SECTIE G         FYSICA

 

              Aantekeningen

 

(1)        In deze Sectie owrdt de volgende uitdrukking gebruikt met de aangegevens betekenis:

-        “variabele” (als een zelfstand naamwoord) betekent een kenmerk of eigenschap (bijv. een dimensie, een fysische toestand zoals temperatuur, een kwaliteit zoals dichtheid of kleur), die met betrekking tot een bepaalde entiteit (bijv. een object, een hoeveelheid van een substantie, een lichtstraal) en op een bepaald ogenblik, kan worden gemeten; de variabele kan veranderen, zodat de numerieke uitdrukking ervan verschillende waarden op verschillende tijden, onder verschillende condities of in afzonderlijke gevallen kan aannemen, maar kan constant zijn met betrekking tot een specifieke entiteit onder bepaalde omstandigheden of voor specifieke doeleinden (bijv. de lengte van een staaf mag als constant worden beschouwd voor vele doeleinden).

              (2)      De aandacht wordt gevestigd op de definities van gebruikte termen of uitdrukkingen. Sommige komen voor in de Aantekeningen van diverse klassen in deze Sectie, zie in het bijzonder de definitie van “meten” in klasse G01. Andere komen voor in § 187 van de Gids voor de IPC, zie in het bijzonder de definitie van “regelen”. [17]

              (3)      Klassering in deze Sectie kan moeilijker blijken dan in andere Secties, omdat het onderscheid tussen verschillende toepassingsgebieden in belangrijker mate afhankelijk is van de bedoeling van de gebruiker dan op enig constructief verschil of gebruiksverschil, en omdat de behandelde onderwerpen vaak deel uitmaken van systemen of combinaties, met gezamenlijke kenmerken of delen, meer dan “dingen”die als geheel gemakkelijk zijn te onderscheiden. Bijvoorbeeld, informatie (bijv. een stel figuren) kan worden getoond met het doel van onderwijs of reclame (G09), om het resultaat van een meting bekend te maken (G01), voor het signaleren van de informatie naar een punt op afstand of het geven van gesignaleerde informatie vanaf een punt op afstand (G08). De gebruikte woorden om het doel te beschrijven hangen af van aspecten die irrelevant kunnen zijn voor de vorm van het betreffende apparaat, bijv. aspecten zoals het gewenste effectop de persoon die naar de afbeelding kijkt, of of de afbeelding op afstand wordt geregeld. Nogmaals, een inrichting die in zekere mate op een toestand reageert, bijv. op de druk van een fluïdum, kan zonder wijziging aan de inrichting zelf worden gebruikt om informatie te geven over de druk (G01L) of over een andere toestand die gekoppeld is aan de druk (een andere subklasse van G01, bijv. G01K voor de temperatuur), om een opname te maken van de druk of het voorkomen daarvan (G07C), om een alarm te geven (G08B) of om een andere apparaat aan te sturen (G05).

                        Het klasseringsschema is bedoeld om zaken van soortgelijke aard (zoals hierboven aangegeven) bij elkaar te kunnen klasseren. Het is daarom in het bijzonder noodzakelijk eerst over de werkelijke aard van enig technisch onderwerp te beslissen voordat er goed geklasseerd kan worden.

 

INSTRUMENTEN

 

G 06       REKENEN; BEREKENEN; TELLEN [11]

 

              Aantekeningen

 

              (1)      Deze klasse dekt:

                        -        simulatoren waarbij sprake is van wiskundige berekeningen voor de bestaande of verwachte condities in een echte inrichting of een echt systeem;

                        -        simulatoren voor het demonstreren, door middelen waarbij sprake is van rekenen, van de functie van apparatuur of van een systeem, als daarin elders niet is voorzien;

                        -        beeldgegevensverwerking of beeldgegevensopwekking.

              (2)      Deze klasse dekt geen:

                        -        combinaties van schrijfwerktuigen met rekeninrichtingen, die vallen onder de groep B43K 29/08; [11]

                        -        regelfuncties die zijn afgeleid van simulatoren in het algemeen, welke vallen onder klasse G05, ofschoon dergelijke functies kunnen vallen onder de subklasse van deze klasse voor de geregelde inrichting;

                        -        meten of analyseren van een afzonderlijke variabele als invoer voor een simulator, wat valt onder klasse G01;

                        -        simulatoren die worden beschouwd als leerinrichtingen of oefeninrichtingen, wat het geval is bij het afgeven van waarneembare gewaarwordingen die overeenkomen met de gewaarwordingen die een student in werkelijkheid zou ervaren als reactie op door hem uitgevoerde handelingen. Dergelijke simulatoren vallen onder klasse G09;

                        -        componenten van simulatoren als deze overeenkomen met echte inrichtingen of machines, welke vallen onder de relevante subklasse voor deze inrichtingen of machines, en niet onder klasse G09. [18]

              (3)      In deze klasse worden de volgende termen of uitdrukkingen gebruikt met de aangegeven betekenissen:

                        -        “gegevens” wordt gebruikt als synoniem voor “informatie”. De term “informatie” wordt daarom niet gebruikt in de subklassen G06C, G06F of G06Q; [8]

                        -        “berekenen” of “rekenen” omvat onder andere bewerkingen van numerieke waarden en van gegevens die worden uitgedrukt in numerieke vorm. Van deze termen wordt “rekenen” door de hele klasse gebruikt;

                        -        “berekening” is afgeleid van deze uitleg van “rekenen”. In de Franse taal zal de term “calcul” dienen voor elk van de termen;

                        -        “simulator” is een inrichting die dezelfde tijdschaal kan gebruiken als de echte inrichting of die kan werken met een vergrote of verkleinde tijdschaal. Bij het uitleggen van deze term worden modellen van echte inrichtingen naar verkleinde of vergrote schalen niet beschouwd als simulatoren;

                        -        “registratiedrager” betekent een lichaam, zoals een cilinder, schijf, kaart, band of draad, dat in staat is tot het permanent vasthouden van informatie die kan worden afgelezen door een tastelement dat relatief ten opzichte van de opgenomen informatie kan bewegen.

              (4)      De aandacht wordt gevestigd op de Aantekeningen volgend op de titel van Sectie G, in het bijzonder met betrekking tot de definitie van de term “variabele”.

 

G 06 F    ELEKTRISCHE DIGITALE GEGEVENSVERWERKING (computersystemen op basis van specifieke rekenmodellen G06N) [8,13,17]

 

              Aantekening

 

              In deze subklasse worden de volgende termen of uitdrukkingen gebruikt met de aangegeven betekenis:

              -         “hanteren” omvat het verwerken of transporteren van gegevens;

              -         “verwerkingsuitrusting voor gegevens” betekent een samenstel van een elektrische digitale gegevensprocessor die kan worden geklasseerd in groep G06F 7/00, met één of meer voorzieningen die kunnen worden geklasseerd onder de groepen G06F 1/00 tot G06F 5/00 en G06F 9/00 tot G06F 13/00.

 

G 06 F      1/00                    Details die niet vallen onder de groepen G06F 3/00 tot G06F 13/00, en G06F 21/00 (opbouw van computers met algemene programma’s G06F 15/76) [8]

G 06 F      1/02                    .    Digitale functiegeneratoren

G 06 F      1/025                  .    .    voor functies met een tweewaardige amplitude, bijv. Walsh-functies [5]

G 06 F      1/03                    .    .    die tenminste gedeeltelijk werken met opzoektabellen (G06F 1/025 heeft voorrang) [5]

 

              Aantekening

 

              Om in deze groep te worden geklasseerd moet de tabel functiewaarden bevatten van de gewenste of een tussenliggende functie, niet alleen de coëfficiënten. [5]

 

G 06 F      1/035                  .    .    .    Verkleinen van de tabelgrootte [5]

G 06 F      1/04                    .    Opwekken of distribueren van kloksignalen of daarvan afgeleide signalen

G 06 F      1/06                    .    .    Kloksignaalgeneratoren die meerdere kloksignalen produceren [5]

G 06 F      1/08                    .    .    Kloksignaalgeneratoren met een veranderbare of programmeerbare klokfrequentie [5]

G 06 F      1/10                    .    .    Distribueren van kloksignalen [5]

G 06 F      1/12                    .    .    Synchroniseren van verschillende kloksignalen [5]

G 06 F      1/14                    .    .    Tijdbewakingsvoorzieningen, bijv. voor de werkelijke tijd [5]

G 06 F      1/16                    .    Constructiedetails of constructievoorzieningen [5,13]

G 06 F      1/18                    .    .    Compressiespreiding of vermogensspreiding [5]

G 06 F      1/20                    .    .    Koelmiddelen [5]

G 06 F      1/22                    .    Middelen voor het beperken of regelen van de pen/poort-verhouding [5]

G 06 F      1/24                    .    Terugstelmiddelen [5,13,17]

G 06 F      1/26                    .    Vermogenstoevoermiddelen, bijv. het regelen daarvan (voor geheugens G11C) [5]

G 06 F      1/28                    .    .    Bewaken daarvan, bijv. het detecteren van een storing in de vermogenstoevoer  door een grenswaardebewaking [5]

G 06 F      1/30                    .    .    Middelen die werken ingeval van een storing in of onderbreking van de vermogenstoevoer, bijv. schommelingen in de vermogenstoevoer (alleen voor het terugstellen G06F 1/24) [5,17]

G 06 F      1/32                    .    .    Middelen voor het sparen van energie [5]

 

G 06 F      3/00                    Invoervoorzieningen voor het overdragen van te verwerken gegevens in een vorm die kan worden gehanteerd door de computer; Uitvoervoorzieningen voor het overdragen van gegevens van de verwerkingseenheid naar de uitvoereenheid, bijv. interface voorzieningen [4,13]

G 06 F      3/01                    .    Invoervoorzieningen of gecombineerde invoer- en uitvoervoorzieningen ten behoeve van de interactie tussen gebruiker en computer (G06F 3/16 heeft voorrang) [8]

G 06 F      3/02                    .    .    Invoervoorzieningen gebruikmakend van handbediende schakelaars, bijv. gebruikmakend van toetsenborden of kiesschijven [3,8,13]

G 06 F      3/023                  .    .    .    Voorzieningen voor het omzetten van discrete stukken informatie in een gecodeerde vorm, bijv. voorzieningen voor het interpreteren van met een toetsenbord gegenereerde codes zoals alfanumerieke codes, operand codes of opdrachtcodes [3,8,13]

G 06 F      3/027                  .    .    .    .    voor het invoegen van de decimaalkomma [3]

G 06 F      3/03                    .    .    Voorzieningen voor het omzetten van de positie of verplaatsing van een lichaam in een gecodeerde vorm (in combinatie met een weergeefinrichting G06F 3/033; positie-weergeefvoorzieningen met een handmatig bediende taster op zich G06K 11/06) [3,8]

 

              Aantekening

 

              In deze subklasse is de prioriteitsregel voor de eerste plaats van kracht, d.w.z. op elk hiërarchisch niveau wordt geklasseerd in de eerst toepasselijke plaats, tenzij anders staat vermeld. [8,13,15]

 

G 06 F      3/033                  .    .    .    Aanwijsinrichtingen die worden verplaatst of gepositioneerd door de gebruiker; Accessoires daarvoor (digitaliseerders gekenmerkt door de overdrachtsmiddelen G06F 3/041) [3,8,13]

G 06 F      3/0338                 .    .    .    .    met detectie van beperkte lineaire verplaatsing of hoekverplaatsing van een bedieningsdeel van de inrichting vanuit een neutrale positie, bijv. isotonische of isometrische joysticks [13]

G 06 F      3/0346                 .    .    .    .    met detectie van de oriëntatie of vrije beweging van de inrichting in een driedimensionale ruimte, bijv. driedimensionale muizen, aanwijzers met zes vrijheidsgraden gebruikmakend van gyroscopen, versnellingsmeters of kantelsensoren [13]

G 06 F      3/0354                 .    .    .    .    met detectie van tweedimensionale relatieve bewegingen tussen de inrichting, of een bedieningsdeel daarvan, en een vlak of oppervlak, bijv. tweedimensionale muizen, trackballs, pennen of schijven [13]

G 06 F      3/0362                 .    .    .    .    met detectie van één-dimensionale translaties of rotaties van een bedieningsdeel van de inrichting, bijv. scroll wielen, schuifregelaars, draaiknoppen, rollen of riemen [13]

G 06 F      3/037                  .    .    .    .    gebruikmakend van de rasterscan van een kathodestraalbuis (CRT) voor het detecteren van de positie van het lichaam, bijv. lichtpennen die samenwerken met CRT-schermen [3,8]

G 06 F      3/038                  .    .    .    .    Regelvoorzieningen of interfaces daarvoor, bijv. drivers of in het apparaat ingebouwde regelcircuits [8]

G 06 F      3/039                  .    .    .    .    Accessoires daarvoor, bijv. muismatten [8,13]

G 06 F      3/041                  .    .    .    Digitaliseerders, bijv. voor aanraakschermen of aanraakmatten, gekenmerkt door de overdrachtsmiddelen [8]

G 06 F      3/042                  .    .    .    .    door opto-elektrische middelen [8]

G 06 F      3/043                  .    .    .    .    gebruikmakend van zich voortplantende akoestische golven [8]

G 06 F      3/044                  .    .    .    .    door capacitieve middelen [8]

G 06 F      3/045                  .    .    .    .    gebruikmakend van weerstandselementen, bijv. één continu oppervlak of twee parallelle  oppervlakken die contact met elkaar maken [8]

G 06 F      3/046                  .    .    .    .    door elektromagnetische middelen [8]

G 06 F      3/047                  .    .    .    .    gebruikmakend van groepen draden, bijv. gekruiste draden [8]

G 06 F      3/048                  .    .    Interactietechnieken gebaseerd op grafische gebruiksinterfaces [GUI] [8,13]

 

              Aantekeningen

 

              (1)      Onder deze subklasse vallen onderwerpen waarbij de focus is gericht op de wijze waarop de gebruiker interactief kan omgaan met de getoonde gegevens. De aanwezigheid van een standaard gebruiksinterface op zich in de context van de openbaring van een specifieke softwaretoepassing of een specifieke inrichting die in staat is gegevens te verwerken met betrekking tot de specifieke functie ervan, zou over het algemeen moeten worden geklasseerd in de toepasselijke subklassen met betrekking tot die softwaretoepassingen of de specifieke inrichtingen. [13]

              (2)      In deze groep wordt geklasseerd volgens het multi-aspect principe, waardoor onderwerpen die worden gekenmerkt door aspecten die vallen onder meer dan één van de subgroepen die worden gezien als representatief voor interessante informatie voor een onderzoek, moeten worden geklasseerd in elk van die subgroepen. [13]

 

G 06 F      3/0481                 .    .    .    gebaseerd op specifieke eigenschappen van het getoonde interactie-object of een metafoor-gebaseerde omgeving, bijv. interactie met bureaubladelementen zoals schermen of iconen, of geholpen door een cursor-gestuurd gedrag of voorkomen [13]

G 06 F      3/0482                 .    .    .    .    interactie met lijsten van selecteerbare zaken, bijv. menu’s [13]

G 06 F      3/0483                 .    .    .    .    interactie met pagina-gestructureerde omgevingen, bijv. een boekmetafoor [13]

G 06 F      3/0484                 .    .    .    voor het regelen van specifieke functies of bewerkingen, bijv. selecteren of manipuleren van een object of een afbeelding, instellen van een parameterwaarde of selecteren van een bereik [13]

G 06 F      3/0485                 .    .    .    .    Scrollen of panning [13]

G 06 F      3/0486                 .    .    .    .    Slepen en neerzetten (drag-and-drop) [13]

G 06 F      3/0487                 .    .    .    gebruikmakend van specifieke kenmerken die worden geleverd door het invoermiddel, bijv. functies die worden geregeld door de rotatie van een muis met dubbele aftastvoorzieningen, of van de aard van de invoerinrichting, bijv. tikgebaren gebaseerd op de druk die wordt gevoeld door een digitaliseerder [13]

G 06 F      3/0488                 .    .    .    .    gebruikmakend van een aanraakscherm of digitaliseerder, bijv. invoer van opdrachten door waargenomen gebaren [13]

G 06 F      3/0489                 .    .    .    .    gebruikmakend van speciale toetsenbordtoetsen of combinaties daarvan [13]

G 06 F      3/05                    .    Digitale invoer waarbij gebruik wordt gemaakt van sampling uit een analoge grootheid op regelmatige tijdsintervallen [13,17]

G 06 F      3/06                    .    Digitale invoer van, of digitale uitvoer naar, registratiedragers

G 06 F      3/08                    .    .    van of naar afzonderlijke registratiedragers, bijv. een ponskaart

G 06 F      3/09                    .    Digitale uitvoer naar typemachines [3]

G 06 F      3/12                    .    Digitale uitvoer naar een afdrukeenheid [13,17]

G 06 F      3/13                    .    Digitale uitvoer naar een plotter [3,17]

G 06 F      3/14                    .    Digitale uitvoer naar een weergeefinrichting [13]

G 06 F      3/147                  .    .    gebruikmakend van weergeefpanelen [3]

G 06 F      3/153                  .    .    gebruikmakend van kathodestraalbuizen [3]

G 06 F      3/16                    .    Geluidsinvoer; Geluidsuitvoer (spraakverwerking G10L) [18]

G 06 F      3/18                    .    Digitale invoer uit een automatische grafiekvolger [3,13]

 

G 06 F      5/00                    Methoden of voorzieningen voor het omzetten van gegevens zonder de volgorde of de inhoud van de gehanteerde gegevens te veranderen [4,13]

G 06 F      5/01                    .    voor het verschuiven, bijv. justeren, opschalen of normeren [5]

G 06 F      5/06                    .    voor het veranderen van de snelheid van de gegevensstroom, d.w.z. snelheidsregeling

G 06 F      5/08                    .    .    met een reeks van opslagplaatsen, waarbij de tussenliggende plaatsen niet bereikbaar zijn voor bewerkingen voor het vormen of opheffen van wachtrijen, bijv. gebruikmakend van een schuifregister [8]

G 06 F      5/10                    .    .    met een reeks van opslagplaatsen die elk afzonderlijk bereikbaar zijn voor het vormen of opheffen van wachtrijen, bijv. gebruikmakend van een random toegang geheugen [8]

G 06 F      5/12                    .    .    .    Middelen voor het bewaken van het vulniveau; Middelen voor het weer scheiden van de inhoud, d.w.z. van conflicten tussen simultane wachtrij-vormende en wachtrij-opheffende bewerkingen [8]

G 06 F      5/14                    .    .    .    .    voor het hanteren van te veel of te weinig in- of uitstroom, bijv. tekens voor volloop of leegloop [8]

G 06 F      5/16                    .    .    Multiplexsystemen, d.w.z. gebruikmakend van twee of meer vergelijkbare inrichtingen die afwisselend worden gebruikt voor het vormen of opheffen van wachtrijen, bijv. heen en weer springende buffers [8]

 

G 06 F      7/00                    Methoden of voorzieningen voor het verwerken van gegevens door het bewerken van de volgorde of inhoud van de gehanteerde gegevens (logische circuits H03K 19/00)

G 06 F      7/02                    .    Vergelijken van digitale waarden (G06F 7/06 en G06F 7/38 hebben voorrang) [13]

G 06 F      7/04                    .    .    Identiteitsvergelijking, d.w.z. voor gelijksoortige of ongelijksoortige waarden

G 06 F      7/06                    .    Voorzieningen voor het sorteren, selecteren, invoegen of vergelijken van gegevens op afzonderlijke registratiedragers [13]

G 06 F      7/08                    .    .    Sorteren, d.w.z. het groeperen van registratiedragers in numerieke of een andere geordende volgorde in overeenstemming met de klassering van tenminste een deel van de informatie die zij dragen (door het invoegen van twee of meer sets van dragers in geordende volgorde G06F 7/16)

G 06 F      7/10                    .    .    Selecteren, d.w.z. het verkrijgen van gegevens van het ene soort uit de registratiedragers die identificeerbaar zijn door een gegeven van een tweede soort uit een massa geordende of willekeurig gedistribueerde registratiedragers

G 06 F      7/12                    .    .    .    met een voorziening voor het afdrukken van een lijst met geselecteerde gegevens

G 06 F      7/14                    .    .    Invoegen, d.w.z. het combineren van tenminste twee sets registratiedragers die elk zijn gerangschikt in dezelfde geordende volgorde voor het produceren van één set met dezelfde geordende volgorde

G 06 F      7/16                    .    .    .    Gecombineerd invoegen en sorteren

G 06 F      7/20                    .    .    Vergelijken van aparte sets registratiedragers die zijn gerangschikt in dezelfde volgorde om te bepalen, of tenminste sommige van de gegevens in de ene set identiek zijn met die in de andere set of sets

G 06 F      7/22                    .    Voorzieningen voor het sorteren of invoegen van computergegevens op continue registratiedragers, bijv. op een band, trommel of schijf

G 06 F      7/24                    .    .    Sorteren, d.w.z. het extraheren van gegevens van één of meer dragers, het opnieuw rangschikken van de gegevens in numerieke of een andere geordende volgorde en het opnieuw registreren van de gesorteerde gegevens op de oorspronkelijke drager of op een andere drager of set dragers (G06F 7/36 heeft voorrang)

G 06 F      7/26                    .    .    .    waarbij de gesorteerde gegevens worden opgenomen op de oorspronkelijke registratiedrager binnen dezelfde ruimte waarin de gegevens voorafgaand aan hun sortering waren opgenomen, zonder gebruik te maken van tussenopslag

G 06 F      7/32                    .    .    Invoegen, d.w.z. het combineren van gegevens die zich in geordende volgorde op tenminste twee registratiedragers bevinden voor het produceren van één drager of set dragers met alle oorspronkelijke gegevens in de geordende volgorde (G06F 7/36 heeft voorrang)

G 06 F      7/36                    .    .    Gecombineerd invoegen en sorteren

G 06 F      7/38                    .    Methoden of voorzieningen voor het uitvoeren van berekeningen waarbij gebruik wordt gemaakt van een uitsluitend benoemde getalsweergave, bijv. gebruikmakend van binaire, ternaire of decimale weergave [3]

G 06 F      7/40                    .    .    gebruikmakend van contact-makende inrichtingen, bijv. een elektromagnetisch relais (G06F 7/46 heeft voorrang)

G 06 F      7/42                    .    .    .    Optellen; Aftrekken

G 06 F      7/44                    .    .    .    Vermenigvuldigen; Delen

G 06 F      7/46                    .    .    gebruikmakend van elektromechanisch tegengestelde accumulatoren

G 06 F      7/48                    .    .    gebruikmakend van niet-contact-makende inrichtingen, bijv. een buis of solid state inrichting; gebruikmakend van niet-beschreven inrichtingen [3]

G 06 F      7/483                  .    .    .    Berekeningen met getallen die worden weergegeven door een niet-lineaire combinatie van benoemde getallen, bijv. rationele getallen, logaritmische getalssystemen of getallen met een drijvende komma [8,13]

G 06 F      7/485                  .    .    .    .    Optellen; Aftrekken [8]

G 06 F      7/487                  .    .    .    .    Vermenigvuldigen; Delen [8]

G 06 F      7/49                    .    .    .    Berekeningen met een ander grondtal dan binair, 8, 16 of decimaal, bijv. een ternair, negatief of imaginair grondtal of gemengd grondtal [3]

G 06 F      7/491                  .    .    .    Berekeningen met decimale getallen

G 06 F      7/492                  .    .    .    .    gebruikmakend van een binair gewogen weergave binnen elke benoeming [8]

G 06 F      7/493                  .    .    .    .    .    waarbij de weergave de natuurlijke binair gecodeerde weergave is, d.w.z. de 8421-code [8]

G 06 F      7/494                  .    .    .    .    .    .    Optellen; Aftrekken [8]

G 06 F      7/495                  .    .    .    .    .    .    .    op cijfer-seriële wijze, d.w.z. met één cijfer-behandelcircuit dat alle benoemingen achter elkaar afhandelt [8]

G 06 F      7/496                  .    .    .    .    .    .    Vermenigvuldigen; Delen [8]

G 06 F      7/498                  .    .    .    .    gebruikmakend van teller-achtige verzamelaars [8]

G 06 F      7/499                  .    .    .    Hanteren van benoemingen of uitzonderingen, bijv. afronding of overloop [8]

G 06 F      7/50                    .    .    .    Optellen; Aftrekken (G06F 7/483 tot G01F 7/491 en G06F 7/544 tot G06F 7/556 hebben voorrang) [3,8]

G 06 F      7/501                  .    .    .    .    Halve of hele tellers, d.w.z. basistelcellen voor één benoeming [8,13]

G 06 F      7/502                  .    .    .    .    .    Halve tellers; Hele tellers bestaande uit twee halve tellers achter elkaar [8]

G 06 F      7/503                  .    .    .    .    .    gebruikmakend van overdrachtsschakeling, d.w.z. waarbij de ingaande overdracht direct, of alleen via een omzetter, verbonden is met de uitgaande overdracht onder controle van een overdrachtsvoortplantingssignaal [8]

G 06 F      7/504                  .    .    .    .    op bit-seriële wijze, d.w.z. met één cijfer-behandelcircuit dat alle benoemingen achter elkaar afhandelt [8]

G 06 F      7/505                  .    .    .    .    op bit-parallelle wijze, d.w.z. met verschillende cijfer-behandelcircuits voor elke benoeming [8,13]

G 06 F      7/506                  .    .    .    .    .    met simultane overdracht-opwekking voor, of voortplanting over, twee of meer stappen [8]

G 06 F      7/507                  .    .    .    .    .    .    gebruikmakend van een keuze tussen twee voorwaardelijk berekende overdrachtswaarden of somwaarden [8]

G 06 F      7/508                  .    .    .    .    .    .    gebruikmakend van voorspellende circuits [8]

G 06 F      7/509                  .    .    .    .    .    voor meerdere opdrachtelementen, bijv. digitale integratoren [8]

G 06 F      7/52                    .    .    .    Vermenigvuldigen; Delen (G06F 7/483 tot G06F 7/491 G06F 7/544 tot G06F 7/556 hebben voorrang) [3,8]

G 06 F      7/523                  .    .    .    .    Alleen vermenigvuldigen [8]

G 06 F      7/525                  .    .    .    .    .    op serieel-seriële wijze, d.w.z. waarbij beide opdrachtelementen serieel worden benaderd [8]

G 06 F      7/527                  .    .    .    .    .    op serieel-parallelle wijze, d.w.z. waarbij het ene opdrachtelement serieel en het andere parallel wordt benaderd G06F 7/533 heeft voorrang) [8]

G 06 F      7/53                    .    .    .    .    .    op parallel-parallelle wijze, d.w.z. waarbij beide opdrachtelementen parallel worden benaderd [8]

G 06 F      7/533                  .    .    .    .    .    Verlaging van het aantal iteratiestappen of –trappen, bijv. gebruikmakend van het Booth-algoritme, log-sum of even-oneven [8]

G 06 F      7/535                  .    .    .    .    Alleen delen [8]

G 06 F      7/537                  .    .    .    .    .    Verlaging van het aantal iteratiestappen of -trappen, bijv. gebruikmakend van het Sweeny-Robertson-Tocher (SRT) algoritme [8]

G 06 F      7/54                    .    .    .    .    gebruikmakend van kolomverschuiving

G 06 F      7/544                  .    .    .    voor het door berekening evalueren van een functie [3,17]

G 06 F      7/548                  .    .    .    .    Trigonometrische functies; Coördinatentransformaties [3]

G 06 F      7/552                  .    .    .    .    Machtsverheffen of worteltrekken [3]

G 06 F      7/556                  .    .    .    .    Logaritmische of exponentiële functies [3]

G 06 F      7/57                    .    .    .    Rekenkundige logische eenheden [ALU], d.w.z. voorzieningen of inrichtingen voor het uitvoeren van twee of meer van de bewerkingen uit de groepen G06F 7/483 tot G06F 7/556, of voor het uitvoeren van logische bewerkingen [8,13]

G 06 F      7/575                  .    .    .    .    Rekenkundige logische basiseenheden, d.w.z. te kiezen inrichtingen voor het uitvoeren van ofwel optelling, aftrekking of één van de diverse logische bewerkingen, tenminste gedeeltelijk gebruikmakend van hetzelfde circuit [8]

G 06 F      7/58                    .    Willekeurige of pseudo-willekeurige getal-generatoren [3]

G 06 F      7/60                    .    Methoden of voorzieningen voor het uitvoeren van berekeningen waarbij gebruik wordt gemaakt van een digitale niet-benoemde getalsweergave, d.w.z. een getalsweergave zonder grondtal; Rekeninrichtingen waarbij gebruik wordt gemaakt van combinaties van benoemde en niet-benoemde grootheidsweergaven [3]

G 06 F      7/62                    .    .    Uitsluitend uitvoeren van bewerkingen door het tellen van het totaal aantal pulsen [3]

G 06 F      7/64                    .    .    Digitale differentiaalanalysatoren, d.w.z. rekeninrichtingen voor het differentiëren of integreren of voor het oplossen van differentiaalvergelijkingen of integraalvergelijkingen, waarbij gebruik wordt gemaakt van pulsen die een toename weergeven; Andere rekeninrichtingen met toename voor het oplossen van verschilvergelijkingen (G06F 7/70 heeft voorrang; differentiaalanalysatoren waarbij gebruik wordt gemaakt van hybride rekentechnieken G06J 1/02) [3]

G 06 F      7/66                    .    .    .    waarbij pulsen slechts een gelijkmatige toename weergeven [3]

G 06 F      7/68                    .    .    gebruikmakend van vermenigvuldigers of delers voor puls-verhoudingen (G06F 7/70 heeft voorrang) [3]

G 06 F      7/70                    .    .    gebruikmakend van stochastische puls-reeksen, d.w.z. willekeurig voorkomende pulsen waarvan de gemiddelde puls-verhoudingen getallen weergeven [3]

G 06 F      7/72                    .    .    gebruikmakend van restberekening [3]

G 06 F      7/74                    .    Selecteren of coderen binnen en woord waarvan de positie van één of meer bits een specifieke waarde hebben, bijv. de meeste of tenminste een belangrijk gedeelte één of nul-detectie, of prioriteits-codeerorganen [8]

G 06 F      7/76                    .    Voorzieningen voor het opnieuw rangschikken, verwisselen of selecteren van gegevens in overeenstemming met vooraf bepaalde regels, onafhankelijk van de inhoud van de gegevens [8,13]

G 06 F      7/78                    .    .    voor het veranderen van de volgorde van gegevensstroom, bijv. matrixoverzetting of LIFO-buffers; hanteren van overloop of leegloop daarbij [8]

 

G 06 F      8/00                    Voorzieningen voor software engineering (testen of debuggen G06F 11/36; administratieve aspecten, planningsaspecten of organisatie-aspecten van softwareprojectbeheer G06Q 10/06) [18]

G 06 F      8/10                    .    Vereistenanalyse; Specificatietechnieken [18]

G 06 F      8/20                    .    Software-ontwerp [18]

G 06 F      8/30                    .    Creëren of genereren van een broncode [18]

G 06 F      8/33                    .    .    Intelligente editors [18]

G 06 F      8/34                    .    .    Grafisch of visueel programmeren [18]

G 06 F      8/35                    .    .    model-gedreven [18]

G 06 F      8/36                    .    .    Software-hergebruik [18]

G 06 F      8/38                    .    .    voor het implementeren van gebruikersinterfaces [18]

G 06 F      8/40                    .    Transformeren van een programmacode [18]

G 06 F      8/41                    .    .    Compilatie [18]

G 06 F      8/51                    .    .    Bron-naar-bron [18]

G 06 F      8/52                    .    .    Binair-naar-binair [18]

G 06 F      8/53                    .    .    Decompilatie; Demontage [18]

G 06 F      8/54                    .    .    Linkbewerking vóór laadtijd [18]

G 06 F      8/60                    .    Software-implementatie [18]

G 06 F      8/61                    .    .    Installatie [18]

G 06 F      8/65                    .    .    Updates (veiligheidsvoorzieningen daarvoor G06F 21/57) [18]

G 06 F      8/654                  .    .    .    gebruikmakend van speciaal aangepaste technieken voor veranderbare vastestofgeheugens, bijv. voor EEPROM of flash geheugens [18]

G 06 F      8/656                  .    .    .    tijdens het in bedrijf zijn [18]

G 06 F      8/658                  .    .    .    Incrementele updates; Differentiële updates [18]

G 06 F      8/70                    .    Software-onderhoud of softwaremanagement [18]

G 06 F      8/71                    .    .    Versie-controle (veiligheidsvoorzieningen daarvoor G06F 21/57); Configuratiemanagement [18]

G 06 F      8/72                    .    .    Code refactoring [18]

G 06 F      8/73                    .    .    Programmadocumentatie [18]

G 06 F      8/74                    .    .    Reverse engineering; Ontwerpinformatie achterhalen uit de broncode [18]

G 06 F      8/75                    .    .    Structurele analyse voor programma-begrip [18]

G 06 F      8/76                    .    .    Aanpassen van de programmacode om te kunnen werken in een andere omgeving; Porting [18]

G 06 F      8/77                    .    .    Softwarestatistieken [18]

 

G 06 F      9/00                    Voorzieningen voor programmabesturing, bijv. regeleenheden (programmabesturing voor randapparatuur G06F 13/10) [4,18]

G 06 F      9/02                    .    gebruikmakend van draadverbindingen, bijv. schakelborden [18]

G 06 F      9/04                    .    gebruikmakend van registratiedragers met alleen programma-instructies (G06F 9/06 heeft voorrang)

G 06 F      9/06                    .    gebruikmakend van opgeslagen programma’s, d.w.z. gebruikmakend van een interne opslag van verwerkingsuitrusting voor het opnemen of vasthouden van programma’s [18]

G 06 F      9/22                    .    .    Microregelvoorzieningen of microprogrammavoorzieningen [3]

G 06 F      9/24                    .    .    .    Inladen van het microprogramma [3]

G 06 F      9/26                    .    .    .    Adresvorming van de volgende micro-instructie (G06F 9/28 heeft voorrang) [3,17]

G 06 F      9/28                    .    .    .    Verhogen van de werksnelheid, bijv. door gebruik te maken van diverse parallel werkende microregelinrichtingen [3]

G 06 F      9/30                    .    .    Voorzieningen voor het uitvoeren van machine-instructies, bijv. opdracht-decodering (voor het uitvoeren van micro-opdrachten G06F 9/22) [3,18]

G 06 F      9/302                  .    .    .    Regelen van de uitvoering van rekenkundige bewerkingen [5]

G 06 F      9/305                  .    .    .    Regelen van de uitvoering van logische bewerkingen [5]

G 06 F      9/308                  .    .    .    Regelen van enkelbitsbewerkingen (G06F 9/305 heeft voorrang) [5]

G 06 F      9/312                  .    .    .    Regelen van bewerkingen voor het inladen, opslaan of wissen [5]

G 06 F      9/315                  .    .    .    Regelen van bewerkingen voor het verplaatsen, verschuiven of roteren [5]

G 06 F      9/318                  .    .    .    waarbij de werking wordt uitgebreid of gemodificeerd [5]

G 06 F      9/32                    .    .    .    Adresvorming van de volgende opdracht, bijv. door het laten ophogen van de opdrachtenteller (G06F 9/38 heeft voorrang) [3,18]

G 06 F      9/34                    .    .    .    Adresseren of toegankelijk maken van de instructie operand of het resultaat [3,5,13]

G 06 F      9/345                  .    .    .    .    van meerdere operands of resultaten [5]

G 06 F      9/35                    .    .    .    .    Indirect adresseren [5]

G 06 F      9/355                  .    .    .    .    Geïndexeerd adresseren [5]

G 06 F      9/38                    .    .    .    Gelijktijdig uitvoeren van instructies, bijv. een wachtrij of een vooruitblik [3]

G 06 F      9/40                    (verplaatst naar G06F 9/30 tot G06F 9/38, of G06F 9/448) [18]

G 06 F      9/42                    (verplaatst naar G06F 9/32 of G06F 9/448) [18]

G 06 F      9/44                    .    .    Voorzieningen voor het uitvoeren van specifieke programma’s [3]

G 06 F      9/4401                 .    .    .    Opstarten (veiligheidsvoorzieningen daarvoor G06F 21/57) [18]

G 06 F      9/445                  .    .    .    Inladen of initiëren van een programma (opstarten G06F 9/4401; veiligheidsvoorzieningen voor het inladen of initiëren van programma’s G06F 21/57) [5,17,18]

G 06 F      9/448                  .    .    .    Uitvoeringsparadigma’s, bijv. implementaties van programmaparadigma’s [18]

G 06 F      9/45                    (verplaatst naar G06F 8/40 tot G06F 8/54, of G06F 9/455) [18]

G 06 F      9/451                  .    .    .    Uitvoeringsvoorzieningen voor gebruikersinterfaces [18]

G 06 F      9/455                  .    .    .    Emuleren; Interpreteren; Simuleren van software, bijv. virtualisatie of emulatie van uitvoeringsmachines van applicatiesystemen of besturingssystemen [5,18]

G 06 F      9/46                    .    .    Multiprogrammeer-voorzieningen [3,7]

G 06 F      9/48                    .    .    .    Initiëren van programma’s; Schakelen tussen programma’s, bijv. door onderbreking [7,18]

G 06 F      9/50                    .    .    .    Toewijzing van middelen, bijv. van de centrale verwerkingseenheid [CPU] [7,18]

G 06 F      9/52                    .    .    .    Synchroniseren van programma’s; Wederzijdse uitsluiting, bijv. door middel van semaforen [7,18]

G 06 F      9/54                    .    .    .    Communicatie tussen programma’s [7]

 

G 06 F    11/00                   Foutdetectie; Foutcorrectie; Bewaking (foutdetectie, foutherstel of foutbewaking in informatie-opslag op basis van een relatieve beweging tussen registratiedrager en transducer G11B 20/18; bewaking, d.w.z. beheer van de voortgang van registratie of reproductie G11B 27/36; in statische geheugens G11C 29/00) [4,8,13,17]

G 06 F    11/07                   .    Reactie op de aanwezigheid van een fout, bijv. fouttolerantie [7]

G 06 F    11/08                   .    .    Foutdetectie of foutcorrectie door redundantie in gegevensweergave, bijv. door gebruik te maken van controlecodes

G 06 F    11/10                   .    .    .    Toevoegen van speciale bits of symbolen aan de gecodeerde informatie, bijv. een pariteitscontrole of het verwijderen van de negen of elf

G 06 F    11/14                   .    Foutdetectie of foutcorrectie van de gegevens door redundantie tijdens werking, bijv. door gebruik te maken van verschillende bewerkingsvolgorden die leiden tot hetzelfde resultaat (G06F 11/16 heeft voorrang) [3]

G 06 F    11/16                   .    .    Foutdetectie of foutcorrectie van de gegevens door redundantie in de hardware [3]

G 06 F    11/18                   .    .    .    gebruikmakend van passieve foutmaskering van de redundantiecircuits, bijv. door kwadrateren of door meerderheidsbeslissingscircuits [3]

G 06 F    11/20                   .    .    .    gebruikmakend van actieve foutmaskering, bijv. door het uitschakelen van foutelementen of door het inschakelen van reserve-elementen [3]

G 06 F    11/22                   .    Detecteren of lokaliseren van gebrekkige computerhardware door te testen in de stand-by positie of tijdens leegloop, bijv. testen van de opstart [3,17]

G 06 F    11/24                   .    .    Marginaal testen [3]

G 06 F    11/25                   .    .    Testen van de logische werking, bijv. door logische analysatoren [6]

G 06 F    11/26                   .    .    Functioneel testen [3]

G 06 F    11/263                  .    .    .    Opwekken van testinvoeren, bijv. testvectoren, testpatronen of testvolgorden [6]

G 06 F    11/267                  .    .    .    Opnieuw configureren van circuits voor het testen, bijv. LSSD of segmentatie [6]

G 06 F    11/27                   .    .    .    Ingebouwde testen [6]

G 06 F    11/273                  .    .    .    Testen van hardware, d.w.z. uitvoer-verwerkende circuits [6]

G 06 F    11/277                  .    .    .    .    waarbij de werkelijke reactie wordt vergeleken met een bekend foutvrije reactie [6]

G 06 F    11/28                   .    door het controleren van de juiste verwerkingsvolgorde (G06F 11/07 en G06F 11/22 hebben voorrang) [3,13]

G 06 F    11/30                   .    Bewaken [3]

G 06 F    11/32                   .    .    met een zichtbare aanduiding van het functioneren van de machine [3]

G 06 F    11/34                   .    .    Opnemen of statistisch evalueren van de computeractiviteit, bijv. van de uitvaltijd of de invoer/uitvoer-werking [3]

G 06 F    11/36                   .    Voorkomen van vergissingen door testen of het verhelpen van kinderziekten in software [7]

 

G 06 F    12/00                   Toegankelijk maken, adresseren of indelen van geheugensystemen of geheugenstructuur (digitale invoer van, of digitale uitvoer naar, registratiedragers, bijv. naar opslagschijven G06F 3/06) [4,5,16]

G 06 F    12/02                   .    Adresseren of toewijzen; Verplaatsen (ordenen van programma-adressen G06F 9/00; voorzieningen voor het selecteren van een adres in een digitale opslag G11C 8/00) [4,18]

G 06 F    12/04                   .    .    Adresseren van woorden of woorddelen met een variabele lengte [4]

G 06 F    12/06                   .    .    Adresseren van een fysieke groep van plaatsen, bijv. basisadressering, module-adressering, adresruimte-uitbreiding of geheugenopdracht (G06F 12/08 heeft voorrang) [4]

G 06 F    12/08                   .    .    in hiërarchisch gestructureerde geheugensystemen, bijv. virtuele geheugensystemen [4]

G 06 F    12/0802                .    .    .    Dresseren van een geheugenniveau waarin voor de toegang tot de gewenste gegevens of gegevensblok aanvullende associatieve adresseermiddelen nodig zijn, bijv. een cache [16]

G 06 F    12/0804                .    .    .    .    waarbij het hoofdgeheugen wordt bijgewerkt (G06F 12/0806 heeft voorrang) [16]

G 06 F    12/0806                .    .    .    .    Cachesystemen voor meerdere gebruikers, of met meerdere processoren of meervoudige verwerking [16]

G 06 F    12/0808                .    .    .    .    .    waarbij een cache buiten werking kan worden gezet (G06F 12/0815 heeft voorrang) [16]

G 06 F    12/0811                .    .    .    .    .    met cachehiërarchieën op meerdere niveaus [16]

G 06 F    12/0813                .    .    .    .    .    met een netwerkconfiguratie of matrixconfiguratie [16]

G 06 F    12/0815                .    .    .    .    .    Consistentieprotocollen voor caches [16]

G 06 F    12/0817                .    .    .    .    .    .    gebruikmakend van directory methoden [16]

G 06 F    12/0831                .    .    .    .    .    .    gebruikmakend van een bus schema, bijv. met middelen voor het monitoren of in de gaten houden van een bus [16]

G 06 F    12/0837                .    .    .    .    .    .    met softwarecontrole, bijv. gegevens die niet in een cache kunnen worden geplaatst [16]

G 06 F    12/084                  .    .    .    .    .    met een gedeelde cache [16]

G 06 F    12/0842                .    .    .    .    .    voor meervoudige verwerking of meervoudige opdrachtuitvoering [16]

G 06 F    12/0844                .    .    .    .    Meervoudige simultane of quasi-meervoudig simultane toegang tot een cache [16]

G 06 F    12/0846                .    .    .    .    .    Caches met meervoudige tag arrays of gegevensarrays die simultaan toegankelijk zijn [16]

G 06 F    12/0853                .    .    .    .    .    Caches met meerpoortige tag arrays of gegevensarrays [16]

G 06 F    12/0855                .    .    .    .    .    Overlappende cache toegang, bijv. een pipeline (G06F 12/0846 heeft voorrang) [16]

G 06 F    12/0862                .    .    .    .    met vooraf opgehaalde gegevens [16]

G 06 F    12/0864                .    .    .    .    gebruikmakend van pseudo-associatieve middelen, bijv. set associatief of hashing [16]

G 06 F    12/0866                .    .    .    .    voor perifere opslagsystemen, bijv. een schijf als cache [16]

G 06 F    12/0868                .    .    .    .    .    Gegevensoverdracht tussen een cachegeheugen en andere subsystemen, bijv. opslaginrichtingen of hostsystemen [16]

G 06 F    12/0871                .    .    .    .    .    Toekenning of beheer van cacheruimte [16]

G 06 F    12/0873                .    .    .    .    .    In kaart brengen van cachegeheugen naar specifieke opslaginrichtingen of delen daarvan [16]

G 06 F    12/0875                .    .    .    .    met een speciale cache, bijv. voor instructie of stapeling [16]

G 06 F    12/0877                .    .    .    .    Toegangsmodi voor een cache [16]

G 06 F    12/0879                .    .    .    .    .    Burst mode [16]

G 06 F    12/0882                .    .    .    .    .    Page mode [16]

G 06 F    12/0884                .    .    .    .    .    Parallele mode, bijv. parallel aan het hoofdgeheugen of de CPU [16]

G 06 F    12/0886                .    .    .    .    .    Variable-length word access [16]

G 06 F    12/0888                .    .    .    .    gebruikmakend van selectief cachen, bijv. met een omleiding [16]

G 06 F    12/0891                .    .    .    .    gebruikmakend van middelen voor het opruimen, buiten werking stellen of resetten [16]

G 06 F    12/0893                .    .    .    .    Caches die worden gekenmerkt door hun organisatie of structuur [16]

G 06 F    12/0895                .    .    .    .    .    van delen van caches, bijv. een directory of een tag array [16]

G 06 F    12/0897                .    .    .    .    .    met twee of meer cache-hiërarchieniveaus (met cachehiërarchieën op meerdere niveaus G06F 12/0811) [16]

G 06 F    12/10                   .    .    .    Adrestranslatie [4]

G 06 F    12/1009                .    .    .    .    gebruikmakend van page tabellen, bijv. page tabelstructuren [16]

G 06 F    12/1018                .    .    .    .    .    waarbij sprake is van hashing technieken [16]

G 06 F    12/1027                .    .    .    .    gebruikmakend van associatieve of pseuro-associatieve adrestranslatiemiddelen, bijv. een translatie look-aside buffer [TLB] [16]

G 06 F    12/1036                .    .    .    .    .    voor meervoudige virtuele adresruimten, bijv. segmenteren [16]

G 06 F    12/1045                .    .    .    .    .    gekoppeld aan een gegevenscache [16]

G 06 F    12/1072                .    .    .    .    Decentral adrestranslatie, bijv. in gespreide gedeelde-geheugensystemen [16]

G 06 F    12/1081                .    .    .    .    voor perifere toegang tot een hoofdgeheugen, bijv. een directe geheugentoegang [DMA] [16]

G 06 F    12/109                  .    .    .    .    voor meervoudige virtuele adresruimten, bijv. segmenteren (G06F 12/1036 heeft voorrang) [16]

G 06 F    12/12                   .    .    .    Vervangingscontrole [4]

G 06 F    12/121                  .    .    .    .    gebruikmakend van vervangingsalgoritmen [16]

G 06 F    12/122                  .    .    .    .    .    van het least frequency used [LFU] soort, bijv. met individuele telwaarde [16]

G 06 F    12/123                  .    .    .    .    .    met age liijsten, bijv. wachtrijlijsten, most recently used [MRU] lijsten of least recently used [LRU] lijsten [16]

G 06 F    12/126                  .    .    .    .    .    met een speciale gegevenshantering, bijv. de prioriteit van gegevens of instructies, hanteren van fouten of pinning [16]

G 06 F    12/127                  .    .    .    .    .    .    met aanvullende vervangingsalgoritmen [16]

G 06 F    12/128                  .    .    .    .    .    aangepast voor multidimensionale cachesystemen, bijv. set associatief, met meerdere caches, met meervoudige instelling of op meerdere niveaus [16]

G 06 F    12/14                   .    Beschermen tegen het onrechtmatig gebruiken van geheugen [4]

G 06 F    12/16                   .    Beschermen tegen het verliezen van geheugeninhoud [4]

 

G 06 F    13/00                   Onderling verbinden van, of overdragen van informatie of andere signalen tussen, geheugens, invoer/uitvoer-inrichtingen of centrale verwerkingseenheden (CPU) (interface circuits voor specifieke invoer/uitvoer-inrichtingen G06F 3/00; systemen met meerdere processoren G06F 15/16) [4,13]

G 06 F    13/10                   .    Programmaregeling voor randapparatuur (G06F 13/14 tot G06F 13/42 hebben voorrang) [4]

G 06 F    13/12                   .    .    gebruikmakend van hardware onafhankelijk van de centrale processor, bijv. een kanaalprocessor of flankprocessor [4]

G 06 F    13/14                   .    Hanteren van verzoeken om verbinding of overdracht [4]

G 06 F    13/16                   .    .    voor toegang tot een geheugenbus (G06F 13/28 heeft voorrang) [4]

G 06 F    13/18                   .    .    .    met voorrangsregeling [4]

G 06 F    13/20                   .    .    voor toegang tot een invoer/uitvoer-bus [4]

G 06 F    13/22                   .    .    .    gebruikmakend van opeenvolgende aftasting, bijv. polling (G06F 13/24 heeft voorrang) [4]

G 06 F    13/24                   .    .    .    gebruikmakend van onderbreking (G06F 13/32 heeft voorrang) [4]

G 06 F    13/26                   .    .    .    .    met voorrangsregeling [4]

G 06 F    13/28                   .    .    .    gebruikmakend van burst modus overdracht, bijv. directe geheugentoegang of cyclus steal (G06F 13/32 heeft voorrang) [4]

G 06 F    13/30                   .    .    .    .    met voorrangsregeling [4]

G 06 F    13/32                   .    .    .    gebruikmakend van een combinatie van onderbreking en burst modus overdracht [4]

G 06 F    13/34                   .    .    .    .    met voorrangsregeling [4]

G 06 F    13/36                   .    .    voor toegang tot een gewone bus of een gewoon bus-systeem [4]

G 06 F    13/362                  .    .    .    met een gecentraliseerde toegangsregeling [5]

G 06 F    13/364                  .    .    .    .    gebruikmakend van onafhankelijke verzoeken of toestemmingen, bijv. gebruikmakend van gescheiden leidingen voor verzoeken en toestemmingen [5]

G 06 F    13/366                  .    .    .    .    gebruikmakend van een gecentraliseerde polling beoordeling [5]

G 06 F    13/368                  .    .    .    met een gedecentraliseerde toegangsregeling [5]

G 06 F    13/37                   .    .    .    .    gebruikmakend van een voorrang die afhankelijk is van de fysieke positie, bijv. een daisy ketting, round robin of token passing [5]

G 06 F    13/372                  .    .    .    .    gebruikmakend van een tijdafhankelijke voorrang, bijv. met afzonderlijk geladen tijdtellers of tijdsporen [5]

G 06 F    13/374                  .    .    .    .    gebruikmakend van een zelf-selecterende methode met afzonderlijke inrichting voor het vergelijken van voorrangscodes [5]

G 06 F    13/376                  .    .    .    .    gebruikmakend van een methode voor het oplossen van beweringen, bijv. voor het detecteren of vermijden van tegenstrijdigheden [5]

G 06 F    13/378                  .    .    .    .    gebruikmakend van een methode voor parallelle poll [5]

G 06 F    13/38                   .    Informatieoverdracht, bijv. via een bus (G06F 13/14 heeft voorrang) [4]

G 06 F    13/40                   .    .    Opbouw van een bus [4]

G 06 F    13/42                   .    .    Protocollen voor overdracht via een bus, bijv. handshake; Synchroniseren [4,13]

 

G 06 F    15/00                   Digitale computers in het algemeen (details G06F 1/00 tot G06F 13/00); Dataverwerkingsuitrusting in het algemeen [13]

G 06 F    15/02                   .    handmatig bediend met invoer via een toetsenbord en een berekening gebruikmakend van een ingebouwd programma, bijv. zakrekenmachines [18]

G 06 F    15/04                   .    gelijktijdig geprogrammeerd met het invoeren van te verwerken gegevens, bijv. op dezelfde registratiedrager

G 06 F    15/08                   .    gebruikmakend van een schakelbord voor het programmeren [5]

G 06 F    15/10                   .    .    Tabelleermachines [5]

G 06 F    15/12                   .    .    .    met een voorziening voor een zowel gedrukte als geponste uitvoer [5]

G 06 F    15/14                   .    .    Rekenende ponsmachines [5]

G 06 F    15/16                   .    Combinaties van twee of meer digitale computers die elk tenminste een rekeneenheid, een programma-eenheid en een register hebben, bijv. voor het gelijktijdig verwerken van diverse programma’s [13,18]

G 06 F    15/163                  .    .    Communiceren tussen processoren [6]

G 06 F    15/167                  .    .    .    gebruikmakend van een gewoon geheugen, bijv. een brievenbus [6,13]

G 06 F    15/17                   .    .    .    gebruikmakend van een invoer/uitvoer-verbinding, bijv. met een kanaal of een I/O-poort [6]

G 06 F    15/173                  .    .    .    gebruikmakend van een netwerk voor onderlinge verbinding, bijv. matrix, herverdeling, piramide, ster of sneeuwvlok [6,13]

G 06 F    15/177                  .    .    Opstartregeling of configuratieregeling (configuratieregeling voor bewaking, testen of ingeval van storing G06F 11/00) [6]

G 06 F    15/18                   .    waarin een programma wordt gewijzigd in overeenstemming met ervaring die door de computer zelf wordt opgedaan tijdens een volledige doorloop; Lerende machines (adaptieve regelsystemen G05B 13/00; kunstmatige intelligentie G06N) [17,18]

G 06 F    15/76                   .    Architectuur bij computers met algemene programma’s (met een programmaschakelbord G06F 15/08; meervoudige computers G06F 15/16) [5,6,17]

G 06 F    15/78                   .    .    met één centrale verwerkingseenheid [5]

G 06 F    15/80                   .    .    met een reeks van verwerkingseenheden met een gezamenlijke regeling, bijv. met processoren voor het verwerken van meervoudige gegevens op grond van één opdracht (G06F 15/82 heeft voorrang) [5]

G 06 F    15/82                   .    .    gestuurd door de gegevens of de vraag [5]

 

G 06 F    17/00                   Speciaal aangepaste digitale uitrusting of methoden voor het rekenen of verwerken van gegevens voor specifieke functies [6]

G 06 F    17/10                   .    Complexe rekenkundige bewerkingen [6]

G 06 F    17/11                   .    .    voor het oplossen van vergelijkingen [6]

G 06 F    17/12                   .    .    .    Simultane vergelijkingen [6]

G 06 F    17/13                   .    .    .    Differentiaalvergelijkingen (gebruikmakend van digitale differentiaalanalysatoren G06F 7/64) [6]

G 06 F    17/14                   .    .    Fourier-transformaties, Walsh-transformaties of vergelijkbare domeintransformaties [6]

G 06 F    17/15                   .    .    Berekenen van correlatiefuncties [6]

G 06 F    17/16                   .    .    Berekenen van matrices of vectoren [6]

G 06 F    17/17                   .    .    Evalueren van functies door benaderingsmethoden, bijv. interpolatie of extrapolatie, smoothing of het kleinste gemiddelde kwadraat [6,13]

G 06 F    17/18                   .    .    voor het evalueren van statistische gegevens [6]

G 06 F    17/20                   .    Hanteren van natuurlijke taalgegevens (spraakanalyse of spraaksynthese G10L) [6]

G 06 F    17/21                   .    .    Tekstverwerking (G06F 17/27 en G06F 17/28 hebben voorrang) [6,13]

G 06 F    17/22                   .    .    .    Manipuleren of optekenen door gebruik van codes, bijv. in volgorde van tekstkarakters [6]

G 06 F    17/24                   .    .    .    Bewerken, bijv. invoegen of verwijderen [6]

G 06 F    17/25                   .    .    .    Automatisch uitrichten [6]

G 06 F    17/26                   .    .    .    Automatisch afbreken [6]

G 06 F    17/27                   .    .    Automatisch analyseren, bijv. taalkundig ontleden of verbeteren van de spelling [6]

G 06 F    17/28                   .    .    Verwerken of vertalen van natuurlijke taal (G06F 17/27 heeft voorrang) [6]

G 06 F    17/30                   .    Terugwinnen van informatie; Databasestructuren daarvoor [6]

G 06 F    17/40                   .    Verwerven en loggen van gegevens (voor invoer in de computer G06F 3/00) [6]

G 06 F    17/50                   .    Door een computer ondersteund ontwerpen (CAD) (voor het ontwerpen van testcircuits voor statische geheugens G11C 29/54) [6,8]

 

G 06 F    19/00                    Speciaal aangepaste digitale uitrusting of methoden voor het rekenen of verwerken van gegevens voor specifieke toepassingen (speciaal aangepast voor specifieke functies G06F 17/00; speciaal aangepaste gegevensverwerkingssystemen of gegevensverwerkingsmethoden voor administratieve, commerciële, financiële, bestuurlijke, bewakende of voorspellende doeleinden G06Q; gezondheidszorginformatica G16H) [6,8,18]

 

              Aantekening

 

              Deze groep dekt:

              -         speciale constructies van computers voor het mogen of kunnen gebruiken ervan voor een specifieke toepassingen; [6]

              -         niet-structurele aanpassingen van computers voor een specifieke toepassing, bijv. rekenmethoden. [6]

 

G 06 F    19/10                    .    Bio-informatica, d.w.z. methoden of systemen voor het verwerken van genetische of eiwit-gerelateerde gegevens in rekenkundige moleculaire biologie (in silico methoden voor het screenen van virtuele chemische bibliotheken C40B 30/02; in silico of rekenkundige methoden voor het creëren van virtuele chemische bibliotheken C40B 50/02) [11]

 

              Aantekeningen

 

              (1)      Onder deze groep vallen teven bio-informaticamethoden of bio-informatiesystemen, waaraan digitale gegevensverwerking inherent of impliciet is, maar niet expliciet wordt genoemd. [11]

              (2)      In deze groep wordt de volgende term gebruikt met de aangegeven betekenis:

                        -        “systems” omvat apparatuur. [11]

              (3)      In deze groep is de prioriteitsregel voor de eerste plaats van kracht, d.w.z. op elk hiërarchisch niveau wordt geklasseerd in de eerst toepasselijke plaats, tenzij anders staat vermeld. [11,15]

 

G 06 F    19/12                    .    .    voor het modelleren of simuleren in systeembiologie, bijv. waarschijnlijkheidsmodellen of dynamische modellen, gen-regulerende netwerken, eiwit-interactienetwerken of metabolische netwerken [11]

G 06 F    19/14                    .    .    voor fylogenie of evolutie, bijv. bepaling van evolutionair geconserveerde gebieden of fylogenetische boom constructie [11]

G 06 F    19/16                    .    .    voor molecuulstructuren, bijv. structuuruitlijning, structurele of functionele relaties, eiwitvouwing, domeintopologieën of geneesmiddel targeting op basis van structuurgegevens, met inbegrip van tweedimensionale of driedimensionale structuren [11]

G 06 F    19/18                    .    .    voor functionele genomics of proteonics, bijv. relaties tussen genotype en fenotype, onevenwichtigheid van verbindingen, populatiegenetica, identificatie van bindingsplaatsen, mutagenese, gentypering of genoomannotatie, eiwit-eiwitinteracties of eiwit-nucleïnezuurinteracties [11]

G 06 F    19/20                    .    .    voor hybridisatie of genexpressie, bijv. micro-arrays, sequentiëren door hybridisatie, normaliseren, profileren, modellen voor ruisonderdrukking, inschatten van de expressieverhouding, probe-ontwerp of probe-optimalisering [11]

G 06 F    19/22                    .    .    voor sequentievergelijking waarbij sprake is van nucleotiden of aminozuren, bijv. homologie-onderzoek, motiefontdekking (single nucleotide polymorphism (SNP)) ontdekking, of sequentie-uitlijning [11,17]

G 06 F    19/24                    .    .    voor machine learning, datamining of biostatistiek, bijv. patroonherkenning, kennisontdekking, regelextractie, correlatie, clustering of classificatie [11]

G 06 F    19/26                    .    .    voor gegevensvisualisering, bijv. grafiekbouw, of het tonen van kaarten of netwerken of andere visuele presentatie [11]

G 06 F    19/28                    .    .    voor programmeermiddelen of databanksystemen, bijv. ontologieën, heterogene gegevensintegratie, data warehousing of rekenarchitecturen [11]

 

G 06 F    21/00                   Beveiligingsvoorzieningen voor het beschermen van computers, componenten daarvan, programma’s of gegevens tegen ongeoorloofd gebruik [8,13]

G 06 F    21/10                   .    Beschermen van verspreide programma’s of inhoud, bijv. verkopen of uit-licentiëren van auteursrechtelijk beschermd materiaal (bescherming in videosystemen of betaaltelevisie H04N 7/16) [13]

 

              Aantekening

 

              In deze groep wordt de volgende term gebruikt met de aangegeven betekenis:

-            “inhoud” betekent elk intellectueel ontwikkeld werk waarvan het auteursrecht moet worden beschermd. [13]

 

G 06 F    21/12                   .    .    Beschermen van uitvoeringssoftware [13]

G 06 F    21/14                   .    .    .    tegen software-analyse of reverse engineering, bijv. door verduistering [13]

G 06 F    21/16                   .    .    Traceerbaarheid van programma’s of inhoud, bijv. door watermerken [13,18]

G 06 F    21/30                   .    Authentificeren, d.w.z. vaststellen van de identiteit of autorisatie van hoofdbeveiligingen [13]

G 06 F    21/31                   .    .    Authenticatie van gebruikers [13]

G 06 F    21/32                   .    .    .    gebruikmakend van biometrische gegevens, bijv. vingerafdrukken, irisscans of spraakeigenschappen [13]

G 06 F    21/33                   .    .    .    gebruikmakend van certificaten [13]

G 06 F    21/34                   .    .    .    waarbij sprake is van het gebruik van externe hulpmiddelen, bijv. dongels of smart cards [13]

G 06 F    21/35                   .    .    .    .    die draadloos communiceren [13]

G 06 F    21/36                   .    .    .    door grafische voorstelling of voorstelling via iconen [13]

G 06 F    21/40                   .    .    .    door quorum, d.w.z. waarbij twee of meer hoofdbeveiligingen worden gevraagd [13]

G 06 F    21/41                   .    .    .    waarbij één enkele inlog toegang verschaft tot meerdere computers [13]

G 06 F    21/42                   .    .    .    gebruikmakend van aparte kanalen voor beveiligingsgegevens [13]

G 06 F    21/43                   .    .    .    .    draadloze kanalen [13]

G 06 F    21/44                   .    .    Authenticatie van programma’s of inrichtingen [13]

G 06 F    21/45                   .    .    Structuren of gereedschap voor het administreren van authenticatie [13]

G 06 F    21/46                   .    .    .    door het ontwerpen van wachtwoorden of het controleren van de kracht van wachtwoorden [13]

G 06 F    21/50                   .    Bewaken van gebruiken, programma’s of inrichtingen voor het in stand houden van de integriteit van platforms, bijv. van processoren, firmware of besturingssystemen [13]

G 06 F    21/51                   .    .    tijdens het laden van een toepassing, bijv. accepteren, afwijzen, opstarten of tegengaan van uitvoeringssoftware op basis van integriteit of de betrouwbaarheid van een bron [13]

G 06 F    21/52                   .    .    tijdens het uitvoeren van een toepassing, bijv. stack integriteit, vollopen van buffers of voorkomen van ongewenste gegevensverwijdering [13]

G 06 F    21/53                   .    .    .    door uitvoeren in een beperkte omgeving, bijv. een sandbox of een beveiligde virtuele machine [13]

G 06 F    21/54                   .    .    .    door toevoegen van beveiligingsroutines of objecten aan programma’s [13]

G 06 F    21/55                   .    .    Detecteren van lokale inbraak of implementeren van tegenmaatregelen [13]

G 06 F    21/56                   .    .    .    Detecteren van of omgaan met computer malware, bijv. antivirusvoorzieningen [13]

G 06 F    21/57                   .    .    Certificeren of onderhouden van vertrouwde computerplatforms, bijv. beveiligde start of stroomuitval, versiecontroles, systeemsoftwarecontroles, beveiligde updates of beoordelen van de kwetsbaarheid [13]

G 06 F    21/60                   .    Beschermen van gegevens [13]

G 06 F    21/62                   .    .    Beschermen van de toegang tot gegevens via een platform, bijv. gebruikmakend van sleutels of regels rond toegangscontrole [13]

G 06 F    21/64                   .    .    Beschermen van de integriteit van gegevens, bijv. gebruikmakend van checksums, certificaten of handtekeningen [13]

G 06 F    21/70                   .    Beschermen van specifieke inwendige componenten of randapparatuur, waarbij de bescherming van een component leidt tot bescherming van de gehele computer [13]

G 06 F    21/71                   .    .    voor het zekerstellen van een veilig computergebruik of het veilig verwerken van informatie [13]

G 06 F    21/72                   .    .    .    in cryptografische circuits [13]

G 06 F    21/73                   .    .    .    door het creëren of vaststellen van hardware-identificatie, bijv. serienummers [13]

G 06 F    21/74                   .    .    .    werkend in een dubbele modus of een gecompartimenteerde modus, d.w.z. met tenminste één veilige modus [13]

G 06 F    21/75                   .    .    .    door verhinderen van de analyse van circuits of werking, bijv. om reverse engineering tegen te gaan [13]

G 06 F    21/76                   .    .    .    in toepassings-specifieke circuits [ASICs] of door een gebruiker te programmeren inrichtingen, bijv. door een gebruiker te programmeren gate arrays [FPGAs] of programmeerbare logische inrichtingen [PLDs] [13]

G 06 F    21/77                   .    .    .    in smart cards [13]

G 06 F    21/78                   .    .    voor het zekerstellen van een veilige gegevensopslag (op adressering gebaseerde bescherming tegen ongeoorloofd geheugengebruik G06F 12/14; gegevensdragers voor gebruik met machines en waarbij tenminste een gedeelte is ontworpen voor het bevatten van digitale markeringen G06K 19/00) [13]

G 06 F    21/79                   .    .    .    in halfgeleideropslagmedia, bijv. direct-adresseerbare geheugens [13]

G 06 F    21/80                   .    .    .    in opslagmedia gebaseerd op magneettechnologie of opticatechnologie, bijv. schijven met sectoren (voorkomen van ongeoorloofd reproduceren of kopiëren van schijfvormige registratiemedia G11B 20/00) [13]

G 06 F    21/81                   .    .    door inwerken op de stroomtoevoer, bijv. door het aanzetten, in slaapstand brengen of uit de slaapstand halen toe te staan of te beletten [13]

G 06 F    21/82                   .    .    Beschermen van invoervoorzieningen, uitvoervoorzieningen of verbindingsvoorzieningen [13]

G 06 F    21/83                   .    .    .    invoervoorzieningen, bijv. toetsenborden, muizen of regelaars daarvan [13]

G 06 F    21/84                   .    .    .    uitvoervoorzieningen, bijv. beeldschermen of monitoren [13]

G 06 F    21/85                   .    .    .    verbindingsvoorzieningen, bijv. via een busverbinding gekoppeld of ingebouwd [13]

G 06 F    21/86                   .    .    Beveiligde of sabotagebestendige behuizingen [13]

G 06 F    21/87                   .    .    .    door middel van inkapseling, bijv. voor geïntegreerde schakelingen [13]

G 06 F    21/88                   .    .    Detecteren of voorkomen van diefstal of verlies [13]