SECTIE G         FYSICA

              Aantekeningen

 

(1)        In deze Sectie owrdt de volgende uitdrukking gebruikt met de aangegevens betekenis:

-        “variabele” (als een zelfstand naamwoord) betekent een kenmerk of eigenschap (bijv. een dimensie, een fysische toestand zoals temperatuur, een kwaliteit zoals dichtheid of kleur), die met betrekking tot een bepaalde entiteit (bijv. een object, een hoeveelheid van een substantie, een lichtstraal) en op een bepaald ogenblik, kan worden gemeten; de variabele kan veranderen, zodat de numerieke uitdrukking ervan verschillende waarden op verschillende tijden, onder verschillende condities of in afzonderlijke gevallen kan aannemen, maar kan constant zijn met betrekking tot een specifieke entiteit onder bepaalde omstandigheden of voor specifieke doeleinden (bijv. de lengte van een staaf mag als constant worden beschouwd voor vele doeleinden).

              (2)      De aandacht wordt gevestigd op de definities van gebruikte termen of uitdrukkingen. Sommige komen voor in de Aantekeningen van diverse klassen in deze Sectie, zie in het bijzonder de definitie van “meten” in klasse G01. Andere komen voor in § 187 van de Gids voor de IPC, zie in het bijzonder de definitie van “regelen”. [17]

              (3)      Klassering in deze Sectie kan moeilijker blijken dan in andere Secties, omdat het onderscheid tussen verschillende toepassingsgebieden in belangrijker mate afhankelijk is van de bedoeling van de gebruiker dan op enig constructief verschil of gebruiksverschil, en omdat de behandelde onderwerpen vaak deel uitmaken van systemen of combinaties, met gezamenlijke kenmerken of delen, meer dan “dingen”die als geheel gemakkelijk zijn te onderscheiden. Bijvoorbeeld, informatie (bijv. een stel figuren) kan worden getoond met het doel van onderwijs of reclame (G09), om het resultaat van een meting bekend te maken (G01), voor het signaleren van de informatie naar een punt op afstand of het geven van gesignaleerde informatie vanaf een punt op afstand (G08). De gebruikte woorden om het doel te beschrijven hangen af van aspecten die irrelevant kunnen zijn voor de vorm van het betreffende apparaat, bijv. aspecten zoals het gewenste effectop de persoon die naar de afbeelding kijkt, of of de afbeelding op afstand wordt geregeld. Nogmaals, een inrichting die in zekere mate op een toestand reageert, bijv. op de druk van een fluïdum, kan zonder wijziging aan de inrichting zelf worden gebruikt om informatie te geven over de druk (G01L) of over een andere toestand die gekoppeld is aan de druk (een andere subklasse van G01, bijv. G01K voor de temperatuur), om een opname te maken van de druk of het voorkomen daarvan (G07C), om een alarm te geven (G08B) of om een andere apparaat aan te sturen (G05).

                        Het klasseringsschema is bedoeld om zaken van soortgelijke aard (zoals hierboven aangegeven) bij elkaar te kunnen klasseren. Het is daarom in het bijzonder noodzakelijk eerst over de werkelijke aard van enig technisch onderwerp te beslissen voordat er goed geklasseerd kan worden.

 

INSTRUMENTEN

 

G 03       FOTOGRAFIE; CINEMATOGRAFIE; ANALOGE TECHNIEKEN WAARBIJ GEBRUIK WORDT GEMAAKT VAN ANDERE DAN OPTISCHE GOLVEN; ELEKTROGRAFIE; HOLOGRAFIE (reproduceren van afbeeldingen of patronen door aftasten en omzetten in elektrische signalen H04N) [4] 

              Aantekeningen

 

              (1)      Onder deze subklasse vallen niet het reproduceren van beelden of patronen door aftasting en omzetting in elektrische signalen, wat valt onder de subklasse H04N. [11]

              (2)      In deze klasse worden de volgende termen gebruikt met de aangegeven betekenis:

                        -        “opnames” betekent foto’s of een andere soort latente aanwezige, direct zichtbare of permanente opslag van beeldinformatie, die bestaat uit een beeldgewijze spreiding van een grootheid, bijv. een elektrisch ladingspatroon, die is opgenomen op een dragerlichaam;

                        -        “optisch” slaat niet alleen op zichtbaar licht maar tevens op ultravioletstralen of infraroodstralen. [4]

 

G 03 H    HOLOGRAFISCHE PROCESSEN OF APPARATUUR (hologrammen, bijv. punthologrammen, die worden gebruikt als gewone optische elementen G02B 5/32; analoge computers voor het uitvoeren van wiskundige bewerkingen met behulp van optische elementen G06E 3/00; holografische opslag G11B 7/0065 of G11C 13/04) [2,12] 

           Aantekening

 

              Onder deze subklasse vallen middelen voor het produceren van een opname van de fase-informatie en amplitude-informatie van een golffront, welke informatie kan worden gebruikt voor het reconstrueren van het originele golffront, of middelen voor het reconstrueren van het originele golffront uit een opname die de fase-informatie en amplitude-informatie van het golffront bevat. [2]

 

G 03 H      1/00                    Holografische processen of apparatuur waarbij gebruik wordt gemaakt van licht, infraroodgolven of ultravioletgolven voor het verkrijgen van hologrammen of voor het verkrijgen van een afbeelding daarvan; Daarbij horende details [2]

G 03 H      1/02                    .    Details [2]

G 03 H      1/04                    .    Processen of apparatuur voor het produceren van hologrammen (G03H 1/26 heeft voorrang) [2]

G 03 H      1/06                    .    .    gebruikmakend van niet-coherent licht [2]

G 03 H      1/08                    .    .    Synthetiseren van hologrammen [2,12]

G 03 H      1/10                    .    .    gebruikmakend van een gemoduleerde referentiestraal [2]

G 03 H      1/12                    .    .    .    Ruimtelijke modulatie, bijv. voor spookafbeeldingen [2]

G 03 H      1/14                    .    .    .    Tijdelijke modulatie, bijv. waarbij de rasterdiepte of de fasecompensatie wordt vergroot voor het laten bewegen van een object [2]

G 03 H      1/16                    .    .    gebruikmakend van Fourier-transformatie (G03H 1/12 en G03H 1/14 hebben voorrang) [2,12]

G 03 H      1/18                    .    .    Specifieke verwerking van hologramregistratiedragers, bijv. voor het verkrijgen van vlammende hologrammen [2]

G 03 H      1/20                    .    .    Kopiëren van hologrammen door holografische middelen [2]

G 03 H      1/22                    .    Processen of apparatuur voor het verkrijgen van een optische afbeelding uit hologrammen (G03H 1/26 tot G03H 1/34 hebben voorrang) [2]

G 03 H      1/24                    .    .    gebruikmakend van wit licht [2]

G 03 H      1/26                    .    Speciaal aangepaste processen of apparatuur voor het produceren van meervoudige hologrammen of voor het verkrijgen van afbeeldingen daarvan, bijv. meer-kleurentechniek [2]

G 03 H      1/28                    .    .    met alleen gestapelde hologrammen [2]

G 03 H      1/30                    .    .    met alleen discrete hologrammen [2]

G 03 H      1/32                    .    Systemen voor het verwijderen van vlekken [2]

G 03 H      1/34                    .    Systemen voor het verminderen van het product van ruimte en ruimtelijke bandbreedte [2]

 

G 03 H      3/00                    Holografische processen of apparatuur waarbij gebruik wordt gemaakt van ultrasoon-golven, geluidsgolven of infrasoon-golven voor het verkrijgen van hologrammen; Processen of apparatuur voor het verkrijgen van een optische afbeelding daarvan (G03H 1/22 heeft voorrang) [2]

 

G 03 H      5/00                    Holografische processen of apparatuur waarbij gebruik wordt gemaakt van deeltjes of van andere golven dan die welke vallen onder de groepen G03H 1/00 of G03H 3/00 voor het verkrijgen van hologrammen; Processen of apparatuur voor het verkrijgen van een optische afbeelding daarvan (G03H 1/22 heeft voorrang) [2,8,12]