SECTIE G         FYSICA

 

              Aantekeningen

 

(1)        In deze Sectie owrdt de volgende uitdrukking gebruikt met de aangegevens betekenis:

-        “variabele” (als een zelfstand naamwoord) betekent een kenmerk of eigenschap (bijv. een dimensie, een fysische toestand zoals temperatuur, een kwaliteit zoals dichtheid of kleur), die met betrekking tot een bepaalde entiteit (bijv. een object, een hoeveelheid van een substantie, een lichtstraal) en op een bepaald ogenblik, kan worden gemeten; de variabele kan veranderen, zodat de numerieke uitdrukking ervan verschillende waarden op verschillende tijden, onder verschillende condities of in afzonderlijke gevallen kan aannemen, maar kan constant zijn met betrekking tot een specifieke entiteit onder bepaalde omstandigheden of voor specifieke doeleinden (bijv. de lengte van een staaf mag als constant worden beschouwd voor vele doeleinden).

              (2)      De aandacht wordt gevestigd op de definities van gebruikte termen of uitdrukkingen. Sommige komen voor in de Aantekeningen van diverse klassen in deze Sectie, zie in het bijzonder de definitie van “meten” in klasse G01. Andere komen voor in § 187 van de Gids voor de IPC, zie in het bijzonder de definitie van “regelen”. [17]

              (3)      Klassering in deze Sectie kan moeilijker blijken dan in andere Secties, omdat het onderscheid tussen verschillende toepassingsgebieden in belangrijker mate afhankelijk is van de bedoeling van de gebruiker dan op enig constructief verschil of gebruiksverschil, en omdat de behandelde onderwerpen vaak deel uitmaken van systemen of combinaties, met gezamenlijke kenmerken of delen, meer dan “dingen”die als geheel gemakkelijk zijn te onderscheiden. Bijvoorbeeld, informatie (bijv. een stel figuren) kan worden getoond met het doel van onderwijs of reclame (G09), om het resultaat van een meting bekend te maken (G01), voor het signaleren van de informatie naar een punt op afstand of het geven van gesignaleerde informatie vanaf een punt op afstand (G08). De gebruikte woorden om het doel te beschrijven hangen af van aspecten die irrelevant kunnen zijn voor de vorm van het betreffende apparaat, bijv. aspecten zoals het gewenste effectop de persoon die naar de afbeelding kijkt, of of de afbeelding op afstand wordt geregeld. Nogmaals, een inrichting die in zekere mate op een toestand reageert, bijv. op de druk van een fluïdum, kan zonder wijziging aan de inrichting zelf worden gebruikt om informatie te geven over de druk (G01L) of over een andere toestand die gekoppeld is aan de druk (een andere subklasse van G01, bijv. G01K voor de temperatuur), om een opname te maken van de druk of het voorkomen daarvan (G07C), om een alarm te geven (G08B) of om een andere apparaat aan te sturen (G05).

                        Het klasseringsschema is bedoeld om zaken van soortgelijke aard (zoals hierboven aangegeven) bij elkaar te kunnen klasseren. Het is daarom in het bijzonder noodzakelijk eerst over de werkelijke aard van enig technisch onderwerp te beslissen voordat er goed geklasseerd kan worden.

 

INSTRUMENTEN

 

G 06       REKENEN; BEREKENEN; TELLEN [11]

 

              Aantekeningen

 

              (1)      Deze klasse dekt:

                        -        simulatoren waarbij sprake is van wiskundige berekeningen voor de bestaande of verwachte condities in een echte inrichting of een echt systeem;

                        -        simulatoren voor het demonstreren, door middelen waarbij sprake is van rekenen, van de functie van apparatuur of van een systeem, als daarin elders niet is voorzien;

                        -        beeldgegevensverwerking of beeldgegevensopwekking.

              (2)      Deze klasse dekt geen:

                        -        combinaties van schrijfwerktuigen met rekeninrichtingen, die vallen onder de groep B43K 29/08; [11]

                        -        regelfuncties die zijn afgeleid van simulatoren in het algemeen, welke vallen onder klasse G05, ofschoon dergelijke functies kunnen vallen onder de subklasse van deze klasse voor de geregelde inrichting;

                        -        meten of analyseren van een afzonderlijke variabele als invoer voor een simulator, wat valt onder klasse G01;

                        -        simulatoren die worden beschouwd als leerinrichtingen of oefeninrichtingen, wat het geval is bij het afgeven van waarneembare gewaarwordingen die overeenkomen met de gewaarwordingen die een student in werkelijkheid zou ervaren als reactie op door hem uitgevoerde handelingen. Dergelijke simulatoren vallen onder klasse G09;

                        -        componenten van simulatoren als deze overeenkomen met echte inrichtingen of machines, welke vallen onder de relevante subklasse voor deze inrichtingen of machines, en niet onder klasse G09. [18]

              (3)      In deze klasse worden de volgende termen of uitdrukkingen gebruikt met de aangegeven betekenissen:

                        -        “gegevens” wordt gebruikt als synoniem voor “informatie”. De term “informatie” wordt daarom niet gebruikt in de subklassen G06C, G06F of G06Q; [8]

                        -        “berekenen” of “rekenen” omvat onder andere bewerkingen van numerieke waarden en van gegevens die worden uitgedrukt in numerieke vorm. Van deze termen wordt “rekenen” door de hele klasse gebruikt;

                        -        “berekening” is afgeleid van deze uitleg van “rekenen”. In de Franse taal zal de term “calcul” dienen voor elk van de termen;

                      -        “simulator” is een inrichting die dezelfde tijdschaal kan gebruiken als de echte inrichting of die kan werken met een vergrote of verkleinde tijdschaal. Bij het uitleggen van deze term worden modellen van echte inrichtingen naar verkleinde of vergrote schalen niet beschouwd als simulatoren;

                      -        “registratiedrager” betekent een lichaam, zoals een cilinder, schijf, kaart, band of draad, dat in staat is tot het permanent vasthouden van informatie die kan worden afgelezen door een tastelement dat relatief ten opzichte van de opgenomen informatie kan bewegen.

              (4)      De aandacht wordt gevestigd op de Aantekeningen volgend op de titel van sectie G, in het bijzonder met betrekking tot de definitie van de term “variabele”.

 

G 06 C    DIGITALE COMPUTERS WAARIN ELKE BEREKENING MECHANISCH WORDT UITGEVOERD (scorecomputers voor kaartspelen A63F 1/18; constructie van toetsen, drukmechanismen of andere algemeen toepasbare delen voor het typen of drukken B41; zie voor toetsen of drukmechanismen voor speciale toepassingen de relevante subklasse, bijv. G05G of G06K; kassa’s G07G 1/00) [4]

 

              Aantekening

 

              Deze subklasse dekt geen details van mechanismen die vallen onder de hoofdgroepen G06C 9/00, G06C 11/00 of G06C 15/00, welke kunnen worden toegepast bij mechanische tellers die slechts door de laagste benoeming worden aangedreven. Dergelijke details vallen onder subklasse G06M.

 

G 06 C      1/00                    Rekenhulpmiddelen waarbij de rekenlichamen tenminste deel uitmaken van het weergegeven resultaat en direct met de hand worden gemanipuleerd, bijv. een telraam of zaktelinrichting

 

G 06 C      3/00                    Voorzieningen voor opzoektabellen, bijv. een menstruatietabel

 

G 06 C      5/00                    Niet-functionele elementen

G 06 C      5/02                    .    Behuizingen; Draagconstructies

 

G 06 C      7/00                    Invoermechanismen (pennenwagen G06C 13/02)

G 06 C      7/02                    .    Toetsenborden

G 06 C      7/04                    .    .    Vergrendelinrichtingen, bijv. tussen toetsen (vergrendelinrichtingen in het algemeen die vallen onder deze subklasse G06C 25/00)

G 06 C      7/06                    .    .    met één set toetsen voor elke benoeming

G 06 C      7/08                    .    .    met één set toetsen voor alle benoemingen, bijv. een decimaal toetsenbord

G 06 C      7/09                    .    Overdragen van gegevens van een registratiedrager naar rekenmechanismen (aftasten van registratiedragers G06K 7/00)

G 06 C      7/10                    .    Overdrachtsmechanismen, bijv. voor het overdragen van een getal van een decimaal toetsenbord naar de pennenwagen

G 06 C      7/12                    .    Terugstelinrichtingen, bijv. voor het toetsenbord

 

G 06 C      9/00                    Overdrachtsmechanismen, bijv. voor het doorzenden van getallen van het invoermechanisme naar het rekenmechanisme (G06C 7/10, G06C 11/00 en G06C 15/00 hebben voorrang)

G 06 C      9/02                    .    Terugvoervoorzieningen, bijv. voor het overdragen van een waarde die zit opgeslagen in een register terug naar het selectiemechanisme

 

G 06 C    11/00                   Uitvoermechanismen (markeren van registratiedragers in het algemeen, zichtbaar weergeven in het algemeen van de resultaten van wiskundige bewerkingen G06K)

G 06 C    11/02                   .    met een zichtbare aanduiding, bijv. een teltrommel

G 06 C    11/04                   .    met drukmechanismen, bijv. voor het afzonderlijk drukken van karakters of regels

G 06 C    11/06                   .    .    met letterhamers

G 06 C    11/08                   .    met een ponsmechanisme

G 06 C    11/10                   .    Voorzieningen voor het toevoeren van losse vellen of een continue baan of band, bijv. een uitstootinrichting (transporteren van registratiedragers G06K 13/00); Regelafstand-inrichtingen

G 06 C    11/12                   .    .    voor het toevoeren van band

 

G 06 C    13/00                   Opslagmechanismen (mechanische tellers met alleen een invoer van de laagste orde G06M; informatieopslag in het algemeen G11)

G 06 C    13/02                   .    Operand geheugens, bijv. een pennenwagen (invoermechanismen G06C 7/00)

G 06 C    13/04                   .    Afdrukbuffergeheugens

 

G 06 C    15/00                   Rekenmechanismen; Bedieningsinrichtingen daarvoor (mechanismen voor het automatisch bewerken van meer dan twee getallen op een andere wijze dan door herhaaldelijke optelling of aftrekking G06C 21/00)

G 06 C    15/02                   .    met een binaire schaal

 

              Aantekening

 

              Groep G06C 15/02 heeft voorrang boven de groepen G06C 15/04 tot G06C 15/42.

 

G 06 C    15/04                   .    Optelinrichtingen of aftrekinrichtingen (G06C 15/08 heeft voorrang)

G 06 C    15/06                   .    .    met een balansoptelling; Verkrijgen van subtotalen

G 06 C    15/08                   .    Vermenigvuldigingsinrichtingen of deelinrichtingen; Inrichtingen voor het berekenen van de exponent of wortel

G 06 C    15/10                   .    .    met meer dan één set benoemingstoetsen die direct werken op een rekenmechanisme

G 06 C    15/12                   .    .    met een pennenwagen

G 06 C    15/14                   .    .    met een pennenwiel, bijv. een Odhner-inrichting

G 06 C    15/16                   .    .    met bedieningstrommels met getrapte vertanding, bijv. een Thomas-inrichting

G 06 C    15/18                   .    .    met een vermenigvuldigingstabel voor het vormen van deelproducten

G 06 C    15/20                   .    .    aangepast voor verkorte vermenigvuldiging of deling [2]

G 06 C    15/22                   .    Voorzieningen voor twee of meer rekeninrichtingen; Voorzieningen voor het onderverdelen in twee of meer rekenmechanismen, bijv. splitsen

G 06 C    15/24                   .    Inrichtingen voor het tellen van de bewerkingscycli bij het delen of vermenigvuldigen (inrichtingen voor het tellen van artikelen G06C 25/02)

G 06 C    15/26                   .    Doorvoerinrichtingen tussen opdrachten, bijv. een inrichting voor het doorvoeren van tientallen

G 06 C    15/28                   .    .    waarbij overdracht in één stap plaatsvindt

G 06 C    15/30                   .    .    waarbij overdracht in twee stappen plaatsvindt

G 06 C    15/32                   .    .    .    met een voorziening voor gelijktijdige doorvoer tussen alle opdrachten

G 06 C    15/34                   .    .    waarbij overdracht plaatsvindt via door een planetaire tandwieloverbrenging, d.w.z. een kruipinrichting

G 06 C    15/36                   .    .    .    met uitlijnmiddelen

G 06 C    15/38                   .    .    voor rekenmechanismen met een pennenwiel

G 06 C    15/40                   .    .    voor rekenmechanismen met een trommel met getrapte vertanding

G 06 C    15/42                   .    Inrichtingen voor het weer op nul of een ander getal stellen

G 06 C    15/44                   .    Inrichtingen voor het vergelijken van numerieke waarden, bijv. voor nulcontrole

G 06 C    15/46                   .    Voorzieningen voor afronding

G 06 C    15/48                   .    Voorzieningen voor het selecteren van één telregister uit meerdere (voorzieningen voor het regelen van opeenvolgende bedieningsfuncties G06C 21/04; artikeltellers G06C 25/02)

 

G 06 C    17/00                   Mechanismen voor het omzetten van het ene notatiesysteem in een ander, d.w.z. grondtalomzetting

 

G 06 C    19/00                   Mechanismen met een decimale komma; Vergelijkbare mechanismen voor niet-decimale notaties

G 06 C    19/02                   .    Inrichtingen voor het aanduiden van de komma

G 06 C    19/04                   .    Inrichtingen voor het afdrukken van de komma

 

G 06 C    21/00                   Programmeermechanismen voor het bepalen van de stappen die door de rekenmachine moeten worden uitgevoerd, bijv. bij het indrukken van een toets of bepaalde toetsen (mechanismen die meer bedoeld zijn voor het produceren van een vermenigvuldiging door herhaaldelijk optellen G06C 15/08)

G 06 C    21/02                   .    waarin de werking van het mechanisme wordt bepaald door de positie van de wagen

G 06 C    21/04                   .    Voorwaardelijke voorzieningen voor het regelen van opeenvolgende bedieningsfuncties, bijv. een regelvoorziening die op gang wordt gebracht door een functietoets en die afhangt van de conditie van het register (voorzieningen voor het selecteren van één telregister uit meerdere G06C 15/48)

 

G 06 C    23/00                   Aandrijfmechanismen voor functionele elementen

 

              Aantekening

 

              Groep G06C 23/08 heeft voorrang boven de groepen G06C 23/02 tot G06C 23/06.

 

G 06 C    23/02                   .    van de hoofddrijfas

G 06 C    23/04                   .    van de pennenwagen, bijv. voor stapsgewijze verplaatsing

G 06 C    23/06                   .    van tabulatorinrichtingen, bijv. voor het verspringen van de wagen

G 06 C    23/08                   .    Hydraulisch of pneumatisch in werking stellen

 

G 06 C    25/00                   Functionele hulpvoorzieningen, bijv. vergrendelingen (vergrendelingen in toetsenborden G06C 7/04) [2]

G 06 C    25/02                   .    Telinrichtingen voor artikelen (inrichtingen voor het tellen van de bewerkingscycli bij het delen of vermenigvuldigen G06C 15/24)

 

G 06 C    27/00                   Rekenmachines die worden gekenmerkt door de structurele onderlinge samenhang tussen hun functionele eenheden, bijv. factureermachines

 

G 06 C    29/00                   Combinaties van rekenmachines met andere machines, bijv. met een typemachine of met geldwisselapparatuur