SECTIE G         FYSICA

              Aantekeningen

 

(1)        In deze Sectie owrdt de volgende uitdrukking gebruikt met de aangegevens betekenis:

-        “variabele” (als een zelfstand naamwoord) betekent een kenmerk of eigenschap (bijv. een dimensie, een fysische toestand zoals temperatuur, een kwaliteit zoals dichtheid of kleur), die met betrekking tot een bepaalde entiteit (bijv. een object, een hoeveelheid van een substantie, een lichtstraal) en op een bepaald ogenblik, kan worden gemeten; de variabele kan veranderen, zodat de numerieke uitdrukking ervan verschillende waarden op verschillende tijden, onder verschillende condities of in afzonderlijke gevallen kan aannemen, maar kan constant zijn met betrekking tot een specifieke entiteit onder bepaalde omstandigheden of voor specifieke doeleinden (bijv. de lengte van een staaf mag als constant worden beschouwd voor vele doeleinden).

              (2)      De aandacht wordt gevestigd op de definities van gebruikte termen of uitdrukkingen. Sommige komen voor in de Aantekeningen van diverse klassen in deze Sectie, zie in het bijzonder de definitie van “meten” in klasse G01. Andere komen voor in § 187 van de Gids voor de IPC, zie in het bijzonder de definitie van “regelen”. [17]

              (3)      Klassering in deze Sectie kan moeilijker blijken dan in andere Secties, omdat het onderscheid tussen verschillende toepassingsgebieden in belangrijker mate afhankelijk is van de bedoeling van de gebruiker dan op enig constructief verschil of gebruiksverschil, en omdat de behandelde onderwerpen vaak deel uitmaken van systemen of combinaties, met gezamenlijke kenmerken of delen, meer dan “dingen”die als geheel gemakkelijk zijn te onderscheiden. Bijvoorbeeld, informatie (bijv. een stel figuren) kan worden getoond met het doel van onderwijs of reclame (G09), om het resultaat van een meting bekend te maken (G01), voor het signaleren van de informatie naar een punt op afstand of het geven van gesignaleerde informatie vanaf een punt op afstand (G08). De gebruikte woorden om het doel te beschrijven hangen af van aspecten die irrelevant kunnen zijn voor de vorm van het betreffende apparaat, bijv. aspecten zoals het gewenste effectop de persoon die naar de afbeelding kijkt, of of de afbeelding op afstand wordt geregeld. Nogmaals, een inrichting die in zekere mate op een toestand reageert, bijv. op de druk van een fluïdum, kan zonder wijziging aan de inrichting zelf worden gebruikt om informatie te geven over de druk (G01L) of over een andere toestand die gekoppeld is aan de druk (een andere subklasse van G01, bijv. G01K voor de temperatuur), om een opname te maken van de druk of het voorkomen daarvan (G07C), om een alarm te geven (G08B) of om een andere apparaat aan te sturen (G05).

                        Het klasseringsschema is bedoeld om zaken van soortgelijke aard (zoals hierboven aangegeven) bij elkaar te kunnen klasseren. Het is daarom in het bijzonder noodzakelijk eerst over de werkelijke aard van enig technisch onderwerp te beslissen voordat er goed geklasseerd kan worden.

 

INSTRUMENTEN

 

G 03       FOTOGRAFIE; CINEMATOGRAFIE; ANALOGE TECHNIEKEN WAARBIJ GEBRUIK WORDT GEMAAKT VAN ANDERE DAN OPTISCHE GOLVEN; ELEKTROGRAFIE; HOLOGRAFIE (reproduceren van afbeeldingen of patronen door aftasten en omzetten in elektrische signalen H04N) [4] 

              Aantekeningen

 

              (1)      Onder deze subklasse vallen niet het reproduceren van beelden of patronen door aftasting en omzetting in elektrische signalen, wat valt onder de subklasse H04N. [11]

              (2)      In deze klasse worden de volgende termen gebruikt met de aangegeven betekenis:

                        -        “opnames” betekent foto’s of een andere soort latente aanwezige, direct zichtbare of permanente opslag van beeldinformatie, die bestaat uit een beeldgewijze spreiding van een grootheid, bijv. een elektrisch ladingspatroon, die is opgenomen op een dragerlichaam;

                        -        “optisch” slaat niet alleen op zichtbaar licht maar tevens op ultravioletstralen of infraroodstralen. [4]

 

G 03 D    APPARATUUR VOOR HET VERWERKEN VAN BELICHTE FOTOGRAFISCHE MATERIALEN; ACCESSOIRES DAARVOOR [13]

 

G 03 D      3/00                    Verwerkingsapparatuur met vloeistoffen waarbij sprake is van onderdompeling; Was-apparatuur waarin sprake is van onderdompeling (G03D 9/00 en G03D 11/00 hebben voorrang)

G 03 D      3/02                    .    Details met betrekking tot vloeistofcirculatie

G 03 D      3/04                    .    .    In beroering brengen van de vloeistof [13]

G 03 D      3/06                    .    .    Vloeistoftoevoer; Vloeistofcirculatie buiten de tanks

G 03 D      3/08                    .    met een toenemende mechanische beweging van belicht materiaal

G 03 D      3/10                    .    .    voor platen, films of afdrukken die afzonderlijk worden vastgehouden

G 03 D      3/12                    .    .    voor platen, films of afdrukken die verspreid zijn over een transportband [2]

G 03 D      3/13                    .    .    voor lange films of afdrukken in de vorm van een strook, bijv. toegevoerd door een rollenstelsel [2]

G 03 D      3/14                    .    .    .    met middelen voor het rekening houden met het langer of korter worden van een film

G 03 D      3/16                    .    Behandelen van belicht materiaal in de originele houder

 

G 03 D      5/00                    Verwerkingsapparatuur met vloeistoffen waarin geen onderdompeling plaatsvindt; Was-apparatuur waarin geen onderdompeling plaatsvindt (G03D 9/00 en G03D 11/00 hebben voorrang) [13]

G 03 D      5/02                    .    gebruikmakend van breekbare vloeistofampullen

G 03 D      5/04                    .    gebruikmakend van vloeistofstralen

G 03 D      5/06                    .    Aanbrengkussens, aanbrengrollen of aanbrengstroken [2] 

G 03 D      7/00                    Verwerkingsapparatuur met gassen 

G 03 D      9/00                    Diffusie-ontwikkelapparatuur

G 03 D      9/02                    .    gebruikmakend van breekbare vloeistofampullen 

G 03 D    11/00                   Omkeerverwerkingsapparatuur

 

G 03 D    13/00                   Verwerkingsapparatuur of accessoires daarvoor, die niet vallen onder de groepen G03D 3/00 tot G03D 11/00

G 03 D    13/02                   .    Containers; Vasthoudinrichtingen

G 03 D    13/04                   .    .    Rekken; Schotels; Tanks

G 03 D    13/06                   .    .    .    Lichtdichte tanks met een voorziening voor het vullen ervan in daglicht

G 03 D    13/08                   .    .    Inrichtingen voor het vasthouden van belicht materiaal; Inrichtingen voor het ondersteunen van belicht materiaal

G 03 D    13/10                   .    .    .    Klemmen (G03D 13/14 heeft voorrang)

G 03 D    13/12                   .    .    .    Frames (G03D 13/14 heeft voorrang)

G 03 D    13/14                   .    .    .    voor het vasthouden van films in ruimtelijke windingen 

G 03 D    15/00                   Apparatuur voor het behandelen van verwerkt materiaal

G 03 D    15/02                   .    Drogen; Glanzen (gecombineerd met verwerkingsapparatuur G03D 3/00 tot G03D 13/00) [13]

G 03 D    15/04                   .    Snijden; Splitsen

G 03 D    15/06                   .    Aanbrengen van vernis of een andere coating

G 03 D    15/08                   .    Platmaken van afdrukken

G 03 D    15/10                   .    Bevestigen, bijv. van verwerkt materiaal in een frame (speciaal aangepaste frames voor projectie G03B 21/64)

 

G 03 D    17/00                   Donkere-kamervoorzieningen die niet vallend onder de andere groepen van deze subklasse; Draagbare donkere kamers of doka’s [8]