SECTIE G         FYSICA

              Aantekeningen

 

(1)        In deze Sectie owrdt de volgende uitdrukking gebruikt met de aangegevens betekenis:

-        “variabele” (als een zelfstand naamwoord) betekent een kenmerk of eigenschap (bijv. een dimensie, een fysische toestand zoals temperatuur, een kwaliteit zoals dichtheid of kleur), die met betrekking tot een bepaalde entiteit (bijv. een object, een hoeveelheid van een substantie, een lichtstraal) en op een bepaald ogenblik, kan worden gemeten; de variabele kan veranderen, zodat de numerieke uitdrukking ervan verschillende waarden op verschillende tijden, onder verschillende condities of in afzonderlijke gevallen kan aannemen, maar kan constant zijn met betrekking tot een specifieke entiteit onder bepaalde omstandigheden of voor specifieke doeleinden (bijv. de lengte van een staaf mag als constant worden beschouwd voor vele doeleinden).

              (2)      De aandacht wordt gevestigd op de definities van gebruikte termen of uitdrukkingen. Sommige komen voor in de Aantekeningen van diverse klassen in deze Sectie, zie in het bijzonder de definitie van “meten” in klasse G01. Andere komen voor in § 187 van de Gids voor de IPC, zie in het bijzonder de definitie van “regelen”. [17]

              (3)      Klassering in deze Sectie kan moeilijker blijken dan in andere Secties, omdat het onderscheid tussen verschillende toepassingsgebieden in belangrijker mate afhankelijk is van de bedoeling van de gebruiker dan op enig constructief verschil of gebruiksverschil, en omdat de behandelde onderwerpen vaak deel uitmaken van systemen of combinaties, met gezamenlijke kenmerken of delen, meer dan “dingen”die als geheel gemakkelijk zijn te onderscheiden. Bijvoorbeeld, informatie (bijv. een stel figuren) kan worden getoond met het doel van onderwijs of reclame (G09), om het resultaat van een meting bekend te maken (G01), voor het signaleren van de informatie naar een punt op afstand of het geven van gesignaleerde informatie vanaf een punt op afstand (G08). De gebruikte woorden om het doel te beschrijven hangen af van aspecten die irrelevant kunnen zijn voor de vorm van het betreffende apparaat, bijv. aspecten zoals het gewenste effectop de persoon die naar de afbeelding kijkt, of of de afbeelding op afstand wordt geregeld. Nogmaals, een inrichting die in zekere mate op een toestand reageert, bijv. op de druk van een fluďdum, kan zonder wijziging aan de inrichting zelf worden gebruikt om informatie te geven over de druk (G01L) of over een andere toestand die gekoppeld is aan de druk (een andere subklasse van G01, bijv. G01K voor de temperatuur), om een opname te maken van de druk of het voorkomen daarvan (G07C), om een alarm te geven (G08B) of om een andere apparaat aan te sturen (G05).

                        Het klasseringsschema is bedoeld om zaken van soortgelijke aard (zoals hierboven aangegeven) bij elkaar te kunnen klasseren. Het is daarom in het bijzonder noodzakelijk eerst over de werkelijke aard van enig technisch onderwerp te beslissen voordat er goed geklasseerd kan worden.

 

INSTRUMENTEN

 

G 04       HORLOGERIE

 

G 04 F    METEN VAN TIJDSINTERVALLEN (meten van puls-karakteristieken G01R, bijv. G01R 29/02; in radarsystemen of soortgelijke systemen G01S; masers H01S 1/00; opwekken van oscillaties H03B; opwekken of tellen van pulsen, frequentiedeling H03K; analoog/digitaal-omzetting in het algemeen H03M 1/00) [2]

 

              Aantekening

 

              Deze subklasse dekt:

              -         apparatuur voor het afmeten van vooraf bepaalde tijdsintervallen; [2]

              -         apparatuur voor het produceren van dergelijke tijdsintervallen als tijdstandaards, bijv. metronomen; [2]

              -         apparatuur voor het meten van onbekende intervallen, bijv. precisiesystemen voor het meten van korte tijdsintervallen. [2]

 

G 04 F      1/00                    Apparatuur die kan worden ingesteld en opgestart voor het afmeten van vooraf bepaalde of verstelbaar-vaste tijdperioden zonder aandrijfmechanismen, bijv. een eierwekker (tijdschakelaars of tijdprogramma-schakelaars die automatisch hun werk stoppen nadat het programma is doorlopen H01H 43/00)

G 04 F      1/02                    .    door het verbruiken van een vooraf vastgestelde hoeveelheid materiaal, bijv. door het opbranden van een kaars

G 04 F      1/04                    .    door een beweging of versnelling ten gevolge van de zwaartekracht

G 04 F      1/06                    .    .    door het wegstromen van een vooraf vastgestelde hoeveelheid fijnkorrelige of vloeibare materialen, bijv. een zandloper of waterklok

G 04 F      1/08                    .    .    door een lichaam dat valt over een vooraf vastgestelde afstand in lucht of in een viskeus materiaal

 

G 04 F      3/00                    Apparatuur die kan worden ingesteld en opgestart voor het afmeten van vooraf bepaalde of verstelbaar-vaste tijdperioden met aandrijfmechanismen, bijv. een dosismeter met slagwerk (tijdschakelaars of tijdprogramma-schakelaars die automatisch hun werk stoppen nadat het programma is doorlopen H01H 43/00)

G 04 F      3/02                    .    met mechanische aandrijfmechanismen

G 04 F      3/04                    .    .    Extra voorzieningen in verband met gewone niet-elektrische klokken voor dat doel

G 04 F      3/06                    .    met elektrische aandrijfmechanismen

G 04 F      3/08                    .    .    Extra voorzieningen in verband met gewone elektrische klokken voor dat doel

 

G 04 F      5/00                    Apparatuur voor het produceren van vooraf gekozen tijdsintervallen voor gebruik als tijdstandaarden (opwekken van kloksignalen voor elektrische digitale computers G06F 1/04; automatische frequentieregeling of frequentiestabilisatie van generatoren in het algemeen H03L)

G 04 F      5/02                    .    Metronomen

G 04 F      5/04                    .    gebruikmakend van oscillatoren met elektromechanische resonatoren [2]

G 04 F      5/06                    .    .    gebruikmakend van piëzo-elektrische resonatoren [2]

G 04 F      5/08                    .    .    gebruikmakend van magnetostrictieve resonatoren [2]

G 04 F      5/10                    .    gebruikmakend van elektrische of elektronische resonatoren (G04F 5/14 heeft voorrang) [2]

G 04 F      5/12                    .    gebruikmakend fluďduminrichtingen [2]

G 04 F      5/14                    .    gebruikmakend van atoomklokken [2]

G 04 F      5/16                    .    gebruikmakend van pulsen die worden geproduceerd door radio-isotopen [2]

 

G 04 F      7/00                    Apparatuur voor het meten van onbekende tijdsintervallen door niet-elektrische middelen (G04F 13/06 heeft voorrang) [2]

G 04 F      7/02                    .    door het meten van de afstand van een val of de uiteindelijke snelheid van een vallend lichaam

G 04 F      7/04                    .    gebruikmakend van een mechanische oscillator [2]

G 04 F      7/06                    .    .    die alleen loopt tijdens het te meten tijdsinterval, bijv. een stopwatch

G 04 F      7/08                    .    .    Horloges of klokken met stopinrichtingen, bijv. een chronograaf

G 04 F      7/10                    .    Middelen die los van het uurwerk worden gebruikt voor het starten en stoppen daarvan [2]

 

G 04 F      8/00                    Apparatuur voor het meten van onbekende tijdsintervallen door elektromechanische middelen [2]

G 04 F     8/02                    .    gebruikmakend van een elektromechanische oscillator [2]

G 04 F      8/04                    .    .    gebruikmakend van een piëzo-elektrische oscillator [2]

G 04 F      8/06                    .    .    gebruikmakend van een magnetostrictieve oscillator [2]

G 04 F      8/08                    .    Middelen die los van het uurwerk worden gebruikt voor het starten en stoppen daarvan [2]

 

G 04 F    10/00                   Apparatuur voor het meten van onbekende tijdsintervallen door elektrische middelen [2]

G 04 F    10/02                   .    gebruikmakend van oscillatoren met een passieve elektrische resonator, bijv. geconcentreerde LC [2]

G 04 F    10/04                   .    door het tellen van pulsen of halve cycli van een wisselstroom [2]

G 04 F    10/06                   .    door het meten van de fase [2]

G 04 F    10/08                   .    gebruikmakend van pulsen die worden geproduceerd door radio-isotopen [2]

G 04 F    10/10                   .    door het meten van elektrische of magnetische grootheden die in verhouding tot de tijd veranderen [2]

 

G 04 F    13/00                   Apparatuur voor het meten van onbekende tijdsintervallen door middelen die niet vallen onder de groepen G04F 5/00 tot G04F 10/00 [2]

G 04 F    13/02                   .    gebruikmakend van optische middelen [2]

G 04 F    13/04                   .    gebruikmakend van elektrochemische middelen [2]

G 04 F    13/06                   .    gebruikmakend van fluďdummiddelen [2]