SECTIE G         FYSICA

              Aantekeningen

 

(1)        In deze Sectie owrdt de volgende uitdrukking gebruikt met de aangegevens betekenis:

-        “variabele” (als een zelfstand naamwoord) betekent een kenmerk of eigenschap (bijv. een dimensie, een fysische toestand zoals temperatuur, een kwaliteit zoals dichtheid of kleur), die met betrekking tot een bepaalde entiteit (bijv. een object, een hoeveelheid van een substantie, een lichtstraal) en op een bepaald ogenblik, kan worden gemeten; de variabele kan veranderen, zodat de numerieke uitdrukking ervan verschillende waarden op verschillende tijden, onder verschillende condities of in afzonderlijke gevallen kan aannemen, maar kan constant zijn met betrekking tot een specifieke entiteit onder bepaalde omstandigheden of voor specifieke doeleinden (bijv. de lengte van een staaf mag als constant worden beschouwd voor vele doeleinden).

              (2)      De aandacht wordt gevestigd op de definities van gebruikte termen of uitdrukkingen. Sommige komen voor in de Aantekeningen van diverse klassen in deze Sectie, zie in het bijzonder de definitie van “meten” in klasse G01. Andere komen voor in § 187 van de Gids voor de IPC, zie in het bijzonder de definitie van “regelen”. [17]

              (3)      Klassering in deze Sectie kan moeilijker blijken dan in andere Secties, omdat het onderscheid tussen verschillende toepassingsgebieden in belangrijker mate afhankelijk is van de bedoeling van de gebruiker dan op enig constructief verschil of gebruiksverschil, en omdat de behandelde onderwerpen vaak deel uitmaken van systemen of combinaties, met gezamenlijke kenmerken of delen, meer dan “dingen”die als geheel gemakkelijk zijn te onderscheiden. Bijvoorbeeld, informatie (bijv. een stel figuren) kan worden getoond met het doel van onderwijs of reclame (G09), om het resultaat van een meting bekend te maken (G01), voor het signaleren van de informatie naar een punt op afstand of het geven van gesignaleerde informatie vanaf een punt op afstand (G08). De gebruikte woorden om het doel te beschrijven hangen af van aspecten die irrelevant kunnen zijn voor de vorm van het betreffende apparaat, bijv. aspecten zoals het gewenste effectop de persoon die naar de afbeelding kijkt, of of de afbeelding op afstand wordt geregeld. Nogmaals, een inrichting die in zekere mate op een toestand reageert, bijv. op de druk van een fluïdum, kan zonder wijziging aan de inrichting zelf worden gebruikt om informatie te geven over de druk (G01L) of over een andere toestand die gekoppeld is aan de druk (een andere subklasse van G01, bijv. G01K voor de temperatuur), om een opname te maken van de druk of het voorkomen daarvan (G07C), om een alarm te geven (G08B) of om een andere apparaat aan te sturen (G05).

                        Het klasseringsschema is bedoeld om zaken van soortgelijke aard (zoals hierboven aangegeven) bij elkaar te kunnen klasseren. Het is daarom in het bijzonder noodzakelijk eerst over de werkelijke aard van enig technisch onderwerp te beslissen voordat er goed geklasseerd kan worden.

 

INSTRUMENTEN

 

G 03       FOTOGRAFIE; CINEMATOGRAFIE; ANALOGE TECHNIEKEN WAARBIJ GEBRUIK WORDT GEMAAKT VAN ANDERE DAN OPTISCHE GOLVEN; ELEKTROGRAFIE; HOLOGRAFIE (reproduceren van afbeeldingen of patronen door aftasten en omzetten in elektrische signalen H04N) [4] 

              Aantekeningen

 

              (1)      Onder deze subklasse vallen niet het reproduceren van beelden of patronen door aftasting en omzetting in elektrische signalen, wat valt onder de subklasse H04N. [11]

              (2)      In deze klasse worden de volgende termen gebruikt met de aangegeven betekenis:

                        -        “opnames” betekent foto’s of een andere soort latente aanwezige, direct zichtbare of permanente opslag van beeldinformatie, die bestaat uit een beeldgewijze spreiding van een grootheid, bijv. een elektrisch ladingspatroon, die is opgenomen op een dragerlichaam;

                        -        “optisch” slaat niet alleen op zichtbaar licht maar tevens op ultravioletstralen of infraroodstralen. [4]

 

G 03 C    FOTOGEVOELIGE MATERIALEN VOOR DE FOTOGRAFIE; FOTOGRAFISCHE PROCESSEN, BIJV. FILM, RÖNTGENFOTOGRAFIE, KLEURENFOTOGRAFIE OF STEREOFOTOGRAFIE; HULPPROCESSEN IN DE FOTOGRAFIE (fotografische processen die worden gekenmerkt door het gebruik of de manipulatie van apparatuur die op zich te klasseren is in subklasse G03B, zie G03B) [13]

 

              Aantekening

 

              In deze subklasse worden de volgende uitdrukkingen gebruikt met de aangegeven betekenissen:

              -         “fotogevoelige samenstellingen” dekt fotogevoelige substanties, bijv. zilverhaliden, en, indien van toepassing, bindmiddelen of additieven;

              -         “fotogevoelige materialen” dekt de fotogevoelige samenstellingen, bijv. emulsies, de dragers waarop zij zich bevinden en, indien van toepassing, hulplagen. [5]

 

G 03 C      1/00                    Fotogevoelige materialen (fotogevoelige materialen voor meer-kleurenprocessen G03C 7/00; voor diffusietransferprocessen G03C 8/00) [5,13]

G 03 C      1/005                  .    Zilverhalide-emulsies; Bereiden daarvan; Fysisch behandelen daarvan; Inbrengen van additieven daarin (katalytische hoeveelheden zilverhalide in droge zilversystemen G03C 1/498) [5]

G 03 C     1/015                  .    .    Apparatuur of processen voor het bereiden van emulsies (coaten, drogen G03C 1/74) [5]

G 03 C      1/025                  .    .    Fysisch behandelen van emulsies, bijv. door ultrasoon-golven, bevriezing of druk (coaten, drogen G03C 1/74) [5]

G 03 C      1/035                  .    .    gekenmerkt door de kristalvorm of de samenstelling, bijv. mengkorrels [5]

G 03 C      1/04                    .    .    met macromoleculaire additieven; met laag-vormende substanties [5]

G 03 C      1/043                  .    .    .    Polyalkyleenoxiden; Polyalkyleensulfiden; Polyalkyleenseleniden; Polyalkyleentelluriden [5]

G 03 C      1/047                  .    .    .    Eiwitten, bijv. gelatinederivaten; Hydrolyseproducten of extractieproducten van eiwitten [5]

G 03 C      1/053                  .    .    .    Polymeren die worden verkregen door reacties waarbij sprake is van alleen onverzadigde koolstof-koolstofbindingen, bijv. vinylpolymeren [5]

G 03 C      1/06                    .    .    met niet-macromoleculaire additieven (G03C 1/04 heeft voorrang) [5]

G 03 C      1/07                    .    .    .    Substanties die de korrelgroei beïnvloeden tijdens het vormen van een zilverzout [5]

G 03 C      1/08                    .    .    .    Substanties waarvan de gevoeligheid toeneemt [5]

G 03 C      1/09                    .    .    .    .    Edele metalen of kwik; Zouten of verbindingen daarvan; Zwavel, seleen of telluur of verbindingen daarvan, bijv. voor het chemisch gevoelig maken (G03C 1/34 en G03C 1/35 hebben voorrang) [5]

G 03 C      1/10                    .    .    .    .    Organische substanties

G 03 C      1/12                    .    .    .    .    .    Methylidynkleurstoffen of polymethylidynkleurstoffen

G 03 C      1/14                    .    .    .    .    .    .    met een oneven aantal CH-groepen

G 03 C      1/16                    .    .    .    .    .    .    .    met één CH-groep

G 03 C      1/18                    .    .    .    .    .    .    .    met drie CH-groepen

G 03 C      1/20                    .    .    .    .    .    .    .    met meer dan drie CH-groepen

G 03 C      1/22                    .    .    .    .    .    .    met een even aantal CH-groepen

G 03 C      1/24                    .    .    .    .    .    .    Styrylkleurstoffen

G 03 C      1/26                    .    .    .    .    .    .    Polymethylidynketens die deel uitmaken van een hetero-cyclische ring

G 03 C      1/28                    .    .    .    .    samen met super-gevoelige substanties

G 03 C      1/29                    .    .    .    .    .    waarbij het super-gevoelige mengsel uitsluitend is samengesteld uit kleurstoffen [5]

G 03 C      1/295                  .    .    .    Ontwikkelversnellers [5]

G 03 C      1/30                    .    .    .    Harders

G 03 C      1/31                    .    .    .    Weekmakers [2]

G 03 C      1/32                    .    .    .    Matteermiddelen

G 03 C      1/33                    .    .    .    Vlek-voorkomende middelen [2]

G 03 C      1/34                    .    .    .    Sluierremmers; Stabilisatoren; Middelen voor het vertragen van latente achteruitgang [5]

G 03 C      1/35                    .    .    .    Anti-plumming middelen, d.w.z. antibrons-middelen; Toners [2,5]

G 03 C      1/36                    .    .    .    Middelen voor het verlagen van de gevoeligheid (emulsies voor directe afdrukken G03C 1/485) [5]

G 03 C      1/37                    .    .    .    Antiseptische middelen [2]

G 03 C      1/38                    .    .    .    Dispergatoren; Middelen die zorgen voor spreiding [5]

G 03 C      1/40                    .    .    .    Kleurstoffen die niet vallen onder de groepen G03C 1/08 tot G03C 1/38 of G03C 1/42 [5]

G 03 C      1/42                    .    .    .    Ontwikkelaars of hun voorlopers [5]

G 03 C      1/43                    .    .    .    Verwerkingsmiddelen of hun voorlopers, die niet vallen onder de groepen G03C 1/07 tot G03C 1/42 [5]

G 03 C      1/46                    .    .    met meer dan één fotogevoelige laag

G 03 C      1/485                  .    .    Emulsies voor directe afdrukken [2,5]

G 03 C      1/49                    .    .    Afdrukemulsies en foto-ontwikkelemulsies [2,5]

G 03 C     1/492                  .    .    Foto-oplosbare emulsies [5]

G 03 C      1/494                  .    Andere zilverzoutsamenstellingen dan zilverhalide-emulsies; Fotothermografische systemen [5]

G 03 C      1/496                  .    .    Bindmiddel-vrije samenstellingen, bijv. verdampt [5]

G 03 C      1/498                  .    .    Foto-thermografische systemen, bijv. droog zilver [5]

G 03 C      1/50                    .    Samenstellingen die andere edelmetaalzouten bevatten dan zilverzouten, als fotogevoelige substanties [5]

G 03 C      1/52                    .    Samenstellingen die diazoverbindingen bevatten als fotogevoelige substanties (G03C 1/64 heeft voorrang) [5]

G 03 C      1/54                    .    .    Diazoniumzouten of diazo-anhydriden

G 03 C      1/56                    .    .    Diazosulfonaten

G 03 C      1/58                    .    .    Koppelsubstanties daarvoor [5]

G 03 C      1/60                    .    .    met macromoleculaire additieven [5]

G 03 C      1/61                    .    .    met niet-macromoleculaire additieven [5]

G 03 C      1/62                    .    .    .    Metaalverbindingen die tot metaal kunnen worden gereduceerd

G 03 C      1/64                    .    Samenstellingen die ijzerverbindingen bevatten als fotogevoelige substanties [5]

G 03 C      1/66                    .    Samenstellingen die chromaten bevatten als fotogevoelige substanties [5]

G 03 C      1/67                    .    Samenstellingen die kobaltverbindingen bevatten als fotogevoelige substanties [5]

G 03 C      1/675                  .    Samenstellingen die poly-gehalogeneerde verbindingen als fotogevoelige substanties [5,13]

G 03 C      1/685                  .    Samenstellingen die spiro-gecondenseerde pyranverbindingen of derivaten daarvan bevatten als fotogevoelige substanties [5]

G 03 C      1/695                  .    Samenstellingen die aziden bevatten als fotogevoelige substanties [5,13]

G 03 C      1/705                  .    Samenstellingen die chalcogeniden, of metalen of legeringen daarvan, bevatten als fotogevoelige substanties, bijv. fotovernissystemen [5,13]

G 03 C      1/72                    .    Fotogevoelige samenstellingen die niet vallen onder de groepen G03C 1/005 tot G03C 1/705 [5]

G 03 C      1/725                  .    .    met anorganische verbindingen [5]

G 03 C      1/73                    .    .    met organische verbindingen [5]

G 03 C      1/735                  .    .    .    Organometaalverbindingen [5]

G 03 C      1/74                    .    Aanbrengen van fotogevoelige samenstellingen op de drager; Droogprocessen daarvoor (G03C 1/496 heeft voorrang) [2,5]

G 03 C      1/76                    .    Fotogevoelige materialen die worden gekenmerkt door de drager of door hulplagen [5]

G 03 C      1/765                  .    .    gekenmerkt door de vorm van de drager, bijv. de opstelling van perforaties of inkepingen [5]

G 03 C      1/77                    .    .    waarbij de drager van metaal is [5]

G 03 C      1/775                  .    .    waarbij de drager van papier is [5]

G 03 C      1/785                  .    .    .    doorschijnend [5]

G 03 C      1/79                    .    .    .    Macromoleculaire coatings of impregneringen daarmee, bijv. vernissen [5]

G 03 C      1/795                  .    .    waarbij de dragers wordt gevormd door macromoleculaire substanties (G03C 1/775 heeft voorrang) [5]

G 03 C      1/805                  .    .    gekenmerkt door afstrooplagen of afstroopmiddelen [5]

G 03 C      1/81                    .    .    gekenmerkt door middelen voor het tegengaan van oprollen [5]

G 03 C      1/815                  .    .    gekenmerkt door middelen voor het filteren of absorberen van ultravioletlicht, bijv. optische bleekmiddelen (voor het afdrukken van foto’s G03C 5/10; voor het versterken van röntgenafbeeldingen G03C 5/17) [5]

G 03 C      1/825                  .    .    gekenmerkt door anti-reflectiemiddelen of door middelen voor het filteren van zichtbaar licht, bijv. middelen voor het tegengaan van sluiering [5]

G 03 C      1/83                    .    .    .    Organische kleurstoffen daarvoor [5]

G 03 C      1/835                  .    .    .    Macromoleculaire substanties daarvoor, bijv. beitsmiddelen [5]

G 03 C      1/85                    .    .    gekenmerkt door antistatische additieven of coatings [5]

G 03 C      1/89                    .    .    .    Macromoleculaire substanties daarvoor [5]

G 03 C      1/91                    .    .    gekenmerkt door verzuringslagen of verzurings-middelen [5]

G 03 C      1/93                    .    .    .    Macromoleculaire substanties daarvoor [5]

G 03 C      1/95                    .    .    niet-transparant of te beschrijven, bijv. met specifieke inerte additieven (G03C 1/775 heeft voorrang) [5]

 

G 03 C      3/00                    Verpakkingen van films die in camera’s kunnen worden gestoken, bijv. filmrollen of filmcassettes; Inpakmaterialen voor lichtgevoelige platen, films of papieren, bijv. materialen die worden gekenmerkt door speciale kleurstoffen, drukinkten of kleefstoffen [13]

G 03 C      3/02                    .    Fotofilmrollen met papierstroken

 

G 03 C      5/00                    Fotografische processen of middelen daarvoor; Regenereren van dergelijke procesmiddelen (meer-kleurenprocessen G 03 C 7/00; diffusietransferprocessen G03C 8/00; stereo-fotografische processen G03C 9/00) [4,5,13]

G 03 C      5/02                    .    Sensitometrische processen, bijv. bepalen van de gevoeligheid, kleurgevoeligheid, schakering, korreligheid of dichtheid; Maken van sensitometrische zeefwiggen

G 03 C      5/04                    .    Processen voor het nemen van foto’s

G 03 C      5/06                    .    .    Processen met een bewegend masker

G 03 C      5/08                    .    Afdrukken van foto’s (G03C 5/18 heeft voorrang); Processen of middelen voor het voorkomen van het afdrukken van foto’s [3,5]

G 03 C      5/10                    .    .    Reflexafdrukken; Afdrukken van foto’s waarbij gebruik wordt gemaakt van fluorescerende of fosforescerende middelen [5]

G 03 C      5/12                    .    Cinematografische processen van het maken van foto’s of het afdrukken

G 03 C      5/14                    .    .    gecombineerd met geluidsopname [13]

G 03 C      5/16                    .    Processen met röntgenstraling, infraroodstraling of ultravioletstraling

G 03 C      5/17                    .    .    gebruikmakend van schermen voor het versterken van röntgenafbeeldingen [2,4,13]

G 03 C      5/18                    .    Diazoprocessen, bijv. thermisch ontwikkelen, of middelen daarvoor [3,5]

G 03 C      5/20                    .    .    Reflexafdrukken

G 03 C      5/22                    .    Directe chromaatprocessen, d.w.z. zonder voorafgaand zilverbeeld, of middelen daarvoor [5]

G 03 C      5/26                    .    Processen waarbij gebruik wordt gemaakt van zilverzouthoudende fotogevoelige materialen, of middelen daarvoor (fysisch ontwikkelen G03C 5/58) [5]

G 03 C      5/28                    .    .    Filmprocessen [5]

G 03 C      5/29                    .    .    Ontwikkelprocessen of middelen daarvoor (G03C 5/38 en G03C 5/50 hebben voorrang) [5]

G 03 C      5/30                    .    .    .    Ontwikkelaars

G 03 C      5/305                  .    .    .    Andere additieven dan ontwikkelaars [5]

G 03 C      5/31                    .    .    .    Regenereren; Aanvulmiddelen [5]

G 03 C      5/315                  .    .    .    Door looien ontwikkelen [5]

G 03 C      5/32                    .    .    Latent maken; Ongevoelig maken [5]

G 03 C      5/38                    .    .    Fixeren; Door ontwikkelen fixeren; Door uitharden fixeren (door bleken fixeren G03C 5/44) [5]

G 03 C      5/39                    .    .    .    Stabiliseren, d.w.z. fixeren zonder uitwassen [2,5]

G 03 C      5/395                  .    .    Regenereren van andere fotografische procesmiddelen dan ontwikkelaars; Aanvulmiddelen daarvoor [4,5]

G 03 C      5/40                    .    .    Chemisch omvormen van ontwikkelde afbeeldingen (G03C 5/50 heeft voorrang) [5]

G 03 C      5/42                    .    .    .    Verzwakken; Versterken [5]

G 03 C      5/44                    .    .    .    Bleken; Door bleken fixeren [5]

G 03 C      5/46                    .    .    .    Kleuren [5]

G 03 C      5/48                    .    .    .    Beitsen [5]

G 03 C      5/50                    .    .    Terug-ontwikkelen; Contactprocessen (G03C 5/315 en G03C 8/00 hebben voorrang) [5]

G 03 C      5/56                    .    Processen waarbij gebruik wordt gemaakt van fotogevoelige samenstellingen die vallen onder de groepen G03C 1/64 tot G03C 1/72 of middelen daarvoor (G03C 5/58 heeft voorrang) [5]

G 03 C      5/58                    .    Processen voor het verkrijgen van metaalachtige afbeeldingen door dampafzetting of fysische ontwikkeling [5,13]

G 03 C      5/60                    .    Processen voor het verkrijgen van afbeeldingen met blaasjes [5]

 

G 03 C      7/00                    Fotografische meer-kleurenprocessen of middelen daarvoor; Regenereren van dergelijke procesmiddelen; Fotogevoelige materialen voor meer-kleurenprocessen (diffusietransferprocessen G03C 8/00) [4,5]

G 03 C      7/02                    .    Directe uitbleekprocessen; Materialen daarvoor; Bereiden of verwerken van dergelijke materialen [5]

G 03 C      7/04                    .    Additieve processen waarbij gebruik wordt gemaakt van kleurenschermen; Materialen daarvoor; Bereiden of verwerken van dergelijke materialen [5]

G 03 C      7/06                    .    .    Maken van kleurenschermen

G 03 C      7/08                    .    .    .    uit verschillend gekleurde, onregelmatig verspreide korrels

G 03 C      7/10                    .    .    .    met regelmatige kleurgebieden, bijv. banden, lijnen of stippen

G 03 C      7/12                    .    .    .    .    door fotobelichting

G 03 C      7/14                    .    Additieve processen waarbij gebruik wordt gemaakt van lensvormige schermen; Materialen daarvoor; Bereiden of verwerken van dergelijke materialen [5]

G 03 C      7/18                    .    Processen voor het corrigeren van de kleurafbeelding bij subtractieve kleurenfotografie (gebruikmakend van gekleurde kleurenkoppelaars G03C 7/333) [5]

G 03 C      7/20                    .    Subtractieve kleurprocessen waarbij gebruik wordt gemaakt van verschillend gevoelige films, die elk zijn gecoat op een eigen drager, bijv. stelsels van twee of drie films voor kleurenfotografie [5]

G 03 C      7/22                    .    Subtractieve filmprocessen; Materialen daarvoor; Bereiden of verwerken van dergelijke materialen [5]

G 03 C      7/24                    .    .    gecombineerd met geluidsopname [13]

G 03 C      7/25                    .    .    Kleurstofabsorptieprocessen; Materialen daarvoor; Bereiden of verwerken van dergelijke materialen [5]

G 03 C      7/26                    .    Zilverhalide-emulsies voor subtractieve kleurprocessen (G03C 7/28 tot G03C 7/30 hebben voorrang) [5]

G 03 C      7/28                    .    Zilverkleurstof-bleekprocessen; Materialen daarvoor; Bereiden of verwerken van dergelijke materialen [5]

G 03 C      7/29                    .    .    Azokleurstoffen daarvoor [5]

G 03 C      7/30                    .    Kleurprocessen waarbij gebruik wordt gemaakt van kleur-koppelende substanties; Materialen daarvoor; Bereiden of verwerken van dergelijke materialen [5]

G 03 C      7/305                  .    .    Substanties voor het vrijmaken van fotografisch actieve middelen, bijv. koppelmiddelen die bij het vrijkomen de ontwikkeling vertragen (G03C 7/388 heeft voorrang) [5]

G 03 C      7/32                    .    .    Kleur-koppelende substanties (G03C 7/305 en G03C 7/388 hebben voorrang) [5]

G 03 C      7/327                  .    .    .    Macromoleculaire koppelsubstanties [5]

G 03 C      7/333                  .    .    .    Gekleurde koppelsubstanties, bijv. voor het corrigeren van de kleurenafbeelding [5]

G 03 C      7/34                    .    .    .    Koppelaars die fenolen bevatten (G03C 7/327 en G03C 7/333 hebben voorrang) [5]

G 03 C      7/36                    .    .    .    Koppelaars die verbindingen bevatten met actieve methyleengroepen (G03C 7/327 en G03C 7/333 hebben voorrang) [5]

G 03 C      7/38                    .    .    .    .    in ringen [5]

G 03 C      7/384                  .    .    .    .    .    in pyrazolonringen [5]

G 03 C      7/388                  .    .    Processen voor het in de emulsie inbrengen van substanties die fotografisch actieve middelen of kleur-koppelende substanties vrijmaken; Oplosmiddelen daarvoor [5]

G 03 C      7/392                  .    .    Additieven (G03C 7/305 en G03C 7/32 hebben voorrang) [5]

G 03 C      7/396                  .    .    .    Macromoleculaire additieven [5]

G 03 C      7/407                  .    .    Ontwikkelprocessen of middelen daarvoor [5]

G 03 C      7/413                  .    .    .    Ontwikkelaars [5]

G 03 C      7/42                    .    .    Door bleken fixeren of middelen daarvoor [3,5]

G 03 C      7/44                    .    .    Regeneratie; Aanvulmiddelen (G03C 7/42 heeft voorrang) [5]

G 03 C      7/46                    .    Subtractieve kleurprocessen die niet vallen onder groep G03C 7/26; Materialen daarvoor; Bereiden of verwerken van dergelijke materialen [5]

 

G 03 C      8/00                    Diffusietransferprocessen of middelen daarvoor; Fotogevoelige materialen voor dergelijke processen [5]

G 03 C      8/02                    .    Fotogevoelige materialen die worden gekenmerkt door het beeldvormende gedeelte [5]

G 03 C      8/04                    .    .    waarbij de door diffusie overgedragen substanties bestaan uit anorganische verbindingen of uit organometaalverbindingen die zijn afgeleid van fotogevoelige edele metalen [5]

G 03 C      8/06                    .    .    .    Diffusietransfer met een zilverzout [5]

G 03 C      8/08                    .    .    waarbij de door diffusie overgedragen substanties bestaan uit organische verbindingen (G03C 8/04 heeft voorrang) [5]

G 03 C      8/10                    .    .    .    uit kleurstoffen of hun voorlopers [5]

G 03 C      8/12                    .    .    .    .    gekenmerkt door het afgiftemechanisme [5]

G 03 C      8/14                    .    .    .    .    .    Oxideren van de chromogene substantie [5]

G 03 C      8/16                    .    .    .    .    .    .    aanvankelijk diffunderend in een alkalisch milieu [5]

G 03 C      8/18                    .    .    .    .    .    .    .    Kleurstofontwikkelaars [5]

G 03 C      8/20                    .    .    .    .    .    .    aanvankelijk niet diffunderend in een alkalisch milieu [5]

G 03 C      8/22                    .    .    .    .    .    Reduceren van de chromogene substantie [5]

G 03 C     8/24                    .    Fotogevoelige materialen die worden gekenmerkt door het beeld-ontvangende gedeelte [5]

G 03 C      8/26                    .    .    Beeld-ontvangende lagen (G03C 8/52 heeft voorrang) [5]

G 03 C      8/28                    .    .    .    met ontwikkelkernen of verbindingen die dergelijke kernen vormen [5]

G 03 C      8/30                    .    Additieve processen waarbij gebruik wordt gemaakt van kleurenschermen; Materialen daarvoor; Bereiden of verwerken van dergelijke materialen [5]

G 03 C      8/32                    .    Ontwikkelprocessen of middelen daarvoor (G03C 8/18 heeft voorrang) [5]

G 03 C     8/34                    .    .    Containers voor de middelen (G03C 8/48 en G03B 17/50 hebben voorrang) [5]

G 03 C      8/36                    .    .    Ontwikkelaars [5]

G 03 C      8/38                    .    .    .    met substantie voor het verhogen van de viscositeit [5]

G 03 C      8/40                    .    .    Ontwikkelen door warmte [5]

G 03 C      8/42                    .    Structurele details [5]

G 03 C      8/44                    .    .    Integrale eenheden, d.w.z. waarbij het beeldvormende gedeelte niet gescheiden is van het beeld-ontvangende gedeelte [5]

G 03 C      8/46                    .    .    .    gekenmerkt door de vangmiddelen of door de gas-vrijmakende middelen [5]

G 03 C      8/48                    .    .    .    gekenmerkt door de substanties die worden gebruikt voor het maskeren van het beeldvormende gedeelte [5]

G 03 C      8/50                    .    .    Eenheden die van elkaar kunnen worden losgetrokken, d.w.z. waarbij het beeldvormende gedeelte wordt gescheiden van het beeld-ontvangende gedeelte [5]

G 03 C      8/52                    .    .    Dragers of hulplagen; Substanties daarvoor [5]

G 03 C      8/54                    .    .    .    Tijdlagen [5]

G 03 C      8/56                    .    .    .    Beitslagen [5] 

G 03 C      9/00                    Stereo-fotografische of soortgelijke processen

G 03 C      9/02                    .    Parallaxstereoscopie

G 03 C      9/04                    .    Vector-grafische afbeeldingen

G 03 C      9/06                    .    Anaglyfen of reliëfafbeeldingen

G 03 C      9/08                    .    voor het maken van driedimensionale afbeeldingen

 

G 03 C    11/00                   Hulpprocessen in de fotografie (gekenmerkt door de gebruikte apparatuur G03D 15/00)

G 03 C    11/02                   .    Markeren of toevoegen van tekst

G 03 C    11/04                   .    Retoucheren

G 03 C    11/06                   .    Gladmaken; Renoveren; Opruwen; Matteren; Reinigen; Oliën; Vlamwerende behandelingen [5]

G 03 C    11/08                   .    Vernissen, bijv. het aanbrengen van beschermende lagen op afgewerkte fotografische afdrukken [5]

G 03 C    11/10                   .    .    voor bescherming tegen ultravioletlicht

G 03 C    11/12                   .    Afstropen of overdragen van intacte fotografische lagen

G 03 C    11/14                   .    Beplakken; Opplakken

G 03 C    11/16                   .    Drogen

G 03 C    11/18                   .    Kleuren

G 03 C    11/20                   .    .    met poedervormige of gesmolten kleuren

G 03 C    11/22                   .    Bereiden van platen of films voor het maken van fotografische negatieven door niet-fotografische processen

G 03 C    11/24                   .    Verwijderen van emulsie uit fotografisch afvalmateriaal; Terugwinnen van fotogevoelige substanties [5,13]