SECTIE G         FYSICA

 

              Aantekeningen

 

(1)        In deze Sectie owrdt de volgende uitdrukking gebruikt met de aangegevens betekenis:

-        “variabele” (als een zelfstand naamwoord) betekent een kenmerk of eigenschap (bijv. een dimensie, een fysische toestand zoals temperatuur, een kwaliteit zoals dichtheid of kleur), die met betrekking tot een bepaalde entiteit (bijv. een object, een hoeveelheid van een substantie, een lichtstraal) en op een bepaald ogenblik, kan worden gemeten; de variabele kan veranderen, zodat de numerieke uitdrukking ervan verschillende waarden op verschillende tijden, onder verschillende condities of in afzonderlijke gevallen kan aannemen, maar kan constant zijn met betrekking tot een specifieke entiteit onder bepaalde omstandigheden of voor specifieke doeleinden (bijv. de lengte van een staaf mag als constant worden beschouwd voor vele doeleinden).

              (2)      De aandacht wordt gevestigd op de definities van gebruikte termen of uitdrukkingen. Sommige komen voor in de Aantekeningen van diverse klassen in deze Sectie, zie in het bijzonder de definitie van “meten” in klasse G01. Andere komen voor in § 187 van de Gids voor de IPC, zie in het bijzonder de definitie van “regelen”. [17]

              (3)      Klassering in deze Sectie kan moeilijker blijken dan in andere Secties, omdat het onderscheid tussen verschillende toepassingsgebieden in belangrijker mate afhankelijk is van de bedoeling van de gebruiker dan op enig constructief verschil of gebruiksverschil, en omdat de behandelde onderwerpen vaak deel uitmaken van systemen of combinaties, met gezamenlijke kenmerken of delen, meer dan “dingen”die als geheel gemakkelijk zijn te onderscheiden. Bijvoorbeeld, informatie (bijv. een stel figuren) kan worden getoond met het doel van onderwijs of reclame (G09), om het resultaat van een meting bekend te maken (G01), voor het signaleren van de informatie naar een punt op afstand of het geven van gesignaleerde informatie vanaf een punt op afstand (G08). De gebruikte woorden om het doel te beschrijven hangen af van aspecten die irrelevant kunnen zijn voor de vorm van het betreffende apparaat, bijv. aspecten zoals het gewenste effectop de persoon die naar de afbeelding kijkt, of of de afbeelding op afstand wordt geregeld. Nogmaals, een inrichting die in zekere mate op een toestand reageert, bijv. op de druk van een fluďdum, kan zonder wijziging aan de inrichting zelf worden gebruikt om informatie te geven over de druk (G01L) of over een andere toestand die gekoppeld is aan de druk (een andere subklasse van G01, bijv. G01K voor de temperatuur), om een opname te maken van de druk of het voorkomen daarvan (G07C), om een alarm te geven (G08B) of om een andere apparaat aan te sturen (G05).

                        Het klasseringsschema is bedoeld om zaken van soortgelijke aard (zoals hierboven aangegeven) bij elkaar te kunnen klasseren. Het is daarom in het bijzonder noodzakelijk eerst over de werkelijke aard van enig technisch onderwerp te beslissen voordat er goed geklasseerd kan worden.

 

INSTRUMENTEN

 

G 08       SIGNALEREN [11]

 

G08 G  VERKEERSREGELSYSTEMEN (geleiden van spoorwegverkeer, garanderen van de veiligheid van spoorwegverkeer B61L; speciaal aangepaste radarsystemen of daarmee overeenkomende systemen, sonarsystemen of lidarsystemen voor verkeersregeling G01S 13/91, G01S 15/88 of G01S 17/88; speciaal aangepaste sonarsystemen of lidarsystemen ter voorkoming van ongelukken G01S 13/93, G01G 15/93 of G01S 17/93; regelen van de positie, koers, hoogte of gedrag van landvoertuigen, luchtvaartuigen of ruimtevaartuigen, niet specifiek voor een verkeersomgeving G05D 1/00) [2,12]

 

              Aantekening

 

              Deze subklasse dekt:

              -         het identificeren van verkeersovertreders;

              -                 het aanduiden van de positie van voertuigen voor verkeersregeling; [7]

              -                 navigatiesystemen voor verkeersregeling, d.w.z. systemen waarin de navigatie niet autonoom wordt uitgevoerd door of in de voertuigen, maar waarbij de voertuigen worden geleid door instructies die door hen worden uitgezonden; [7]

              -         het aanduiden van vrije ruimten in parkeergebieden.

 

G 08 G      1/00                    Verkeersregelsystemen voor wegvoertuigen (opstelling van verkeerstekens of verkeerssignalen E01F 9/00) [12]

G 08 G      1/005                  .    met geleidingsweergeefmiddelen voor voetgangers [5]

G 08 G      1/01                    .    Detecteren van de beweging van te tellen of te regelen verkeer (G08G 1/07 tot G08G 1/14 hebben voorrang; rekeningrijden of tolheffing voor voertuigen of voertuiggebruikers G07B 15/06) [11]

G 08 G      1/015                  .    .    met een voorziening voor het onderscheiden van motorvoertuigen en fietsen

G 08 G      1/017                  .    .    voor het identificeren van voertuigen (G08G 1/015 en G08G 1/054 hebben voorrang) [5]

G 08 G      1/02                    .    .    met lussen die zijn aangebracht in de weg [12]

G 08 G      1/04                    .    .    gebruikmakend van optische of ultrasone detectoren

G 08 G      1/042                  .    .    gebruikmakend van inductieve of magnetische detectoren [5]

G 08 G      1/048                  .    .    met een voorziening voor het compenseren van de omgevingsconditie of een andere conditie, bijv. sneeuw of het stoppen van een voertuig bij detector [5]

G 08 G      1/052                  .    .    met een voorziening voor het bepalen van de snelheid of te hard rijden [5]

G 08 G      1/054                  .    .    .    waarbij een te hard rijdend voertuig wordt gefotografeerd [5]

G 08 G      1/056                  .    .    met een voorziening voor het onderscheiden van de rijrichting [5]

G 08 G      1/065                  .    door het tellen van de voertuigen op een gedeelte van de weg of in een parkeergebied, d.w.z. het vergelijken van tellingen van het inkomende en het uitgaande verkeer (rekeningrijden of tolheffing voor voertuigen of voertuiggebruikers G07B 15/06) [11]

G 08 G      1/07                    .    Regelen van verkeerssignalen

G 08 G      1/08                    .    .    in overeenstemming met een gedetecteerd aantal, de gedetecteerde snelheid van, voertuigen

G 08 G      1/081                  .    .    Meerdere kruispunten met een gezamenlijke regeling [5]

G 08 G      1/082                  .    .    .    Regelen van de tijd tussen het starten van dezelfde fase van een cyclus bij naastliggende kruispunten [5]

G 08 G      1/083                  .    .    .    Regelen van de tijdvaststelling tussen de fasen van een cyclus [5]

G 08 G      1/085                  .    .    gebruikmakend van een vrij lopende cyclische tijdklok

G 08 G      1/087                  .    .    Overstemmen van een verkeersregeling, bijv. door een signaal dat wordt verzonden door een noodvoertuig [5]

G 08 G      1/09                    .    Voorzieningen voor het geven van variabele verkeersopdrachten [12]

G 08 G      1/095                  .    .    Verkeerslichten

G 08 G      1/0955                 .    .    .    verplaatsbaar [5]

G 08 G      1/096                  .    .    voorzien van weergeefmiddelen waarbij een markering voortbeweegt als teken van de verstreken tijd, bijv. bij een “groene golf”

G 08 G      1/0962                 .    .    met een weergeefmiddel dat is gemonteerd in het voertuig, bijv. voor het geven van gesproken boodschappen [5]

G 08 G      1/0965                 .    .    .    reagerend op signalen van een ander voertuig, bijv. een noodvoertuig [5]

G 08 G      1/0967                 .    .    .    Systemen waarbij sprake is van het verzenden van snelweginformatie, bijv. het weer of snelheidslimieten (G08G 1/0968 heeft voorrang) [5,12]

G 08 G      1/0968                 .    .    .    Systemen waarbij sprake is van het verzenden van navigatie-instructies naar het voertuig [5]

G 08 G      1/0969                 .    .    .    .    met een weergave in de vorm van een kaart [5]

G 08 G      1/097                  .    Toezicht op verkeersregelsystemen, bijv. door het geven van een alarm als twee elkaar kruisende straten gelijktijdig groen licht hebben

G 08 G      1/123                  .    waarbij de positie van voertuigen wordt aangeduid, bijv. voertuigen met een dienstregeling [5,12]

G 08 G      1/127                  .    .    bij een centraal station [5]

G 08 G      1/13                    .    .    .    waarbij het weergeefmiddel de vorm heeft van een kaart [5]

G 08 G      1/133                  .    .    in het voertuig [5]

G 08 G      1/137                  .    .    .    waarbij het weergeefmiddel de vorm heeft van een kaart [5]

G 08 G      1/14                    .    waarbij afzonderlijke vrije ruimten in parkeergebieden worden aangeduid

G 08 G      1/16                    .    Systemen voor het voorkomen van botsingen [2,8,12]

 

G 08 G      3/00                    Verkeersregelsystemen voor de scheepvaart (markeren van een navigatieroute B63B 51/00) [12]

G 08 G      3/02                    .    Systemen voor het voorkomen van botsingen

 

G 08 G      5/00                    Verkeersregelsystemen voor de luchtvaart [2]

G 08 G      5/02                    .    Automatische landingshulpmiddelen, d.w.z. systemen waarin vluchtgegevens van inkomende vliegtuigen worden verwerkt voor het geven van landingsgegevens (landingshulpmiddelen in of aan vliegtuigen, of veiligheidsmaatregelen in of aan vliegtuigen ter voorkoming van botsing met het aardoppervlak B64D 45/04; zichtbare of akoestische landingshulpmiddelen op de grond of op het dek van vliegdekschepen B64F 1/18) [12]

G 08 G      5/04                    .    Systemen voor het voorkomen van botsingen

G 08 G      5/06                    .    voor regelingen als de vliegtuigen aan de grond staan [2]

 

G 08 G      7/00                    Verkeersregelsystemen voor het gelijktijdig regelen van twee of meer verschillende soorten verkeer [2]

G 08 G      7/02                    .    Systemen voor het voorkomen van botsingen [2]

 

G 08 G      9/00                    Verkeersregelsystemen voor verkeer waarbij het soort verkeer niet belangrijk of beschreven is [2]

G 08 G      9/02                    .    Systemen voor het voorkomen van botsingen [2]

 

G 08 G    99/00                   Onderwerpen voor zover niet vallend onder andere groepen in deze subklasse [8]