SECTIE G         FYSICA

 

(1)        In deze Sectie owrdt de volgende uitdrukking gebruikt met de aangegevens betekenis:

-        “variabele” (als een zelfstand naamwoord) betekent een kenmerk of eigenschap (bijv. een dimensie, een fysische toestand zoals temperatuur, een kwaliteit zoals dichtheid of kleur), die met betrekking tot een bepaalde entiteit (bijv. een object, een hoeveelheid van een substantie, een lichtstraal) en op een bepaald ogenblik, kan worden gemeten; de variabele kan veranderen, zodat de numerieke uitdrukking ervan verschillende waarden op verschillende tijden, onder verschillende condities of in afzonderlijke gevallen kan aannemen, maar kan constant zijn met betrekking tot een specifieke entiteit onder bepaalde omstandigheden of voor specifieke doeleinden (bijv. de lengte van een staaf mag als constant worden beschouwd voor vele doeleinden).

              (2)      De aandacht wordt gevestigd op de definities van gebruikte termen of uitdrukkingen. Sommige komen voor in de Aantekeningen van diverse klassen in deze Sectie, zie in het bijzonder de definitie van “meten” in klasse G01. Andere komen voor in § 187 van de Gids voor de IPC, zie in het bijzonder de definitie van “regelen”. [17]

              (3)      Klassering in deze Sectie kan moeilijker blijken dan in andere Secties, omdat het onderscheid tussen verschillende toepassingsgebieden in belangrijker mate afhankelijk is van de bedoeling van de gebruiker dan op enig constructief verschil of gebruiksverschil, en omdat de behandelde onderwerpen vaak deel uitmaken van systemen of combinaties, met gezamenlijke kenmerken of delen, meer dan “dingen”die als geheel gemakkelijk zijn te onderscheiden. Bijvoorbeeld, informatie (bijv. een stel figuren) kan worden getoond met het doel van onderwijs of reclame (G09), om het resultaat van een meting bekend te maken (G01), voor het signaleren van de informatie naar een punt op afstand of het geven van gesignaleerde informatie vanaf een punt op afstand (G08). De gebruikte woorden om het doel te beschrijven hangen af van aspecten die irrelevant kunnen zijn voor de vorm van het betreffende apparaat, bijv. aspecten zoals het gewenste effectop de persoon die naar de afbeelding kijkt, of of de afbeelding op afstand wordt geregeld. Nogmaals, een inrichting die in zekere mate op een toestand reageert, bijv. op de druk van een fluïdum, kan zonder wijziging aan de inrichting zelf worden gebruikt om informatie te geven over de druk (G01L) of over een andere toestand die gekoppeld is aan de druk (een andere subklasse van G01, bijv. G01K voor de temperatuur), om een opname te maken van de druk of het voorkomen daarvan (G07C), om een alarm te geven (G08B) of om een andere apparaat aan te sturen (G05).

                        Het klasseringsschema is bedoeld om zaken van soortgelijke aard (zoals hierboven aangegeven) bij elkaar te kunnen klasseren. Het is daarom in het bijzonder noodzakelijk eerst over de werkelijke aard van enig technisch onderwerp te beslissen voordat er goed geklasseerd kan worden.

 

INSTRUMENTEN

 

G 06       REKENEN; BEREKENEN; TELLEN [11]

 

              Aantekeningen

 

(1)        Deze klasse dekt:

                        -        simulatoren waarbij sprake is van wiskundige berekeningen voor de bestaande of verwachte condities in een echte inrichting of een echt systeem;

                        -        simulatoren voor het demonstreren, door middelen waarbij sprake is van rekenen, van de functie van apparatuur of van een systeem, als daarin elders niet is voorzien;

                        -        beeldgegevensverwerking of beeldgegevensopwekking.

(2)        Deze klasse dekt geen:

                        -        combinaties van schrijfwerktuigen met rekeninrichtingen, die vallen onder de groep B43K 29/08; [11]

                        -        regelfuncties die zijn afgeleid van simulatoren in het algemeen, welke vallen onder klasse G05, ofschoon dergelijke functies kunnen vallen onder de subklasse van deze klasse voor de geregelde inrichting;

                        -        meten of analyseren van een afzonderlijke variabele als invoer voor een simulator, wat valt onder klasse G01;

                        -        simulatoren die worden beschouwd als leerinrichtingen of oefeninrichtingen, wat het geval is bij het afgeven van waarneembare gewaarwordingen die overeenkomen met de gewaarwordingen die een student in werkelijkheid zou ervaren als reactie op door hem uitgevoerde handelingen. Dergelijke simulatoren vallen onder klasse G09;

                        -        componenten van simulatoren als deze overeenkomen met echte inrichtingen of machines, welke vallen onder de relevante subklasse voor deze inrichtingen of machines, en niet onder klasse G09. [18]

              (3)      In deze klasse worden de volgende termen of uitdrukkingen gebruikt met de aangegeven betekenissen:

                        -        “gegevens” wordt gebruikt als synoniem voor “informatie”. De term “informatie” wordt daarom niet gebruikt in de subklassen G06C, G06F of G06Q; [8]

                        -        “berekenen” of “rekenen” omvat onder andere bewerkingen van numerieke waarden en van gegevens die worden uitgedrukt in numerieke vorm. Van deze termen wordt “rekenen” door de hele klasse gebruikt;

                        -        “berekening” is afgeleid van deze uitleg van “rekenen”. In de Franse taal zal de term “calcul” dienen voor elk van de termen;

                        -        “simulator” is een inrichting die dezelfde tijdschaal kan gebruiken als de echte inrichting of die kan werken met een vergrote of verkleinde tijdschaal. Bij het uitleggen van deze term worden modellen van echte inrichtingen naar verkleinde of vergrote schalen niet beschouwd als simulatoren;

                        -        “registratiedrager” betekent een lichaam, zoals een cilinder, schijf, kaart, band of draad, dat in staat is tot het permanent vasthouden van informatie die kan worden afgelezen door een tastelement dat relatief ten opzichte van de opgenomen informatie kan bewegen.

              (4)      De aandacht wordt gevestigd op de Aantekeningen volgend op de titel van Sectie G, in het bijzonder met betrekking tot de definitie van de term “variabele”.

 

G 06 T    BEELDGEGEVENSVERWERKING OF BEELDGEGEGEVENSOPWEKKING IN HET ALGEMEEN [6,8,17]

 

              Aantekeningen

 

              (1)    Deze subklasse dekt:

                        -        voorzieningen voor het geometrisch modelleren van objecten, waarbij het uiteindelijke model wordt gebruikt voor weergave van een afbeelding van het object of voor een ander doel, zoals het maken van een overeenkomstig object; [6,17]

                        -        voorzieningen voor het analyseren van de geometrische eigenschappen van de afbeelding van een object. [6]

              (2)    Deze subklasse dekt niet:

                        -        fotogrammetrie of videogrammetrie, die vallen onder subklasse G01C; [8]

                        -        het lezen of herkennen van gedrukte of geschreven karakters of het herkennen van patronen, bijv. vingerafdrukken, wat valt onder subklasse G06K; [6]

                        -        het modificeren van beeldgegevens voor het kunnen weergeven waarbij gebruik wordt gemaakt van meerdere invalshoeken, wat valt onder subklasse G09G; [6]

                        -        circuits voor het opwekken van functies voor zichtbare weergeefmiddelen, welke vallen onder subklasse G09G; [6]

                        -        het aftasten van documenten of dergelijke in beeldcommunicatie, wat valt onder subklasse H04N. [6]

 

G 06 T      1/00                    Algemene beeldgegevensverwerking [6]

G 06 T       1/20                    .    Processorarchitecturen; Processorconfiguratie, bijv. wachtrijen [6,18]

G 06 T       1/40                    .    .    Neurale netwerken [6]

G 06 T       1/60                    .    Geheugenbeheer [6]

 

G 06 T      3/00                    Geometrische beeldomvorming in het vlak van het beeld, bijv. van een bitmap naar een bitmap waarbij een ander beeld wordt gecreëerd [6]

G 06 T       3/20                    .    Lineair vertalen van een volledig beeld of van een deel daarvan, bijv. meedraaien [6]

G 06 T       3/40                    .    Opschalen van een volledig beeld of van een deel daarvan [6]

G 06 T       3/60                    .    Roteren van een volledig beeld of van een deel daarvan [6]

 

G 06 T      5/00                    Beeldverbetering of beeldherstel, bijv. van een bitmap naar een bitmap waarbij een soortgelijk beeld wordt gecreëerd [6]

G 06 T       5/10                    .    door niet-ruimtelijke domeinfiltering [6]

G 06 T       5/20                    .    door het gebruik van plaatselijke operatoren [6]

G 06 T       5/30                    .    .    Wegvreten of oprekken, bijv. uitdunnen [6]

G 06 T       5/40                    .    door het gebruik van histogramtechnieken [6]

G 06 T       5/50                    .    door het gebruik van meer dan één beeld, bijv. middelen of aftrekken [6]

 

G 06 T      7/00                    Beeldanalyse [6,17]

G 06 T       7/10                    .    Segmentatie; Randdetectie (segmentatie op basis van beweging G06T 7/215) [17]

G 06 T       7/11                    .    .    Segmentatie op basis van een regio [17]

G 06 T       7/12                    .    .    Segmentatie op basis van een rand [17]

G 06 T       7/13                    .    .    Randdetectie [17]

G 06 T       7/136                  .    .    waarbij sprake is van drempelwaarden [17]

G 06 T      7/143                  .    .    waarbij sprake is van probabilistische benaderingen, bijv. Markov random field (MRF) modellering [17]

G 06 T       7/149                  .    .    waarbij sprake is van vervormbare modellen, bijv. modellen met actieve contouren [17]

G 06 T       7/155                  .    .    waarbij sprake is van morfologische operatoren [17]

G 06 T       7/162                  .    .    waarbij sprake is van op grafieken gebaseerde methoden [17]

G 06 T       7/168                  .    .    waarbij sprake is van transform domain methoden [17]

G 06 T       7/174                  .    .    waarbij sprake is van het gebruik van twee of meer beelden [17]

G 06 T       7/181                  .    .    waarbij sprake is van randgroei; waarbij sprake is van rand linking [17]

G 06 T       7/187                  .    .    waarbij sprake is van regiogroei; waarbij sprake is van regiosamenvoeging; waarbij sprake is van het labelen van aangesloten componenten [17]

G 06 T       7/194                  .    .    waarbij sprake is van voorgrond/achtergrond-segmentatie [17]

G 06 T       7/20                    .    Analyse van beweging (bewegingsinschatting voor het coderen, decoderen, comprimeren of decomprimeren van digitale videosignalen H04N 19/43 of H04N 19/51) [6,17]

G 06 T       7/207                  .    .    voor bewegingsinschatting over een hiërarchie van resoluties (meervoudige bewegingsinschatting of hiërarchische bewegingsinschatting voor het coderen, decoderen, comprimeren of decomprimeren van digitale videosignalen H04N 19/53) [17]

G 06 T       7/215                  .    .    Segmentatie op basis van beweging [17]

G 06 T       7/223                  .    .    gebruikmakend van blokovereenkomst [17]

G 06 T       7/231                  .    .    .    gebruikmakend van volledig zoeken [17]

G 06 T       7/238                  .    .    .    gebruikmakend van niet-volledig zoeken, bijv. zoeken in drie stappen [17]

G 06 T       7/246                  .    .    gebruikmakend van methoden op basis van kenmerken, bijv. het volgen van koeken of segmenten [17]

G 06 T       7/254                  .    .    waarbij sprake is van het verminderen van afbeeldingen [17]

G 06 T       7/262                  .    .    gebruikmakend van transform domain methoden, bijv. Fourier-domein methoden [17]

G 06 T       7/269                  .    .    gebruikmakend van methoden op basis van het verloop [17]

G 06 T       7/277                  .    .    waarbij sprake is van stochastische benaderingen, bijv. gebruikmakend van Kaiman-filters [17]

G 06 T       7/285                  .    .    gebruikmakend van een opeenvolging van stereobeeldparen [17]

G 06 T       7/292                  .    .    Volgen met meerdere camera’s [17]

G 06 T       7/30                    .    Bepalen van omzettingsparameters voor het uitlijnen van afbeeldingen, d.w.z. beeldregistratie [17]

G 06 T       7/32                    .    .    gebruikmakend van methoden op basis van correlatie [17]

G 06 T       7/33                    .    .    gebruikmakend van methoden op basis van kenmerken [17]

G 06 T       7/35                    .    .    gebruikmakend van statistiche methoden [17]

G 06 T       7/37                    .    .    gebruikmakend van transfer domain methoden [17]

G 06 T       7/38                    .    .    Registratie van beeldopeenvolgingen [17]

G 06 T       7/40                    .    Analyseren van textuur(herstel van diepte of vorm uit de textuur G06T 7/529) [6,17]

G 06 T       7/41                    .    .    gebaseerd op statische beschrijving van de textuur [17]

G 06 T       7/42                    .    .    .    gebruikmakend van transform domain methoden [17]

G 06 T       7/44                    .    .    .    gebruikmakend van beeldoperaturen, bijv. filters, randdichtheidsmetingen of plaatselijke histogrammen [17]

G 06 T       7/45                    .    .    .    gebruikmakend van gelijktijdige matrixberekening [17]

G 06 T       7/46                    .    .    .    gebruikmakend van random velden [17]

G 06 T       7/48                    .    .    .    gebruikmakend van fractals [17]

G 06 T       7/49                    .    .    gebaseerd op structurele textuurbeschrijving, bijv. gebruikmakend van primitieven of plaatsingsregels [17]

G 06 T       7/50                    .    Herstel van diepte of vorm [17]

G 06 T       7/507                  .    .    op basis van schaduwen (G06T 7/586 heeft voorrang) [17]

G 06 T       7/514                  .    .    op basis van gisssingen [17]

G 06 T       7/521                  .    .    op basis van laserbereik, bijv. gebruikmakend van interferometrie; op basis van de projectie van gestructureerd licht [17]

G 06 T       7/529                  .    .    op basis van de structuur [17]

G 06 T       7/536                  .    .    op basis van perspectiefeffecten, bijv. door gebruik te maken van verdwijnpunten [17]

G 06 T       7/543                  .    .    op basis van lijntekeningen [17]

G 06 T       7/55                    .    .    op basis van meerdere afbeeldingen [17]

G 06 T       7/557                  .    .    .    van lichtvelden, bijv. van plenoptisceh camera’s [17]

G 06 T       7/564                  .    .    .    van contouren [17]

G 06 T       7/571                  .    .    .    van de focus [17]

G 06 T       7/579                  .    .    .    van beweging [17]

G 06 T       7/586                  .    .    .    van meerdere lichtbronnen, bijv. fotometrische stereo [17]

G 06 T       7/593                  .    .    .    van stereobeelden [17]

G 06 T       7/60                    .    Analyseren van de geometrische eigenschappen [6,17]

G 06 T       7/62                    .    .    van oppervlakte, omtrek, doorsnede of volume [17]

G 06 T       7/64                    .    .    van convexiteit of concaviteit [17]

G 06 T       7/66                    .    .    van beeldmomenten of zwaartepunt [17]

G 06 T       7/68                    .    .    van symmetrie [17]

G 06 T       7/70                    .    Bepalen van de positie of oriëntatie van objecten of camera’s (camerakalibratie G06T 7/80) [17]

G 06 T       7/73                    .    .    gebruikmakend van methoden op basis van kenmerken  [17]

G 06 T       7/77                    .    .    gebruikmakend van statistische methoden [17]

G 06 T       7/8                      .    Analyseren van vastgelegde afbeeldingen voor het bepalen van intrinsieke of extrinsieke cameraparameters, d.w.z. camerakalibratie [17]

G 06 T       7/9                      .    Bepalen van kleurkarakteristieken [17]

 

G 06 T      9/00                    Beeldcodering, bijv. van een bitmap naar een niet-bitmap (bandbreedteverkleining of redundantieverkleining viir statische beelden H04N 1/41; coderen of decoderen van statische kleurenbeeldsignalen H04N 1/64; methoden of voorzieningen voor het coderen, decoderen, comprimeren of decomprimeren van digitale videosignalen H04N 19/00) [6,18]

G 06 T       9/20                    .    Contourcodering, bijv. gebruikmakend van het detecteren van randen [6]

G 06 T       9/40                    .    Boomcodering, bijv. een quadtree of octree [6]

 

G 06 T    11/00                   Tweedimensionale (2D) beeldopwekking [6,11]

G 06 T     11/20                   .    Tekenen van basiselementen, bijv. lijnen of cirkels [6,11]

G 06 T     11/40                   .    Vullen van een plat vlak door het toevoegen van oppervlakte-eigenschappen, bijv. kleur of textuur [6,11]

G 06 T     11/60                   .    Bewerken van figuren en tekst; Combineren van figuren of tekst [6]

G 06 T     11/80                   .    Creëren of modificeren van een handmatig getekend of gedrukt beeld waarbij gebruik wordt gemaakt van een handmatige invoerinrichting, bijv. een muis, lichtpen of de cursortoetsen op een toetsenbord [6]

 

G 06 T    13/00                   Animatie [6,11]

G 06 T     13/20                   .    Driedimensionale (3D) animatie [11]

G 06 T     13/40                   .    .    van karakters, bijv. mensen, dieren of virtuele wezens [11]

G 06 T     13/60                   .    .    van natuurlijke fenomenen, bijv. regen, sneeuw, water of planten [11]

G 06 T     13/80                   .    Tweedimensionale (2D) animatie, bijv. gebruikmakend van geesten [11]

 

G 06 T    15/00                   Driedimensionale (3D) beeldweergave [6,11]

G 06 T     15/02                   .    Niet-fotorealistische weergave [11]

G 06 T     15/04                   .    Textuur mapping [11]

G 06 T     15/06                   .    Straaltracering [11]

G 06 T     15/08                   .    Volumeweergave [11]

G 06 T     15/10                   .    Geometrische effecten [6]

G 06 T     15/20                   .    .    Perspectiefberekening [6]

G 06 T     15/30                   .    .    Afknippen [6]

G 06 T     15/40                   .    .    Verwijderen van verborgen delen [6]

G 06 T     15/50                   .    Lichteffecten [11]

G 06 T     15/55                   .    .    Radiosity [11]

G 06 T     15/60                   .    .    Schaduwopwekking [11]

G 06 T     15/80                   .    .    Schaduwen [11]

G 06 T     15/83                   .    .    .    Phong-schaduwen [11]

G 06 T     15/87                   .    .    .    Gouraud-schaduwen [11]

 

G 06 T    17/00                   Driedimensionaal (3D) modelleren voor computergrafieken [6,11]

G 06 T     17/05                   .    Geografische modellen [11]

G 06 T     17/10                   .    Volumebeschrijving, bijv. cilinders of kubussen, of gebruikmakend van bouwkundige stereometrie (CSG) [6,11]

G 06 T     17/20                   .    Draadframebeschrijving, bijv. veelhoekigheid of mozaïekwerk [6,11]

G 06 T     17/30                   .    Oppervlaktebeschrijving, bijv. beschrijven van de oppervlakte van een polynoom [6,11]

 

G 06 T    19/00                   Manipuleren van 3D-modellen of 3D-beelden voor computergrafieken [11]

G 06 T     19/20                   .    Redigeren van 3D-beelden, bijv. veranderen van vormen of kleuren, uitlijnen van objecten of positioneren van delen [11]