SECTIE G         FYSICA

              Aantekeningen

 

(1)        In deze Sectie owrdt de volgende uitdrukking gebruikt met de aangegevens betekenis:

-        “variabele” (als een zelfstand naamwoord) betekent een kenmerk of eigenschap (bijv. een dimensie, een fysische toestand zoals temperatuur, een kwaliteit zoals dichtheid of kleur), die met betrekking tot een bepaalde entiteit (bijv. een object, een hoeveelheid van een substantie, een lichtstraal) en op een bepaald ogenblik, kan worden gemeten; de variabele kan veranderen, zodat de numerieke uitdrukking ervan verschillende waarden op verschillende tijden, onder verschillende condities of in afzonderlijke gevallen kan aannemen, maar kan constant zijn met betrekking tot een specifieke entiteit onder bepaalde omstandigheden of voor specifieke doeleinden (bijv. de lengte van een staaf mag als constant worden beschouwd voor vele doeleinden).

              (2)      De aandacht wordt gevestigd op de definities van gebruikte termen of uitdrukkingen. Sommige komen voor in de Aantekeningen van diverse klassen in deze Sectie, zie in het bijzonder de definitie van “meten” in klasse G01. Andere komen voor in § 187 van de Gids voor de IPC, zie in het bijzonder de definitie van “regelen”. [17]

              (3)      Klassering in deze Sectie kan moeilijker blijken dan in andere Secties, omdat het onderscheid tussen verschillende toepassingsgebieden in belangrijker mate afhankelijk is van de bedoeling van de gebruiker dan op enig constructief verschil of gebruiksverschil, en omdat de behandelde onderwerpen vaak deel uitmaken van systemen of combinaties, met gezamenlijke kenmerken of delen, meer dan “dingen”die als geheel gemakkelijk zijn te onderscheiden. Bijvoorbeeld, informatie (bijv. een stel figuren) kan worden getoond met het doel van onderwijs of reclame (G09), om het resultaat van een meting bekend te maken (G01), voor het signaleren van de informatie naar een punt op afstand of het geven van gesignaleerde informatie vanaf een punt op afstand (G08). De gebruikte woorden om het doel te beschrijven hangen af van aspecten die irrelevant kunnen zijn voor de vorm van het betreffende apparaat, bijv. aspecten zoals het gewenste effectop de persoon die naar de afbeelding kijkt, of of de afbeelding op afstand wordt geregeld. Nogmaals, een inrichting die in zekere mate op een toestand reageert, bijv. op de druk van een fluïdum, kan zonder wijziging aan de inrichting zelf worden gebruikt om informatie te geven over de druk (G01L) of over een andere toestand die gekoppeld is aan de druk (een andere subklasse van G01, bijv. G01K voor de temperatuur), om een opname te maken van de druk of het voorkomen daarvan (G07C), om een alarm te geven (G08B) of om een andere apparaat aan te sturen (G05).

                        Het klasseringsschema is bedoeld om zaken van soortgelijke aard (zoals hierboven aangegeven) bij elkaar te kunnen klasseren. Het is daarom in het bijzonder noodzakelijk eerst over de werkelijke aard van enig technisch onderwerp te beslissen voordat er goed geklasseerd kan worden.

 

INSTRUMENTEN

 

G 01       METEN; TESTEN [9]

 

              Aantekeningen

 

              (1)      Onder deze klasse vallen, naast “echte” meetinstrumenten, andere weergeefinrichtingen of opneeminrichtingen met een analoge constructie, en tevens signaleringsinrichtingen of regelinrichtingen voor zover zij betrekking hebben op meting (zoals gedefinieerd in Aantekening 2 hieronder) en niet speciaal zijn aangepast aan het specifieke doel van signalering of regeling.

              (2)      In deze klasse wordt de volgende term gebruikt met de aangegeven betekenis:

                        -        “meten” wordt gebruikt om aanzienlijk meer te dekken dan de primaire of basisbetekenis. In die primaire zin betekent dat het vinden van een numerieke uitdrukking van de waarde van een variabele in relatie tot een eenheid of gegeven of tot een andere variabele van dezelfde aard, bijv. het uitdrukken van een lengte in termen van een andere lengte zoals bij het meten van een lengte met een schaal; de waarde kan direct worden verkregen (zoals eerder gesuggereerd) of door het meten van een andere variabele waarvan de waarde in verband staat met de waarde van de gevraagde variabele, zoals bij het meten van een temperatuursverandering door het meten van een resulterende verandering in de lengte van een kwikkolom. Omdat echter dezelfde inrichting of hetzelfde instrument, in plaats van voor het geven van een directe aanduiding, kan worden gebruikt voor het produceren van een opname of voor het op gang brengen van een signaal voor het produceren van een aanduiding of regeling, of kan worden gebruikt in combinatie met andere inrichtingen of instrumenten voor het aangeven van een gezamenlijk resultaat uit een meting van twee of meer variabelen van dezelfde of een andere soort, is het noodzakelijk om onder “meten” tevens een bewerking te verstaan die het mogelijk moet maken een dergelijke numerieke uitdrukking te verkrijgen door het aanvullend gebruik van een zekere wijze van omzetting van een waarde in getallen. De uitdrukking in getallen kan derhalve werkelijk bestaan uit een digitale presentatie of de aflezing van een schaal, of er kan een aanduiding van worden gegeven zonder het gebruik van getallen, bijv. door een waarneembaar kenmerk (variabele) van de entiteit (bijv. een object, substantie of lichtstraal) waarvan de gemeten variabele een eigenschap of toestand is of door iets wat met een dergelijk kenmerk overeenkomt (bijv. de overeenkomstige positie van een lichaam zonder enige schaal of een overeenkomstige spanning die op zekere wijze is opgewekt). In veel gevallen is er niet zo’n waarde-aanduiding, maar slechts een aanduiding van het verschil of de gelijkheid in relatie tot een standaard of gegeven (waarvan de waarde al dan niet bekend is uit getallen); de standaard of het gegeven kan de waarde zijn van een andere variabele van dezelfde aard maar van een verschillende entiteit (bijv. een standaardmaat) of van dezelfde entiteit op een ander tijdstip. In de meest eenvoudige vorm geeft een meting meer een aanduiding van de aanwezigheid of afwezigheid van een zekere toestand of kwaliteit, bijv. beweging (in elke of in één specifieke richting), of op het al dan niet overschrijden van een vooraf bepaalde waarde door een variabele.

              (3)      De aandacht wordt gevestigd op de Aantekeningen volgend op de titel van klasse B81 en subklasse B81B met betrekking tot “microstructurele inrichtingen” en “microstructurele systemen”, en de Aantekeningen volgend op de titel van subklasse B82B met betrekking tot “nanostructuren”. [7,17]

              (4)      De aandacht wordt gevestigd op de Aantekeningen volgend op de titel van Sectie G, in het bijzonder met betrekking tot de definitie van de term “variabele”.

              (5)      In veel meetvoorzieningen wordt een eerste te meten variabele omgezet in tweede of latere variabelen. De tweede of latere variabelen kunnen zijn (a) een toestand die in verband staat met de eerste variabele en die wordt geproduceerd in een lichaam, of (b) de verplaatsing van een lichaam. Verdere omzetting kan nodig zijn. Bij het klasseren van zo’n voorziening (i) wordt de of elke van belang zijnde omzetstap geklasseerd, of (ii) wordt - als alleen het gehele systeem van belang is - de eerste variabele geklasseerd op de toepasselijke plaats. Dit is in het bijzonder van belang als er twee of meer omzettingen plaatsvinden, bijvoorbeeld daar waar een eerste variabele, bijv. druk, wordt omgezet in een tweede variabele, bijv. een optische eigenschap van een tastlichaam, en die tweede variabele wordt uitgedrukt door een derde variabele, bijv. een elektrisch effect. In zo’n geval moeten de volgende klasseringsplaatsen in beschouwing worden genomen: de plaats voor de omzetting van de eerste variabele, die voor het aftasten van de conditie die wordt veroorzaakt door die variabele, subklasse G01D voor het uitdrukken van de meting en tenslotte de plaats voor het volledige systeem, als die er is. [6]

              (6)      De meting van verandering in de waarde van een fysische eigenschap wordt geklasseerd in dezelfde subklasse als de meting van die fysische eigenschap, bijv. meting van vergroting van de lengte, wordt geklasseerd in subklasse G01B.

 

G 01 V    GEOFYSICA; ZWAARTEKRACHTMETINGEN; DETECTEREN VAN MASSA’S OF OBJECTEN; TAGS (middelen voor het aanduiden van de plaats van per ongeluk begraven personen, bijv. onder de sneeuw A63B 29/02) [4,6,9]

 

              Aantekeningen

 

              (1)      Deze subklasse dekt radarsystemen, sonarsystemen, lidarsystemen of analoge systemen die speciaal zijn ontworpen voor de geofysica. Radarsystemen, sonarsystemen, lidarsystemen of analoge systemen, of details van dergelijke systemen, worden indien van algemeen belang tevens geklasseerd  in subklasse G01S.

              (2)      In deze subklasse wordt de volgende term gebruikt met de aangegeven betekenis:

                        -        “tag” betekent voorzieningen die samenwerken met een detectieveld, bijv. een nabijgelegen veld, en die zijn ontworpen voor het produceren van een specifiek te detecteren effect; “tag” betekent tevens actieve markeringen die een te detecteren veld kunnen opwekken. [6]

              (3)      In deze subklasse slaan de geofysische methoden op zowel de aarde als op andere ruimtelijke objecten, bijv. planeten.

              (4)      De aandacht wordt gevestigd op de Aantekeningen volgend op de titel van klasse G01.

G 01 V      1/00                    Seismologie; Seismisch of akoestisch terreinonderzoek of seismische of akoestische terreindetectie

G 01 V      1/02                    .    Opwekken van seismische energie [9]

G 01 V      1/04                    .    .    Details

G 01 V      1/047                  .    .    .    Voorzieningen voor het koppelen van de generator aan de grond [3]

G 01 V      1/053                  .    .    .    .    voor het opwekken van transversale golven [3]

G 01 V      1/06                    .    .    .    Ontstekingsinrichtingen (G01V 1/393 heeft voorrang) [3]

G 01 V      1/08                    .    .    .    .    waarbij sprake is van tijdvertragingsinrichtingen

G 01 V      1/09                    .    .    .    Transportvoorzieningen, bijv. op voertuigen (G01V 1/38 heeft voorrang) [3]

G 01 V      1/104                  .    .    gebruikmakend van explosieve ladingen (G01V 1/157 heeft voorrang) [3]

G 01 V      1/108                  .    .    .    door het vervormen of verplaatsen van de oppervlakken van omhullingen [3]

G 01 V      1/112                  .    .    .    .    voor gebruik op het oppervlak van de aarde [3]

G 01 V      1/116                  .    .    .    waarbij verbrandingsgassen onder druk op pulserende wijze uit de generator ontsnappen, bijv. voor het opwekken van uitbarstingen [3]

G 01 V      1/13                    .    .    .    Opstelling of plaatsing van ladingen voor het produceren van een gewenst patroon in ruimte of tijd

G 01 V      1/133                  .    .    gebruikmakend van fluïdum-aandrijfmiddelen, bijv. gebruikmakend van fluïda onder hoge druk (G01V 1/104 heeft voorrang) [3]

G 01 V      1/135                  .    .    .    door het vervormen of verplaatsen van de oppervlakken van omhullingen [3]

G 01 V      1/137                  .    .    .    waarbij de fluïda op pulserende wijze uit de generator ontsnappen, bijv. voor het opwekken van uitbarstingen [3]

G 01 V      1/143                  .    .    gebruikmakend van mechanische aandrijfmiddelen (G01V 1/104 en G01V 1/133 heeft voorrang) [3]

G 01 V      1/145                  .    .    .    door het vervormen of verplaatsen van oppervlakken [3]

G 01 V      1/147                  .    .    .    gebruikmakend van de inslag van vallende massa’s [3]

G 01 V      1/153                  .    .    .    gebruikmakend van roterende massa’s in onbalans [3]

G 01 V      1/155                  .    .    .    gebruikmakend van heen en weer bewegende massa’s [3]

G 01 V      1/157                  .    .    gebruikmakend van vonkontladingen; gebruikmakend van exploderende draden [3,9]

G 01 V      1/16                    .    Ontvangstelementen voor seismische signalen; Voorzieningen of aanpassingen van ontvangstelementen [9]

G 01 V      1/18                    .    .    Ontvangstelementen, bijv. een seismograaf of seismometer [2]

G 01 V      1/20                    .    .    Voorzieningen van ontvangstelementen, bijv. seismograafopstellingen

G 01 V      1/22                    .    Verzenden van seismische signalen naar opneemapparatuur of verwerkingsapparatuur [9]

G 01 V      1/24                    .    Opnemen van seismische gegevens [9]

G 01 V      1/26                    .    .    Inrichtingen voor het verzenden van referentiesignalen, bijv. aanduiden van het moment van afvuren van een schot

G 01 V      1/28                    .    Verwerken van seismische gegevens, bijv. voor analyse, interpretatie of correctie (G01V 1/48 heeft voorrang) [6]

G 01 V      1/30                    .    .    Analyseren (G01V 1/50 heeft voorrang) [6]

G 01 V      1/32                    .    .    Omvormen van de ene opname in een andere

G 01 V      1/34                    .    .    Weergeven van seismische opnames

G 01 V      1/36                    .    .    Veroorzaken van statische of dynamische correcties op opnames, bijv. het corrigeren van de spreiding; Correleren van seismische signalen; Tegengaan van de effecten van ongewenste energie

G 01 V      1/37                    .    .    .    speciaal aangepast voor seismische systemen waarbij gebruik wordt gemaakt van het continu in beroering brengen van de bodem [3]

G 01 V      1/38                    .    speciaal aangepast voor met water bedekte gebieden (G01V 1/28 heeft voorrang)

G 01 V      1/387                  .    .    Verminderen van de secundaire gasbelpuls, d.w.z. het verminderen van de gedetecteerde signalen die zijn ontstaan door de opwekking en afgifte van gasbellen na de primaire explosie [3]

G 01 V      1/393                  .    .    Middelen voor het aanbrengen van explosieve onderwaterladingen, bijv. gecombineerd met ontstekingsinrichtingen [3]

G 01 V      1/40                    .    speciaal aangepast voor boorputonderzoek

G 01 V      1/42                    .    .    gebruikmakend van generatoren in één put en ontvangers elders of omgekeerd (G01V 1/52 heeft voorrang) [6]

G 01 V      1/44                    .    .    gebruikmakend van generatoren en ontvangers in dezelfde put (G01V 1/52 heeft voorrang) [6]

G 01 V      1/46                    .    .    .    Gegevensverwerving [6]

G 01 V      1/48                    .    .    .    Verwerken van gegevens [6]

G 01 V      1/50                    .    .    .    .    Analyseren van gegevens [6]

G 01 V      1/52                    .    .    Structurele details [6]

 

G 01 V      3/00                    Elektrisch of magnetisch terreinonderzoek of elektrische of magnetische terreindetectie; Meten van magnetische veldkarakteristieken van de aarde, bijv. declinatie of deviatie [2,4,9]

 

              Aantekening

 

              De groepen G01V 3/15 tot G01V 3/18 hebben voorrang boven de groepen G01V 3/02 tot G01V 3/14. [3,8]

 

G 01 V      3/02                    .    werkend met de voortplanting van elektrische stroom

G 01 V      3/04                    .    .    gebruikmakend van gelijkstroom

G 01 V      3/06                    .    .    gebruikmakend van wisselstroom

G 01 V      3/08                    .    werkend met magnetische of elektrische velden die worden geproduceerd of gemodificeerd door objecten of geologische structuren of door detectie-inrichtingen (met elektromagnetische golven G01V 3/12) [9]

G 01 V      3/10                    .    .    gebruikmakend van inductiespoelen

G 01 V      3/11                    .    .    .    voor het detecteren van geleidende objecten, bijv. vuurwapens, kabels of pijpen [3]

G 01 V      3/12                    .    werkend met elektromagnetische golven

G 01 V      3/14                    .    werkend met elektronenresonantie of kernmagnetische resonantie

G 01 V      3/15                    .    speciaal aangepast voor gebruik tijdens transport, bijv. door een persoon, voertuig of boot [3]

G 01 V      3/16                    .    .    speciaal aangepast voor gebruik vanuit vliegtuigen (G01V 3/165 tot G01V 3/175 hebben voorrang) [3]

G 01 V      3/165                  .    .    werkend met magnetische of elektrische velden die worden geproduceerd of gemodificeerd door het object of de detectie-inrichting (met elektromagnetische golven G01V 3/17) [3]

G 01 V      3/17                    .    .    werkend met elektromagnetische golven [3]

G 01 V      3/175                  .    .    werkend met elektronenresonantie of kernmagnetische resonantie [3]

G 01 V      3/18                    .    speciaal aangepast voor boorputonderzoek

G 01 V      3/20                    .    .    werkend met de voortplanting van elektrische stroom [3]

G 01 V      3/22                    .    .    .    gebruikmakend van gelijkstroom [3]

G 01 V      3/24                    .    .    .    gebruikmakend van wisselstroom [3]

G 01 V      3/26                    .    .    werkend met magnetische of elektrische velden die worden geproduceerd of gemodificeerd door ofwel de omgevende aardformatie ofwel de detectie-inrichting (met elektromagnetische golven G01V 3/30) [3]

G 01 V      3/28                    .    .    .    gebruikmakend van inductiespoelen [3]

G 01 V      3/30                    .    .    werkend met elektromagnetische golven [3]

G 01 V      3/32                    .    .    werkend met elektronenresonantie of kernmagnetische resonantie [3]

G 01 V      3/34                    .    .    Verzenden van gegevens naar opneemapparatuur of verwerkingsapparatuur; Opnemen van gegevens [3]

G 01 V      3/36                    .    Opnemen van gegevens (G01V 3/34 heeft voorrang) [3]

G 01 V      3/38                    .    Verwerken van gegevens, bijv. voor analyse, voor interpretatie of voor correctie [3,9]

G 01 V      3/40                    .    speciaal aangepast voor het meten van magnetische veldkarakteristieken van de aarde [3]

 

G 01 V      5/00                    Onderzoeken of detecteren door het gebruik van kernstraling, bijv. van natuurlijke of geïnduceerde radioactiviteit [9]

G 01 V      5/02                    .    speciaal aangepast voor oppervlakteonderzoek, bijv. vanuit vliegtuigen [3]

G 01 V      5/04                    .    speciaal aangepast voor boorputonderzoek [3]

G 01 V      5/06                    .    .    voor het detecteren van natuurlijke radioactieve mineralen [3]

G 01 V      5/08                    .    .    gebruikmakend van primaire kernstralingsbronnen of röntgenstralen [3]

G 01 V      5/10                    .    .    .    gebruikmakend van neutronenbronnen [3]

G 01 V      5/12                    .    .    .    gebruikmakend van gammabronnen of röntgenbronnen [3]

G 01 V      5/14                    .    .    .    gebruikmakend van een combinatie van diverse bronnen, bijv. een neutronenbron en een gammabron [3]

 

G 01 V      7/00                    Meten van zwaartekrachtvelden of zwaartekrachtgolven; Gravimetrisch terreinonderzoek of gravimetrische terreindetectie

G 01 V      7/02                    .    Details

G 01 V      7/04                    .    .    Elektrische, foto-elektrische of magnetische weergeefmiddelen of opneemmiddelen

G 01 V      7/06                    .    .    Analyseren of interpreteren van gravimetrische opnames

G 01 V      7/08                    .    gebruikmakend van balansen [9]

G 01 V      7/10                    .    .    gebruikmakend van torsiebalansen, bijv. een Eötvös-balans

G 01 V      7/12                    .    gebruikmakend van slingers

G 01 V      7/14                    .    gebruikmakend van de vrijevaltijd

G 01 V      7/16                    .    speciaal aangepast voor gebruik op bewegende platforms, bijv. een schip of vliegtuig

 

G 01 V      8/00                    Terreinonderzoek of terreindetectie door optische middelen [6,9]

 

              Aantekening

 

              Deze groep dekt het gebruik van infraroodlicht, zichtbaar licht of ultravioletlicht. [6]

 

G 01 V      8/02                    .    Terreinonderzoek [6]

G 01 V      8/10                    .    Terreindetectie, bijv. gebruikmakend van lichtbarrières (door terugkaatsing vanuit het object G01S 17/00) [6,9]

G 01 V      8/12                    .    .    gebruikmakend van één zender en één ontvanger [6]

G 01 V      8/14                    .    .    .    gebruikmakend van reflectoren [6]

G 01 V      8/16                    .    .    .    gebruikmakend van optische vezels [6]

G 01 V      8/18                    .    .    .    gebruikmakend van mechanische aftastsystemen [6]

G 01 V      8/20                    .    .    gebruikmakend van meerdere zenders en ontvangers [6]

G 01 V      8/22                    .    .    .    gebruikmakend van reflectoren [6]

G 01 V      8/24                    .    .    .    gebruikmakend van optische vezels [6]

G 01 V      8/26                    .    .    .    gebruikmakend van mechanische aftastsystemen [6]

 

G 01 V      9/00                    Terreinonderzoek of terreindetectie door methoden die niet vallen onder de groepen G01V 1/00 tot G01V 8/00 [6]

G 01 V      9/02                    .    Bepalen van de aanwezigheid van stroming van ondergronds water

 

G 01 V    11/00                   Terreinonderzoek of terreindetectie door methoden waarbij technieken worden gecombineerd die vallen onder twee of meer van de hoofdgroepen G01V 1/00 tot G01V 9/00 

G 01 V    13/00                   Maken, ijken, reinigen of repareren van instrumenten of inrichtingen die vallen onder de groepen G01V 1/00 tot G01V 11/00 [8]

 

G 01 V    15/00                   Tags die vastzitten aan, of samengaan met, een object voor het kunnen detecteren van het object (registratiedragers voor gebruik bij machines met een detecteerbare tag of markering G06K 19/00) [6,9] 

              Aantekening

 

              Deze groep dekt geen detectoren of detectiemethoden, bijv. methoden waarin het te detecteren object magnetische of elektrische velden produceert of modificeert, wat elders wordt gedekt, bijv. in groep G01V 3/00. [6]

 

G 01 V    99/00                   Onderwerpen voor zover niet vallend onder andere groepen van deze subklasse [9]