SECTIE G         FYSICA

 

              Aantekeningen

 

(1)        In deze Sectie owrdt de volgende uitdrukking gebruikt met de aangegevens betekenis:

-        “variabele” (als een zelfstand naamwoord) betekent een kenmerk of eigenschap (bijv. een dimensie, een fysische toestand zoals temperatuur, een kwaliteit zoals dichtheid of kleur), die met betrekking tot een bepaalde entiteit (bijv. een object, een hoeveelheid van een substantie, een lichtstraal) en op een bepaald ogenblik, kan worden gemeten; de variabele kan veranderen, zodat de numerieke uitdrukking ervan verschillende waarden op verschillende tijden, onder verschillende condities of in afzonderlijke gevallen kan aannemen, maar kan constant zijn met betrekking tot een specifieke entiteit onder bepaalde omstandigheden of voor specifieke doeleinden (bijv. de lengte van een staaf mag als constant worden beschouwd voor vele doeleinden).

              (2)      De aandacht wordt gevestigd op de definities van gebruikte termen of uitdrukkingen. Sommige komen voor in de Aantekeningen van diverse klassen in deze Sectie, zie in het bijzonder de definitie van “meten” in klasse G01. Andere komen voor in § 187 van de Gids voor de IPC, zie in het bijzonder de definitie van “regelen”. [17]

              (3)      Klassering in deze Sectie kan moeilijker blijken dan in andere Secties, omdat het onderscheid tussen verschillende toepassingsgebieden in belangrijker mate afhankelijk is van de bedoeling van de gebruiker dan op enig constructief verschil of gebruiksverschil, en omdat de behandelde onderwerpen vaak deel uitmaken van systemen of combinaties, met gezamenlijke kenmerken of delen, meer dan “dingen”die als geheel gemakkelijk zijn te onderscheiden. Bijvoorbeeld, informatie (bijv. een stel figuren) kan worden getoond met het doel van onderwijs of reclame (G09), om het resultaat van een meting bekend te maken (G01), voor het signaleren van de informatie naar een punt op afstand of het geven van gesignaleerde informatie vanaf een punt op afstand (G08). De gebruikte woorden om het doel te beschrijven hangen af van aspecten die irrelevant kunnen zijn voor de vorm van het betreffende apparaat, bijv. aspecten zoals het gewenste effectop de persoon die naar de afbeelding kijkt, of of de afbeelding op afstand wordt geregeld. Nogmaals, een inrichting die in zekere mate op een toestand reageert, bijv. op de druk van een fluïdum, kan zonder wijziging aan de inrichting zelf worden gebruikt om informatie te geven over de druk (G01L) of over een andere toestand die gekoppeld is aan de druk (een andere subklasse van G01, bijv. G01K voor de temperatuur), om een opname te maken van de druk of het voorkomen daarvan (G07C), om een alarm te geven (G08B) of om een andere apparaat aan te sturen (G05).

                        Het klasseringsschema is bedoeld om zaken van soortgelijke aard (zoals hierboven aangegeven) bij elkaar te kunnen klasseren. Het is daarom in het bijzonder noodzakelijk eerst over de werkelijke aard van enig technisch onderwerp te beslissen voordat er goed geklasseerd kan worden.

 

INSTRUMENTEN

 

G 01       METEN; TESTEN [9]

 

              Aantekeningen

 

              (1)      Onder deze klasse vallen, naast “echte” meetinstrumenten, andere weergeefinrichtingen of opneeminrichtingen met een analoge constructie, en tevens signaleringsinrichtingen of regelinrichtingen voor zover zij betrekking hebben op meting (zoals gedefinieerd in Aantekening 2 hieronder) en niet speciaal zijn aangepast aan het specifieke doel van signalering of regeling.

              (2)      In deze klasse wordt de volgende term gebruikt met de aangegeven betekenis:

                        -        “meten” wordt gebruikt om aanzienlijk meer te dekken dan de primaire of basisbetekenis. In die primaire zin betekent dat het vinden van een numerieke uitdrukking van de waarde van een variabele in relatie tot een eenheid of gegeven of tot een andere variabele van dezelfde aard, bijv. het uitdrukken van een lengte in termen van een andere lengte zoals bij het meten van een lengte met een schaal; de waarde kan direct worden verkregen (zoals eerder gesuggereerd) of door het meten van een andere variabele waarvan de waarde in verband staat met de waarde van de gevraagde variabele, zoals bij het meten van een temperatuursverandering door het meten van een resulterende verandering in de lengte van een kwikkolom. Omdat echter dezelfde inrichting of hetzelfde instrument, in plaats van voor het geven van een directe aanduiding, kan worden gebruikt voor het produceren van een opname of voor het op gang brengen van een signaal voor het produceren van een aanduiding of regeling, of kan worden gebruikt in combinatie met andere inrichtingen of instrumenten voor het aangeven van een gezamenlijk resultaat uit een meting van twee of meer variabelen van dezelfde of een andere soort, is het noodzakelijk om onder “meten” tevens een bewerking te verstaan die het mogelijk moet maken een dergelijke numerieke uitdrukking te verkrijgen door het aanvullend gebruik van een zekere wijze van omzetting van een waarde in getallen. De uitdrukking in getallen kan derhalve werkelijk bestaan uit een digitale presentatie of de aflezing van een schaal, of er kan een aanduiding van worden gegeven zonder het gebruik van getallen, bijv. door een waarneembaar kenmerk (variabele) van de entiteit (bijv. een object, substantie of lichtstraal) waarvan de gemeten variabele een eigenschap of toestand is of door iets wat met een dergelijk kenmerk overeenkomt (bijv. de overeenkomstige positie van een lichaam zonder enige schaal of een overeenkomstige spanning die op zekere wijze is opgewekt). In veel gevallen is er niet zo’n waarde-aanduiding, maar slechts een aanduiding van het verschil of de gelijkheid in relatie tot een standaard of gegeven (waarvan de waarde al dan niet bekend is uit getallen); de standaard of het gegeven kan de waarde zijn van een andere variabele van dezelfde aard maar van een verschillende entiteit (bijv. een standaardmaat) of van dezelfde entiteit op een ander tijdstip. In de meest eenvoudige vorm geeft een meting meer een aanduiding van de aanwezigheid of afwezigheid van een zekere toestand of kwaliteit, bijv. beweging (in elke of in één specifieke richting), of op het al dan niet overschrijden van een vooraf bepaalde waarde door een variabele.

              (3)      De aandacht wordt gevestigd op de Aantekeningen volgend op de titel van klasse B81 en subklasse B81B met betrekking tot “microstructurele inrichtingen” en “microstructurele systemen”, en de Aantekeningen volgend op de titel van subklasse B82B met betrekking tot “nanostructuren”. [7,17]

              (4)      De aandacht wordt gevestigd op de Aantekeningen volgend op de titel van Sectie G, in het bijzonder met betrekking tot de definitie van de term “variabele”.

              (5)      In veel meetvoorzieningen wordt een eerste te meten variabele omgezet in tweede of latere variabelen. De tweede of latere variabelen kunnen zijn (a) een toestand die in verband staat met de eerste variabele en die wordt geproduceerd in een lichaam, of (b) de verplaatsing van een lichaam. Verdere omzetting kan nodig zijn. Bij het klasseren van zo’n voorziening (i) wordt de of elke van belang zijnde omzetstap geklasseerd, of (ii) wordt - als alleen het gehele systeem van belang is - de eerste variabele geklasseerd op de toepasselijke plaats. Dit is in het bijzonder van belang als er twee of meer omzettingen plaatsvinden, bijvoorbeeld daar waar een eerste variabele, bijv. druk, wordt omgezet in een tweede variabele, bijv. een optische eigenschap van een tastlichaam, en die tweede variabele wordt uitgedrukt door een derde variabele, bijv. een elektrisch effect. In zo’n geval moeten de volgende klasseringsplaatsen in beschouwing worden genomen: de plaats voor de omzetting van de eerste variabele, die voor het aftasten van de conditie die wordt veroorzaakt door die variabele, subklasse G01D voor het uitdrukken van de meting en tenslotte de plaats voor het volledige systeem, als die er is. [6]

              (6)      De meting van verandering in de waarde van een fysische eigenschap wordt geklasseerd in dezelfde subklasse als de meting van die fysische eigenschap, bijv. meting van vergroting van de lengte, wordt geklasseerd in subklasse G01B.

 

G 01 G    WEGEN [11]

 

              Aantekening

 

              De aandacht wordt gevestigd op de Aantekeningen volgend op de titel van klasse G01.

 

G 01 G      1/00                    Weegapparatuur waarbij sprake is van het gebruik van een contragewicht of een andere tegenbalansmassa

G 01 G      1/02                    .    Apparatuur met een slingergewicht

G 01 G      1/04                    .    .    waarbij de slinger een vaste draai-as heeft

G 01 G      1/06                    .    .    .    met meerdere slingers

G 01 G      1/08                    .    .    waarbij de slinger een bewegende draai-as heeft, bijv. een zwevende slinger

G 01 G      1/10                    .    .    .    met meerdere slingers

G 01 G      1/12                    .    .    Constructieve voorzieningen voor het verkrijgen van gelijke schaaldelen

G 01 G      1/14                    .    .    Temperatuurcompensatievoorzieningen

G 01 G      1/16                    .    .    Middelen voor het corrigeren van schuinstand bij bevestiging

G 01 G      1/18                    .    Balansen waarbij sprake is van het gebruik van een draaiboom, d.w.z. jukbalansen

G 01 G      1/20                    .    .    Jukbalansen waarbij de schalen worden gedragen onder het juk, en voor gebruik met aparte contragewichten

G 01 G      1/22                    .    .    .    voor precisie-wegen

G 01 G      1/24                    .    .    Weegbruggen, d.w.z. waarbij de schalen worden gedragen  boven het juk

G 01 G      1/26                    .    .    met een bijbehorend contragewicht of een bijbehorende set contragewichten

G 01 G      1/28                    .    .    .    waarbij sprake is van middelen voor het automatisch optillen van contragewichten in overeenstemming met de belasting

G 01 G      1/29                    .    .    .    .    met elektrische of elektromechanische regelmiddelen [3]

G 01 G      1/30                    .    .    .    waarin het contragewicht de vorm heeft van een ketting

G 01 G      1/32                    .    .    .    waarin de contragewichten de vorm hebben van loopgewichten

G 01 G      1/34                    .    .    .    waarbij sprake is van een vast contragewicht, met balansgewichten die selectief worden toegevoegd aan de lastzijde

G 01 G      1/36                    .    .    .    waarin de contragewichten kunnen verschuiven langs het juk, bijv. unsters

G 01 G      1/38                    .    .    .    .    met een automatisch aangedreven contragewicht

G 01 G      1/40                    .    .    speciaal aangepast voor het wegen door vervanging

G 01 G      1/42                    .    .    Temperatuurcompensatievoorzieningen

 

G 01 G      3/00                    Weegapparatuur die wordt gekenmerkt door het gebruik van elastisch vervormbare lichamen, bijv. veerbalansen

G 01 G      3/02                    .    waarin het weegelement de vorm heeft van een schroefveer

G 01 G      3/04                    .    .    gebruikmakend van meerdere veren

G 01 G      3/06                    .    waarin het weegelement de vorm heeft van een spiraalveer

G 01 G      3/08                    .    waarin het weegelement de vorm heeft van een bladveer

G 01 G      3/10                    .    waarin de torsievervorming van een weegelement wordt gemeten

G 01 G      3/12                    .    waarin het weegelement de vorm heeft van een massief lichaam dat tijdens het wegen door duwen of trekken onder spanning staat

G 01 G      3/13                    .    .    met piëzo-elektrische of piëzo-resistieve eigenschappen [3]

G 01 G      3/14                    .    .    voor het meten van variaties in elektrische weerstand (G01G 3/13 heeft voorrang) [3]

G 01 G      3/142                  .    .    .    Speciaal aangepaste circuits daarvoor [3]

G 01 G      3/145                  .    .    .    .    waarbij sprake is van vergelijking met een referentiewaarde (G01G 3/147 heeft voorrang) [3]

G 01 G      3/147                  .    .    .    .    waarbij sprake is van digitale telling [3]

G 01 G      3/15                    .    .    voor het meten van variaties in magnetische eigenschappen

G 01 G      3/16                    .    .    voor het meten van variaties in de frequentie van oscillaties van het lichaam

G 01 G      3/18                    .    Temperatuurcompensatievoorzieningen

 

G 01 G      5/00                    Weegapparatuur waarin het in evenwicht brengen wordt veroorzaakt door fluïdumwerking

G 01 G      5/02                    .    met een vlotter of ander lichaam dat variërend wordt ondergedompeld in vloeistof

G 01 G      5/04                    .    met middelen voor het meten van de druk die ontstaat door de belasting op een vloeistof [11]

G 01 G      5/06                    .    .    gebruikmakend van elektrische weergeefmiddelen [3]

 

G 01 G      7/00                    Weegapparatuur waarin het in evenwicht brengen wordt veroorzaakt door magnetische, elektromagnetische of elektrostatische werking, of door middelen die niet vallen onder de groepen G01G 1/00 tot G01G 5/00 [8]

G 01 G      7/02                    .    door elektromagnetische werking

G 01 G      7/04                    .    .    met middelen voor het regelen van de stroom naar draadspoelen

G 01 G      7/06                    .    door elektrostatische werking

 

G 01 G      9/00                    Methoden of apparatuur voor het bepalen van een gewicht voor zover niet vallend onder de groepen G01G 1/00 tot G01G 7/00 [8]

 

G 01 G    11/00                   Apparatuur voor het wegen van een continue materiaalstroom tijdens stroming; Transportbandwegers

G 01 G    11/02                   .    met mechanische inrichtingen die gevoelig zijn voor gewicht

G 01 G    11/04                   .    met elektrische inrichtingen die gevoelig zijn voor gewicht

G 01 G    11/06                   .    met fluïduminrichting die gevoelig zijn voor gewicht

G 01 G    11/08                   .    met middelen voor het regelen van de mate van toevoer of afvoer [11]

G 01 G    11/10                   .    .    door het regelen van de hoogte van het materiaal op de band

G 01 G    11/12                   .    .    door het regelen van de snelheid van de band

G 01 G    11/14                   .    gebruikmakend van optelinrichtingen en integrerende inrichtingen [11]

G 01 G    11/16                   .    .    in de vorm van elektrische of elektronische inrichtingen [3]

G 01 G    11/18                   .    .    .    gebruikmakend van digitale telling [3]

G 01 G    11/20                   .    .    in de vorm van mechanische inrichtingen [3]

 

G 01 G    13/00                   Weegapparatuur met automatische toevoer of afvoer voor het afwegen van hoeveelheden materiaal (voor het wegen van een continue stroom G01G 11/00; controleweging G01G 15/00; voor fluïda G01G 17/04; in verhouding brengen door het wegen van te mengen materialen G01G 19/22; combinatiewegen G01G 19/387) [5]

G 01 G    13/02                   .    Middelen voor het automatisch vullen van weegschalen of andere houders, bijv. wegwerpcontainers, geregeld door het weegmechanisme

G 01 G    13/04                   .    .    waarbij sprake is van druppeltoevoermiddelen die worden geregeld door het weegmechanisme, voor het vullen van de houder tot aan het doelgewicht

G 01 G    13/06                   .    .    .    waarin de hoofdtoevoer wordt veroorzaakt door zwaartekracht vanuit een trechter of glijgoot

G 01 G    13/08                   .    .    .    waarin de hoofdtoevoer wordt veroorzaakt door mechanische transportmiddelen, bijv. door transportbanden of door triltransporteurs

G 01 G    13/10                   .    .    .    waarin de hoofdtoevoer wordt veroorzaakt door pneumatische transportmiddelen, bijv. door gefluïdiseerde toevoer van korrelvormig materiaal

G 01 G    13/12                   .    .    Voorzieningen voor het compenseren voor materiaal dat blijft hangen bij het afsluiten, d.w.z. voor materiaal dat nog steeds uit de toevoerapparatuur valt als de weger de toevoer afsluit

G 01 G    13/14                   .    .    Voorzieningen voor het bepalen van, of compenseren voor, het tarragewicht van een niet-gevulde container, bijv. van een wegwerpcontainer

G 01 G    13/16                   .    Middelen voor het automatisch afvoeren van weeghouders, geregeld door het weegmechanisme

G 01 G    13/18                   .    .    door kleppen of schuiven in de containerbodem

G 01 G    13/20                   .    .    door schroeftransporteurs in de weeghouder

G 01 G    13/22                   .    .    door het kantelen of roteren van de houder

G 01 G    13/24                   .    Regelvoorzieningen bij weegmechanismen voor automatische toevoer of afvoer

G 01 G    13/26                   .    .    waarbij sprake is van fluïdumdruksystemen

G 01 G    13/28                   .    .    waarbij sprake is van variatie van een elektrische variabele die wordt gebruikt voor het regelen van het vullen of legen van de houder

G 01 G    13/285                  .    .    .    waarbij sprake is van vergelijking met een referentiewaarde (G01G 13/29 heeft voorrang) [3]

G 01 G    13/29                   .    .    .    waarbij sprake is van digitale telling [3]

G 01 G    13/295                  .    .    .    voor het regelen van het automatisch vullen van de houder [3]

G 01 G    13/30                   .    .    waarbij sprake is van limietschakelaars of positie-gevoelige schakelaars

G 01 G    13/32                   .    .    .    waarbij sprake is van foto-elektrische inrichtingen

G 01 G    13/34                   .    .    waarbij sprake is van een mechanische verbinding die wordt aangedreven door het weegmechanisme

 

G 01 G    15/00                   Voorzieningen voor controleweging van materialen die worden afgegeven in verwijderbare containers [11]

G 01 G    15/02                   .    met een voorziening voor het toevoegen of verwijderen van een klaargemaakte hoeveelheid materiaal voor het verkrijgen van het gewenste nettogewicht (druppeltoevoermiddelen voor automatische portiewegers G01G 13/04)

G 01 G    15/04                   .    met een voorziening voor het toevoegen of verwijderen van een klaargemaakte hoeveelheid materiaal voor het verkrijgen van het gewenste brutogewicht (druppeltoevoermiddelen voor automatische portiewegers G01G 13/04)

 

G 01 G    17/00                   Apparatuur of methoden voor het wegen van materiaal met een speciale vorm of eigenschap (bepalen van een gewicht door het meten van volume G01F)

G 01 G    17/02                   .    voor het wegen van materiaal met een filamentvorm of plaatvorm

G 01 G    17/04                   .    voor het wegen van fluïda, bijv. gassen of pasta’s

G 01 G    17/06                   .    .    met middelen voor het regelen van de toevoer of afvoer

G 01 G    17/08                   .    voor het wegen van vee

 

G 01 G    19/00                   Weegapparatuur die is aangepast voor een speciaal doel voor zover niet vallend onder de groepen G01G 11/00 tot G01G 17/00 [8]

G 01 G    19/02                   .    voor het wegen van een lichamen op rollen of wielen, bijv. voertuigen

G 01 G    19/03                   .    .    voor het wegen tijdens beweging (G01G 19/04 en G01G 19/07 hebben voorrang) [3]

G 01 G    19/04                   .    .    voor het wegen van wagons

G 01 G    19/06                   .    .    .    op bovengrondse rails

G 01 G    19/07                   .    .    voor het wegen van vliegtuigen

G 01 G    19/08                   .    voor inbouw in voertuigen [11]

G 01 G    19/10                   .    .    met fluïduminrichtingen die gevoelig zijn voor gewicht

G 01 G    19/12                   .    .    met elektrische inrichtingen die gevoelig zijn voor gewicht

G 01 G    19/14                   .    voor het wegen van hangende lasten (G01G 3/00 heeft voorrang) [11]

G 01 G    19/16                   .    .    met fluïduminrichtingen die gevoelig zijn voor gewicht

G 01 G    19/18                   .    .    met elektrische inrichtingen die gevoelig zijn voor gewicht

G 01 G    19/20                   .    .    voor het wegen van lasten in onbalans

G 01 G    19/22                   .    voor het in verhouding brengen van materialen door wegen voorafgaand aan het mengen ervan [11]

G 01 G    19/24                   .    .    gebruikmakend van één weegapparaat

G 01 G    19/26                   .    .    .    in samenhang met twee of meer jukken met een contragewicht

G 01 G    19/28                   .    .    .    met fluïduminrichtingen die gevoelig zijn voor gewicht

G 01 G    19/30                   .    .    .    met elektrische inrichtingen die gevoelig zijn voor gewicht

G 01 G    19/32                   .    .    gebruikmakend van twee of meer weegapparaten

G 01 G    19/34                   .    .    met elektrische regelmiddelen

G 01 G    19/36                   .    .    met mechanische regelmiddelen

G 01 G    19/38                   .    .    programma-gestuurd, bijv. met een ponsband (programmaregeling in het algemeen G05)

G 01 G    19/387                  .    voor combinatieweging, d.w.z. het selecteren van een combinatie van artikelen waarvan het totaalgewicht of het aantal het dichtst bij een gewenste waarde ligt [5]

G 01 G    19/393                  .    .    gebruikmakend van twee of meer weegeenheden [5]

G 01 G    19/40                   .    met voorzieningen voor het aanduiden, opnemen of berekenen van een prijs of andere grootheden afhankelijk van het gewicht (weergeefmiddelen voor weegapparatuur G01G 23/18; opneemmiddelen voor weegapparatuur G01G 23/18) [11]

G 01 G    19/41                   .    .    gebruikmakend van mechanische rekenmiddelen

G 01 G    19/413                  .    .    gebruikmakend van elektromechanische of elektronische rekenmiddelen

G 01 G    19/414                  .    .    .    met alleen elektronische rekenmiddelen [5]

G 01 G    19/415                  .    .    .    .    gecombineerd met opneemmiddelen [5]

G 01 G    19/417                  .    .    met een voorziening voor het controleren van het telgedeelte van de balans

G 01 G    19/42                   .    .    voor het tellen door weging (G01G 19/387 heeft voorrang) [5]

G 01 G    19/44                   .    voor het wegen van personen

G 01 G    19/46                   .    .    Speciaal aangepaste veerbalansen voor dit doel

G 01 G    19/48                   .    .    Speciaal aangepaste slingerbalansen voor dit doel

G 01 G    19/50                   .    .    met extra meetinrichtingen, bijv. voor de lengte

G 01 G    19/52                   .    Weegapparatuur gecombineerd met andere objecten, bijv. met meubilair (met wandelstokken A45B 3/08)

G 01 G    19/54                   .    .    gecombineerd met schrijfwerktuigen of briefopeners

G 01 G    19/56                   .    .    gecombineerd met handgrepen van gereedschap of van huishoudelijke werktuigen

G 01 G    19/58                   .    .    gecombineerd met handgrepen van koffers en dergelijke

G 01 G    19/60                   .    .    gecombineerd met visuitrusting, bijv. met hengelstokken

G 01 G    19/62                   .    Weegapparatuur voor overgewicht of ondergewicht [3]

G 01 G    19/64                   .    Weegapparatuur waarbij een percentage wordt aangeduid, d.w.z. waarbij het gewicht wordt uitgedrukt als percentage van een vooraf bepaald gewicht of een begingewicht [3]

 

G 01 G    21/00                   Details van weegapparatuur

G 01 G    21/02                   .    Opstellingen van lagers [11]

G 01 G    21/04                   .    .    van mes-ondersteuningen

G 01 G    21/06                   .    .    van kogellagers of rollagers

G 01 G    21/07                   .    .    van flexure-plate lagers [3]

G 01 G    21/08                   .    .    Lager-bevestigingen of stelmiddelen daarvoor

G 01 G    21/10                   .    .    Zwevende ophangingen; Opstellingen van schokdempers [11]

G 01 G    21/12                   .    .    Inrichtingen voor het voorkomen van ontregeling

G 01 G    21/14                   .    Jukken

G 01 G    21/16                   .    .    met een samengestelde constructie; Verbindingen tussen verschillende jukken

G 01 G    21/18                   .    Schakelverbindingen tussen het juk en de weegschaal

G 01 G    21/20                   .    .    voor precisieweegapparatuur

G 01 G    21/22                   .    Weegschalen of andere weeghouders; Weegplatforms

G 01 G    21/23                   .    Ondersteuning of ophanging van weegplatforms (G01G 21/24 heeft voorrang) [3]

G 01 G    21/24                   .    Geleiders of stangoverbrengingen voor het garanderen van een parallelle beweging van de weegschalen

G 01 G    21/26                   .    Contragewichten; Balansgewichten; Sets van gewichten; Houders voor het bewaren van gewichten

G 01 G    21/28                   .    Frames; Behuizingen

G 01 G    21/30                   .    Middelen voor het voorkomen van verontreiniging door vuil

 

G 01 G    23/00                   Hulpinrichtingen voor weegapparatuur

G 01 G    23/01                   .    Testen of ijken van weegapparatuur [3]

G 01 G    23/02                   .    Ontlastmechanismen; Blokkeermechanismen

G 01 G    23/04                   .    .    voor precisieweegapparatuur

G 01 G    23/06                   .    Middelen voor het dempen van oscillaties, bijv. van weegjukken

G 01 G    23/08                   .    .    door fluïdummiddelen

G 01 G    23/10                   .    .    door elektrische of magnetische middelen

G 01 G    23/12                   .    .    speciaal aangepast voor het voorkomen van oscillaties ten gevolge van beweging van de last

G 01 G    23/14                   .    Inrichtingen voor het bepalen van het tarragewicht of voor het laten wegvallen van de tarra door het op nul stellen, bijv. mechanisch bediend (in verband met het automatisch vullen G01G 13/14)

G 01 G    23/16                   .    .    elektrisch of magnetisch bediend

G 01 G    23/18                   .    Weergeefinrichtingen, bijv. voor aanduiding op afstand; Opneeminrichtingen; Schalen, bijv. met maatverdeling

G 01 G    23/20                   .    .    Aanduiden van het gewicht door mechanische middelen

G 01 G    23/22                   .    .    .    gecombineerd met prijsweergeefmiddelen

G 01 G    23/24                   .    .    .    waarbij sprake is van logaritmische schalen

G 01 G    23/26                   .    .    .    Aandrijving voor het weergeeflichaam, bijv. mechanische versterkers

G 01 G    23/28                   .    .    .    waarbij sprake is van hulpmarkeringen of geheugenmarkeringen

G 01 G    23/30                   .    .    .    met middelen voor het verlichten van de schaal

G 01 G    23/32                   .    .    Aanduiden van het gewicht door optische projectiemiddelen

G 01 G    23/34                   .    .    .    gecombineerd met prijsweergeefmiddelen

G 01 G    23/35                   .    .    Aanduiden van het gewicht door fotografische opname

G 01 G    23/36                   .    .    Aanduiden van het gewicht door elektrische middelen, bijv. gebruikmakend van foto-elektrische cellen

G 01 G    23/365                  .    .    .    waarbij sprake is van vergelijking met een referentiewaarde (G01G 23/37 heeft voorrang) [3]

G 01 G    23/37                   .    .    .    waarbij sprake is van digitale telling

G 01 G    23/375                  .    .    .    .    tijdens het bewegen van een gecodeerd element [3]

G 01 G    23/38                   .    .    Speciaal aangepaste opneeminrichtingen of codeerinrichtingen voor weegapparatuur [11]

G 01 G    23/40                   .    .    .    mechanisch bediend

G 01 G    23/42                   .    .    .    elektrisch bediend

G 01 G    23/44                   .    .    .    .    Codeerinrichtingen daarvoor [3]

G 01 G    23/46                   .    .    .    Inrichtingen voor het voorkomen van opname totdat het weegmechanisme tot rust is gekomen [3]

G 01 G    23/48                   .    Temperatuurcompensatievoorzieningen (G01G 1/14, G01G 1/42 en G01G 3/18 hebben voorrang) [3]