SECTIE G         FYSICA

              Aantekeningen

 

(1)        In deze Sectie owrdt de volgende uitdrukking gebruikt met de aangegevens betekenis:

-        “variabele” (als een zelfstand naamwoord) betekent een kenmerk of eigenschap (bijv. een dimensie, een fysische toestand zoals temperatuur, een kwaliteit zoals dichtheid of kleur), die met betrekking tot een bepaalde entiteit (bijv. een object, een hoeveelheid van een substantie, een lichtstraal) en op een bepaald ogenblik, kan worden gemeten; de variabele kan veranderen, zodat de numerieke uitdrukking ervan verschillende waarden op verschillende tijden, onder verschillende condities of in afzonderlijke gevallen kan aannemen, maar kan constant zijn met betrekking tot een specifieke entiteit onder bepaalde omstandigheden of voor specifieke doeleinden (bijv. de lengte van een staaf mag als constant worden beschouwd voor vele doeleinden).

              (2)      De aandacht wordt gevestigd op de definities van gebruikte termen of uitdrukkingen. Sommige komen voor in de Aantekeningen van diverse klassen in deze Sectie, zie in het bijzonder de definitie van “meten” in klasse G01. Andere komen voor in § 187 van de Gids voor de IPC, zie in het bijzonder de definitie van “regelen”. [17]

              (3)      Klassering in deze Sectie kan moeilijker blijken dan in andere Secties, omdat het onderscheid tussen verschillende toepassingsgebieden in belangrijker mate afhankelijk is van de bedoeling van de gebruiker dan op enig constructief verschil of gebruiksverschil, en omdat de behandelde onderwerpen vaak deel uitmaken van systemen of combinaties, met gezamenlijke kenmerken of delen, meer dan “dingen”die als geheel gemakkelijk zijn te onderscheiden. Bijvoorbeeld, informatie (bijv. een stel figuren) kan worden getoond met het doel van onderwijs of reclame (G09), om het resultaat van een meting bekend te maken (G01), voor het signaleren van de informatie naar een punt op afstand of het geven van gesignaleerde informatie vanaf een punt op afstand (G08). De gebruikte woorden om het doel te beschrijven hangen af van aspecten die irrelevant kunnen zijn voor de vorm van het betreffende apparaat, bijv. aspecten zoals het gewenste effectop de persoon die naar de afbeelding kijkt, of of de afbeelding op afstand wordt geregeld. Nogmaals, een inrichting die in zekere mate op een toestand reageert, bijv. op de druk van een fluïdum, kan zonder wijziging aan de inrichting zelf worden gebruikt om informatie te geven over de druk (G01L) of over een andere toestand die gekoppeld is aan de druk (een andere subklasse van G01, bijv. G01K voor de temperatuur), om een opname te maken van de druk of het voorkomen daarvan (G07C), om een alarm te geven (G08B) of om een andere apparaat aan te sturen (G05).

                        Het klasseringsschema is bedoeld om zaken van soortgelijke aard (zoals hierboven aangegeven) bij elkaar te kunnen klasseren. Het is daarom in het bijzonder noodzakelijk eerst over de werkelijke aard van enig technisch onderwerp te beslissen voordat er goed geklasseerd kan worden.

 

INSTRUMENTEN

 

G 01       METEN; TESTEN [9]

 

              Aantekeningen

 

              (1)      Onder deze klasse vallen, naast “echte” meetinstrumenten, andere weergeefinrichtingen of opneeminrichtingen met een analoge constructie, en tevens signaleringsinrichtingen of regelinrichtingen voor zover zij betrekking hebben op meting (zoals gedefinieerd in Aantekening 2 hieronder) en niet speciaal zijn aangepast aan het specifieke doel van signalering of regeling.

              (2)      In deze klasse wordt de volgende term gebruikt met de aangegeven betekenis:

                        -        “meten” wordt gebruikt om aanzienlijk meer te dekken dan de primaire of basisbetekenis. In die primaire zin betekent dat het vinden van een numerieke uitdrukking van de waarde van een variabele in relatie tot een eenheid of gegeven of tot een andere variabele van dezelfde aard, bijv. het uitdrukken van een lengte in termen van een andere lengte zoals bij het meten van een lengte met een schaal; de waarde kan direct worden verkregen (zoals eerder gesuggereerd) of door het meten van een andere variabele waarvan de waarde in verband staat met de waarde van de gevraagde variabele, zoals bij het meten van een temperatuursverandering door het meten van een resulterende verandering in de lengte van een kwikkolom. Omdat echter dezelfde inrichting of hetzelfde instrument, in plaats van voor het geven van een directe aanduiding, kan worden gebruikt voor het produceren van een opname of voor het op gang brengen van een signaal voor het produceren van een aanduiding of regeling, of kan worden gebruikt in combinatie met andere inrichtingen of instrumenten voor het aangeven van een gezamenlijk resultaat uit een meting van twee of meer variabelen van dezelfde of een andere soort, is het noodzakelijk om onder “meten” tevens een bewerking te verstaan die het mogelijk moet maken een dergelijke numerieke uitdrukking te verkrijgen door het aanvullend gebruik van een zekere wijze van omzetting van een waarde in getallen. De uitdrukking in getallen kan derhalve werkelijk bestaan uit een digitale presentatie of de aflezing van een schaal, of er kan een aanduiding van worden gegeven zonder het gebruik van getallen, bijv. door een waarneembaar kenmerk (variabele) van de entiteit (bijv. een object, substantie of lichtstraal) waarvan de gemeten variabele een eigenschap of toestand is of door iets wat met een dergelijk kenmerk overeenkomt (bijv. de overeenkomstige positie van een lichaam zonder enige schaal of een overeenkomstige spanning die op zekere wijze is opgewekt). In veel gevallen is er niet zo’n waarde-aanduiding, maar slechts een aanduiding van het verschil of de gelijkheid in relatie tot een standaard of gegeven (waarvan de waarde al dan niet bekend is uit getallen); de standaard of het gegeven kan de waarde zijn van een andere variabele van dezelfde aard maar van een verschillende entiteit (bijv. een standaardmaat) of van dezelfde entiteit op een ander tijdstip. In de meest eenvoudige vorm geeft een meting meer een aanduiding van de aanwezigheid of afwezigheid van een zekere toestand of kwaliteit, bijv. beweging (in elke of in één specifieke richting), of op het al dan niet overschrijden van een vooraf bepaalde waarde door een variabele.

              (3)      De aandacht wordt gevestigd op de Aantekeningen volgend op de titel van klasse B81 en subklasse B81B met betrekking tot “microstructurele inrichtingen” en “microstructurele systemen”, en de Aantekeningen volgend op de titel van subklasse B82B met betrekking tot “nanostructuren”. [7,17]

              (4)      De aandacht wordt gevestigd op de Aantekeningen volgend op de titel van Sectie G, in het bijzonder met betrekking tot de definitie van de term “variabele”.

              (5)      In veel meetvoorzieningen wordt een eerste te meten variabele omgezet in tweede of latere variabelen. De tweede of latere variabelen kunnen zijn (a) een toestand die in verband staat met de eerste variabele en die wordt geproduceerd in een lichaam, of (b) de verplaatsing van een lichaam. Verdere omzetting kan nodig zijn. Bij het klasseren van zo’n voorziening (i) wordt de of elke van belang zijnde omzetstap geklasseerd, of (ii) wordt - als alleen het gehele systeem van belang is - de eerste variabele geklasseerd op de toepasselijke plaats. Dit is in het bijzonder van belang als er twee of meer omzettingen plaatsvinden, bijvoorbeeld daar waar een eerste variabele, bijv. druk, wordt omgezet in een tweede variabele, bijv. een optische eigenschap van een tastlichaam, en die tweede variabele wordt uitgedrukt door een derde variabele, bijv. een elektrisch effect. In zo’n geval moeten de volgende klasseringsplaatsen in beschouwing worden genomen: de plaats voor de omzetting van de eerste variabele, die voor het aftasten van de conditie die wordt veroorzaakt door die variabele, subklasse G01D voor het uitdrukken van de meting en tenslotte de plaats voor het volledige systeem, als die er is. [6]

              (6)      De meting van verandering in de waarde van een fysische eigenschap wordt geklasseerd in dezelfde subklasse als de meting van die fysische eigenschap, bijv. meting van vergroting van de lengte, wordt geklasseerd in subklasse G01B.

 

G01 T     METEN VAN KERNSTRALING OF RÖNTGENSTRALING (stralingsanalyse van materialen, massaspectrometrie G01N 23/00; buizen voor het bepalen van de aanwezigheid, intensiteit, dichtheid of energie van straling of deeltjesH01J 47/00) [9,11]

 

              Aantekeningen

 

              (1)      Onder deze subklasse valt de meting van röntgenstraling, gammastraling, corpusculaire straling, kosmische straling of neutronenstraling.

              (2)      De aandacht wordt gevestigd op de Aantekeningen volgend op de titel van klasse G01.

 

G 01 T      1/00                    Meten van röntgenstraling, gammastraling, corpusculaire straling of kosmische straling (G01T 3/00 en G01T 5/00 hebben voorrang) [2]

G 01 T       1/02                    .    Dosismeters (G01T 1/15 heeft voorrang) [2,9]

G 01 T       1/04                    .    .    Chemische dosismeters (G01T 1/06 en G01T 1/08 hebben voorrang)

G 01 T       1/06                    .    .    Glazen dosismeters

G 01 T       1/08                    .    .    Fotografische dosismeters [9]

G 01 T       1/10                    .    .    Luminescente dosismeters

G 01 T       1/105                  .    .    .    Afleesinrichtingen (G01T 1/115 heeft voorrang) [2]

G 01 T       1/11                    .    .    .    Thermo-luminescente dosismeters

G 01 T       1/115                  .    .    .    .    Afleesinrichtingen [2]

G 01 T       1/12                    .    .    Calorimetrische dosismeters

G 01 T       1/14                    .    .    Elektrostatische dosismeters (constructie van ionisatiekamers H01J 47/02)

G 01 T       1/142                  .    .    .    Oplaadinrichtingen; Afleesinrichtingen [2]

G 01 T       1/15                    .    Instrumenten waarin door een stralingsdetector opgewekte pulsen worden geïntegreerd, bijv. met een diodepompcircuit [9]

G 01 T       1/16                    .    Meten van stralingsintensiteit (G01T 1/29 heeft voorrang) [2]

G 01 T       1/161                  .    .    Toepassingen in de nucleaire geneeskunde, bijv. voor in vivo tellingen [2,9]

G 01 T       1/163                  .    .    .    Whole-body tellers [2]

G 01 T       1/164                  .    .    .    Scintigrafie [2,9]

G 01 T       1/166                  .    .    .    .    waarbij sprake is van relatieve beweging tussen de detector en het onderwerp [2]

G 01 T       1/167                  .    .    Meten van het radioactieve gehalte van objecten, bijv. besmetting (whole-body tellers G01T 1/163) [2]

G 01 T       1/169                  .    .    Onderzoeken of lokaliseren van besmette oppervlaktegebieden [2,9]

G 01 T       1/17                    .    .    Circuitvoorzieningen die niet zijn aangepast aan een specifiek soort detector

G 01 T       1/172                  .    .    .    met coïncidentiecircuitvoorzieningen (G01T 1/178 heeft voorrang) [2]

G 01 T       1/175                  .    .    .    Stroomtoevoercircuits [2,9]

G 01 T       1/178                  .    .    .    voor het meten van specifieke activiteit in aanwezigheid van andere radioactieve substanties, bijv. uit de natuur, in de lucht of in een vloeistof zoals regenwater [2]

G 01 T       1/18                    .    .    met telbuisvoorzieningen, bijv. met Geiger-tellers (buizen H01J 47/00)

G 01 T       1/185                  .    .    met ionisatiekamervoorzieningen [2,9]

G 01 T       1/20                    .    .    met scintillatiedetectoren

G 01 T       1/202                  .    .    .    waarbij de detector een kristal is

G 01 T       1/203                  .    .    .    waarbij de detector is gemaakt van kunststoffen

G 01 T       1/204                  .    .    .    waarbij de detector een vloeistof is

G 01 T       1/205                  .    .    .    waarbij de detector een gas is

G 01 T       1/208                  .    .    .    Speciaal aangepaste circuits voor scintillatiedetectoren, bijv. voor het fotomultiplicatorgedeelte [2]

G 01 T       1/22                    .    .    met Cerenkov-detectoren

G 01 T       1/24                    .    .    met halfgeleiderdetectoren [9]

G 01 T       1/26                    .    .    met weerstandsdetectoren

G 01 T       1/28                    .    .    met secundaire-emissiedetectoren [9]

G 01 T       1/29                    .    Meting die wordt uitgevoerd aan stralingsbundels, bijv. de positie of een gedeelte van de straal; Meten van de ruimtelijke spreiding van straling [2,7,9]

G 01 T       1/30                    .    Meten van de halveringstijd van een radioactieve substantie

G 01 T       1/32                    .    Meten van de polarisatie van deeltjes

G 01 T       1/34                    .    Meten van de doorsnede, bijv. de absorptiedoorsnede van deeltjes

G 01 T       1/36                    .    Meten van de spectrale spreiding van röntgenstraling of kernstraling

G 01 T       1/38                    .    .    Onderscheiden van deeltjes en meten van de relatieve massa, bijv. door het meten van het verlies aan energie met de afstand (dE/dx) [2]

G 01 T       1/40                    .    .    Stabiliseren van spectrometers [2]

 

G 01 T      3/00                    Meten van neutronenstraling (G01T 5/00 heeft voorrang) [2]

G 01 T       3/02                    .    door het afschermen van andere straling

G 01 T       3/04                    .    gebruikmakend van calorimetrische inrichtingen

G 01 T       3/06                    .    met scintillatiedetectoren [2]

G 01 T       3/08                    .    met halfgeleiderdetectoren [2,9]

 

G 01 T      5/00                    Opnemen van de bewegingen of sporen van deeltjes (vonkkamers H01J 47/14); Verwerken of analyseren van dergelijke sporen [2,9]

G 01 T       5/02                    .    Verwerken van sporen; Analyseren van sporen

G 01 T       5/04                    .    Nevelvaten, bijv. een Wilson-kamer

G 01 T       5/06                    .    Bellenvaten

G 01 T       5/08                    .    Scintillatiekamers (ontladingsbuizen H01J 40/00 of H01J 47/00) [9]

G 01 T       5/10                    .    Platen of blokken waarin sporen van kerndeeltjes zichtbaar worden gemaakt door nabehandeling, bijv. gebruikmakend van een fotografische emulsie of gebruikmakend van mica

G 01 T       5/12                    .    Circuitvoorzieningen met ionisatiekamers met evenwijdige platen of met meerdere draden, bijv. vonkkamers (buizen op zich H01J 47/00) [2] 

G 01 T      7/00                    Details van stralingsmeetinstrumenten

G 01 T       7/02                    .    Verzamelmiddelen voor het opnemen of opslaan van te onderzoeken monsters

G 01 T       7/04                    .    .    door filtratie

G 01 T       7/06                    .    .    door elektrostatische neerslag (G01T 7/04 heeft voorrang)

G 01 T       7/08                    .    Middelen voor het transporteren van opgenomen monsters

G 01 T       7/10                    .    .    gebruikmakend van draaitafels

G 01 T       7/12                    .    Voorzieningen voor het in werking stellen van een alarm