SECTIE G         FYSICA

              Aantekeningen

 

(1)        In deze Sectie owrdt de volgende uitdrukking gebruikt met de aangegevens betekenis:

-        “variabele” (als een zelfstand naamwoord) betekent een kenmerk of eigenschap (bijv. een dimensie, een fysische toestand zoals temperatuur, een kwaliteit zoals dichtheid of kleur), die met betrekking tot een bepaalde entiteit (bijv. een object, een hoeveelheid van een substantie, een lichtstraal) en op een bepaald ogenblik, kan worden gemeten; de variabele kan veranderen, zodat de numerieke uitdrukking ervan verschillende waarden op verschillende tijden, onder verschillende condities of in afzonderlijke gevallen kan aannemen, maar kan constant zijn met betrekking tot een specifieke entiteit onder bepaalde omstandigheden of voor specifieke doeleinden (bijv. de lengte van een staaf mag als constant worden beschouwd voor vele doeleinden).

              (2)      De aandacht wordt gevestigd op de definities van gebruikte termen of uitdrukkingen. Sommige komen voor in de Aantekeningen van diverse klassen in deze Sectie, zie in het bijzonder de definitie van “meten” in klasse G01. Andere komen voor in § 187 van de Gids voor de IPC, zie in het bijzonder de definitie van “regelen”. [17]

              (3)      Klassering in deze Sectie kan moeilijker blijken dan in andere Secties, omdat het onderscheid tussen verschillende toepassingsgebieden in belangrijker mate afhankelijk is van de bedoeling van de gebruiker dan op enig constructief verschil of gebruiksverschil, en omdat de behandelde onderwerpen vaak deel uitmaken van systemen of combinaties, met gezamenlijke kenmerken of delen, meer dan “dingen”die als geheel gemakkelijk zijn te onderscheiden. Bijvoorbeeld, informatie (bijv. een stel figuren) kan worden getoond met het doel van onderwijs of reclame (G09), om het resultaat van een meting bekend te maken (G01), voor het signaleren van de informatie naar een punt op afstand of het geven van gesignaleerde informatie vanaf een punt op afstand (G08). De gebruikte woorden om het doel te beschrijven hangen af van aspecten die irrelevant kunnen zijn voor de vorm van het betreffende apparaat, bijv. aspecten zoals het gewenste effectop de persoon die naar de afbeelding kijkt, of of de afbeelding op afstand wordt geregeld. Nogmaals, een inrichting die in zekere mate op een toestand reageert, bijv. op de druk van een fluïdum, kan zonder wijziging aan de inrichting zelf worden gebruikt om informatie te geven over de druk (G01L) of over een andere toestand die gekoppeld is aan de druk (een andere subklasse van G01, bijv. G01K voor de temperatuur), om een opname te maken van de druk of het voorkomen daarvan (G07C), om een alarm te geven (G08B) of om een andere apparaat aan te sturen (G05).

                        Het klasseringsschema is bedoeld om zaken van soortgelijke aard (zoals hierboven aangegeven) bij elkaar te kunnen klasseren. Het is daarom in het bijzonder noodzakelijk eerst over de werkelijke aard van enig technisch onderwerp te beslissen voordat er goed geklasseerd kan worden.

 

INSTRUMENTEN

 

G 06       REKENEN; BEREKENEN; TELLEN [11]

 

              Aantekeningen

 

              (1)      Deze klasse dekt:

                        -        simulatoren waarbij sprake is van wiskundige berekeningen voor de bestaande of verwachte condities in een echte inrichting of een echt systeem;

                        -        simulatoren voor het demonstreren, door middelen waarbij sprake is van rekenen, van de functie van apparatuur of van een systeem, als daarin elders niet is voorzien;

                        -        beeldgegevensverwerking of beeldgegevensopwekking.

              (2)      Deze klasse dekt geen:

                        -        combinaties van schrijfwerktuigen met rekeninrichtingen, die vallen onder de groep B43K 29/08; [11]

                        -        regelfuncties die zijn afgeleid van simulatoren in het algemeen, welke vallen onder klasse G05, ofschoon dergelijke functies kunnen vallen onder de subklasse van deze klasse voor de geregelde inrichting;

                        -        meten of analyseren van een afzonderlijke variabele als invoer voor een simulator, wat valt onder klasse G01;

                        -        simulatoren die worden beschouwd als leerinrichtingen of oefeninrichtingen, wat het geval is bij het afgeven van waarneembare gewaarwordingen die overeenkomen met de gewaarwordingen die een student in werkelijkheid zou ervaren als reactie op door hem uitgevoerde handelingen. Dergelijke simulatoren vallen onder klasse G09;

                        -        componenten van simulatoren als deze overeenkomen met echte inrichtingen of machines, welke vallen onder de relevante subklasse voor deze inrichtingen of machines, en niet onder klasse G09. [18]

              (3)      In deze klasse worden de volgende termen of uitdrukkingen gebruikt met de aangegeven betekenissen:

                        -        “gegevens” wordt gebruikt als synoniem voor “informatie”. De term “informatie” wordt daarom niet gebruikt in de subklassen G06C, G06F of G06Q; [8]

                        -        “berekenen” of “rekenen” omvat onder andere bewerkingen van numerieke waarden en van gegevens die worden uitgedrukt in numerieke vorm. Van deze termen wordt “rekenen” door de hele klasse gebruikt;

                        -        “berekening” is afgeleid van deze uitleg van “rekenen”. In de Franse taal zal de term “calcul” dienen voor elk van de termen;

                        -        “simulator” is een inrichting die dezelfde tijdschaal kan gebruiken als de echte inrichting of die kan werken met een vergrote of verkleinde tijdschaal. Bij het uitleggen van deze term worden modellen van echte inrichtingen naar verkleinde of vergrote schalen niet beschouwd als simulatoren;

                        -        “registratiedrager” betekent een lichaam, zoals een cilinder, schijf, kaart, band of draad, dat in staat is tot het permanent vasthouden van informatie die kan worden afgelezen door een tastelement dat relatief ten opzichte van de opgenomen informatie kan bewegen.

              (4)      De aandacht wordt gevestigd op de Aantekeningen volgend op de titel van Sectie G, in het bijzonder met betrekking tot de definitie van de term “variabele”.

 

G 06 K    HERKENNEN VAN GEGEVENS; WEERGEVEN VAN GEGEVENS; REGISTRATIEDRAGERS; HANTEREN VAN REGISTRATIEDRAGERS (afdrukken op zich B41J) [12]

 

              Aantekeningen

 

              (1)      Deze subklasse dekt:

                        -        het markeren, aftasten en transporteren van registratiedragers;

                        -        het herkennen van karakters of andere gegevens;

                        -        het zichtbaar of op een andere wijze weergeven van de herkende gegevens of van het resultaat van een berekening.

              (2)      Deze subklasse dekt niet het afdrukken op zich.

 

G 06 K      1/00                    Methoden of voorzieningen voor het markeren van de registratiedrager op digitale wijze [12]

G 06 K      1/02                    .    door ponsen [12]

G 06 K      1/04                    .    .    geregeld door het aftasten van markeringen op de geponste registratiedrager [12]

G 06 K      1/05                    .    .    Snelponsmachines, bijv. geregeld door een elektrische computer

G 06 K      1/06                    .    .    Handmatig geregelde inrichtingen

G 06 K      1/08                    .    .    .    Kaartponsmachines

G 06 K      1/10                    .    .    .    Bandponsmachines [12]

G 06 K      1/12                    .    op een andere wijze dan door ponsen [12]

G 06 K      1/14                    .    door het overdragen van gegevens van een gelijksoortige of ongelijksoortige registratiedrager

G 06 K      1/16                    .    .    door het reproduceren van gegevens vanaf één ponskaart naar één of meer ponskaarten zonder de code weer te geven, d.w.z. dupliceren

G 06 K      1/18                    .    .    door het overdragen van gegevens van de ene soort registratiedrager naar een ander soort registratiedrager, bijv. van een magneetband naar een ponskaart

G 06 K      1/20                    .    Gelijktijdig markeren van een gegevensdrager en afdrukken van gegevens, bijv. met een druk-pons

G 06 K      1/22                    .    .    Gelijktijdig markeren en afdrukken op verschillende registratiedragers, bijv. op verschillende soorten registratiedragers

 

G 06 K      3/00                    Methoden of voorzieningen voor het afdrukken van gegevens in de vorm van alfanumerieke of andere karakters vanaf een registratiedrager, bijv. interpreteren of afdrukken vanaf een magneetband

G 06 K      3/02                    .    Vertalen van markeringen op een registratiedrager naar afgedrukte gegevens op dezelfde registratiedrager, d.w.z. interpreteren

 

G 06 K      5/00                    Methoden of voorzieningen voor het verifiëren van de juistheid van markeringen op een registratiedrager; Kolomdetectie-inrichtingen

G 06 K      5/02                    .    waarbij de verificatie deel uitmaakt van de markeringsbewerking

G 06 K      5/04                    .    Verifiëren van de uitlijning van markeringen

 

G 06 K      7/00                    Methoden of voorzieningen voor het aftasten van registratiedragers (G06K 9/00 heeft voorrang; methoden of voorzieningen voor het op digitale wijze markeren van de gegevensdrager G06K 1/00) [12]

G 06 K      7/01                    .    Details

G 06 K      7/015                  .    .    Uitlijnen of centreren van de aftastinrichting ten opzichte van de registratiedrager [12]

G 06 K      7/016                  .    .    Synchroniseren van het aftastproces [12]

G 06 K      7/02                    .    door pneumatische of hydraulische middelen, bijv. het aftasten van ponsgaten met perslucht; door geluidsmiddelen

G 06 K      7/04                    .    door mechanische middelen, bijv. door pennen die elektrische contacten bedienen

G 06 K      7/06                    .    door middelen die stroom geleiden bij aanwezigheid of afwezigheid van een markering, bijv. een contactborstel voor een geleidende markering

G 06 K      7/08                    .    door middelen die de verandering van een elektrostatisch of magnetisch veld detecteren, bijv. door het detecteren van de verandering in capaciteit tussen elektroden

G 06 K      7/10                    .    door elektromagnetische straling, bijv. optisch aftasten; door lichaamsstraling

G 06 K      7/12                    .    .    gebruikmakend van een geselecteerde golflengte, bijv. voor het aftasten van rode markeringen en het negeren van blauwe markeringen

G 06 K      7/14                    .    .    gebruikmakend van licht zonder golflengteselectie, bijv. aftasten van teruggekaatst wit licht

 

G 06 K      9/00                    Methoden of voorzieningen voor het lezen of herkennen van gedrukte of geschreven karakters of voor het herkennen van patronen, bijv. vingerafdrukken (methoden of voorzieningen voor het lezen van grafieken of voor het omzetten van het patroon van mechanische parameters, bijv. kracht of aanwezigheid, in elektrische signalen G06K 11/00; spraakherkenning G10L 15/00) [7,12]

G 06 K      9/03                    .    Detecteren of corrigeren van fouten, bijv. door het opnieuw aftasten van het patroon [3]

G 06 K      9/18                    .    gebruikmakend van gedrukte karakters met een extra codemarkering of met codemarkeringen, bijv. waarbij het karakter is samengesteld uit afzonderlijke strepen van verschillende vorm, die elk een verschillende codewaarde voorstellen

G 06 K      9/20                    .    Beeldverwerving [3]

G 06 K      9/22                    .    .    gebruikmakend van in de hand gehouden instrumenten [3]

G 06 K      9/24                    .    .    .    Constructie van het instrument [3]

G 06 K      9/26                    .    .    gebruikmakend van een over het beeld bewogen sleuf [3]

G 06 K      9/28                    .    .    gebruikmakend van discrete aftastelementen op vooraf bepaalde punten [3]

G 06 K      9/30                    .    .    gebruikmakend van automatische curve-volgende middelen [3]

G 06 K      9/32                    .    .    Uitlijnen of centreren van de beeldopname of het beeldveld [3]

G 06 K      9/34                    .    .    Segmenteren van raakpatronen of overlappende patronen in het beeldveld [3]

G 06 K      9/36                    .    Beeld-voorverwerking, d.w.z. het verwerken van de beeldinformatie zonder beslissing over de beeldidentiteit [3,12]

 

              Aantekening

 

              Groep G06K 9/58 heeft voorrang boven de groepen G06K 9/38 tot G06K 9/54. [3,8]

 

G 06 K      9/38                    .    .    Doseren van het analoge beeldsignaal [3]

G 06 K      9/40                    .    .    Filteren van ruis [3]

G 06 K      9/42                    .    .    Normeren van de patroonafmetingen [3]

G 06 K      9/44                    .    .    Effenen of uitdunnen van het patroon [3]

G 06 K      9/46                    .    .    Extraheren van kenmerken of karakteristieken van het beeld [3]

G 06 K      9/48                    .    .    .    door het coderen van de omtrek van het patroon [3]

G 06 K      9/50                    .    .    .    door het analyseren van segmenten die het patroon doorkruisen [3]

G 06 K      9/52                    .    .    .    door het afleiden van wiskundige of geometrische eigenschappen uit het gehele beeld [3]

G 06 K      9/54                    .    .    Combinaties van voorverwerkingsfuncties [3]

G 06 K      9/56                    .    .    .    gebruikmakend van een plaatselijke operator, d.w.z. middelen voor het inwerken op een elementair beeldpunt in termen van de directe omgeving van dat point [3]

G 06 K      9/58                    .    .    gebruikmakend van optische middelen [3]

G 06 K      9/60                    .    Combinatie van beeldverwerving en voorverwerkingsfuncties [3]

G 06 K      9/62                    .    Methoden of voorzieningen voor herkenning waarbij gebruik wordt gemaakt van elektronische middelen [3,12]

G 06 K      9/64                    .    .    gebruikmakend van gelijktijdige vergelijkingen of correlaties van de beeldsignalen met meerdere referenties, bijv. een weerstandsmatrix [3]

G 06 K      9/66                    .    .    .    met referenties die verstelbaar zijn door een adaptieve methode, bijv. lerend [3]

G 06 K      9/68                    .    .    gebruikmakend van opeenvolgende vergelijkingen van de beeldsignalen met meerdere referenties, bijv. een te adresseren geheugen [3]

G 06 K      9/70                    .    .    .    waarbij de selectie van de volgende referentie afhangt van het resultaat van de voorgaande vergelijking [3]

G 06 K      9/72                    .    .    gebruikmakend van contextanalyse op basis van de voorlopig herkende identiteit van een aantal opeenvolgende patronen, bijv. een woord [3]

G 06 K      9/74                    .    Voorzieningen voor herkenning waarbij gebruik wordt gemaakt van optische referentiemarkeringen [3,12]

G 06 K      9/76                    .    .    gebruikmakend van holografische maskers [3]

G 06 K      9/78                    .    Combinaties van beeldverwerving en herkenningsfuncties [3]

G 06 K      9/80                    .    Combinaties van beeld-voorverwerking en herkenningsfuncties [3]

G 06 K      9/82                    .    .    gebruikmakend van optische middelen in één of beide functies [3]

 

G 06 K    11/00                   Methoden of voorzieningen voor het lezen van grafieken of voor het omzetten van het patroon van mechanische parameters, bijv. kracht of aanwezigheid, in elektrische signalen (gecombineerd met karakterherkenning of patroonherkenning G06K 9/00) [2,12]

G 06 K    11/02                   .    Automatische curvevolgers

G 06 K    11/04                   .    .    gebruikmakend van een hulp-aftastpatroon [2]

G 06 K    11/06                   .    Inrichtingen voor het omzetten van de positie van een handmatig bediend schrijflichaam of volglichaam in een elektrische signaal [3]

 

G 06 K    13/00                   Transporteren van registratiedragers van het ene station naar een ander, bijv. vanaf een stapel naar het ponsmechanisme (transporteren van gegevensdragers in combinatie met een andere bewerking, bijv. met aflezen G06K 17/00) [12]

G 06 K    13/02                   .    waarbij de registratiedrager een lengte-afmeting heeft die vergelijkbaar is met de dwarsafmeting, bijv. een ponskaart

G 06 K    13/04                   .    .    Details, bijv. kleppen in kaart-sorteerapparatuur

G 06 K    13/05                   .    .    .    Spillen; Klemrollen

G 06 K    13/06                   .    .    Geleiden van kaarten; Controleren van de juiste werking van kaarttransportmechanismen [2]

G 06 K    13/063                  .    .    .    Uitlijnen van kaarten [2]

G 06 K    13/067                  .    .    .    Controleren van de aanwezigheid, afwezigheid, juiste positie of bewegingsstatus van kaarten [2]

G 06 K    13/07                   .    .    Transporteren van kaarten tussen stations

G 06 K    13/073                  .    .    .    met een continue beweging [2]

G 06 K    13/077                  .    .    .    met een intermitterende beweging; Rembewegingen of stopbewegingen [2]

G 06 K    13/08                   .    .    Toevoeren of afvoeren van kaarten

G 06 K    13/10                   .    .    .    vanuit een magazijn naar een transportvoorziening

G 06 K    13/103                  .    .    .    .    gebruikmakend van mechanische middelen [2]

G 06 K    13/107                  .    .    .    .    gebruikmakend van pneumatische middelen [2]

G 06 K    13/12                   .    .    .    vanaf een transportvoorziening naar een magazijn

G 06 K    13/14                   .    .    .    Kaartmagazijnen, bijv. een afleg-vak of trechter [12]

G 06 K    13/16                   .    .    Hanteren van flexibele vellen, bijv. cheques

G 06 K    13/18                   .    waarbij de registratiedrager in de lengte vergroot is, bijv. een ponsband [12]

G 06 K    13/20                   .    .    Details

G 06 K    13/22                   .    .    .    Spillen; Klemrollen

G 06 K    13/24                   .    .    Geleiden van registratiedragers; Herkennen van het eind van een registratiedrager

G 06 K    13/26                   .    .    Opwikkelen of afwikkelen van registratiedragers; Aandrijven van registratiedragers [2]

G 06 K    13/28                   .    .    .    continu [2]

G 06 K    13/30                   .    .    .    intermitterend [2]

 

G 06 K    15/00                   Voorzieningen voor het produceren van een permanente zichtbare weergave van de uitvoergegevens (afdrukken of plotten in combinatie met een andere bewerking, bijv. met transporteren G06K 17/00) [3,12]

G 06 K    15/02                   .    gebruikmakend van drukinrichtingen [12]

G 06 K    15/04                   .    .    door drukinrichtingen met rack

G 06 K    15/06                   .    .    door drukinrichtingen met schrijfwiel

G 06 K    15/07                   .    .    .    door drukinrichtingen met een continu roterend schrijfwiel, bijv. een drukinrichting met draaitrommel [2]

G 06 K    15/08                   .    .    door in de vlucht afdrukken met een drukletter-set die in de richting van de gedrukte regel beweegt, bijv. drukinrichtingen voor kettingformulieren

G 06 K    15/10                   .    .    door matrixdrukinrichtingen

G 06 K    15/12                   .    .    door fotografisch afdrukken

G 06 K    15/14                   .    .    door elektro-grafisch afdrukken, bijv. xerografie; door magneto-grafisch afdrukken

G 06 K    15/16                   .    .    Middelen voor het toevoeren van papier of formulieren

G 06 K    15/22                   .    gebruikmakend van plotters [3,12]

 

G 06 K    17/00                   Methoden of voorzieningen voor het veroorzaken van een samenwerking tussen uitrustingen die vallen onder twee of meer van de hoofdgroepen G06F 1/00 tot G06F 15/00, bijv. automatische kaartenregisters met transportbewerkingen en leesbewerkingen [8]

 

G 06 K    19/00                   Registratiedragers voor gebruik met machines, en met tenminste een deel dat is ontworpen voor het dragen van digitale markeringen [12]

G 06 K    19/02                   .    gekenmerkt door de selectie van materialen, bijv. voor het vermijden van slijtage tijdens het transport door de machine

G 06 K    19/04                   .    gekenmerkt door de vorm

G 06 K    19/06                   .    gekenmerkt door het soort digitale markering, bijv. de vorm, aard of code

G 06 K    19/063                  .    .    waarbij de drager langs de randen geponst of getand is, bijv. met langwerpige sleuven [5]

G 06 K    19/067                  .    .    Registratiedragers met geleidende markeringen, gedrukte circuits of halfgeleidercircuitelementen, bijv. betaalkaarten of identiteitskaarten (gebruikmakend van een gecodeerde kaart voor het toestaan van gesprekken met een telefoontoestel H04M 1/675) [5]

G 06 K    19/07                   .    .    .    met chips met een geïntegreerde schakeling [5]

G 06 K    19/073                  .    .    .    .    Speciale voorzieningen voor circuits, bijv. voor het beschermen van de identificatiecode in een geheugen (beschermen tegen onrechtmatig gebruik van een computergeheugen G06F 12/14) [5]

G 06 K    19/077                  .    .    .    .    Constructiedetails, bijv. bevestigen van circuits in de drager [5]

G 06 K    19/08                   .    .    gebruikmakend van verschillende soorten markeringen in dezelfde registratiedrager, bijv. waarbij de ene markering wordt afgetast door optische middelen en de andere door magnetische middelen

G 06 K    19/10                   .    .    .    waarbij tenminste één soort markering wordt gebruikt voor verificatie, bijv. van betaalkaarten of identiteitskaarten (verifiëren van gecodeerde identiteitskaarten of betaalkaarten in daardoor in werking gestelde mechanismen G07F 7/12) [5]

G 06 K    19/12                   .    .    .    .    waarbij de markering wordt afgetast door magnetische middelen [5]

G 06 K    19/14                   .    .    .    .    waarbij de markering wordt afgetast door straling [5]

G 06 K    19/16                   .    .    .    .    .    waarbij de markering een hologram of buigingsrooster is [5]

G 06 K    19/18                   .    .    .    .    Constructiedetails [5]

 

G 06 K    21/00                   Terugwinnen van informatie vanaf ponskaarten die zijn ontworpen voor handmatig gebruik of voor hantering door een machine (G06K 19/00 heeft voorrang; detecteren of corrigeren van fouten door het opnieuw aftasten van patronen G06K 9/03; controleren van de juiste werking van kaarttransportmechanismen G06K 13/06); Apparatuur voor het hanteren van dergelijke kaarten, bijv. markering of correctie [12]

G 06 K    21/02                   .    waarbij het samenvallen van markeringen mechanisch wordt afgetast, bijv. door een naald

G 06 K    21/04                   .    waarbij het samenvallen van markeringen optisch wordt afgetast, bijv. een kiekeboe-systeem

G 06 K    21/06                   .    Aangepaste apparatuur of aangepast gereedschap voor het maken van sleuven of het op een andere wijze markeren van kaarten met terugwinbare informatie [12]

G 06 K    21/08                   .    Apparatuur of gereedschap voor het corrigeren van ponsfouten of sleuffouten [2]