SECTIE G         FYSICA

 

              Aantekeningen

 

(1)        In deze Sectie owrdt de volgende uitdrukking gebruikt met de aangegevens betekenis:

-        “variabele” (als een zelfstand naamwoord) betekent een kenmerk of eigenschap (bijv. een dimensie, een fysische toestand zoals temperatuur, een kwaliteit zoals dichtheid of kleur), die met betrekking tot een bepaalde entiteit (bijv. een object, een hoeveelheid van een substantie, een lichtstraal) en op een bepaald ogenblik, kan worden gemeten; de variabele kan veranderen, zodat de numerieke uitdrukking ervan verschillende waarden op verschillende tijden, onder verschillende condities of in afzonderlijke gevallen kan aannemen, maar kan constant zijn met betrekking tot een specifieke entiteit onder bepaalde omstandigheden of voor specifieke doeleinden (bijv. de lengte van een staaf mag als constant worden beschouwd voor vele doeleinden).

              (2)      De aandacht wordt gevestigd op de definities van gebruikte termen of uitdrukkingen. Sommige komen voor in de Aantekeningen van diverse klassen in deze Sectie, zie in het bijzonder de definitie van “meten” in klasse G01. Andere komen voor in § 187 van de Gids voor de IPC, zie in het bijzonder de definitie van “regelen”. [17]

              (3)      Klassering in deze Sectie kan moeilijker blijken dan in andere Secties, omdat het onderscheid tussen verschillende toepassingsgebieden in belangrijker mate afhankelijk is van de bedoeling van de gebruiker dan op enig constructief verschil of gebruiksverschil, en omdat de behandelde onderwerpen vaak deel uitmaken van systemen of combinaties, met gezamenlijke kenmerken of delen, meer dan “dingen”die als geheel gemakkelijk zijn te onderscheiden. Bijvoorbeeld, informatie (bijv. een stel figuren) kan worden getoond met het doel van onderwijs of reclame (G09), om het resultaat van een meting bekend te maken (G01), voor het signaleren van de informatie naar een punt op afstand of het geven van gesignaleerde informatie vanaf een punt op afstand (G08). De gebruikte woorden om het doel te beschrijven hangen af van aspecten die irrelevant kunnen zijn voor de vorm van het betreffende apparaat, bijv. aspecten zoals het gewenste effectop de persoon die naar de afbeelding kijkt, of of de afbeelding op afstand wordt geregeld. Nogmaals, een inrichting die in zekere mate op een toestand reageert, bijv. op de druk van een fluïdum, kan zonder wijziging aan de inrichting zelf worden gebruikt om informatie te geven over de druk (G01L) of over een andere toestand die gekoppeld is aan de druk (een andere subklasse van G01, bijv. G01K voor de temperatuur), om een opname te maken van de druk of het voorkomen daarvan (G07C), om een alarm te geven (G08B) of om een andere apparaat aan te sturen (G05).

                        Het klasseringsschema is bedoeld om zaken van soortgelijke aard (zoals hierboven aangegeven) bij elkaar te kunnen klasseren. Het is daarom in het bijzonder noodzakelijk eerst over de werkelijke aard van enig technisch onderwerp te beslissen voordat er goed geklasseerd kan worden.

 

INSTRUMENTEN

 

G 07       CONTROLE-INRICHTINGEN

 

G07C      TIJDREGISTERS OF AANWEZIGHEIDSREGISTERS; REGISTREREN OF AANDUIDEN VAN DE WERKING VAN MACHINES; GENEREREN VAN WILLEKEURIGE GETALLEN; STEMAPPARATUUR OF LOTERIJ-APPARATUUR; NIET ELDERS ONDERGEBRACHTE CONTROLEVOORZIENINGEN, CONTROLESYSTEMEN OF CONTROLE-APPARATUUR (identificeren van personen A61B 5/117; weergeefapparatuur of opneemapparatuur voor meting in het algemeen, analoge apparatuur waarbij de invoer geen te meten variabele is, bijv. een handbediening, G01D; klokken, klokmechanismen G04B of G04C; tijdsintervalmeting G04F; telmechanismen op zich G06M) [16]

 

G 07 C      1/00                    Registreren, aanduiden of opnemen van de tijd van een gebeurtenis of van de verstreken tijd, bijv. tijdopnemers voor werklieden (registreren of aanduiden van de werking van een machine of een voertuig G07C 3/00 of G07C 5/00)

 

              Aantekening

 

              De groepen G07C 1/20 tot G07C 1/32 hebben voorrang boven de groepen G07C 1/02 tot G07C 1/18.

 

G 07 C      1/02                    .    waarbij geen sprake is van het registreren, aanduiden of opnemen van andere gegevens

G 07 C      1/04                    .    .    waarin de tijd wordt aangeduid in getallen

G 07 C      1/06                    .    .    .    met apparatuur die is aangepast voor gebruik met afzonderlijke kaarten

G 07 C      1/08                    .    .    waarin de tijd wordt aangeduid door het markeren van een element, bijv. een kaart of band, in een positie die wordt bepaald door de tijd

G 07 C      1/10                    .    samen met het opnemen, aanduiden of registreren van andere gegevens, bijv. van identiteitstekens (samen met het opnemen van een continu variërende variabele G01D of de toepasselijke andere subklasse van klasse G01, afhankelijk van de variabele)

G 07 C      1/12                    .    .    waarin de tijd wordt aangeduid in getallen

G 07 C      1/14                    .    .    .    met apparatuur die is aangepast voor gebruik met afzonderlijke kaarten

G 07 C      1/16                    .    .    waarin de tijd wordt aangeduid door het markeren van een element, bijv. een kaart of band, in een positie die wordt bepaald door de tijd

G 07 C      1/18                    .    .    .    met apparatuur die is aangepast voor gebruik met afzonderlijke kaarten

G 07 C      1/20                    .    Controleren van tijdpatrouilles, bijv. van bewakers

G 07 C      1/22                    .    in verband met sport of spel

G 07 C      1/24                    .    .    Wedstrijdtijdopnemers (wedstrijdfinishcamera’s G03B 41/00)

G 07 C      1/26                    .    .    Tijduitrusting of soortgelijke uitrusting voor het kleiduifschieten

G 07 C      1/28                    .    .    Aanduiden van speeltijd

G 07 C      1/30                    .    Parkeermeters (registreren of aanduiden van de wachttijd van voertuigen door middelen die worden aangedreven door het voertuig G07C 5/02; muntparkeermeters G07F 17/24)

G 07 C      1/32                    .    Tijdopnamesloten (sloten die een aanduiding geven van onrechtmatige ontsluiting E05B 39/00)

 

G 07 C      3/00                    Registreren of aanduiden van de conditie of de werking van andere machines of apparatuur dan voertuigen (machine-weergeefmiddelen G01L; testen van apparatuur tijdens de fabricage G01M; signaleringsvoorzieningen op zich, aanduiden van ongewenste of abnormale werkcondities G08B)

G 07 C      3/02                    .    Registreren of aanduiden van alleen de werktijd of vrijlooptijd

G 07 C      3/04                    .    .    gebruikmakend van telmiddelen of digitale klokken

G 07 C      3/06                    .    .    in grafische vorm

G 07 C      3/08                    .    Registreren of aanduiden van de productie van de machine, met of zonder registratie van de werktijd of vrijlooptijd

G 07 C      3/10                    .    .    gebruikmakend van telmiddelen

G 07 C      3/12                    .    .    in grafische vorm

G 07 C      3/14                    .    Kwaliteitscontrolesystemen

 

G 07 C      5/00                    Registreren of aanduiden van de werking van voertuigen (voor het meten van afgelegde afstand of van combinaties van snelheid en afstand G01C; machine-weergeefmiddelen G01L; inrichtingen voor het meten van snelheid of versnelling G01P)

G 07 C      5/02                    .    Registreren of aanduiden van alleen de aandrijving, werking, vrijloop of wachttijd (apparatuur die deel uitmaakt van taximeters G07B)

G 07 C      5/04                    .    .    gebruikmakend van telmiddelen of digitale klokken

G 07 C      5/06                    .    .    in grafische vorm

G 07 C      5/08                    .    Registreren of aanduiden van andere prestatiegegevens dan de aandrijving, werking, vrijloop of wachttijd, met of zonder registratie van de aandrijving, werking, vrijloop of wachttijd

G 07 C      5/10                    .    .    gebruikmakend van telmiddelen of digitale klokken

G 07 C      5/12                    .    .    in grafische vorm

 

G 07 C      7/00                    Details of accessoires die horen bij registratieapparatuur of weergeefapparatuur uit de groepen G07C 3/00 en G07C 5/00

 

G 07 C      9/00                    Afzonderlijke toegangsregisters of vertrekregisters

G 07 C      9/02                    .    Draaideuren of draaihekken met registratiemiddelen (muntautomaataspecten G07F)

 

G 07 C    11/00                   Niet elders ondergebrachte voorzieningen, systemen of apparatuur voor controle, bijv. op de aanwezigheid van een conditie (voor het controleren van lottospelen of bingospelen A63F 3/06; signaleringsvoorzieningen of alarmvoorzieningen G08B)

 

G 07 C    13/00                   Stemapparatuur

G 07 C    13/02                   .    Stembussen

 

G 07 C    15/00                   Genereren van willekeurige getallen; Loterij-apparatuur (digitale computervoorzieningen voor het genereren van willekeurige of pseudo-willekeurige getallen G06F 7/58; opwekken van elektrische pulsen na willekeurige intervallen H03K 3/84) [3]