SECTIE G         FYSICA

              Aantekeningen

 

(1)        In deze Sectie owrdt de volgende uitdrukking gebruikt met de aangegevens betekenis:

-        “variabele” (als een zelfstand naamwoord) betekent een kenmerk of eigenschap (bijv. een dimensie, een fysische toestand zoals temperatuur, een kwaliteit zoals dichtheid of kleur), die met betrekking tot een bepaalde entiteit (bijv. een object, een hoeveelheid van een substantie, een lichtstraal) en op een bepaald ogenblik, kan worden gemeten; de variabele kan veranderen, zodat de numerieke uitdrukking ervan verschillende waarden op verschillende tijden, onder verschillende condities of in afzonderlijke gevallen kan aannemen, maar kan constant zijn met betrekking tot een specifieke entiteit onder bepaalde omstandigheden of voor specifieke doeleinden (bijv. de lengte van een staaf mag als constant worden beschouwd voor vele doeleinden).

              (2)      De aandacht wordt gevestigd op de definities van gebruikte termen of uitdrukkingen. Sommige komen voor in de Aantekeningen van diverse klassen in deze Sectie, zie in het bijzonder de definitie van “meten” in klasse G01. Andere komen voor in § 187 van de Gids voor de IPC, zie in het bijzonder de definitie van “regelen”. [17]

              (3)      Klassering in deze Sectie kan moeilijker blijken dan in andere Secties, omdat het onderscheid tussen verschillende toepassingsgebieden in belangrijker mate afhankelijk is van de bedoeling van de gebruiker dan op enig constructief verschil of gebruiksverschil, en omdat de behandelde onderwerpen vaak deel uitmaken van systemen of combinaties, met gezamenlijke kenmerken of delen, meer dan “dingen”die als geheel gemakkelijk zijn te onderscheiden. Bijvoorbeeld, informatie (bijv. een stel figuren) kan worden getoond met het doel van onderwijs of reclame (G09), om het resultaat van een meting bekend te maken (G01), voor het signaleren van de informatie naar een punt op afstand of het geven van gesignaleerde informatie vanaf een punt op afstand (G08). De gebruikte woorden om het doel te beschrijven hangen af van aspecten die irrelevant kunnen zijn voor de vorm van het betreffende apparaat, bijv. aspecten zoals het gewenste effectop de persoon die naar de afbeelding kijkt, of of de afbeelding op afstand wordt geregeld. Nogmaals, een inrichting die in zekere mate op een toestand reageert, bijv. op de druk van een fluïdum, kan zonder wijziging aan de inrichting zelf worden gebruikt om informatie te geven over de druk (G01L) of over een andere toestand die gekoppeld is aan de druk (een andere subklasse van G01, bijv. G01K voor de temperatuur), om een opname te maken van de druk of het voorkomen daarvan (G07C), om een alarm te geven (G08B) of om een andere apparaat aan te sturen (G05).

                        Het klasseringsschema is bedoeld om zaken van soortgelijke aard (zoals hierboven aangegeven) bij elkaar te kunnen klasseren. Het is daarom in het bijzonder noodzakelijk eerst over de werkelijke aard van enig technisch onderwerp te beslissen voordat er goed geklasseerd kan worden.

 

INSTRUMENTEN

 

G 06          REKENEN; BEREKENEN; TELLEN [11]

 

                  Aantekeningen

 

              (1)      Deze klasse dekt:

                        -        simulatoren waarbij sprake is van wiskundige berekeningen voor de bestaande of verwachte condities in een echte inrichting of een echt systeem;

                        -        simulatoren voor het demonstreren, door middelen waarbij sprake is van rekenen, van de functie van apparatuur of van een systeem, als daarin elders niet is voorzien;

                        -        beeldgegevensverwerking of beeldgegevensopwekking.

              (2)      Deze klasse dekt geen:

                        -        combinaties van schrijfwerktuigen met rekeninrichtingen, die vallen onder de groep B43K 29/08; [11]

                        -        regelfuncties die zijn afgeleid van simulatoren in het algemeen, welke vallen onder klasse G05, ofschoon dergelijke functies kunnen vallen onder de subklasse van deze klasse voor de geregelde inrichting;

                        -        meten of analyseren van een afzonderlijke variabele als invoer voor een simulator, wat valt onder klasse G01;

                        -        simulatoren die worden beschouwd als leerinrichtingen of oefeninrichtingen, wat het geval is bij het afgeven van waarneembare gewaarwordingen die overeenkomen met de gewaarwordingen die een student in werkelijkheid zou ervaren als reactie op door hem uitgevoerde handelingen. Dergelijke simulatoren vallen onder klasse G09;

                        -        componenten van simulatoren als deze overeenkomen met echte inrichtingen of machines, welke vallen onder de relevante subklasse voor deze inrichtingen of machines, en niet onder klasse G09. [18]

              (3)      In deze klasse worden de volgende termen of uitdrukkingen gebruikt met de aangegeven betekenissen:

                        -        “gegevens” wordt gebruikt als synoniem voor “informatie”. De term “informatie” wordt daarom niet gebruikt in de subklassen G06C, G06F of G06Q; [8]

                        -        “berekenen” of “rekenen” omvat onder andere bewerkingen van numerieke waarden en van gegevens die worden uitgedrukt in numerieke vorm. Van deze termen wordt “rekenen” door de hele klasse gebruikt;

                        -        “berekening” is afgeleid van deze uitleg van “rekenen”. In de Franse taal zal de term “calcul” dienen voor elk van de termen;

                        -        “simulator” is een inrichting die dezelfde tijdschaal kan gebruiken als de echte inrichting of die kan werken met een vergrote of verkleinde tijdschaal. Bij het uitleggen van deze term worden modellen van echte inrichtingen naar verkleinde of vergrote schalen niet beschouwd als simulatoren;

                        -        “registratiedrager” betekent een lichaam, zoals een cilinder, schijf, kaart, band of draad, dat in staat is tot het permanent vasthouden van informatie die kan worden afgelezen door een tastelement dat relatief ten opzichte van de opgenomen informatie kan bewegen.

              (4)      De aandacht wordt gevestigd op de Aantekeningen volgend op de titel van Sectie G, in het bijzonder met betrekking tot de definitie van de term “variabele”.

 

G 06 Q    SPECIAAL AANGEPASTE GEGEVENSVERWERKINGSSYSTEMEN OF GEGEVENSVERWERKINGSMETHODEN VOOR ADMINISTRATIEVE, COMMERCIËLE, FINANCIËLE, BESTUURLIJKE, BEWAKENDE OF VOORSPELLENDE DOELEINDEN; SPECIAAL AANGEPASTE SYSTEMEN OF METHODEN VOOR ADMINISTRATIEVE, COMMERCIËLE, FINANCIËLE, BESTUURLIJKE, BEWAKENDE OF VOORSPELLENDE DOELEINDEN, VOORZOVER NIET ELDERS ONDERGEBRACHT [8]

 

              Aantekeningen

 

              (1)      De groepen G06Q 10/00 tot G06Q 50/00 en G06Q 99/00 dekken alleen systemen of methoden, waarbij sprake is van een aanzienlijke gegevensverwerkingsprocessen, d.w.z. gegevensverwerkingsprocessen die moeten worden uitgevoerd door een technologisch systeem of middel, bijv. een computer. [8]

                        De groep G06Q 99/00 dekt systemen of methoden waarbij géén sprake is van aanzienlijke gegevensverwerking, als wordt voldaan aan beide volgende voorwaarden:

                        -        de systemen of methoden zijn speciaal aangepast aan de doeleinden die worden genoemd in de subklassetitel of de titels van de groepen G06Q 10/00 tot G06Q 50/00; en

                        -        de systemen of methoden kunnen nergens anders in de IPC worden geklasseerd, bijv. door toepassing van de beginselen dei worden beschreven in § 96 van de Gids. [8]

                        Bij het klasseren van dergelijke systemen of methoden in de groep G06Q, mag aanvullend worden geklasseerd in de meest nauw met deze of een andere subklasse verbonden groep, als zo’n klassering informatie verstrekt over de toepassing van de systemen of methoden die van belang kan zijn voor een onderzoek. Zo’n niet-verplichte klassering moet worden toegekend als “extra informatie”. [8]

              (2)      Bij het klasseren in de groepen G06Q 10/00 tot G06Q 40/00 moeten systemen of methoden die speciaal zijn aangepast voor een specifieke zakelijke sector, tevens worden geklasseerd in de groep G06Q 50/00, als de speciale aanpassing als nieuw en niet voor de hand liggend wordt beschouwd. [8]

              (3)      In deze subklasse is de prioriteitsregel voor de eerste plaats van kracht, d.w.z. op elk hiërarchisch niveau wordt geklasseerd in de eerst toepasselijke plaats, tenzij anders staat vermeld. [8,15]

 

G 06 Q    10/00                   Administratie; Management [8,12]

G 06 Q    10/02                   .    Reserveringen, bijv. voor kaarten, diensten of gebeurtenissen [12]

G 06 Q    10/04                   .    Voorspellen of optimaliseren, bijv. lineaire programmeren, “travelling salesman problem” of “cutting stock problem[12]

G 06 Q    10/06                   .    Personeelsmanagement, workflow management, sociaal management of projectmanagement, bijv. organiseren, plannen, programmeren of toewijzen van tijden, mensen of machines; Bedrijfsplanning; Organisatiemodellen [12]

G 06 Q    10/08                   .    Logistiek, bijv. opslaan, verladen, verspreiden of verschepen; Inventarismanagement of voorraadmanagement, bijv. afhandelen van orders of door inkoop in balans brengen bij orders [12]

G 06 Q    10/10                   .    Kantoorautomatisering, bijv. door een computer ondersteund management van elektronische mail of groupware (netwerksystemen voor elektronische mail H04L 12/58; protocollen voor elektronische mail H04L 29/06); Tijdmanagement, bijv. kalenders, herinneringen, vergaderingen of tijdregistratie [12]

 

G 06 Q    20/00                   Architecturen, regelingen of protocollen voor betalingen (apparatuur voor het uitvoeren of aankondigen van betalingstransacties G07F 7/08 of G07F 19/00; elektronische kassa’s G07G 1/12) [8,12]

 

              Aantekeningen

 

              Deze groep dekt:

              -         protocollen of regelingen die procedures bevatten waarbij een betaling wordt verricht tussen een verkoper, een bank, een gebruiker en soms een derde partij; de procedure omvat normaalgesproken verificatie en authenticatie van alle betrokken partijen. [8]

 

G 06 Q    20/02                   .    waarbij sprake is van een onafhankelijke derde partij, bijv. een certificeringsinstantie, notaris of vertrouwde derde partij [TTP] [12]

G 06 Q    20/04                   .    Betaalcircuits [12]

G 06 Q    20/06                   .    .    Private betaalcircuits, bijv. waarbij sprake is van elektronisch geld dat alleen wordt gebruikt onder deelnemers aan een gemeenschappelijk betaalschema [12]

G 06 Q    20/08                   .    Betaalarchitecturen [12]

G 06 Q    20/10                   .    .    speciaal aangepast voor elektronische fondsoverdracht [EFT]; speciaal aangepast voor thuisbankieren [12]

G 06 Q    20/12                   .    .    speciaal aangepast voor elektronisch winkelen [12]

G 06 Q    20/14                   .    .    speciaal aangepast voor het in rekening brengen [12]

G 06 Q    20/16                   .    .    Betalingen die worden gedaan via telecommunicatiesystemen [12]

G 06 Q    20/18                   .    .    waarbij sprake is van doe-het-zelf terminals [SSTs], verkoopautomaten, kiosken of multimedia terminals [12]

G 06 Q    20/20                   .    Systemen voor verkooppuntnetwerken [POS] [12]

G 06 Q    20/22                   .    Betaalregelingen of betaalmodellen [12]

G 06 Q    20/24                   .    .    Kredietregeling, d.w.z. “achteraf betalen” [12]

G 06 Q    20/26                   .    .    Automatische incassoregeling, d.w.z. “direct betalen” [12]

G 06 Q    20/28                   .    .    Vooruitbetalingsregeling, d.w.z. “vooraf betalen” [12]

G 06 Q    20/30                   .    gekenmerkt door het gebruik van specifieke inrichtingen [12]

G 06 Q    20/32                   .    .    gebruikmakend van draadloze inrichtingen [12]

G 06 Q    20/34                   .    .    gebruikmakend van kaarten, bijv. chipkaarten of magneetkaarten [12]

G 06 Q    20/36                   .    .    gebruikmakend van een elektronische portemonnee of een elektronische geldkluis [12]

G 06 Q    20/38                   .    Betaalprotocollen; Details daarvan [12]

G 06 Q    20/40                   .    .    Autoriseren, bijv. identificatie van de betaler of betaalde, verificatie van de klant of de winkel credentials; Beoordelen en goedkeuren van betalers, bijv. controleren van kredietlijnen of zwarte lijsten [12]

G 06 Q    20/42                   .    .    Bevestigen, bijv. controleren of toestemming geven door de wettelijke schuldenaar van de betaling [12]

 

G 06 Q    30/00                   Commercie, bijv. winkelen of e-commerce [8,12]

G 06 Q    30/02                   .    Marketing, bijv. marktonderzoek en marktanalyse, enquêteren, promoten, adverteren, klantprofilering, klantmanagement of beloningen; Prijsinschatting of prijsbepaling [12]

G 06 Q    30/04                   .    In rekening brengen [12]

G 06 Q    30/06                   .    Kooptransacties, verkooptransacties of leasetransacties [12]

G 06 Q    30/08                   .    .    Veilingen [12]

 

G 06 Q    40/00                   Financiën; Verzekeringen; Belastingstrategieën; Verwerken van bedrijfsbelastingen of inkomensbelastingen [8,12]

G 06 Q    40/02                   .    Bankieren, bijv. renteberekening, krediettoekenning, hypotheken, thuisbankieren of online bankieren [12]

G 06 Q    40/04                   .    Wisselen, bijv. effecten, koopwaar, afgeleiden of geldwisseling [12]

G 06 Q    40/06                   .    Investeren, bijv. financiële instrumenten, portefeuillemanagement of fondsenmanagement [12]

G 06 Q    40/08                   .    Verzekeren, bijv. risicoanalyse of pensioenen [12]

 

G 06 Q    50/00                   Speciaal aangepaste systemen of methoden voor specifieke zakelijke sectoren, bijv. nutsbedrijven of toerisme (gezondheidszorginformatica G16H) [8,18]

G 06 Q    50/02                   .    Landbouw; Visserij; Mijnbouw [12]

G 06 Q    50/04                   .    Productie [12]

G 06 Q    50/06                   .    Elektriciteit, gas of water [12]

G 06 Q    50/08                   .    Constructie [12]

G 06 Q    50/10                   .    Diensten [12]

G 06 Q    50/12                   .    .    Hotels of restaurants [12]

G 06 Q    50/14                   .    .    Reisbureaus [12]

G 06 Q    50/16                   .    .    Vastgoed [12]

G 06 Q    50/18                   .    .    Wettelijke diensten; Omgaan met wettelijke documenten [12]

G 06 Q    50/20                   .    .    Onderwijs [12]

G 06 Q    50/22                   .    .    Sociaal werk [12,18]

G 06 Q    50/24                   (verplaatst naar G16H 10/60) [18]

G 06 Q    50/26                   .    .    Overheidsdiensten of publieke diensten [12]

G 06 Q    50/28                   .    Logistiek, bijv. opslaan, verladen, verspreiden of verschepen [12]

G 06 Q    50/30                   .    Transport; Communicatie [12]

G 06 Q    50/32                   .    .    Post en telecommunicatie (frankeerapparatuur G07B 17/00) [12]

G 06 Q    50/34                   .    Gokken of wedden, bijv. gokken via internet [12]

 

G 06 Q    90/00                   Speciaal aangepaste systemen of methoden voor administratieve, commerciële, financiële, bestuurlijke, bewakende of voorspellende doeleinden, waarbij geen sprake is van aanzienlijke gegevensverwerking [8]

 

G 06 Q    99/00                   Onderwerpen voor zover niet vallend onder andere groepen in deze subklasse [8]