SECTIE G         FYSICA

 

              Aantekeningen

 

(1)        In deze Sectie owrdt de volgende uitdrukking gebruikt met de aangegevens betekenis:

-        “variabele” (als een zelfstand naamwoord) betekent een kenmerk of eigenschap (bijv. een dimensie, een fysische toestand zoals temperatuur, een kwaliteit zoals dichtheid of kleur), die met betrekking tot een bepaalde entiteit (bijv. een object, een hoeveelheid van een substantie, een lichtstraal) en op een bepaald ogenblik, kan worden gemeten; de variabele kan veranderen, zodat de numerieke uitdrukking ervan verschillende waarden op verschillende tijden, onder verschillende condities of in afzonderlijke gevallen kan aannemen, maar kan constant zijn met betrekking tot een specifieke entiteit onder bepaalde omstandigheden of voor specifieke doeleinden (bijv. de lengte van een staaf mag als constant worden beschouwd voor vele doeleinden).

              (2)      De aandacht wordt gevestigd op de definities van gebruikte termen of uitdrukkingen. Sommige komen voor in de Aantekeningen van diverse klassen in deze Sectie, zie in het bijzonder de definitie van “meten” in klasse G01. Andere komen voor in § 187 van de Gids voor de IPC, zie in het bijzonder de definitie van “regelen”. [17]

              (3)      Klassering in deze Sectie kan moeilijker blijken dan in andere Secties, omdat het onderscheid tussen verschillende toepassingsgebieden in belangrijker mate afhankelijk is van de bedoeling van de gebruiker dan op enig constructief verschil of gebruiksverschil, en omdat de behandelde onderwerpen vaak deel uitmaken van systemen of combinaties, met gezamenlijke kenmerken of delen, meer dan “dingen”die als geheel gemakkelijk zijn te onderscheiden. Bijvoorbeeld, informatie (bijv. een stel figuren) kan worden getoond met het doel van onderwijs of reclame (G09), om het resultaat van een meting bekend te maken (G01), voor het signaleren van de informatie naar een punt op afstand of het geven van gesignaleerde informatie vanaf een punt op afstand (G08). De gebruikte woorden om het doel te beschrijven hangen af van aspecten die irrelevant kunnen zijn voor de vorm van het betreffende apparaat, bijv. aspecten zoals het gewenste effectop de persoon die naar de afbeelding kijkt, of of de afbeelding op afstand wordt geregeld. Nogmaals, een inrichting die in zekere mate op een toestand reageert, bijv. op de druk van een fluïdum, kan zonder wijziging aan de inrichting zelf worden gebruikt om informatie te geven over de druk (G01L) of over een andere toestand die gekoppeld is aan de druk (een andere subklasse van G01, bijv. G01K voor de temperatuur), om een opname te maken van de druk of het voorkomen daarvan (G07C), om een alarm te geven (G08B) of om een andere apparaat aan te sturen (G05).

                        Het klasseringsschema is bedoeld om zaken van soortgelijke aard (zoals hierboven aangegeven) bij elkaar te kunnen klasseren. Het is daarom in het bijzonder noodzakelijk eerst over de werkelijke aard van enig technisch onderwerp te beslissen voordat er goed geklasseerd kan worden.

 

INSTRUMENTEN

 

G 05       REGELEN (zie indien speciaal aangepast aan een specifiek toepassingsgebied de relevante plaats voor dat gebied, bijv. A62C 37/00, B03B 13/00 of B23Q)

 

              Aantekeningen [17]

 

              (1)      Deze klasse dekt regelmethoden, regelsystemen en regelapparatuur in het algemeen.

              (2)      De aandacht wordt gevestigd op de Aantekeningen volgend op de titel van Sectie G, in het bijzonder met betrekking tot de definitie van de term “variabele”.

 

G 05 D    SYSTEMEN VOOR HET REGELEN VAN NIET-ELEKTRISCHE VARIABELEN (voor het continu gieten van metalen B22D 11/16; kleppen op zich F16K; zie voor het aftasten van niet-elektrische variabelen de relevant subklassen van G01; voor het regelen van elektrische of magnetische variabelen G05F)

 

              Aantekeningen

 

              (1)      Deze subklasse dekt geen kenmerken die algemeen toepasbaar zijn bij regelsystemen, bijv. evenwicht-werende voorzieningen, welke vallen onder subklasse G05B.

              (2)      In deze subklasse wordt de volgende term gebruikt met de aangegeven betekenis:

                        -        “systemen” omvat zelfwerkende inrichtingen zoals snelheidsregelaars of drukregelaars.

              (3)      Speciaal aangepaste regelsystemen voor specifieke apparatuur, machines of processen worden geklasseerd in de subklassen voor die apparatuur, machines of processen, aangenomen dat er een specifieke regelvoorziening bestaat voor die speciale aanpassing, ofwel op detailniveau (bijv. A21B 1/40: “voor het regelen van de temperatuur in bakkerij-ovens”) ofwel op algemeen niveau (bijv. B23K 9/095: “voor het automatisch regelen van lasparameters bij booglassen”). In andere gevallen wordt geklasseerd in de meest toepasselijke plaats in deze subklasse. Hieronder staan lijsten van plaatsen waar sprake is van een specifieke voorziening zoals hierboven aangegeven. Waar zo’n voorziening een gedetailleerd niveau betreft, zijn de plaatsen gegroepeerd naar de hoofdgroepen van deze subklasse. Waar zo’n voorziening een algemeen niveau betreft (bijv. van een soort dat van toepassing is op meer dan één van de in de lijsten gespecificeerde hoofdgroepen, of op de hoofdgroepen G05D 27/00 of G05D 29/00), zijn de plaatsen vermeld onder de titel “Algemene Referenties”.

                        Plaatsen met betrekking tot 1/00

                        A01B 69/00           Landbouwmachines of landbouwwerktuigen

                        A63H 17/36           Speelgoedvoertuigen

                        B60V 1/11             Luchtkussenvoertuigen

                        B60W 30/10          Koerscontrole van wegvoertuigen [8]

                        B62D 1/00             Besturingsregelingen voor motorvoertuigen of aanhangers, d.w.z. middelen voor het op gang brengen van een richtingsverandering

                        B62D 6/00             Voorzieningen voor het automatisch regelen van de besturing afhankelijk van de rij-omstandigheden

                        B62D 55/116          Chassis van rupsbandvoertuigen

                        B63H 25/00           Scheepsbesturing; regelen van watervaartuigen

                        B64C 13/00 tot B64C 15/00        Regelen van vliegtuigen

                        B64D 25/11           Regelen van de houding of richting van vliegtuigschietstoelen

                        B64G 1/24             Ruimtevoertuigen

                        F41G 7/00             Zelf-vliegende raketprojectielen

                        F42B 15/01            Geleide raketprojectielen

                        F42B 19/01            Zee-torpedo’s

                        Plaatsen met betrekking tot 3/00

                        A43D 119/00          Schoenfabricage

                        B21K 31/00           Gereedschapsdragers bij het smeden of persen

                        B23B 39/26           Door een patroon geregeld boorgereedschap

                        B23D 1/30, B23D 3/06, B23D 5/04

                                                    Schaafmachines of afsteekmachines die worden geregeld door een kopieerinrichting

                        B23H 7/18             Regelen van de afstand tussen elektrode en werkstuk bij een bewerking met elektrische ontlading of elektrochemische behandeling

                        B23K 26/02           Werkstukken bij het lassen of snijden met laser

                        B23K 37/04           Werkstukken bij het lassen

                        B23K 37/06           Gesmolten metaal bij het lassen

                        B23Q 5/20             Spindels in machinegereedschap

                        B23Q 15/00, B23Q 16/00           Positie van gereedschap of werk bij machinegereedschap

                        B23Q 35/00           Gereedschap dat wordt geregeld door een patroon of moedermodel

                        B24B 17/00           Slijpen of schuren dat wordt geregeld door patronen, tekeningen, magneetbanden en dergelijke

                        B24B 47/22           Startpositie bij het slijpen of schuren

                        B30B 15/24           Bedieningsdelen in persen

                        B62D 55/116          Chassis van rupsbandvoertuigen

                        B65H 23/18           Baandoorvoermechanismen

                        E02F 3/43             Lepels of grijpers in baggermolens

                        F15B 9/00             Fluïdumdrukservomotoren met terugmelding

                        F24S 50/20            Laten volgen van zonnewarmtecollectoren [18]

                        G03F 9/00             Fotomechanisch produceren van gepatroneerde of getextureerde oppervlakken

                        G11B 5/588           Roterende koppen in informatie-opslagsystemen

                        G21C 7/12             Verplaatsen van regelelementen in kernreactoren

                        Plaatsen met betrekking tot 5/00

                        A24B 7/14             Snijden van tabak

                        B05C 11/02           Dikte van een coating van vloeibaar materiaal op een oppervlak

                        B21B 37/16           Dikte, breedte, diameter of andere dwarsafmetingen van de producten van metaalwalsmolens

                        C03B 18/04           Afmeting van glas-lint

                        D21F 7/06             Dikte van een laag in de papierfabricage

                        Plaatsen met betrekking tot 7/00

                        A45D 20/26           Lucht in haardroogkappen

                        A61M 5/168           Stroming van media naar het menselijk lichaam

                        B03C 3/36             Gassen of damp in elektrostatische scheiders

                        B05C 11/10           Vloeibaar materiaal in coatinginrichtingen

                        B67D 1/12             Afleveren van drank uit het vat

                        B67D 7/28             Doorgeven van vloeistoffen [10]

                        C10K 1/28             Gasreinigers

                        E21B 21/08           Spoelen van boorgaten

                        E21B 43/12           Verkrijgen van vloeistoffen uit boorputten

                        F01D 17/00            Stroming in niet-verdringermachines of niet-verdringersystemen

                        F01M 1/16             Smeervoorzieningen

                        F01P 7/00             Koelmiddelstroming in koelinrichtingen

                        F02C 9/16, F02C 9/50               Arbeidsfluïdum in een gasturbine

                        F16L 55/027          Smoorkanalen in pijpen

                        F24F 11/00            Luchtstroming of toevoer van verwarmingsfluïda of koelfluïda in luchtbehandelingsvoorzieningen

                        F26B 21/12            Luchtstroming of gasstroming in drogers

                        G01G 11/08           Weegapparatuur met continue doorstroming

                        G21D 3/14             Koelmiddelen in kernenergiecentrales

                        Plaatsen met betrekking tot 9/00

                        B01D 21/34           Vloeistofniveau in bezinkvoorzieningen

                        B41L 27/04            Inktniveau in voorzieningen voor het drukken, vermenigvuldigen of dupliceren

                        F22D 5/00             Voedingswater voor ketels

                        H01J 1/10, H01J 13/14               Vloeibare poolelektroden in elektrische ontladingsbuizen of ontladingslampen

                        Plaatsen met betrekking tot 11/00

                        B01D 21/32           Dichtheid in bezinkvoorzieningen

                        B01F 15/04            Mengers

                        B24C 7/00             Slijpstralen of schuurstralen

                        B28C 7/00             Mengsels van klei of cement

                        B65G 53/66           Bulkmateriaaltransporteurs

                        F02K 3/075            Stromingsverhouding in straalvoortstuwingsinstallaties

                        Plaatsen met betrekking tot 13/00

                        B21C 1/12             Trommelsnelheid bij het trekken van metaal

                        B23Q 15/00           Snijsnelheid van gereedschap of werk

                        B30B 15/20           Stempelsnelheid in persen

                        B60K 31/00           Instellen of beperken van de snelheid van voertuigen

                        B60L 15/00            Elektrisch voortbewogen voertuigen

                        B60W 30/14          Cruise control van wegvoertuigen [8]

                        B64D 31/08           Kruissnelheid van vliegtuigen

                        D01D 1/09             Toevoerverhouding bij het maken van kunstmatige filamenten, draden, vezels, borstelharen of linten

                        D01G 15/36           Kaardmachines

                        D02H 13/14           Scheermachines, opboommachines of kruismachines

                        D03D 51/16           Cyclisch variëren van de snelheid van weefgetouwen

                        G01N 30/32           Snelheid van een dragerfluïdum bij een chemische analyse

                        G11B 15/46           Filamentvormige of baanvormige registratiedragers of koppen voor dergelijke dragers in informatie-opslagsystemen

                        G11B 19/28           Niet-filamentvormige en niet-baanvormige registratiedragers of koppen voor dergelijke dragers in informatie-opslagsystemen

                        Plaatsen met betrekking tot 15/00

                        B25D 9/26             Draagbaar slaggereedschap

                        B30B 15/22           Stempeldruk in persen

                        B65H 59/00           Spanning in filamentmateriaal

                        B65H 77/00           Spanning in banen, banden of filamentmateriaal

                        B66D 1/50             Touwspanning, kabelspanning of kettingspanning

                        D03D 49/04           Spanning in weefgetouwen

                        D05B 47/04           Spanning in naaimachines

                        D21F 3/06             Druk in papierfabricagemachines

                        F26B 13/12            Drogen van weefsels

                        F26B 21/10            Druk in drogers

                        G11B 15/43           Spanning op een registratiedrager in informatie-opslagvoorzieningen

                        Plaatsen met betrekking tot 16/00

                        B60C 23/00           Banddruk

                        B63C 11/08           Lucht in een duikpak

                        B64D 13/00           Luchtdruk in een vliegtuig

                        B65G 53/66           Bulkmateriaaltransporteurs

                        D01D 1/09             Maken van kunstmatige filamenten, draden, vezels, borstelharen of linten

                        E21B 21/08           Spoelen van boorgaten

                        F01M 1/16             Smeervoorzieningen

                        G01N 30/32           Druk van een dragerfluïdum bij een chemische analyse

                        H01J 7/14              Druk in elektrische ontladingsbuizen of ontladingslampen

                        H01K 1/52             Druk in elektrische gloeilampen

                        Plaatsen met betrekking tot 19/00

                        B25D 9/26             Draagbaar slaggereedschap

                        B65G 27/32           Schudtransporteurs

                        Plaatsen met betrekking tot 21/00

                        B01D 21/32           Dichtheid in bezinkvoorzieningen

                        B01D 53/30           Behandelen van gassen of dampen

                        G01N 30/34           Samenstelling van een dragerfluïdum bij een chemische analyse

                        Plaatsen met betrekking tot 22/00

                        A01G 25/16           Bewateren van tuinen, velden, sportterreinen en dergelijke

                        A01K 41/04           Broedmachines voor pluimvee

                        A24B 9/00             Tabaksproducten

                        F24F 11/00            Luchtbehandeling

                        F26B 21/08            Drogers

                        Plaatsen met betrekking tot 23/00

                        A21B 1/40             Bakkerij-ovens

                        A45D 6/20             Haarkrullers

                        B21C 31/00           Extruderen van metaal

                        B60C 23/00           Bandtemperatuur

                        B64G 1/50             Ruimtevoertuigen

                        C03B 18/18, C03B 18/22           Drijfbaden in de glasfabricage

                        D01D 1/09             Maken van kunstmatige filamenten, draden, vezels, borstelharen of linten

                        D04B 35/30           Breimachines

                        D06F 75/26            Strijkijzers

                        D21F 5/06             Papierfabricagemachines

                        F01M 5/00             Smeermiddel in smeervoorzieningen

                        F16N 7/08             Voorzieningen voor het toevoeren van olie of een niet-beschreven smeermiddel uit een reservoir

                        F22G 5/00             Oververhitten van stoom

                        F26B 21/10            Drogers

                        G01N 30/30           Temperatuur van een dragerfluïdum bij een chemische analyse

                        H01M 10/50           Elektrische opslagelementen

                        H05B 6/06, H 05 B 6/50, H 05 B 6/68

                                                    Diëlectrisch verwarmen, inductie-verwarmen of microgolf-verwarmen

                        H05G 1/36             Anodes van een röntgenbuis

                        Plaatsen met betrekking tot 25/00

                        B41B 21/08           Fotografische zetmachines

                        H01S 3/10, H05B 33/08, H05B 35/00 tot H05B 43/00

                                                    Lasers en andere lichtbronnen

                        Algemene referenties

                        A01D 41/127          Combines [7]

                        A01J 5/007            Melkmachines

                        B23K 9/095           Las-parameters

                        B23Q 35/00           Kopiëren

                        B24B 17/00, B24B 49/00           Slijpen of schuren, of polijsten

                        B24C 7/00             Slijpstralen of schuurstralen

                        B67D 1/12             Afleveren van drank uit het vat

                        F23C 10/28            Verbrandingsapparatuur waarbij verbranding plaatsvindt in een gefluïdiseerd bed van brandstof of andere deeltjes [7,8]

                        G03G 21/20           Elektrografische, elektrofotografische of magnetografische processen

                        H02P 5/00 tot H02P 9/00           Dynamo-elektrische motoren of generatoren

 

G 05 D      1/00                    Regelen van de positie, koers, hoogte of houding van landvoertuigen, watervaartuigen, luchtvaartuigen of ruimtevoertuigen, bijv. een automatische piloot (radionavigatiesystemen of analoge systemen waarbij gebruik wordt gemaakt van andere golven G01S)

G 05 D      1/02                    .    Regelen van de positie of koers in twee dimensies [2]

G 05 D      1/03                    .    .    gebruikmakend van transmissiesystemen van dichtbij, bijv. met een inductielus

G 05 D      1/04                    .    Regelen van de hoogte of diepte

G 05 D      1/06                    .    .    Mate van verandering van de hoogte of diepte

G 05 D      1/08                    .    Regelen van de houding, d.w.z. regelen van het rollen, stampen of slingeren

G 05 D      1/10                    .    Gelijktijdig regelen van de positie of koers in drie dimensies (G05D 1/12 heeft voorrang)

G 05 D      1/12                    .    Doel-zoekende regelingen

 

G 05 D      3/00                    Regelen van positie of richting (G05D 1/00 heeft voorrang; voor numerieke regelingen G05B 19/18)

G 05 D      3/10                    .    zonder terugkoppeling [3]

G 05 D      3/12                    .    gebruikmakend van terugkoppeling [3]

G 05 D      3/14                    .    .    gebruikmakend van een analoge vergelijkingsinrichting [3]

G 05 D      3/16                    .    .    .    waarvan de uitvoeramplitude alleen een aantal discrete waarden kan aannemen (G05D 3/18 heeft voorrang) [3]

G 05 D      3/18                    .    .    .    waarbij een reeks pulsen wordt afgegeven [3]

G 05 D      3/20                    .    .    gebruikmakend van een digitale vergelijkingsinrichting [3]

 

G 05 D      5/00                    Regelen van de afmetingen van materiaal

G 05 D      5/02                    .    van de dikte, bijv. van opgerold materiaal

G 05 D      5/03                    .    .    gekenmerkt door het gebruik van elektrische middelen

G 05 D      5/04                    .    van de grootte van objecten, bijv. van deeltjes

G 05 D     5/06                    .    .    gekenmerkt door het gebruik van elektrische middelen

 

G 05 D      7/00                    Regelen van stroming (niveauregeling G05D 9/00; verhoudingsregeling G05D 11/00; weegapparatuur G01G)

G 05 D      7/01                    .    zonder hulpvermogen

G 05 D      7/03                    .    met niet-elektrisch hulpvermogen [2]

G 05 D      7/06                    .    gekenmerkt door het gebruik van elektrische middelen

 

G 05 D      9/00                    Niveauregeling, bijv. regelen van de hoeveelheid materiaal die is opgeslagen in een vat

G 05 D      9/02                    .    zonder hulpvermogen

G 05 D      9/04                    .    met niet-elektrisch hulpvermogen [2]

G 05 D      9/12                    .    gekenmerkt door het gebruik van elektrische middelen

 

G 05 D    11/00                   Verhoudingsregeling (regelen van chemische of fysisch-chemische variabelen, bijv. de pH-waarde, G05D 21/00; vochtigheidsregeling G05D 22/00; viscositeitsregeling G05D 24/00) [3]

G 05 D    11/02                   .    Regelen van de verhouding van twee of meer stromen van fluïda of vloeibare materialen

G 05 D    11/03                   .    .    zonder hulpvermogen

G 05 D    11/035                  .    .    met niet-elektrisch hulpvermogen [2]

G 05 D    11/04                   .    .    .    door het aftasten van het gewicht van afzonderlijke componenten, bijv. bij een gravimetrische procedure

G 05 D    11/06                   .    .    .    door het aftasten van de dichtheid van een mengsel, bijv. gebruikmakend van een aerometer

G 05 D    11/08                   .    .    .    door het aftasten van de concentratie van een mengsel, bijv. door het meten van de pH-waarde [3]

G 05 D    11/10                   .    .    .    .    door het aftasten van de vochtigheid van niet-waterige vloeistoffen

G 05 D    11/12                   .    .    .    door het aftasten van de viscositeit van een mengsel

G 05 D    11/13                   .    .    gekenmerkt door het gebruik van elektrische middelen

G 05 D    11/16                   .    Regelen van de mengverhouding van fluïda die verschillende temperaturen hebben, bijv. door het aftasten van de temperatuur van een mengsel van fluïda met verschillende viscositeit

 

G 05 D    13/00                   Regelen van lineaire snelheid; Regelen van hoeksnelheid; Regelen van versnelling of vertraging, bijv. van een krachtwerktuig (synchroniseren van een telegraafontvanger en een telegraafzender H04L 7/00)

G 05 D    13/02                   .    Details

G 05 D    13/04                   .    .    voor het bij nood uitschakelen van een motor ingeval van overschrijding van een maximumsnelheid

G 05 D    13/06                   .    .    voor het dempen van zwerftrillingen in regulateurs

G 05 D    13/08                   .    zonder hulpvermogen

G 05 D    13/10                   .    .    Centrifugaal-regelaars met vlieggewichten

G 05 D    13/12                   .    .    .    Details

G 05 D    13/14                   .    .    .    .    Vlieggewichten; Bevestigingen daarvan; Steluitrusting voor grenzen, bijv. tijdelijk

G 05 D    13/16                   .    .    .    .    Collectorvanen; Tussendrijfwerken daarvoor; Herstelmechanismen daarvoor

G 05 D    13/18                   .    .    .    in balans gehouden door spider veren die direct inwerken op de vlieggewichten

G 05 D    13/20                   .    .    .    in balans gehouden door spider veren die inwerken op de gelede collectorvaan

G 05 D    13/22                   .    .    .    in balans gehouden door fluïdumdruk die inwerkt op de gelede collectorvaan

G 05 D    13/24                   .    .    .    in balans gehouden door twee of meer verschillende inrichtingen die gelijktijdig inwerken op de collectorvaan, bijv. met zowel veerkracht als fluïdumdruk of met zowel veerkracht als elektromagnetische kracht

G 05 D    13/26                   .    .    .    met een voorziening voor het moduleren van de graad van ongelijkmatigheid van een snelheid

G 05 D    13/28                   .    .    .    met een voorziening voor het uitvoeren van remeffecten ingeval van toegenomen snelheid

G 05 D    13/30                   .    .    Regulateurs die worden gekenmerkt door fluïdumkenmerken waarin de snelheid van een drijfas wordt omgezet in fluïdumdruk (transducers die variaties van fysische grootheden omzetten in variaties in fluïdumdruk F15B 5/00)

G 05 D    13/32                   .    .    .    gebruikmakend van een pomp

G 05 D    13/34                   .    met niet-elektrisch hulpvermogen (fluïdumdrukomvormers F15B 3/00) [2]

G 05 D    13/36                   .    .    gebruikmakend van regulateurinrichting met een proportionele band, d.w.z. P-regelaars

G 05 D    13/38                   .    .    .    waarbij sprake is van centrifugaal-regelaars met vlieggewicht

G 05 D    13/40                   .    .    .    waarbij sprake is van centrifugaal-regelaars met pomp

G 05 D    13/42                   .    .    .    waarbij sprake is van fluïdumregulateurs met stromingsregeling, d.w.z. waarbij de breedte van een vloeistofstroming wordt geregeld door vlieggewichten

G 05 D    13/44                   .    .    .    waarbij sprake is van fluïdumregulateurs met straalstroming

G 05 D    13/46                   .    .    gebruikmakend van regulateurinrichtingen met een proportionele band en integraalwerking, d.w.z. PI-regelaars

G 05 D    13/48                   .    .    .    waarbij sprake is van veerkrachtig herstelmechanismen

G 05 D    13/50                   .    .    .    waarbij sprake is van verbindingsmiddelen voor het optellen van een proportionele regulateurinrichting en een integraalregulateurinrichting

G 05 D    13/52                   .    .    gebruikmakend van regulateurinrichtingen met een proportionele band en afgeleide werking, d.w.z. PD-regelaars

G 05 D    13/54                   .    .    .    waarbij sprake is van centrifugaal-regelaars met vlieggewicht die een versnelling uitoefenen

G 05 D    13/56                   .    .    .    waarbij sprake is van herstelmechanismen die een vertraging uitoefenen

G 05 D    13/58                   .    .    .    waarbij sprake is van middelen voor het verbinden van een snelheidsregulateurinrichting met een versnellingsregulateurinrichting

G 05 D    13/60                   .    .    gebruikmakend van regulateurinrichtingen met een proportionele band, afgeleide werking en integraalwerking, d.w.z. PID-regelaars

G 05 D    13/62                   .    gekenmerkt door het gebruik van elektrische middelen, bijv. gebruik van een tachometrische dynamo of gebruik van een transducer voor het omzetten van een elektrische waarde in een verplaatsing

G 05 D    13/64                   .    Compenseren van het snelheidsverschil tussen motoren die ineengrijpen door een differentieel of het snelheidsverschil tussen een regelende drijfas en een geregelde drijfas

G 05 D    13/66                   .    Regulateureenheden die kunnen samenwerken met een regeling, afhankelijk van een andere variabele dan de snelheid

 

G 05 D    15/00                   Regelen van mechanische kracht of spanning; Regelen van mechanische druk

G 05 D    15/01                   .    gekenmerkt door het gebruik van elektrische middelen

 

G 05 D    16/00                   Regelen van fluïdumdruk

G 05 D    16/02                   .    Modificaties voor het verminderen van de effecten van instabiliteit, bijv. ten gevolge van trillingen, wrijving, een abnormale temperatuur, overbelasting of onbalans (trillingdempers F16F 7/00)

G 05 D    16/04                   .    zonder hulpvermogen

G 05 D    16/06                   .    .    waarbij het tastelement een flexibel lichaam is dat meegeeft bij druk, bijv. een diafragma, balg of capsule

G 05 D    16/08                   .    .    .    Regelen van de vloeistofdruk

G 05 D    16/10                   .    .    waarbij het tastelement een zuiger of plunjer is

G 05 D    16/12                   .    .    waarbij het tastelement een vlotter is

G 05 D    16/14                   .    met niet-elektrisch hulpvermogen [2]

G 05 D    16/16                   .    .    afgeleid van het geregelde fluïdum

G 05 D    16/18                   .    .    afgeleid van een externe bron

G 05 D    16/20                   .    gekenmerkt door het gebruik van elektrische middelen

 

G 05 D    17/00                   Regelen van torsie; Regelen van mechanisch vermogen

G 05 D    17/02                   .    gekenmerkt door het gebruik van elektrische middelen

 

G 05 D    19/00                   Regelen van mechanische oscillaties, bijv. van een amplitude, frequentie of fase

G 05 D    19/02                   .    gekenmerkt door het gebruik van elektrische middelen

 

G 05 D    21/00                   Regelen van chemische of fysisch-chemische variabelen, bijv. de pH-waarde [3]

G 05 D    21/02                   .    gekenmerkt door het gebruik van elektrische middelen

 

G 05 D    22/00                   Regelen van vochtigheid [2]

G 05 D    22/02                   .    gekenmerkt door het gebruik van elektrische middelen

 

G 05 D    23/00                   Regelen van temperatuur (automatische schakelvoorzieningen voor elektrische verwarmingsapparatuur H05B 1/02)

G 05 D    23/01                   .    zonder hulpvermogen

G 05 D    23/02                   .    .    met een tastelement dat uitzet en krimpt als reactie op temperatuursveranderingen (G05D 23/13 heeft voorrang)

G 05 D    23/08                   .    .    .    met een bimetaalelement (speciaal aangepaste opstelling van kleppen en stromingsleidingen voor het mengen van fluïda F16K 11/00)

G 05 D    23/10                   .    .    .    .    met klikelementen (voor kleppen F16K 31/56)

G 05 D    23/12                   .    .    met een tastelement dat reageert op drukveranderingen of volumeveranderingen in een omsloten fluïdum

G 05 D    23/13                   .    .    door het variëren van de mengverhouding van twee fluïda met verschillende temperaturen

G 05 D    23/185                  .    met niet-elektrisch hulpvermogen [2]

G 05 D    23/19                   .    gekenmerkt door het gebruik van elektrische middelen

G 05 D    23/20                   .    .    met tastelementen waarvan de elektrische of magnetische eigenschappen veranderen bij een temperatuursverandering (G05D 23/13 heeft voorrang)

G 05 D    23/22                   .    .    .    waarbij het tastelement een thermokoppel is

G 05 D    23/24                   .    .    .    waarbij het tastelement een weerstand heeft die varieert met de temperatuur, bijv. een thermistor

G 05 D    23/26                   .    .    .    waarbij het tastelement een permeabiliteit heeft die varieert met de temperatuur

G 05 D    23/27                   .    .    met een tastelement dat reageert op straling

G 05 D    23/275                  .    .    met een tastelement dat uitzet, krimpt of versmelt als reactie op temperatuursveranderingen

G 05 D    23/30                   .    .    Automatische regelaars met een hulpverwarmingsinrichting die het tastelement beïnvloedt, bijv. voor het anticiperen op een temperatuursverandering (automatische regelaars in het algemeen en niet beperkt tot temperatuurregeling G05B)

G 05 D    23/32                   .    .    .    met een voorziening voor het instellen van het effect van de hulpverwarmingsinrichting, bijv. als functie van de tijd

 

G 05 D    24/00                   Regelen van viscositeit

G 05 D    24/02                   .    gekenmerkt door het gebruik van elektrische middelen

 

G 05 D    25/00                   Regelen van licht, bijv. van de intensiteit, kleur of fase (mechanisch bedienbare delen van verlichtingsinrichtingen voor het regelen van licht F21V; optische inrichtingen of voorzieningen waarbij gebruik wordt gemaakt van beweegbare of vervormbare elementen voor het regelen van licht onafhankelijk van de lichtbron G02B 26/00; inrichtingen of voorzieningen waarvan de optische werking is gemodificeerd door het veranderen van de optische eigenschappen van het medium van de inrichtingen of voorzieningen voor het regelen van licht, speciaal daarvoor aangepaste circuitvoorzieningen, regelen van licht door elektromagnetische golven, elektronen of andere elementaire deeltjes G02F 1/00) [4]

G 05 D    25/02                   .    gekenmerkt door het gebruik van elektrische middelen

 

G 05 D    27/00                   Gelijktijdig regelen van variabelen die vallen onder twee of meer van de hoofdgroepen G05D 1/00 tot G05D 25/00 [8]

G 05 D    27/02                   .    gekenmerkt door het gebruik van elektrische middelen

 

G 05 D    29/00                   Gelijktijdig regelen van elektrische en niet-elektrische variabelen

 

G 05 D    99/00                   Onderwerpen voor zover niet vallend onder andere groepen in deze subklasse [8]