SECTIE G         FYSICA

 

              Aantekeningen

 

(1)        In deze Sectie owrdt de volgende uitdrukking gebruikt met de aangegevens betekenis:

-        “variabele” (als een zelfstand naamwoord) betekent een kenmerk of eigenschap (bijv. een dimensie, een fysische toestand zoals temperatuur, een kwaliteit zoals dichtheid of kleur), die met betrekking tot een bepaalde entiteit (bijv. een object, een hoeveelheid van een substantie, een lichtstraal) en op een bepaald ogenblik, kan worden gemeten; de variabele kan veranderen, zodat de numerieke uitdrukking ervan verschillende waarden op verschillende tijden, onder verschillende condities of in afzonderlijke gevallen kan aannemen, maar kan constant zijn met betrekking tot een specifieke entiteit onder bepaalde omstandigheden of voor specifieke doeleinden (bijv. de lengte van een staaf mag als constant worden beschouwd voor vele doeleinden).

              (2)      De aandacht wordt gevestigd op de definities van gebruikte termen of uitdrukkingen. Sommige komen voor in de Aantekeningen van diverse klassen in deze Sectie, zie in het bijzonder de definitie van “meten” in klasse G01. Andere komen voor in § 187 van de Gids voor de IPC, zie in het bijzonder de definitie van “regelen”. [17]

              (3)      Klassering in deze Sectie kan moeilijker blijken dan in andere Secties, omdat het onderscheid tussen verschillende toepassingsgebieden in belangrijker mate afhankelijk is van de bedoeling van de gebruiker dan op enig constructief verschil of gebruiksverschil, en omdat de behandelde onderwerpen vaak deel uitmaken van systemen of combinaties, met gezamenlijke kenmerken of delen, meer dan “dingen”die als geheel gemakkelijk zijn te onderscheiden. Bijvoorbeeld, informatie (bijv. een stel figuren) kan worden getoond met het doel van onderwijs of reclame (G09), om het resultaat van een meting bekend te maken (G01), voor het signaleren van de informatie naar een punt op afstand of het geven van gesignaleerde informatie vanaf een punt op afstand (G08). De gebruikte woorden om het doel te beschrijven hangen af van aspecten die irrelevant kunnen zijn voor de vorm van het betreffende apparaat, bijv. aspecten zoals het gewenste effectop de persoon die naar de afbeelding kijkt, of of de afbeelding op afstand wordt geregeld. Nogmaals, een inrichting die in zekere mate op een toestand reageert, bijv. op de druk van een fluïdum, kan zonder wijziging aan de inrichting zelf worden gebruikt om informatie te geven over de druk (G01L) of over een andere toestand die gekoppeld is aan de druk (een andere subklasse van G01, bijv. G01K voor de temperatuur), om een opname te maken van de druk of het voorkomen daarvan (G07C), om een alarm te geven (G08B) of om een andere apparaat aan te sturen (G05).

                        Het klasseringsschema is bedoeld om zaken van soortgelijke aard (zoals hierboven aangegeven) bij elkaar te kunnen klasseren. Het is daarom in het bijzonder noodzakelijk eerst over de werkelijke aard van enig technisch onderwerp te beslissen voordat er goed geklasseerd kan worden.

 

INSTRUMENTEN

 

G 06       REKENEN; BEREKENEN; TELLEN [11]

 

              Aantekeningen

 

              (1)      Deze klasse dekt:

                        -        simulatoren waarbij sprake is van wiskundige berekeningen voor de bestaande of verwachte condities in een echte inrichting of een echt systeem;

                        -        simulatoren voor het demonstreren, door middelen waarbij sprake is van rekenen, van de functie van apparatuur of van een systeem, als daarin elders niet is voorzien;

                        -        beeldgegevensverwerking of beeldgegevensopwekking.

              (2)      Deze klasse dekt geen:

                        -        combinaties van schrijfwerktuigen met rekeninrichtingen, die vallen onder de groep B43K 29/08; [11]

                        -        regelfuncties die zijn afgeleid van simulatoren in het algemeen, welke vallen onder klasse G05, ofschoon dergelijke functies kunnen vallen onder de subklasse van deze klasse voor de geregelde inrichting;

                        -        meten of analyseren van een afzonderlijke variabele als invoer voor een simulator, wat valt onder klasse G01;

                        -        simulatoren die worden beschouwd als leerinrichtingen of oefeninrichtingen, wat het geval is bij het afgeven van waarneembare gewaarwordingen die overeenkomen met de gewaarwordingen die een student in werkelijkheid zou ervaren als reactie op door hem uitgevoerde handelingen. Dergelijke simulatoren vallen onder klasse G09;

                        -        componenten van simulatoren als deze overeenkomen met echte inrichtingen of machines, welke vallen onder de relevante subklasse voor deze inrichtingen of machines, en niet onder klasse G09. [18]

              (3)      In deze klasse worden de volgende termen of uitdrukkingen gebruikt met de aangegeven betekenissen:

                        -        “gegevens” wordt gebruikt als synoniem voor “informatie”. De term “informatie” wordt daarom niet gebruikt in de subklassen G06C, G06F of G06Q; [8]

                        -        “berekenen” of “rekenen” omvat onder andere bewerkingen van numerieke waarden en van gegevens die worden uitgedrukt in numerieke vorm. Van deze termen wordt “rekenen” door de hele klasse gebruikt;

                        -        “berekening” is afgeleid van deze uitleg van “rekenen”. In de Franse taal zal de term “calcul” dienen voor elk van de termen;

                        -        “simulator” is een inrichting die dezelfde tijdschaal kan gebruiken als de echte inrichting of die kan werken met een vergrote of verkleinde tijdschaal. Bij het uitleggen van deze term worden modellen van echte inrichtingen naar verkleinde of vergrote schalen niet beschouwd als simulatoren;

                        -        “registratiedrager” betekent een lichaam, zoals een cilinder, schijf, kaart, band of draad, dat in staat is tot het permanent vasthouden van informatie die kan worden afgelezen door een tastelement dat relatief ten opzichte van de opgenomen informatie kan bewegen.

              (4)      De aandacht wordt gevestigd op de Aantekeningen volgend op de titel van Sectie G, in het bijzonder met betrekking tot de definitie van de term “variabele”.

 

G 06 M    TELMECHANISMEN; NIET ELDERS ONDERGEBRACHT TELLEN VAN OBJECTEN (tellen door het meten van het volume of gewicht van te tellen artikelen G01F of G01G; aanpassing van tellers voor elektriciteitsmeters in elektromechanische voorzieningen voor het meten van de tijdsintegraal van elektrisch vermogen of elektrische stroom G01R 11/16; computers G06C tot G06J; tellen van elektrische pulsen H03K; tellen van karakters, woorden of boodschappen in schakelnetwerken voor het verzenden van digitale informatie H04L 12/08; doseervoorzieningen in telefoonsystemen H04M 15/00)

 

              Aantekening

 

              Deze subklasse dekt:

              -         stapsgewijze of continu bewegende mechanische tellers die worden bediend door één of meer invoeren die tot de laagste opdracht mechanisch of elektrisch worden toegepast;

              -         telsystemen waarbij sprake is van toepassingen van mechanische, elektrische of elektronische tellers.

 

G 06 M      1/00                    Algemeen toepasbare ontwerpkenmerken

G 06 M      1/02                    .    Behuizingen (voor meetinstrumenten in het algemeen G01D)

G 06 M      1/04                    .    voor het aandrijven van de trap van de laagste orde (met een variabele aandrijfverhouding G06M 1/38)

G 06 M      1/06                    .    .    waarbij een continue omwenteling van de trap wordt geproduceerd, bijv. met een tandwielreeks

G 06 M      1/08                    .    voor het in werking stellen van de aandrijving

G 06 M      1/10                    .    .    door elektrische of magnetische middelen

G 06 M      1/12                    .    .    door fluïdummiddelen

G 06 M      1/14                    .    voor het overdragen van een toestand van de ene trap naar een hogere trap (met een variabele overdrachtsverhouding G06M 1/38)

G 06 M      1/16                    .    .    zelfwerkend, bijv. door een sterradmechanisme of Genèvemechanisme

G 06 M      1/18                    .    .    waarbij externe bediening nodig is, bijv. door elektromagnetische kracht

G 06 M      1/20                    .    .    speciaal aangepast voor benoemingen met oneven getallen in elke trap, bijv. de graden en minuten van een hoek

G 06 M      1/22                    .    voor het zichtbaar aanduiden van het resultaat van een telling op telmechanismen, bijv. door een raam met een vergrootglas

G 06 M      1/24                    .    .    Trommels; Wijzerplaten; Wijzers

G 06 M      1/26                    .    .    Uitlijnmiddelen

G 06 M      1/27                    .    voor het weergeven van het telresultaat in de vorm van elektrische signalen, bijv. door het aftasten van markeringen op de teltrommel

G 06 M      1/272                  .    .    gebruikmakend van foto-elektrische middelen

G 06 M      1/274                  .    .    gebruikmakend van magnetische middelen; gebruikmakend van Hall-inrichtingen

G 06 M      1/276                  .    .    gebruikmakend van mechanisch in werking gestelde contacten

G 06 M      1/28                    .    voor het op nul stellen of instellen op een specifieke waarde

G 06 M      1/30                    .    .    gebruikmakend van hartvormige of soortgelijke nokken; gebruikmakend van hefbomen

G 06 M      1/32                    .    .    .    Middelen voor het in werking stellen, bijv. een magneet, veer of gewicht

G 06 M      1/34                    .    .    gebruikmakend van terugsteldrijfassen

G 06 M      1/36                    .    .    .    Middelen voor het in werking stellen, bijv. een magneet, veer of gewicht

G 06 M      1/38                    .    voor het variëren van de verhouding van het aandrijfmechanisme of overdrachtsmechanisme, bijv. door gebruik te maken van afwisselende telreeksen

 

G 06 M      3/00                    Tellers met aanvullende mogelijkheden (opwekken van elektrische pulsen tijdens willekeurige intervallen H03K 3/84)

G 06 M      3/02                    .    voor het uitvoeren van een bewerking bij een vooraf bepaalde telwaarde, bijv. blokkering van een machine

G 06 M      3/04                    .    .    met een aanvullende teller-reeks die in tegenovergestelde richting werkt

G 06 M     3/06                    .    voor het afdrukken of apart weergeven van het telresultaat (weergeefsystemen G09)

G 06 M      3/08                    .    voor het tellen van de invoer uit diverse bronnen; voor het tellen van de invoeren uit verschillende hoeveelheden

G 06 M      3/10                    .    voor het tellen van benoemingen met oneven getallen in elke trap, bijv. de graden en minuten van een hoek (overdrachtsmechanisme daarvoor G06M 1/20)

G 06 M      3/12                    .    voor het voorkomen van het onbedoeld in werking stellen, bijv. voor het voorkomen van vervalsing

G 06 M      3/14                    .    voor het registreren van het verschil tussen positieve en negatieve aandrijvingen

 

Tellen van objecten [9]

 

G 06 M      7/00                    Tellen van objecten die worden gedragen door een transporteur

G 06 M      7/02                    .    waarin objecten vóór het aftastelement worden gescheiden voor het produceren van een duidelijke ruimte tussen opeenvolgende objecten

G 06 M      7/04                    .    .    Tellen van stukgoederen, bijv. van dozen

G 06 M      7/06                    .    .    Tellen van platte artikelen, bijv. van vellen papier

G 06 M      7/08                    .    waarin de bewegingsrichting van de objecten wordt veranderd bij het station waar zij worden afgetast

G 06 M      7/10                    .    .    Tellen van platte overlappende artikelen, bijv. van kaarten

 

G 06 M      9/00                    Tellen van objecten in een stapel daarvan

G 06 M      9/02                    .    door gebruik te maken van een roterende scheider met pneumatische zuigmondstukken

 

G 06 M    11/00                   Tellen van willekeurig verspreide objecten, bijv. op een oppervlak

G 06 M    11/02                   .    gebruikmakend van een elektronenstraal die een oppervlak lijn voor lijn aftast, bijv. van bloedcellen op een substraat

G 06 M    11/04                   .    .    met een voorziening voor het maken van onderscheid tussen verschillende groottes van objecten (onderzoeken van deeltjesgrootte in het algemeen G01N 15/00)

 

G 06 M    15/00                   Niet elders ondergebracht tellen van objecten [11]