SECTIE G         FYSICA

 

              Aantekeningen

 

(1)        In deze Sectie owrdt de volgende uitdrukking gebruikt met de aangegevens betekenis:

-        “variabele” (als een zelfstand naamwoord) betekent een kenmerk of eigenschap (bijv. een dimensie, een fysische toestand zoals temperatuur, een kwaliteit zoals dichtheid of kleur), die met betrekking tot een bepaalde entiteit (bijv. een object, een hoeveelheid van een substantie, een lichtstraal) en op een bepaald ogenblik, kan worden gemeten; de variabele kan veranderen, zodat de numerieke uitdrukking ervan verschillende waarden op verschillende tijden, onder verschillende condities of in afzonderlijke gevallen kan aannemen, maar kan constant zijn met betrekking tot een specifieke entiteit onder bepaalde omstandigheden of voor specifieke doeleinden (bijv. de lengte van een staaf mag als constant worden beschouwd voor vele doeleinden).

              (2)      De aandacht wordt gevestigd op de definities van gebruikte termen of uitdrukkingen. Sommige komen voor in de Aantekeningen van diverse klassen in deze Sectie, zie in het bijzonder de definitie van “meten” in klasse G01. Andere komen voor in § 187 van de Gids voor de IPC, zie in het bijzonder de definitie van “regelen”. [17]

              (3)      Klassering in deze Sectie kan moeilijker blijken dan in andere Secties, omdat het onderscheid tussen verschillende toepassingsgebieden in belangrijker mate afhankelijk is van de bedoeling van de gebruiker dan op enig constructief verschil of gebruiksverschil, en omdat de behandelde onderwerpen vaak deel uitmaken van systemen of combinaties, met gezamenlijke kenmerken of delen, meer dan “dingen”die als geheel gemakkelijk zijn te onderscheiden. Bijvoorbeeld, informatie (bijv. een stel figuren) kan worden getoond met het doel van onderwijs of reclame (G09), om het resultaat van een meting bekend te maken (G01), voor het signaleren van de informatie naar een punt op afstand of het geven van gesignaleerde informatie vanaf een punt op afstand (G08). De gebruikte woorden om het doel te beschrijven hangen af van aspecten die irrelevant kunnen zijn voor de vorm van het betreffende apparaat, bijv. aspecten zoals het gewenste effectop de persoon die naar de afbeelding kijkt, of of de afbeelding op afstand wordt geregeld. Nogmaals, een inrichting die in zekere mate op een toestand reageert, bijv. op de druk van een fluďdum, kan zonder wijziging aan de inrichting zelf worden gebruikt om informatie te geven over de druk (G01L) of over een andere toestand die gekoppeld is aan de druk (een andere subklasse van G01, bijv. G01K voor de temperatuur), om een opname te maken van de druk of het voorkomen daarvan (G07C), om een alarm te geven (G08B) of om een andere apparaat aan te sturen (G05).

                        Het klasseringsschema is bedoeld om zaken van soortgelijke aard (zoals hierboven aangegeven) bij elkaar te kunnen klasseren. Het is daarom in het bijzonder noodzakelijk eerst over de werkelijke aard van enig technisch onderwerp te beslissen voordat er goed geklasseerd kan worden.

 

INSTRUMENTEN

 

G 08       SIGNALEREN [11]

 

G 08 C    ZENDSYSTEMEN VOOR MEETWAARDEN, REGELSIGNALEN OF SOORTGELIJKE SIGNALEN (overbrengingssystemen voor fluďdumdruk F15B; mechanische middelen voor het overdragen van de uitvoer van een tastmiddel naar een andere variabele G01D 5/00; mechanische regelsystemen G05G) [4,11]

 

G 08 C    13/00                   Voorzieningen voor het beďnvloeden van de verhouding tussen invoersignalen en uitvoersignalen, bijv. voor differentiatie of vertraging [11]

G 08 C    13/02                   .    voor het voortbrengen van een signaal dat een functie is van twee of meer signalen, bijv. som of product

 

G 08 C    15/00                   Voorzieningen die worden gekenmerkt door het gebruik van verveelvoudiging voor de verzending van meerdere signalen langs een gemeenschappelijk pad [11]

G 08 C    15/02                   .    gelijktijdig, d.w.z. gebruikmakend van frequentiedeling

G 08 C    15/04                   .    .    waarbij de signalen worden gemoduleerd op dragerfrequenties

G 08 C    15/06                   .    opeenvolgende, d.w.z. gebruikmakend van tijddeling

G 08 C    15/08                   .    .    waarbij de signalen worden aangeduid door de amplitude van een stroom of spanning in de zendschakeling

G 08 C    15/10                   .    .    waarbij de signalen worden aangeduid door frequenties of door de fase van een stroom of spanning in de zendschakeling

G 08 C    15/12                   .    .    waarbij de signalen worden aangeduid door puls-karakteristieken in de zendschakeling

 

G 08 C    17/00                   Voorzieningen voor het verzenden van signalen die worden gekenmerkt door het gebruik van een draadloze elektrische schakeling

G 08 C    17/02                   .    gebruikmakend van een radioschakeling

G 08 C    17/04                   .    gebruikmakend van magnetisch gekoppelde inrichtingen

G 08 C    17/06                   .    gebruikmakend van een capacitieve koppeling

 

G 08 C    19/00                   Zendsystemen voor elektrische signalen (G08C 17/00 heeft voorrang)

G 08 C    19/02                   .    waarin het verzonden signaal de grootte van een stroom of spanning voorstelt (G08C 19/36 en G08C 19/38 hebben voorrang)

G 08 C    19/04                   .    .    gebruikmakend van een variabele weerstand

G 08 C    19/06                   .    .    gebruikmakend van een variabele inductie

G 08 C    19/08                   .    .    .    waarmee twee spoelen verschillend worden beďnvloed

G 08 C    19/10                   .    .    gebruikmakend van een variabele capaciteit

G 08 C    19/12                   .    waarin het verzonden signaal de frequentie of fase van een wisselstroom voorstelt

G 08 C    19/14                   .    .    gebruikmakend van een combinatie van vaste frequenties

G 08 C    19/16                   .    waarin verzending plaatsvindt door pulsen

G 08 C    19/18                   .    .    gebruikmakend van een variabel aantal pulsen in een reeks

G 08 C    19/20                   .    .    .    werkend bij dynamo-elektrische inrichtingen, bijv. een stappenmotor

G 08 C    19/22                   .    .    door het variëren van de duur van afzonderlijke pulsen

G 08 C    19/24                   .    .    gebruikmakend van tijdverschuiving van pulsen

G 08 C    19/26                   .    .    door het variëren van de puls-herhalingsfrequentie

G 08 C    19/28                   .    .    gebruikmakend van een pulscode

G 08 C    19/30                   .    waarin verzending plaatsvindt door het selecteren van één of meer geleiders of kanalen uit meerdere geleiders of kanalen (G08C 19/38 heeft voorrang)

G 08 C    19/32                   .    .    van één geleider of kanaal

G 08 C    19/34                   .    .    van een combinatie van geleiders of kanalen

G 08 C    19/36                   .    gebruikmakend van optische middelen voor het omvormen van het invoersignaal [11]

G 08 C    19/38                   .    gebruikmakend van dynamo-elektrische inrichtingen (bediend door pulsen G08C 19/20) [11]

G 08 C    19/40                   .    .    waarvan alleen de rotor of de stator een wikkeling draagt waaraan een signaal wordt toegevoerd, bijv. gebruikmakend van een stappenmotor

G 08 C    19/42                   .    .    .    met drie statorpolen

G 08 C    19/44                   .    .    .    met meer dan drie statorpolen

G 08 C    19/46                   .    .    waarvan zowel de rotor als de stator wikkelingen dragen (met een kooianker-rotor G08C 19/40)

G 08 C    19/48                   .    .    .    van het soort met een driefasestator en een rotor die wordt gevoed door wisselstroom met een constante frequentie, bijv. een selsyn of een stel elkaar synchroniserende servomotoren

 

G 08 C    21/00                   Systemen voor het verzenden van de positie van een object ten opzichte van een vooraf bepaald referentiesysteem, bijv. een tele-autografisch systeem [5,11]

 

G 08 C    23/00                   Niet-elektrische signaalzendsystemen, bijv. optische systemen

G 08 C    23/02                   .    gebruikmakend van akoestische golven [6]

G 08 C    23/04                   .    gebruikmakend van lichtgolven, bijv. infrarood [6]

G 08 C    23/06                   .    .    door lichtgeleiders, bijv. optische vezels [6]

 

G 08 C    25/00                   Voorzieningen voor het voorkomen of corrigeren van fouten; Bewakingsvoorzieningen

G 08 C    25/02                   .    door terug-signalering van het ontvangststation naar het zendstation

G 08 C    25/04                   .    door het opnemen van verzonden signalen