SECTIE G         FYSICA

              Aantekeningen

 

(1)        In deze Sectie owrdt de volgende uitdrukking gebruikt met de aangegevens betekenis:

-        “variabele” (als een zelfstand naamwoord) betekent een kenmerk of eigenschap (bijv. een dimensie, een fysische toestand zoals temperatuur, een kwaliteit zoals dichtheid of kleur), die met betrekking tot een bepaalde entiteit (bijv. een object, een hoeveelheid van een substantie, een lichtstraal) en op een bepaald ogenblik, kan worden gemeten; de variabele kan veranderen, zodat de numerieke uitdrukking ervan verschillende waarden op verschillende tijden, onder verschillende condities of in afzonderlijke gevallen kan aannemen, maar kan constant zijn met betrekking tot een specifieke entiteit onder bepaalde omstandigheden of voor specifieke doeleinden (bijv. de lengte van een staaf mag als constant worden beschouwd voor vele doeleinden).

              (2)      De aandacht wordt gevestigd op de definities van gebruikte termen of uitdrukkingen. Sommige komen voor in de Aantekeningen van diverse klassen in deze Sectie, zie in het bijzonder de definitie van “meten” in klasse G01. Andere komen voor in § 187 van de Gids voor de IPC, zie in het bijzonder de definitie van “regelen”. [17]

              (3)      Klassering in deze Sectie kan moeilijker blijken dan in andere Secties, omdat het onderscheid tussen verschillende toepassingsgebieden in belangrijker mate afhankelijk is van de bedoeling van de gebruiker dan op enig constructief verschil of gebruiksverschil, en omdat de behandelde onderwerpen vaak deel uitmaken van systemen of combinaties, met gezamenlijke kenmerken of delen, meer dan “dingen”die als geheel gemakkelijk zijn te onderscheiden. Bijvoorbeeld, informatie (bijv. een stel figuren) kan worden getoond met het doel van onderwijs of reclame (G09), om het resultaat van een meting bekend te maken (G01), voor het signaleren van de informatie naar een punt op afstand of het geven van gesignaleerde informatie vanaf een punt op afstand (G08). De gebruikte woorden om het doel te beschrijven hangen af van aspecten die irrelevant kunnen zijn voor de vorm van het betreffende apparaat, bijv. aspecten zoals het gewenste effectop de persoon die naar de afbeelding kijkt, of of de afbeelding op afstand wordt geregeld. Nogmaals, een inrichting die in zekere mate op een toestand reageert, bijv. op de druk van een fluïdum, kan zonder wijziging aan de inrichting zelf worden gebruikt om informatie te geven over de druk (G01L) of over een andere toestand die gekoppeld is aan de druk (een andere subklasse van G01, bijv. G01K voor de temperatuur), om een opname te maken van de druk of het voorkomen daarvan (G07C), om een alarm te geven (G08B) of om een andere apparaat aan te sturen (G05).

                        Het klasseringsschema is bedoeld om zaken van soortgelijke aard (zoals hierboven aangegeven) bij elkaar te kunnen klasseren. Het is daarom in het bijzonder noodzakelijk eerst over de werkelijke aard van enig technisch onderwerp te beslissen voordat er goed geklasseerd kan worden.

 

INSTRUMENTEN

 

G 02       OPTICA [11]

 

              Aantekening

 

              In deze klasse wordt de volgende uitdrukking gebruikt met de aangegeven betekenis:

-            “optisch” slaat niet alleen op zichtbaar licht maar tevens op ultravioletstraling of infraroodstraling. [4]

 

G 02 F    INRICHTINGEN OF VOORZIENINGEN WAARVAN DE OPTISCHE WERKING IS GEMODIFICEERD DOOR HET VERANDEREN VAN DE OPTISCHE EIGENSCHAPPEN VAN HET MEDIUM VAN DE INRICHTINGEN OF VOORZIENINGEN VOOR HET REGELEN VAN DE INTENSITEIT, KLEUR, FASE, POLARISATIE OF RICHTING VAN LICHT, BIJV. DOOR SCHAKELEN, POORTEN, MODULEREN OF DEMODULEREN; TECHNIEKEN OF PROCEDURES VOOR DE WERKING DAARVAN; VERANDEREN VAN FREQUENTIE; NIET-LINEAIRE OPTICA; OPTISCHE LOGISCHE ELEMENTEN; OPTISCHE ANALOOG/DIGITAAL-OMZETTERS [2,4,12]

 

G 02 F      1/00                    Inrichtingen of voorzieningen voor het regelen van de intensiteit, kleur, fase, polarisatie of richting van licht dat afkomstig is van een onafhankelijke lichtbron, bijv. door schakelen, poorten of moduleren; Niet-lineaire optica [2,4,12]

 

              Aantekening

 

              Deze groep dekt alleen:

              -         inrichtingen of voorzieningen, bijv. elementen, waarvan de optische werking is gemodificeerd door het veranderen van de optische eigenschappen van het medium van de inrichtingen of voorzieningen door de invloed of regeling van fysische parameters, bijv. elektrische velden, elektrische stroom, magnetische velden, geluid of mechanische trillingen, spanning of thermische effecten; [2]

              -         inrichtingen of voorzieningen waarin de elektrische of magnetische veldcomponent van de lichtstralen de optische eigenschappen van het medium beïnvloedt, d.w.z. niet-lineaire optica; [2]

              -         het regelen van licht door elektromagnetische golven, bijv. radiogolven, of door elektronen of andere elementaire deeltjes. [2]

 

G 02 F      1/01                    .    voor het regelen van de intensiteit, fase, polarisatie of kleur (G02F 1/29 en G02F 1/35 hebben voorrang) [2,7,12]

G 02 F      1/015                  .    .    op basis van halfgeleiderelementen met tenminste één barrière met potentiaalsprong, bijv. een PN-junctie of PIN-junctie (G02F 1/03 heeft voorrang) [3]

G 02 F      1/017                  .    .    .    Structuren met een periodieke of quasi-periodieke potentiaalvariatie, bijv. kristalroosters of kwantumbronnen [7]

G 02 F      1/025                  .    .    .    in een optische golfgeleider-structuur (G02F 1/017 heeft voorrang) [5,7]

G 02 F      1/03                    .    .    op basis van keramiek of elektro-optische kristallen, bijv. met een Pockels-effect of Kerr-effect (G02F 1/061 heeft voorrang) [2,4,7]

G 02 F      1/035                  .    .    .    in een optische golfgeleider-structuur [5]

G 02 F      1/05                    .    .    .    met ferro-elektrische eigenschappen (G02F 1/035 en G02F 1/055 hebben voorrang) [2,5]

G 02 F      1/055                  .    .    .    waarbij het actieve materiaal keramisch is (G02F 1/035 heeft voorrang) [4,5]

G 02 F      1/061                  .    .    op basis van elektro-optisch organisch materiaal (G02F 1/07 heeft voorrang) [7]

G 02 F      1/065                  .    .    .    in een optische golfgeleider-structuur [7]

G 02 F      1/07                    .    .    op basis van elektro-optische vloeistoffen met een Kerr-effect [2]

G 02 F      1/09                    .    .    op basis van magneto-optische elementen, bijv. met een Faraday-effect [2]

G 02 F      1/095                  .    .    .    in een optische golfgeleider-structuur [5]

G 02 F      1/11                    .    .    op basis van akoestisch-optische elementen, bijv. gebruikmakend van variabele breking door geluidsgolven of soortgelijke mechanische golven (akoestisch-optische afbuiging G02F 1/33) [2]

G 02 F      1/125                  .    .    .    in een optische golfgeleider-structuur [5]

G 02 F      1/13                    .    .    op basis van vloeibare kristallen, bijv. losse LCD-cellen of weergavecellen met vloeibare kristallen [2,12]

G 02 F      1/133                  .    .    .    Constructieve voorzieningen; Werking van LCD-cellen; Circuitvoorzieningen (voorzieningen of circuits voor het regelen van vloeibare kristalelementen in een matrix, die geen deel uitmaken van deze elementen G09G 3/36) [3,7]

G 02 F      1/1333                 .    .    .    .    Constructieve voorzieningen (G02F 1/135 en G02F 1/136 hebben voorrang) [5]

G 02 F      1/1334                 .    .    .    .    .    op basis van in een polymeer gedispergeerde vloeibare kristallen, bijv. ingekapselde vloeibare microkristallen [7]

G 02 F      1/1335                 .    .    .    .    .    Structurele samenvoeging van optische inrichtingen, bijv. polarisatoren of reflectoren, met de cel [5]

G 02 F      1/13357               .    .    .    .    .    .    Verlichtingsinrichtingen [7]

G 02 F      1/13363               .    .    .    .    .    .    Dubbelbrekende elementen, bijv. voor optische compensatie [7]

G 02 F      1/1337                 .    .    .    .    .    Aan de oppervlakte geïnduceerde oriëntatie van de vloeibare kristalmoleculen, bijv. door richtlagen [5]

G 02 F      1/1339                 .    .    .    .    .    Pakkingen; Afstandshouders; Afdichten van de cel [5]

G 02 F      1/1341                 .    .    .    .    .    Vullen of sluiten van de cel [5]

G 02 F      1/1343                 .    .    .    .    .    Elektroden [5]

G 02 F      1/1345                 .    .    .    .    .    Geleiders voor het verbinden van elektroden met cel-aansluitklemmen [5]

G 02 F      1/1347                 .    .    .    .    .    Opstelling van vloeibare kristallagen of vloeibare kristalcellen waarin de uiteindelijke toestand van één lichtstraal wordt bereikt door toevoeging van de effecten van twee of meer lagen of cellen [5]

G 02 F      1/135                  .    .    .    .    Vloeibare kristalcellen die structureel zijn samengevoegd met een foto-geleidende of ferro-elektrische laag, waarvan de eigenschappen optisch of elektrisch kunnen worden gevarieerd [3]

G 02 F      1/136                  .    .    .    .    Vloeibare kristalcellen die structureel zijn samengevoegd met een halfgeleider-laag of een halfgeleidersubstraat, bijv. cellen die deel uitmaken van een geïntegreerd circuit (G02F 1/135 heeft voorrang) [5]

G 02 F      1/1362                 .    .    .    .    .    Actieve in een matrix geadresseerde cellen [7]

G 02 F      1/1365                 .    .    .    .    .    .    waarin het schakelelement een inrichting met twee elektroden is [7]

G 02 F      1/1368                 .    .    .    .    .    .    waarin het schakelelement een inrichting met drie elektroden is [7]

G 02 F      1/137                  .    .    .    gekenmerkt door een specifiek elektro-effect of magneto-optisch effect, bijv. een in een veld geïnduceerde faseovergang, een oriëntatie-effect, een guest-host wisselwerking of dynamische verstrooiing [3]

G 02 F      1/139                  .    .    .    .    op basis van oriëntatie-effecten waarin het vloeibare kristal transparant blijft [6]

G 02 F      1/141                  .    .    .    .    .    gebruikmakend van ferro-elektrische vloeibare kristallen [6]

G 02 F      1/15                    .    .    op basis van elektro-chroomelementen [5]

G 02 F      1/153                  .    .    .    Constructieve voorzieningen [5]

G 02 F      1/155                  .    .    .    .    Elektroden [5]

G 02 F      1/157                  .    .    .    .    Structurele samenvoeging van optische inrichtingen, bijv. reflectoren of verlichtingsinrichtingen, met de cel [5]

G 02 F      1/161                  .    .    .    .    Pakkingen; Afstandshouders; Afdichten van de cel; Vullen of sluiten van de cel [5]

G 02 F      1/163                  .    .    .    Werking van elektrochroomcellen; Circuitvoorzieningen [5]

G 02 F      1/167                  .    .    op basis van elektroforese [5]

G 02 F      1/17                    .    .    op basis van variabele absorptie-elementen (G02F 1/015 tot G02F 1/167 hebben voorrang) [2,5]

G 02 F      1/19                    .    .    op basis van variabele terugkaatsingselementen of brekingselement (G02F 1/015 tot G02F 1/167 hebben voorrang) [2,5]

G 02 F      1/21                    .    .    door interferentie [2]

G 02 F      1/225                  .    .    .    in een optische golfgeleider-structuur [5]

G 02 F      1/23                    .    .    voor het regelen van de kleur (G02F 1/03 tot G02F 1/21 hebben voorrang) [2]

G 02 F      1/25                    .    .    .    wat betreft een schakering of een overheersende golflengte [2]

G 02 F      1/29                    .    voor het regelen van de positie of richting van lichtstralen, d.w.z. de afbuiging [4,12]

G 02 F      1/295                  .    .    in een optische golfgeleider-structuur (G02F 1/313 en G02F 1/335 hebben voorrang) [5]

G 02 F      1/31                    .    .    Digitale afbuiginrichtingen (G02F 1/33 heeft voorrang) [2]

G 02 F      1/313                  .    .    .    in een optische golfgeleider-structuur [5]

G 02 F      1/315                  .    .    .    op basis van het gebruik van een geregelde, volledig inwendige terugkaatsing [3]

G 02 F      1/33                    .    .    Akoestisch-optische afbuiginrichtingen [2]

G 02 F      1/335                  .    .    .    met een optische golfgeleider-structuur [5]

G 02 F      1/35                    .    Niet-lineaire optica [2,5,12]

G 02 F      1/355                  .    .    gekenmerkt door de gebruikte materialen [7]

G 02 F      1/361                  .    .    .    Organische materialen [7]

G 02 F      1/365                  .    .    in een optische golfgeleider-structuur (G02F 1/377 heeft voorrang) [7]

G 02 F      1/37                    .    .    voor het opwekken van een tweede harmonische [2]

G 02 F      1/377                  .    .    .    in een optische golfgeleider-structuur [7]

G 02 F      1/383                  .    .    .    .    in de vorm van een optische vezel [7]

G 02 F      1/39                    .    .    voor het parametrisch opwekken of versterken van licht, infraroodgolven of ultravioletgolven [2,12]

 

G 02 F      2/00                    Demoduleren van licht; Doorgeven van de modulatie van gemoduleerd licht; Veranderen van de frequentie van licht (G02F 1/35 heeft voorrang) [2,12]

G 02 F      2/02                    .    Veranderen van de frequentie van licht, bijv. door kwantumtellers [2,12]

 

G 02 F      3/00                    Optische logische elementen; Optische bi-stabiele inrichtingen [5,12]

G 02 F      3/02                    .    Optische bi-stabiele inrichtingen [5] 

G 02 F      7/00                    Optische analoog/digitaal-omvormers

 

              Aantekening

 

              Deze groep dekt alleen omvormers die in aanzienlijke mate zijn gebaseerd op elementen die vallen onder groep G02F 1/00. [4]