SECTIE G         FYSICA

              Aantekeningen

 

(1)        In deze Sectie owrdt de volgende uitdrukking gebruikt met de aangegevens betekenis:

-        “variabele” (als een zelfstand naamwoord) betekent een kenmerk of eigenschap (bijv. een dimensie, een fysische toestand zoals temperatuur, een kwaliteit zoals dichtheid of kleur), die met betrekking tot een bepaalde entiteit (bijv. een object, een hoeveelheid van een substantie, een lichtstraal) en op een bepaald ogenblik, kan worden gemeten; de variabele kan veranderen, zodat de numerieke uitdrukking ervan verschillende waarden op verschillende tijden, onder verschillende condities of in afzonderlijke gevallen kan aannemen, maar kan constant zijn met betrekking tot een specifieke entiteit onder bepaalde omstandigheden of voor specifieke doeleinden (bijv. de lengte van een staaf mag als constant worden beschouwd voor vele doeleinden).

              (2)      De aandacht wordt gevestigd op de definities van gebruikte termen of uitdrukkingen. Sommige komen voor in de Aantekeningen van diverse klassen in deze Sectie, zie in het bijzonder de definitie van “meten” in klasse G01. Andere komen voor in § 187 van de Gids voor de IPC, zie in het bijzonder de definitie van “regelen”. [17]

              (3)      Klassering in deze Sectie kan moeilijker blijken dan in andere Secties, omdat het onderscheid tussen verschillende toepassingsgebieden in belangrijker mate afhankelijk is van de bedoeling van de gebruiker dan op enig constructief verschil of gebruiksverschil, en omdat de behandelde onderwerpen vaak deel uitmaken van systemen of combinaties, met gezamenlijke kenmerken of delen, meer dan “dingen”die als geheel gemakkelijk zijn te onderscheiden. Bijvoorbeeld, informatie (bijv. een stel figuren) kan worden getoond met het doel van onderwijs of reclame (G09), om het resultaat van een meting bekend te maken (G01), voor het signaleren van de informatie naar een punt op afstand of het geven van gesignaleerde informatie vanaf een punt op afstand (G08). De gebruikte woorden om het doel te beschrijven hangen af van aspecten die irrelevant kunnen zijn voor de vorm van het betreffende apparaat, bijv. aspecten zoals het gewenste effectop de persoon die naar de afbeelding kijkt, of of de afbeelding op afstand wordt geregeld. Nogmaals, een inrichting die in zekere mate op een toestand reageert, bijv. op de druk van een fluïdum, kan zonder wijziging aan de inrichting zelf worden gebruikt om informatie te geven over de druk (G01L) of over een andere toestand die gekoppeld is aan de druk (een andere subklasse van G01, bijv. G01K voor de temperatuur), om een opname te maken van de druk of het voorkomen daarvan (G07C), om een alarm te geven (G08B) of om een andere apparaat aan te sturen (G05).

                        Het klasseringsschema is bedoeld om zaken van soortgelijke aard (zoals hierboven aangegeven) bij elkaar te kunnen klasseren. Het is daarom in het bijzonder noodzakelijk eerst over de werkelijke aard van enig technisch onderwerp te beslissen voordat er goed geklasseerd kan worden.

 

INSTRUMENTEN

 

G 06       REKENEN; BEREKENEN; TELLEN [11]

 

              Aantekeningen

 

              (1)      Deze klasse dekt:

                        -        simulatoren waarbij sprake is van wiskundige berekeningen voor de bestaande of verwachte condities in een echte inrichting of een echt systeem;

                        -        simulatoren voor het demonstreren, door middelen waarbij sprake is van rekenen, van de functie van apparatuur of van een systeem, als daarin elders niet is voorzien;

                        -        beeldgegevensverwerking of beeldgegevensopwekking.

              (2)      Deze klasse dekt geen:

                        -        combinaties van schrijfwerktuigen met rekeninrichtingen, die vallen onder de groep B43K 29/08; [11]

                        -        regelfuncties die zijn afgeleid van simulatoren in het algemeen, welke vallen onder klasse G05, ofschoon dergelijke functies kunnen vallen onder de subklasse van deze klasse voor de geregelde inrichting;

                        -        meten of analyseren van een afzonderlijke variabele als invoer voor een simulator, wat valt onder klasse G01;

                        -        simulatoren die worden beschouwd als leerinrichtingen of oefeninrichtingen, wat het geval is bij het afgeven van waarneembare gewaarwordingen die overeenkomen met de gewaarwordingen die een student in werkelijkheid zou ervaren als reactie op door hem uitgevoerde handelingen. Dergelijke simulatoren vallen onder klasse G09;

                        -        componenten van simulatoren als deze overeenkomen met echte inrichtingen of machines, welke vallen onder de relevante subklasse voor deze inrichtingen of machines, en niet onder klasse G09. [18]

              (3)      In deze klasse worden de volgende termen of uitdrukkingen gebruikt met de aangegeven betekenissen:

                        -        “gegevens” wordt gebruikt als synoniem voor “informatie”. De term “informatie” wordt daarom niet gebruikt in de subklassen G06C, G06F of G06Q; [8]

                        -        “berekenen” of “rekenen” omvat onder andere bewerkingen van numerieke waarden en van gegevens die worden uitgedrukt in numerieke vorm. Van deze termen wordt “rekenen” door de hele klasse gebruikt;

                        -        “berekening” is afgeleid van deze uitleg van “rekenen”. In de Franse taal zal de term “calcul” dienen voor elk van de termen;

                        -        “simulator” is een inrichting die dezelfde tijdschaal kan gebruiken als de echte inrichting of die kan werken met een vergrote of verkleinde tijdschaal. Bij het uitleggen van deze term worden modellen van echte inrichtingen naar verkleinde of vergrote schalen niet beschouwd als simulatoren;

                        -        “registratiedrager” betekent een lichaam, zoals een cilinder, schijf, kaart, band of draad, dat in staat is tot het permanent vasthouden van informatie die kan worden afgelezen door een tastelement dat relatief ten opzichte van de opgenomen informatie kan bewegen.

              (4)      De aandacht wordt gevestigd op de Aantekeningen volgend op de titel van Sectie G, in het bijzonder met betrekking tot de definitie van de term “variabele”.

 

G 06 G    ANALOGE COMPUTERS (optische analoge rekeninrichtingen G06E 3/00; computersystemen op basis van specifieke rekenmodellen G06N)

 

G 06 G      1/00                    Met de hand gemanipuleerde rekeninrichtingen (planimeters G01B 5/26)

G 06 G      1/02                    .    Inrichtingen waarin de berekening wordt veroorzaakt door optelling, aftrekking of vergelijking van de grootte van parallelle of concentrische gekalibreerde schalen

G 06 G      1/04                    .    .    gekenmerkt door de opbouw (G06G 1/10 heeft voorrang)

G 06 G      1/06                    .    .    .    met rechtlijnige schalen, bijv. een rekenliniaal

G 06 G      1/08                    .    .    .    met cirkelvormige of schroefvormige schalen

G 06 G      1/10                    .    .    gekenmerkt door de schaalverdeling

G 06 G      1/12                    .    .    .    logaritmisch, bijv. voor vermenigvuldiging

G 06 G      1/14                    .    waarbij een rechte of kromme lijn moet worden getrokken van gegeven punten op één of meer invoerschalen naar één of meer punten op een resultaatschaal

G 06 G      1/16                    .    waarbij een rechte of kromme lijn moet worden getrokken door gerelateerde punten op één of meer groepen krommen

 

G 06 G      3/00                    Inrichtingen waarin de rekenbewerking mechanisch wordt uitgevoerd (G06G 1/00 heeft voorrang)

G 06 G      3/02                    .    voor het uitvoeren van optellingen of aftrekkingen, bijv. voor een differentieel

G 06 G      3/04                    .    voor het uitvoeren van vermenigvuldigingen of delingen, bijv. voor drijfwerk met variabele verhoudingen

G 06 G      3/06                    .    voor het evalueren van functies door gebruik te maken van nokken en nokvolgers

G 06 G      3/08                    .    voor het integreren of differentiëren, bijv. bij een wiel en wielschijf

G 06 G      3/10                    .    voor het nabootsen van specifieke processen, systemen of inrichtingen

 

G 06 G      5/00                    Inrichtingen waarin de rekenbewerking wordt uitgevoerd door middel van fluïdumdrukelementen (dergelijke elementen in het algemeen F15C)

 

G 06 G      7/00                    Inrichtingen waarin de rekenbewerking wordt uitgevoerd door het variëren van elektrische of magnetische grootheden (neurale netwerken voor beeldgegevensverwerking G06T)

G 06 G      7/02                    .    Details die niet vallen onder de groepen G06G 7/04 tot G06G 7/10

G 06 G      7/04                    .    Invoerinrichtingen of uitvoerinrichtingen (grafieklezers G06K 11/00; gebruikmakend van functieplotters of coördinaatplotters G06K 15/22)

G 06 G      7/06                    .    Programmeervoorzieningen, bijv. een schakelbord voor het onderling verbinden van functionele eenheden van de computer; Digitaal programmeren

G 06 G      7/10                    .    Vermogenstoevoervoorzieningen

G 06 G      7/12                    .    Voorzieningen voor het uitvoeren van rekenbewerkingen, bijv. speciaal aangepaste versterkers daarvoor  (versterkers in het algemeen H03F)

G 06 G      7/122                  .    .    voor optimalisatie, bijv. kleinste kwadraatpassing, lineaire programmering, kritische baan analyse of gradiëntmethode [2]

G 06 G      7/14                    .    .    voor optelling of aftrekking (van vectorgrootheden G06G 7/22)

G 06 G      7/16                    .    .    voor vermenigvuldiging of delen

G 06 G      7/161                  .    .    .    met puls-modulatie, bijv. modulatie van de amplitude, breedte, frequentie, fase of vorm [2]

G 06 G      7/162                  .    .    .    gebruikmakend van galvano-magnetische effecten, bijv. het Hall-effect; gebruikmakend van soortgelijke magnetische effecten [2]

G 06 G      7/163                  .    .    .    gebruikmakend van een variabele impedantie die wordt geregeld door één van de invoersignalen, een variabele versterking of een overdrachtsfunctie [2]

G 06 G      7/164                  .    .    .    gebruikmakend van middelen voor het evalueren van machten, bijv. bij een kwadraatvermenigvuldiger (evalueren van machten G06G 7/20) [3]

G 06 G      7/18                    .    .    voor het integreren of differentiëren (G06G 7/19 heeft voorrang) [3]

G 06 G      7/182                  .    .    .    gebruikmakend van magnetische elementen [3]

G 06 G      7/184                  .    .    .    gebruikmakend van capacitieve elementen [3]

G 06 G      7/186                  .    .    .    .    met een rekenversterker die een condensator of weerstand bevat in de terugkoppel-lus [3]

G 06 G      7/188                  .    .    .    gebruikmakend van elektromechanische elementen [3]

G 06 G      7/19                    .    .    voor het vormen van de integralen van producten, bijv. Fourier-integralen, Laplace-integralen of correlatie-integralen; voor het analyseren of synthetiseren van functies waarbij gebruik wordt gemaakt van rechthoekfuncties (Fourier-analyse of spectrumanalyse G01R 23/16; spraakanalyse of spraaksynthese G10L) [3]

G 06 G      7/195                  .    .    .    gebruikmakend van elektroakoestische elementen [3]

G 06 G      7/20                    .    .    voor het evalueren van machten, wortels, polynomen, gemiddelde waarden of standaarddeviaties (G06G 7/122 en G06G 7/28 hebben voorrang; gammacorrectie in televisiesystemen H04N 5/202 of H04N 9/69) [3]

G 06 G      7/22                    .    .    voor het evalueren van trigonometrische functies; voor het omzetten van coördinaten; voor berekeningen waarbij sprake is van vectorgrootheden (trigonometrische berekeningen waarbij gebruik wordt gemaakt van gelijktijdige vergelijkingen G06G 7/34)

G 06 G      7/24                    .    .    voor het evalueren van logaritmische of exponentiële functies, bijv. hyperbolische functies

G 06 G      7/25                    .    .    voor discontinue functies, bijv. een speling, drukloos gebied, beperking, absolute waarde of piekwaarde [2]

G 06 G      7/26                    .    .    Arbitraire functiegeneratoren (gebruikmakend van rechthoekfuncties, bijv. Fourier-reeksen, G06G 7/19; gebruikmakend van een grafiekvolger G06K 11/02)

G 06 G      7/28                    .    .    .    voor het synthetiseren van functies door deelgerichte benadering

G 06 G      7/30                    .    .    voor het interpoleren of extrapoleren (G06G 7/122 heeft voorrang) [2]

G 06 G      7/32                    .    .    voor het oplossen van vergelijkingen

G 06 G      7/34                    .    .    .    van gelijktijdige vergelijkingen (G06G 7/122 heeft voorrang) [2]

G 06 G      7/36                    .    .    .    van losse vergelijkingen van een kwadratische of hogere orde (G06G 7/22 en G06G 7/24 hebben voorrang)

G 06 G      7/38                    .    .    .    van differentiaalvergelijkingen of integraalvergelijkingen

G 06 G      7/40                    .    .    .    .    van partiële differentiaalvergelijkingen (nabootsen van specifieke inrichtingen G06G 7/48)

G 06 G      7/42                    .    .    .    .    .    gebruikmakend van een elektrolytische tank

G 06 G      7/44                    .    .    .    .    .    gebruikmakend van een continu medium of stroomgevoelig papier

G 06 G      7/46                    .    .    .    .    .    gebruikmakend van een discontinu medium, bijv. een weerstandsnetwerk

G 06 G      7/48                    .    Analoge computers voor specifieke processen, systemen of inrichtingen, bijv. simulatoren [2]

G 06 G      7/50                    .    .    voor distributienetwerken, bijv. voor fluïda (G06G 7/62 heeft voorrang)

G 06 G      7/52                    .    .    voor economische systemen; voor statistieken (G06G 7/122, G06G 7/19 en G06G 7/20 hebben voorrang) [3]

G 06 G      7/54                    .    .    voor kernfysica, bijv. kernreactoren of radioactieve neerslag

G 06 G      7/56                    .    .    voor een warmtestroming (G06G 7/58 heeft voorrang)

G 06 G      7/57                    .    .    voor een fluïdumstroming (G06G 7/50 heeft voorrang)

G 06 G      7/58                    .    .    voor chemische processen (G06G 7/75 heeft voorrang)

G 06 G      7/60                    .    .    voor levende wezens, bijv. hun zenuwstelsels

G 06 G      7/62                    .    .    voor elektrische systemen of apparatuur

G 06 G      7/625                  .    .    .    voor impedantienetwerken, bijv. voor het bepalen van de respons, de polen of de nul, of van het Nyquist-diagram (meten van impedantie G01R 27/00) [2]

G 06 G      7/63                    .    .    .    voor vermogensapparatuur, bijv. motoren, of toevoerdistributienetwerken [2]

G 06 G      7/635                  .    .    .    .    voor het bepalen van de meest economische distributie in vermogenssystemen [2]

G 06 G      7/64                    .    .    voor niet-elektrische machines, bijv. een turbine

G 06 G      7/66                    .    .    voor regelsystemen

G 06 G      7/68                    .    .    voor werktuigbouwkundige structuren, bijv. een bint, steunbalk of ligger

G 06 G      7/70                    .    .    voor voertuigen, bijv. voor het bepalen van de toelaatbare belading van een schip

G 06 G      7/72                    .    .    .    Vliegsimulatoren (Link-trainers G09B 9/08)

G 06 G      7/75                    .    .    voor het analyseren van componenten, bijv. van mengsels of kleuren (G06G 7/122 heeft voorrang) [2]

G 06 G      7/76                    .    .    voor verkeer

G 06 G      7/78                    .    .    voor richting-zoekende, plaats-bepalende, afstand-metende of snelheid-metende systemen, of navigatiesystemen

G 06 G      7/80                    .    .    voor het richten van geweren; voor het richten van bommen; voor het geleiden van raketprojectielen [2]

 

G 06 G    99/00                   Onderwerpen voor zover niet vallend onder andere groepen van deze subklasse [9]