SECTIE G         FYSICA

 

              Aantekeningen

 

(1)        In deze Sectie owrdt de volgende uitdrukking gebruikt met de aangegevens betekenis:

-        “variabele” (als een zelfstand naamwoord) betekent een kenmerk of eigenschap (bijv. een dimensie, een fysische toestand zoals temperatuur, een kwaliteit zoals dichtheid of kleur), die met betrekking tot een bepaalde entiteit (bijv. een object, een hoeveelheid van een substantie, een lichtstraal) en op een bepaald ogenblik, kan worden gemeten; de variabele kan veranderen, zodat de numerieke uitdrukking ervan verschillende waarden op verschillende tijden, onder verschillende condities of in afzonderlijke gevallen kan aannemen, maar kan constant zijn met betrekking tot een specifieke entiteit onder bepaalde omstandigheden of voor specifieke doeleinden (bijv. de lengte van een staaf mag als constant worden beschouwd voor vele doeleinden).

              (2)      De aandacht wordt gevestigd op de definities van gebruikte termen of uitdrukkingen. Sommige komen voor in de Aantekeningen van diverse klassen in deze Sectie, zie in het bijzonder de definitie van “meten” in klasse G01. Andere komen voor in § 187 van de Gids voor de IPC, zie in het bijzonder de definitie van “regelen”. [17]

              (3)      Klassering in deze Sectie kan moeilijker blijken dan in andere Secties, omdat het onderscheid tussen verschillende toepassingsgebieden in belangrijker mate afhankelijk is van de bedoeling van de gebruiker dan op enig constructief verschil of gebruiksverschil, en omdat de behandelde onderwerpen vaak deel uitmaken van systemen of combinaties, met gezamenlijke kenmerken of delen, meer dan “dingen”die als geheel gemakkelijk zijn te onderscheiden. Bijvoorbeeld, informatie (bijv. een stel figuren) kan worden getoond met het doel van onderwijs of reclame (G09), om het resultaat van een meting bekend te maken (G01), voor het signaleren van de informatie naar een punt op afstand of het geven van gesignaleerde informatie vanaf een punt op afstand (G08). De gebruikte woorden om het doel te beschrijven hangen af van aspecten die irrelevant kunnen zijn voor de vorm van het betreffende apparaat, bijv. aspecten zoals het gewenste effectop de persoon die naar de afbeelding kijkt, of of de afbeelding op afstand wordt geregeld. Nogmaals, een inrichting die in zekere mate op een toestand reageert, bijv. op de druk van een fluïdum, kan zonder wijziging aan de inrichting zelf worden gebruikt om informatie te geven over de druk (G01L) of over een andere toestand die gekoppeld is aan de druk (een andere subklasse van G01, bijv. G01K voor de temperatuur), om een opname te maken van de druk of het voorkomen daarvan (G07C), om een alarm te geven (G08B) of om een andere apparaat aan te sturen (G05).

                        Het klasseringsschema is bedoeld om zaken van soortgelijke aard (zoals hierboven aangegeven) bij elkaar te kunnen klasseren. Het is daarom in het bijzonder noodzakelijk eerst over de werkelijke aard van enig technisch onderwerp te beslissen voordat er goed geklasseerd kan worden.

 

INSTRUMENTEN

 

G 08       SIGNALEREN [11]

 

G 08 B    SIGNALERINGSSYSTEMEN OF OPROEPSYSTEMEN; ORDERTELEGRAFEN; ALARMSYSTEMEN [9,14]

 

              Aantekeningen

 

              (1)      Deze subklasse dekt tevens middelen voor het identificeren of uitschakelen van inbrekers of dergelijke.

              (2)      Deze subklasse dekt niet:

                        -        louter de aanwezigheid van een hoorbare of zichtbare signaleringsinrichting op meetapparatuur of schakelapparatuur;

                        -        alarmsystemen voor het aanduiden van de overschrijding van, of de daling tot onder, een vooraf bepaalde waarde, wat valt onder de relevante subklassen van klasse G01 voor het meten van die variabele;

                        -        alarmen voor specifieke processen of soorten machines of apparatuur, wat valt onder de relevante subklassen voor de processen, machines of apparatuur.

              (3)      In deze subklasse wordt de volgende term gebruikt met de aangegeven betekenis:

                        -        “systemen” kunnen tevens daarbij horende inrichtingen dekken.

 

G 08 B      1/00                    Systemen voor signalering die alleen worden gekenmerkt door de vorm van overbrenging van het signaal

G 08 B      1/02                    .    gebruikmakend van alleen mechanische overbrenging

G 08 B      1/04                    .    gebruikmakend van hydraulische overbrenging; gebruikmakend van pneumatische overbrenging

G 08 B      1/06                    .    .    alleen hydraulisch

G 08 B      1/08                    .    gebruikmakend van elektrische overbrenging

 

G 08 B      3/00                    Hoorbare signaleringssystemen; Hoorbare personenoproepsystemen [14]

G 08 B      3/02                    .    gebruikmakend van alleen mechanische overbrenging

G 08 B      3/06                    .    gebruikmakend van hydraulische overbrenging; gebruikmakend van pneumatische overbrenging

G 08 B      3/10                    .    gebruikmakend van elektrische overbrenging; gebruikmakend van elektromagnetische overbrenging

G 08 B      3/14                    .    gebruikmakend van explosieven

 

G 08 B      5/00                    Zichtbare signaleringssystemen, bijv. personenoproepsystemen of het op afstand aanduiden van bezette stoelen [14]

G 08 B      5/02                    .    gebruikmakend van alleen mechanische overbrenging

G 08 B      5/06                    .    gebruikmakend van hydraulische overbrenging; gebruikmakend van pneumatische overbrenging

G 08 B      5/14                    .    .    met een weergeefelement dat beweegt om een draaipunt, bijv. een scharnierende klep of roterende schoep

G 08 B      5/16                    .    .    .    met terugstelmiddelen die apart moeten worden bediend voor het laten terugkeren van het weergeefelement

G 08 B      5/18                    .    .    met een weergeefelement dat rechtlijnig beweegt

G 08 B      5/20                    .    .    .    met terugstelmiddelen die apart moeten worden bediend voor het laten terugkeren van het weergeefelement

G 08 B      5/22                    .    gebruikmakend van elektrische overbrenging; gebruikmakend van elektromagnetische overbrenging

G 08 B      5/24                    .    .    met een weergeefelement dat beweegt om een draaipunt, bijv. een scharnierende klep of een roterende schoep

G 08 B      5/26                    .    .    .    met terugstelmiddelen die apart moeten worden bediend voor het laten terugkeren van het weergeefelement

G 08 B      5/28                    .    .    .    met een scharnierende klep of arm

G 08 B      5/30                    .    .    .    met roterende of oscillerende lichamen, bijv. schoepen

G 08 B      5/32                    .    .    met een weergeefelement dat rechtlijnig beweegt

G 08 B      5/34                    .    .    .    met terugstelmiddelen die apart moeten worden bediend voor het laten terugkeren van het weergeefelement

G 08 B      5/36                    .    .    gebruikmakend van zichtbare lichtbronnen

G 08 B      5/38                    .    .    .    gebruikmakend van flitslicht

G 08 B      5/40                    .    gebruikmakend van rook, vuur of gekleurde gassen [14]

 

G 08 B      6/00                    Tactiele signaleringssystemen of gevoelssignaleringssystemen, bijv. personenoproepsystemen [6,14]

 

G 08 B      7/00                    Signaleringssystemen in overeenstemming met meer dan één van de groepen G08B 3/00 tot G08B 6/00; Personenoproepsystemen in overeenstemming met meer dan één van de groepen G08B 3/00 tot G08B 6/00 [14]

G 08 B      7/02                    .    gebruikmakend van mechanische overbrenging

G 08 B      7/04                    .    gebruikmakend van hydraulische overbrenging; gebruikmakend van pneumatische overbrenging

G 08 B      7/06                    .    gebruikmakend van elektrische overbrenging

G 08 B      7/08                    .    gebruikmakend van explosieven

 

G 08 B      9/00                    Ordertelegraafapparatuur, d.w.z. middelen voor het overbrengen van een eindig aantal verschillende opdrachten naar goedvinden van de gebruiker, bijv. opdrachten van de brug naar de machinekamer op schepen [14]

G 08 B      9/02                    .    Details

G 08 B      9/04                    .    .    Middelen voor het opnemen van de werking van de apparatuur

G 08 B      9/06                    .    .    Middelen voor het aanduiden van strijdigheid tussen gegeven opdrachten en uitgevoerde opdrachten

G 08 B      9/08                    .    mechanisch

G 08 B      9/10                    .    .    gebruikmakend van een pal

G 08 B      9/12                    .    .    gebruikmakend van een roterende drijfas

G 08 B      9/14                    .    hydraulisch; pneumatisch

G 08 B      9/16                    .    .    gebruikmakend van een pal

G 08 B      9/18                    .    .    door het variëren van de verplaatsing van het fluïdum

G 08 B      9/20                    .    .    door het variëren van de druk van het fluïdum

 

G 08 B    13/00                   Inbraakalarmen, diefstalalarmen of insluipalarmen [14]

G 08 B    13/02                   .    Mechanische in werking stelling

G 08 B    13/04                   .    .    door het breken van glas

G 08 B    13/06                   .    .    door het knoeien met de sluiting [14]

G 08 B    13/08                   .    .    door opening, bijv. van een deur, raam, lade, blindering, gordijn of rolgordijn

G 08 B    13/10                   .    .    door druk op vloeren, vloerbedekkingen, traptreden, toonbanken of geldladen

G 08 B    13/12                   .    .    door het breken of verstoren van gespannen koorden of draden

G 08 B    13/14                   .    .    door het optillen of pogen te verwijderen van in de hand draagbare handartikelen

G 08 B    13/16                   .    In werking stelling door verstoring van mechanische trillingen in de lucht of een ander fluïdum

G 08 B    13/18                   .    In werking stelling door verstoring van warmte, licht of straling met een kortere golflengte; In werking stelling door binnendringende bronnen van warmte, licht of straling met een kortere golflengte

G 08 B    13/181                  .    .    gebruikmakend van actieve stralingsdetectiesystemen [5]

G 08 B    13/183                  .    .    .    door het onderbreken van een stralingsbundel of een stralingsbarrière [5,14]

G 08 B    13/184                  .    .    .    .    gebruikmakend van stralingsreflectoren [5]

G 08 B    13/186                  .    .    .    .    gebruikmakend van lichtgeleiders, bijv. optische vezels [5]

G 08 B    13/187                  .    .    .    door verstoring van een stralingsveld [5]

G 08 B    13/189                  .    .    gebruikmakend van passieve stralingsdetectiesystemen [5]

G 08 B    13/19                   .    .    .    gebruikmakend van infraroodstralingsdetectiesystemen [5]

G 08 B    13/191                  .    .    .    .    gebruikmakend van pyro-elektrische tastermiddelen [5]

G 08 B    13/193                  .    .    .    .    gebruikmakend van scherpstelmiddelen [5]

G 08 B    13/194                  .    .    .    gebruikmakend van beeld-aftastsystemen en beeldvergelijkingssystemen [5]

G 08 B    13/196                  .    .    .    .    gebruikmakend van televisiecamera’s [5]

G 08 B    13/20                   .    In werking stelling door een verandering van fluïdumdruk

G 08 B    13/22                   .    Elektrische in werking stelling

G 08 B    13/24                   .    .    door verstoring van elektromagnetische veldspreiding

G 08 B    13/26                   .    .    waarbij het naderen van een insluiper leidt tot variatie in de capaciteit of inductie van een circuit

 

G 08 B    15/00                   Identificeren, afschrikken of buiten werking stellen van inbrekers, dieven of insluipers, bijv. door explosieven [14]

G 08 B    15/02                   .    met rook, gas of een gekleurd of stinkend poeder of vloeistof

 

G 08 B    17/00                   Brandalarmen; Alarmen die reageren op explosie [14]

G 08 B    17/02                   .    Mechanische in werking stelling van het alarm, bijv. door het breken van een draad

G 08 B    17/04                   .    Hydraulische of pneumatische in werking stelling van het alarm, bijv. door het veranderen van een fluïdumdruk

G 08 B    17/06                   .    Elektrische in werking stelling van het alarm, bijv. gebruikmakend van een thermisch-bediende schakelaar [14]

G 08 B    17/08                   .    In werking stelling waarbij sprake is van explosieve middelen

G 08 B    17/10                   .    In werking stelling door de aanwezigheid van rook of gassen

G 08 B    17/103                  .    .    gebruikmakend van een licht-uitstralende en licht-opvangende inrichting [5]

G 08 B    17/107                  .    .    .    voor het detecteren van lichtverstrooiing ten gevolge van rook [5]

G 08 B    17/11                   .    .    gebruikmakend van een ionisatiekamer voor het detecteren van rook of gas [5,14]

G 08 B    17/113                  .    .    .    Constructiedetails [5,14]

G 08 B    17/117                  .    .    door gebruik te maken van een detectie-inrichting voor specifieke gassen, bijv. verbrandingsproducten die worden geproduceerd door het vuur (G08B 17/103 en G08B 17/11 hebben voorrang) [5,14]

G 08 B    17/12                   .    In werking stelling door de aanwezigheid van straling of deeltjes, bijv. van infraroodstraling of van ionen [14]

 

G 08 B    19/00                   Alarmen die reageren op twee of meer verschillende ongewenste of abnormale condities, bijv. inbraak en brand of een abnormale temperatuur en een abnormale mate van stroming

G 08 B    19/02                   .    Alarmen die reageren op de vorming of geänticipeerde vorming van ijs [14]

 

G 08 B    21/00                   Niet elders ondergebrachte alarmen die reageren op een specifieke ongewenste of abnormale werkconditie

G 08 B    21/02                   .    Alarmen voor het garanderen van de veiligheid van personen [7]

G 08 B    21/04                   .    .    reagerend op niet-activiteit, bijv. van oudere personen (G08B 21/06 heeft voorrang) [7]

G 08 B    21/06                   .    .    waarbij een slaapconditie wordt aangeduid, bijv. alarmen tegen indutten [7,14]

G 08 B    21/08                   .    .    reagerend op de aanwezigheid van personen in een massa water, bijv. een zwembad; reagerend op de abnormale conditie van een massa water [7]

G 08 B    21/10                   .    .    reagerend op ramgebeurtenissen, bijv. tornado’s of aardbevingen [7,14]

G 08 B    21/12                   .    .    reagerend op de ongewenste uitstoot van substanties, bijv. vervuilingsalarmen [7,14]

G 08 B    21/14                   .    .    .    Alarmen voor giftig gas [7]

G 08 B    21/16                   .    .    .    Alarmen voor brandbaar gas [7]

G 08 B    21/18                   .    Statusalarmen (G08B 21/02 heeft voorrang) [7]

G 08 B    21/20                   .    .    reagerend op vocht [7]

G 08 B    21/22                   .    .    reagerend op de aanwezigheid of afwezigheid van personen [7]

G 08 B    21/24                   .    .    Herinneringsalarmen, bijv. alarmen tegen verlies [7,14]

 

G 08 B    23/00                   Alarmen die reageren op niet-specifieke ongewenste of abnormale omstandigheden

 

G 08 B    25/00                   Alarmsystemen waarin de plaats van de alarmerende conditie wordt gesignaleerd bij een centraal station, bijv. telegraafsystemen voor brandweer of politie

G 08 B    25/01                   .    gekenmerkt door het overbrengingsmedium [5]

G 08 B    25/04                   .    .    gebruikmakend van één signaleringsleiding, bijv. in een gesloten lus [5]

G 08 B    25/06                   .    .    gebruikmakend van stroomleidingen [5,14]

G 08 B    25/08                   .    .    gebruikmakend van communicatieleidingen [5,14]

G 08 B    25/10                   .    .    gebruikmakend van draadloze zendsystemen [5]

G 08 B    25/12                   .    Handmatig in werking gestelde alarm-overbrengingsvoorzieningen voor rampen [5]

G 08 B    25/14                   .    Centrale voorzieningen voor het ontvangen of aankondigen van alarmen [5]

 

G 08 B    26/00                   Alarmsystemen waarin onderstations achtereenvolgens worden bevraagd door een centraal station

 

G 08 B    27/00                   Alarmsystemen waarin het signaal van de alarmerende conditie vanaf het centrale station aan meerdere onderstations wordt doorgegeven

 

G 08 B    29/00                   Controleren of bewaken van signaleringssystemen of alarmsystemen; Voorkomen of corrigeren van bedieningsfouten, bijv. het voorkomen van onrechtmatige bediening

G 08 B    29/02                   .    Continu bewaken van signaleringssystemen of alarmsystemen [5]

G 08 B    29/04                   .    .    Bewaken van de detectiecircuits [5]

G 08 B    29/06                   .    .    Bewaken van de leidingcircuits, bijv. het signaleren van leidingfouten [5,14]

G 08 B    29/08                   .    .    .    Signaleren van geknoei met het leidingcircuit [5]

G 08 B    29/10                   .    .    Bewaken van de aankondigingscircuits [5]

G 08 B    29/12                   .    Intermitterend controleren van signaleringssystemen of alarmsystemen [5]

G 08 B    29/14                   .    .    controleren van de detectiecircuits [5]

G 08 B    29/16                   .    Veiligheidssignaleringssystemen of veiligheidsalarmsystemen, bijv. redundante systemen [5]

G 08 B    29/18                   .    Voorkomen of corrigeren van bedieningsfouten (G08B 29/02 en G08B 29/12 hebben voorrang) [5]

G 08 B    29/20                   .    .    IJken, tevens zelf-ijkende voorzieningen [5]

G 08 B    29/22                   .    .    .    Voorzieningen voor het handmatig kunnen ijken, bijv. invoervoorzieningen of uitvoervoorzieningen voor testen; Vasthouden van intermitterende waarden voor het kunnen meten [5]

G 08 B    29/24                   .    .    .    Zelf-ijking, bijv. het compenseren voor het verloop van de omgeving of de veroudering van componenten [5]

G 08 B    29/26                   .    .    .    .    door het opwaarderen en opslaan van referentiedrempels [5]

G 08 B    29/28                   .    .    .    .    door het veranderen van de spanning van een versterker [5]

 

G 08 B    31/00                   Voorspellende alarmsystemen die worden gekenmerkt door extrapolatie of een andere berekening waarbij gebruik wordt gemaakt van opgewaardeerde historische gegevens [5]