SECTIE G         FYSICA

              Aantekeningen

 

(1)        In deze Sectie owrdt de volgende uitdrukking gebruikt met de aangegevens betekenis:

-        “variabele” (als een zelfstand naamwoord) betekent een kenmerk of eigenschap (bijv. een dimensie, een fysische toestand zoals temperatuur, een kwaliteit zoals dichtheid of kleur), die met betrekking tot een bepaalde entiteit (bijv. een object, een hoeveelheid van een substantie, een lichtstraal) en op een bepaald ogenblik, kan worden gemeten; de variabele kan veranderen, zodat de numerieke uitdrukking ervan verschillende waarden op verschillende tijden, onder verschillende condities of in afzonderlijke gevallen kan aannemen, maar kan constant zijn met betrekking tot een specifieke entiteit onder bepaalde omstandigheden of voor specifieke doeleinden (bijv. de lengte van een staaf mag als constant worden beschouwd voor vele doeleinden).

              (2)      De aandacht wordt gevestigd op de definities van gebruikte termen of uitdrukkingen. Sommige komen voor in de Aantekeningen van diverse klassen in deze Sectie, zie in het bijzonder de definitie van “meten” in klasse G01. Andere komen voor in § 187 van de Gids voor de IPC, zie in het bijzonder de definitie van “regelen”. [17]

              (3)      Klassering in deze Sectie kan moeilijker blijken dan in andere Secties, omdat het onderscheid tussen verschillende toepassingsgebieden in belangrijker mate afhankelijk is van de bedoeling van de gebruiker dan op enig constructief verschil of gebruiksverschil, en omdat de behandelde onderwerpen vaak deel uitmaken van systemen of combinaties, met gezamenlijke kenmerken of delen, meer dan “dingen”die als geheel gemakkelijk zijn te onderscheiden. Bijvoorbeeld, informatie (bijv. een stel figuren) kan worden getoond met het doel van onderwijs of reclame (G09), om het resultaat van een meting bekend te maken (G01), voor het signaleren van de informatie naar een punt op afstand of het geven van gesignaleerde informatie vanaf een punt op afstand (G08). De gebruikte woorden om het doel te beschrijven hangen af van aspecten die irrelevant kunnen zijn voor de vorm van het betreffende apparaat, bijv. aspecten zoals het gewenste effectop de persoon die naar de afbeelding kijkt, of of de afbeelding op afstand wordt geregeld. Nogmaals, een inrichting die in zekere mate op een toestand reageert, bijv. op de druk van een fluïdum, kan zonder wijziging aan de inrichting zelf worden gebruikt om informatie te geven over de druk (G01L) of over een andere toestand die gekoppeld is aan de druk (een andere subklasse van G01, bijv. G01K voor de temperatuur), om een opname te maken van de druk of het voorkomen daarvan (G07C), om een alarm te geven (G08B) of om een andere apparaat aan te sturen (G05).

                        Het klasseringsschema is bedoeld om zaken van soortgelijke aard (zoals hierboven aangegeven) bij elkaar te kunnen klasseren. Het is daarom in het bijzonder noodzakelijk eerst over de werkelijke aard van enig technisch onderwerp te beslissen voordat er goed geklasseerd kan worden.

 

INSTRUMENTEN

 

G 03       FOTOGRAFIE; CINEMATOGRAFIE; ANALOGE TECHNIEKEN WAARBIJ GEBRUIK WORDT GEMAAKT VAN ANDERE DAN OPTISCHE GOLVEN; ELEKTROGRAFIE; HOLOGRAFIE [4,11] 

              Aantekeningen

 

              (1)      Onder deze subklasse vallen niet het reproduceren van beelden of patronen door aftasting en omzetting in elektrische signalen, wat valt onder de subklasse H04N. [11]

              (2)      In deze klasse worden de volgende termen gebruikt met de aangegeven betekenis:

                        -        “opnames” betekent foto’s of een andere soort latente aanwezige, direct zichtbare of permanente opslag van beeldinformatie, die bestaat uit een beeldgewijze spreiding van een grootheid, bijv. een elektrisch ladingspatroon, die is opgenomen op een dragerlichaam;

                        -        “optisch” slaat niet alleen op zichtbaar licht maar tevens op ultravioletstralen of infraroodstralen. [4]

 

G 03 B    APPARATUUR OF VOORZIENINGEN VOOR HET NEMEN VAN FOTO’S OF VOOR HET PROJECTEREN OF BEKIJKEN DAARVAN; APPARATUUR OF VOORZIENINGEN MET ANALOGE TECHNIEKEN WAARBIJ GEBRUIK WORDT GEMAAKT VAN ANDERE DAN OPTISCHE GOLVEN; ACCESSOIRES DAARVOOR (optische delen van dergelijke apparatuur G02B; fotogevoelige materialen of processen voor de fotografie G03C; apparatuur voor het verwerken van belichte fotomaterialen G03D) [4]

 

              Aantekening

 

              Deze subklasse dekt, voor zover het processen betreft, alleen processen die worden gekenmerkt door het gebruiken of manipuleren van apparatuur die op zich in deze subklasse te klasseren is.

 

Details die horen bij tenminste twee van de volgende soorten apparatuur: camera’s, projectoren, drukmachines [9]

G 03 B      1/00                    Hanteren van filmstroken, van algemeen belang voor camera’s, projectoren of drukmachines [9]

G 03 B      1/02                    .    Bewegen van een filmstrook door aan het uiteinde daarvan te trekken

G 03 B      1/04                    .    .    Trekkracht die wordt uitgeoefend door een opneemspoel

G 03 B      1/06                    .    .    .    geroteerd door een tandwiel met heugel die door een hefboom worden bediend

G 03 B      1/08                    .    .    .    geroteerd door een band, ketting, trekstang of een andere lineair heen en weer gaande bediening

G 03 B      1/10                    .    .    .    geroteerd door een bedieningsknop via een drijfwerk

G 03 B      1/12                    .    .    .    geroteerd door een motor, bijv. een veer

G 03 B      1/14                    .    .    Speciale voorzieningen voor het garanderen van een constante bewegingsafstand van de film

G 03 B      1/16                    .    .    .    door pennen die ingrijpen op de film

G 03 B      1/18                    .    Bewegen van een filmstrook door middelen die aangrijpen op de film tussen de uiteinden daarvan

G 03 B      1/20                    .    .    Aangrijpmiddelen

G 03 B      1/22                    .    .    .    Klauwen of pennen die aangrijpen op gaten in de film

G 03 B      1/24                    .    .    .    Kettingwielen die aangrijpen op gaten in de film

G 03 B      1/26                    .    .    .    Wielen met spijkers of pennen die de film niet doorsteken

G 03 B      1/28                    .    .    .    Pendeltoevoer

G 03 B      1/30                    .    .    .    Riemtoevoer

G 03 B      1/32                    .    .    .    Wrijvingsgrijpers of wrijvingsrollen

G 03 B      1/34                    .    .    .    Stoters

G 03 B      1/36                    .    .    .    Pneumatisch aangrijpende middelen

G 03 B      1/38                    .    .    met een sterradbeweging of Genève-beweging, bijv. met een Maltezer-kruisdrijfwerk

G 03 B      1/40                    .    met koppelingen of aandrijfkoppelingen met wrijving

G 03 B      1/42                    .    Geleiden, opstellen of dwingen van de film in een gewenste positie ten opzichte van het lenzensysteem

G 03 B      1/44                    .    .    Geleiders die de rand van een film raken (beeldvensters G03B 1/48)

G 03 B      1/46                    .    .    Rollen die de rand van een film raken, bijv. trommelvormig, met een vernauwing of kegelvormig (beeldvensters G03B 1/48)

G 03 B      1/48                    .    .    Beeldvensters of drukinrichtingen, bijv. een plaat

G 03 B      1/50                    .    .    .    verstelbaar of uitwisselbaar, bijv. voor films van verschillende breedte

G 03 B      1/52                    .    .    .    Pneumatische drukinrichtingen

G 03 B      1/54                    .    .    Spaninrichtingen of inrichtingen voor het in stand houden van lussen

G 03 B      1/56                    .    Toevoeren en doortrekken van een film; Lus-vorming

G 03 B      1/58                    .    .    automatisch

G 03 B      1/60                    .    Meten of aanduiden van de lengte van de verbruikte of niet-verbruikte film; Tellen van het aantal belichtingen [15]

G 03 B      1/62                    .    .    waarbij sprake is van een blokkeerinrichting of een noodstopinrichting

G 03 B      1/64                    .    .    door middelen die de straal bepalen van de film die op een spoel gewikkeld zit

G 03 B      1/66                    .    .    Tellen van het aantal belichtingen [15]

 

G 03 B      3/00                    Scherpstelvoorzieningen, van algemeen belang voor camera’s, projectoren of drukmachines [9,15]

G 03 B      3/02                    .    door het bewegen van de lens langs een geleiderail

G 03 B      3/04                    .    door het verstellen van de positie van het beeldvlak zonder de lens te bewegen

G 03 B      3/06                    .    .    gebruikmakend van beweegbare reflectoren voor het veranderen van de lengte van een licht-pad

G 03 B      3/10                    .    Scherpstellen waarbij een krachtbron wordt gebruikt

G 03 B      3/12                    .    .    aangepast voor afstandsbediening [15]

 

G 03 B      5/00                    Verstellen van een optisch systeem ten opzichte van een beeld of objectvlak voor een ander doel dan scherpstelling, van algemeen belang voor camera’s, projectoren of drukmachines [9]

G 03 B      5/02                    .    Zijdelings verstellen van een lens

G 03 B      5/04                    .    Verticaal verstellen van een lens; Verticaal instelbare objectiefgestellen

G 03 B      5/06                    .    Zwaaien van een lens om de normaal ten opzichte van de optische as

G 03 B      5/08                    .    Schuinstelbare achterstukken

 

Details die horen bij camera’s

 

G 03 B      7/00                    Regelen van de belichting door het afzonderlijk of gezamenlijk instellen van sluiter, diafragma’s of filters (regelen van de belichting in televisiecamera’s door middel van circuits voor het beïnvloeden van het optische deel van de camera H04N 5/238) [14,16]

G 03 B      7/01                    .    met selectie van ofwel handmatige ofwel automatische modus [14]

G 03 B      7/02                    .    Regeling die wordt veroorzaakt door het instellen van een lichaam met schaalverdeling op de camera in overeenstemming met de aanduiding of aflezing van een lichtmeter apart van of ingebouwd in het cameralichaam

G 03 B      7/04                    .    Regeling die wordt veroorzaakt door handverstelling van een lichaam dat de aanduiding van een wijzer van een ingebouwde lichtgevoelige inrichting aftast, bijv. door het terugplaatsen van de wijzer naar een vast samenhangend referentiepunt

G 03 B      7/06                    .    .    door een navolgbeweging van een samenhangend referentiepunt naar de wijzer

G 03 B      7/08                    .    Regeling die uitsluitend wordt veroorzaakt op basis van de reactie op de intensiteit van het licht dat wordt opgevangen door de camera, of een ingebouwde lichtgevoelige inrichting [14]

G 03 B     7/0805                 .    .    Instellen van prioriteitsmodi [14]

G 03 B      7/081                  .    .    Analoge circuits [3]

G 03 B      7/083                  .    .    .    voor het regelen van de belichtingstijd [3]

G 03 B      7/085                  .    .    .    voor het regelen van de lensopening [3]

G 03 B      7/087                  .    .    .    voor het regelen van zowel belichtingstijd als lensopening [3]

G 03 B      7/089                  .    .    .    voor het opslaan van de belichtingswaarde in een spiegelreflexcamera [3]

G 03 B      7/091                  .    .    Digitale circuits [3]

G 03 B      7/093                  .    .    .    voor het regelen van de belichtingstijd [3]

G 03 B      7/095                  .    .    .    voor het regelen van de lensopening [3]

G 03 B      7/097                  .    .    .    voor het regelen van zowel belichtingstijd als lensopening [3]

G 03 B      7/099                  .    .    Opstelling van foto-elektrische elementen in of op de camera [3]

G 03 B      7/0993                 .    .    .    in de camera [14]

G 03 B      7/0997                 .    .    .    .    Meting door de lens [TTL] [14]

G 03 B      7/10                    .    .    waarbij een servomotor zorgt voor vermogen voor het verplaatsen van het instellichaam

G 03 B      7/12                    .    .    waarbij een met de hand in werking gesteld lichaam dat van de ene positie naar een andere wordt bewogen, zorgt voor het vermogen voor het bewegen van het instellichaam, bijv. waarbij het indrukken van de ontspanner een getrapte taster laat samenwerken met de wijzer van de lichtgevoelige inrichting voor het instellen van het diafragma gevolgd door het ontspannen van de sluiter

G 03 B      7/14                    .    .    .    waarbij het instellen van zowel sluiter als diafragmaopening tot stand wordt gebracht als een optimaal compromis tussen de rasterdiepte en het gebrek aan belichting

G 03 B      7/16                    .    in overeenstemming met zowel de intensiteit van de flitsbron als de afstand tussen flitsbron en object, bijv. in overeenstemming met een “richtgetal” van de flitslamp en het scherpstellen van de camera

G 03 B      7/17                    .    .    Selectie van de modi in flitsbronnen door belichtingsregelingen [14]

G 03 B      7/18                    .    in overeenstemming met een lichtreductie-”factor” van een filter of andere afsluiter, die wordt gebruikt met of op de lens van de camera

G 03 B      7/20                    .    in overeenstemming met het veranderen van een lens

G 03 B      7/22                    .    in overeenstemming met de temperatuur of hoogte, bijv. in een vliegtuig

G 03 B      7/24                    .    automatisch in overeenstemming met markeringen of andere middelen voor het aanduiden van de filmsnelheid of het soort film op het magazijn dat in de camera moet worden geplaatst [3]

G 03 B      7/26                    .    Stroomtoevoer; Circuits of voorzieningen voor het inschakelen van de krachtbron; Circuits voor het controleren van de krachtbronspanning [3]

G 03 B      7/28                    .    Circuits voor het meten van, of rekening houden met, het objectcontrast [3] 

G 03 B      7/30                    .    Veiligheidsvoorzieningen voor het regelen van de belichting [14] 

G 03 B      9/00                    Sluiters voor de belichting; Diafragma’s

G 03 B      9/02                    .    Diafragma‘s [2]

G 03 B      9/04                    .    .    Losse beweegbare platen met twee of meer lensopeningen met een afgepaste afmeting, bijv. een schuifplaat of draaiplaat

G 03 B      9/06                    .    .    Twee of meer samenwerkende draaibladen, bijv. irisvormig (sluiters die functioneren als diafragma’s door het beperken van de mate van opengaande beweging G 03 B 9/08)

G 03 B      9/07                    .    .    met middelen voor het voorinstellen van het diafragma

G 03 B      9/08                    .    Sluiters [2,15]

G 03 B      9/10                    .    .    Bladen of schijven die roteren of draaien om de as die loodrecht staat op het vlak ervan

G 03 B      9/12                    .    .    .    Twee relatief verstelbare lichamen voor het bepalen van de lensopening, die als eenheid bewegen

G 03 B      9/14                    .    .    .    Twee afzonderlijke lichamen die in tegengestelde richting bewegen

G 03 B      9/16                    .    .    .    Twee afzonderlijke lichamen die in dezelfde richting bewegen

G 03 B      9/18                    .    .    .    Meer dan twee lichamen

G 03 B      9/20                    .    .    .    .    die elk in één richting bewegen, eerst voor het openen en daarna voor het weer sluiten

G 03 B      9/22                    .    .    .    .    die elk in één richting bewegen voor het openen en dan in de tegengestelde richting voor het sluiten, bijv. irisvormig

G 03 B      9/24                    .    .    .    Verstellen van de grootte van een lensopening die wordt gevormd door lichamen bij een volledige openstand voor het vormen van een virtueel diafragma dat verstelbaar is

G 03 B      9/26                    .    .    .    met één of meer dekbladen

G 03 B      9/28                    .    .    Rolblinderingen of flexibele platen

G 03 B      9/30                    .    .    .    Losse blinderingen met meerdere spleten of andere openingen

G 03 B      9/32                    .    .    .    Dubbele blinderingen

G 03 B      9/34                    .    .    .    .    met een verstelbare spleet; met een mechanisme voor het regelen van de relatieve beweging van blinderingen voor het vormen van een spleet

G 03 B      9/36                    .    .    Starre schuifplaten

G 03 B      9/38                    .    .    .    Losse starre platen met meerdere spleten of andere openingen

G 03 B      9/40                    .    .    .    Dubbele platen

G 03 B      9/42                    .    .    .    .    met een verstelbaar spleet; met een mechanisme voor het regelen van de relatieve beweging van de platen voor het vormen van een spleet

G 03 B      9/44                    .    .    .    Gebogen sporen en platen

G 03 B      9/46                    .    .    Klepsluiters die draaien om een as in het vlak van de klep

G 03 B      9/48                    .    .    .    Dubbele kleppen

G 03 B      9/50                    .    .    .    Louvre-vormige kleppen

G 03 B      9/52                    .    .    Trommelsluiters

G 03 B      9/54                    .    .    Kegelvormige sluiters; Roterende platen met een rotatie-as die onder een hoek staat met de optische as van de sluiter

G 03 B      9/58                    .    Middelen voor het variëren van de duur van de “openstand”-periode van een sluiter

G 03 B      9/60                    .    .    door het variëren van de bewegingssnelheid van afsluitlichamen

G 03 B      9/62                    .    .    door het variëren van de tijdsinterval tussen het eind van de openbeweging en het begin van de sluitbeweging

G 03 B      9/64                    .    Mechanismen voor het vertragen van de opening van een sluiter (los van de sluiter G03B 17/38)

G 03 B      9/66                    .    Middelen voor het aanspannen van een sluiter los van middelen voor het ontspannen van een sluiter

G 03 B      9/68                    .    .    Aanspanning die wordt veroorzaakt door de beweging van een film

G 03 B      9/70                    .    met contacten voor het synchroniseren van een flitser

 

G 03 B    11/00                   Speciaal aangepaste filters of andere afsluiters voor de fotografie [15]

G 03 B    11/02                   .    Daglichtfilters

G 03 B    11/04                   .    Kappen en dergelijke voor het elimineren van ongewenst licht bij lenzen, zoekers of scherpstelhulpmiddelen

G 03 B    11/06                   .    .    Lenskappen voor het belichten

 

G 03 B    13/00                   Zoekers; Scherpstelhulpmiddelen voor camera’s; Scherpstelmiddelen voor camera’s; Autofocussystemen voor camera’s [5,15]

G 03 B    13/02                   .    Zoekers

G 03 B    13/04                   .    .    met direct zicht, bijv. een filmbeeldje of zichtmarkering

G 03 B    13/06                   .    .    met lenzen met of zonder reflectoren

G 03 B    13/08                   .    .    .    met een teruggekaatst beeld van het filmbeeldje

G 03 B    13/10                   .    .    waarmee het zoeker-raster wordt versteld

G 03 B    13/12                   .    .    .    voor het compenseren voor een verandering van de cameralens of de grootte van een afbeelding

G 03 B    13/14                   .    .    .    voor het compenseren voor een parallax ten gevolge van de korte afstand

G 03 B    13/16                   .    .    gecombineerd met scherpstelhulpmiddelen

G 03 B    13/18                   .    Scherpstelhulpmiddelen

G 03 B    13/20                   .    .    Afstandmeters die zijn gekoppeld met scherpstelvoorzieningen, bijv. voor het verstellen van de afstandmeter van een autofocuscamera

G 03 B    13/22                   .    .    .    waarbij de koppeling zorgt voor compensatie bij een verandering van de cameralens

G 03 B    13/24                   .    .    Matglazen

G 03 B    13/26                   .    .    .    met stelloepen voor het inspecteren van de op het scherm gevormde afbeelding

G 03 B    13/28                   .    .    .    Inrichtingen voor het splitsen van afbeeldingen

G 03 B    13/30                   .    .    voor het aanduiden van de rasterdiepte [5]

G 03 B    13/32                   .    Scherpstelmiddelen [5]

G 03 B    13/34                   .    .    Scherpstellen met een krachtbron [5]

G 03 B    13/36                   .    .    .    Autofocussystemen [5] 

G 03 B    15/00                   Speciale procedures voor het nemen van foto’s; Apparatuur daarvoor

G 03 B    15/02                   .    Verlichten van het tafereel

G 03 B    15/03                   .    .    Combinaties van camera’s met verlichtingsapparatuur; Flitsers

G 03 B    15/035                  .    .    .    Combinaties camera’s met gloeilampen

G 03 B    15/04                   .    .    .    Combinaties camera’s met niet-elektronische flitsapparatuur; Niet-elektronische flitsers [15]

G 03 B    15/05                   .    .    .    Combinaties van camera’s met elektronische flitsapparatuur; Elektronische flitsers [15]

G 03 B    15/06                   .    .    Speciale voorzieningen van afscherminrichtingen, diffusie-inrichtingen of reflectie-inrichtingen, bijv. in een studio

G 03 B    15/07                   .    .    .    Voorzieningen van lampen in studio’s

G 03 B    15/08                   .    Trucfotografie

G 03 B    15/10                   .    .    gebruikmakend van achtergrondprojectie, d.w.z. het mengen van een kunstmatige achtergrond met een werkelijke voorgrond

G 03 B    15/12                   .    .    gebruikmakend van spiegels

G 03 B    15/14                   .    voor het nemen van foto’s tijdens medische ingrepen

G 03 B    15/16                   .    voor het fotograferen van het spoor van bewegende objecten (hogesnelheidsfotografie G03B 39/00) [15]

 

G 03 B    17/00                   Details van camera’s of cameralichamen; Accessoires daarvoor (lenskappen en dergelijke G03B 11/04)

G 03 B    17/02                   .    Huizen

G 03 B    17/04                   .    .    inklapbaar, opvouwbaar of uittrekbaar, bijv. in de vorm van een boek [15]

G 03 B    17/06                   .    .    met belichtingsmeters of andere weergeefmiddelen die zijn ingebouwd in het huis, maar die niet zijn verbonden andere cameralichamen

G 03 B    17/08                   .    .    Waterdichte lichamen of behuizingen

G 03 B    17/10                   .    .    Geluiddichte lichamen

G 03 B    17/12                   .    .    met middelen voor het ondersteunen van objectieven, extra lenzen, filters, maskers of koepels

G 03 B    17/14                   .    .    .    uitwisselbaar

G 03 B    17/16                   .    .    voor het bevatten van zowel een filmcamera als een fotocamera

G 03 B    17/17                   .    .    met reflectoren die zijn opgesteld in een straal die de fotografische afbeelding vormt, bijv. voor het verminderen van de afmetingen van een camera

G 03 B    17/18                   .    Signalen voor het aanduiden van de conditie van een cameralichaam of de geschiktheid van het licht (aanduiden van de rasterdiepte G03B 13/30)

G 03 B    17/20                   .    .    zichtbaar in de zoeker

G 03 B    17/22                   .    met middelen voor het afsnijden van een stuk film

G 03 B    17/24                   .    met middelen voor het afzonderlijk produceren van markeringen op de film, bijv. een titel of de belichtingstijd

G 03 B    17/26                   .    Houders voor het bevatten van lichtgevoelig materiaal en aangepast om in de camera te worden gestoken (houders voor röntgenfilms G03B 42/04) [2]

G 03 B    17/28                   .    Plaatsen van lichtgevoelig materiaal in een camera

G 03 B    17/30                   .    .    Plaatsen van spoelen of andere roteerbare houders voor opgewikkelde film

G 03 B    17/32                   .    .    Plaatsen van platen of gesneden stukken film

G 03 B    17/34                   .    .    .    Veranderen van platen of gesneden stukken film

G 03 B    17/36                   .    Tellen van het aantal belichtingen (van filmstroken G03B 1/66) [15]

G 03 B    17/38                   .    Ontspannerinrichtingen los van een sluiter (ingebouwd in een sluiter G03B 9/08)

G 03 B    17/40                   .    .    met een vertraagde of op tijd ingestelde werking

G 03 B    17/42                   .    Onderlinge koppeling tussen de sluiterwerking en het doorspoelen van een film of het veranderen van een plaat of een gesneden film

G 03 B    17/44                   .    Middelen voor het verwisselen van een matglas en lichtgevoelig materiaal

G 03 B    17/46                   .    Middelen voor het belichten van afzonderlijke filmbeeldjes in een filmcamera

G 03 B    17/48                   .    aangepast voor combinatie met andere fotografische of optische apparatuur [15]

G 03 B    17/50                   .    .    met zowel ontwikkelapparatuur als afwerkapparatuur [15]

G 03 B    17/52                   .    .    .    bij Land-apparatuur

G 03 B    17/53                   .    .    .    voor het automatisch vrijgeven van een afgewerkte foto na het geven van een signaal dat belichting veroorzaakt, bijv. door het indrukken van een knop of het inwerpen van een muntstuk

G 03 B    17/54                   .    .    met een projector

G 03 B    17/55                   .    met een voorziening voor het verwarmen of koelen, bijv. in een vliegtuig

G 03 B    17/56                   .    Accessoires (draagtassen A45C 11/38) [15]

G 03 B    17/58                   .    .    Hulpstukken voor het omvormen van camera’s tot reflexcamera’s

 

G 03 B    19/00                   Camera’s (details G03B 17/00)

G 03 B    19/02                   .    Fotocamera’s

G 03 B    19/04                   .    .    Rolfilmcamera’s

G 03 B    19/06                   .    .    .    aangepast om te worden geladen met meer dan één film, bijv. waarbij selectief de ene of de ander wordt belicht (G03B 19/07 heeft voorrang)

G 03 B    19/07                   .    .    .    met meer dan één objectief

G 03 B    19/08                   .    .    .    met een voorziening voor het afwisselend gebruiken met platen of gesneden stukken film

G 03 B    19/10                   .    .    Camera’s voor platen of gesneden stukken film (met een voorziening voor het afwisselend gebruiken met een rolfilm G03B 19/08)

G 03 B    19/12                   .    .    Reflexcamera’s met één objectief en een beweegbare reflector of een deels-doorlatende spiegel

G 03 B    19/14                   .    .    met lenzenparen waarvan er één een afbeelding vormt op fotografisch materiaal en de ander een  overeenkomstige afbeelding vormt op een matglas

G 03 B    19/16                   .    .    Gaatjescamera’s

G 03 B    19/18                   .    Filmcamera’s (met een niet-intermitterend bewegende film G03B 41/02)

G 03 B    19/20                   .    .    Reflex-camera’s

G 03 B    19/22                   .    .    Dubbelcamera’s

G 03 B    19/24                   .    .    aangepast om te worden beladen met meer dan één film, bijv. waarbij selectief de ene of de ander wordt belicht

G 03 B    19/26                   .    .    waarbij beelden geleidelijk kunnen verschijnen en verdwijnen [4]

 

G 03 B    21/00                   Projectoren of projectiekijkers; Accessoires daarvoor (inrichtingen voor het veranderen van beelden G03B 23/00) [7,15]

G 03 B    21/02                   .    Apparatuur voor meerdere films

G 03 B    21/04                   .    .    Beeldautomaten of beeld ”jukeboxen”

G 03 B    21/06                   .    voor alleen episcopische projectie

G 03 B    21/08                   .    voor epidiascopische projectie

G 03 B    21/10                   .    Projectoren met een ingebouwd of aangebouwd scherm [15]

G 03 B    21/11                   .    .    voor het lezen van een microfilm

G 03 B    21/12                   .    aangepast voor het projecteren van ofwel stilstaande ofwel bewegende beelden (verlengd tonen van één filmbeeldje G03B 21/38)

G 03 B    21/13                   .    Projectoren voor het produceren van speciale effecten aan de randen van een afbeelding, bijv. vervaging

G 03 B    21/132                  .    Overhead-projectoren, d.w.z. waarmee kan worden geprojecteerd wat ter plaatse met de hand wordt geschreven of getekend (epidiascopische projectoren G03B 21/08)

G 03 B    21/134                  .    Projectoren gecombineerd met zetapparatuur of met afdrukapparatuur

G 03 B    21/14                   .    Details

G 03 B    21/16                   .    .    Koelen; Voorkomen van oververhitting

G 03 B    21/18                   .    .    Voorkomen of blussen van brand

G 03 B    21/20                   .    .    Lampbehuizingen [15]

G 03 B    21/22                   .    .    Geluiddichte lichamen

G 03 B    21/26                   .    .    Afzonderlijk projecteren van aanvullend materiaal gelijktijdig met de hoofdafbeelding [15]

G 03 B    21/28                   .    .    Reflectoren in de projectiestraal

G 03 B    21/30                   .    .    aangepast voor het inklappen of opvouwen, bijv. voor de draagbaarheid

G 03 B    21/32                   .    .    Speciaal aangepaste details voor het projecteren van bewegende beelden (waarbij een film continu door het beeldvenster beweegt G03B 41/02)

G 03 B    21/34                   .    .    .    Overschakelvoorzieningen

G 03 B    21/36                   .    .    .    .    Vervagen, oplossen of uitwissen

G 03 B    21/38                   .    .    .    Verleng tonen van één filmbeeldje

G 03 B    21/40                   .    .    .    Elimineren of verminderen van flikkeringen

G 03 B    21/42                   .    .    .    Voorkomen van schade aan een film door het niet goed werken van de projector

G 03 B    21/43                   .    .    .    Aandrijfmechanismen

G 03 B    21/44                   .    .    .    .    Mechanismen voor het overbrengen van beweging naar de filmstrooktoevoer; Mechanisch koppelen van een sluiter en een intermitterende toevoer [15]

G 03 B    21/46                   .    .    .    .    .    waarbij het beeldvenster kan worden versteld

G 03 B    21/48                   .    .    .    .    .    voor het veranderen van de beeldvenstersnelheid; voor het regelen van de constantheid van de filmsnelheid

G 03 B    21/50                   .    .    .    Regelinrichtingen worden bediend door de filmstrook tijdens het lopen [15]

G 03 B    21/52                   .    .    .    .    door een voorbewerkte film

G 03 B    21/53                   .    .    Middelen voor het automatisch scherpstellen, bijv. voor het compenseren voor thermische effecten [5,15]

G 03 B    21/54                   .    Accessoires

G 03 B    21/56                   .    .    Projectieschermen

G 03 B    21/58                   .    .    .    inklapbaar, bijv. opvouwbaar; met een variabel oppervlak

G 03 B    21/585                  .    .    .    .    Opblaasbare schermen [14]

G 03 B    21/60                   .    .    .    gekenmerkt door de aard van het oppervlak [14]

G 03 B    21/602                  .    .    .    .    Lensvormige schermen (G03B 21/625 heeft voorrang) [14]

G 03 B    21/604                  .    .    .    .    Gepolariseerde schermen [14]

G 03 B    21/606                  .    .    .    .    voor reliëfprojectie [14]

G 03 B    21/608                  .    .    .    .    Vloeistofschermen [14]

G 03 B    21/62                   .    .    .    .    Doorschijnende schermen [14]

G 03 B    21/625                  .    .    .    .    .    Lensvormige doorschijnende schermen [14]

G 03 B    21/64                   .    .    Middelen voor het monteren van afzonderlijk te projecteren beelden, bijv. een diaraampje

 

G 03 B    23/00                   Inrichtingen voor het veranderen van beelden in kijkapparatuur of projectoren [15]

 

              Aantekening

 

              In deze groep wordt de volgende term gebruikt met de aangegeven betekenis:

              -         “beeld” betekent elke platte presentatie, al dan niet doorschijnend, bijv. geproduceerd door fotograferen, schrijven of afdrukken.

 

G 03 B    23/02                   .    waarin een beeld wordt verwijderd uit een stapel en weer wordt teruggebracht naar dezelfde of een andere stapel; Magazijnen daarvoor

G 03 B    23/04                   .    .    met rechtlijnige beweging

G 03 B    23/06                   .    .    met rotatiebeweging

G 03 B    23/08                   .    waarin beelden zijn vastgemaakt aan een beweegbare drager

G 03 B    23/10                   .    .    een trommeldrager of schijfdrager

G 03 B    23/12                   .    .    een drager in de vorm van een rechte strook

G 03 B    23/14                   .    Dragers die worden bediend voor het in of uit de projectiepositie of kijkpositie brengen van beelden, met maar één of twee beelden die kunnen worden verwijderd (G03B 23/18 heeft voorrang) [4]

G 03 B    23/18                   .    waarbij beelden geleidelijk kunnen verschijnen en verdwijnen [4]

 

G 03 B    25/00                   Andere kijkers dan projectiekijkers, die de indruk van een film geven door nawerking van het oog, bijv. een zoëtroop [15]

G 03 B    25/02                   .    met een tussengeplaatst lensvormig scherm of lijnscherm

 

G 03 B    27/00                   Fotografische afdrukapparatuur [15]

G 03 B    27/02                   .    Belichtingsapparatuur voor contactafdrukken

G 03 B    27/04                   .    .    Kopieerapparatuur zonder relatieve beweging tussen het origineel en de lichtbron tijdens de belichting, bijv. een drukframe of druk-kast

G 03 B    27/06                   .    .    .    voor het herhaaldelijk automatisch kopiëren van hetzelfde origineel

G 03 B    27/08                   .    .    .    voor het automatisch kopiëren van diverse originelen achter elkaar, bijv. voor het kopiëren van een film

G 03 B    27/10                   .    .    Kopieerapparatuur met relatieve beweging tussen het origineel en de lichtbron tijdens de belichting

G 03 B    27/12                   .    .    .    voor het herhaaldelijk automatisch kopiëren van hetzelfde origineel

G 03 B    27/14                   .    .    Details

G 03 B    27/16                   .    .    .    Verlichtingsvoorzieningen, bijv. de positionering van lampen of reflectoren (regelen van de belichting G03B 27/72)

G 03 B    27/18                   .    .    .    In stand houden of uitoefenen van contactdruk tussen een origineel en lichtgevoelige materiaal

G 03 B    27/20                   .    .    .    .    door gebruik te maken van een vacuüm of fluïdumdruk

G 03 B    27/22                   .    .    .    .    door strekken over een gebogen vlak

G 03 B    27/24                   .    .    .    Scheiden van het origineel van de afdruk

G 03 B    27/26                   .    .    .    Koelen

G 03 B    27/28                   .    .    .    Rand-maskeerinrichtingen

G 03 B    27/30                   .    .    .    aangepast om te worden gecombineerd met verwerkingsapparatuur [15]

G 03 B    27/32                   .    Projectie-afdrukapparatuur, bijv. een vergroter of een kopieercamera

G 03 B    27/34                   .    .    Middelen voor het automatisch scherpstellen daarvoor [4,15]

G 03 B    27/36                   .    .    .    door mechanische verbindingen, bijv. door een nok of stangoverbrenging

G 03 B    27/38                   .    .    .    .    in de vorm van schroeven met een niet-gelijkmatige spoed

G 03 B    27/40                   .    .    .    .    aangepast voor gebruik met lenzen met een verschillende brandpuntafstand

G 03 B    27/42                   .    .    voor het automatisch opeenvolgend kopiëren van hetzelfde origineel (G03B 27/34 en G03B 27/53 hebben voorrang) [4]

G 03 B    27/44                   .    .    voor het tegelijkertijd meervoudig kopiëren van hetzelfde origineel (G03B 27/34 en G03B 27/53 hebben voorrang) [4]

G 03 B    27/46                   .    .    voor het automatisch opeenvolgend kopiëren van verschillende originelen, bijv. bij vergroters of rolfilmdrukmachines (G03B 27/34, G03B 27/50 en G03B 27/53 hebben voorrang) [4]

G 03 B    27/465                  .    .    .    op verschillende posities van dezelfde strook, bijv. een microfilm [4]

G 03 B    27/47                   .    .    .    op verschillende posities van hetzelfde vel, bijv. bij een microfiche [4]

G 03 B    27/475                  .    .    .    kopiëren van een film (G03B 27/48 heeft voorrang) [4]

G 03 B    27/48                   .    .    .    met een origineel in de vorm van een continu bewegende filmstrook, met compensatie voor de daaruit voortvloeiende beweging van de afbeelding

G 03 B    27/50                   .    .    met een bewegende spleet of soortgelijk diafragma dat over een origineel beweegt voor toenemende belichting (G03B 27/34 heeft voorrang) [4]

G 03 B    27/52                   .    .    Details

G 03 B    27/53                   .    .    .    Automatisch registreren of positioneren van originelen ten opzichte van elkaar of ten opzichte van de fotogevoelige laag [4,15]

G 03 B    27/54                   .    .    .    Lampbehuizingen; Verlichtingsmiddelen [15]

G 03 B    27/56                   .    .    .    Bevestigen van de vergroterkop op een kolom

G 03 B    27/58                   .    .    .    Geleiderails, maskeerframes of andere houders voor fotogevoelig materiaal (G03B 27/53 heeft voorrang) [4]

G 03 B    27/60                   .    .    .    .    gebruikmakend van een vacuüm of fluïdumdruk

G 03 B    27/62                   .    .    .    Houders voor het origineel (G03B 27/53 heeft voorrang) [4]

G 03 B    27/64                   .    .    .    .    gebruikmakend van een vacuüm of fluïdumdruk

G 03 B    27/66                   .    .    .    speciaal aangepast voor het vasthouden van half-toonschermen

G 03 B    27/68                   .    .    .    Inbrengen of corrigeren van verstoring, bijv. in verband met scheve projectie

G 03 B    27/70                   .    .    .    Reflectoren in de afdrukstraal

G 03 B    27/72                   .    Regelen of variëren van de lichtintensiteit, spectrale samenstelling of belichtingstijd in fotografische afdrukapparatuur [15]

G 03 B    27/73                   .    .    Regelen van de belichting door het variëren van de spectrale samenstelling, bijv. bij meerkleurendrukmachines [3]

G 03 B    27/74                   .    .    Positioneren van belichtingsmeters in de apparatuur

G 03 B    27/80                   .    .    afhankelijk van het automatisch analyseren van het origineel (G03B 27/73 heeft voorrang) [3]

 

G 03 B    29/00                   Combinaties van camera’s, projectoren of fotografische afdrukapparatuur met niet-fotografische, niet-optische apparatuur, bijv. uurwerken of wapens; Camera’s in de vorm van andere objecten (combinaties met flitsapparatuur G03B 15/03) [15]

 

Speciale technieken

 

G 03 B    31/00                   Samenwerking van camera’s of projectoren met geluidsopneemmiddelen of geluidsreproductiemiddelen [15]

G 03 B    31/02                   .    waarin het geluidspoor zich op een film bevindt

G 03 B    31/04                   .    waarin het geluidspoor zich niet op een fil bevindt, maar daarmee synchroon loopt

G 03 B    31/06                   .    waarin het geluidspoor samenhangt met opeenvolgend getoonde stilstaande beelden

G 03 B    31/08                   .    waarbij beelden geleidelijk kunnen verschijnen en verdwijnen [4]

 

G 03 B    33/00                   Andere kleurenfotografie dan het louter belichten of projecteren van een kleurenfilm (afdrukapparatuur G03B 27/00; stereoscopische kleurenfotografie G03B 35/00)

G 03 B    33/02                   .    door het gescheiden opnemen van twee kleuren, bijv. het opnemen van roodtinten met een volledig-witopname; gebruikmakend van het Land-effect

G 03 B    33/04                   .    door het gescheiden opnemen van vier of meer kleuren

G 03 B    33/06                   .    met apparatuur voor het projecteren van een hulpkleur

G 03 B    33/08                   .    Opeenvolgend opnemen of projecteren (G03B 33/02, G03B 33/04 en G03B 33/06 hebben voorrang)

G 03 B    33/10                   .    Gelijktijdige opnemen of projecteren (G03B 33/02, G03B 33/04 en G03B 33/06 hebben voorrang)

G 03 B    33/12                   .    .    gebruikmakend van systemen waarbij stralen worden gesplitst of gecombineerd, bijv. dichroïtische spiegels

G 03 B    33/14                   .    .    gebruikmakend van lensvormige schermen (als deel van de film G03C)

G 03 B    33/16                   .    .    gebruikmakend van kleurpatronenschermen (als deel van de film G03C)

 

G 03 B    35/00                   Stereoscopische fotografie [15]

G 03 B    35/02                   .    door opeenvolgende opname

G 03 B    35/04                   .    .    waarbij bundel-selecterende lichamen bewegen in een systeem voor het definiëren van twee of meer invalshoeken

G 03 B    35/06                   .    .    waarbij een lens of beeldvenster axiaal beweegt tussen de belichtingen

G 03 B    35/08                   .    door gelijktijdige opname

G 03 B    35/10                   .    .    met één camera met een systeem voor het bepalen van de stereoscopische basis

G 03 B    35/12                   .    .    waarbij sprake is van het opnemen van afbeeldingen vanuit verschillende invalshoeken in verschillende kleuren op een kleurenfilm

G 03 B    35/14                   .    Speciaal aangepaste afdrukapparatuur voor omzetting tussen verschillende soorten opnames (G03B 42/08 heeft voorrang) [4]

G 03 B    35/16                   .    door het opeenvolgend bekijken

G 03 B    35/18                   .    door het gelijktijdig bekijken

G 03 B    35/20                   .    .    gebruikmakend van twee of meer projectoren

G 03 B    35/22                   .    .    gebruikmakend van één projector met een systeem voor het bepalen van de stereoscopische basis

G 03 B    35/24                   .    .    gebruikmakend van middelen met openingen of brekingsscheiding op het scherm of tussen het scherm en het oog

G 03 B    35/26                   .    .    gebruikmakend van gepolariseerd of gekleurd licht voor het scheiden van afbeeldingen vanuit verschillende invalshoeken

 

G 03 B    37/00                   Panoramafotografie of breedbeeldfotografie; Fotograferen van vergrote vlakken, bijv. voor de landmeting; Fotograferen van inwendige oppervlakken, bijv. van een pijp

G 03 B    37/02                   .    waarbij de lens of de camera een aftastbeweging uitvoert

G 03 B    37/04                   .    waarbij camera’s of projectoren zorgen voor het tegen elkaar leggen of laten overlappen van gezichtsvelden

G 03 B    37/06                   .    waarbij sprake is van anamorfose (G03B 37/02 en G03B 37/04 hebben voorrang) 

G 03 B    39/00                   Hogesnelheidsfotografie

G 03 B    39/02                   .    gebruikmakend van een stilstaande plaat of film (G03B 39/06 heeft voorrang)

G 03 B    39/04                   .    gebruikmakend van een bewegende plaat of film (G03B 39/06 heeft voorrang)

G 03 B    39/06                   .    gebruikmakend van lichtgeleiders voor het doorgeven van een beeldplaatje of elementen daarvan naar een andere matrix, bijv. in lijn

 

G 03 B    41/00                   Speciale fotografische technieken die niet vallen onder de groepen G03B 31/00 tot G03B 39/00; Apparatuur daarvoor [2]

G 03 B    41/02                   .    gebruikmakend van een niet-intermitterend lopende film

G 03 B    41/04                   .    .    met optische compensator

G 03 B    41/06                   .    .    .    met een roterend reflectielichaam

G 03 B    41/08                   .    .    .    met een roterend overbrengingslichaam

G 03 B    41/10                   .    .    .    met een oscillerend reflectielichaam

G 03 B    41/12                   .    .    .    met een oscillerend overbrengingslichaam

G 03 B    41/14                   .    .    Ongedaan maken van beeldverschuiving door korte lichtflitsen

 

G 03 B    42/00                   Verkrijgen van opnames waarbij gebruik wordt gemaakt van andere golven dan optische golven; Zichtbaar maken van dergelijke opnames door gebruik te maken van optische middelen [4,15]

G 03 B    42/02                   .    gebruikmakend van röntgenstralen [4,15]

G 03 B    42/04                   .    .    Houders voor röntgenfilms [4]

G 03 B    42/06                   .    gebruikmakend van ultrasoon-golven, geluidsgolven of infrasoon-golven [4,15]

G 03 B    42/08                   .    Zichtbaar maken van opnames door optische middelen [4,15]

 

G 03 B    43/00                   Testen van de juiste werking van fotoapparatuur of delen daarvan [15]

G 03 B    43/02                   .    Testen van sluiters [15]