SECTIE G         FYSICA

              Aantekeningen

 

(1)        In deze Sectie owrdt de volgende uitdrukking gebruikt met de aangegevens betekenis:

-        “variabele” (als een zelfstand naamwoord) betekent een kenmerk of eigenschap (bijv. een dimensie, een fysische toestand zoals temperatuur, een kwaliteit zoals dichtheid of kleur), die met betrekking tot een bepaalde entiteit (bijv. een object, een hoeveelheid van een substantie, een lichtstraal) en op een bepaald ogenblik, kan worden gemeten; de variabele kan veranderen, zodat de numerieke uitdrukking ervan verschillende waarden op verschillende tijden, onder verschillende condities of in afzonderlijke gevallen kan aannemen, maar kan constant zijn met betrekking tot een specifieke entiteit onder bepaalde omstandigheden of voor specifieke doeleinden (bijv. de lengte van een staaf mag als constant worden beschouwd voor vele doeleinden).

              (2)      De aandacht wordt gevestigd op de definities van gebruikte termen of uitdrukkingen. Sommige komen voor in de Aantekeningen van diverse klassen in deze Sectie, zie in het bijzonder de definitie van “meten” in klasse G01. Andere komen voor in § 187 van de Gids voor de IPC, zie in het bijzonder de definitie van “regelen”. [17]

              (3)      Klassering in deze Sectie kan moeilijker blijken dan in andere Secties, omdat het onderscheid tussen verschillende toepassingsgebieden in belangrijker mate afhankelijk is van de bedoeling van de gebruiker dan op enig constructief verschil of gebruiksverschil, en omdat de behandelde onderwerpen vaak deel uitmaken van systemen of combinaties, met gezamenlijke kenmerken of delen, meer dan “dingen”die als geheel gemakkelijk zijn te onderscheiden. Bijvoorbeeld, informatie (bijv. een stel figuren) kan worden getoond met het doel van onderwijs of reclame (G09), om het resultaat van een meting bekend te maken (G01), voor het signaleren van de informatie naar een punt op afstand of het geven van gesignaleerde informatie vanaf een punt op afstand (G08). De gebruikte woorden om het doel te beschrijven hangen af van aspecten die irrelevant kunnen zijn voor de vorm van het betreffende apparaat, bijv. aspecten zoals het gewenste effectop de persoon die naar de afbeelding kijkt, of of de afbeelding op afstand wordt geregeld. Nogmaals, een inrichting die in zekere mate op een toestand reageert, bijv. op de druk van een fluïdum, kan zonder wijziging aan de inrichting zelf worden gebruikt om informatie te geven over de druk (G01L) of over een andere toestand die gekoppeld is aan de druk (een andere subklasse van G01, bijv. G01K voor de temperatuur), om een opname te maken van de druk of het voorkomen daarvan (G07C), om een alarm te geven (G08B) of om een andere apparaat aan te sturen (G05).

                        Het klasseringsschema is bedoeld om zaken van soortgelijke aard (zoals hierboven aangegeven) bij elkaar te kunnen klasseren. Het is daarom in het bijzonder noodzakelijk eerst over de werkelijke aard van enig technisch onderwerp te beslissen voordat er goed geklasseerd kan worden.

 

INSTRUMENTEN

 

G 01       METEN; TESTEN [9]

 

              Aantekeningen

 

              (1)      Onder deze klasse vallen, naast “echte” meetinstrumenten, andere weergeefinrichtingen of opneeminrichtingen met een analoge constructie, en tevens signaleringsinrichtingen of regelinrichtingen voor-zover zij betrekking hebben op meting (zoals gedefinieerd in Aantekening 2 hieronder) en niet speciaal zijn aangepast aan het specifieke doel van signalering of regeling.

              (2)      In deze klasse wordt de volgende term gebruikt met de aangegeven betekenis:

                        -        “meten” wordt gebruikt om aanzienlijk meer te dekken dan de primaire of basisbetekenis. In die primaire zin betekent dat het vinden van een numerieke uitdrukking van de waarde van een variabele in relatie tot een eenheid of gegeven of tot een andere variabele van dezelfde aard, bijv. het uitdrukken van een lengte in termen van een andere lengte zoals bij het meten van een lengte met een schaal; de waarde kan direct worden verkregen (zoals eerder gesuggereerd) of door het meten van een andere variabele waarvan de waarde in verband staat met de waarde van de gevraagde variabele, zoals bij het meten van een temperatuursverandering door het meten van een resulterende verandering in de lengte van een kwikkolom. Omdat echter dezelfde inrichting of hetzelfde instrument, in plaats van voor het geven van een directe aanduiding, kan worden gebruikt voor het produceren van een opname of voor het op gang brengen van een signaal voor het produceren van een aanduiding of regeling, of kan worden gebruikt in combinatie met andere inrichtingen of instrumenten voor het aangeven van een gezamenlijk resultaat uit een meting van twee of meer variabelen van dezelfde of een andere soort, is het noodzakelijk om onder “meten” tevens een bewerking te verstaan die het mogelijk moet maken een dergelijke numerieke uitdrukking te verkrijgen door het aanvullend gebruik van een zekere wijze van omzetting van een waarde in getallen. De uitdrukking in getallen kan derhalve werkelijk bestaan uit een digitale presentatie of de aflezing van een schaal, of er kan een aanduiding van worden gegeven zonder het gebruik van getallen, bijv. door een waarneembaar kenmerk (variabele) van de entiteit (bijv. een object, substantie of lichtstraal) waarvan de gemeten variabele een eigenschap of toestand is of door iets wat met een dergelijk kenmerk overeenkomt (bijv. de overeenkomstige positie van een lichaam zonder enige schaal of een overeenkomstige spanning die op zekere wijze is opgewekt). In veel gevallen is er niet zo’n waarde-aanduiding, maar slechts een aanduiding van het verschil of de gelijkheid in relatie tot een standaard of gegeven (waarvan de waarde al dan niet bekend is uit getallen); de standaard of het gegeven kan de waarde zijn van een andere variabele van dezelfde aard maar van een verschillende entiteit (bijv. een standaardmaat) of van dezelfde entiteit op een ander tijdstip. In de meest eenvoudige vorm geeft een meting meer een aanduiding van de aanwezigheid of afwezigheid van een zekere toestand of kwaliteit, bijv. beweging (in elke of in één specifieke richting), of op het al dan niet overschrijden van een vooraf bepaalde waarde door een variabele.

              (3)      De aandacht wordt gevestigd op de Aantekeningen volgend op de titel van klasse B81 en subklasse B81B met betrekking tot “microstructurele inrichtingen” en “microstructurele systemen”, en de Aantekeningen volgend op de titel van subklasse B82B met betrekking tot “nanostructuren”. [7,17]

              (4)      De aandacht wordt gevestigd op de Aantekeningen volgend op de titel van Sectie G, in het bijzonder met betrekking tot de definitie van de term “variabele”.

              (5)      In veel meetvoorzieningen wordt een eerste te meten variabele omgezet in tweede of latere variabelen. De tweede of latere variabelen kunnen zijn (a) een toestand die in verband staat met de eerste variabele en die wordt geproduceerd in een lichaam, of (b) de verplaatsing van een lichaam. Verdere omzetting kan nodig zijn. Bij het klasseren van zo’n voorziening (i) wordt de of elke van belang zijnde omzetstap geklasseerd, of (ii) wordt - als alleen het gehele systeem van belang is - de eerste variabele geklasseerd op de toepasselijke plaats. Dit is in het bijzonder van belang als er twee of meer omzettingen plaatsvinden, bijvoorbeeld daar waar een eerste variabele, bijv. druk, wordt omgezet in een tweede variabele, bijv. een optische eigenschap van een tastlichaam, en die tweede variabele wordt uitgedrukt door een derde variabele, bijv. een elektrisch effect. In zo’n geval moeten de volgende klasseringsplaatsen in beschouwing worden genomen: de plaats voor de omzetting van de eerste variabele, die voor het aftasten van de conditie die wordt veroorzaakt door die variabele, subklasse G01D voor het uitdrukken van de meting en tenslotte de plaats voor het volledige systeem, als die er is. [6]

              (6)      De meting van verandering in de waarde van een fysische eigenschap wordt geklasseerd in dezelfde subklasse als de meting van die fysische eigenschap, bijv. meting van vergroting van de lengte, wordt geklasseerd in subklasse G01B. 

 

G 01 S    RADIORICHTINGSBEPALING; RADIONAVIGATIE; BEPALEN VAN AFSTAND OF SNELHEID DOOR GEBRUIK VAN RADIOGOLVEN; LOCALISEREN OF OP AANWEZIGHEID DETECTEREN DOOR GEBRUIK VAN TERUGKAATSING OF TERUGSTRALING VAN RADIOGOLVEN; ANALOGE VOORZIENINGEN WAARBIJ GEBRUIK WORDT GEMAAKT VAN ANDERE GOLVEN [9]

 

              Aantekeningen

 

              (1)      In deze subklasse wordt de volgende term gebruikt met de aangegeven betekenis:

                        -        “transponder” betekent een voorziening die reageert op een binnenkomende vraaggolf of detectiegolf door het uitstralen van een specifieke antwoordgolf of identificatiegolf. [6]

              (2)      De aandacht wordt gevestigd op de Aantekeningen volgend op de titel van klasse G01 en op Aantekening (1) volgend op de titel van subklasse G09B.

 

G 01 S      1/00                    Bakens of bakensystemen die signalen verzenden met een karakteristiek of karakteristieken die kan of kunnen worden gedetecteerd door een niet-richtontvangers,  waarmee richtingen, posities of positielijnen worden gedefinieerd die vaststaan ten opzichte van de zendbakens; Daarmee samenwerkende ontvangers (vaststellen van een positie door het coördineren van meerdere bepalingen van richtingslijnen of positielijnen G01S 5/00) [2]

G 01 S      1/02                    .    gebruikmakend van radiogolven (G01S 19/00 heeft voorrang) [10]

G 01 S      1/04                    .    .    Details

G 01 S      1/06                    .    .    .    Middelen voor het meervoudig aanduiden, bijv. koersafstemmingen en fijn-afstemmingen

G 01 S      1/08                    .    .    Systemen voor het bepalen van een richtingslijn of een positielijn

G 01 S      1/10                    .    .    .    gebruikmakend van amplitudevergelijking van signalen die opeenvolgend worden verzonden door antennes of antennesystemen met verschillend georiënteerde overlappende richtingskarakteristieken, bijv. gelijke A-signalen en N-signalen

G 01 S      1/12                    .    .    .    .    waarbij de signalen opeenvolgend worden verzonden door een antenne of antennesysteem waarvan de oriëntatie van de richtingskarakteristiek periodiek wordt gevarieerd, bijv. door middel van opeenvolgend werkzame reflectoren

G 01 S      1/14                    .    .    .    gebruikmakend van amplitudevergelijking van signalen die gelijktijdig worden verzonden door antennes of antennesystemen met verschillend georiënteerde overlappende richtingskarakteristieken

G 01 S      1/16                    .    .    .    .    Azimutgeleidingssystemen, bijv. een systeem voor het definiëren van de naderingsbaan van een vliegtuig, of een lokaliseersysteem

G 01 S      1/18                    .    .    .    .    Verticale geleidingssystemen, bijv. een systeem voor het bepalen van de dalingsbaan van een vliegtuig

G 01 S      1/20                    .    .    .    gebruikmakend van looptijdvergelijking van gesynchroniseerde signalen die worden verzonden door niet-richtantennes of niet-richtantennesystemen op afstand van elkaar, d.w.z. systemen met baanverschillen

G 01 S      1/22                    .    .    .    .    waarbij de gesynchroniseerde signalen frequentiemodulaties op draaggolven zijn, en waarbij de looptijden worden vergeleken door meting van het verschil tussen momentane frequenties van ontvangen draaggolven

G 01 S      1/24                    .    .    .    .    waarbij de gesynchroniseerde signalen pulsen of vergelijkbare modulaties op draaggolven zijn, en waarbij de looptijden worden vergeleken door meting van het verschil in aankomsttijd van een aanzienlijk deel van de modulaties

G 01 S      1/26                    .    .    .    .    .    Systemen waarin pulsen of tijdbasissignalen plaatselijk worden opgewekt bij de ontvanger en in een vooraf bepaalde tijdverhouding worden gebracht met ontvangen signalen, bijv. waarbij de puls-duur samenvalt met het tijdsinterval tussen de aankomst van een aanzienlijk deel van de modulatie van signalen die worden ontvangen van eerste en tweede antennes of antennesystemen

G 01 S      1/28                    .    .    .    .    .    .    waarin de vooraf bepaalde tijdverhouding automatisch in stand wordt gehouden

G 01 S      1/30                    .    .    .    .    waarbij de gesynchroniseerde signalen continue golven of intermitterende reeksen continue golven zijn, waarbij de onderbreking niet dient voor het bepalen van een richtingslijn of positielijn, en waarbij de looptijden worden vergeleken door meting van het faseverschil

G 01 S      1/32                    .    .    .    .    .    Systemen waarin de ontvangen signalen, met of zonder versterking, of daarvan afgeleide signalen direct in fase worden vergeleken

G 01 S      1/34                    .    .    .    .    .    Systemen waarin eerste en tweede gesynchroniseerde signalen worden verzonden door zowel antennes als antennesystemen, en waarbij een mengfrequentie die wordt verkregen door het onderling mengen van de eerste signalen in fase wordt vergeleken met een mengfrequentie die wordt verkregen door het onderling mengen van de tweede signalen

G 01 S      1/36                    .    .    .    .    .    Systemen waarin een mengfrequentie die wordt verkregen door het mengen van de gesynchroniseerde signalen in fase wordt vergeleken met een referentiesignaal met een fase die in hoofdzaak onafhankelijk is van de richting

G 01 S      1/38                    .    .    .    gebruikmakend van een vergelijking van (1) de fase van de omhullende kromme van de frequentieverandering, ten gevolge van het Doppler-effect, van het signaal dat wordt verzonden door een antenne die beweegt of lijkt te gaan bewegen in een cyclisch pad met (2) de fase van een referentiesignaal, waarbij de frequentie van dit referentiesignaal wordt gesynchroniseerd met dat van de cyclische beweging of schijnbare cyclische beweging van de antenne

G 01 S      1/40                    .    .    .    .    waarbij de schijnbare beweging van de antenne wordt geproduceerd door het cyclisch opeenvolgend bekrachtigen van vaste antennes

G 01 S      1/42                    .    .    .    Straalbakens met conische aftasting die signalen verzenden die bij een mobiele ontvanger elke verplaatsing van de ontvanger ten opzichte van de as van de conische aftasting aanduiden, bijv. voor raketbesturing met straalgeleiding [5]

G 01 S      1/44                    .    .    .    Roterende of oscillerende straalbakens die richtingen definiëren in het vlak van de rotatie of oscillatie [5]

G 01 S      1/46                    .    .    .    .    Breed-bundelsystemen die bij een ontvanger een in hoofdzaak continue sinusvormige omhullende signaalkromme produceren van de draaggolf van de straal, waarvan de fase-hoek afhankelijk is van de hoek tussen de richting van de ontvanger van het baken en een referentierichting van het baken, bijv. een cardioïde-systeem [5]

G 01 S      1/48                    .    .    .    .    .    waarbij de fase-hoek van de richtingsafhankelijke omhullende signaalkromme een meervoud is van de richtingshoek, bijv. voor “fijn” bearing aanduiding [5]

G 01 S      1/50                    .    .    .    .    .    waarbij de fase-hoek van het richtingsafhankelijke signaal van de omhullende signaalkromme wordt vergeleken met een niet-richtingsafhankelijk referentiesignaal [5]

G 01 S      1/52                    .    .    .    .    .    waarbij de fasehoeken van meerdere richtingsafhankelijke omhullende signaalkrommen die worden geproduceerd door meerdere stralen die roteren met verschillende snelheden of in verschillende richtingen, worden vergeleken [5]

G 01 S      1/54                    .    .    .    .    Smal-bundelsystemen die bij een ontvanger een puls-vormig omhullende signaalkromme produceren van de draaggolf van de straal, waarvan de tijdinstelling afhankelijk is van de hoek tussen de richting van de ontvanger van het baken en een referentierichting van het baken; Overlappende breed-bundelsystemen die een smalle zone definiëren en bij een ontvanger een puls-vormig omhullende signaalkromme produceren van de draaggolf van de straal, waarvan de tijdinstelling afhankelijk is van de hoek tussen de richting van de ontvanger van een baken en de referentierichting van het baken [5]

G 01 S      1/56                    .    .    .    .    .    Tijdinstelling van de puls-vormige omhullende signaalkrommen, die worden afgeleid bij het ontvangen van een straal [5]

G 01 S      1/58                    .    .    .    .    .    waarbij een karakteristiek van de verzonden straal of van een hulpsignaal synchroon in de tijd wordt gevarieerd met de rotatie of oscillatie van de straal [5]

G 01 S      1/60                    .    .    .    .    .    .    Variëren van de frequentie van een bundelsignaal of een hulpsignaal [5]

G 01 S      1/62                    .    .    .    .    .    .    Variëren van de faseverhouding tussen een straal en een hulpsignaal [5]

G 01 S      1/64                    .    .    .    .    .    .    Variëren van de puls-tijdinstelling, bijv. variëren van de interval tussen pulsen die in paren worden uitgestraald [5]

G 01 S      1/66                    .    .    .    .    .    .    Op elkaar stapelen van intelligente signalen die een richting weergeven, bijv. spraak of Morse [5]

G 01 S      1/68                    .    .    Merkbakens, grensbakens, roepletterbakens of soortgelijke voor het verzenden van signalen die geen richtinformatie bevatten

G 01 S      1/70                    .    gebruikmakend van andere elektromagnetische golven dan radiogolven

G 01 S      1/72                    .    gebruikmakend van ultrasoon-golven, geluidsgolven of infrasoon-golven [9]

G 01 S      1/74                    .    .    Details [5]

G 01 S      1/76                    .    .    Systemen voor het bepalen van een richtingslijn of positielijn [5,9]

G 01 S      1/78                    .    .    .    gebruikmakend van amplitudevergelijking van signalen die worden verzonden door transducers of transducer systemen met verschillend georiënteerde karakteristieken [5]

G 01 S      1/80                    .    .    .    gebruikmakend van looptijdvergelijking van gesynchroniseerde signalen die worden verzonden door niet-richt transducers of niet-richt transducer systemen op afstand van elkaar, d.w.z. systemen met baanverschillen [5]

G 01 S      1/82                    .    .    .    Roterende of oscillerende straalbakens die richtingen definiëren in het vlak van de rotatie of oscillatie [5]

 

G 01 S      3/00                    Richtingzoekers voor het bepalen van de richting waaruit infrasoon-golven, geluidsgolven, ultrasoon-golven of elektromagnetische golven of deeltjesuitstraling, zonder richtbetekenis, worden ontvangen (vaststellen van een positie door het coördineren van meerdere bepalingen van richtingslijnen of positielijnen G01S 5/00) [9]

G 01 S      3/02                    .    gebruikmakend van radiogolven (G01S 19/00 heeft voorrang) [10]

G 01 S      3/04                    .    .    Details

G 01 S      3/06                    .    .    .    Middelen voor het vergroten van de effectieve gerichtheid, bijv. door het combineren van signalen met verschillend georiënteerde richtingskarakteristieken of door het aanscherpen van de golfvorm van de omhullende kromme van het signaal dat wordt afgeleid van een roterende of oscillerende straalantenne (vergelijken van de amplitude van signalen met verschillend georiënteerde richtingskarakteristieken voor het bepalen van een richting G01S 3/16 of G01S 3/28) [9]

G 01 S      3/08                    .    .    .    Middelen voor het verminderen van polarisatiefouten, bijv. door gebruik van Adcock-systemen of systemen met op afstand van elkaar geplaatste raamantennes

G 01 S      3/10                    .    .    .    Middelen voor het verminderen van of compenseren voor kwadrantfouten, nevenfouten of soortgelijke fouten

G 01 S      3/12                    .    .    .    Middelen voor het bepalen van richtingsgevoel, bijv. door het combineren van signalen van een richtantenne of van de meetspoel van een richtingzoeker met die van een niet-richtantenne (bepalen van de richting door amplitudevergelijking van signalen die worden afgeleid door het combineren van richtsignalen en niet-richtsignalen G01S 3/24 of G01S 3/34)

G 01 S      3/14                    .    .    Systemen voor het bepalen van een richting of van de afwijking van een vooraf bepaalde richting

G 01 S      3/16                    .    .    .    gebruikmakend van amplitudevergelijking van signalen die opeenvolgend worden afgeleid van ontvangstantennes of ontvangstantennesystemen met verschillend georiënteerde richtingskarakteristieken of van een antennesysteem met een periodiek gevarieerde oriëntatie van de richtingskarakteristiek

G 01 S      3/18                    .    .    .    .    direct afgeleid van afzonderlijke richtantennes

G 01 S      3/20                    .    .    .    .    afgeleid door sampling van een signaal dat wordt ontvangen door een antennesysteem met een periodiek gevarieerde oriëntatie van de richtingskarakteristiek

G 01 S      3/22                    .    .    .    .    afgeleid van verschillende combinaties van signalen van afzonderlijke antennes, bijv. waarbij som en verschil worden vergeleken

G 01 S      3/24                    .    .    .    .    .    waarbij de afzonderlijke antennes één richtantenne en één niet-richtantenne bevatten, bijv. een combinatie van raamantennes en open antennes die een omgekeerde cardioïde-richtingskarakteristiek produceren

G 01 S      3/26                    .    .    .    .    .    waarbij de afzonderlijke antennes verschillend georiënteerde richtingskarakteristieken hebben

G 01 S      3/28                    .    .    .    gebruikmakend van amplitudevergelijking van signalen die gelijktijdig worden afgeleid van ontvangstantennes of ontvangstantennesystemen met verschillend georiënteerde richtingskarakteristieken

G 01 S      3/30                    .    .    .    .    direct afgeleid van afzonderlijke richtsystemen

G 01 S      3/32                    .    .    .    .    afgeleid van verschillende combinaties van signalen van afzonderlijke antennes, bijv. waarbij som en verschil worden vergeleken

G 01 S      3/34                    .    .    .    .    .    waarbij de afzonderlijke antennes één richtantenne en één niet-richtantenne bevatten, bijv. een combinatie van raamantennes en open antennes die een omgekeerde cardioïde-richtingskarakteristiek produceren

G 01 S      3/36                    .    .    .    .    .    waarbij de afzonderlijke antennes verschillend georiënteerde richtingskarakteristieken hebben

G 01 S      3/38                    .    .    .    gebruikmakend van het instellen van de werkelijke of effectieve oriëntatie van de richtingskarakteristiek van een antenne of een antennesysteem voor het geven van een gewenste conditie van een signaal dat wordt afgeleid van die antenne of dat antennesysteem, bijv. voor het geven van een pieksignaal of dal-signaal (G01S 3/16 en G01S 3/28 hebben voorrang)

G 01 S      3/40                    .    .    .    .    waarbij de oriëntatie van één richtingskarakteristiek wordt versteld voor het produceren van een pieksignaal of dal-signaal, bijv. een roteerbare raamantenne of een vergelijkbaar richtingzoekerssysteem

G 01 S      3/42                    .    .    .    .    waarbij de gewenste conditie automatisch in stand wordt gehouden

G 01 S      3/44                    .    .    .    .    waarbij de instelling periodiek of continu wordt gevarieerd tot het automatisch wordt gestopt als de gewenste conditie wordt bereikt

G 01 S      3/46                    .    .    .    gebruikmakend van antennes op afstand van elkaar, en waarbij een faseverschil of tijdverschil wordt gemeten tussen de signalen daarvan, d.w.z. een systeem met baanverschillen

G 01 S      3/48                    .    .    .    .    waarbij de golven die aankomen bij een antenne continu of intermitterend zijn, en waarbij het faseverschil van daaruit afgeleide signalen wordt gemeten

G 01 S      3/50                    .    .    .    .    waarbij de golven die aankomen bij een antenne puls-gemoduleerd zijn, en waarbij het tijdsverschil tussen hun aankomst wordt gemeten

G 01 S      3/52                    .    .    .    gebruikmakend van een ontvangstantenne die beweegt, of lijkt te gaan bewegen, in een cyclisch pad voor het veroorzaken van een Doppler-variatie van de frequentie van het ontvangen signaal

G 01 S      3/54                    .    .    .    .    waarbij de schijnbare beweging van de antenne wordt geproduceerd door het cyclisch en opeenvolgend koppelen van de ontvanger met elk van een aantal antennes op vaste afstand van elkaar

G 01 S      3/56                    .    .    .    Straalsystemen met conische aftasting waarbij gebruik wordt gemaakt van signalen die een indicatie geven van de afwijking van de ontvangstrichting met de aftast-as

G 01 S      3/58                    .    .    .    Roterende of oscillerende straalsystemen waarbij gebruik wordt gemaakt van een continue analyse van het ontvangen signaal voor het bepalen van de richting in het vlak van rotatie of oscillatie of voor het bepalen van de afwijking van een vooraf bepaalde richting in zo’n vlak (G01S 3/16 heeft voorrang) [13]

G 01 S      3/60                    .    .    .    .    Breed-bundelsystemen die in de ontvanger een in hoofdzaak sinusvormig omhullende signaalkromme produceren van de draaggolf van de straal, waarvan de fase-hoek afhankelijk is van de hoek tussen de richting van de zender vanaf de ontvanger en een referentierichting vanaf de ontvanger, bijv. een cardioïde-systeem

G 01 S      3/62                    .    .    .    .    .    waarin de fase-hoek van het signaal wordt aangeduid met een kathodestraalbuis

G 01 S     3/64                    .    .    .    .    .    waarin de fase-hoek van het signaal wordt bepaald door fasevergelijking met een afwisselend referentiesignaal dat synchroon varieert met de richtingsvariatie

G 01 S      3/66                    .    .    .    .    Smal-bundelsystemen die in de ontvanger een puls-vormig omhullende signaalkromme produceren van de draaggolf van een straal veroorzaken, waarvan de tijdinstelling afhankelijk is van de hoek tussen de richting van de zender vanaf de ontvanger en een referentierichting vanaf de ontvanger; Overlappende breed-bundelsystemen die in de ontvanger een smalle zone definiëren en die een puls-vormig omhullende signaalkromme produceren van de draaggolf van de straal, waarvan de tijdinstelling afhankelijk is van de hoek tussen de richting van de zender vanaf de ontvanger en een referentierichting vanaf de ontvanger

G 01 S      3/68                    .    .    .    .    .    waarin de tijdinstelling van de puls-vormige omhullende signaalkromme wordt aangeduid met een kathodestraalbuis [9]

G 01 S      3/70                    .    .    .    .    .    waarbij de tijdinstelling van de puls-vormig omhullende signaalkromme wordt bepaald door het laten samenvallen of in een andere tijdverhouding brengen van een plaatselijk opgewekt puls-vormig signaal met de omhullende signaalkromme

G 01 S      3/72                    .    .    Speciaal aangepaste meervoudige systemen voor richtingsbepalingen

G 01 S      3/74                    .    .    Speciaal aangepaste systemen met meerdere kanalen voor richtingsbepalingen, d.w.z. met één antennesysteem dat gelijktijdig aanduidingen kan geven van de richtingen van verschillende signalen (systemen waarin de richtingen van verschillende signalen opeenvolgend worden bepaald en gelijktijdig worden weergegeven G01S 3/04 of G01S 3/14)

G 01 S      3/78                    .    gebruikmakend van andere elektromagnetische golven dan radiogolven

G 01 S      3/781                  .    .    Details [5]

G 01 S      3/782                  .    .    Systemen voor het bepalen van de richting of de afwijking van een vooraf bepaalde richting [5]

G 01 S      3/783                  .    .    .    gebruikmakend van amplitudevergelijking van signalen die worden afgeleid van statische detectoren of detectorsystemen [5]

G 01 S      3/784                  .    .    .    .    gebruikmakend van een mozaïek van detectoren [5]

G 01 S      3/785                  .    .    .    gebruikmakend van het instellen van de oriëntatie van richtingskarakteristieken van een detector of detectorsysteem voor het geven van een gewenste conditie van een signaal dat is afgeleid van die detector of dat detectorsysteem [5]

G 01 S      3/786                  .    .    .    .    waarbij de gewenste conditie automatisch in stand wordt gehouden [5]

G 01 S      3/787                  .    .    .    gebruikmakend van roterende kruisdraden voor het produceren van een richtingsafhankelijke modulatiekarakteristiek [5]

G 01 S      3/788                  .    .    .    .    waarbij een frequentiemodulatiekarakteristiek wordt geproduceerd [5]

G 01 S      3/789                  .    .    .    gebruikmakend van roterende of oscillerende straalsystemen, bijv. gebruikmakend van spiegels of prisma’s [5]

G 01 S      3/80                    .    gebruikmakend van ultrasoon-golven, geluidsgolven of infrasoon-golven

G 01 S      3/801                  .    .    Details [5]

G 01 S      3/802                  .    .    Systemen voor het bepalen van de richting of de afwijking van een vooraf bepaalde richting [5,9]

G 01 S      3/803                  .    .    .    gebruikmakend van amplitudevergelijking van signalen die worden afgeleid van ontvangst transducers of ontvangst transducer systemen met verschillend georiënteerde richtingskarakteristieken [5]

G 01 S      3/805                  .    .    .    gebruikmakend van het instellen van de werkelijke of effectieve oriëntatie van richtingskarakteristieken van een transducer of een transducersysteem voor het geven van een gewenste conditie van een signaal dat wordt afgeleid van die transducer of dat transducersysteem, bijv. voor het geven van een pieksignaal of dal-signaal [5]

G 01 S      3/807                  .    .    .    .    waarbij de gewenste conditie automatisch in stand wordt gehouden [5]

G 01 S      3/808                  .    .    .    gebruikmakend van transducers op afstand van elkaar, en waarbij het faseverschil of tijdsverschil tussen signalen daarvan wordt gemeten, d.w.z. systemen met baanverschillen [5]

G 01 S      3/809                  .    .    .    Roterende of oscillerende straalsystemen waarbij gebruik wordt gemaakt van continue analyse van een ontvangen signaal voor het bepalen van de richting in het vlak van rotatie of oscillatie of voor het bepalen van de afwijking van een vooraf bepaalde richting in zo’n vlak [5]

G 01 S      3/82                    .    .    met middelen voor het verstellen van de fase of het compenseren voor vertragingsfouten

G 01 S      3/84                    .    .    met een aanduiding die wordt weergegeven op kathodestraalbuizen

G 01 S      3/86                    .    .    met middelen voor het verwijderen van ongewenste golven, bijv. storende ruis

 

G 01 S      5/00                    Vaststellen van een positie door het coördineren van twee of meer richtingsbepalingen of positielijnbepalingen; Vaststellen van een positie door het coördineren van twee of meer afstandsbepalingen [2]

G 01 S      5/02                    .    gebruikmakend van radiogolven (G01S 19/00 heeft voorrang) [5,10]

G 01 S      5/04                    .    .    Bepalen van de positie van een bron door meerdere richtingzoekers op afstand van elkaar

G 01 S      5/06                    .    .    Bepalen van de positie van een bron door het coördineren van meerdere positielijnen die worden gedefinieerd door baanverschilmetingen (G01S 5/12 heeft voorrang) [3]

G 01 S      5/08                    .    .    Vaststellen van de positie van één richtingzoeker door het bepalen van de richting van meerdere bronnen op afstand van elkaar met een bekende plaats

G 01 S      5/10                    .    .    Vaststellen van de positie van een ontvanger door het coördineren van meerdere positielijnen die worden gedefinieerd door baanverschilmetingen (G01S 5/12 heeft voorrang) [3]

G 01 S      5/12                    .    .    door het coördineren van positielijnen van verschillende vorm, bijv. hyperbolisch, cirkelvormig, elliptisch of radiaal [9]

G 01 S      5/14                    .    .    Bepalen van absolute afstanden tussen meerdere punten op afstand van elkaar met een bekende plaats

G 01 S      5/16                    .    gebruikmakend van andere elektromagnetische golven dan radiogolven

G 01 S      5/18                    .    gebruikmakend van ultrasoon-golven, geluidsgolven of infrasoon-golven

G 01 S      5/20                    .    .    Bepalen van de positie van een bron door meerdere richtingzoekers op afstand van elkaar [5]

G 01 S      5/22                    .    .    Bepalen van de positie van een bron door het coördineren van meerdere positielijnen die worden gedefinieerd door baanverschilmetingen (G01S 5/28 heeft voorrang) [5]

G 01 S      5/24                    .    .    Vaststellen van de positie van één richtingzoeker door het bepalen van de richting van meerdere bronnen op afstand van elkaar met een bekende plaats [5]

G 01 S      5/26                    .    .    Positiebepaling van een ontvanger door het coördineren van meerdere positielijnen die worden gedefinieerd door baanverschilmetingen (G01S 5/28 heeft voorrang) [5]

G 01 S      5/28                    .    .    door het coördineren van positielijnen van verschillende vorm, bijv. hyperbolisch, cirkelvormig, elliptisch of radiaal [5,9]

G 01 S      5/30                    .    .    Bepalen van absolute afstanden tussen meerdere punten op afstand van elkaar met een bekende plaats [5] 

G 01 S      7/00                    Details van systemen in overeenstemming met de groepen G01S 13/00, G01S 15/00 of G01S 17/00

G 01 S      7/02                    .    van systemen in overeenstemming met groep G01S 13/00

G 01 S      7/03                    .    .    Speciaal aangepaste details van HF-subsystemen daarvoor, bijv. horend bij een zender en ontvanger [5,9]

G 01 S      7/04                    .    .    Beeldschermvoorziening

G 01 S      7/06                    .    .    .    Beeldschermen in de vorm van een kathodestraalbuis

G 01 S      7/08                    .    .    .    .    met een noniusaanduiding van de afstand, bijv. gebruikmakend van twee kathodestraalbuizen

G 01 S      7/10                    .    .    .    .    Tweedimensionale gecoördineerde weergave van afstand en richting

G 01 S      7/12                    .    .    .    .    .    Panoramaschermen, d.w.z. P. P. I.

G 01 S      7/14                    .    .    .    .    .    .    Sectorweergave, excentrische weergave of vergrote-hoekweergave

G 01 S      7/16                    .    .    .    .    .    Signalen die worden weergegeven als intensiteitsmodulatie met rechthoekige coördinaten die de afstand en de bearing aangeven, bijv. het B-type

G 01 S      7/18                    .    .    .    .    .    Hoogteverschilbeeldschermen; Hoogte-afstandsbeeldschermen, bijv. het RHI-type of het E-type

G 01 S      7/20                    .    .    .    .    Stereoscopische beeldschermen; Driedimensionale beeldschermen; Pseudo-driedimensionale beeldschermen

G 01 S      7/22                    .    .    .    .    Produceren van cursorlijnen en indexen door elektronische middelen

G 01 S      7/24                    .    .    .    .    waarbij het beeldscherm wordt georiënteerd of verplaatst in overeenstemming met de beweging van een object dat de zend-ontvangstapparatuur draagt, bijv. een radar met bewegingscorrectie

G 01 S      7/26                    .    .    .    Beeldschermen waarbij gebruik wordt gemaakt van elektro-luminescente panelen

G 01 S      7/28                    .    .    Details van puls-systemen

G 01 S      7/282                  .    .    .    Zenders [5]

G 01 S      7/285                  .    .    .    Ontvangers [5]

G 01 S      7/288                  .    .    .    .    Coherente ontvangers [5]

G 01 S      7/292                  .    .    .    .    Extraheren van gewenste echosignalen [5,9]

G 01 S      7/295                  .    .    .    .    Middelen voor het omvormen van coördinaten of voor het evalueren van gegevens, bijv. gebruikmakend van computers [5]

G 01 S      7/298                  .    .    .    .    .    Aftastomvormers [5]

G 01 S      7/32                    .    .    .    .    Vormen van echopulssignalen; Afleiden van niet-puls-signalen uit echopulssignalen [5]

G 01 S      7/34                    .    .    .    .    Ontvangstversterking die automatisch wordt gevarieerd tijdens de puls-terugkeerperiode, bijv. bij een versterkingsregeling voor het voorkomen van verwarring [5]

G 01 S      7/35                    .    .    Details van andere dan puls-systemen [5]

G 01 S      7/36                    .    .    Middelen voor het tegengaan van storing

G 01 S      7/38                    .    .    Stoormiddelen, bijv. het veroorzaken van valse echo’s [2]

G 01 S      7/40                    .    .    Bewakingsmiddelen of ijkmiddelen

G 01 S      7/41                    .    .    gebruikmakend van het analyseren van een echosignaal voor doelkarakterisering; Doelkenmerken; Doeldoorsnede [6]

G 01 S      7/42                    .    .    Speciaal aangepaste meervoudige systemen voor radar

G 01 S      7/48                    .    van systemen in overeenstemming met groep G01S 17/00

G 01 S      7/481                  .    .    Constructieve kenmerken, bijv. voorzieningen van optische elementen [6]

G 01 S      7/483                  .    .    Details van puls-systemen [6]

G 01 S      7/484                  .    .    .    Zenders [6]

G 01 S      7/486                  .    .    .    Ontvangers [6]

G 01 S      7/487                  .    .    .    .    Extraheren van gewenste echosignalen [6]

G 01 S      7/489                  .    .    .    .    Ontvangstversterking die automatisch wordt gevarieerd tijdens de puls-terugkeerperiode [6]

G 01 S      7/491                  .    .    Details van andere dan puls-systemen [6]

G 01 S      7/493                  .    .    .    Extraheren van gewenste echosignalen [6]

G 01 S      7/495                  .    .    Tegenmaatregelen of tegen-tegenmaatregelen [6]

G 01 S      7/497                  .    .    Bewakingsmiddelen of ijkmiddelen [6]

G 01 S      7/499                  .    .    gebruikmakend van polarisatie [6,9]

G 01 S      7/51                    .    .    Beeldschermvoorzieningen [6]

G 01 S      7/52                    .    van systemen in overeenstemming met groep G01S 15/00

G 01 S      7/521                  .    .    Constructieve kenmerken [6,9]

G 01 S      7/523                  .    .    Details van puls-systemen [6]

G 01 S      7/524                  .    .    .    Zenders [6]

G 01 S      7/526                  .    .    .    Ontvangers [6]

G 01 S      7/527                  .    .    .    .    Extraheren van gewenste echosignalen [6]

G 01 S      7/529                  .    .    .    .    Ontvangstversterking die automatisch wordt gevarieerd tijdens de puls-terugkeerperiode [6]

G 01 S      7/53                    .    .    .    .    Middelen voor het omvormen van coördinaten of voor het evalueren van gegevens, bijv. gebruikmakend van computers [6]

G 01 S      7/531                  .    .    .    .    .    Aftastomvormers [6]

G 01 S      7/533                  .    .    .    .    .    Omvormers voor gegevensverhoudingen [6]

G 01 S      7/534                  .    .    Details van andere dan puls-systemen [6]

G 01 S      7/536                  .    .    .    Extraheren van gewenste echosignalen [6]

G 01 S      7/537                  .    .    Tegenmaatregelen of tegen-tegenmaatregelen, bijv. storen of tegengaan van storing [6]

G 01 S      7/539                  .    .    gebruikmakend van het analyseren van een echosignaal voor doelkarakterisering; Doelkenmerken; Doeldoorsnede [6]

G 01 S      7/54                    .    .    met ontvangers op afstand van elkaar

G 01 S      7/56                    .    .    Weergeefvoorzieningen

G 01 S      7/58                    .    .    .    voor variabele bereiken

G 01 S      7/60                    .    .    .    voor een permanente opname

G 01 S      7/62                    .    .    .    Beeldschermen met een kathodestraalbuis

G 01 S      7/64                    .    .    Lichtgevende weergeefmiddelen (G01S 7/62 heeft voorrang) [5]

 

G 01 S    11/00                   Systemen voor het bepalen van afstand of snelheid, waarbij geen gebruik wordt gemaakt van terugkaatsing of terugstraling (vaststellen van een positie door het coördineren van twee of meer afstandsbepalingen G01S 5/00) [2,9]

G 01 S    11/02                   .    gebruikmakend van radiogolven [5]

G 01 S    11/04                   .    .    gebruikmakend van hoekmetingen [5]

G 01 S    11/06                   .    .    gebruikmakend van intensiteitsmetingen [5]

G 01 S    11/08                   .    .    gebruikmakend van gesynchroniseerde uurwerken [5,9]

G 01 S    11/10                   .    .    gebruikmakend van het Doppler-effect [5]

G 01 S    11/12                   .    gebruikmakend van andere elektromagnetische golven dan radiogolven [5]

G 01 S    11/14                   .    gebruikmakend van ultrasoon-golven, geluidsgolven of infrasoon-golven [5]

G 01 S    11/16                   .    gebruikmakend van het looptijdverschil tussen elektromagnetische golven en geluidsgolven [5]

              Aantekeningen

 

              (1)      Onder de groepen G01S 13/00 tot G01S 17/00 vallen:

                        -        systemen voor het detecteren van de aanwezigheid van een object, bijv. door terugkaatsing of terug-straling vanuit het object zelf of vanuit een transponder die samenhangt met het object, voor het bepalen van de afstand of relatieve snelheid van een object, voor een gecoördineerde weergave van de afstand en richting van een object of voor het verkrijgen van een afbeelding daarvan; [3]

                        -        systemen die zijn aangebracht voor bevestiging op een bewegend vervoermiddel of voertuig, en waarbij gebruik wordt gemaakt van de terugkaatsing van golven vanuit een oppervlak dat buiten het vervoermiddel uitsteekt, bijv. het oppervlak van de aarde, voor het bepalen van de snelheid of bewegingsrichting van het vervoermiddel ten opzichte van het oppervlak. [3]

              (2)      Onder de groepen G01S 13/00 tot G01S 17/00 vallen geen:

                        -        systemen voor het bepalen van de richting van een object door middelen waarbij geen sprake is van terugkaatsing of terug-straling, welke vallen onder de groepen G01S 1/00 of G01S 3/00; [3]

                        -        systemen voor het bepalen van de afstand of snelheid van een object door middelen waarbij geen sprake is van terugkaatsing of terug-straling, welke vallen onder groep G01S 11/00. [3]

 

G 01 S    13/00                   Systemen waarbij gebruik wordt gemaakt van de terugkaatsing of terug-straling van radiogolven, bijv. radarsystemen; Analoge systemen waarbij gebruik wordt gemaakt van de terugkaatsing of terug-straling van golven waarvan de aard of golflengte niet relevant of beschreven is [3,9] 

G 01 S    13/02                   .    Systemen waarbij gebruik wordt gemaakt van het terugkaatsen van radiogolven, bijv. primaire radarsystemen; Analoge systemen [3]

G 01 S    13/04                   .    .    Systemen voor het bepalen van de aanwezigheid van een doel (op basis van relatieve beweging van het doel G01S 13/56) [3]

G 01 S    13/06                   .    .    Systemen voor het bepalen van positiegegevens van een doel [3]

G 01 S    13/08                   .    .    .    Systemen voor het alleen meten van afstand (indirect meten G01S 13/46) [3]

G 01 S    13/10                   .    .    .    .    gebruikmakend van het verzenden van onderbroken puls-gemoduleerde golven (bepalen van afstand door fasemeting G01S 13/32) [3]

G 01 S    13/12                   .    .    .    .    .    waarin de puls-terugkeerfrequentie wordt gevarieerd voor een gewenste tijdverhouding tussen het verzenden van een puls en het ontvangen van de echo van een voorgaande puls [3]

G 01 S    13/14                   .    .    .    .    .    waarin een spanningspuls of stroompuls wordt opgewekt en beëindigd in overeenstemming met respectievelijk de puls-verzending en de echo-ontvangst [3]

G 01 S    13/16                   .    .    .    .    .    .    gebruikmakend van tellers [3]

G 01 S    13/18                   .    .    .    .    .    waarin bereikpoorten worden gebruikt [3]

G 01 S    13/20                   .    .    .    .    .    waarbij meerdere time-around echo’s worden gebruikt of beëindigd [3]

G 01 S    13/22                   .    .    .    .    .    gebruikmakend van een onregelmatige puls-herhalingsfrequentie [3]

G 01 S    13/24                   .    .    .    .    .    gebruikmakend van de frequentiebehendigheid van een draaggolf [3]

G 01 S    13/26                   .    .    .    .    .    waarin de verzonden pulsen een frequentie-gemoduleerde of fase-gemoduleerde draaggolf gebruiken [3]

G 01 S    13/28                   .    .    .    .    .    .    met tijdcompressie van de ontvangen pulsen [3]

G 01 S    13/30                   .    .    .    .    .    gebruikmakend van meer dan één puls per radarperiode [3]

G 01 S    13/32                   .    .    .    .    gebruikmakend van het verzenden van continue niet-gemoduleerde golven, amplitudegolven, frequentie-gemoduleerde golven of fase-gemoduleerde golven [3]

G 01 S    13/34                   .    .    .    .    .    gebruikmakend van het verzenden van frequentie-gemoduleerde golven, en waarbij men het ontvangen signaal, of een daarvan afgeleid signaal, mengt met een plaatselijk opgewekt signaal dat in verband staat met het gelijktijdig verzonden signaal voor het geven van een mengfrequentiesignaal [3]

G 01 S    13/36                   .    .    .    .    .    met fasevergelijking tussen het ontvangen signaal en het gelijktijdig verzonden signaal [3]

G 01 S    13/38                   .    .    .    .    .    .    waarin meer dan één modulatiefrequentie wordt gebruikt [3]

G 01 S    13/40                   .    .    .    .    .    .    waarin de frequentie van het verzonden signaal wordt versteld voor het geven van een vooraf bepaalde faseverhouding [3]

G 01 S    13/42                   .    .    .    Gelijktijdig meten van een afstand en andere coördinaten (indirect meten G01S 13/46) [3]

G 01 S    13/44                   .    .    .    .    Enkelpuls-radar, d.w.z. gelijktijdig lussen [3]

G 01 S    13/46                   .    .    .    Indirect bepalen van positiegegevens [3]

G 01 S    13/48                   .    .    .    .    gebruikmakend van meerdere stralen bij uitzending en ontvangst [3]

G 01 S    13/50                   .    .    Meetsystemen op basis van de relatieve beweging van een doel [3]

G 01 S    13/52                   .    .    .    Onderscheiden tussen vaste en bewegende objecten of tussen objecten die bewegen met verschillende snelheden [3]

G 01 S    13/522                  .    .    .    .    gebruikmakend van het verzenden van onderbroken puls-gemoduleerde golven [5]

G 01 S    13/524                  .    .    .    .    .    op basis van de faseverschuiving of frequentieverschuiving ten gevolge van het bewegen van objecten met betrekking tot de verzonden signalen, bijv. coherente MTi [5,9]

G 01 S    13/526                  .    .    .    .    .    .    waarbij het gehele spectrum wordt gefilterd zonder verlies van bereikinformatie, bijv. gebruikmakend van opheffingsmiddelen voor vertragingslijnen of kamfilters [5]

G 01 S    13/528                  .    .    .    .    .    .    .    waarbij dode snelheden worden verwijderd [5]

G 01 S    13/53                   .    .    .    .    .    .    waarbij één spectraallijn wordt gefilterd, en wordt verenigd met één of meer bereikpoorten met een fasedetector of een frequentiemenger voor het extraheren van de Doppler-informatie, bijv. een Doppler-pulsradar [5]

G 01 S    13/532                  .    .    .    .    .    .    .    gebruikmakend van een blok van bereikpoorten of een geheugenmatrix [5]

G 01 S    13/534                  .    .    .    .    .    .    op basis van een amplitudeverschuiving of faseverschuiving ten gevolge van het bewegen van objecten met betrekking tot het omringende verwarrende echosignaal, bijv. niet-coherente MTi, op verwarring betrokken MTi, extern coherente MTi [5]

G 01 S    13/536                  .    .    .    .    gebruikmakend van het verzenden van continue niet-gemoduleerde golven, amplitudegemoduleerde golven, frequentie-gemoduleerde golven of fase-gemoduleerde golven [5]

G 01 S    13/538                  .    .    .    .    waarbij objecten die niet zijn verplaatst tussen opeenvolgende antenne-aftastingen, worden verwijderd, bijv. MTi voor een gebied [5]

G 01 S    13/56                   .    .    .    .    voor aanwezigheidsdetectie [3]

G 01 S    13/58                   .    .    .    Snelheidsbepalingssystemen of trajectbepalingssystemen; Bewegingsgevoelige bepalingssystemen [3]

G 01 S    13/60                   .    .    .    .    waarin de zender en ontvanger worden bevestigd op het bewegende object, bijv. voor het bepalen van grondsnelheid, drifthoek of grondspoor (G01S 13/64 heeft voorrang) [3]

G 01 S    13/62                   .    .    .    .    Bewegingsgevoelige bepaling [3]

G 01 S    13/64                   .    .    .    .    Snelheidsmeetsystemen waarbij gebruik wordt gemaakt van bereikpoorten [3]

G 01 S    13/66                   .    Radar-opsporingssystemen; Analoge systemen [3]

G 01 S    13/68                   .    .    voor het alleen opsporen van een hoek [3]

G 01 S    13/70                   .    .    voor het alleen opsporen van een bereik [3]

G 01 S    13/72                   .    .    voor tweedimensionale opsporing, bijv. een combinatie van het opsporen van hoeken en bereiken of een radar met een gecombineerde opsporing en aftasting [3]

G 01 S    13/74                   .    Systemen waarbij gebruik wordt gemaakt van het terug stralen van radiogolven, bijv. secundaire radarsystemen; Analoge systemen [3,6]

G 01 S    13/75                   .    .    gebruikmakend van transponders die van energie worden voorzien uit ontvangen golven, bijv. gebruikmakend van passieve transponders [6]

G 01 S    13/76                   .    .    waarin puls-vormige signalen worden verzonden [3]

G 01 S    13/78                   .    .    .    waarbij wordt onderscheiden tussen verschillende soorten doelen, bijv. een IFF-radar, d.w.z. waarbij vriend en vijand worden geïdentificeerd (G01S 13/75 en G01S 13/79 heeft voorrang) [3]

G 01 S    13/79                   .    .    Systemen waarbij gebruik wordt gemaakt van willekeurig gecodeerde signalen of willekeurige puls-herhalingsfrequenties [6]

G 01 S    13/82                   .    .    waarin continue signalen worden verzonden [3]

G 01 S    13/84                   .    .    .    voor afstandsbepaling door fasemeting [3]

G 01 S    13/86                   .    Combinaties van radarsystemen met niet-radarsystemen, bijv. een sonar of een richtingzoeker [3]

G 01 S    13/87                   .    Combinaties van radarsystemen, bijv. een primair radar en een secundair radar [3]

G 01 S    13/88                   .    Speciaal aangepaste radarsystemen of analoge systemen voor specifieke toepassingen (elektromagnetisch onderzoeken of detecteren van objecten bij terreinonderzoek, bijv. detectie van dichtbij, G01V 3/00) [3,6,9]

G 01 S    13/89                   .    voor het maken van kaarten of afbeeldingen [3,9]

G 01 S    13/90                   .    .    gebruikmakend van technieken met gegenereerde openingen [3,6]

G 01 S    13/91                   .    voor het regelen van verkeer (G01S 13/93 heeft voorrang) [3,9]

G 01 S    13/92                   .    .    voor snelheidsmeting [3]

G 01 S    13/93                   .    voor het voorkomen van een botsing [3,9]

G 01 S    13/94                   .    voor het vermijden van terrein [3,9]

G 01 S    13/95                   .    voor meteorologisch gebruik [3,9]

 

G 01 S    15/00                   Systemen waarbij gebruik wordt gemaakt van de terugkaatsing of terug-straling van akoestische golven, bijv. sonarsystemen [3]

G 01 S    15/02                   .    gebruikmakend van het terugkaatsen van akoestische golven (G01S 15/66 heeft voorrang) [3]

G 01 S    15/04                   .    .    Systemen voor het bepalen van de aanwezigheid van een doel [3]

G 01 S    15/06                   .    .    Systemen voor het bepalen van de positiegegevens van een doel [3]

G 01 S    15/08                   .    .    .    Systemen voor het alleen meten van een afstand (indirect meten G01S 15/46) [3]

G 01 S    15/10                   .    .    .    .    gebruikmakend van het verzenden van onderbroken puls-gemoduleerde golven (bepalen van afstand door fasemeting G01S 15/32) [3]

G 01 S    15/12                   .    .    .    .    .    waarin de puls-terugkeerfrequentie wordt gevarieerd voor een gewenste tijdverhouding tussen het verzenden van een puls en het ontvangen van de echo van een voorgaande puls [3]

G 01 S    15/14                   .    .    .    .    .    waarin een spanningspuls of stroompuls wordt opgewekt en beëindigd in overeenstemming met respectievelijk de puls-verzending en de echo-ontvangst [3]

G 01 S    15/18                   .    .    .    .    .    waarin bereikpoorten worden gebruikt [3]

G 01 S    15/32                   .    .    .    .    gebruikmakend van het verzenden van continue niet-gemoduleerde golven, amplitudegemoduleerde golven, frequentie-gemoduleerde golven of fase-gemoduleerde golven [3]

G 01 S    15/34                   .    .    .    .    .    gebruikmakend van het verzenden van frequentie-gemoduleerde golven, en waarbij men het ontvangen signaal, of een daarvan afgeleid signaal, mengt met een plaatselijk opgewekt signaal dat in verband staat met het gelijktijdig verzonden signaal voor het geven van een mengfrequentiesignaal [3]

G 01 S    15/36                   .    .    .    .    .    met fasevergelijking tussen het ontvangen signaal en het gelijktijdig verzonden signaal [3]

G 01 S    15/42                   .    .    .    Gelijktijdig meten van een afstand en andere coördinaten (indirect meten G01S 15/46) [3]

G 01 S    15/46                   .    .    .    Indirect bepalen van positiegegevens [3]

G 01 S    15/50                   .    .    Meetsystemen op basis van de relatieve verplaatsing van een doel [3]

G 01 S    15/52                   .    .    .    Onderscheiden tussen vaste en bewegende objecten of tussen objecten die bewegen met verschillende snelheden [3]

G 01 S    15/58                   .    .    .    Snelheidsbepalingssystemen of trajectbepalingssystemen; Bewegingsgevoelige bepalingssystemen [3]

G 01 S    15/60                   .    .    .    .    waarin de zender en ontvanger zijn bevestigd op het bewegende object, bijv. voor het bepalen van grondsnelheid, drifthoek of grondspoor [3]

G 01 S    15/62                   .    .    .    .    Bewegingsgevoelige bepaling [3]

G 01 S    15/66                   .    Sonar-opsporingssystemen [3]

G 01 S    15/74                   .    Systemen waarbij gebruik wordt gemaakt van het terug stralen van akoestische golven, bijv. IFF, d.w.z. waarbij vriend en vijand worden geïdentificeerd [3]

G 01 S    15/87                   .    Combinaties van sonarsystemen [3]

G 01 S    15/88                   .    Speciaal aangepaste sonarsystemen voor specifieke toepassingen (seismisch of akoestisch terreinonderzoek of detectie G01V 1/00) [3,6,9]

G 01 S    15/89                   .    voor het maken van kaarten of afbeeldingen [3,9]

G 01 S    15/93                   .    voor het voorkomen van een botsing [3,9]

G 01 S    15/96                   .    voor het lokaliseren van vis [3,9]

 

G 01 S    17/00                   Systemen waarbij gebruik wordt gemaakt van de terugkaatsing of terug-straling van andere elektromagnetische golven dan radiogolven, bijv. lidarsystemen [3,8,9]

G 01 S    17/02                   .    Systemen waarbij gebruik wordt gemaakt van de terugkaatsing van andere elektromagnetische golven dan radiogolven (G01S 17/66 heeft voorrang) [3]

G 01 S    17/06                   .    .    Systemen voor het bepalen van de positiegegevens van een doel [3]

G 01 S    17/08                   .    .    .   voor het alleen meten van afstand (indirect meten G01S 17/46; actieve triangulatiesystemen G01S 17/48) [3,8,9]

G 01 S    17/10                   .    .    .    .    gebruikmakend van het verzenden van onderbroken puls-gemoduleerde golven (afstandsbepaling door fasemeting G01S 17/32) [3]

G 01 S    17/32                   .    .    .    .    gebruikmakend van het verzenden van continue niet-gemoduleerde golven, amplitudegemoduleerde golven, frequentie-gemoduleerde golven of fase-gemoduleerde golven [3]

G 01 S    17/36                   .    .    .    .    .    met fasevergelijking tussen het ontvangen signaal en het gelijktijdig verzonden signaal [3]

G 01 S    17/42                   .    .    .    Gelijktijdig meten van afstand en andere coördinaten (indirect meten G01S 17/46) [3]

G 01 S    17/46                   .    .    .    Indirect bepalen van positiegegevens [3]

G 01 S    17/48                   .    .    .    .    Actieve triangulatiesystemen, d.w.z. gebruikmakend van het zenden en terugkaatsen van andere elektromagnetische golven dan radiogolven [8,9]

G 01 S    17/50                   .    .    Meetsystemen op basis van de relatieve beweging van een doel [3]

G 01 S    17/58                   .    .    .    Snelheidsbepalingssystemen of trajectbepalingssystemen; Bewegingsgevoelige bepalingssystemen [3]

G 01 S    17/66                   .    Opsporingssystemen waarbij gebruik wordt gemaakt van andere elektromagnetische golven dan radiogolven [3]

G 01 S    17/74                   .    Systemen waarbij gebruik wordt gemaakt van het terug stralen van andere elektromagnetische golven dan radiogolven, bijv. IFF, d.w.z. waarbij vriend en vijand worden geïdentificeerd [3]

G 01 S    17/87                   .    Combinaties van systemen waarbij gebruik wordt gemaakt van andere elektromagnetische golven dan radiogolven [3]

G 01 S    17/88                   .    Speciaal aangepaste lidarsystemen voor specifieke toepassingen [3,8]

G 01 S    17/89                   .    .    voor het maken van kaarten of afbeeldingen [6,9]

G 01 S    17/93                   .    .    voor het voorkomen van een botsing [6,9]

G 01 S    17/95                   .    .    voor meteorologisch gebruik [6,9]

 

G 01 S    19/00                   Plaatsbepalingssystemen gebruikmakend van radiobakens aan boord van satellieten; Bepaling van positie, snelheid of hoogte gebruikmakend van signalen die door dergelijke systemen worden uitgezonden [10]

G 01 S    19/01                   .    Plaatsbepalingssystemen gebruikmakend van radiobakens aan boord van satellieten die tijd-gemarkeerde berichten uitzenden, bijv. GPS (Global Positioning Systems), GLONASS (Global Orbiting Navigation Satellite System or GALILEO [10]

G 01 S    19/02                   .    .    Details van de ruimte-controlesegmenten of de grondcontrolesegmenten [10]

G 01 S    19/03                   .    .    Samenwerkende elementen; Onderlinge beïnvloeding of communicatie tussen verschillende samenwerkende elementen of tussen samenwerkende elementen en ontvangers [10]

 

              Aantekening

 

              De term “samenwerkende elementen” duidt op aanvullende elementen of subsystemen, inclusief ontvangers of andere gebruikers, die elkaar beïnvloeden of communiceren met de ontvanger of het plaatsbepalingssysteem aan boord van de satelliet. [10]

 

G 01 S    19/04                   .    .    .    die draaggolfgegevens levert [10]

G 01 S    19/05                   .    .    .    die hulpgegevens levert [10]

G 01 S    19/06                   .    .    .    .    gebruikmakend van een beginschatting van de plaats van de ontvanger als hulpgegeven of bij het genereren van hulpgegevens [10]

G 01 S    19/07                   .    .    .    die gegevens voor het corrigeren van gemeten positiegegevens levert, bijv. DGPS (Differential Global Positioning System) of ionosfere correcties [10]

G 01 S    19/08                   .    .    .    die integriteitsinformatie levert, bijv. de staat van een satelliet of efemere gegevens [10]

G 01 S    19/09                   .    .    .    die verwerkingsmogelijkheid levert die gewoonlijk bij de ontvanger ligt [10]

G 01 S    19/10                   .    .    .    die speciale aanvullende positiesignalen levert [10]

G 01 S    19/11                   .    .    .    .    waarbij de samenwerkende elementen pseudolieten zijn of signaalherhalers van plaatsbepalingssystemen gebruikmakend van radiobakens aan boord van satellieten [10]

G 01 S    19/12                   .    .    .    .    waarbij de samenwerkende elementen telecommunicatiebasisstations zijn [10]

G 01 S    19/13                   .    .    Ontvangers [10]

G 01 S    19/14                   .    .    .    speciaal aangepast voor specifieke toepassingen [10]

G 01 S    19/15                   .    .    .    .    Luchtvaart-landingssystemen [10]

G 01 S    19/16                   .    .    .    .    Diefstalbestrijding; Ontvoering [10]

G 01 S    19/17                   .    .    .    .    Noodvoorzieningen [10]

G 01 S    19/18                   .    .    .    .    Militaire toepassingen [10]

G 01 S    19/19                   .    .    .    .    Sporttoepassingen [10]

G 01 S    19/20                   .    .    .    Integriteitsbewaking, foutdetectie of foutafzondering van ruimtesegmenten [10]

G 01 S    19/21                   .    .    .    Onderwerpen m.b.t. interferentie [10]

G 01 S    19/22                   .    .    .    Onderwerpen m.b.t. meervoudige paden [10]

G 01 S    19/23                   .    .    .    Testen, bewaken, corrigeren of ijken van een ontvanger-element [10]

G 01 S    19/24                   .    .    .    Verkrijgen of traceren van signalen die door het systeem worden uitgezonden [10]

G 01 S    19/25                   .    .    .    .    waarbij sprake is van gegevens die afkomstig zijn van één van de samenwerkende elementen, bijv. ondersteunde GPS [10]

G 01 S    19/26                   .    .    .    .    waarbij sprake is van een sensormeting voor het helpen verkrijgen of traceren [10]

G 01 S    19/27                   .    .    .    .    waarbij sprake is van het creëren, voorspellen of corrigeren van efemere gegevens of almanakgegevens binnen de ontvanger [10]

G 01 S    19/28                   .    .    .    .    Satellietkeuze [10]

G 01 S    19/29                   .    .    .    .    met betrekking tot de drager [10]

G 01 S    19/30                   .    .    .    .    met betrekking tot de code [10]

G 01 S    19/31                   .    .    .    Verkrijgen of traceren van andere signalen t.b.v. het positioneren [10]

G 01 S    19/32                   .    .    .    Meervoudige bediening in één en hetzelfde satellietsysteem, bijv. GPS L1/L2 [10]

G 01 S    19/33                   .    .    .    Meervoudige bediening in verschillende systemen die tijd-gemarkeerde berichten uitzenden, bijv. GPS/GLONASS [10]

G 01 S    19/34                   .    .    .    Energieverbruik [10]

G 01 S    19/35                   .    .    .    Constructieve details of hardware of software details in de signaalverwerkingsketen [10]

G 01 S    19/36                   .    .    .    .    met betrekking tot de voorkant van de ontvanger [10]

G 01 S    19/37                   .    .    .    .    Hardware of software details in de signaalverwerkingsketen [10]

G 01 S    19/38                   .    Bepalen van een navigatie-oplossing gebruikmakend van signalen die zijn uitgezonden door een plaatsbepalingssysteem gebruikmakend van radiobakens aan boord van satellieten [10]

G 01 S    19/39                   .    .    waarbij het plaatsbepalingssysteem gebruikmakend van radiobakens aan boord van satellieten tijd-gemarkeerde berichten uitzendt, bijv. GPS, GLONASS of GALILEO [10]

G 01 S    19/40                   .    .    .    Corrigeren van positie, snelheid of hoogte [10]

G 01 S    19/41                   .    .    .    .    Differentiële correctie, bijv. DGPS [10]

G 01 S    19/42                   .    .    .    Bepalen van de positie [10]

G 01 S    19/43                   .    .    .    .    gebruikmakend van draaggolffase-metingen, bijv. kinematisch positioneren; gebruikmakend van interferometrie met een lange of korte basislijn [10]

G 01 S    19/44                   .    .    .    .    .    Draaggolffase-ambiguïteitsresolutie; Zwevende ambiguïteit; LAMBDA (Least-squares AMBiguïty Decorrelation Adjustment) methode [10]

G 01 S    19/45                   .    .    .    .    door het combineren van metingen van signalen van het plaatsbepalingssysteem gebruikmakend van radiobakens aan boord van satellieten met een extra meting [10]

G 01 S    19/46                   .    .    .    .    .    waarbij de extra meting een radiogolfsignaal betreft [10]

G 01 S    19/47                   .    .    .    .    .    waarbij de extra meting een traagheidsmeting is, bijv. een sterk gekoppelde traagheid [10]

G 01 S    19/48                   .    .    .    .    door het combineren van of schakelen tussen positie-oplossingen die zijn afgeleid van het plaatsbepalingssysteem gebruikmakend van radiobakens aan boord van satellieten en positie-oplossingen die zijn afgeleid van een ander systeem [10]

G 01 S    19/49                   .    .    .    .    .    waarbij het andere systeem een traagheidspositiesysteem is, bijv. zwak gekoppeld [10]

G 01 S    19/50                   .    .    .    .    waarbij de positie-oplossing gedwongen ligt op een specifieke curve of een specifiek oppervlak, bijv. voor locomotieven op spoorbanen [10]

G 01 S    19/51                   .    .    .    .    Relatief positioneren [10]

G 01 S    19/52                   .    .    .    Bepalen van de snelheid [10]

G 01 S    19/53                   .    .    .    Bepalen van de hoogte [10]

G 01 S    19/54                   .    .    .    .    gebruikmakend van draaggolffase-metingen; gebruikmakend van interferometrie met een lange of korte basislijn [10]

G 01 S    19/55                   .    .    .    .    .    Draaggolffase-ambiguïteitsresolutie; Zwevende ambiguïteit; LAMBDA (Least-squares AMBiguïty Decorrelation Adjustment) methode [10]