SECTIE G         FYSICA

 

              Aantekeningen

 

(1)        In deze Sectie owrdt de volgende uitdrukking gebruikt met de aangegevens betekenis:

-        “variabele” (als een zelfstand naamwoord) betekent een kenmerk of eigenschap (bijv. een dimensie, een fysische toestand zoals temperatuur, een kwaliteit zoals dichtheid of kleur), die met betrekking tot een bepaalde entiteit (bijv. een object, een hoeveelheid van een substantie, een lichtstraal) en op een bepaald ogenblik, kan worden gemeten; de variabele kan veranderen, zodat de numerieke uitdrukking ervan verschillende waarden op verschillende tijden, onder verschillende condities of in afzonderlijke gevallen kan aannemen, maar kan constant zijn met betrekking tot een specifieke entiteit onder bepaalde omstandigheden of voor specifieke doeleinden (bijv. de lengte van een staaf mag als constant worden beschouwd voor vele doeleinden).

              (2)      De aandacht wordt gevestigd op de definities van gebruikte termen of uitdrukkingen. Sommige komen voor in de Aantekeningen van diverse klassen in deze Sectie, zie in het bijzonder de definitie van “meten” in klasse G01. Andere komen voor in § 187 van de Gids voor de IPC, zie in het bijzonder de definitie van “regelen”. [17]

              (3)      Klassering in deze Sectie kan moeilijker blijken dan in andere Secties, omdat het onderscheid tussen verschillende toepassingsgebieden in belangrijker mate afhankelijk is van de bedoeling van de gebruiker dan op enig constructief verschil of gebruiksverschil, en omdat de behandelde onderwerpen vaak deel uitmaken van systemen of combinaties, met gezamenlijke kenmerken of delen, meer dan “dingen”die als geheel gemakkelijk zijn te onderscheiden. Bijvoorbeeld, informatie (bijv. een stel figuren) kan worden getoond met het doel van onderwijs of reclame (G09), om het resultaat van een meting bekend te maken (G01), voor het signaleren van de informatie naar een punt op afstand of het geven van gesignaleerde informatie vanaf een punt op afstand (G08). De gebruikte woorden om het doel te beschrijven hangen af van aspecten die irrelevant kunnen zijn voor de vorm van het betreffende apparaat, bijv. aspecten zoals het gewenste effectop de persoon die naar de afbeelding kijkt, of of de afbeelding op afstand wordt geregeld. Nogmaals, een inrichting die in zekere mate op een toestand reageert, bijv. op de druk van een fluïdum, kan zonder wijziging aan de inrichting zelf worden gebruikt om informatie te geven over de druk (G01L) of over een andere toestand die gekoppeld is aan de druk (een andere subklasse van G01, bijv. G01K voor de temperatuur), om een opname te maken van de druk of het voorkomen daarvan (G07C), om een alarm te geven (G08B) of om een andere apparaat aan te sturen (G05).

                        Het klasseringsschema is bedoeld om zaken van soortgelijke aard (zoals hierboven aangegeven) bij elkaar te kunnen klasseren. Het is daarom in het bijzonder noodzakelijk eerst over de werkelijke aard van enig technisch onderwerp te beslissen voordat er goed geklasseerd kan worden.

 

INSTRUMENTEN

 

G 05       REGELEN (zie indien speciaal aangepast aan een specifiek toepassingsgebied de relevante plaats voor dat gebied, bijv. A62C 37/00, B03B 13/00 of B23Q)

 

              Aantekeningen [17]

 

              (1)      Deze klasse dekt regelmethoden, regelsystemen en regelapparatuur in het algemeen.

              (2)      De aandacht wordt gevestigd op de Aantekeningen volgend op de titel van Sectie G, in het bijzonder met betrekking tot de definitie van de term “variabele”.

 

G 05 G    REGELINRICHTINGEN OF REGELSYSTEMEN DIE ALLEEN WORDEN GEKENMERKT DOOR MECHANISCHE ASPECTEN (Bowden-mechanismen of soortgelijke mechanismen F16C 1/10; drijfwerken of niet bij dit doel horende mechanismen F16H; mechanismen voor het veranderen van de snelheid van of het omkeren van de beweging voor drijfwerken die een rotatiebeweging doorgeven F16H 59/00 tot F16H 63/00)

 

              Aantekeningen

 

              (1)      Deze subklasse dekt:

                        -        algemeen toepasbare lichamen voor mechanische regeling;

                        -        mechanische systemen voor het bewegen van lichamen naar één of meer bepaalde instellingen.

              (2)      Systemen die horen bij het regelen van specifieke machines of apparatuur die vallen onder één andere klasse, worden geklasseerd in de relevante klasse voor dergelijke machines of apparatuur, bijv.: [6]

                        A61G 13/02           Regelingen voor het verstellen van operatietafels [6]

                        A61G 15/02           Regelingen voor het verstellen van operatiestoelen [6]

                        A63F 13/02            Accessoires voor spelen waarbij gebruik wordt gemaakt van een elektronisch opgewekte weergave [7]

                        B25J                     Robots, bijv. regelingen daarvoor [6]

                        B60K 26/00           Opstelling of bevestiging van regelinrichtingen voor de voortstuwingseenheid in voertuigen [6]

                        B60T 7/00              Middelen voor het opstarten van de remwerking van een voertuig [6]

                        B62D 33/073          Aanpassingen van regelinrichtingen voor beweegbare besturingscabines van voertuigen [6]

                        B62K 21/00           Fietsbesturingsinrichtingen [6]

                        B62K 23/00           Speciaal aangepaste, door de berijder bediende regelingen voor fietsen [6]

                        B62L 3/00              Speciaal aangepaste rembedieningsmechanismen voor fietsen [6]

                        B63H 25/02           Middelen voor het op gang brengen van een scheepsbesturing [6]

                        B66B 1/00             Regelingen voor liften [6]

                        B66C 13/18           Regelsystemen of regelinrichtingen voor kranen [6]

                        B66C 13/56           Voorzieningen van handgrepen of pedalen voor het bedienen van een kraan [6]

                        E02F 9/20             Regelinrichtingen voor baggermolens of grondverzetmachines [6]

                        F16C 3/28             Verstelbare krukken of excentrieken [6]

                        F16D 43/00            Automatische aandrijfkoppelingen [6]

                        F16K 31/00, F16K 33/00            Regelingen voor kleppen [6]

                        F16P 3/00             Veiligheidsinrichtingen die werken in samenhang met de regeling of bediening van een machine [6]

                        F16P 7/02             Stoppen van machines ingeval van gevaarlijke condities daarin [6]

                        G02B 21/32           Microrobots die structureel zijn gecombineerd met microscopen [6]

                        G04B 1/00 tot G04B 18/00         Aandrijfmechanismen in klokken of horloges [6]

                        G06C                    Digitale computers waarbij al het rekenwerk mechanisch wordt uitgevoerd [6]

                        G06F 3/01             Handmatige computerinvoer-voorzieningen [6,8]

                        G06K 11/00           Omzetten van een patroon van mechanische parameters in elektrische signalen [6]

                        G21C 7/08             Verplaatsen van massieve regelelementen in kernreactoren [6]

                        H01H                    Mechanismen voor het bedienen van schakelcontacten [6]

                        H03J 1/00              Mechanisch regelen van resonantiecircuits [6]

 

G 05 G      1/00                    Regellichamen, bijv. knoppen of handgrepen; Stelsels of voorzieningen daarvan; Aanduiden van de positie van regellichamen (joysticks G05G9/047; stuurwielen voor motorvoertuigen B62D) [8,9]

 

              Aantekening [8]

 

              In deze groep is de prioriteitsregel voor de eerste plaats van kracht, d.w.z. op elk hiërarchisch niveau wordt geklasseerd in de eerst toepasselijke plaats, tenzij anders staat vermeld. [8,15]

 

G 05 G      1/01                    .    Voorzieningen van twee of meer regellichamen met betrekking tot elkaar (dubbele voetbediening, bijv. voor lesvoertuigen G05G1/34; montage-eenheid met een stelsel van twee of meer pedalen G05G1/36) [8]

G 05 G      1/015                  .    Voorzieningen voor het aangeven van de positie van een regellichaam (middelen voor het continu detecteren van de positie van een pedaal G05G1/38; middelen voor het detecteren van een positie op gevoel G05G5/03) [8]

G 05 G      1/02                    .    Regellichamen voor handbediening door lineaire beweging, bijv. drukknoppen [7]

G 05 G      1/04                    .    Regellichamen voor handbediening door draaibeweging, bijv. hefbomen [7]

G 05 G      1/06                    .    .    Details van hun grijpdelen [7]

G 05 G      1/08                    .    Regellichamen voor handbediening door rotatiebeweging, bijv. handwielen [7]

G 05 G      1/10                    .    .    Details, bijv. van schijven, knoppen, wielen of handgrepen

G 05 G      1/12                    .    .    .    Middelen voor het vastzetten van de lichamen op roteerbare spindels en dergelijke

G 05 G      1/30                    .    Regellichamen voor voetbediening [8]

G 05 G      1/32                    .    .    met middelen ter voorkoming van verwonding [8]

G 05 G      1/323                  .    .    .    middelen voor het losmaken van de verbinding tussen pedaal en regellichaam, bijv. door breken of buigen van de verbindingsstang [8]

G 05 G      1/327                  .    .    .    middelen voor het losmaken van het pedaal van zijn scharnier of ondersteuning, bijv. door breken of buigen van de ondersteuning [8]

G 05 G      1/34                    .    .    Dubbele voetbediening, bijv. voor lesvoertuigen [8]

G 05 G      1/36                    .    .    Montage-eenheden met een stelsel van twee of meer pedalen, bijv. ten behoeve van montage [8]

G 05 G      1/38                    .    .    met middelen voor het continu detecteren van de positie van een pedaal [8]

G 05 G      1/40                    .    .    verstelbaar [8]

G 05 G      1/405                  .    .    .    oneindig verstelbaar [8]

G 05 G      1/42                    .    .    niet-kantelend, bijv. glijdend of schuivend [8]

G 05 G      1/44                    .    .    kantelend [8]

G 05 G      1/445                  .    .    .    om een centraal steunpunt [8]

G 05 G      1/46                    .    .    Middelen, bijv. verbindingen, om het pedaal met de regeleenheid te verbinden [8]

G 05 G      1/48                    .    .    Antislip-pedaalloopvlakken; Pedaaluitbreidingen of -hulpmiddelen alleen gekenmerkt door mechanische aspecten [8]

G 05 G      1/483                  .    .    .    Antisliploopvlakken [8]

G 05 G      1/487                  .    .    .    Pedaaluitbreidingen [8]

G 05 G      1/50                    .    Maken van pedalen; Pedalen gekenmerkt door het gebruikte materiaal [8]

G 05 G      1/52                    .    Speciaal aangepaste regellichamen die in werking worden gesteld door andere lichaamsdelen dan de hand of voet [8]

G 05 G      1/54                    .    Speciaal aangepaste regellichamen die in werking worden gesteld door extra bedieningslichamen of –uitbreidingen; Bedieningslichamen of -uitbreidingen daarvoor [8]

G 05 G      1/56                    .    .    Speciaal aangepaste regellichamen die in werking worden gesteld door sleutels, schroevendraaiers en dergelijke [8]

G 05 G      1/58                    .    Steunen of geleiders voor relevante lichaamsdelen van de bestuurder [8]

G 05 G      1/60                    .    .    Voetsteunen of voetgeleiders [8]

G 05 G      1/62                    .    .    Armsteunen [8]

 

G 05 G      3/00                    Geregelde lichamen (versnellingspoken F16H 63/32); Stelsels of voorzieningen daarvan (onderling vergrendelen van geregelde lichamen G05G 5/08) [7]

 

G 05 G      5/00                    Middelen voor het voorkomen, beperken of laten terugkeren van de bewegingen van delen van een regelmechanisme, bijv. het blokkeren van een regellichaam (G05G 17/00 heeft voorrang) [5]

G 05 G      5/02                    .    Middelen voor het voorkomen van ongewenste bewegingen van een regellichaam dat kan worden bewogen in twee of meer aparte stappen of wijzen, bijv. beperkt tot een stapsgewijze beweging of tot een specifieke volgorde van bewegingen (G05G 5/28 heeft voorrang)

G 05 G      5/03                    .    Middelen voor het vergroten van het bewustzijn van de bediener van de aankomst van het regellichaam bij een opgedragen positie of na een bepaalde tijd; Zorgen voor gevoel, bijv. middelen voor het verschaffen van een tegendruk (voorzieningen voor het aanduiden van de positie van het regellichaam G05G 1/015) [5,8,9]

G 05 G      5/04                    .    Aanslagen voor het beperken van de beweging van lichamen, bijv. een verstelbare aanslag (G05G 5/03, G05G 5/05 en G05G 5/28 hebben voorrang) [5]

G 05 G      5/05                    .    Middelen voor het laten terugkeren of het laten buigen tot terugkeer van regellichamen in een rustpositie of neutrale positie, bijv. door terugstelveren of verende eindaanslagen (G05G 5/28 heeft voorrang) [5]

G 05 G      5/06                    .    voor het vasthouden van lichamen in slechts één of een beperkt aantal bepaalde posities (G05G 5/03, G05G 5/05 en G05G 5/28 hebben voorrang) [5]

G 05 G      5/08                    .    .    Onderling vergrendelen van lichamen, bijv. vergrendelen van een lichaam in een specifieke positie vóór of tijdens het bewegen van een ander lichaam

G 05 G      5/12                    .    voor het vasthouden van lichamen in een onbepaald aantal posities, bijv. door een getand kwadrant (G05G 5/28 heeft voorrang) [5]

G 05 G      5/14                    .    .    door het vergrendelen van een lichaam met betrekking tot een vast kwadrant, een vaste stang en dergelijke

G 05 G      5/16                    .    .    .    door wrijving

G 05 G      5/18                    .    .    .    door positieve onderlinge aangrijping, bijv. door een pal

G 05 G      5/20                    .    .    door het vergrendelen van een kwadrant, stang en dergelijke dat wordt gedragen door het lichaam

G 05 G      5/22                    .    .    .    door wrijving

G 05 G      5/24                    .    .    .    door positieve onderlinge aangrijping, bijv. door een pal

G 05 G      5/26                    .    .    door andere middelen dan een kwadrant, stang en dergelijke

G 05 G      5/28                    .    voor het voorkomen van onrechtmatige toegang tot het regellichaam of het bewegen daarvan naar een orderpositie [5]

 

G 05 G      7/00                    Handmatig in werking gestelde regelmechanismen die zijn voorzien van één regellichaam dat samenwerkt met één geregeld deel; Details daarvan (regellichamen G05G 1/00)

G 05 G      7/02                    .    gekenmerkt door speciale voorzieningen voor het doorgeven of omzetten van een beweging, of voor het werken op afstand

G 05 G      7/04                    .    .    waarbij de bewegingsverhouding of krachtsverhouding tussen het regellichaam en het geregelde lichaam wordt veranderd als functie van de positie van het regellichaam

G 05 G      7/06                    .    .    waarin het herhaaldelijk bewegen van het regellichaam zorgt voor bewegingstoenames van het geregelde lichaam (G05G 7/08 heeft voorrang)

G 05 G      7/08                    .    .    waarin het herhaaldelijk bewegen van het regellichaam zorgt voor het bewegen van het geregelde lichaam door een cyclus van bepaalde posities

G 05 G      7/10                    .    .    speciaal aangepast voor afstandsbediening (G05G 7/04 tot G05G 7/08 hebben voorrang)

G 05 G      7/12                    .    speciaal aangepast voor het in werking stellen van een lichaam op een systeem dat beweegt met betrekking tot het regellichaam, bijv. op een roterende drijfas

G 05 G      7/14                    .    gekenmerkt door middelen voor het vertragen van het begin van, of het geleidelijk laten verlopen van, de beweging van het geregelde lichaam als reactie op een gegeven invoer van het regellichaam, bijv. door het veroorzaken van een loze beweging in de opdrachtenreeks

G 05 G      7/16                    .    Speciale voorzieningen voor het verminderen van het effect van een geringe relatieve beweging tussen de steunen voor het mechanisme, bijv. ten gevolge van de verende bevestiging van een geregeld mechanisme

 

G 05 G      9/00                    Handmatig in werking gestelde regelmechanismen met één regellichaam dat samenwerkt met twee of meer geregelde lichamen, bijv. selectief of gelijktijdig

G 05 G      9/02                    .    waarbij het regellichaam op verschillende onafhankelijke wijzen kan bewegen, waarbij de beweging op elke afzonderlijke wijze slechts één geregeld lichaam in werking stelt

G 05 G      9/04                    .    .    waarin beweging op twee of meer wijzen gelijktijdig kan plaatsvinden

G 05 G      9/047                  .    .    .    waarbij het regellichaam met de hand beweegbaar is om rechthoekige assen, bijv. joysticks [5]

G 05 G      9/053                  .    .    .    .    waarbij het regellichaam een kogel bevat [5]

G 05 G      9/06                    .    waarbij de geregelde lichamen achtereenvolgens in werking worden gesteld door het herhaaldelijk bewegen van het regellichaam

G 05 G      9/08                    .    waarbij de geregelde lichamen achtereenvolgens in werking worden gesteld door het progressief bewegen van het regellichaam

G 05 G      9/10                    .    met een voorselectie en daaropvolgende beweging van elk geregeld lichaam door het op twee verschillende wijzen bewegen van het regellichaam, bijv. geleid door een schakelpoort

 

G 05 G    11/00                   Handmatig in werking gestelde regelmechanismen met twee of meer regellichamen die samenwerken met één geregeld lichaam

 

G 05 G    13/00                   Handmatig in werking gestelde regelmechanismen met twee of meer regellichamen en tevens twee of meer geregelde lichamen (onderling vergrendelen G05G 5/08)

G 05 G    13/02                   .    met aparte regellichamen voor de voorselectie, en de verschuiving van geregelde lichamen

 

G 05 G    15/00                   Mechanische inrichtingen voor het automatisch opstarten van een beweging ten gevolge van een specifieke oorzaak

G 05 G    15/02                   .    ten gevolge van het wijzigen van het bewegingsgevoel van een lichaam

G 05 G    15/04                   .    ten gevolge van de afstand of hoek die is afgelegd door een lichaam

G 05 G    15/06                   .    ten gevolge van de rotatiesnelheid of van een fysieke beweging van een lichaam, bijv. bij het passeren van een bovengrens of ondergrens daarvan (snelheidsmeters G01P)

G 05 G    15/08                   .    ten gevolge van de belasting of torsie op een lichaam, bijv. bij het overschrijden van een vooraf bepaalde waarde daarvan

 

G 05 G    17/00                   Mechanische inrichtingen voor het bewegen van een lichaam na ontkoppeling daarvan; Daardoor gekenmerkte aanstuurmechanismen of ontkoppelmechanismen

 

G 05 G    19/00                   Servomechanismen met terugmeldingswerking, bijv. in stappen

 

G 05 G    21/00                   Mechanische apparatuur voor het regelen van een reeks bewerkingen, d.w.z. programma-gestuurd, bijv. waarbij sprake is van een stel nokken (G05G 5/02 heeft voorrang)

 

G 05 G    23/00                   Middelen voor het garanderen van de juiste positionering van delen van regelmechanismen, bijv. voor het opnemen van speling

G 05 G    23/02                   .    zelfregelend

 

G 05 G    25/00                   Andere details kenmerken of toebehoren van regelmechanismen, bijv. het elastisch ondersteunen van tussenlichamen [9]

G 05 G    25/02                   .    Tegengaan van de opwekking of overbrenging van ruis [5]

G 05 G    25/04                   .    Afdichten tegen het binnenkomen van stof, weersinvloeden en dergelijke [5]