SECTIE G         FYSICA

              Aantekeningen

 

(1)        In deze Sectie owrdt de volgende uitdrukking gebruikt met de aangegevens betekenis:

-        “variabele” (als een zelfstand naamwoord) betekent een kenmerk of eigenschap (bijv. een dimensie, een fysische toestand zoals temperatuur, een kwaliteit zoals dichtheid of kleur), die met betrekking tot een bepaalde entiteit (bijv. een object, een hoeveelheid van een substantie, een lichtstraal) en op een bepaald ogenblik, kan worden gemeten; de variabele kan veranderen, zodat de numerieke uitdrukking ervan verschillende waarden op verschillende tijden, onder verschillende condities of in afzonderlijke gevallen kan aannemen, maar kan constant zijn met betrekking tot een specifieke entiteit onder bepaalde omstandigheden of voor specifieke doeleinden (bijv. de lengte van een staaf mag als constant worden beschouwd voor vele doeleinden).

              (2)      De aandacht wordt gevestigd op de definities van gebruikte termen of uitdrukkingen. Sommige komen voor in de Aantekeningen van diverse klassen in deze Sectie, zie in het bijzonder de definitie van “meten” in klasse G01. Andere komen voor in § 187 van de Gids voor de IPC, zie in het bijzonder de definitie van “regelen”. [17]

              (3)      Klassering in deze Sectie kan moeilijker blijken dan in andere Secties, omdat het onderscheid tussen verschillende toepassingsgebieden in belangrijker mate afhankelijk is van de bedoeling van de gebruiker dan op enig constructief verschil of gebruiksverschil, en omdat de behandelde onderwerpen vaak deel uitmaken van systemen of combinaties, met gezamenlijke kenmerken of delen, meer dan “dingen”die als geheel gemakkelijk zijn te onderscheiden. Bijvoorbeeld, informatie (bijv. een stel figuren) kan worden getoond met het doel van onderwijs of reclame (G09), om het resultaat van een meting bekend te maken (G01), voor het signaleren van de informatie naar een punt op afstand of het geven van gesignaleerde informatie vanaf een punt op afstand (G08). De gebruikte woorden om het doel te beschrijven hangen af van aspecten die irrelevant kunnen zijn voor de vorm van het betreffende apparaat, bijv. aspecten zoals het gewenste effectop de persoon die naar de afbeelding kijkt, of of de afbeelding op afstand wordt geregeld. Nogmaals, een inrichting die in zekere mate op een toestand reageert, bijv. op de druk van een fluïdum, kan zonder wijziging aan de inrichting zelf worden gebruikt om informatie te geven over de druk (G01L) of over een andere toestand die gekoppeld is aan de druk (een andere subklasse van G01, bijv. G01K voor de temperatuur), om een opname te maken van de druk of het voorkomen daarvan (G07C), om een alarm te geven (G08B) of om een andere apparaat aan te sturen (G05).

                        Het klasseringsschema is bedoeld om zaken van soortgelijke aard (zoals hierboven aangegeven) bij elkaar te kunnen klasseren. Het is daarom in het bijzonder noodzakelijk eerst over de werkelijke aard van enig technisch onderwerp te beslissen voordat er goed geklasseerd kan worden.

 

INSTRUMENTEN

 

G 03       FOTOGRAFIE; CINEMATOGRAFIE; ANALOGE TECHNIEKEN WAARBIJ GEBRUIK WORDT GEMAAKT VAN ANDERE DAN OPTISCHE GOLVEN; ELEKTROGRAFIE; HOLOGRAFIE (reproduceren van afbeeldingen of patronen door aftasten en omzetten in elektrische signalen H04N) [4] 

              Aantekeningen

 

              (1)      Onder deze subklasse vallen niet het reproduceren van beelden of patronen door aftasting en omzetting in elektrische signalen, wat valt onder de subklasse H04N. [11]

              (2)      In deze klasse worden de volgende termen gebruikt met de aangegeven betekenis:

                        -        “opnames” betekent foto’s of een andere soort latente aanwezige, direct zichtbare of permanente opslag van beeldinformatie, die bestaat uit een beeldgewijze spreiding van een grootheid, bijv. een elektrisch ladingspatroon, die is opgenomen op een dragerlichaam;

                        -        “optisch” slaat niet alleen op zichtbaar licht maar tevens op ultravioletstralen of infraroodstralen. [4]

 

G 03 G    ELEKTROGRAFIE; ELEKTROFOTOGRAFIE; MAGNETOGRAFIE (informatieopslag op basis van een relatieve beweging tussen registratiedrager en transducer G11B; statische geheugens met middelen voor het inlezen of uitlezen van informatie G11C; opnemen van televisiesignalen H04N 5/76)

 

              Aantekeningen

 

              (1)      Onder deze subklasse vallen:

                        -        het produceren van permanent direct zichtbare beelden in overeenstemming met een origineel beeld of document, waarbij gebruik wordt gemaakt van een tussentijdse beeldgewijze spreiding van een elektrische of magnetische grootheid, zoals een ladingspatroon, een elektrisch geleidingspatroon of een magnetisch patroon;

                        -        het maken van permanent direct zichtbare beelden waarbij gebruik wordt gemaakt van een tussentijds beeldgewijze spreiding van een elektrische of magnetische grootheid, waarbij het origineel en de wijze van opwekken van genoemde spreiding niet relevant zijn.

              (2)      Onder deze subklasse vallen niet:

                        -        het gebruiken van elektrische signalen voor het overbrengen van de beeldinformatie van het origineel naar de reproductie, d.w.z. beeldcommunicatie, wat valt onder subklasse H04N;

                        -        het produceren van beelden door uitsluitend warmtepatronen waarbij geen gebruik wordt gemaakt van een elektrostatisch of magnetisch patroon, wat valt onder groep B41M 5/00;

                        -        het produceren van afdrukken door het overdragen van inkt van een drukvorm naar een druk-vlak zonder fysiek contact en gebruikmakend van de kracht van een elektrostatisch veld, wat valt onder subklasse B41M;

                        -        selectieve drukmechanismen die worden gekenmerkt door het selectief toevoeren van elektrische energie naar, of het selectief aanbrengen van magnetisme of straling op, een drukmateriaal of doordrukmateriaal, welke vallen onder de groepen B41J 2/385 of B41J 2/435. [5]

 

G 03 G      5/00                    Opneemlichamen voor het opnemen van een origineel door blootstelling aan bijvoorbeeld licht, warmte of elektronen; Maken daarvan; Selectie van materialen daarvoor (opneemvlakken voor meetapparatuur G01D 15/34; fotogevoelige materialen voor de fotografie G03C)

G 03 G      5/02                    .    Lading-opnemende lagen (G03G 5/153 heeft voorrang) [5]

G 03 G      5/022                  .    .    Lagen voor het afbeelden door vervorming van het oppervlak, bijv. gematteerd afbeelden [2]

G 03 G      5/024                  .    .    Foto-elektreetlagen [2]

G 03 G      5/026                  .    .    Lagen waarin tijdens het bestralen een chemische reactie plaatsvindt waardoor elektrisch geleidende patronen worden gevormd in de lagen, bijv. voor chemixerografie [2]

G 03 G      5/028                  .    .    Lagen waarin na blootstelling aan warmtepatronen elektrisch geleidende patronen worden gevormd in de lagen, bijv. voor thermoxerografie [2]

G 03 G      5/04                    .    .    Foto-geleidende lagen; Lading-opwekkende lagen of lading-transporterende lagen; Additieven daarvoor; Bindmiddelen daarvoor [2,5]

G 03 G      5/043                  .    .    .    Foto-geleidende lagen die worden gekenmerkt door de aanwezigheid van twee of meer lagen of die worden gekenmerkt door hun samengestelde structuur [5]

G 03 G      5/047                  .    .    .    .    gekenmerkt door de lading-opwekkende lagen of lading-transporterende lagen [5]

G 03 G      5/05                    .    .    .    Organische bindmaterialen; Methoden voor het coaten van een substraat met een foto-geleidende laag; Inerte toevoegsels voor gebruik in foto-geleidende lagen [2]

G 03 G      5/06                    .    .    .    gekenmerkt doordat het foto-geleidende materiaal organisch is [5]

G 03 G      5/07                    .    .    .    .    Foto-geleidende polymeermaterialen [2]

G 03 G      5/08                    .    .    .    gekenmerkt doorat het foto-geleidende materiaal anorganisch is [2,5]

G 03 G      5/082                  .    .    .    .    en niet is ingebed in een bindmateriaal, bijv. in een vacuüm afgezet [2]

G 03 G      5/085                  .    .    .    .    en is ingebed in een anorganisch bindmateriaal, bijv. glasachtige lagen [2]

G 03 G      5/087                  .    .    .    .    en is ingebed in een organisch bindmateriaal [2]

G 03 G      5/09                    .    .    .    Gevoeligheid-vergrotende middelen of activatoren, bijv. kleurstoffen (G03G 5/12 heeft voorrang) [2]

G 03 G      5/10                    .    Dragers voor lading-opnemende of andere lagen

G 03 G      5/12                    .    Opneemlichamen voor meer-kleurenprocessen [2]

G 03 G      5/14                    .    Inerte tussenlagen of toplagen voor lading-opnemende lagen (G03G 5/04 heeft voorrang) [2,5]

G 03 G      5/147                  .    .    Toplagen [5]

G 03 G      5/153                  .    Lading-opnemende lagen die zijn gecombineerd met aanvullende fotogevoelige of thermisch gevoelige, maar niet foto-geleidende, lagen, bijv. zilverzoutlagen [5]

G 03 G      5/16                    .    Lagen voor opname door het veranderen van de magnetische eigenschappen, bijv. voor het noteren van curiepunten [3]

 

G 03 G      7/00                    Selectie van materialen voor gebruik in beeld-ontvangende lichamen, d.w.z. voor omkering door fysiek contact; Maken daarvan (fotogevoelige materialen voor de fotografie G03C)

 

G 03 G      8/00                    Lagen voor het bedekken van de uiteindelijke reproductie, bijv. voor bescherming of om op te schrijven [2]

 

G 03 G      9/00                    Ontwikkelaars [5]

G 03 G      9/06                    .    waarbij de ontwikkelaar elektrolytisch is

G 03 G      9/08                    .    met tonerdeeltjes [2]

 

              Aantekening

 

              In de groepen G03G 9/083 tot G03G 9/12 is de prioriteitsregel voor de laatste plaats van kracht, d.w.z. op elk hiërarchisch niveau wordt geklasseerd in de laatst toepasselijke plaats, tenzij anders staat vermeld. [5,8,15]

 

G 03 G      9/083                  .    .    Magnetische tonerdeeltjes [5]

G 03 G      9/087                  .    .    Bindmiddelen voor tonerdeeltjes [5]

G 03 G      9/09                    .    .    Kleurmiddelen voor tonerdeeltjes [5]

G 03 G      9/093                  .    .    Capsules met tonerdeeltjes [5]

G 03 G      9/097                  .    .    Weekmakers; Middelen voor het regelen van de lading [5]

G 03 G      9/10                    .    .    gekenmerkt door dragerdeeltjes [2,5]

G 03 G      9/107                  .    .    .    met magnetische bestanddelen [5]

G 03 G      9/113                  .    .    .    met daarop aangebrachte coatings [5]

G 03 G      9/12                    .    .    in vloeibare ontwikkelaar-mengsels [2]

G 03 G      9/125                  .    .    .    gekenmerkt door de vloeistof [5]

G 03 G      9/13                    .    .    .    gekenmerkt door polymeerbestanddelen [5]

G 03 G      9/135                  .    .    .    gekenmerkt door stabilisatiemiddelen of lading-regelende middelen [5]

G 03 G      9/16                    .    Ontwikkelaars die niet vallen onder de groepen G03G 9/06 tot G03G 9/135, bijv. oplossingen of aerosolen [2]

G 03 G      9/18                    .    .    Verschillend bevochtigende vloeibare ontwikkelaars [2] 

G 03 G    11/00                   Selectie van substanties voor gebruik als fixeermiddelen

 

G 03 G    13/00                   Elektro-grafische processen waarbij gebruik wordt gemaakt van een ladingspatroon (G03G 15/00, G03G 16/00 en G03G 17/00 hebben voorrang) [2,5]

G 03 G    13/01                   .    voor meer-kleurenkopieën [2]

G 03 G    13/02                   .    Gevoelig maken, d.w.z. het afzetten van een gelijkmatige lading (inrichtingen voor corona-ontlading op zich H01T 19/00)

G 03 G    13/04                   .    Belichten, d.w.z. het beeldgewijze belichten door optische projectie van de originele afbeelding op een foto-geleidend opneemmateriaal [6]

G 03 G    13/045                  .    .    Laden of ontladen van bepaalde gedeelten van het ladingspatroon op het opneemmateriaal, bijv. ontlading van niet-beeldgebieden of contrastverbetering (G03G 13/34, G03G 15/36 en G03G 21/06 hebben voorrang) [6]

G 03 G    13/05                   .    Beeldgewijze laden, d.w.z. het afzetten van een lading overeenkomstig een originele afbeelding waarbij gebruik wordt gemaakt van een gemoduleerde stroom geladen deeltjes, bijv. van corona-ionen, die zijn gemoduleerd door een foto-geleidend stuurraster met een ladingspatroon of door optisch geactiveerde laadmiddelen (gebruikmakend van laadmiddelen die worden geregeld door elektrische beeldsignalen B41J) [6]

G 03 G    13/054                  .    gebruikmakend van röntgenstralen, bijv. elektroradiografie [6]

G 03 G    13/056                  .    gebruikmakend van inwendige polarisatie [2,6]

G 03 G    13/06                   .    Ontwikkelen

G 03 G    13/08                   .    .    gebruikmakend van een vaste ontwikkelaar, bijv. een poedervormige ontwikkelaar

G 03 G    13/09                   .    .    .    gebruikmakend van een magnetische borstel [2]

G 03 G    13/095                  .    .    .    Verwijderen van de overmaat aan vaste ontwikkelaar [6]

G 03 G    13/10                   .    .    gebruikmakend van een vloeibare ontwikkelaar

G 03 G    13/11                   .    .    .    Verwijderen van de overmaat aan vloeibare ontwikkelaar, bijv. door warmte [6]

G 03 G    13/14                   .    Overdragen van een patroon naar een tweede drager

G 03 G    13/16                   .    .    van een tonerpatroon, bijv. een poederpatroon

G 03 G    13/18                   .    .    van een ladingspatroon

G 03 G    13/20                   .    Fixeren, bijv. door gebruik te maken van warmte

G 03 G    13/22                   .    Processen waarbij sprake is van het combineren van meer dan één stap uit de groepen G03G 13/02 tot G03G 13/20 (G03G 13/01 heeft voorrang) [2]

G 03 G    13/23                   .    .    speciaal aangepast voor het kopiëren van beide zijden van een origineel of voor het kopiëren op beide zijden van een opneemmateriaal of een beeld-ontvangend materiaal

G 03 G    13/24                   .    .    waarbij tenminste twee stappen gelijktijdig worden uitgevoerd [2]

G 03 G    13/26                   .    voor het produceren van drukplaten voor niet-xerografische drukprocessen [2]

G 03 G    13/28                   .    .    Plano-grafische drukplaten [2]

G 03 G    13/30                   .    .    Hectografische drukplaten [2]

G 03 G    13/32                   .    .    Reliëfdrukplaten [2]

G 03 G    13/34                   .    Bewerken, d.w.z. het produceren van een samengestelde afbeelding door het kopiëren van één of meer originele afbeeldingen of delen daarvan [6]

 

G 03 G    15/00                   Apparatuur voor elektro-grafische processen waarbij gebruik wordt gemaakt van een ladingspatroon (G03G 16/00 en G03G 17/00 hebben voorrang) [2,5]

 

              Aantekening

 

              Deze groep dekt tevens processen voor zover zij gekenmerkt worden door het gebruik of de manipulatie van apparatuur die op zich in deze groep te klasseren is.

 

G 03 G    15/01                   .    voor het maken van meer-kleurenkopieën [2]

G 03 G    15/02                   .    voor het afzetten van een gelijkmatige lading, bijv. voor het gevoelig maken; Corona-ontlaadinrichtingen (G03G 15/14 heeft voorrang) [6]

G 03 G    15/04                   .    voor belichting, d.w.z. het beeldgewijze belichten door het optisch projecteren van de originele afbeelding op een foto-geleidend opneemmateriaal [6]

G 03 G    15/041                  .    .    met variabele vergroting [6]

G 03 G    15/043                  .    .    met middelen voor het regelen van de verlichting of belichting (G03G 15/041 heeft voorrang) [6]

G 03 G    15/045                  .    .    met middelen voor het laden of ontladen van bepaalde gedeelten van het ladingspatroon op het opneemmateriaal, bijv. voor contrastverbetering of ontlading van niet-beeldgebieden (G03G 15/36 en G03G 21/06 hebben voorrang) [6]

G 03 G    15/047                  .    .    .    voor het ontladen van niet-beeldgebieden [6]

G 03 G    15/05                   .    voor het beeldgewijze laden, bijv. een foto-geleidend stuurraster of optisch geactiveerde laadmiddelen (laadmiddelen die worden geregeld door elektrische beeldsignalen B41J) [6]

G 03 G    15/054                  .    gebruikmakend van röntgenstralen, bijv. elektroradiografie [6]

G 03 G    15/056                  .    gebruikmakend van inwendige polarisatie [2,6]

G 03 G    15/06                   .    voor het ontwikkelen

G 03 G    15/08                   .    .    gebruikmakend van een vaste ontwikkelaar, bijv. een poederontwikkelaar

G 03 G    15/09                   .    .    .    gebruikmakend van een magnetische borstel [2]

G 03 G    15/095                  .    .    .    Verwijderen van de overmaat aan vaste ontwikkelaar [6]

G 03 G    15/10                   .    .    gebruikmakend van een vloeibare ontwikkelaar

G 03 G    15/11                   .    .    .    Verwijderen van de overmaat aan vloeibare ontwikkelaar, bijv. door warmte [6]

G 03 G    15/14                   .    voor het overdragen van een patroon aan een tweede drager

G 03 G    15/16                   .    .    van een tonerpatroon, bijv. een poederpatroon

G 03 G    15/18                   .    .    van een ladingspatroon

G 03 G    15/20                   .    voor het fixeren, bijv. door gebruik te maken van warmte

G 03 G    15/22                   .    waarbij sprake is van het combineren van meer dan één stap uit de groepen G03G 13/02 tot G03G 13/20 (G03G 15/01 heeft voorrang) [2]

G 03 G    15/23                   .    .    speciaal aangepast voor het kopiëren van beide zijden van een origineel of voor het kopiëren op beide zijden van een opneemmateriaal of een beeld-ontvangend materiaal

G 03 G    15/24                   .    .    waarbij tenminste twee stappen gelijktijdig worden uitgevoerd [2]

G 03 G    15/26                   .    .    waarin het ladingspatroon wordt verkregen door het projecteren van de gehele afbeelding, d.w.z. volledige-beeldvensterprojectie (G03G 15/04 heeft voorrang) [2,6]

G 03 G    15/28                   .    .    waarin projectie wordt verkregen door lijnaftasting (G03G 15/04 heeft voorrang) [2,6]

G 03 G    15/30                   .    .    .    waarin wordt geprojecteerd op een trommel [2]

G 03 G    15/32                   .    .    waarin het ladingspatroon puntsgewijze wordt gevormd (G03G 15/04, G03G 15/05 en G03G 15/34 hebben voorrang) [2,6]

G 03 G    15/34                   .    .    waarin de poederafbeelding direct op het opneemmateriaal wordt gevormd [6]

G 03 G    15/36                   .    Bewerken, d.w.z. het produceren van een samengestelde afbeelding door het kopiëren van één of meer originele afbeeldingen of delen daarvan [6]

 

G 03 G    16/00                   Elektro-grafische processen waarbij gebruik wordt gemaakt van het vervormen van thermoplastische lagen (lagen voor het afbeelden door oppervlaktevervorming G03G 5/022); Apparatuur daarvoor [2,6]

 

G 03 G    17/00                   Elektro-grafische processen waarbij gebruik wordt gemaakt van andere patronen dan ladingspatronen, bijv. een elektrisch geleidingspatroon; Processen waarbij sprake is van een migratie; bijv. foto-elektroforese of fotoelektrosolografie; Processen waarbij sprake is van een selectieve overdracht, bijv. elektrofotoadhesieve processen; Apparatuur waarbij voornamelijk sprake is van één zo’n proces [5]

G 03 G    17/02                   .    met elektrolytische ontwikkeling [2]

G 03 G    17/04                   .    gebruikmakend van foto-elektroforese [2]

G 03 G    17/06                   .    .    Apparatuur daarvoor [5]

G 03 G    17/08                   .    gebruikmakend van een elektrofoto-adhesief proces, bijv. afbeelden door vermenigvuldiging [5]

G 03 G    17/10                   .    gebruikmakend van afbeelden door migratie, bijv. foto-elektrosolografie (G03G 17/04 heeft voorrang) [5] 

G 03 G    19/00                   Processen waarbij gebruik wordt gemaakt van magnetische patronen; Apparatuur daarvoor

 

G 03 G    21/00                   Voorzieningen die niet vallen onder de groepen G03G 13/00 tot G03G 19/00, bijv. voor het reinigen of verwijderen van een restlading [2]

G 03 G    21/02                   .    Tellen van het aantal kopieën; Afrekenen [6]

G 03 G    21/04                   .    Voorkomen van het maken van kopieën van een origineel [6]

G 03 G    21/06                   .    Verwijderen van een restlading van een herbruikbaar afbeeldingslichaam [6]

G 03 G    21/08                   .    .    gebruikmakend van optische straling [6]

G 03 G    21/10                   .    Opvangen of hergebruiken van afvalontwikkelaar [6]

G 03 G    21/12                   .    .    Tonerafvalcontainers [6]

G 03 G    21/14                   .    Elektronische volgorderegeling [6]

G 03 G    21/16                   .    Mechanische middelen voor het kunnen onderhouden van de apparatuur, bijv. modulaire voorzieningen [6]

G 03 G    21/18                   .    .    gebruikmakend van een procedé-module [6]

G 03 G    21/20                   .    Vochtigheidsregeling of temperatuurregeling [6]