen

 

G 01 D    15/00                   Componenten van opnemers voor meetvoorzieningen die niet speciaal zijn aangepast voor een specifieke variabele

G 01 D    15/02                   .    Naalden of andere opneemelementen die het opneemvlak mechanisch vervormen of perforeren (opneemelementen waarmee kan worden afgedrukt G01D 15/20)

G 01 D    15/04                   .    .    werkend door het ponsen van gaten in het opneemvlak

G 01 D    15/06                   .    Elektrische opneemelementen, bijv. elektrolytisch

G 01 D    15/08                   .    .    met vonkerosie

G 01 D    15/10                   .    Verwarmde opneemelementen die werken op warmtegevoelige lagen

G 01 D    15/12                   .    Magnetische opneemelementen

G 01 D    15/14                   .    Optische opneemelementen; Opneemelementen waarbij gebruik wordt gemaakt van röntgenstraling of nucleaire straling

G 01 D    15/16                   .    Opneemelementen die opneemmateriaal, bijv. inkt, overdragen naar het opneemvlak (opneemelementen waarmee kan worden afgedrukt G01D 15/20) [11]

G 01 D    15/18                   .    .    Sproeiers voor het uitstoten van opneemmateriaal

G 01 D    15/20                   .    Opneemelementen voor het afdrukken met inkt of voor het afdrukken door vervorming of perforatie van het opneemvlak, bijv. door gauffreren

G 01 D    15/22                   .    Chopper bars voor het in contact brengen van een opneemelement met een opneemvlak

G 01 D    15/24                   .    Aandrijvingen voor opneemelementen of opneemvlakken, die niet vallen onder groep G01D 5/00

G 01 D    15/26                   .    .    bediend door een uurwerk [11]

G 01 D    15/28                   .    Vasthoudmiddelen voor opneemvlakken; Geleidingsmiddelen voor opneemvlakken; Middelen voor het verwisselen van opneemvlakken

G 01 D    15/30                   .    .    voor opvouwbare strookvormige kaart

G 01 D    15/32                   .    .    voor cirkelvormige kaart

G 01 D    15/34                   .    Opneemvlakken

 

G 01 D    18/00                   Testen of ijken van apparatuur of voorzieningen uit de groepen G01D 1/00 tot G01D 15/00 [12]

 

G 01 D    21/00                   Niet elders ondergebracht meten of testen

G 01 D    21/02                   .    Meten van twee of meer variabelen door middelen die niet vallen onder één andere subklasse