SECTIE G         FYSICA

              Aantekeningen

 

(1)        In deze Sectie owrdt de volgende uitdrukking gebruikt met de aangegevens betekenis:

-        “variabele” (als een zelfstand naamwoord) betekent een kenmerk of eigenschap (bijv. een dimensie, een fysische toestand zoals temperatuur, een kwaliteit zoals dichtheid of kleur), die met betrekking tot een bepaalde entiteit (bijv. een object, een hoeveelheid van een substantie, een lichtstraal) en op een bepaald ogenblik, kan worden gemeten; de variabele kan veranderen, zodat de numerieke uitdrukking ervan verschillende waarden op verschillende tijden, onder verschillende condities of in afzonderlijke gevallen kan aannemen, maar kan constant zijn met betrekking tot een specifieke entiteit onder bepaalde omstandigheden of voor specifieke doeleinden (bijv. de lengte van een staaf mag als constant worden beschouwd voor vele doeleinden).

              (2)      De aandacht wordt gevestigd op de definities van gebruikte termen of uitdrukkingen. Sommige komen voor in de Aantekeningen van diverse klassen in deze Sectie, zie in het bijzonder de definitie van “meten” in klasse G01. Andere komen voor in § 187 van de Gids voor de IPC, zie in het bijzonder de definitie van “regelen”. [17]

              (3)      Klassering in deze Sectie kan moeilijker blijken dan in andere Secties, omdat het onderscheid tussen verschillende toepassingsgebieden in belangrijker mate afhankelijk is van de bedoeling van de gebruiker dan op enig constructief verschil of gebruiksverschil, en omdat de behandelde onderwerpen vaak deel uitmaken van systemen of combinaties, met gezamenlijke kenmerken of delen, meer dan “dingen”die als geheel gemakkelijk zijn te onderscheiden. Bijvoorbeeld, informatie (bijv. een stel figuren) kan worden getoond met het doel van onderwijs of reclame (G09), om het resultaat van een meting bekend te maken (G01), voor het signaleren van de informatie naar een punt op afstand of het geven van gesignaleerde informatie vanaf een punt op afstand (G08). De gebruikte woorden om het doel te beschrijven hangen af van aspecten die irrelevant kunnen zijn voor de vorm van het betreffende apparaat, bijv. aspecten zoals het gewenste effectop de persoon die naar de afbeelding kijkt, of of de afbeelding op afstand wordt geregeld. Nogmaals, een inrichting die in zekere mate op een toestand reageert, bijv. op de druk van een fluďdum, kan zonder wijziging aan de inrichting zelf worden gebruikt om informatie te geven over de druk (G01L) of over een andere toestand die gekoppeld is aan de druk (een andere subklasse van G01, bijv. G01K voor de temperatuur), om een opname te maken van de druk of het voorkomen daarvan (G07C), om een alarm te geven (G08B) of om een andere apparaat aan te sturen (G05).

                        Het klasseringsschema is bedoeld om zaken van soortgelijke aard (zoals hierboven aangegeven) bij elkaar te kunnen klasseren. Het is daarom in het bijzonder noodzakelijk eerst over de werkelijke aard van enig technisch onderwerp te beslissen voordat er goed geklasseerd kan worden.

 

INSTRUMENTEN

 

G 01       METEN; TESTEN [9]

 

              Aantekeningen

 

              (1)      Onder deze klasse vallen, naast “echte” meetinstrumenten, andere weergeefinrichtingen of opneeminrichtingen met een analoge constructie, en tevens signaleringsinrichtingen of regelinrichtingen voor zover zij betrekking hebben op meting (zoals gedefinieerd in Aantekening 2 hieronder) en niet speciaal zijn aangepast aan het specifieke doel van signalering of regeling.

              (2)      In deze klasse wordt de volgende term gebruikt met de aangegeven betekenis:

                        -        “meten” wordt gebruikt om aanzienlijk meer te dekken dan de primaire of basisbetekenis. In die primaire zin betekent dat het vinden van een numerieke uitdrukking van de waarde van een variabele in relatie tot een eenheid of gegeven of tot een andere variabele van dezelfde aard, bijv. het uitdrukken van een lengte in termen van een andere lengte zoals bij het meten van een lengte met een schaal; de waarde kan direct worden verkregen (zoals eerder gesuggereerd) of door het meten van een andere variabele waarvan de waarde in verband staat met de waarde van de gevraagde variabele, zoals bij het meten van een temperatuursverandering door het meten van een resulterende verandering in de lengte van een kwikkolom. Omdat echter dezelfde inrichting of hetzelfde instrument, in plaats van voor het geven van een directe aanduiding, kan worden gebruikt voor het produceren van een opname of voor het op gang brengen van een signaal voor het produceren van een aanduiding of regeling, of kan worden gebruikt in combinatie met andere inrichtingen of instrumenten voor het aangeven van een gezamenlijk resultaat uit een meting van twee of meer variabelen van dezelfde of een andere soort, is het noodzakelijk om onder “meten” tevens een bewerking te verstaan die het mogelijk moet maken een dergelijke numerieke uitdrukking te verkrijgen door het aanvullend gebruik van een zekere wijze van omzetting van een waarde in getallen. De uitdrukking in getallen kan derhalve werkelijk bestaan uit een digitale presentatie of de aflezing van een schaal, of er kan een aanduiding van worden gegeven zonder het gebruik van getallen, bijv. door een waarneembaar kenmerk (variabele) van de entiteit (bijv. een object, substantie of lichtstraal) waarvan de gemeten variabele een eigenschap of toestand is of door iets wat met een dergelijk kenmerk overeenkomt (bijv. de overeenkomstige positie van een lichaam zonder enige schaal of een overeenkomstige spanning die op zekere wijze is opgewekt). In veel gevallen is er niet zo’n waarde-aanduiding, maar slechts een aanduiding van het verschil of de gelijkheid in relatie tot een standaard of gegeven (waarvan de waarde al dan niet bekend is uit getallen); de standaard of het gegeven kan de waarde zijn van een andere variabele van dezelfde aard maar van een verschillende entiteit (bijv. een standaardmaat) of van dezelfde entiteit op een ander tijdstip. In de meest eenvoudige vorm geeft een meting meer een aanduiding van de aanwezigheid of afwezigheid van een zekere toestand of kwaliteit, bijv. beweging (in elke of in één specifieke richting), of op het al dan niet overschrijden van een vooraf bepaalde waarde door een variabele.

              (3)      De aandacht wordt gevestigd op de Aantekeningen volgend op de titel van klasse B81 en subklasse B81B met betrekking tot “microstructurele inrichtingen” en “microstructurele systemen”, en de Aantekeningen volgend op de titel van subklasse B82B met betrekking tot “nanostructuren”. [7,17]

              (4)      De aandacht wordt gevestigd op de Aantekeningen volgend op de titel van Sectie G, in het bijzonder met betrekking tot de definitie van de term “variabele”.

              (5)      In veel meetvoorzieningen wordt een eerste te meten variabele omgezet in tweede of latere variabelen. De tweede of latere variabelen kunnen zijn (a) een toestand die in verband staat met de eerste variabele en die wordt geproduceerd in een lichaam, of (b) de verplaatsing van een lichaam. Verdere omzetting kan nodig zijn. Bij het klasseren van zo’n voorziening (i) wordt de of elke van belang zijnde omzetstap geklasseerd, of (ii) wordt - als alleen het gehele systeem van belang is - de eerste variabele geklasseerd op de toepasselijke plaats. Dit is in het bijzonder van belang als er twee of meer omzettingen plaatsvinden, bijvoorbeeld daar waar een eerste variabele, bijv. druk, wordt omgezet in een tweede variabele, bijv. een optische eigenschap van een tastlichaam, en die tweede variabele wordt uitgedrukt door een derde variabele, bijv. een elektrisch effect. In zo’n geval moeten de volgende klasseringsplaatsen in beschouwing worden genomen: de plaats voor de omzetting van de eerste variabele, die voor het aftasten van de conditie die wordt veroorzaakt door die variabele, subklasse G01D voor het uitdrukken van de meting en tenslotte de plaats voor het volledige systeem, als die er is. [6]

              (6)      De meting van verandering in de waarde van een fysische eigenschap wordt geklasseerd in dezelfde subklasse als de meting van die fysische eigenschap, bijv. meting van vergroting van de lengte, wordt geklasseerd in subklasse G01B.

 

G 01 M    TESTEN VAN DE STATISCHE OF DYNAMISCHE BALANS VAN MACHINES OF STRUCTUREN; NIET ELDERS ONDERGEBRACHT TESTEN VAN STRUCTUREN OF APPARATUUR

 

              Aantekening

 

              De aandacht wordt gevestigd op de Aantekeningen volgend op de titel van klasse G01.

 

G 01 M      1/00                    Testen van de statische of dynamische balans van machines of structuren [13]

G 01 M      1/02                    .    Details met betrekking tot het balanceren van machines of inrichtingen

G 01 M      1/04                    .    .    Aanpassing van lager-steunstelsels voor het opnemen van het te testen lichaam

G 01 M      1/06                    .    .    Aanpassing van aandrijvingen voor het opnemen van het te testen lichaam

G 01 M      1/08                    .    .    Instrumenten voor het direct aanduiden van de grootte en de fase van de onbalans [13]

G 01 M      1/10                    .    Bepalen van het traagheidsmoment

G 01 M      1/12                    .    Statisch balanceren; Bepalen van de positie van een zwaartepunt (door het bepalen van onbalans G01M 1/14)

G 01 M      1/14                    .    Bepalen van onbalans (G01M 1/30 en G01M 1/38 hebben voorrang)

G 01 M      1/16                    .    .    door het laten oscilleren of roteren van het te testen lichaam

G 01 M      1/18                    .    .    .    en het laten uitlopen van het lichaam vanuit een meer dan normale snelheid

G 01 M      1/20                    .    .    .    en het uitoefenen van uitwendige krachten voor het compenseren voor krachten ten gevolge van onbalans

G 01 M      1/22                    .    .    .    en het omzetten van trillingen ten gevolge van onbalans in elektrische variabelen [13]

G 01 M      1/24                    .    .    .    Uitbalanceren van elastische drijfassen, bijv. voor krukassen

G 01 M      1/26                    .    .    .    met een speciale aanpassing voor markering, bijv. door boren

G 01 M      1/28                    .    .    .    met speciale aanpassingen voor het ter plaatse bepalen van onbalans van het lichaam, bijv. van voertuigwielen

G 01 M      1/30                    .    Compenseren voor onbalans (G01M 1/38 heeft voorrang) [13]

G 01 M      1/32                    .    .    door het toevoegen van materiaal aan het te testen lichaam, bijv. met correctiegewichten [13]

G 01 M      1/34                    .    .    door het verwijderen van materiaal van het te testen lichaam, bijv. van het loopvlak van banden

G 01 M      1/36                    .    .    door het verstellen van de positie van massa’s die zijn ingebouwd in het te testen lichaam

G 01 M      1/38                    .    Gecombineerde machines of inrichtingen voor het zowel bepalen als corrigeren van onbalans

 

G 01 M      3/00                    Onderzoeken van de fluďdumdichtheid van structuren [13]

G 01 M      3/02                    .    door gebruik te maken van een fluďdum of vacuüm

G 01 M      3/04                    .    .    door het detecteren van de aanwezigheid van een fluďdum ter hoogte van de lekkage

G 01 M      3/06                    .    .    .    door het observeren van gasbellen in een vloeistofbad

G 01 M      3/08                    .    .    .    .    voor pijpen, kabels of buizen; voor pijpverbindingen of afdichtingen; voor kleppen

G 01 M      3/10                    .    .    .    .    voor containers, bijv. radiatoren

G 01 M      3/12                    .    .    .    door het observeren van elastische afdekkingen of coatings, bijv. zeepsop

G 01 M      3/14                    .    .    .    .    voor pijpen, kabels of buizen; voor pijpverbindingen of afdichtingen; voor kleppen

G 01 M      3/16                    .    .    .    gebruikmakend van elektrische detectiemiddelen (G01M 3/06, G01M 3/12, G01M 3/20, G01M 3/24 en G01M 3/26 hebben voorrang)

G 01 M      3/18                    .    .    .    .    voor pijpen, kabels of buizen; voor pijpverbindingen of afdichtingen; voor kleppen

G 01 M      3/20                    .    .    .    gebruikmakend van speciale volgmaterialen, bijv. een kleurstof, fluorescerend materiaal of radioactief materiaal

G 01 M      3/22                    .    .    .    .    voor pijpen, kabels of buizen; voor pijpverbindingen of afdichtingen; voor kleppen

G 01 M      3/24                    .    .    .    gebruikmakend van infrasoon-trillingen, geluidstrillingen of ultrasoontrillingen

G 01 M      3/26                    .    .    door het meten van de mate van afname of toename van een fluďdum, bijv. door op druk reagerende inrichtingen of door stromingsdetectoren [2]

G 01 M      3/28                    .    .    .    voor pijpen, kabels of buizen; voor pijpverbindingen of afdichtingen; voor kleppen [2]

G 01 M      3/30                    .    .    .    .    gebruikmakend van de progressieve beweging van het ene fluďdum door een ander [2]

G 01 M      3/32                    .    .    .    voor containers, bijv. radiatoren [2]

G 01 M      3/34                    .    .    .    .    door het testen van de mogelijkheid tot handhaving van het vacuüm in containers, bijv. bij blikkentestmachines [2]

G 01 M      3/36                    .    .    door het detecteren van een verandering in de maten van de te testen structuur

G 01 M      3/38                    .    door gebruik te maken van licht (G01M 3/02 heeft voorrang)

G 01 M      3/40                    .    door gebruik te maken van elektrische middelen, bijv. door het observeren van elektrische ontladingen

 

G 01 M      5/00                    Onderzoeken van de elasticiteit van structuren, bijv. doorbuiging van bruggen of vliegtuigvleugels (G01M 9/00 heeft voorrang) [13]

 

G 01 M      7/00                    Op trilling testen van structuren; Op schokken testen van structuren (G01M 9/00 heeft voorrang)

G 01 M      7/02                    .    Op trilling testen [5]

G 01 M      7/04                    .    .    Testbanken die in één richting werken [5]

G 01 M      7/06                    .    .    Testbanken die in meerdere richtingen werken [5]

G 01 M      7/08                    .    Op schokken testen [5]

 

G 01 M      9/00                    Aerodynamisch testen; Voorzieningen in of op windtunnels [13]

G 01 M      9/02                    .    Windtunnels [5]

G 01 M      9/04                    .    .    Details [5]

G 01 M      9/06                    .    Speciaal aangepaste meetvoorzieningen voor het aerodynamisch testen [5]

G 01 M      9/08                    .    Aerodynamische modellen [5]

 

G 01 M    10/00                   Hydrodynamisch testen; Voorzieningen in of op scheepstesttanks of watertunnels [13]

G 01 M    11/00                   Testen van optische apparatuur; Niet elders ondergebracht testen van structuren door optische methoden

G 01 M    11/02                   .    Testen van optische eigenschappen

G 01 M    11/04                   .    .    Optische banken

G 01 M    11/06                   .    .    Testen van de uitlijning van voertuigkoplampen

G 01 M    11/08                   .    Testen van mechanische eigenschappen

 

G 01 M    13/00                   Testen van machineonderdelen [13]

G 01 M    13/02                   .    Testen van een drijfwerk of van overbrengingsmechanismen [13]

G 01 M    13/04                   .    Testen van lagers

 

G 01 M    15/00                   Testen van motoren [4,8] 

G 01 M    15/05                   .    door het gecombineerd bewaken van twee of meer verschillende motorparameters [8]

              Aantekening

 

              De groep G01M 15/05 heeft voorrang boven de groepen G01M 15/06 tot G01M 15/12. [8]

 

G 01 M    15/06                   .    .    door het bewaken van de positie van zuigers of krukken [8]

G 01 M    15/08                   .    .    door het bewaken van de druk in cilinders [8]

G 01 M    15/09                   .    .    door het bewaken van de druk in vloeistofleidingen, bijv. in smeerdelen of koeldelen [8]

G 01 M    15/10                   .    .    door het bewaken van uitlaatgassen [8]

G 01 M    15/11                   .    .    door het bewaken van het weigeren van de ontsteking [8]

G 01 M    15/12                   .    .    door het bewaken van trillingen [8]

G 01 M    15/14                   .    Testen van gasturbine-installaties of straalmotoren [8]

 

G 01 M    17/00                   Testen van voertuigen (G01M 15/00 heeft voorrang; testen van fluďdumdichtheid G01M 3/00; testen van de elastische eigenschappen van carrosserieën of chassis, bijv. testen op torsie, G01M 5/00; testen van de uitlijning van voertuigkoplampinrichtingen G01M 11/06)

G 01 M    17/007                  .    van voertuigen met wielen of rupsbanden (G01M 17/08 heeft voorrang) [6]

G 01 M    17/013                  .    .    van wielen [6]

G 01 M    17/02                   .    .    van banden [6]

G 01 M    17/03                   .    .    van rupsbanden [6]

G 01 M    17/04                   .    .    van de ophanging of vering [6]

G 01 M    17/06                   .    .    van het stuurgedrag; van het rolgedrag [6,13]

G 01 M    17/08                   .    van wagons [6]

G 01 M    17/10                   .    .    van ophangingen, assen of wielen [6] 

G 01 M    99/00                   Onderwerpen voor zover niet vallend onder andere groepen van deze subklasse [11]